U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu w dniu r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Teatralna 9, Sosnowiec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS : , reprezentowanym przez: Dyrektora lek. med. Marka Jeremicza, zwanym w treści umowy Zamawiającym a Panią (Panem) lek. med. REGON : NIP :... zwaną(ym) w treści umowy Wykonawcą Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań, zwanych dalej także przedmiotem umowy. 2. Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym ze wszystkich umów zawartych przez Zamawiającego, wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z zachowaniem praw pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością Przedmiotem umowy są świadczenia zdrowotne udzielane zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany miesiąc kalendarzowy przez Zamawiającego. 2. Rodzaje i nazwy zespołów, w ramach których Wykonawca będzie udzielać świadczeń zdrowotnych, mogą ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy, w razie dokonywania przez Zamawiającego zmian organizacyjnych lub innych uzasadnionych potrzebami Zamawiającego. 3. Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę polega na: 1) wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w 1, w tym podejmowaniu medycznych czynności ratowniczych, 2) pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do podejmowania medycznych czynności ratowniczych, w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Umowa Kontraktowa Strona 1 z 11

2 4. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z organizacją czasu i pracy poszczególnych zespołów i jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) dokonywania zmian czasu - dni i godzin - udzielania świadczeń zdrowotnych, 2) dokonywania zmian w zakresie miejsca stacjonowania zespołów, 3) ustalania, a także zmiany miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zapewni racjonalną obsadę stanowisk pracy średniego lub niższego personelu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania oraz dokonywania zmian składu personelu wymienionego w ust. 5 powyżej, odpowiednio do przeprowadzanych zmian organizacyjnych bądź osobowych, w tym zmian wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, warunków określanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewodę Śląskiego i inne uprawnione podmioty. 7. Ze strony Zamawiającego kontrolę nad właściwym wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie sprawował odpowiednio lekarz koordynator oraz kierownik/koordynator jednostki, w ramach której realizowane są świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową. 3 Wykonawca: 1. pełni funkcję koordynatora pracy lekarzy realizujących zawarte z Zamawiającym umowy w razie powierzenia mu tej funkcji przez Zamawiającego w trybie oddzielnego ustalenia stron. Zakres zadań koordynatora określa załącznik do umowy. 2. przeprowadzi podjęte przez Zamawiającego szkolenia fachowe, a w szczególności staże, praktyki. 3. może pełnić inne funkcje niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w razie powierzenia ich przez Zamawiającego w trybie odrębnych uzgodnień stron. 4 Wykonawca nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 5 ust. 2 i Wykonawca zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem określającym miesięczny rozkład czasu udzielania świadczeń, w tym jest zobowiązany co najmniej dwukrotnie przyjąć do wykonania 12 godzinny okres udzielania świadczeń pomiędzy godziną 7.00 a 19.00, ustalanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy. 2. W przypadku braku możliwości osobistego udzielania świadczeń przez Wykonawcę z powodu choroby, wyjazdu lub innych okoliczności obiektywnie uzasadniających nieobecność, Wykonawca ma obowiązek powierzyć udzielanie świadczeń innemu lekarzowi. 3. Zastępcze udzielanie świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w ust. 2, może być powierzone wyłącznie lekarzowi związanemu z Zamawiającym umową o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zespołach wyjazdowych, posiadającemu kwalifikacje wymagane do udzielania świadczeń, których dotyczy zastępstwo, oraz uprzednio, pisemnie zaakceptowanemu przez Zamawiającego. Forma pisemna akceptacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczania Wykonawcy dodatkowych godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych zespołach wyjazdowych, w razie zaistnienia okoliczności mogących naruszyć ciągłość lub dostępność udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa Kontraktowa Strona 2 z 11

