Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/3573083"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Parametry programów.. 15 Czujnik Aqua (stanu wody) W czenie urz dzenia.. 15 Wska nik czasu do ko ca programu 16 Nastawianie czasu w czenia Koniec programu Wy czy urz dzenie Przerwanie programu.. 16 Przerwanie programu Zmiana programu Suszenie intensywne Przegl d i piel gnacja Ogólny stan zmywarki.. 17 Sól specjalna i p yn nab yszczaj cy. 17 Sitka Ramiona spryskuj ce.. 18 Usuwanie usterek we w asnym zakresie 19 Pompa odprowadzaj ca po w czeniu przy ustawianiu na urz dzeniu podczas zmywania na naczyniach. 21 Serwis Instalacja Przepisy bezpiecze stwa pracy Dostawa.. 23 Dane techniczne Ustawienie...

3 Pod czenie do odp ywu Pod czenie do wody bie cej Pod czenie elektryczne Demonta Transport.. 24 Usuwanie odpadów Opakowanie Stare urz dzenia Przepisy bezpiecze stwa pracy. 4 Przy dostawie Przy instalowaniu. 4 U ywanie codzienne Obecno dzieci w domu Blokada drzwi Blokada przycisków W przypadku wyst pienia szkód 5 W przypadku usuni cia wy u onego urz dzenia Zapoznanie si z urz dzeniem.. 5 Pulpit obs ugi Wn trze urz dzenia Uk ad zmi kczania wody.. 6 Ustawianie Tabela twardo ci wody Sól specjalna $ Zastosowanie soli specjalnej.. 7 rodki czyszcz ce z dodatkiem soli.. 7 Wy czenie zmi kczania wody. 7 P yn nab yszczaj cy %... 8 Ustawienie ilo ci p ynu nab yszczaj cego....

4 ... 8 Wy czenie wska nika braku p ynu nab yszczaj cego Naczynia Nie przystosowane do zmywarki Uszkodzenia szk a i naczy... 9 Wk adanie naczy Wyjmowanie naczy Fili anki i szklanki 10 Garnki Koszyk na sztu ce Podpórki sk adane Pojemnik na ma e cz ci rodek czyszcz cy Nape nienie rodkiem czyszcz cym. 12 Zespolone rodki czyszcz ce. 12 Przegl d programów Wybór programu Wskazówki dla Instytutów Badawczych.. 14 Funkcje dodatkowe Skrócenie fazy programu (VarioSpeed). 15 Higiena Strefa intensywna 15 Ekstra suszenie.. Materia opakunkowy usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Nie pozostawia opakowania lub jego cz ci bawi cym si dzieciom. Sk adane kartony i folie stanowi potencjalne niebezpiecze stwo uduszenia. Przestrzega przepisów bezpiecze stwa i u ytkowania wydrukowanych na opakowaniach rodków czyszcz cych i nab yszczaj cych. ã=ostrze enie No e i inne przybory z ostrymi ko cówkami musz zosta w o one do koszyka na sztu ce z ostrzami skierowanymi w dó albo poziomo u o one na pó ce na no e*. * w zale no ci od modelu Obecno dzieci w domu Przy instalowaniu W jaki sposób urz dzenie prawid owo ustawi i pod czy, przeczyta w rozdziale,,instalowanie". U ywanie codzienne Zmywark u ywa tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczy domowych. Dzieci lub osoby doros e, które ze wzgl du na zdolno ci fizyczne, czuciowe lub psychiczne czy te w zwi zku z brakiem wiedzy lub do wiadczenia nie s w stanie bezpiecznie obs ugiwa urz dzenia, mog je u ywa tylko pod nadzorem lub po dok adnym pouczeniu osoby, która odpowiada za ich bezpiecze stwo. Nie siada lub stawa na otwartych drzwiach! Urz dzenie mo e si przewróci. Nie dodawa adnego rozpuszczalnika do komory mycia. Wyst puje zagro enie wybuchu. Podczas trwania programu, drzwi otwiera bardzo ostro nie. Je li funkcja obecna, u ywa zabezpieczenia przed dzie mi. Dok adny opis znajduje si wewn trz dokumentacji urz dzenia. one spowodowa bardzo szkodliwe dla zdrowia skutki w obr bie jamy ustnej oraz oczu lub doprowadzi do uduszenia. Nie pozwala dzieciom na przebywanie w pobli u otwartej zmywarki. Woda znajduj ca si w komorze zmywania nie jest wod pitn, mo e zawiera resztki rodka czyszcz cego. Zabezpieczenie dost pu dzieci (blokada drzwi) * Opis zabezpieczenia dost pu dzieci znajduje si w tyle w ok adce. * w zale no ci od modelu Zabezpieczenie przed dzie mi (blokada przycisków) Urz dzenie mo na zabezpieczy przed niezamierzonym przerwaniem programu (np. b dna obs uga przez dzieci). pl Aktywowanie blokady przycisków: Startowanie wybranego programu. Wciska przycisk + ok. 4 sek., a informacja uka e si na wy wietlaczu cyfrowym. Je li w czasie trwania programu zostanie uruchomiony jakikolwiek przycisk, na wy wietlaczu uka e si informacja o blokadzie. Przerwanie programu (Reset) nie jest mo liwe. Deaktywowanie blokady przycisków: Wciska przycisk + ok. 4 sek.

5 , a informacja o blokadzie na wy wietlaczu cyfrowym zniknie. Wraz z zako czeniem programu (: na wy wietlaczu cyfrowym) zwalnia si blokada przycisków. W wypadku zaniku zasilania sieciowego podtrzymywana jest blokada przycisków. Blokada musi by aktywowana na nowo przy ka dym starcie programu. Zapoznanie si z urz dzeniem Rysunki panela obs ugowego i wn trza urz dzenia znajduj si z przodu w kopercie. Do poszczególnych pozycji kierowane s odno niki w tek cie. Pulpit obs ugi ( 0 H P Prze cznik W CZ / WY CZ Przyciski programowe ** Nastawianie czasu w czenia * Funkcje dodatkowe ** Przycisk START Wska nik,,skontrolowania dop ywu wody" X Wska nik nape nienia sol ` Wska nik braku p ynu nab yszczaj cego h Wy wietlacz cyfrowy W przypadku wyst pienia szkód Przeprowadzenie napraw i innych czynno ci zastrze one jest tylko dla specjalistów. W tym celu urz dzenie musi by od czone od sieci. Wyci gn wtyczk sieciow lub wy czy bezpiecznik. Zakr ci zawór wody. * w zale no ci od modelu ** Ilo w zale no ci od modelu Wn trze urz dzenia 1" 1* 12 1: 1B 1J 1R 1Z Górny kosz na naczynia Górne rami spryskuj ce Dolne rami spryskuj ce Sitka Zbiornik na sól specjaln Koszyk na sztu ce Dolny kosz na naczynia Zbiornik zapasu rodka nab yszczaj cego 1b Komora na rodki czyszcz ce 1j Zamkni cie komory rodka czyszcz cego 9" Tabliczka znamionowa W przypadku usuni cia wy u onego urz dzenia Wys u one urz dzenie natychmiast pozbawi cech przydatno ci do u ycia, w celu unikni cia ewentualnych wypadków.

6 Urz dzenie nale y usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Dzieci mog zamkn si w rodku urz dzenia (niebezpiecze stwo uduszenia) lub wywo a inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego: wyci gn wtyczk sieciow, odci i usun kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczy, aby uniemo liwi ponowne zamkni cie drzwi. ã=ostrze enie * w zale no ci od modelu 5 pl Uk ad zmi kczania wody Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest mi kka woda, tzn. z niewielk zawarto ci wapna. W przeciwnym razie na naczyniach i we wn trzu zmywarki wydziela si osad wapienny. Woda bie ca o twardo ci powy ej 7 dh (1,2 mmol/l) (powy ej warto ci ustawienia : ) musi zosta poddana zmi kczeniu. Nast puje to za pomoc specjalnej soli (sól regeneracyjna) w uk adzie zmi kczaj cym wod w zmywarce. Ustawienie i zwi zane z tym zapotrzebowanie soli zale ne jest od stopnia twardo ci dostarczanej wody (patrz tabela). Tabela twardo ci wody Twardo wody dh Zakres twardoci mmol/l Warto nastawienia maszyny mikka mikka rednia rednia rednia twarda twarda twarda 0-1,1 1,2-1,4 1,5-1,8 1,9-2,1 2,2-2,9 3,0-3,7 3,8-5,4 5,5-6,2 :<< :<, :< :<,, :<... :< :< :<^ Ustawianie Ilo dodawanej soli jest nastawna w zakresie od : do :. Przy warto ci ustawienia : sól nie jest konieczna. Dowiedzie si jaki stopie twardo ci ma woda wodoci gowa. W tym wypadku zwróci si z zapytaniem do zak adu wodoci gów. Warto ustawienia odczyta w tabeli twardo ci wody. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Klawisz programu # przytrzyma wci ni ty i przycisk START H tak d ugo naciska, a wy wietlacz cyfrowy zacznie wy wietla :... Pu ci obydwa przyciski. celu zmiany tego ustawienia: Nacisn przycisk programowy 3. Ka de naci ni cie przycisku zwi ksza warto ustawienia o jeden stopie ; po osi gni ciu warto ci :, wy wietlacz przeskakuje znów na : (wy.). Nacisn przycisk START H. Warto ustawienia zostaje zapisana w pami ci urz dzenia. 6 pl Sól specjalna $ Zastosowanie soli specjalnej Nape nianie sol nale y zawsze przeprowadza bezpo rednio przed w czeniem urz dzenia. Dzi ki temu przelany roztwór soli zostanie natychmiast wyp ukany, zapobiegaj c wyst pieniu wszelkiej korozji w komorze zmywarki. Otworzy zakr tk pojemnika zapasu 1B. Nape ni pojemnik wod (konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu). Nape ni sol specjaln (nie sol kuchenn ani pastylkami). Przy tym woda jest wypierana i wyp ywa. Jak tylko wska nik braku soli X zacznie wieci w panelu, nale y znów nape ni sol specjaln. Wy czenie wska nika braku soli/ zmi kczania wody Je li wska nik braku soli X przeszkadza, wtedy mo na go wy czy (np. w przypadku u ywania zespolonego rodka czyszcz cego z komponentem soli). Post powa zgodnie z opisem,,ustawienie ilo ci p ynu nab yszczaj cego" i ustawi warto na :. Tym samym wy czony jest uk ad zmi kczania wody oraz wska nik braku soli. ã=ostrze enia * Nigdy nie wsypywa rodka czyszcz cego do pojemnika na sól specjaln. Spowodowa o by to zniszczenie uk adu zmi kczania wody. Z uwagi na ochron przed korozj uzupe nienie niedoboru soli musi nast pi bezpo rednio przed w czeniem urz dzenia. * w zale no ci od modelu Zastosowanie rodków czyszcz cych z dodatkiem soli Stosuj c zespolone rodki czyszcz ce z dodatkiem soli mo na zazwyczaj zrezygnowa z dodawania soli specjalnej przy twardo ci wody do 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l). Przy twardo ci w bardzo ma ych naczy, gdy wypadaj one atwo z koszy. Garnki Dolny kosz na naczynia 1R Wyjmowanie naczy W celu unikni cia zmoczenia naczy kroplami wody spadaj cymi z kosza górnego, zaleca si opró nianie zmywarki zaczynaj c na dole i ko cz c w górze. Gor ce naczynia s wra liwe na uderzenia / wstrz sy! Dlatego po zako czeniu programu zostawi naczynia w zmywarce a si och odz a dopiero potem wyj. Dobra rada Mocno zabrudzone naczynia (garnki) u o y w dolnym koszu. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze wzgl du na silny strumie wody. Koszyk na sztu ce Sztu ce nale y zawszerodka czyszcz cego. Proszkowe rodki czyszcz ce s lepiej przystosowane do tych programów. Nawet je li wieci wska nik braku p ynu nab yszczaj cego i / lub soli, to w przypadku u ycia zespolonych rodków czyszcz cych program zmywania pracuje nienagannie. Zastosowanie rodków czyszcz cych w otoczce ochronnej ulegaj cej rozpuszczeniu w wodzie: otoczk dotyka tylko suchymi r kami i wsypa rodek czyszcz cy tylko do absolutnie suchego pojemnika na rodek czyszcz cy. W przeciwnym wypadku mo e nast pi przyklejenie. W razie zmiany rodków czyszcz cych z zespolonych na pojedy cze, nale y zwróci uwag na ustawienie w a ciwej warto ci uk adu zmi kczania wody i ilo ci p ynu nab yszczaj cego. 13 pl Przegl d programów W tym przegl dzie przedstawiono maksymalnie mo liw ilo programów. Odpowiednie programy stoj ce do dyspozycji w Pa stwa zmywarce zaznaczone s na pulpicie obs ugi. Rodzaj naczy Rodzaj zabrudzenia Program Mo liwe funkcje dodatkowe Przebieg programu Zmywanie wst pne Zmywanie 70 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 65 Suszenie Podlega optymalizacji stosownie do stopnia zabrudzenia za pomoc czujników. Zmywanie wst pne Zmywanie 50 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 65 Suszenie Zmywanie wst pne Zmywanie 40 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 55 Suszenie Zmywanie 45 P ukanie po rednie P ukanie z nab yszczaniem 55 Zmywanie wst pne mocno przyklejone, przypalone lub garnki, patelnie, przyschni te resztki niewra liwe potraw, resztki potraw Intensywnie 70 naczynia i sztu ce zawieraj ce skrobi lub bia ko ±/ Á Auto wszystkie ró ne naczynia i sztu ce lekko przyschni te, zwyczajne resztki potraw á/à Eco 50 wra liwe naczynia i sztu ce, szk o oraz naczynia z tworzywa sztucznego nieodporne na oddzia ywanie termiczne é/è lekko przyklejone, wie e resztki potraw agodnie 40 Strefa intensywna Skrócenie czasu Ekstra suszenie ñ/ð Szybko 45 Ekstra suszenie wszystkie rodzaje zimne p ukanie, naczy czyszczenie po rednie ù/ø Zmywanie wst pne adne Wybór programu W zale no ci od rodzaju naczy i stopnia zabrudzenia mo na wybra odpowiedni program. Wskazówki dla Instytutów Badawczych Instytuty Badawcze mog otrzyma informacj odno nie warunków do bada porównawczych pod nast puj cym adresem 14 Wymagany b dzie numer urz dzenia (E Nr.) i numer fabrykacyjny (FD); obydwa numery znajduj si na tabliczce identyfikacyjnej 9" umieszczonej na drzwiach urz dzenia.

7 pl Funkcje dodatkowe * w zale no ci od modelu Ustawiane przyciskami funkcji Zmywanie naczy Parametry programów Dane programu (parametry zu ycia) przedstawiono w krótkiej instrukcji. Dane odnosz si do warunków normalnych i warto ci ustawienia twardo ci wody :. Ró ne czynniki wywieraj ce wp yw, jak np. temperatura wody lub ci nienie wodoci gu, mog spowodowa odchy ki. Y Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) * Za pomoc funkcji >>Skrócenie fazy<< programu mo na skróci czas pracy w zale no ci od wybranego programu zmywania o ok. 20% do 50%. Ka da zmiana czasu trwania jest pokazywana na wy wietlaczu cyfrowym h. Optymalna skuteczno zmywania przy skróconym czasie trwania programu jest osi gana przez zwi kszenie zu ycia wody i energii. Czujnik Aqua (stanu wody) * * w zale no ci od modelu Aquasensor to optyczny przyrz d pomiarowy (bramka fotokomórkowa), mierz cy stan zm tnienia wody. Czujnik Aqua jest u ywany w zale no ci od specyfiki wybranego programu. Aktywowanie funkcji Aquasensor polega na przej ciu,,czystej" wody p ucz cej do nast pnego zmywania, w wyniku czego zmniejszeniu ulega zu ycie wody od 2 do 4 litrów. W przypadku mocniejszego zabrudzenia nast puje wypompowanie i zast pienie czyst wod. W programach automatycznych dodatkowo dopasowywana jest temperatura i czas trwania programu do stopnia zabrudzenia. Higiena * Podczas procesu czyszczenia temperatura jest podwy szona. W wyniku tego osi ga si wy szy stan higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest idealna do zmywania np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowl t. Ï Strefa intensywna * Idealna dla ró norodnego za adunku. Mocniej zabrudzone garnki i patelnie mo na zmywa w koszu dolnym razem z normalnie zabrudzonymi naczyniami u o onymi w koszu górnym. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Wska nik ostatnio wybranego programu miga. wy wietlaczu cyfrowym h miga przewidywany czas trwania programu. Nacisn przycisk START H. kontrolne zgasn. Program pozostaje zapisany w pami ci. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Przycisk 8 + lub tyle razy nacisn, a b dzie wy wietlany wymagany czas. Nacisn przycisk START H, funkcja preselekcji czasu jest aktywowana. sek. Wy wietlacz cyfrowy h przedstawia :. Przebieg programu trwa ok. 1 minut. Na wy wietlaczu cyfrowym h pojawia si :. Zamkn kurek dop ywu wody (zb dne przy Aqua-Stop). trwania mo e si nieznacznie przed u y. (Ostro nie z wra liwymi naczyniami!) Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Pu ci obydwa przyciski. Nacisn przycisk START H. Regularnie czy ci uszczelk drzwiczek wilgotn cierk. razie potrzeby nape ni sol i/lub p ynem nab yszczaj cym. te mog od czasu do czasu zatka sitka. Po ka dym zmywaniu skontrolowa filtr pod k tem osadów. Odkr ci cylinder sitowy jak pokazano na rysunku i wyci gn uk ad filtruj cy. Ramiona spryskuj ce Wapno i zanieczyszczenia pochodz ce z wody do zmywania mog zablokowa dysze i o yska ramion spryskuj cych 1* i 12. Skontrolowa dysze ramion spryskuj cych pod wzgl dem zatkania. Odkr ci górne rami spryskuj ce 1*. Dolne rami spryskuj ce 12 wyci gn do góry. Wymy ramiona spryskuj ce pod bie c wod. Za o y lub przykr ci znów ramiona spryskuj ce. Usun ewentualnie wyst puj ce resztki i oczy ci sita pod bie c wod. Uk ad filtruj cy zamontowa w chronologicznie odwrotnej kolejno ci, zwracaj c przy tym uwag, aby po zamkni ciu strza ki sta y na przeciwko siebie. 18 pl Usuwanie usterek we w asnym zakresie Z do wiadcze wynika, e wi kszo usterek wyst puj cych w codziennej eksploatacji, mo na usun we w asnym zakresie bez wzywania serwisu. Oszcz dza to naturalnie wydatków i zapewnia szybkie przywrócenie sprawno ci maszyny. W niniejszym przegl dzie usterek przedstawione s mo liwe przyczyny usterek oraz wskazówki dotycz ce ich usuni cia. Wskazówka Je eli urz dzenie zatrzyma si podczas zmywania naczy z niewiadomych przyczyn, prosz najpierw przeprowadzi funkcj,,przerwanie programu" (Reset). (patrz rozdzia,,zmywanie naczy ") Pompa odprowadzaj ca Wi ksze resztki potraw, które nie s zatrzymywane na sitach filtruj cych wod zmywaj c, mog doprowadzi do zablokowania pompy. Woda zmywaj ca nie jest wtedy wypompowywana i jej poziom si ga ponad sita. W takim przypadku nale y: Zawsze najpierw od czy zmywark od sieci pr dowej. Wymontowa sita 1:. Czerpakiem usun wod, ewent. za pomoc g bki. Odkr ci ruby przy pokrywie pompy (Torx T 20) i wyci gn j do góry. W razie wy wietlenia na wy wietlaczu cyfrowym h kodu b du ( : do : ), generalnie najpierw od czy urz dzenie od sieci pr dowej i zamkn zawór kurkowy. Niektóre usterki (patrz poni szy opis usterek) mo na usun we w asnym zakresie, we wszystkich innych przypadkach nale y zwróci si do serwisu i poda wy wietlany kod usterki :XX. ã=ostrze enie Nale y pami ta o tym, e: Wykonywanie naprawy jest dozwolone tylko specjalistom. W razie potrzeby wymiany cz ci prosz zwróci uwag, by u yto tylko oryginalnych cz ci zamiennych. Nieprawid owo wykonane naprawy lub u ycie innych ni oryginalne cz ci zamienne mog spowodowa znaczne szkody i stanowi zagro enie dla u ytkownika. ã=ostrze enie Skontrolowa wn trze pod wzgl dem przypadkowych przedmiotów i w razie potrzeby usun je. Pokryw pompy umie ci w pierwotnej pozycji, nacisn w dó i przykr ci rubami. Zamontowa sita. 19 pl... po w czeniu Urz dzenie nie zaczyna pracowa. Zepsuty bezpiecznik domowy. Wtyczka urz dzenia wyj ta z gniazdka. Drzwi urz dzenia nie s prawid owo zamkni te. Urz dzenie wy czy i wyci gn wtyczk. Zakr ci zawór wody. Wyczy ci filtr w w u dop ywu.... przy ustawianiu Wprowadzenie zmiany jednego z ustawie nie dzia a, program startuje. Wci ni ty niew a ciwy przycisk programu. Przerwa przebieg programu (patrz rozdzia,,przerwanie programu (Reset)") i zacz od pocz tku. Nie poczekano do zako czenia programu.... na urz dzeniu Dolne rami spryskuj ce obraca si z oporami. Zablokowane rami spryskuj ce. Drzwi otwieraj si ci ko. * Funkcja zabezpieczenia przed otworzeniem przez dzieci jest aktywna. Instrukcja deaktywacji znajduje si z ty u na ok adce. * W zale no ci od modelu Drzwi nie mo na zamkn. Zamek w drzwiach przeskoczy. eby przywróci stan poprzedni nale y jeszcze raz zamkn mocniej drzwi. Pokrywy komory na rodek czyszcz cy nie mo na zamkn. Pojemnik na rodek czyszcz cy przepe niony lub mechanizm zablokowany przez sklejone resztki rodka czyszcz cego. Resztki rodka czyszcz cego w pojemniku na rodek czyszcz cy. Komora by a wilgotna podczas nape niania. Wska nik,,sprawdzi dop yw wody" P wieci si.

8 Zamkni ty zawór dop ywu wody. Przerwany dop yw wody. Za amanie w a dop ywu wody. Otworzy zawór wody. W czy urz dzenie. Po zako czeniu programu woda pozostaje w urz dzeniu. ( : ) Zatkany lub za amany w odp ywowy. Zatkane filtry. Zatkane filtry. Program nie jest jeszcze zako czony. b du : Filtry 1: zanieczyszczone lub zatkane. Wska nik braku soli X i/lub p ynu nab yszczaj cego ` nie wieci si. - Wy czony/e wska nik/i braku. Wystarczaj cy zapas soli/p ynu nab yszczaj cego. Wska nik braku soli specjalnej X wieci si. Brak soli. Nape ni sol specjaln. Czujnik nie rozpoznaje pastylek soli. Zastosowa inn sól specjaln. 20 pl... Przerwany dop yw wody. rodków zaradczych. Naczynia nieprawid owo u o one. Wybrano za s aby program. Brak/za ma o p ynu nab yszczaj cego. Brak/za ma o soli specjalnej. Uk ad zmi kczania wody ustawiony na niew a ciw warto. Niedokr cona pokrywa pojemnika na sól. powstaj osady kamienia wapiennego. Matowe, zafarbowane szklanki, osady niedaj ce si sp uka. Nieodpowiedni rodek czyszcz cy. Szk o nie nadaje si do zmywania w zmywarkach mechanicznych. Smugi na szklankach i sztu cach, szklanki wygl daj metalicznie. Za du a ilo p ynu nab yszczaj cego. Zafarbowanie cz ci z tworzywa sztucznego. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. Wybrano za s aby program. lady rdzy na sztu cach. Sztu ce nie s nierdzewne. nie s wysuszone. Wybrano program bez suszenia. Za ma o / niew a ciwy p yn nab yszczaj cy. Aktywowa suszenie intensywne. Z a skuteczno suszenia u ywanego zespolonego produktu czyszcz cego. Zastosowa p yn nab yszczaj cy (nastawienie patrz rozdzia,,p yn nab yszczaj cy").... na naczyniach Resztki potraw na naczyniach. Naczynia za ciasno u o one, przepe niony kosz na naczynia. Za ma o rodka czyszcz cego. Za s aby program zmywania. Utrudniony ruch obrotowy ramienia spryskuj cego. Dysze ramion spryskuj cych zatkane. Zatkane sita. le osadzone sitka. Zablokowana pompa odp ywowa. Nie usuni te do ko ca resztki herbaty lub szminki. rodek czyszcz cy ma za s abe dzia anie wybielaj ce. Zbyt niska temperatura zmywania. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. Bia e plamy na naczyniach/szklankach pozostaj mleczne. W przypadku twardej wody bie cej i stosowania rodka czyszcz cego bez zawarto ci fosforanu mo e doj szybciej do powstania bia ego osadu na naczyniach i cianach wn trza zmywarki. Za ma o/niew a ciwy rodek czyszcz cy. 21 pl Serwis Je li nie uda o si Pa stwu usun usterki, prosimy zwróci si do serwisu. Informajce dotycz ce najbli szego autoryzowanego serwisu, znajduj si na tylniej stronie instrukcji obs ugi lub w za czonym wykazie placówek serwisowych. Prosimy o telefoniczne podanie numeru urz dzenia (E Nr. = 1) i numeru fabrykacyjnego FD (FD = 2), znajduj ce si na tabliczce identyfikacyjnej 9" umieszczonej na drzwiach urz dzenia. Instalacja W a ciwa eksploatacja zmywarki wymaga jej prawid owego pod czenia. Parametry dop ywu i odp ywu, a tak e dane przy cza elektrycznego musz spe nia wymagane kryteria, które przedstawiono w nast pnych rozdzia ach wzgl. w instrukcji monta u. Podczas monta u przestrzega podanej kolejno ci wykonywania czynno ci: Kontrola przy dostawie Ustawienie Pod czenie do odp ywu Pod czenie do wody bie cej Pod czenie elektryczne. Przepisy bezpiecze stwa pracy 1 FD 2 Prosz zaufa kompetencji producenta. W razie usterki prosz zwróci si do nas. Tym samym zapewnicie Pa stwo, e naprawa zostanie przeprowadzona przez profesjonalny serwis dysponuj cy oryginalnymi cz ciami zamiennymi. Ustawienie i pod czenie przeprowadzi zgodnie z instrukcj instalowania i monta u. Podczas instalowania zmywarka musi by od czona od sieci. Upewni si, e uk ad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest przepisowo wykonany. Parametry przy cza elektrycznego musz by zgodne z danymi na tabliczce identyfikacyjnej 9" zmywarki. W przypadku uszkodzenia sieciowego przewodu pod czeniowego musi on zosta wymieniony na specjalny przewód. W celu unikni cia zagro e, wymiana przewodu jest dozwolona tylko autoryzowanemu serwisowi. Je li zmywarka ma by zabudowana w szafie stoj cej, to konieczne jest prawid owe przymocowanie. Nie instalowa urz dzenia w pobli u róde ciep a (grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urz dze silnie wydzielaj cych ciep o) i zabudowywa pod p yt kuchenn tylko z uwzgl dnieniem wymaganych odst pów bezpiecze stwa. Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi by swobodnie dost pna. 22 pl W niektórych modelach: W obudowie przy cza wody z tworzywa sztucznego znajduje si elektryczny zawór, w w u dop ywowym znajduj si przewody cz ce. Nie przecina tego w a, nie zanurza obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. Pod czenie do odp ywu Konieczne czynno ci robocze przedstawiono w instrukcji monta u, w razie potrzeby zamontowa syfon z kró cem odp ywu. W odp ywu po czy z kró cem odp ywu za pomoc dostarczonych cz ci. Zwróci uwag, eby w odp ywowy nie by za amany, zgnieciony lub skr cony i eby pokrywa zamykaj ca w odp ywie nie utrudnia a odp ywu cieków! Dostawa Zmywarka zosta a fabrycznie poddana gruntownej kontroli prawid owo ci dzia ania. W wyniku tego pozosta y lady wody, które znikn po pierwszym procesie zmywania. Pod czenie do wody bie cej Dane techniczne Waga: maks. 27 kg Napi cie: V, 50 Hz lub 60 Hz Warto pod czenia: 1,92,3 kw Bezpiecznik: 10 / 16 A Ci nienie wody: przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar). dop ywu: minimalnie 10 litrów / minut Temperatura wody: woda zimna; przy wodzie ciep ej maks. temp. 60 C. Pod czenie do wody bie cej wykona zgodnie z instrukcj monta u za pomoc dostarczonych cz ci do zaworu kurkowego wody. Zwraca uwag, eby przy cze wie ej wody nie by o za amane, zgniecione lub skr cone. W przypadku wymiany urz dzenia nale y zawsze zainstalowa nowy w dop ywu wody. Ci nienie wody: Przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar). urz dzenie. Upewni si co do pewno ci ustawienia. li po zabudowaniu wtyczka nie jest wolno dost pna, wtedy spe nienie w a ciwych przepisów bezpiecze stwa pracy wymaga zainstalowania od cznika wszystkich biegunów z rozwarciem styków co najmniej 3 mm. 23 pl Pod czenie elektryczne Urz dzenie pod czy tylko do sieci pr du zmiennego w zakresie od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz, poprzez przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przewodem ochronnym. Konieczne bezpieczniki patrz tabliczka identyfikacyjna 9". Gniazdko wtykowe musi znajdowa si w pobli u urz dzenia i tak e po zabudowaniu musi by wolno dost pne.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Przerabianie przy cza dozwolone jest tylko uprawnionym specjalistom. Nabycie przed u acza dla sieciowego kabla pod czeniego jest dozwolone tylko w autoryzowanym serwisie. nienie zmywarki wymaga wykonania ni ej wymienionych czynno ci. Otworzy zawór wody. Zamkn drzwi. W czy prze cznik W CZ / WY CZ (. Lampki kontrolne ostatnio wybranego programu za wiec si. Wybra program z najwy sz temperatur. Na wy wietlaczu cyfrowym h pojawi si przypuszczalny czas trwania programu. Nacisn przycisk START H. Przebieg programu startuje. Po up ywie ok. 4 minut przycisk START H tak d ugo przytrzyma wci ni ty, a wy wietlacz cyfrowy wska e :. Po oko o 1 min. poka e si na wy wietlaczu cyfrowym :. Wy czy urz dzenie ( i zamkn kurek dop ywu wody. Urz dzenie transportowa tylko w pozycji pionowej. (Chroni to przed wnikni ciem reszty wody do sterownika maszyny i spowodowaniem b dnego przebiegu programu). Demonta Zachowa tak e tutaj kolejno toku post powania. Od czy urz dzenie od sieci pr dowej. Zakr ci dop yw wody. Od czy przy cza odp ywu i wody bie cej. Wyci gn urz dzenie, ostro nie poci gaj c przy tym w e. Zabezpieczenie przed skutkami mrozu Je li urz dzenie stoi w pomieszczeniu nara onym na mróz (np. domek letniskowy), nale y je ca kowicie opró ni (patrz transport). Zamkn zawór wody, od czy w dop ywowy i opró ni. 24 pl Usuwanie odpadów Zarówno opakowanie nowego urz dzenia, jak i stare urz dzenia zawieraj cenne surowce wtórne i materia y do ponownego przetworzenia. Prosimy o utylizowanie poszczególnych cz ci wed ug rodzaju materia u. Prosimy o poinformowanie si u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania. Opakowanie Wszystkie cz ci z tworzywa sztucznego opatrzone s mi dzynarodowymi oznaczeniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umo liwia to utylizacj urz dzenia z dok adnym sortowaniem odpadów z tworzywa sztucznego wed ug rodzaju. Przestrzega przepisów bezpiecze stwa zamieszczonych w,,podczas dostawy". Stare urz dzenia Przestrzega przepisów bezpiecze stwa zamieszczonych w,,podczas utylizacji". ) Urz dzenie jest oznakowane zgodnie z Europejsk Dyrektyw 2002/96/EC dotycz c zu ytych urz dze elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczne w niej zawarte dotycz obowi zuj cych w Europie zasad odbioru i utylizacji nieu ytecznych urz dze. Zmiany zastrzeone. 25 Zabezpieczenie dostpu dzieci (blokada drzwi) * W celu otworzenia drzwi, nacisn dwignie w prawo i pocign za uchwyt drzwiowy. Pozostawiajc urzdzenie bez nadzoru, zawsze calkowicie zamyka drzwiczki urzdzenia, poniewa tylko w ten sposób mona chroni dzieci przed moliwymi niebezpieczestwami. Gwarancja AQUA-STOP (zbdne przy urzdzeniach bez Aqua-Stop) pl Dodatkowo do roszcze z tytulu gwarancji w stosunku do placówki handlowej wynikajcych z umowy sprzeday oraz dodatkowo do naszej gwarancji wiadczone jest odszkodowanie pod nastpujcymi warunkami: 1. W przypadku wystpienia szkód wodnych w wyniku usterki naszego systemu Aqua-Stop, wiadczone jest odszkodowanie dla prywatnych uytkowników. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyplywem wody, urzdzenie musi by podlczone do sieci prdowej. 2. Gwarancja odpowiedzialnoci obowizuje przez caly okres uytkowania urzdzenia. 3. Warunkiem wysuwania roszcze z tytulu gwarancji jest prawidlowe ustawienie i podlczenie urzdzenia z Aqua-Stopem zgodnie z nasz instrukcj. Obejmuje ona take prawidlowy monta przedluenia Aqua-Stopu (oryginalne wyposaenie dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów zasilajcych i armatur a do przylcza Aqua-Stopu na zaworze kurkowym. 4. Urzdzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagaj nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczenia potem przez zamknicie zaworu kurkowego. Jedynie w przypadku dluszego okresu nieobecnoci w mieszkaniu, np. kilkutygodniowy urlop, naley zakrci zawór kurkowy. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34, München Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki PL Adresy serwisów wszystkich krajów znajduj si w zalczonym spisie autoryzowanych serwisów pl (8908) Internet: 550MA.

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania 1 Odzysk starego urządzenia i opakowania Opakowanie Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BOSCH ATS-110E

Twoja instrukcja użytkownika BOSCH ATS-110E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

........ ESI76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

........ ESI76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESI76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym BA SBU Skrzynka rozdzielcza typu SBU-xx0x- Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O.

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO INSTRUKCJA Strona 1 Stron 8 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Sporządził: Pełnomocnik ds. SZŚ Joanna Hezner Sprawdził: Specjalista ds. BHP Justyna Kurek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI WIRNIKOWEJ MODEL: XPB45-1KOM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI WIRNIKOWEJ MODEL: XPB45-1KOM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI WIRNIKOWEJ MODEL: XPB45-1KOM Producent: Ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, tel. 0-23 662-68-01, fax 0-23 662-68-02, www.grass.pl, e-mail: grass@grass.pl 1 WPROWADZENIE Ten model

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Watomierz Nr produktu 103697

Watomierz Nr produktu 103697 INSTRUKCJA OBSŁUGI Watomierz Nr produktu 103697 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Poniższe piktogramy stosowane są w niniejszej instrukcji urządzenia: Przeczytaj instrukcję! Przestrzegaj wskazówek

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi unistor Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18

Bardziej szczegółowo

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH TH2-9 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Na podstawie oryginału z 1998 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo