Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/3573083"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Parametry programów.. 15 Czujnik Aqua (stanu wody) W czenie urz dzenia.. 15 Wska nik czasu do ko ca programu 16 Nastawianie czasu w czenia Koniec programu Wy czy urz dzenie Przerwanie programu.. 16 Przerwanie programu Zmiana programu Suszenie intensywne Przegl d i piel gnacja Ogólny stan zmywarki.. 17 Sól specjalna i p yn nab yszczaj cy. 17 Sitka Ramiona spryskuj ce.. 18 Usuwanie usterek we w asnym zakresie 19 Pompa odprowadzaj ca po w czeniu przy ustawianiu na urz dzeniu podczas zmywania na naczyniach. 21 Serwis Instalacja Przepisy bezpiecze stwa pracy Dostawa.. 23 Dane techniczne Ustawienie...

3 Pod czenie do odp ywu Pod czenie do wody bie cej Pod czenie elektryczne Demonta Transport.. 24 Usuwanie odpadów Opakowanie Stare urz dzenia Przepisy bezpiecze stwa pracy. 4 Przy dostawie Przy instalowaniu. 4 U ywanie codzienne Obecno dzieci w domu Blokada drzwi Blokada przycisków W przypadku wyst pienia szkód 5 W przypadku usuni cia wy u onego urz dzenia Zapoznanie si z urz dzeniem.. 5 Pulpit obs ugi Wn trze urz dzenia Uk ad zmi kczania wody.. 6 Ustawianie Tabela twardo ci wody Sól specjalna $ Zastosowanie soli specjalnej.. 7 rodki czyszcz ce z dodatkiem soli.. 7 Wy czenie zmi kczania wody. 7 P yn nab yszczaj cy %... 8 Ustawienie ilo ci p ynu nab yszczaj cego....

4 ... 8 Wy czenie wska nika braku p ynu nab yszczaj cego Naczynia Nie przystosowane do zmywarki Uszkodzenia szk a i naczy... 9 Wk adanie naczy Wyjmowanie naczy Fili anki i szklanki 10 Garnki Koszyk na sztu ce Podpórki sk adane Pojemnik na ma e cz ci rodek czyszcz cy Nape nienie rodkiem czyszcz cym. 12 Zespolone rodki czyszcz ce. 12 Przegl d programów Wybór programu Wskazówki dla Instytutów Badawczych.. 14 Funkcje dodatkowe Skrócenie fazy programu (VarioSpeed). 15 Higiena Strefa intensywna 15 Ekstra suszenie.. Materia opakunkowy usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Nie pozostawia opakowania lub jego cz ci bawi cym si dzieciom. Sk adane kartony i folie stanowi potencjalne niebezpiecze stwo uduszenia. Przestrzega przepisów bezpiecze stwa i u ytkowania wydrukowanych na opakowaniach rodków czyszcz cych i nab yszczaj cych. ã=ostrze enie No e i inne przybory z ostrymi ko cówkami musz zosta w o one do koszyka na sztu ce z ostrzami skierowanymi w dó albo poziomo u o one na pó ce na no e*. * w zale no ci od modelu Obecno dzieci w domu Przy instalowaniu W jaki sposób urz dzenie prawid owo ustawi i pod czy, przeczyta w rozdziale,,instalowanie". U ywanie codzienne Zmywark u ywa tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczy domowych. Dzieci lub osoby doros e, które ze wzgl du na zdolno ci fizyczne, czuciowe lub psychiczne czy te w zwi zku z brakiem wiedzy lub do wiadczenia nie s w stanie bezpiecznie obs ugiwa urz dzenia, mog je u ywa tylko pod nadzorem lub po dok adnym pouczeniu osoby, która odpowiada za ich bezpiecze stwo. Nie siada lub stawa na otwartych drzwiach! Urz dzenie mo e si przewróci. Nie dodawa adnego rozpuszczalnika do komory mycia. Wyst puje zagro enie wybuchu. Podczas trwania programu, drzwi otwiera bardzo ostro nie. Je li funkcja obecna, u ywa zabezpieczenia przed dzie mi. Dok adny opis znajduje si wewn trz dokumentacji urz dzenia. one spowodowa bardzo szkodliwe dla zdrowia skutki w obr bie jamy ustnej oraz oczu lub doprowadzi do uduszenia. Nie pozwala dzieciom na przebywanie w pobli u otwartej zmywarki. Woda znajduj ca si w komorze zmywania nie jest wod pitn, mo e zawiera resztki rodka czyszcz cego. Zabezpieczenie dost pu dzieci (blokada drzwi) * Opis zabezpieczenia dost pu dzieci znajduje si w tyle w ok adce. * w zale no ci od modelu Zabezpieczenie przed dzie mi (blokada przycisków) Urz dzenie mo na zabezpieczy przed niezamierzonym przerwaniem programu (np. b dna obs uga przez dzieci). pl Aktywowanie blokady przycisków: Startowanie wybranego programu. Wciska przycisk + ok. 4 sek., a informacja uka e si na wy wietlaczu cyfrowym. Je li w czasie trwania programu zostanie uruchomiony jakikolwiek przycisk, na wy wietlaczu uka e si informacja o blokadzie. Przerwanie programu (Reset) nie jest mo liwe. Deaktywowanie blokady przycisków: Wciska przycisk + ok. 4 sek.

5 , a informacja o blokadzie na wy wietlaczu cyfrowym zniknie. Wraz z zako czeniem programu (: na wy wietlaczu cyfrowym) zwalnia si blokada przycisków. W wypadku zaniku zasilania sieciowego podtrzymywana jest blokada przycisków. Blokada musi by aktywowana na nowo przy ka dym starcie programu. Zapoznanie si z urz dzeniem Rysunki panela obs ugowego i wn trza urz dzenia znajduj si z przodu w kopercie. Do poszczególnych pozycji kierowane s odno niki w tek cie. Pulpit obs ugi ( 0 H P Prze cznik W CZ / WY CZ Przyciski programowe ** Nastawianie czasu w czenia * Funkcje dodatkowe ** Przycisk START Wska nik,,skontrolowania dop ywu wody" X Wska nik nape nienia sol ` Wska nik braku p ynu nab yszczaj cego h Wy wietlacz cyfrowy W przypadku wyst pienia szkód Przeprowadzenie napraw i innych czynno ci zastrze one jest tylko dla specjalistów. W tym celu urz dzenie musi by od czone od sieci. Wyci gn wtyczk sieciow lub wy czy bezpiecznik. Zakr ci zawór wody. * w zale no ci od modelu ** Ilo w zale no ci od modelu Wn trze urz dzenia 1" 1* 12 1: 1B 1J 1R 1Z Górny kosz na naczynia Górne rami spryskuj ce Dolne rami spryskuj ce Sitka Zbiornik na sól specjaln Koszyk na sztu ce Dolny kosz na naczynia Zbiornik zapasu rodka nab yszczaj cego 1b Komora na rodki czyszcz ce 1j Zamkni cie komory rodka czyszcz cego 9" Tabliczka znamionowa W przypadku usuni cia wy u onego urz dzenia Wys u one urz dzenie natychmiast pozbawi cech przydatno ci do u ycia, w celu unikni cia ewentualnych wypadków.

6 Urz dzenie nale y usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Dzieci mog zamkn si w rodku urz dzenia (niebezpiecze stwo uduszenia) lub wywo a inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego: wyci gn wtyczk sieciow, odci i usun kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczy, aby uniemo liwi ponowne zamkni cie drzwi. ã=ostrze enie * w zale no ci od modelu 5 pl Uk ad zmi kczania wody Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest mi kka woda, tzn. z niewielk zawarto ci wapna. W przeciwnym razie na naczyniach i we wn trzu zmywarki wydziela si osad wapienny. Woda bie ca o twardo ci powy ej 7 dh (1,2 mmol/l) (powy ej warto ci ustawienia : ) musi zosta poddana zmi kczeniu. Nast puje to za pomoc specjalnej soli (sól regeneracyjna) w uk adzie zmi kczaj cym wod w zmywarce. Ustawienie i zwi zane z tym zapotrzebowanie soli zale ne jest od stopnia twardo ci dostarczanej wody (patrz tabela). Tabela twardo ci wody Twardo wody dh Zakres twardoci mmol/l Warto nastawienia maszyny mikka mikka rednia rednia rednia twarda twarda twarda 0-1,1 1,2-1,4 1,5-1,8 1,9-2,1 2,2-2,9 3,0-3,7 3,8-5,4 5,5-6,2 :<< :<, :< :<,, :<... :< :< :<^ Ustawianie Ilo dodawanej soli jest nastawna w zakresie od : do :. Przy warto ci ustawienia : sól nie jest konieczna. Dowiedzie si jaki stopie twardo ci ma woda wodoci gowa. W tym wypadku zwróci si z zapytaniem do zak adu wodoci gów. Warto ustawienia odczyta w tabeli twardo ci wody. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Klawisz programu # przytrzyma wci ni ty i przycisk START H tak d ugo naciska, a wy wietlacz cyfrowy zacznie wy wietla :... Pu ci obydwa przyciski. celu zmiany tego ustawienia: Nacisn przycisk programowy 3. Ka de naci ni cie przycisku zwi ksza warto ustawienia o jeden stopie ; po osi gni ciu warto ci :, wy wietlacz przeskakuje znów na : (wy.). Nacisn przycisk START H. Warto ustawienia zostaje zapisana w pami ci urz dzenia. 6 pl Sól specjalna $ Zastosowanie soli specjalnej Nape nianie sol nale y zawsze przeprowadza bezpo rednio przed w czeniem urz dzenia. Dzi ki temu przelany roztwór soli zostanie natychmiast wyp ukany, zapobiegaj c wyst pieniu wszelkiej korozji w komorze zmywarki. Otworzy zakr tk pojemnika zapasu 1B. Nape ni pojemnik wod (konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu). Nape ni sol specjaln (nie sol kuchenn ani pastylkami). Przy tym woda jest wypierana i wyp ywa. Jak tylko wska nik braku soli X zacznie wieci w panelu, nale y znów nape ni sol specjaln. Wy czenie wska nika braku soli/ zmi kczania wody Je li wska nik braku soli X przeszkadza, wtedy mo na go wy czy (np. w przypadku u ywania zespolonego rodka czyszcz cego z komponentem soli). Post powa zgodnie z opisem,,ustawienie ilo ci p ynu nab yszczaj cego" i ustawi warto na :. Tym samym wy czony jest uk ad zmi kczania wody oraz wska nik braku soli. ã=ostrze enia * Nigdy nie wsypywa rodka czyszcz cego do pojemnika na sól specjaln. Spowodowa o by to zniszczenie uk adu zmi kczania wody. Z uwagi na ochron przed korozj uzupe nienie niedoboru soli musi nast pi bezpo rednio przed w czeniem urz dzenia. * w zale no ci od modelu Zastosowanie rodków czyszcz cych z dodatkiem soli Stosuj c zespolone rodki czyszcz ce z dodatkiem soli mo na zazwyczaj zrezygnowa z dodawania soli specjalnej przy twardo ci wody do 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l). Przy twardo ci w bardzo ma ych naczy, gdy wypadaj one atwo z koszy. Garnki Dolny kosz na naczynia 1R Wyjmowanie naczy W celu unikni cia zmoczenia naczy kroplami wody spadaj cymi z kosza górnego, zaleca si opró nianie zmywarki zaczynaj c na dole i ko cz c w górze. Gor ce naczynia s wra liwe na uderzenia / wstrz sy! Dlatego po zako czeniu programu zostawi naczynia w zmywarce a si och odz a dopiero potem wyj. Dobra rada Mocno zabrudzone naczynia (garnki) u o y w dolnym koszu. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze wzgl du na silny strumie wody. Koszyk na sztu ce Sztu ce nale y zawszerodka czyszcz cego. Proszkowe rodki czyszcz ce s lepiej przystosowane do tych programów. Nawet je li wieci wska nik braku p ynu nab yszczaj cego i / lub soli, to w przypadku u ycia zespolonych rodków czyszcz cych program zmywania pracuje nienagannie. Zastosowanie rodków czyszcz cych w otoczce ochronnej ulegaj cej rozpuszczeniu w wodzie: otoczk dotyka tylko suchymi r kami i wsypa rodek czyszcz cy tylko do absolutnie suchego pojemnika na rodek czyszcz cy. W przeciwnym wypadku mo e nast pi przyklejenie. W razie zmiany rodków czyszcz cych z zespolonych na pojedy cze, nale y zwróci uwag na ustawienie w a ciwej warto ci uk adu zmi kczania wody i ilo ci p ynu nab yszczaj cego. 13 pl Przegl d programów W tym przegl dzie przedstawiono maksymalnie mo liw ilo programów. Odpowiednie programy stoj ce do dyspozycji w Pa stwa zmywarce zaznaczone s na pulpicie obs ugi. Rodzaj naczy Rodzaj zabrudzenia Program Mo liwe funkcje dodatkowe Przebieg programu Zmywanie wst pne Zmywanie 70 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 65 Suszenie Podlega optymalizacji stosownie do stopnia zabrudzenia za pomoc czujników. Zmywanie wst pne Zmywanie 50 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 65 Suszenie Zmywanie wst pne Zmywanie 40 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 55 Suszenie Zmywanie 45 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 55 Zmywanie wst pne mocno przyklejone, przypalone lub garnki, patelnie, przyschni te resztki niewra liwe potraw, resztki potraw Intensywnie 70 naczynia i sztu ce zawieraj ce skrobi lub bia ko ±/ Á Auto wszystkie ró ne naczynia i sztu ce lekko przyschni te, zwyczajne resztki potraw á/à Eco 50 wra liwe naczynia i sztu ce, szk o oraz naczynia z tworzywa sztucznego nieodporne na oddzia ywanie termiczne é/è lekko przyklejone, wie e resztki potraw agodnie 40 Strefa intensywna Skrócenie czasu Ekstra suszenie ñ/ð Szybko 45 Ekstra suszenie wszystkie rodzaje zimne p ukanie, naczy czyszczenie po rednie ù/ø Zmywanie wst pne adne Wybór programu W zale no ci od rodzaju naczy i stopnia zabrudzenia mo na wybra odpowiedni program. Wskazówki dla Instytutów Badawczych Instytuty Badawcze mog otrzyma informacj odno nie warunków do bada porównawczych pod nast puj cym adresem 14 Wymagany b dzie numer urz dzenia (E Nr.) i numer fabrykacyjny (FD); obydwa numery znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej 9" umieszczonej na drzwiach urz dzenia.

7 pl Funkcje dodatkowe * w zale no ci od modelu Ustawiane przyciskami funkcji Zmywanie naczy Parametry programów Dane programu (parametry zu ycia) przedstawiono w krótkiej instrukcji. Dane odnosz si do warunków normalnych i warto ci ustawienia twardo ci wody :. Ró ne czynniki wywieraj ce wp yw, jak np. temperatura wody lub ci nienie wodoci gu, mog spowodowa odchy ki. Y Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) * Za pomoc funkcji >>Skrócenie fazy<< programu mo na skróci czas pracy w zale no ci od wybranego programu zmywania o ok. 20% do 50%. Ka da zmiana czasu trwania jest pokazywana na wy wietlaczu cyfrowym h. Optymalna skuteczno zmywania przy skróconym czasie trwania programu jest osi gana przez zwi kszenie zu ycia wody i energii. Czujnik Aqua (stanu wody) * * w zale no ci od modelu Aquasensor to optyczny przyrz d pomiarowy (bramka fotokomórkowa), mierz cy stan zm tnienia wody. Czujnik Aqua jest u ywany w zale no ci od specyfiki wybranego programu. Aktywowanie funkcji Aquasensor polega na przej ciu,,czystej" wody p ucz cej do nast pnego zmywania, w wyniku czego zmniejszeniu ulega zu ycie wody od 2 do 4 litrów. W przypadku mocniejszego zabrudzenia nast puje wypompowanie i zast pienie czyst wod. W programach automatycznych dodatkowo dopasowywana jest temperatura i czas trwania programu do stopnia zabrudzenia. Higiena * Podczas procesu czyszczenia temperatura jest podwy szona. W wyniku tego osi ga si wy szy stan higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest idealna do zmywania np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowl t. Ï Strefa intensywna * Idealna dla ró norodnego za adunku. Mocniej zabrudzone garnki i patelnie mo na zmywa w koszu dolnym razem z normalnie zabrudzonymi naczyniami u o onymi w koszu górnym. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Wska nik ostatnio wybranego programu miga. wy wietlaczu cyfrowym h miga przewidywany czas trwania programu. Nacisn przycisk START H. kontrolne zgasn. Program pozostaje zapisany w pami ci. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Przycisk 8 + lub tyle razy nacisn, a b dzie wy wietlany wymagany czas. Nacisn przycisk START H, funkcja preselekcji czasu jest aktywowana. sek. Wy wietlacz cyfrowy h przedstawia :. Przebieg programu trwa ok. 1 minut. Na wy wietlaczu cyfrowym h pojawia si :. Zamkn kurek dop ywu wody (zb dne przy Aqua-Stop). trwania mo e si nieznacznie przed u y. (Ostro nie z wra liwymi naczyniami!) Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Pu ci obydwa przyciski. Nacisn przycisk START H. Regularnie czy ci uszczelk drzwiczek wilgotn cierk. razie potrzeby nape ni sol i/lub p ynem nab yszczaj cym. te mog od czasu do czasu zatka sitka. Po ka dym zmywaniu skontrolowa filtr pod k tem osadów. Odkr ci cylinder sitowy jak pokazano na rysunku i wyci gn uk ad filtruj cy. Ramiona spryskuj ce Wapno i zanieczyszczenia pochodz ce z wody do zmywania mog zablokowa dysze i o yska ramion spryskuj cych 1* i 12. Skontrolowa dysze ramion spryskuj cych pod wzgl dem zatkania. Odkr ci górne rami spryskuj ce 1*. Dolne rami spryskuj ce 12 wyci gn do góry. Wymy ramiona spryskuj ce pod bie c wod. Za o y lub przykr ci znów ramiona spryskuj ce. Usun ewentualnie wyst puj ce resztki i oczy ci sita pod bie c wod. Uk ad filtruj cy zamontowa w chronologicznie odwrotnej kolejno ci, zwracaj c przy tym uwag, aby po zamkni ciu strza ki sta y na przeciwko siebie. 18 pl Usuwanie usterek we w asnym zakresie Z do wiadcze wynika, e wi kszo usterek wyst puj cych w codziennej eksploatacji, mo na usun we w asnym zakresie bez wzywania serwisu. Oszcz dza to naturalnie wydatków i zapewnia szybkie przywrócenie sprawno ci maszyny. W niniejszym przegl dzie usterek przedstawione s mo liwe przyczyny usterek oraz wskazówki dotycz ce ich usuni cia. Wskazówka Je eli urz dzenie zatrzyma si podczas zmywania naczy z niewiadomych przyczyn, prosz najpierw przeprowadzi funkcj,,przerwanie programu" (Reset). (patrz rozdzia,,zmywanie naczy ") Pompa odprowadzaj ca Wi ksze resztki potraw, które nie s zatrzymywane na sitach filtruj cych wod zmywaj c, mog doprowadzi do zablokowania pompy. Woda zmywaj ca nie jest wtedy wypompowywana i jej poziom si ga ponad sita. W takim przypadku nale y: Zawsze najpierw od czy zmywark od sieci pr dowej. Wymontowa sita 1:. Czerpakiem usun wod, ewent. za pomoc g bki. Odkr ci ruby przy pokrywie pompy (Torx T 20) i wyci gn j do góry. W razie wy wietlenia na wy wietlaczu cyfrowym h kodu b du ( : do : ), generalnie najpierw od czy urz dzenie od sieci pr dowej i zamkn zawór kurkowy. Niektóre usterki (patrz poni szy opis usterek) mo na usun we w asnym zakresie, we wszystkich innych przypadkach nale y zwróci si do serwisu i poda wy wietlany kod usterki :XX. ã=ostrze enie Nale y pami ta o tym, e: Wykonywanie naprawy jest dozwolone tylko specjalistom. W razie potrzeby wymiany cz ci prosz zwróci uwag, by u yto tylko oryginalnych cz ci zamiennych. Nieprawid owo wykonane naprawy lub u ycie innych ni oryginalne cz ci zamienne mog spowodowa znaczne szkody i stanowi zagro enie dla u ytkownika. ã=ostrze enie Skontrolowa wn trze pod wzgl dem przypadkowych przedmiotów i w razie potrzeby usun je. Pokryw pompy umie ci w pierwotnej pozycji, nacisn w dó i przykr ci rubami. Zamontowa sita. 19 pl... po w czeniu Urz dzenie nie zaczyna pracowa. Zepsuty bezpiecznik domowy. Wtyczka urz dzenia wyj ta z gniazdka. Drzwi urz dzenia nie s prawid owo zamkni te. Urz dzenie wy czy i wyci gn wtyczk. Zakr ci zawór wody. Wyczy ci filtr w w u dop ywu.... przy ustawianiu Wprowadzenie zmiany jednego z ustawie nie dzia a, program startuje. Wci ni ty niew a ciwy przycisk programu. Przerwa przebieg programu (patrz rozdzia,,przerwanie programu (Reset)") i zacz od pocz tku. Nie poczekano do zako czenia programu.... na urz dzeniu Dolne rami spryskuj ce obraca si z oporami. Zablokowane rami spryskuj ce. Drzwi otwieraj si ci ko. * Funkcja zabezpieczenia przed otworzeniem przez dzieci jest aktywna. Instrukcja deaktywacji znajduje si z ty u na ok adce. * W zale no ci od modelu Drzwi nie mo na zamkn. Zamek w drzwiach przeskoczy. eby przywróci stan poprzedni nale y jeszcze raz zamkn mocniej drzwi. Pokrywy komory na rodek czyszcz cy nie mo na zamkn. Pojemnik na rodek czyszcz cy przepe niony lub mechanizm zablokowany przez sklejone resztki rodka czyszcz cego. Resztki rodka czyszcz cego w pojemniku na rodek czyszcz cy. Komora by a wilgotna podczas nape niania. Wska nik,,sprawdzi dop yw wody" P wieci si.

8 Zamkni ty zawór dop ywu wody. Przerwany dop yw wody. Za amanie w a dop ywu wody. Otworzy zawór wody. W czy urz dzenie. Po zako czeniu programu woda pozostaje w urz dzeniu. ( : ) Zatkany lub za amany w odp ywowy. Zatkane filtry. Zatkane filtry. Program nie jest jeszcze zako czony. b du : Filtry 1: zanieczyszczone lub zatkane. Wska nik braku soli X i/lub p ynu nab yszczaj cego ` nie wieci si. - Wy czony/e wska nik/i braku. Wystarczaj cy zapas soli/p ynu nab yszczaj cego. Wska nik braku soli specjalnej X wieci si. Brak soli. Nape ni sol specjaln. Czujnik nie rozpoznaje pastylek soli. Zastosowa inn sól specjaln. 20 pl... Przerwany dop yw wody. rodków zaradczych. Naczynia nieprawid owo u o one. Wybrano za s aby program. Brak/za ma o p ynu nab yszczaj cego. Brak/za ma o soli specjalnej. Uk ad zmi kczania wody ustawiony na niew a ciw warto. Niedokr cona pokrywa pojemnika na sól. powstaj osady kamienia wapiennego. Matowe, zafarbowane szklanki, osady niedaj ce si sp uka. Nieodpowiedni rodek czyszcz cy. Szk o nie nadaje si do zmywania w zmywarkach mechanicznych. Smugi na szklankach i sztu cach, szklanki wygl daj metalicznie. Za du a ilo p ynu nab yszczaj cego. Zafarbowanie cz ci z tworzywa sztucznego. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. Wybrano za s aby program. lady rdzy na sztu cach. Sztu ce nie s nierdzewne. nie s wysuszone. Wybrano program bez suszenia. Za ma o / niew a ciwy p yn nab yszczaj cy. Aktywowa suszenie intensywne. Z a skuteczno suszenia u ywanego zespolonego produktu czyszcz cego. Zastosowa p yn nab yszczaj cy (nastawienie patrz rozdzia,,p yn nab yszczaj cy").... na naczyniach Resztki potraw na naczyniach. Naczynia za ciasno u o one, przepe niony kosz na naczynia. Za ma o rodka czyszcz cego. Za s aby program zmywania. Utrudniony ruch obrotowy ramienia spryskuj cego. Dysze ramion spryskuj cych zatkane. Zatkane sita. le osadzone sitka. Zablokowana pompa odp ywowa. Nie usuni te do ko ca resztki herbaty lub szminki. rodek czyszcz cy ma za s abe dzia anie wybielaj ce. Zbyt niska temperatura zmywania. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. Bia e plamy na naczyniach/szklankach pozostaj mleczne. W przypadku twardej wody bie cej i stosowania rodka czyszcz cego bez zawarto ci fosforanu mo e doj szybciej do powstania bia ego osadu na naczyniach i cianach wn trza zmywarki. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. 21 pl Serwis Je li nie uda o si Pa stwu usun usterki, prosimy zwróci si do serwisu. Informajce dotycz ce najbli szego autoryzowanego serwisu, znajduj si na tylniej stronie instrukcji obs ugi lub w za czonym wykazie placówek serwisowych. Prosimy o telefoniczne podanie numeru urz dzenia (E Nr. = 1) i numeru fabrykacyjnego FD (FD = 2), znajduj ce si na tabliczce identyfikacyjnej 9" umieszczonej na drzwiach urz dzenia. Instalacja W a ciwa eksploatacja zmywarki wymaga jej prawid owego pod czenia. Parametry dop ywu i odp ywu, a tak e dane przy cza elektrycznego musz spe nia wymagane kryteria, które przedstawiono w nast pnych rozdzia ach wzgl. w instrukcji monta u. Podczas monta u przestrzega podanej kolejno ci wykonywania czynno ci: Kontrola przy dostawie Ustawienie Pod czenie do odp ywu Pod czenie do wody bie cej Pod czenie elektryczne. Przepisy bezpiecze stwa pracy 1 FD 2 Prosz zaufa kompetencji producenta. W razie usterki prosz zwróci si do nas. Tym samym zapewnicie Pa stwo, e naprawa zostanie przeprowadzona przez profesjonalny serwis dysponuj cy oryginalnymi cz ciami zamiennymi. Ustawienie i pod czenie przeprowadzi zgodnie z instrukcj instalowania i monta u. Podczas instalowania zmywarka musi by od czona od sieci. Upewni si, e uk ad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest przepisowo wykonany. Parametry przy cza elektrycznego musz by zgodne z danymi na tabliczce identyfikacyjnej 9" zmywarki. W przypadku uszkodzenia sieciowego przewodu pod czeniowego musi on zosta wymieniony na specjalny przewód. W celu unikni cia zagro e, wymiana przewodu jest dozwolona tylko autoryzowanemu serwisowi. Je li zmywarka ma by zabudowana w szafie stoj cej, to konieczne jest prawid owe przymocowanie. Nie instalowa urz dzenia w pobli u róde ciep a (grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urz dze silnie wydzielaj cych ciep o) i zabudowywa pod p yt kuchenn tylko z uwzgl dnieniem wymaganych odst pów bezpiecze stwa. Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi by swobodnie dost pna. 22 pl W niektórych modelach: W obudowie przy cza wody z tworzywa sztucznego znajduje si elektryczny zawór, w w u dop ywowym znajduj si przewody cz ce. Nie przecina tego w a, nie zanurza obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. Pod czenie do odp ywu Konieczne czynno ci robocze przedstawiono w instrukcji monta u, w razie potrzeby zamontowa syfon z kró cem odp ywu. W odp ywu po czy z kró cem odp ywu za pomoc dostarczonych cz ci. Zwróci uwag, eby w odp ywowy nie by za amany, zgnieciony lub skr cony i eby pokrywa zamykaj ca w odp ywie nie utrudnia a odp ywu cieków! Dostawa Zmywarka zosta a fabrycznie poddana gruntownej kontroli prawid owo ci dzia ania. W wyniku tego pozosta y lady wody, które znikn po pierwszym procesie zmywania. Pod czenie do wody bie cej Dane techniczne Waga: maks. 27 kg Napi cie: V, 50 Hz lub 60 Hz Warto pod czenia: 1,92,3 kw Bezpiecznik: 10 / 16 A Ci nienie wody: przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar). dop ywu: minimalnie 10 litrów / minut Temperatura wody: woda zimna; przy wodzie ciep ej maks. temp. 60 C. Pod czenie do wody bie cej wykona zgodnie z instrukcj monta u za pomoc dostarczonych cz ci do zaworu kurkowego wody. Zwraca uwag, eby przy cze wie ej wody nie by o za amane, zgniecione lub skr cone. W przypadku wymiany urz dzenia nale y zawsze zainstalowa nowy w dop ywu wody. Ci nienie wody: Przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar). urz dzenie. Upewni si co do pewno ci ustawienia. li po zabudowaniu wtyczka nie jest wolno dost pna, wtedy spe nienie w a ciwych przepisów bezpiecze stwa pracy wymaga zainstalowania od cznika wszystkich biegunów z rozwarciem styków co najmniej 3 mm. 23 pl Pod czenie elektryczne Urz dzenie pod czy tylko do sieci pr du zmiennego w zakresie od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz, poprzez przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przewodem ochronnym. Konieczne bezpieczniki patrz tabliczka identyfikacyjna 9". Gniazdko wtykowe musi znajdowa si w pobli u urz dzenia i tak e po zabudowaniu musi by wolno dost pne.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Przerabianie przy cza dozwolone jest tylko uprawnionym specjalistom. Nabycie przed u acza dla sieciowego kabla pod czeniego jest dozwolone tylko w autoryzowanym serwisie. nienie zmywarki wymaga wykonania ni ej wymienionych czynno ci. Otworzy zawór wody. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Lampki kontrolne ostatnio wybranego programu za wiec si. Wybra program z najwy sz temperatur. Na wy wietlaczu cyfrowym h pojawi si przypuszczalny czas trwania programu. Nacisn przycisk START H. Przebieg programu startuje. Po up ywie ok. 4 minut przycisk START H tak d ugo przytrzyma wci ni ty, a wy wietlacz cyfrowy wska e :. Po oko o 1 min. poka e si na wy wietlaczu cyfrowym :. Wy czy urz dzenie ( i zamkn kurek dop ywu wody. Urz dzenie transportowa tylko w pozycji pionowej. (Chroni to przed wnikni ciem reszty wody do sterownika maszyny i spowodowaniem b dnego przebiegu programu). Demonta Zachowa tak e tutaj kolejno toku post powania. Od czy urz dzenie od sieci pr dowej. Zakr ci dop yw wody. Od czy przy cza odp ywu i wody bie cej. Wyci gn urz dzenie, ostro nie poci gaj c przy tym w e. Zabezpieczenie przed skutkami mrozu Je li urz dzenie stoi w pomieszczeniu nara onym na mróz (np. domek letniskowy), nale y je ca kowicie opró ni (patrz transport). Zamkn zawór wody, od czy w dop ywowy i opró ni. 24 pl Usuwanie odpadów Zarówno opakowanie nowego urz dzenia, jak i stare urz dzenia zawieraj cenne surowce wtórne i materia y do ponownego przetworzenia. Prosimy o utylizowanie poszczególnych cz ci wed ug rodzaju materia u. Prosimy o poinformowanie si u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania. Opakowanie Wszystkie cz ci z tworzywa sztucznego opatrzone s mi dzynarodowymi oznaczeniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umo liwia to utylizacj urz dzenia z dok adnym sortowaniem odpadów z tworzywa sztucznego wed ug rodzaju. Przestrzega przepisów bezpiecze stwa zamieszczonych w,,podczas dostawy". Stare urz dzenia Przestrzega przepisów bezpiecze stwa zamieszczonych w,,podczas utylizacji". ) Urz dzenie jest oznakowane zgodnie z Europejsk Dyrektyw 2002/96/EC dotycz c zu ytych urz dze elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczne w niej zawarte dotycz obowi zuj cych w Europie zasad odbioru i utylizacji nieu ytecznych urz dze. Zmiany zastrzeone. 25 Zabezpieczenie dostpu dzieci (blokada drzwi) * W celu otworzenia drzwi, nacisn dwignie w prawo i pocign za uchwyt drzwiowy. Pozostawiajc urzdzenie bez nadzoru, zawsze calkowicie zamyka drzwiczki urzdzenia, poniewa tylko w ten sposób mona chroni dzieci przed moliwymi niebezpieczestwami. Gwarancja AQUA-STOP (zbdne przy urzdzeniach bez Aqua-Stop) pl Dodatkowo do roszcze z tytulu gwarancji w stosunku do placówki handlowej wynikajcych z umowy sprzeday oraz dodatkowo do naszej gwarancji wiadczone jest odszkodowanie pod nastpujcymi warunkami: 1. W przypadku wystpienia szkód wodnych w wyniku usterki naszego systemu Aqua-Stop, wiadczone jest odszkodowanie dla prywatnych uytkowników. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyplywem wody, urzdzenie musi by podlczone do sieci prdowej. 2. Gwarancja odpowiedzialnoci obowizuje przez caly okres uytkowania urzdzenia. 3. Warunkiem wysuwania roszcze z tytulu gwarancji jest prawidlowe ustawienie i podlczenie urzdzenia z Aqua-Stopem zgodnie z nasz instrukcj. Obejmuje ona take prawidlowy monta przedluenia Aqua-Stopu (oryginalne wyposaenie dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów zasilajcych i armatur a do przylcza Aqua-Stopu na zaworze kurkowym. 4. Urzdzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagaj nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczenia potem przez zamknicie zaworu kurkowego. Jedynie w przypadku dluszego okresu nieobecnoci w mieszkaniu, np. kilkutygodniowy urlop, naley zakrci zawór kurkowy. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34, München Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki PL Adresy serwisów wszystkich krajów znajduj si w zalczonym spisie autoryzowanych serwisów pl (8908) Internet: 550MA.

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID WD6D-M101 INSTRUKCJA OBS UGI PAL SECAM Dla u ytkowników: Sprawd uwa nie numer modelu i numer seryjny znajduj cy si zty u urz dzenia i wprowad te informacje poni ej. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Classic 104.3. Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 104.3. Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

N :....../.../20... 9954-0766 G

N :....../.../20... 9954-0766 G N :....../.../0... 994-0 G 4 PUISSANCE TENSION kw/ Q 40 C /OUTPUT VOLTAGE 4H (l) W (BT) (V) 0 400 TC VM 0 / GV 0 900 / 00 9. A 0, - VM / GV 0 00/00 9. A,0 0/40 VM 00/ GV 00 00 /00 9. A, 4 V VM 0/GV 0/CONCEPT

Bardziej szczegółowo