3 Wykonawca ma obowiązek udzielać świadczeń w czasie wyznaczonym w powyższym trybie, chyba że zapewni zastępstwo zgodnie z ust.2 i 3 powyżej. 5. Wykonawca nie może zakończyć udzielania świadczeń zdrowotnych i opuścić zespołu, w którym realizuje przedmiot umowy, do czasu objęcia czynności w sposób i w zakresie zabezpieczającym ciągłość lub dostępność udzielania świadczeń przez innego lekarza wyznaczonego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że w godzinach udzielania świadczeń na podstawie niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, nie będzie udzielał świadczeń na rzecz innego podmiotu oraz że zadania realizowane na rzecz innego podmiotu poza czasem przeznaczonym na udzielanie świadczeń na rzecz Zamawiającego, nie zakłócą prawidłowego, w tym terminowego wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową Wykonawca obowiązany jest przestrzegać następujących zasad udzielania świadczeń zdrowotnych: 1) Organizacja czasu udzielania świadczeń przez Wykonawcę jest odpowiednia do czasu działalności Zamawiającego, zgodnie z którym świadczenia zdrowotne udzielane są: w zespołach ratownictwa medycznego we wszystkie dni tygodnia całodobowo. 2) Zespół wyjazdowy wyjeżdża niezwłocznie, na zlecenie dyspozytora właściwego do uruchomienia zespołu, na podstawie karty zlecenia wyjazdu, faxu zlecenia wyjazdu, zlecenia przekazanego drogą radiową lub telefonicznie. 3) Poszczególne zlecenia wyjazdu powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół. 4) Podczas realizacji świadczeń zdrowotnych lekarz jest kierownikiem zespołu i jego polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 5) Lekarz zespołu wyjazdowego jest zobowiązany do : a) odebrania karty zlecenia wyjazdu bezpośrednio od dyspozytora, a w przypadku dyżuru w zespole stacjonującym poza siedzibą dyspozytora odebrania, w sposób ustalony dla danego zespołu, zlecenia wyjazdu przekazanego przez właściwego dyspozytora przy użyciu wyznaczonych do tego celu środków łączności, b) zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu interwencji zespołu i pozostawienia karty w miejscu stacjonowania zespołu oraz w zależności od aktualnie obowiązującego trybu bieżącego dokumentowania realizacji zleceń wyjazdów danego zespołu niezwłoczne wprowadzanie właściwych danych do systemu komputerowego, c) zgłaszania faktu zakończenia interwencji przez zespół i gotowości do przyjęcia kolejnego zlecenia, d) zgłaszania się na każde wezwanie dyspozytora, w każdym czasie i w każdych okolicznościach oraz bieżące przekazywanie dyspozytorowi informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia (status zlecenia). 6) Ustalenie rodzaju zespołu, który udziela pomocy oraz kolejności interwencji zespołów, dokonywane jest przez dyspozytora bądź koordynatora medycznego, na podstawie selektywnej oceny danych uzyskanych od wzywającego pomocy. 7) Wykonawca stosuje obowiązujące standardy medycznych procedur ratowniczych, w tym środki farmaceutyczne i materiały medyczne określone w obowiązujących standardach. 8) Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Wykonawca używa odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi przyjęte u Zamawiającego, w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu oraz wzornictwa. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w odzież, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, własnym staraniem oraz na własny koszt. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad wymienionych w ust.1, a także rozszerzania ich zakresu odpowiednio do swoich uzasadnionych potrzeb. 7 Umowa Kontraktowa Strona 3 z 11

4 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad przyjętych u Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w sposób merytorycznie rzetelny, winna być bardzo dobrze czytelna, zawierać dane o pacjencie oraz wymagane informacje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252 poz. 1697). Szczególną staranność Wykonawca powinien zachować przy opisie danych wynikających z wywiadu, badania fizykalnego, sposobu udzielenia pomocy, rozpoznania, adnotacji o zapisanych lekach i materiałach medycznych oraz informacjach co do zaleceń i dalszego postępowania z chorym po zakończeniu interwencji zespołu. 3. Wykonawca wystawia pacjentom zaświadczenia ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 77 poz. 512 ze zm.), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie zespołów ratownictwa medycznego. Fakt odmowy wystawienia zaświadczenia ZUS ZLA Wykonawca odnotowuje w dokumentacji medycznej, tj. odpowiednio w: karcie zlecenia wyjazdu lub karcie informacyjnej. 4. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz.1570 ze zm.), a w szczególności : 1/ powiadamiania pacjenta o stwierdzeniu choroby zakaźnej lub podejrzeniu o chorobę zakaźną i obowiązkowym odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej wraz z potwierdzeniem podpisem pacjenta, 2/ wypełniania obowiązujących w tym zakresie formularzy oraz dostarczania ich niezwłocznie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym, do siedziby Zamawiającego. 5.Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w ust. 1 4 będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie warunków umowy przez Wykonawcę. 6.Zamawiający będzie nieodpłatnie przekazywał do odpowiedniego oddziału ZUS wystawione przez Wykonawcę zaświadczenia ZUS ZLA. 7.Właścicielem dokumentacji medycznej jest Zamawiający. Udostępnianie dokumentacji Wykonawcy następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. 8.Wykonawcy przysługuje prawo do sporządzania kopii dokumentów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Udostępnianie i przechowywanie wymienionych kopii odbywa się na zasadach obowiązujących w podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz określonych przez Zamawiającego. 9.Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. ) i ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym lub w sposób niezgodny z prawem. Umowa Kontraktowa Strona 4 z 11

5 8 1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad dotyczących stwierdzenia zgonu i jego przyczyny przez lekarza zespołów wyjazdowych. 2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i standardów postępowania obowiązujących u Zamawiającego. 3. Wykonawca w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług innych niż określone w umowie, nie może świadczyć usług na rzecz innych podmiotów świadczących usługi medyczne i pozamedyczne, a w szczególności nie może powierzać usług zakładom pogrzebowym. 4. Wykonawcę obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów podmiotom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych. 5. Wykonawcę obowiązuje zakaz pełnienia funkcji lub wykonywania zadań kierowniczych lub organizacyjnych u przedsiębiorcy prowadzącego konkurencyjną względem Zamawiającego działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu lub świadczeniu usług zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, organizowaniu lub wykonywaniu usług transportu sanitarnego, a także organizowaniu lub świadczeniu innych usług dotyczących ochrony zdrowia wykonywanych przez Zamawiającego. 9 Wykonawca oświadcza, że w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy : 1) spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, 2) posiada : a) dyplom lekarza oraz prawo wykonywania zawodu lekarza, b) tytuł specjalisty w dziedzinie... c) specjalizację II stopnia z zakresu... 3) odbywa specjalizację z zakresu Wykonawca przyjmuje obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie kursów doskonalenia zawodowego potwierdzanych dyplomem lub świadectwem ukończenia, przeprowadzonych przez uprawnione podmioty. 2. Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wskazanych przez Zamawiającego szkoleń bądź kontrolnych sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych. 11 Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania przedmiotu umowy oraz kontroli sposobu i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym sprawdzenia stanu trzeźwości Wykonawcy lub niepozostawania przez Wykonawcę pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. 12 Umowa Kontraktowa Strona 5 z 11

6 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 293, poz ze zm.) oraz że umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie posiadał przez cały okres wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej. Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Wykonawca i Zamawiający. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstała szkoda u osoby trzeciej. 3. Zamawiającemu przysługuje w stosunku do Wykonawcy roszczenie regresowe w wysokości odpowiadającej kwocie zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający udostępni Wykonawcy: 1) środki transportu sanitarnego, 2) aparaturę i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie ambulansów, 3) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 4) miejsca wypoczynkowe w pomieszczeniach socjalnych, w miarę istniejących warunków lokalowych. 2. Używanie przez Wykonawcę rzeczy wymienionych w ust.1 może odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych i w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, oraz zakazuje się korzystania z nich przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich nie otrzymujących świadczeń w ramach niniejszej umowy. 3. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy określonych w ust Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania udostępnionego sprzętu i aparatury medycznej w stanie umożliwiającym ich prawidłowe wykorzystanie. 2. Zamawiający zobowiązuje się do organizacji i ponoszenia kosztów napraw i bieżącej konserwacji sprzętu i aparatury medycznej używanych do wykonania przedmiotu umowy. 3. Na czas trwania naprawy Zamawiający zapewni sprzęt zamienny Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy używanych do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy Zamawiający udowodni, że szkoda powstała z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem zdania Umowa Kontraktowa Strona 6 z 11

7 drugiego. W razie powierzenia Wykonawcy rzeczy do wyłącznego użytku, Zamawiający korzysta z domniemania winy Wykonawcy. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym. 3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Wykonawca obowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Zamawiającego o fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oraz o wartości wyrządzonej szkody. 4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 3, dokonać zwrotu rzeczy w naturze lub zapłacić odszkodowanie w wysokości szkody oszacowanej przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia sprzęt zamienny. 5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty odszkodowania z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za udzielenie świadczeń zdrowotnych. 6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Wykonawcy lub innego członka zespołu, odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do używania ponoszą, w częściach równych, wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego udzielającego świadczeń w chwili zaistnienia szkody. 7. W przypadku gdy nie można jednoznacznie ustalić chwili zaistnienia szkody, odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do używania ponoszą, w częściach równych, członkowie wszystkich składów zespołu wyjazdowego udzielającego świadczeń od chwili ostatniego używania danej rzeczy do chwili stwierdzenia szkody. 8. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust.6 i 7, odpowiednie zastosowanie mają ust.1 5 powyżej Ustala się następujące stawki ryczałtowe za 1 godziną udzielania świadczeń zdrowotnych : 1/...zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach S, przez lekarzy systemu w dni powszednie, 2/...zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach S, przez lekarzy systemu w niedzielę i święta. 2. Ceny wymienione w ust.1 nie zawierają podatku VAT ze względu na zwolnienie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej od tego podatku, na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. nr 2011 r., nr 177, poz ze zm.). 3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługująca Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń i liczby godzin udzielania świadczeń w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem zróżnicowania stawek wskazanych w ust Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy wypłacana będzie za okresy miesięczne. Podstawą do obliczenia i zapłaty należności będzie faktura VAT lub rachunek wystawione przez Wykonawcę w formacie nie mniejszym niż A-5, zweryfikowane pod względem Umowa Kontraktowa Strona 7 z 11

8 merytorycznym i formalnym przez Zamawiającego. W fakturze VAT lub rachunku wyszczególnione będą: 1) okres (miesiąc), którego dotyczy dokument, 2) liczba godzin udzielania świadczeń, z podziałem na poszczególne zespoły oraz dni powszednie i niedziele i święta, 3) cena jednostkowa, 4) kwota należności. 5. Wykonawca będzie dostarczać fakturę VAT lub rachunek Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. Zapłata należności następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT lub rachunku, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT lub rachunku, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 7. Zwłoka w zapłacie należności stanowić może podstawę do wystąpienia z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek. 8. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawki określonej w ust Wysokość oraz zasady zapłaty należności z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w 3 pkt 2, zostaną określone odrębnie, w zależności od zakresu powierzonej koordynacji. 18 Wykonawca oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej praktyki i z tego tytułu samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Zamawiający potrąci z należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługujących Wykonawcy, o których mowa w 17: 1) za nieobecność w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń i niezapewnienie zastępstwa zgodnie z 5 ust.2 i 3 umowy kwotę równą należności za 24 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, 2) za nieobecność dotyczącą części czasu wyznaczonego do udzielania świadczeń i niezapewnienie zastępstwa kwotę równą należności za liczbę godzin udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, 3) za opuszczenie miejsca wyznaczonego do wykonywania świadczeń przed objęciem zadań przez innego lekarza kwotę w wysokości 6 krotnej stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w danym zespole, 4) za nieprzestrzeganie zasad określonych w 7 kwotę w wysokości 5 krotnej stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w danym zespole, 5) za opóźnienie wyjazdu zespołu kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole, w którym wystąpiło opóźnienie wyjazdu, 6) za brak kontaktu radiotelefonicznego na wezwanie dyspozytora oraz za brak stałego przesyłania informacji o aktualnym stanie realizacji zlecenia (status zlecenia) kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole, w którym Wykonawca nie zgłosił się na wezwane lub nie podawał aktualnego statusu, 7) za nieuzasadnione opóźnienie zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu po zakończeniu interwencji zespołu kwotę równą stawce ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń w tym zespole, Umowa Kontraktowa Strona 8 z 11

9 8) za uzasadnioną skargę pacjenta kwotę w wysokości 100 % należności za 24 godziny udzielenia świadczeń, których dotyczy skarga, 9) za nieetyczne zachowanie Wykonawcy kwotę w wysokości 100 % należności za 24 godziny udzielania świadczeń, podczas których miało miejsce takie zachowanie, 10) za brak wymaganej odzieży kwotę w wysokości 50 % należności za 24 godziny udzielania świadczeń w danym zespole, w którym Wykonawca nie posiadał wymaganej odzieży. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy także zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych na zapewnienie należytego wykonania umowy. 20 Strony zgodnie ustalają, że każda ze stron może potrącić wzajemnie swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony na podstawie art. 498 i następnych kodeksu cywilnego. 21 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia, od godziny 7.00, do dnia do godziny Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, a w szczególności w przypadku: 1) powierzenia przez Wykonawcę wykonania świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem 5 ust. 2 4 umowy, 2) nieudokumentowania w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zawarcia przez Wykonawcę na czas trwania niniejszej umowy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w 12 ust. 1, jak również nieudokumentowania ciągłości wymaganego ubezpieczenia, w terminie określonym w 12 ust. 2, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne, 4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy, 5) nieprzestrzegania przez Wykonawcę harmonogramu udzielania świadczeń, ustalonego przez Zamawiającego lub odmowę wykonania świadczeń w dodatkowych godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z 5 ust. 4, lub niestosowanie się przez Wykonawcę do obowiązków wynikających z 5 ust. 2 i 3 lub 5 umowy, 6) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o świadczeniu przez Wykonawcę usług, o których mowa w 8 ust. 3 lub 4, 7) stwierdzenia u Wykonawcy stanu nietrzeźwości lub stanu wywołanego środkami działającymi podobnie do alkoholu w godzinach lub miejscu wyznaczonych do udzielania świadczeń, 8) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nieprzestrzeganiu przez Wykonawcę postanowienia 5 ust. 6 oraz 8 ust. 5, 9) niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w 10 ust. 1, bądź z zobowiązania określonego w 10 ust. 2, 10) podejmowania lub prowadzenia przez Wykonawcę działań oczywiście niekorzystnych dla Zamawiającego, 11) uzasadnionych skarg pacjentów dotyczących zakresu i sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę. Umowa Kontraktowa Strona 9 z 11

10 23 1. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 2. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na godzinę 7.00 pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygnąć w drodze wzajemnych negocjacji. 2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu, sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 25 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące przedmiotu umowy, w tym ustawa o działalności leczniczej, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz właściwe przepisy wykonawcze Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem ich nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 27 Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Spis załączników : 1. Umowa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, 2. Zakres zadań Koordynatora ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa Kontraktowa Strona 10 z 11

11 Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne Zakres zadań Koordynatora 1. Wykonywanie funkcji Koordynatora pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej Koordynatorem, Zamawiający powierza jednemu z lekarzy udzielających na jego rzecz świadczeń zdrowotnych. 2. Pełnienie obowiązków Koordynatora nie zmienia zakresu pozostałych zadań Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. II. Zadania Koordynatora Do zadań Koordynatora, poza obowiązkami lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem, należy : 1. Opracowywanie miesięcznych harmonogramów obsady lekarskiej zespołu(ów) wyjazdowego(ych) -ambulatorium(ów) powierzonych do koordynacji i przedkładanie harmonogramów do zatwierdzenia Zamawiającemu, do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, zgodnie z : 1) ustaloną przez Zamawiającego organizacją czasu działalności poszczególnych zespołów i ambulatoriów, 2) obowiązującymi wymogami w zakresie kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach zespołów oraz w ambulatoriach, 3) ustalonym przez Zamawiającego rozmieszczeniem lekarzy w poszczególnych zespołach i ambulatoriach, 2. Ewidencjonowanie liczby godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez poszczególnych lekarzy w zespołach i ambulatoriach powierzonych do koordynacji oraz sporządzanie zestawień bądź poświadczania danych w tym zakresie dla potrzeb Zamawiającego, 3. Współdziałanie z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym do realizacji funkcji Koordynatora, tj. z Dyrekcją, kierownikami właściwych komórek organizacyjnych oraz z administracją Zamawiającego. 4. Wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez Zamawiającego. Umowa Kontraktowa Strona 11 z 11

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do Specyfikacji z dnia 08.03.2016 r. U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne P R O J E K T zawarta w Krakowie dnia... 2016 roku pomiędzy : KRAKOWSKIM POGOTOWIEM

Bardziej szczegółowo

z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Załącznik nr 3 do Specyfikacji z dnia 12. 08.2015 r. U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne P R O J E K T zawarta w Krakowie dnia... 2015 roku pomiędzy : KRAKOWSKIM POGOTOWIEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy :

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : U M O W A O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : 1. Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Krakowie, ul. Łazarza 14, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

5 Przyjmujący Zamówienie nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 6 ust. 2 i 3.

5 Przyjmujący Zamówienie nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za wyjątkiem przypadku wskazanego w 6 ust. 2 i 3. Umowa nr... /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pomocy medycznej udzielanej przez ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego zawarta w Tarnobrzegu dnia... r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do IWK Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Wzór)

Załącznik nr 4 do IWK Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Wzór) Załącznik nr 4 do IWK Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Wzór) poprzedzona postępowaniem konkursowym na podstawie art. 26 i n. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do IWK

Załącznik nr 4 do IWK Załącznik nr 4 do IWK (propozycja) Umowa poprzedzona postępowaniem konkursowym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy :

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : U M O W A O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Krakowie dnia... r. pomiędzy : 1. Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Krakowie, ul. Łazarza 14, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Strona 1 z 9. Wzór U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w Sosnowcu dnia roku pomiędzy:

Umowa Strona 1 z 9. Wzór U M O W A NR... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w Sosnowcu dnia roku pomiędzy: U M O W A NR... Wzór o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu dnia... 2014 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy :

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy : WZÓR UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Nr: / zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy : 1. Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Łodzi, ul. Warecka 2, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy :

U M O W A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy : Załącznik nr 2 do SWKO z dnia 10 czerwca 2015 roku PROJEKT U M O W A O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w Łodzi, dnia... roku pomiędzy : 1. Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Lekarze umowa zlecenie

Lekarze umowa zlecenie Lekarze umowa zlecenie dyplom uczelni prawo wykonywania zawodu dyplom specjalizacji polisa OC lekarzy zgodnie z przepisami ( aktualna ) umowa dwa egzemplarze podpisane pieczątką lekarską druk zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w Krakowie dnia roku pomiędzy:

U M O W A NR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w Krakowie dnia roku pomiędzy: Załącznik nr 3 do Specyfikacji z dnia 05.09.2016 r. P R O J E K T U M O W A NR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Krakowie dnia.. 2016 roku pomiędzy: KRAKOWSKIM POGOTOWIEM RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/../2015

UMOWA nr ZP/BP/../2015 UMOWA nr ZP/BP/../2015 zawarta w dniu.2015 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego

Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego Umowa nr..o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego zawarta w dniu r. w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy:

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: UMOWA Projekt Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015,

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015, PROJEKT UMOWY NR:. Załącznik nr 2 zawarta w dniu. r. w Prudniku pomiędzy: Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku, ul. Szpitalna 14 48-200 Prudnik wpisaną pod nr 0000215463 KRS prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 zawarta w Bystrej w dniu.. r. pomiędzy:... KRS:..; NIP: zwanym w treści umowy Świadczeniobiorcą, w imieniu którego działa: Dyrektor - a.. KRS: ;

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa STM/PRO projekt

Umowa STM/PRO projekt Umowa STM/PRO projekt Zawarta w dniu w Chrzanowie pomiędzy: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjna w Chrzanowie Spółka z o. o. z siedzibą w Chrzanowie, przy ulicy Sokoła 19, wpisanym do KRS pod numerem 0000444059

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DLA PAKIETU II

PROJEKT DLA PAKIETU II Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki konkursu ofert SPZOZ/DŚM/K/02 / 2014 r. PROJEKT DLA PAKIETU II Koło dnia 2014 r. Umowa. DŚM/2014 na świadczenie usług przewozu lekarza POZ wykonującego świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie )

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) Załącznik nr 13 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 02.12.2016 r. zawarta w dniu... 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo