U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu w dniu r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Teatralna 9, Sosnowiec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS : , reprezentowanym przez: Dyrektora lek. med. Marka Jeremicza, zwanym w treści umowy Zamawiającym a Panią (Panem) lek. med. REGON : NIP :... zwaną(ym) w treści umowy Wykonawcą Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań, zwanych dalej także przedmiotem umowy. 2. Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym ze wszystkich umów zawartych przez Zamawiającego, wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z zachowaniem praw pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością Przedmiotem umowy są świadczenia zdrowotne udzielane zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany miesiąc kalendarzowy przez Zamawiającego. 2. Rodzaje i nazwy zespołów, w ramach których Wykonawca będzie udzielać świadczeń zdrowotnych, mogą ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy, w razie dokonywania przez Zamawiającego zmian organizacyjnych lub innych uzasadnionych potrzebami Zamawiającego. 3. Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę polega na: 1) wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w 1, w tym podejmowaniu medycznych czynności ratowniczych, 2) pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do podejmowania medycznych czynności ratowniczych, w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Umowa Kontraktowa Strona 1 z 11

2 4. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z organizacją czasu i pracy poszczególnych zespołów i jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) dokonywania zmian czasu - dni i godzin - udzielania świadczeń zdrowotnych, 2) dokonywania zmian w zakresie miejsca stacjonowania zespołów, 3) ustalania, a także zmiany miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zapewni racjonalną obsadę stanowisk pracy średniego lub niższego personelu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania oraz dokonywania zmian składu personelu wymienionego w ust. 5 powyżej, odpowiednio do przeprowadzanych zmian organizacyjnych bądź osobowych, w tym zmian wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, warunków określanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewodę Śląskiego i inne uprawnione podmioty. 7. Ze strony Zamawiającego kontrolę nad właściwym wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie sprawował odpowiednio lekarz koordynator oraz kierownik/koordynator jednostki, w ramach której realizowane są świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową. 3 Wykonawca: 1. pełni funkcję koordynatora pracy lekarzy realizujących zawarte z Zamawiającym umowy w razie powierzenia mu tej funkcji przez Zamawiającego w trybie oddzielnego ustalenia stron. Zakres zadań koordynatora określa załącznik do umowy. 2. przeprowadzi podjęte przez Zamawiającego szkolenia fachowe, a w szczególności staże, praktyki. 3. może pełnić inne funkcje niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w razie powierzenia ich przez Zamawiającego w trybie odrębnych uzgodnień stron. 4 Wykonawca nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 5 ust. 2 i Wykonawca zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem określającym miesięczny rozkład czasu udzielania świadczeń, w tym jest zobowiązany co najmniej dwukrotnie przyjąć do wykonania 12 godzinny okres udzielania świadczeń pomiędzy godziną 7.00 a 19.00, ustalanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy. 2. W przypadku braku możliwości osobistego udzielania świadczeń przez Wykonawcę z powodu choroby, wyjazdu lub innych okoliczności obiektywnie uzasadniających nieobecność, Wykonawca ma obowiązek powierzyć udzielanie świadczeń innemu lekarzowi. 3. Zastępcze udzielanie świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w ust. 2, może być powierzone wyłącznie lekarzowi związanemu z Zamawiającym umową o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zespołach wyjazdowych, posiadającemu kwalifikacje wymagane do udzielania świadczeń, których dotyczy zastępstwo, oraz uprzednio, pisemnie zaakceptowanemu przez Zamawiającego. Forma pisemna akceptacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczania Wykonawcy dodatkowych godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych zespołach wyjazdowych, w razie zaistnienia okoliczności mogących naruszyć ciągłość lub dostępność udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa Kontraktowa Strona 2 z 11

3 Wykonawca ma obowiązek udzielać świadczeń w czasie wyznaczonym w powyższym trybie, chyba że zapewni zastępstwo zgodnie z ust.2 i 3 powyżej. 5. Wykonawca nie może zakończyć udzielania świadczeń zdrowotnych i opuścić zespołu, w którym realizuje przedmiot umowy, do czasu objęcia czynności w sposób i w zakresie zabezpieczającym ciągłość lub dostępność udzielania świadczeń przez innego lekarza wyznaczonego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że w godzinach udzielania świadczeń na podstawie niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, nie będzie udzielał świadczeń na rzecz innego podmiotu oraz że zadania realizowane na rzecz innego podmiotu poza czasem przeznaczonym na udzielanie świadczeń na rzecz Zamawiającego, nie zakłócą prawidłowego, w tym terminowego wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową Wykonawca obowiązany jest przestrzegać następujących zasad udzielania świadczeń zdrowotnych: 1) Organizacja czasu udzielania świadczeń przez Wykonawcę jest odpowiednia do czasu działalności Zamawiającego, zgodnie z którym świadczenia zdrowotne udzielane są: w zespołach ratownictwa medycznego we wszystkie dni tygodnia całodobowo. 2) Zespół wyjazdowy wyjeżdża niezwłocznie, na zlecenie dyspozytora właściwego do uruchomienia zespołu, na podstawie karty zlecenia wyjazdu, faxu zlecenia wyjazdu, zlecenia przekazanego drogą radiową lub telefonicznie. 3) Poszczególne zlecenia wyjazdu powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół. 4) Podczas realizacji świadczeń zdrowotnych lekarz jest kierownikiem zespołu i jego polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 5) Lekarz zespołu wyjazdowego jest zobowiązany do : a) odebrania karty zlecenia wyjazdu bezpośrednio od dyspozytora, a w przypadku dyżuru w zespole stacjonującym poza siedzibą dyspozytora odebrania, w sposób ustalony dla danego zespołu, zlecenia wyjazdu przekazanego przez właściwego dyspozytora przy użyciu wyznaczonych do tego celu środków łączności, b) zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu interwencji zespołu i pozostawienia karty w miejscu stacjonowania zespołu oraz w zależności od aktualnie obowiązującego trybu bieżącego dokumentowania realizacji zleceń wyjazdów danego zespołu niezwłoczne wprowadzanie właściwych danych do systemu komputerowego, c) zgłaszania faktu zakończenia interwencji przez zespół i gotowości do przyjęcia kolejnego zlecenia, d) zgłaszania się na każde wezwanie dyspozytora, w każdym czasie i w każdych okolicznościach oraz bieżące przekazywanie dyspozytorowi informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia (status zlecenia). 6) Ustalenie rodzaju zespołu, który udziela pomocy oraz kolejności interwencji zespołów, dokonywane jest przez dyspozytora bądź koordynatora medycznego, na podstawie selektywnej oceny danych uzyskanych od wzywającego pomocy. 7) Wykonawca stosuje obowiązujące standardy medycznych procedur ratowniczych, w tym środki farmaceutyczne i materiały medyczne określone w obowiązujących standardach. 8) Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Wykonawca używa odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi przyjęte u Zamawiającego, w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu oraz wzornictwa. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w odzież, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, własnym staraniem oraz na własny koszt. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad wymienionych w ust.1, a także rozszerzania ich zakresu odpowiednio do swoich uzasadnionych potrzeb. 7 Umowa Kontraktowa Strona 3 z 11

4 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad przyjętych u Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w sposób merytorycznie rzetelny, winna być bardzo dobrze czytelna, zawierać dane o pacjencie oraz wymagane informacje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252 poz. 1697). Szczególną staranność Wykonawca powinien zachować przy opisie danych wynikających z wywiadu, badania fizykalnego, sposobu udzielenia pomocy, rozpoznania, adnotacji o zapisanych lekach i materiałach medycznych oraz informacjach co do zaleceń i dalszego postępowania z chorym po zakończeniu interwencji zespołu. 3. Wykonawca wystawia pacjentom zaświadczenia ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 77 poz. 512 ze zm.), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie zespołów ratownictwa medycznego. Fakt odmowy wystawienia zaświadczenia ZUS ZLA Wykonawca odnotowuje w dokumentacji medycznej, tj. odpowiednio w: karcie zlecenia wyjazdu lub karcie informacyjnej. 4. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz.1570 ze zm.), a w szczególności : 1/ powiadamiania pacjenta o stwierdzeniu choroby zakaźnej lub podejrzeniu o chorobę zakaźną i obowiązkowym odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej wraz z potwierdzeniem podpisem pacjenta, 2/ wypełniania obowiązujących w tym zakresie formularzy oraz dostarczania ich niezwłocznie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym, do siedziby Zamawiającego. 5.Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w ust. 1 4 będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie warunków umowy przez Wykonawcę. 6.Zamawiający będzie nieodpłatnie przekazywał do odpowiedniego oddziału ZUS wystawione przez Wykonawcę zaświadczenia ZUS ZLA. 7.Właścicielem dokumentacji medycznej jest Zamawiający. Udostępnianie dokumentacji Wykonawcy następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. 8.Wykonawcy przysługuje prawo do sporządzania kopii dokumentów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Udostępnianie i przechowywanie wymienionych kopii odbywa się na zasadach obowiązujących w podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz określonych przez Zamawiającego. 9.Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. ) i ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym lub w sposób niezgodny z prawem. Umowa Kontraktowa Strona 4 z 11

5 8 1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad dotyczących stwierdzenia zgonu i jego przyczyny przez lekarza zespołów wyjazdowych. 2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i standardów postępowania obowiązujących u Zamawiającego. 3. Wykonawca w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług innych niż określone w umowie, nie może świadczyć usług na rzecz innych podmiotów świadczących usługi medyczne i pozamedyczne, a w szczególności nie może powierzać usług zakładom pogrzebowym. 4. Wykonawcę obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów podmiotom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych. 5. Wykonawcę obowiązuje zakaz pełnienia funkcji lub wykonywania zadań kierowniczych lub organizacyjnych u przedsiębiorcy prowadzącego konkurencyjną względem Zamawiającego działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu lub świadczeniu usług zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, organizowaniu lub wykonywaniu usług transportu sanitarnego, a także organizowaniu lub świadczeniu innych usług dotyczących ochrony zdrowia wykonywanych przez Zamawiającego. 9 Wykonawca oświadcza, że w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy : 1) spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, 2) posiada : a) dyplom lekarza oraz prawo wykonywania zawodu lekarza, b) tytuł specjalisty w dziedzinie... c) specjalizację II stopnia z zakresu... 3) odbywa specjalizację z zakresu Wykonawca przyjmuje obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie kursów doskonalenia zawodowego potwierdzanych dyplomem lub świadectwem ukończenia, przeprowadzonych przez uprawnione podmioty. 2. Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wskazanych przez Zamawiającego szkoleń bądź kontrolnych sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych. 11 Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania przedmiotu umowy oraz kontroli sposobu i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym sprawdzenia stanu trzeźwości Wykonawcy lub niepozostawania przez Wykonawcę pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. 12 Umowa Kontraktowa Strona 5 z 11

6 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 293, poz ze zm.) oraz że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie posiadał przez cały okres wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej. Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Wykonawca i Zamawiający. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstała szkoda u osoby trzeciej. 3. Zamawiającemu przysługuje w stosunku do Wykonawcy roszczenie regresowe w wysokości odpowiadającej kwocie zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający udostępni Wykonawcy: 1) środki transportu sanitarnego, 2) aparaturę i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie ambulansów, 3) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 4) miejsca wypoczynkowe w pomieszczeniach socjalnych, w miarę istniejących warunków lokalowych. 2. Używanie przez Wykonawcę rzeczy wymienionych w ust.1 może odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych i w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, oraz zakazuje się korzystania z nich przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich nie otrzymujących świadczeń w ramach niniejszej umowy. 3. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy określonych w ust Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania udostępnionego sprzętu i aparatury medycznej w stanie umożliwiającym ich prawidłowe wykorzystanie. 2. Zamawiający zobowiązuje się do organizacji i ponoszenia kosztów napraw i bieżącej konserwacji sprzętu i aparatury medycznej używanych do wykonania przedmiotu umowy. 3. Na czas trwania naprawy Zamawiający zapewni sprzęt zamienny Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy używanych do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy Zamawiający udowodni, że szkoda powstała z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem zdania Umowa Kontraktowa Strona 6 z 11

7 drugiego. W razie powierzenia Wykonawcy rzeczy do wyłącznego użytku, Zamawiający korzysta z domniemania winy Wykonawcy. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym. 3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Wykonawca obowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Zamawiającego o fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oraz o wartości wyrządzonej szkody. 4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 3, dokonać zwrotu rzeczy w naturze lub zapłacić odszkodowanie w wysokości szkody oszacowanej przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia sprzęt zamienny. 5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty odszkodowania z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za udzielenie świadczeń zdrowotnych. 6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Wykonawcy lub innego członka zespołu, odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do używania ponoszą, w częściach równych, wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego udzielającego świadczeń w chwili zaistnienia szkody. 7. W przypadku gdy nie można jednoznacznie ustalić chwili zaistnienia szkody, odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do używania ponoszą, w częściach równych, członkowie wszystkich składów zespołu wyjazdowego udzielającego świadczeń od chwili ostatniego używania danej rzeczy do chwili stwierdzenia szkody. 8. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust.6 i 7, odpowiednie zastosowanie mają ust.1 5 powyżej Ustala się następujące stawki ryczałtowe za 1 godziną udzielania świadczeń zdrowotnych : 1/...zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach S, przez lekarzy systemu w dni powszednie, 2/...zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach S, przez lekarzy systemu w niedzielę i święta. 2. Ceny wymienione w ust.1 nie zawierają podatku VAT ze względu na zwolnienie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej od tego podatku, na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. nr 2011 r., nr 177, poz ze zm.). 3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługująca Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń i liczby godzin udzielania świadczeń w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem zróżnicowania stawek wskazanych w ust Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy wypłacana będzie za okresy miesięczne. Podstawą do obliczenia i zapłaty należności będzie faktura VAT lub rachunek wystawione przez Wykonawcę w formacie nie mniejszym niż A-5, zweryfikowane pod względem Umowa Kontraktowa Strona 7 z 11

8 merytorycznym i formalnym przez Zamawiającego. W fakturze VAT lub rachunku wyszczególnione będą: 1) okres (miesiąc), którego dotyczy dokument, 2) liczba godzin udzielania świadczeń, z podziałem na poszczególne zespoły oraz dni powszednie i niedziele i święta, 3) cena jednostkowa, 4) kwota należności. 5. Wykonawca będzie dostarczać fakturę VAT lub rachunek Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. Zapłata należności następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT lub rachunku, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT lub rachunku, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 7. Zwłoka w zapłacie należności stanowić może podstawę do wystąpienia z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek. 8. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawki określonej w ust Wysokość oraz zasady zapłaty należności z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w 3 pkt 2, zostaną określone odrębnie, w zależności od zakresu powierzonej koordynacji. 18 Wykonawca oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej praktyki i z tego tytułu samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Zamawiający potrąci z należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługujących Wykonawcy, o których mowa w 17: 1) za nieobecność w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń i niezapewnienie zastępstwa zgodnie z 5 ust.2 i 3 umowy kwotę równą należności za 24 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, 2) za nieobecność dotyczącą części czasu wyznaczonego do udzielania świadczeń i niezapewnienie zastępstwa kwotę równą należności za liczbę godzin udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, 3) za opuszczenie miejsca wyznaczonego do wykonywania świadczeń przed objęciem zadań przez innego lekarza kwotę w wysokości 6 krotnej stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w danym zespole, 4) za nieprzestrzeganie zasad określonych w 7 kwotę w wysokości 5 krotnej stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w danym zespole, 5) za opóźnienie wyjazdu zespołu kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole, w którym wystąpiło opóźnienie wyjazdu, 6) za brak kontaktu radiotelefonicznego na wezwanie dyspozytora oraz za brak stałego przesyłania informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia (status zlecenia) kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole, w którym Wykonawca nie zgłosił się na wezwane lub nie podawał aktualnego statusu, 7) za nieuzasadnione opóźnienie zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu po zakończeniu interwencji zespołu kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w tym zespole, Umowa Kontraktowa Strona 8 z 11

9 8) za uzasadnioną skargę pacjenta kwotę w wysokości 100 % należności za 24 godziny udzielenia świadczeń, których dotyczy skarga, 9) za nieetyczne zachowanie Wykonawcy kwotę w wysokości 100 % należności za 24 godziny udzielania świadczeń, podczas których miało miejsce takie zachowanie, 10) za brak wymaganej odzieży kwotę w wysokości 50 % należności za 24 godziny udzielania świadczeń w danym zespole, w którym Wykonawca nie posiadał wymaganej odzieży. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy także zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych na zapewnienie należytego wykonania umowy. 20 Strony zgodnie ustalają, że każda ze stron może potrącić wzajemnie swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony na podstawie art. 498 i następnych kodeksu cywilnego. 21 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia, od godziny 7.00, do dnia do godziny Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, a w szczególności w przypadku: 1) powierzenia przez Wykonawcę wykonania świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem 5 ust. 2 4 umowy, 2) nieudokumentowania w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zawarcia przez Wykonawcę na czas trwania niniejszej umowy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w 12 ust. 1, jak również nieudokumentowania ciągłości wymaganego ubezpieczenia, w terminie określonym w 12 ust. 2, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne, 4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy, 5) nieprzestrzegania przez Wykonawcę harmonogramu udzielania świadczeń, ustalonego przez Zamawiającego lub odmowę wykonania świadczeń w dodatkowych godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z 5 ust. 4, lub niestosowanie się przez Wykonawcę do obowiązków wynikających z 5 ust. 2 i 3 lub 5 umowy, 6) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o świadczeniu przez Wykonawcę usług, o których mowa w 8 ust. 3 lub 4, 7) stwierdzenia u Wykonawcy stanu nietrzeźwości lub stanu wywołanego środkami działającymi podobnie do alkoholu w godzinach lub miejscu wyznaczonych do udzielania świadczeń, 8) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nieprzestrzeganiu przez Wykonawcę postanowienia 5 ust. 6 oraz 8 ust. 5, 9) niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w 10 ust. 1, bądź z zobowiązania określonego w 10 ust. 2, 10) podejmowania lub prowadzenia przez Wykonawcę działań oczywiście niekorzystnych dla Zamawiającego, 11) uzasadnionych skarg pacjentów dotyczących zakresu i sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę. Umowa Kontraktowa Strona 9 z 11

10 23 1. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 2. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na godzinę 7.00 pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygnąć w drodze wzajemnych negocjacji. 2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu, sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 25 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące przedmiotu umowy, w tym ustawa o działalności leczniczej, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz właściwe przepisy wykonawcze Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem ich nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 27 Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Spis załączników : 1. Umowa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, 2. Zakres zadań Koordynatora ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa Kontraktowa Strona 10 z 11

11 Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne Zakres zadań Koordynatora 1. Wykonywanie funkcji Koordynatora pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej Koordynatorem, Zamawiający powierza jednemu z lekarzy udzielających na jego rzecz świadczeń zdrowotnych. 2. Pełnienie obowiązków Koordynatora nie zmienia zakresu pozostałych zadań Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. II. Zadania Koordynatora Do zadań Koordynatora, poza obowiązkami lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem, należy : 1. Opracowywanie miesięcznych harmonogramów obsady lekarskiej zespołu(ów) wyjazdowego(ych) -ambulatorium(ów) powierzonych do koordynacji i przedkładanie harmonogramów do zatwierdzenia Zamawiającemu, do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, zgodnie z : 1) ustaloną przez Zamawiającego organizacją czasu działalności poszczególnych zespołów i ambulatoriów, 2) obowiązującymi wymogami w zakresie kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach zespołów oraz w ambulatoriach, 3) ustalonym przez Zamawiającego rozmieszczeniem lekarzy w poszczególnych zespołach i ambulatoriach, 2. Ewidencjonowanie liczby godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez poszczególnych lekarzy w zespołach i ambulatoriach powierzonych do koordynacji oraz sporządzanie zestawień bądź poświadczania danych w tym zakresie dla potrzeb Zamawiającego, 3. Współdziałanie z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym do realizacji funkcji Koordynatora, tj. z Dyrekcją, kierownikami właściwych komórek organizacyjnych oraz z administracją Zamawiającego. 4. Wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez Zamawiającego. Umowa Kontraktowa Strona 11 z 11

Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Projekt. UMOWA nr../2014 r. Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym UMOWA NR WSzS/DLL/./2013 (projekt) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych 1) zawarta w dniu. pomiędzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 zawarta w dniu...w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań USG i opisów zdjęć RTG na rzecz pacjentów w Powiatowym Zespole

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... r. w Radomsku pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36, wpisanym do rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo