dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem"

Transkrypt

1 Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd :50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem przyrody. Jest strategią osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Polega ona na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych warunkujących życie biologiczne na Ziemi, a jej celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 1 marca 2005 r., a do promowania i koordynowania działań podejmowanych w jej ramach wyznaczono UNESCO. Głównym celem Dekady jest integracja zasad, wartości i praktyk zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach edukacji i oświaty. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma prowadzić do respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, a jej wdrażanie ma służyć zmianie zachowań na takie, które będą tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, polegającą na: integralności przyrodniczej, żywotności gospodarczej i aktywności społecznej dla potrzeb obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. Ważne linki: ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa, Poland tel. (+48-22) , -03, -04 fax (+48-22)

2 Wydawca: Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa tel , -03, -04, faks Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność na rzecz ekorozwoju mogą dokonywać wpłat na konto: Bank PeKaO SA, II Oddział w Warszawie Wpłaty w PLN: Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W swojej działalności kieruje się misją: budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska oraz występowania w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Współdziała z organizacjami z nowych krajów członkowskich UE. Instytut ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i partnerami z otoczenia biznesu. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie. Redakcja językowa: Ewa Sulejczak Projekt graficzny: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa Copyright by Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009 ISBN EAN Wydrukowano na papierze ekologicznym

3 Instytut na rzecz Ekorozwoju Jaki transport w zrównoważonym rozwoju? Zapis debaty społecznej Łódź, 3 października 2008 r. Koordynacja: Jolanta Kamieniecka Współpraca: Franciszek Jackl Nadzór merytoryczny: Andrzej Kassenberg Zeszyt nr 2 serii: Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju, z projektu: Eko-Herkules. Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dofinansowanego ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, styczeń 2009

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Jolanta Kamieniecka, Andrzej Kassenberg Wprowadzenie do debaty transportowej: wyzwania ekologiczno-gospodarcze Andrzej Kassenberg, Franciszek Jackl Jaki transport w zrównoważonym rozwoju? Wojciech Suchorzewski Punkt widzenia przyrodnika Kinga Krauze Punkt widzenia socjologa Andrzej Majer Punkt widzenia działacza gospodarczego Adrian Furgalski Omówienie dyskusji Franciszek Jackl Impresje z debaty Andrzej Kassenberg Załącznik nr 1: Uczestnicy debaty zabierający głos w dyskusji Załącznik nr 2: Informacja o Projekcie Eko-Herkules

5 WPROWADZENIE Jolanta Kamieniecka 1, Andrzej Kassenberg 2 JAKI TRANSPORT W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU? Innowacyjność jest dziś synonimem nowoczesności w każdej skali od firmy poprzez regiony i państwa do grup państw, takich jak Unia Europejska. Wszyscy poszukują nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku i tym samym podniosły poziom rozwoju gospodarczego i społecznego, a zatem zapewniły wysoką jakość życia. W tych poszukiwaniach aspekt środowiskowy (ekologiczny) jest zdecydowanie słabo akcentowany, czasem wręcz ignorowany; zrównoważony rozwój wymaga tymczasem, by był, jako eko-innowacyjność, równoprawny z innymi. Obejmuje on sfery produktów, technologii i organizacji oraz zachowań konsumentów, prowadząc do wzrostu jakości życia przy malejącym zużyciu zasobów naturalnych i coraz mniejszym zanieczyszczeniu. Mając to na uwadze, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) podjął się organizacji w ramach szerokiego Programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju pod nazwą Eko-Herkules 3 czterech debat, w których ekoinnowacyjność zostałaby skonfrontowana z rozwojem energetyki, transportu oraz układów przestrzennych: terenów zurbanizowanych i terenów otwartych. Debaty gromadzą grupy społeczne i zawodowe oraz pojedynczych obywateli zainteresowanych ogólną problematyką zrównoważonego rozwoju lub wybranymi zagadnieniami, istotnymi z punktu widzenia wdrażania jego zasad. Są to otwarte spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych i społecznych, środowisk naukowych i akademickich, studentów, administracji publicznej, instytucji finansowych, związków zawodowych, przedsiębiorców, polityków krajowych i działających na forum Unii Europejskiej, dziennikarzy. Wymienione cztery dziedziny stały się tematami czterech debat kolejno w Lublinie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu. Każdą z nich rozpoczyna referat eksperta merytoryczne tło debaty naświetlający zachodzące procesy i zjawiska, prezentujący wybrane problemy w dziedzinie stanowiącej przedmiot debaty. Zadaniem trzech zaproszonych ekspertów jest ustosunkowanie się do referatu z gospodarczego, społecznego i przyrodniczego punktu widzenia (odpowiadają oni na otrzymane wcześniej trzy pytania). Po tym odbywa się dyskusja, a po niej ponownie występują paneliści i prelegent, którzy ustosunkowują się do poruszanych w dyskusji zagadnień i odpowiadają na pytania. Wystąpienia ekspertów i podsumowanie dyskusji publikowane są w poszczególnych zeszytach edukacyjnych w serii Innowacyjne podejście do zrównoważonego 1 Geograf, specjalista Instytutu na rzecz Ekorozwoju ds. turystyki i strategii rozwoju regionalnego. 2 Geograf, doktor nauk technicznych, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, specjalizujący się w integracji polityki klimatycznej z energetyczną i transportową. 3

6 rozwoju. Upowszechnianie wyników wspomnianych debat ma służyć osiągnięciu następujących celów edukacyjnych: zachęceniu do postrzegania i rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska w sposób całościowy, zintegrowany, a nie wybiórczy; dostarczaniu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi w energetyce, transporcie, na terenach zurbanizowanych i otwartych; informowaniu o stanowiskach i argumentacji różnych grup społecznych w odniesieniu do wymienionych zagadnień. Niniejsza publikacja jest zapisem debaty transportowej, która obyła się 3 października 2008 r. w Łodzi. Partnerem w jej zorganizowaniu był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics. Wzięło w niej udział 56 osób reprezentujących organizacje i instytucje, a także studenci. Debatę rozpoczął referat prof. dr inż. Wojciecha Suchorzewskiego z Politechniki Warszawskiej, a po nim wystąpili: dr Kinga Krauze z Międzynarodowego Instytutu PAN Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, prof. dr hab. Andrzej Majer z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego i mgr Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Debatę prowadził dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przed debatą Instytut postawił prelegentowi i panelistom następujące pytania: 1. Na ile możliwe jest (a jeżeli tak, to w jaki sposób) kształtowanie potrzeb transportowych, tak aby były efektywne ekonomicznie, zasadne społecznie i gospodarczo, a jednocześnie zapewniały ochronę cennych przyrodniczo ekosystemów oraz ograniczały emisję zanieczyszczeń do skali wyznaczonej pojemnością środowiska (np. emisję gazów cieplarnianych do skali potrzebnych redukcji)? 2. W jaki sposób godzić zaspakajanie potrzeb transportowych z potrzebami zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców w miastach; jakie szanse wdrożenia mają koncepcje zintegrowanych czy kompaktowych miast? 3. Czy realizowane dzisiaj i przewidywane rozwiązania organizacyjne (planistyczne, administracyjne, prawne itp.) oraz techniczne wystarczą do zasadniczego ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, czy doprowadzą do zrównoważonej mobilności, czy być może niezbędne jest także oddziaływanie na zmianę zachowań komunikacyjnych społeczeństwa? Niniejsza publikacja zawiera: wprowadzenie, wystąpienia prelegenta i panelistów oraz podsumowanie dyskusji ogólną impresję na temat jej wyników. Teksty w niej zamieszczone mają charakter autorski i nie muszą wyrażać stanowiska Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 4

7 Instytut na rzecz Ekorozwoju dziękuje dr hab. Ewie Walińskiej, profesorowi Uniwersytetu Łódzkiego i Dziekanowi Wydziału Zarządzania oraz dr Remigiuszowi Kozłowskiemu opiekunowi Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics za pomoc w organizacji debaty. Przygotowanie i przeprowadzenie debat oraz opublikowanie ich wyników było możliwe dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu tą drogą Instytut na rzecz Ekorozwoju serdecznie dziękuje. 5

8 WPROWADZENIE DO DEBATY TRANSPORTOWEJ: WYZWANIA EKOLOGICZNO-GOSPODARCZE Andrzej Kassenberg, Franciszek Jackl 4 Transport, jako działalność mająca na celu pokonywanie przestrzeni, od wieków jest ważną dziedziną naszego życia. Ma on wymiar cywilizacyjny, produkcyjny, ale także całkiem użytkowy jest konieczny do najprostszych międzyludzkich interakcji. W XXI wieku mamy dostęp do wielu systemów i środków transportu, podróżujemy sprawniej, szybciej i taniej, ale także dalej i częściej. Czy jednak indywidualna wolność przemieszczania nie kłóci się z potrzebami większej społeczności, w tym z interesem przyszłych pokoleń? Czy przerzucanie kosztów własnej działalności lub przyjemności na innych jest społecznie usprawiedliwione? Przecząca odpowiedź na te pytania wskazuje, do jakiego transportu powinniśmy dążyć. Swobodę przemieszczania powinien ograniczać wspólny interes gatunku ludzkiego czyli ograniczoność w dostępie do zasobów oraz ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez transport. W XXI wieku podstawowy kanon rozwoju powinny stanowić: zapewnienie trwałości użytkowania środowiska przyrodniczego oraz tworzenie sprawiedliwych warunków rozwoju (poszczególnym obywatelom, społecznościom lokalnym, regionom, krajom czy pokoleniom). W sektorze transportu zrównoważony rozwój powinien zatem prowadzić do przemieszczania osób i ładunków bez zawłaszczania materiałów, energii i przestrzeni należnych następnym pokoleniom. Świadectwami tak rozumianego zrównoważonego rozwoju transportu są: traktowanie komunikacji zbiorowej jako dominującej formy przemieszczania się i na dłuższych dystansach, i w codziennych podróżach, ograniczanie roli samochodów na rzecz kolei, a w miastach na rzecz autobusów, tramwajów i metra, a także promowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, przemieszczania się rowerem albo pieszo. Zrównoważony transport nie zagraża zdrowiu społeczeństw ani ekosystemom, a jednocześnie zaspokaja potrzebę mobilności. Z definicji zrównoważonego rozwoju wynika też, że transport powinien zużywać odnawialne zasoby na poziomie ich odnowienia, a zasoby nieodnawialne na poziomie umożliwiającym zastąpienie ich odnawialnymi substytutami 5. Wszelkie przedsię- 4 Mgr inż. ochrony środowiska, pracownik Instytutu na rzecz Ekorozwoju zajmujący się problematyką transportu, zmian klimatycznych oraz szeroko pojętej ochrony przyrody. 5 Alternatywna polityka transportowa. Raport nr 4. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa, grudzień

9 wzięcia dotyczące zarówno planowania, kształtowania i organizacji transportu, jak i innych sfer działalności (np. planowania przestrzennego), a prowadzące do spełnienia powyższych warunków, mają cechy ekorozwoju. Oznacza to, że polityka zrównoważonego rozwoju transportu winna: w sensie społecznym odnosić się do: tworzenia warunków do zrównoważonej mobilności społeczeństwa, zapewnić możliwość rozwoju przyszłym pokoleniom; w sensie gospodarczym: być ekonomicznie efektywna, sprzyjać uczciwej konkurencji; w sensie przestrzennym uwzględniać wymagania: ogólnej kompozycji przestrzennej obszaru, dla której sieć transportowa jest osnową, zachowania powiązań funkcjonalnych minimalizujących transportochłonność, doboru funkcji i intensywności użytkowania terenu pod kątem racjonalizacji generowanego ruchu; w sensie ekologicznym uwzględniać: ograniczoną zdolność środowiska do wchłaniania zanieczyszczeń (np. hałasu, zanieczyszczeń powietrza i wody), ograniczoność zasobów naturalnych, zwłaszcza nieodnawialnych (np. paliw kopalnych, przestrzeni), konieczność ochrony różnorodności biologicznej (gatunkowej, ekosystemowej, krajobrazowej) i korytarzy ekologicznych. Kluczem do rozwiązywania problemów jest integracja polityki transportowej z ekologiczną, a zwłaszcza z polityką klimatyczną, która mimo wielu deklaracji nie postępuje. Sytuacja jest dramatyczna, bo tylko zasadnicze zmiany mogą przynieść pożądany efekt. Półśrodki, np. dobrowolne zobowiązania przemysłu czy ograniczone instrumenty prawne i ekonomiczne, okazały się zdecydowanie niewystarczające. Obecna polityka transportowa jest nastawiona na zaspakajanie lawinowo rosnących potrzeb transportowych i rozbudowę istniejącej lub budowę nowej infrastruktury drogowej. W sytuacji permanentnie niezaspokojonego popytu na przestrzeń dla samochodów korzyść z dodatkowego pasa czy nowej drogi jest szybko niwelowana przez ruch generowany przez takie inwestycje. Aby temu przeciwdziałać, należy przede wszystkim zmienić zasadniczy cel krajowej polityki transportowej w kierunku kształtowania zrównoważonego przewozu osób i towarów. Ma to polegać na: ograniczaniu lub eliminowaniu potrzeb transportowych, z zachowaniem godziwych warunków życia; 7

10 racjonalizacji oferty transportowej, tak aby zapewniała efektywność ekonomiczną, zrównoważone gospodarowanie zasobami (zwłaszcza nieodnawialnymi) i wysokie standardy ochrony środowiska; zarządzaniu potrzebami transportowymi w sposób zapewniający redukcję użytkowania samochodów osobowych i wspieranie rozwoju przyjaznych środowisku środków transportu czyli zarządzaniu w kategorii efektywności świadczonych usług, a nie tylko fizycznej dostępności, bo tę można uzyskać w inny sposób (np. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, planowaniu miejskiemu czy regionalnemu); zapewnieniu rozwoju transportu pieszego i rowerowego, gdyż są one efektywne ekonomicznie i korzystne środowiskowo, a także gwarantują większą elastyczność w przemieszczaniu się oraz korzystną prędkość w krótkich podróżach po mieście; uwzględnianiu kosztów zewnętrznych w procesie decyzyjnym i umożliwianiu (np. poprzez informację i ceny) wyboru środka transportu. Ważnym narzędziem służącym osiągnięciu tego celu staje się zharmonizowany system opłat za dostęp do infrastruktury we wszelkich rodzajach transportu, uwzględniający wszystkie koszty, w tym koszty zewnętrzne i koszty infrastruktury. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy powinni ponosić pełne koszty generowane przez dany rodzaj transportu według zasady: użytkujący płaci. Jednocześnie taka polityka winna kształtować nowe podejście do rozwoju infrastruktury transportowej, a mianowicie: po pierwsze lepsze wykorzystanie istniejącego majątku trwałego (np. infrastruktury kolejowej) poprzez jego konieczną modernizację; po drugie lepsze wykorzystanie istniejącego majątku trwałego w wyniku zastosowania technologii ICT 6 do zarządzania nim (np. systemy zarządzania i sterowania ruchem w miastach prowadzące do wzrostu przepustowości systemu transportu, zwłaszcza transportu publicznego, i ograniczenia emisji spalin); po trzecie podniesienie zdolności usługowych istniejącego majątku trwałego w wyniku jego rozbudowy, bez konieczności inwestowania na nowym, niezagospodarowanym terenie (np. budowa dodatkowego pasa drogi); jako ostateczność, jeżeli powyższe rozwiązania nie pozwolą na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb transportowych budowę nowej infrastruktury transportowej na terenie niezainwestowanym, z zapewnieniem ochrony ekosystemów, a zwłaszcza zachowania ich integralności (bez fragmentacji cennej przestrzeni przyrodniczej). Transport rozwija się w Polsce dynamicznie. Wpływ ma na to z pewnością położenie w środku kontynentu, a także akcesja do Unii Europejskiej, która spowodowała otwarcie zachodnich granic. Szybki w ostatnich latach wzrost gospodarczy również 6 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (z ang. Information Communication Technology). 8

11 przyczynił się do rozwoju tego sektora. Wskazują na to dane ekonomiczne i statystyczne: przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2007 r. były większe o 3,9% w porównaniu z 2006 r. i wyniosły aż 115,5 mld zł. 7 Ta tendencja wzrostowa występuje już od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na to, aby miała się zmienić. Rosną zatrudnienie (szczególnie w sektorze prywatnym) i wynagrodzenia, a przede wszystkim zapotrzebowanie na usługi transportowe. W 2007 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1532,7 mln ton ładunków, tj. o 7,4% więcej niż w roku poprzednim 8. Inaczej prezentuje się transport publiczny. Co prawda, wszystkie środki komunikacji zbiorowej w Polsce przewożą ponad 1 mld pasażerów rocznie, to jednak w ostatnich latach tendencja jest spadkowa. W porównaniu z 2000 r., w roku 2007 autobusy przewiozły prawie 25%, a kolej 22,5% pasażerów mniej. W latach w Polsce liczba samochodów osobowych wzrosła 2,5- krotnie (do 14,5 mln) 9. Jeszcze bardziej spektakularny jest wzrost liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców ze 195 w 1995 r. do 383 w 2007 r. Nowych aut przybywa niewiele ok. 300 tys. sztuk rocznie. Od 2004 r. do Polski trafia rocznie ok. 1 mln używanych samochodów osobowych, z których ponad połowa była już użytkowana ponad 10 lat. Wszystko wskazuje na to, że uzupełniają one jeszcze starszy park samochodowy polskich kierowców w ciągu roku wyrejestrowuje się niespełna 200 tys. pojazdów. Średnio samochód ma u nas ponad 14 lat! Nie mamy, jak np. Rumuni, systemu zachęt do wymiany samochodów na nowsze, a zatem bezpieczniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska 10. Rosnąca liczba pojazdów znajduje odzwierciedlenie w wydatkach z budżetu państwa. W latach nakłady na infrastrukturę drogową wzrosły aż 7-krotnie (do 1236,9 mln euro), a na infrastrukturę kolejową niespełna 4-krotnie (do 219,4 mln euro) 11. Spełnienie wymagań stawianych przed Unią Europejską w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 wymaga od sektora transportu zerwania z dotychczasową polityką i wprowadzenia rygorystycznych środków. Unijną Politykę transportową przyjęto w 2001 r. i nastawiono się głównie na postęp technologiczny i poprawę jakości paliw. Jak wynika ze Sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), pierwotne założenie, że problem globalnego ocieplenia można rozwiązać technologicznie, okazało się mitem Transport wyniki działalności w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS. Warszawa 2008 r. 8 Transport wyniki... op. cit. 9 Transport wyniki... op. cit Climate for transport change. TERM 2007: indicators tracking transport and environment in the European Union. European Environment Agency, March 2008 (sprawozdanie nr 1/2008 Europejskiej Agencji Środowiska). 12 Climate for transport change... op. cit. 9

12 Do wypełnienia tych zobowiązań konieczna jest globalna zmiana sposobu myślenia o transporcie. Inwestycje w technologię i infrastrukturę drogową nie mogą być priorytetami unijnymi ani krajowymi, bo służą przede wszystkim wielkim koncernom motoryzacyjnym i paliwowym, tworzącym silne lobby wywierające wpływ na polityków. Lobby instytucji i osób zainteresowanych rozwojem zrównoważonym jest niestety dużo słabsze, ale to ono walczy o zmniejszenie obciążenia środowiska. W pierwszej kolejności niezbędna jest racjonalizacja potrzeb transportowych. Europejska Agencja Środowiska, we współpracy z innymi organizacjami, proponuje instrumenty i rozwiązania wspomagające walkę z globalnym ociepleniem. Podczas konferencji Right on track choosing the most eco-friendly transport option 13 zorganizowanej w siedzibie Agencji przez Międzynarodową Unię Kolejową (UIC) zaprezentowano dwa innowacyjne, publicznie dostępne narzędzia internetowe EcoPassenger 14 i EcoTransitIT 15, które pozwalają porównać zużycie energii w zależności od wybranego środka transportu, a także obliczyć rzeczywistą emisję gazów cieplarnianych. Są to pierwsze tak zaawansowane kalkulatory śladu węglowego dla transportu. Ich zadaniem jest uświadomienie zagrożeń środowiska generowanych przez każdą podróż. EEA podejmuje także inne inicjatywy, które powinny stać się kolejnymi etapami w dochodzeniu do transportu przyjaznego środowisku. Są to m.in.: koordynacja i optymalne wykorzystanie wszystkich środków transportu i istniejącej infrastruktury, tworzenie łańcuchów ekomobilności, stopniowe przechodzenie do mniej energochłonnych środków transportu czy wreszcie kampanie społeczne promujące tzw. ecodriving. Kolejna inicjatywa obejmuje włączenie użytkowania terenu oraz transportu do planowania miejskiego. Dopiero po wdrożeniu wspomnianych projektów powinny być podejmowane decyzje o wielkich inwestycjach transportowych, tj. dalsze usprawnienia technologiczne, poprawa infrastruktury (np. podwyższanie przepustowości istniejących dróg), budowa nowych dróg o wysokich parametrach. Niestety, najczęściej jest na odwrót to rozwój infrastruktury jest dla władz celem nadrzędnym. Tymczasem z obecnej sytuacji transportu oraz z prognoz emisji gazów cieplarnianych wynika, że w Europie nie da się osiągnąć zamierzonych celów bez ograniczenia potrzeb transportowych. To z kolei wiąże się z koniecznością rzeczywistej integracji polityki transportowej z polityką ekologiczną, w tym klimatyczną, i całą europejską polityką gospodarczą oraz ze zmianą komunikacyjnych zachowań społeczeństwa

13 JAKI TRANSPORT W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU? Wojciech Suchorzewski 16 Tezy wystąpienia 1. Problemy na styku transport-energia, transport-środowisko i transport-klimat rozumieją profesjonaliści, w społeczeństwie natomiast brak jest świadomości istnienia takich dylematów. 2. W większości dokumentów dotyczących polityki transportowej (unijnej, krajowej i lokalnej), które powstały w ostatnich kilkunastu latach, znajdują się elementy filozofii zrównoważonego rozwoju. Niestety, w praktyce wdrażanie polityki uwzględniającej te elementy jest bardzo powolne. 3. Szanse na złagodzenie problemów związanych z transportem bez zmiany świadomości i zachowań komunikacyjnych w społeczeństwie są niewielkie. Oczywiste jest, że tych problemów nigdy nie da się wyeliminować całkowicie. Główne punkty referatu to: trendy, prognozy, polityka europejska oraz krajowa i lokalna, dylematy, warunki sukcesu i bariery, a także idea zrównoważonego rozwoju wszystko to w powiązaniu z transportem. Trendy i prognozy potrzeb transportowych w Polsce W ostatnich dziesięcioleciach w Polsce zaobserwowano następujące zmiany w sektorze transportu: ponad 2,5-krotny wzrost ogólnej liczby pojazdów; przykładem niekorzystnych trendów jest moda na samochody typu SUV 17 w roku 2007 w stosunku do poprzedniego ich sprzedaż wzrosła o ponad dwie trzecie 18, a jak wiadomo są to pojazdy o dużej masie, spalaniu i emisji zanieczyszczeń; wzrost nakładów na infrastrukturę kolejową niemal dwukrotnie niższy niż na infrastrukturę drogową; zmniejszenie się o 63% liczby pasażerów kolei w latach ; 16 Profesor Politechniki Warszawskiej i niezależny konsultant (Suchorzewski Konsulting). Ekspert w dziedzinach transportu miejskiego, regionalnego i krajowego oraz inżynierii ruchu drogowego przewodniczący Krajowej Rady ds. Autostrad, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej i Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Główny autor polityki transportowej m. st. Warszawy uchwalonej przez Radę Miasta w 1995 r. oraz kierownik zespołu autorów projektu Polityki Transportowej Państwa, zaakceptowanej przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. 17 SUV to tzw. samochód sportowo-użytkowy, luksusowy samochód terenowy (ang. sport utility vehicle). 18 Dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR 19 Transport wyniki... op. cit. 11

14 spadek liczby pasażerów transportu publicznego w miastach z 9 mld do 4 mld rocznie. Jednym z efektów jest wzrost emisji gazów cieplarnianych. W latach wyniósł on 35% 20. Jeśli obecne trendy się utrzymają, wzrost generowanej przez transport emisji CO 2 uniemożliwiłby redukcję gazów cieplarnianych zapisaną w Polityce klimatycznej. Trendy występujące w Polsce nie różnią się od tych odnotowanych w innych krajach Unii Europejskiej: w okresie wzrost przewozów ładunków był szybszy niż wzrost PKB. Nieco wolniej zwiększała się liczba przewozów pasażerskich 21. Do czynników kształtujących potrzeby transportowe zalicza się: rozwój gospodarczy, restrukturyzację gospodarki, wzrost konsumpcji, w tym motoryzację wzrost przewozów na krótkie i średnie dystanse, zagospodarowanie przestrzenne rozprzestrzenianie się miast, zwłaszcza dużych, spadek zainteresowania transportem publicznym, mimo że jego jakość jest w ocenie publicznej zadowalająca. Zmiany zachowań komunikacyjnych prowadzą zatem w kierunku wzrostu udziału samochodu osobowego i transportu drogowego. Prognozy krajowe na lata , zakładające brak radykalnych działań ograniczających wzrost mobilności ludzi (mierzonej w pasażerokilometrach) i transportochłonności gospodarki (wyrażanej w tonokilometrach/pkb) przewidują wzrost przewozu ładunków oraz przejazdów samochodami osobowymi rzędu 90%. Jeszcze szybciej mają się zwiększać przewozy w transporcie lotniczym. Wskaźniki wzrostu dla Polski są znacznie wyższe niż dla Unii Europejskiej 22. Przewiduje się, że w wyniku wsparcia ze strony UE w latach struktura wydatków w ramach działu transport wyglądać będzie następująco: na transport zagrażający środowisku 63% środków, na transport przyjazny dla środowiska 37% 23. Przykładowy rozkład wydatków transportowych w województwach opolskim i pomorskim kształtuje się następująco 24 : 20 Annual European Community Greenhouse Gas Inventory and Inventory Report European Environment Agency, June 2008 (raport techniczny nr 6/2008 Europejskiej Agencji Środowiska). 21 Climate for transport change... op. cit. 22 Burnewicz J., Systemy transportowe na świecie i Europie trendy i potrzeby rozwojowe. Seminarium Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Systemy transportowe w Polsce wizja docelowa dla potrzeb Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata , Warszawa, 18 stycznia 2008 r. 23 Fundusze Unii Europejskiej na lata a ochrona klimatu. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundusze... op. cit. 12

15 Opolskie Pomorskie drogi regionalne i lokalne 85,6% 49,7% porty lotnicze 6,8% tabor kolejowy i kolej 6,8% 18,1% transport miejski 4,7% ścieżki rowerowe 0,8% transport multimodalny 17,2% inteligentne systemy transportowe 10,3% Takie wydatkowanie środków może doprowadzić do przekroczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych założonego w Polityce klimatycznej przyjętej przez rząd w 2003 r. Analiza prognoz przewozów i rozwoju transportu dokonywana z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju prowadzi do niepokojących wniosków. Transport, niewątpliwie ważny czynnik rozwoju gospodarczego, jest źródłem wielu konfliktów społecznych i środowiskowych oraz szczególnie dużej emisji gazów cieplarnianych. Mobilność jest jedną z form zaspokajania potrzeb społecznych, ale jej wzrost powoduje znaczny wzrost zużycia energii 25 i emisji zanieczyszczeń na jednego mieszkańca. Przykładem są Koleje Dużych Prędkości 26, które zbliżają do siebie odległe miasta i metropolie; generują one podróże na większe odległości, co przy znacznym zużyciu energii na pasażerokilometr powoduje znaczny wzrost zużycia energii. Dysponujemy wieloma sposobami redukcji negatywnych skutków wzrostu mobilności i przewozów ładunków. Redukcji transportochłonności służyć mogą: kontrola zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, promowanie zmian w stylu życia, zmniejszenie materiałochłonności gospodarki, rozwój produkcji regionalnej oraz popieranie konsumpcji produktów miejscowych (glokalizacja ang. glocalisation) 27, racjonalizacja organizacji transportu. Na podział zadań przewozowych wpływać można przez: kontrolowanie wzrostu motoryzacji (np. uzależnienie podatków i ceł od cech pojazdów); opłaty za korzystanie z dróg i parkingów, w tym opłaty za wjazd do centrum; promocję transportu publicznego, zwłaszcza w dużych miastach; kontrolowanie rozbudowy dróg w miastach. 25 Mierzony za pomocą wskaźnika energochłonności transportu; równy energii zużytej na przewiezienie na odległość 1 kilometra jednego pasażera lub jednej tony ładunku. 26 Projekt budowy nowej linii kolejowej łączącej Wrocław, Poznań, Łódź i Warszawę (tzw. linia Y ). 27 Globalne technologie i rozwiązania wykorzystywane w produkcji dóbr z materiałów miejscowych. 13

16 Nie można jednak oczekiwać, że zastosowanie tych środków całkowicie wyeliminuje zatłoczenie dróg w miastach; można jedynie złagodzić sytuację i spowalniać jego wzrost. W każdym razie nie mają szans powodzenia warianty polityki transportowej zakładające zakaz używania samochodów osobowych ( miasto bez samochodu ). Polityka Unii Europejskiej Unijna polityka transportowa sformułowana została w wielu dokumentach. W opublikowanej w 2001 roku Białej Księdze 28 jako jeden z głównych problemów wymieniono zatłoczenie dróg, zwłaszcza w miastach. Zalecone działania to: rezygnacja z rozbudowy dróg w centralnej części miast, rozsądna polityka parkingowa, uatrakcyjnianie transportu publicznego, modernizacja i lepsze wykorzystanie kolei, metra, tramwaju i autobusu. Zwrócono uwagę na rosnące zainteresowanie tramwajem! Szczególne nadzieje wiąże się z metodami fiskalnymi (opłatami za korzystanie z dróg). Rozwiązań należy szukać nie tylko w samym transporcie, ale także w zagospodarowaniu przestrzennym, organizacji i stylu życia, politykach podatkowej i budżetowej. W Przeglądzie średniookresowym Białej Księgi 29 podkreślono, że należy zmniejszyć negatywne skutki wzrostu mobilności: wzrost zużycia energii i pogarszanie się jakości środowiska. Wyrażono też nadzieję, że pobieranie opłat za korzystanie z dróg przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania infrastruktury oraz zapowiedziano harmonizację w ramach UE systemu elektronicznego pobierania opłat do roku Opracowana w 2007 r. Zielona Księga Unii Europejskiej 30 promuje rozwiązania, takie jak: zielone strefy, ograniczenia ruchu, opłaty za poruszanie się samochodem po drogach miejskich (m.in. za wjazd do centrum). W tym samym roku oceniono również postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju 31. Stwierdzono, że dają się zauważyć nieliczne próby strategicznego myślenia, ale nadal rozwój transportu idzie w kierunku niezrównoważonym. Najważniejsze problemy to decoupling 32, ceny nieuwzględniające kosztów zewnętrznych, niewielki postęp we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wciąż rosnąca rola transportu drogowego, szybki wzrost przewozów lotniczych. To wszystko prowadzi do wzrostu zużycia energii, cele Protokołu z Kioto dla UE15 stają się zatem mało realne, a ponadto zwiększa się lokalna emisja zanieczyszczeń i wzrasta liczba wypadków. Polska, niestety, nie dostarczyła danych do oceny. 28 Biała Księga: Europejska polityka transportowa na 2010 r.: czas na decyzję. COM (2001) 370 z 12 września 2001 r. 29 Utrzymać Europę w ruchu: zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. COM (2006) 314 z 22 czerwca 2006 r. 30 Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. KOM (2007) 551 z 25 września 2007 r. 31 Progress on EU Sustainable Development Strategy. Ecorys. Brussels/Rotterdam, February Oznacza to rozwój rozłączny, np. w transporcie wzrost potrzeb transportowych wolniejszy niż PKB, a nawet utrzymanie przewozów na prawie niezmienionym poziomie. 14

17 Polityka transportowa w Polsce W ostatnich latach w Polsce polityka transportowa była przedmiotem wielu dokumentów. Najważniejsze z nich to: Polityka transportowa program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w 1995 r.; Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju, opracowana w Instytucie na rzecz Ekorozwoju i zaprezentowana w 1999 r.; Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w 2001 r.; Infrastruktura klucz do rozwoju; część strategii gospodarczej kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w 2002 r.; strategie i programy rozwoju na lata i lata dalsze; Polityka transportowa Państwa na lata ; dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w czerwcu 2005 r.; strategie i programy z lat , w tym projekt zaktualizowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Zasady Polityki transportowej Państwa sformułowane w 2005 r. 33 to: wpływanie na popyt (ograniczanie tempa wzrostu ruchu i przewozów) oraz na podział zadań przewozowych poprzez gospodarkę przestrzenną, model konsumpcji indywidualnej, politykę motoryzacyjną i środki fiskalne; wspieranie energooszczędnych i mniej obciążających środowisko form i środków transportu; utrzymywanie równowagi między transportem międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz racjonalna polityka dotycząca tranzytu; właściwe proporcje między budową nowej infrastruktury a utrzymaniem i modernizacją istniejącej; stopniowe wprowadzanie zasady użytkownik płaci z uwzględnieniem zasady użyteczności publicznej; rozwiązanie docelowe to opłaty za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury (bez zwiększenia sumarycznego obciążenia społeczeństwa) oraz opłaty za wjazd do wyznaczonych obszarów miast. Za priorytety polityki uznano: radykalną poprawę stanu dróg wszystkich kategorii; unowocześnienie kolei; poprawę bezpieczeństwa w transporcie, w tym radykalne obniżenie liczby ofiar; poprawę jakości transportu w miastach; 33 Jest to obecnie obowiązujący dokument tej rangi. 15

18 poprawę jakości transportu publicznego w obszarach metropolitalnych i regionach; rozwój systemów intermodalnych; rozwój rynku usług lotniczych zniesienie barier dla małych przewoźników i lotnisk regionalnych; wzmocnienie roli portów morskich i lotniczych; poprawę warunków funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego. W omawianym dokumencie zajęto się także relacją między transportem a środowiskiem. Deklarację dotyczącą kierunków polityki zawiera m.in. poniższy cytat. Wzrost mobilności i przewozów stwarza na świecie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Polska powinna uwzględnić negatywne doświadczenia innych krajów. Należy uwzględnić politykę klimatyczną Unii Europejskiej i ograniczyć tempo wzrostu emisji gazów szklarniowych, w tym przez transport, aby stworzyć możliwości emisji dla innych działów gospodarki w ramach przydzielonego Polsce limitu emisji. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii będzie sprzyjać ograniczaniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń. Włączanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju transportu oraz równoprawne uwzględnianie racji społecznych, gospodarczych i ekologicznych prowadzić będzie do minimalizacji konfliktów z ochroną przyrody. 34 Warunki powodzenia planów i programów długookresowych to: podejście strategiczne i kompleksowe, obejmujące m.in. procedurę prognozy oddziaływania na środowisko; prowadzenie kampanii wyjaśniających i negocjacji ze społeczeństwem; podnoszenie konkurencyjności gałęzi transportu innych niż transport drogowy i lotniczy; popieranie idei włączania kosztów zewnętrznych oraz eliminowanie szkodliwych dla środowiska subsydiów; uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska przy projektowaniu i budowie infrastruktury transportowej; wprowadzenie obowiązku formułowania lokalnych polityk transportowych według zasady zrównoważonego rozwoju; promowanie integracji przestrzennej i funkcjonalnej podsystemów transportowych; upowszechnianie wiedzy i promocja najlepszych rozwiązań; wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach monitorujących i informacyjno-edukacyjnych. 34 Kassenberg A., Wpływ transportu na zmiany klimatu. Forum Zrównoważonego Transportu Miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Warszawa, czerwca 2008 r. 16

19 Obecnie na szczeblach rządowym (Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska), regionalnym (urzędów marszałkowskich) i lokalnym (miasta/gminy) są przygotowywane koncepcje rozwoju systemów transportu; część z nich znajduje się w fazie konsultacji. Na rozwiązanie czeka wciąż problem obszarów metropolitalnych i innych, wymagających współpracy samorządów. W latach rady wielu miast polskich (m.in. Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Łodzi, Gdyni, Poznania, Wrocławia) akceptowały dokumenty, w których sformułowano politykę transportową. Z reguły jest ona zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uznaje się wiodącą rolę transportu publicznego, kontrolowanie użytkowania samochodu (strefowanie), zaawansowanych systemów zarządzania ruchem, polityki parkingowej itp. Niestety, zakres proponowanych zmian jest ograniczony, a tempo wdrażania polityki powolne. Ograniczoność i powolność wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju transportu wynikają z: braku woli politycznej zasada bbb (buduj, buduj, buduj) wciąż jest elementem kampanii wyborczych, a sukces mierzy się w kilometrach wybudowanych dróg; niedoinformowania społeczeństwa o różnych rozwiązaniach/opcjach; niestosowania wdrożeń pilotażowych; przykładem ich sukcesu jest szwedzka procedura pilotażowego wprowadzenia opłat za wjazd do centrum Sztokholmu kilka miesięcy po przerwaniu eksperymentu odbyło się referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem opłat na stałe; skromnej wiedzy polityków o preferencjach obywateli; braku umiejętności rozwiązywania konfliktów transport społeczeństwo środowisko; przykładem jest obwodnica Augustowa (Dolina Rospudy). 17

20 PUNKT WIDZENIA PRZYRODNIKA 35 Kinga Krauze 36 Na ile możliwe jest (a jeżeli tak, to w jaki sposób) kształtowanie potrzeb transportowych, tak aby były efektywne ekonomicznie, zasadne społecznie i gospodarczo, a jednocześnie zapewniały ochronę cennych przyrodniczo ekosystemów oraz ograniczały emisję zanieczyszczeń do skali wyznaczonej pojemnością środowiska (np. emisję gazów cieplarnianych do skali potrzebnych redukcji)? Źródło: GUS Liczba zarejestrowanych samochodów (tys. szt.) Spośród wszystkich form transportu najwięcej kontrowersji w związku z wpływem na środowisko budzi transport samochodowy. Jego wpływ wynika nie tylko z zanieczyszczania powietrza tlenkami węgla, azotu oraz związkami ołowiu i siarki, zanieczyszczania wód chlorkami i metalami ciężkimi, ale również z hałasu i tworzenia barier ekologicznych. Tymczasem według danych GUS 37 od 1990 r. liczba samochodów w Polsce podwoiła się, a Instytut Transportu Samochodowego szacuje, że samochodami osobowymi realizuje się 4/5 całej mobilności polskiego społeczeństwa. Tendencja ta utrzyma się, bo samochód pozostaje symbolem statusu materialnego, a import samochodów używanych wpłynął na obniżenie ich cen i tym samym na większą dostępność. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wpływ transportu drogowego na środowisko będzie powstanie do 2012 r. sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ponad 6000 km. Z tej perspektywy kształtowanie potrzeb transportowych tak, aby godziły efektywność ekonomiczną z ochroną cennych ekosystemów, wymaga zintegrowanego i długoterminowego planowania. Strategie zrównoważonego transportu podkreślają trzy aspekty zrównoważonego kształtowania infrastruktury: konieczność zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza gazów cieplarnianych, konieczność opracowania planów oddziaływania na środowisko dla planowanych projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Siedliskowej (Natura 2000) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz dużą rolę konsultacji społecznych na etapie planowania i wdrażania projektów. 35 Próba odpowiedzi na trzy pytania zadane przez organizatorów debaty. 36 Doktor nauk biologicznych, ekohydrolog z Międzynarodowego Instytutu PAN Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi, wiceprzewodnicząca LTER-Europe, programu poświęconego badaniom ekologicznym nad długofalowymi zmianami ekosystemów. 37 Transport... op. cit. 18

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych Wojciech Suchorzewski KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZGODNIE Z ZASADAMI

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska Transport w miastach w polityce Temat miasta i transport we wszystkich dokumentach dot. polityki wybrane: UE: Biała

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu Polska 2050 Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Szybki wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego

Wybrane aspekty transportu zrównoważonego [1 000 toe] Logistyka - nauka Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wybrane aspekty transportu zrównoważonego Transport, obok rolnictwa i przemysłu, stał się jednym z podstawowych działów europejskiej

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii ENERGIA a ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Michał Wolny Warszawa, 7 października 2010 r. Czym jest ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT? Zmniejsza transport szkodliwy

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjna Polska Transport - przypomnienie. Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Niskoemisyjna Polska Transport - przypomnienie. Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Niskoemisyjna Polska 2050 Transport - przypomnienie Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CIVITAS National Networks

CIVITAS National Networks CiVITAS 2 CIVITAS National Networks Existing Networks CIVINET España & Portugal CIVINET Francophone CIVINET Italia CIVINET Slovenija & Croatia CIVINET UK & Ireland New Networks CIVINET Hungary CIVINET

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Cambridge - 27% Berno 15% Ferara 31% Fryburg 20% Bazylea 23% Berno 15% Amsterdam

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE Przedstawiciel branży OZE Podstawy prawne OZE Co to jest energia odnawialna? odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zarządzaniu mobilnością w aglomeracji warszawskiej

Wyzwania w zarządzaniu mobilnością w aglomeracji warszawskiej Konferencja Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego Wyzwania w zarządzaniu mobilnością w aglomeracji warszawskiej dr inż. Andrzej Brzeziński

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki transportowej miast i regionów

Dylematy polityki transportowej miast i regionów Dylematy polityki transportowej miast i regionów Wojciech SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska IV Forum Transportu Aglomeracyjnego Warszawa, 24 czerwca 2015 Dylematy Rozwój sieci: Europejskiej, krajowej,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Transport rowerowy w międzynarodowych dokumentach strategicznych Transport

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

WWF: KWESTIE ŚRODOWISKOWE A PARLAMENT EUROPEJSKI - EUROWYBORY 2009

WWF: KWESTIE ŚRODOWISKOWE A PARLAMENT EUROPEJSKI - EUROWYBORY 2009 WWF: KWESTIE ŚRODOWISKOWE A PARLAMENT EUROPEJSKI - EUROWYBORY 2009 ZAPOBIEGANIE GLOBALNEMU OCIEPLENIU 1) Czy uważa Pan/Pani, że globalne ocieplenie jest istotnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska w którym

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Jadwiga Ronikier - kierownik projektu SOOŚ PZRP FORUM WODNE Warszawa, 9-10 czerwca 2015 r. Zrównoważony rozwój, czyli (?) Pojęcie zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje w sektorze transportowym

Eko-innowacje w sektorze transportowym Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Konferencja Innowacje w przemyśle a ochrona klimatu Warszawa, 28 maja 2009 Transport

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Dr Wojciech Piontek X SPOTKANIE FORUM: Dobre praktyki w gospodarce odpadami WARSZAWA - 26 KWIETNIA 2012 Czemu służy polityka środowiskowa (klimatyczna,

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY

RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY Michał Domaradzki Zastępca Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy DOKUMENTY PLANISTYCZNE Problematyka ruchu pieszego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni 1. Wprowadzenie 2. Zrównoważony rozwój transportu i spójność terytorialna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Urban Transport Roadmaps

Urban Transport Roadmaps Urban Transport Roadmaps narzędzie pomocne przy opracowaniu i wdrożeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Webinar organizowany przez: Dorotę Bielańską TRT Trasporti e Territorio Plan webinaru Prezentacja

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Strategia Ochrony Przyrody y Województwa Śląskiego g na lata 2011 2030 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Sesja warsztatowa Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Adam Rostański adam.rostanski@us.edu.pl Rezultat

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze: strategia różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo