Koronerzy i dochodzenie Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koronerzy i dochodzenie Informator"

Transkrypt

1 Koronerzy i dochodzenie Informator

2 Koronerzy i dochodzenie Informator

3 Spis treści 1. Kto to jest koroner? 4 2. Co robi koroner? 4 3. Jaka jest rola funkcjonariusza koronera? 4 4. Czy wszystkie przypadki śmierci są zgłaszane koronerowi? 4 5. Kiedy zgłasza się śmierć koronerowi? 5 6. Co robi koroner po otrzymaniu zgłoszenia czyjejś śmierci? 5 7. Co to jest sekcja zwłok? 5 8. Raport z sekcji zwłok 5 9. Dane medyczne Czy organy zmarłej osoby zostaną zachowane po sekcji zwłok? Przekazanie tkanek i organów do transplantacji Co się dzieje po sekcji zwłok, jeżeli koroner postanowi przeprowadzić dochodzenie? Przewiezienie ciała za granicę lub sprowadzenie do kraju Co to jest dochodzenie? Co się dzieje, kiedy ktoś zostaje oskarżony o spowodowanie śmierci? Udział w dochodzeniu Czy podczas rozprawy dochodzeniowej zawsze są obecni sędziowie przysięgli? Kto decyduje o tym, których świadków należy wezwać? Czy świadek musi stawić się w sądzie? Kto może zadawać pytania świadkom? Kto to jest osoba mająca uzasadniony interes prawny? Czy można uzyskać pomoc prawną? Orzeczenia w rozprawie dochodzeniowej Co się dzieje, jeżeli można zapobiec dalszym zgonom? Co można zrobić, jeśli jest się niezadowolonym z wyniku dochodzenia? Czy możliwe jest uzyskanie protokołu z dochodzenia? Czy dochodzenie będzie relacjonowane w mediach? Co z innymi rodzajami postępowania? Prawa osób mających uzasadniony interes prawny, w tym osób będących w żałobie, w czasie postępowania Jak można uzyskać dalsze informacje? 10

4 Koronerzy i dochodzenie informator Odpowiedzi na niektóre pytania i wyjaśnienie pewnych kwestii Niniejszy przewodnik ma służyć wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi wyczerpującego wyjaśnienia aktualnych przepisów dotyczących koronerów w Anglii i Walii. Osoby posiadające uzasadniony interes prawny w konkretnym dochodzeniu (zob. punkt 21) mające pytania dotyczące tego dochodzenia powinny skontaktować się w tej sprawie z biurem koronera. Ustawa o koronerach i sędziach przysięgłych (Coroners and Justice Act), która uzyskała sankcję królewską (została zatwierdzona) w dniu 12 listopada 2009 r., wprowadza kilka istotnych reform w systemie dotyczącym koronerów, które wejdą w życie w najbliższej przyszłości. Więcej informacji o programie reform można uzyskać na stronie Po wprowadzeniu ustawy w życie wydana zostanie uaktualniona wersja tego informatora. 1. Kto to jest koroner? 1.1 Koroner jest niezależnym funkcjonariuszem wymiaru sprawiedliwości mianowanym i opłacanym przez odnośne organy lokalne. Koroner musi być prawnikiem lub lekarzem, a w niektórych przypadkach jednym i drugim. Każdy koroner ma zastępcę (deputy) oraz zazwyczaj jednego lub kilku asystentów zastępców (assistant deputy) i musi być do dyspozycji cały czas osobiście lub poprzez zastępców. Koszty usług koronera są ogólnie pokrywane przez organy lokalne, a nie administrację centralną. W niektórych regionach fundusze koronera może zasilać też lokalna policja, zazwyczaj zapewniając i opłacając koszty funkcjonariuszy koronera. 2. Czym zajmuje się koroner? 2.1 Koronerzy badają przypadki gwałtownej lub nienaturalnej śmierci, nagłej śmierci z nieznanych przyczyn oraz śmierci, która nastąpiła w więzieniu. Uprawnienia koronera do prowadzenia badania są związane ze zgłoszeniem, że zwłoki znajdują się w jego rejonie i nie zależą od miejsca, w którym nastąpiła śmierć. Dociekania prowadzone przez koronera mogą przybierać różne formy i mogą prowadzić do wszczęcia dochodzenia. 2.2 Podczas dochodzenia obowiązkiem koronera jest ustalenie kim była zmarła osoba oraz jak, kiedy i gdzie doszło do jej śmierci. Po zakończeniu dochodzenia koroner przesyła wymagane informacje do urzędnika prowadzącego rejestr urodzin i zgonów (registrar of births and deaths) w celu zarejestrowania zgonu, jeśli nastąpił w Anglii lub Walii. Dochodzenie nie może ustalić (ani stwarzać wrażenia, że ustala) odpowiedzialności karnej określonej osoby bądź odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy ono tylko tego, co się zdarzyło, a nie kto jest odpowiedzialny za to, co się zdarzyło, ponieważ w tych kwestiach właściwe są sądy cywilne lub karne. 2.3 W niektórych przypadkach koroner może zgłosić zgon policji w celu wszczęcia śledztwa. W innych przypadkach odrębne śledztwo w sprawie śmierci może wszcząć niezależny organ, taki jak Inspektor Sanitarny (Health and Safety Executive), Rzecznik systemu więziennictwa i resocjalizacji (Prisons and Probation Ombudsman), Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej (Care Quality Commission) lub Niezależna Komisja zajmująca się zażaleniami dotyczącymi policji (Independent Police Complaints Commission), a koroner zostaje powiadomiony o wynikach tego śledztwa. 3. Jaka jest rola funkcjonariusza koronera? 3.1 Funkcjonariusze koronera pracują pod kierownictwem koronera i kontaktują się z rodzinami zmarłych, policją, lekarzami, świadkami i kierownikami zakładów pogrzebowych. Odbierają raporty dotyczące zgonów, a także prowadzą przesłuchania pod kierownictwem i w imieniu koronera. 4. Czy wszystkie przypadki śmierci są zgłaszane koronerowi? 4.1 Nie, nie wszystkie przypadki śmierci należy zgłaszać. W wielu przypadkach zaświadczenie o przyczynie zgonu (MCCD Medical Certificate of the Cause of Death) może wystawić lekarz rodzinny zmarłego lub lekarz ze szpitala, który opiekował się nim w ostatnim okresie choroby, bez wzywania koronera. Zgon może następnie zarejestrować urzędnik prowadzący rejestr urodzeń i zgonów (registrar of births and deaths), który wystawi akt zgonu (death certificate). Czasami lekarz może omówić przypadek z koronerem, co może z kolei prowadzić do podjęcia przez koronera decyzji, że nie potrzeba dalszego dochodzenia, ponieważ śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. W wyniku takiej rozmowy dany lekarz może wystawić MCCD, a koroner wystawia zaświadczenie dla urzędu stwierdzające, że nie ma potrzeby przeprowadzania dochodzenia.

5 4.2 Niemniej jednak, jeżeli koroner postanowi przeprowadzić dochodzenie w sprawie śmierci, zanim będzie można ją zarejestrować, kierownik urzędu stanu cywilnego musi poczekać na zakończenie tego dochodzenia. Dochodzenie może wymagać czasu, więc przed przystąpieniem do przygotowań do pogrzebu zawsze lepiej jest skontaktować się z koronerem. W wielu przypadkach decyzja o przeprowadzeniu dochodzenia nie będzie prowadzić do wstrzymania przygotowań do pogrzebu. 5. Kiedy zgłasza się śmierć koronerowi? 5.1 Zgłoszenie śmierci przekazuje koronerowi w pewnych okolicznościach kierownik urzędu stanu cywilnego, lekarz lub policja. Dzieje się tak, kiedy okazuje się, że: podczas ostatniej choroby zmarłą osobą nie zajmował się żaden lekarz; mimo iż lekarz zajmował się zmarłą osobą podczas jej ostatniej choroby, nie widział jej w ciągu 14 dni przed śmiercią ani po śmierci; przyczyna śmierci wydaje się nieznana; śmierć nastąpiła podczas operacji lub przed wybudzeniem z narkozy; śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub zatrucia przy pracy bądź choroby zawodowej; śmierć była nagła lub nieoczekiwana; śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych; śmierć była skutkiem przemocy lub zaniedbania; śmierć nastąpiła w innych podejrzanych okolicznościach; lub śmierć nastąpiła w więzieniu lub w areszcie. 6. Co robi koroner po otrzymaniu zgłoszenia czyjejś śmierci? 6.1 Koroner może uznać, że sekcja zwłok i dochodzenie nie są potrzebne, ponieważ przyczyna śmierci jest oczywista i jest lekarz, który może podpisać zaświadczenie MCCD o tej treści. W takich przypadkach koroner informuje kierownika urzędu stanu cywilnego, że dalsze dochodzenie nie jest potrzebne. 6.2 Koroner może zwrócić się do anatomopatologa o zbadanie ciała i przeprowadzenie sekcji zwłok (zwanej również autopsją). W takiej sytuacji sekcja musi być przeprowadzona jak najszybciej. 7. Co to jest sekcja zwłok? 7.1 Sekcja zwłok to badanie lekarskie przeprowadzone na zlecenie koronera przez wybranego przez niego anatomopatologa w celu ustalenia przyczyny śmierci. 7.2 Koroner nie musi uzyskać zgody rodziny na sekcję zwłok, ale musi poinformować określone osoby, kiedy i gdzie sekcja zostanie przeprowadzona. Dotyczy to krewnych zmarłego i innych osób zainteresowanych sprawą, na przykład lekarza stale opiekującego się zmarłym oraz Komendanta Policji. Osoby te mają prawo być reprezentowane podczas sekcji zwłok przez wskazanego przez siebie lekarza, ale muszą zapłacić temu lekarzowi wynagrodzenie, którego zażąda. Koroner w miarę możliwości bierze pod uwagę względy religijne i kulturowe. 7.3 Jeżeli pozostają wątpliwości co do przyczyny śmierci, rodzina może poprosić koronera o osobną, dodatkową sekcję zwłok, która zostanie przeprowadzona na koszt członków rodziny. 8. Raport z sekcji zwłok 8.1 Raport ten zawiera szczegółowe informacje o badaniu ciała i jest przesyłany do koronera przez osobę, która przeprowadziła sekcję zwłok. Może też zawierać wyniki analiz, które przeprowadzono, aby ułatwić ustalenie przyczyny śmierci. Kopie raportu są na ogół dostępne tylko dla osób posiadających uzasadniony interes prawny. Za wydanie kopii raportu może być pobierana opłata. 8.2 Koroner może zrezygnować z dochodzenia po sekcji zwłok, jeżeli uważa, że dochodzenie nie jest potrzebne i nie ma powodów przypuszczać, że dana osoba zmarła śmiercią gwałtowną lub nienaturalną oraz jeżeli nie zmarła w więzieniu. Koroner wyda ciało na pogrzeb i prześle odpowiedni formularz do rejestru urodzin i zgonów stwierdzający przyczynę śmierci zgodnie z raportem z sekcji zwłok, tak aby można było następnie zarejestrować zgon. Dzieje się tak na ogół, kiedy sekcja zwłok wykaże, że dana osoba zmarła z przyczyn naturalnych i koroner uzna, że dalsze dochodzenie nie jest potrzebne.

6 9. Dane medyczne 9.1 Dane medyczne pozostają poufne, ale mogą zostać udostępnione osobistemu przedstawicielowi zmarłej osoby lub innym osobom, które mogą mieć do tego prawo w związku ze śmiercią tej osoby, z pewnymi ograniczeniami, na warunkach określonych w ustawie o dostępie do danych dotyczących stanu zdrowia (Access to Health Records Act) z 1990 r. Z tekstem tej ustawy można zapoznać się w Internecie pod adresem: 9.2 Koronerzy mają prawo otrzymać kopie danych medycznych, które są istotne i konieczne dla dochodzenia. Dane medyczne dotyczące zmarłej osoby mogą zostać ujawnione podczas rozprawy kończącej dochodzenie, jeśli są związane z przyczyną śmierci. 10. Czy organy zmarłej osoby zostaną zachowane po sekcji zwłok? 10.1 Wprawdzie może to być trudne dla rodziny zmarłej osoby, ale pewne organy i tkanki mogą zostać usunięte z ciała i zachowane przez anatomopatologa, jeśli mają wpływ na ustalenie przyczyny śmierci lub tożsamości zmarłej osoby. Kiedy nie są już potrzebne, zostają zwrócone rodzinie lub przedstawicielowi zmarłego na życzenie albo pochowane lub poddane kremacji. Jeżeli anatomopatolog uważa, że należałoby zachować organy i tkanki, na przykład do wykorzystania do badań lub w celach szkoleniowych, musi uzyskać na to zgodę rodziny. W pewnych wyjątkowych przypadkach, np. związanych z morderstwem, organy i tkanki mogą zostać zachowane przez dłuższy czas Dalsze ogólne informacje na temat przechowywania organów i tkanek oraz wymogów prawnych związanych z wyrażeniem zgody można uzyskać w organach nadzoru ds. tkanek ludzkich (Human Tissue Authority) pod numerem lub w Internecie, na stronie 11. Przekazanie tkanek i organów do transplantacji 11.1 Jeżeli najbliżsi krewni są gotowi rozważyć oddanie tkanek lub organów zmarłej osoby do transplantacji, zasadnicze znaczenie ma natychmiastowa porada. Można ją uzyskać w szpitalu lub u lokalnego koordynatora ds. przeszczepów (Transplant Co-ordinator), który będzie mógł bardziej szczegółowo omówić możliwości przekazania tkanek lub organów. Koordynator ds. przeszczepów musi porozumieć się z koronerem w każdej sprawie, która została lub może być do niego skierowana, a koroner musi wyrazić zgodę przed przekazaniem tkanek, ponieważ ich usunięcie mogłoby mieć wpływ na ważne dowody. Decyzje te zazwyczaj podejmuje się bardzo szybko. W nielicznych przypadkach, na przykład jeśli toczy się śledztwo, przekazanie tkanek lub organów może nie być możliwe. 12. Co się dzieje po sekcji zwłok, jeżeli koroner postanowi przeprowadzić dochodzenie? 12.1 Koroner musi przeprowadzić dochodzenie, jeżeli przyczyna śmierci pozostaje nieznana lub istnieją powody, by podejrzewać, że śmierć nastąpiła w sposób gwałtowny lub nienaturalny albo jeśli dana osoba zmarła w więzieniu. Jednak po zakończeniu sekcji zwłok koroner zazwyczaj wydaje niezbędną zgodę umożliwiającą pochówek lub kremację, tak aby mógł odbyć się pogrzeb, nawet jeśli dochodzenie nie zostało zakończone W takiej sytuacji zgonu nie można zarejestrować. Aby ułatwić zarządzanie masą spadkową, koroner może wystawić tymczasowe świadectwo zgonu (interim certificate of death). Świadectwo to powinno być przyjmowane przez banki i instytucje finansowe, chyba że muszą one zapoznać się z wynikami dochodzenia (na przykład dla potrzeb ubezpieczenia). Można też użyć tymczasowego świadectwa zgonu w celu uzyskania świadczeń oraz dla celów ubezpieczenia krajowego (National Insurance). Po zakończeniu dochodzenia koroner powiadamia urzędnika prowadzącego rejestr urodzin i zgonów, że można zarejestrować dany zgon i wówczas urzędnik ten może wystawić akt zgonu Jeżeli postawiono komuś zarzut spowodowania śmierci, może być konieczna druga sekcja zwłok lub dalsze śledztwo, a wydanie ciała i pogrzeb może się opóźnić. 13. Przewiezienie ciała za granicę lub sprowadzenie do kraju 13.1 W każdej sytuacji, w której ktoś życzy sobie zabrać ciało z Anglii lub Walii, należy przekazać koronerowi właściwemu dla danego okręgu pisemne powiadomienie. Koroner rozważa, czy potrzebne jest dochodzenie lub sekcja zwłok i powiadamia o decyzji w ciągu czterech dni Jeżeli ciało zostaje sprowadzone do Anglii lub Walii, może to wymagać powiadomienia koronera z danego okręgu, do którego sprowadzane jest ciało. Koroner może uważać, że trzeba ustalić

7 przyczynę śmierci i będzie musiał przeprowadzić dochodzenie, jeżeli śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych lub przyczyna była nagła bądź nieznana. Koroner wystawia zaświadczenie dla potrzeb kremacji w każdej sytuacji, w której sprowadzane zwłoki mają być poddane kremacji Jeżeli śmierć nastąpiła poza Anglią i Walią, a ciało jest sprowadzane do Anglii lub Walii, śmierć nie zostaje zarejestrowana w rejestrze urodzin i zgonów po zakończeniu przez koronera dociekań lub dochodzenia. Więcej informacji na temat tego, jak postąpić, jeśli śmierć nastąpiła za granicą można uzyskać w witrynie internetowej Urzędu Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów (Foreign and Commonwealth Office): 14. Co to jest dochodzenie? 14.1 Dochodzenie polega na zgromadzeniu i ustaleniu faktów w celu stwierdzenia, kim jest zmarła osoba oraz jak i kiedy nastąpiła śmierć. Nie wymaga składania zeznań ani przesłuchiwania świadków przez prokuratora i obrońcę, jak to jest podczas rozprawy karnej; po prostu koroner i wszystkie osoby mające uzasadniony interes prawny szukają odpowiedzi na powyższe pytania Dochodzenie zazwyczaj wszczyna się wkrótce po stwierdzeniu śmierci, żeby odnotować fakt, że śmierć nastąpiła, ustalić tożsamość osoby zmarłej i umożliwić koronerowi wydanie zgody na pochówek lub kremację bez zbędnej zwłoki. Rozprawa zamykająca dochodzenie zostaje odroczona do zakończenia innych śledztw (patrz punkt 2.3) oraz wszelkich dociekań prowadzonych przez koronera. Zakończenie tych prac zazwyczaj zajmuje 3 do 9 miesięcy, ale w niektórych przypadkach może trwać dłużej, jeżeli dociekania okażą się skomplikowane. Dochodzenie można wówczas wznowić i zakończyć. 15. Co się dzieje, kiedy ktoś zostaje oskarżony o spowodowanie śmierci? 15.1 Jeśli ktoś zostanie postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem spowodowania śmierci, na przykład morderstwa lub zabójstwa, dochodzenie zostaje przerwane do czasu zakończenia postępowania karnego. Po przerwaniu dochodzenia koroner musi przesłać do urzędnika prowadzącego rejestr zaświadczenie zawierające dane konieczne do zarejestrowania śmierci i wystawienia aktu zgonu. Po zakończeniu postępowania karnego koroner postanawia, czy ma wznowić dochodzenie. Może ono nie być potrzebne, jeżeli wszystkie fakty dotyczące śmierci zostały ujawnione podczas procesu. Jeśli jednak dochodzenie zostanie wznowione, stwierdzenia dochodzenia co do przyczyny śmierci nie mogą być niezgodne z wynikiem procesu karnego W punkcie 28 poniżej opisano sytuację, w której wszczyna się postępowanie cywilnoprawne w związku z czyjąś śmiercią. 16. Udział w dochodzeniu 16.1 Po zakończeniu przez koronera dociekań w sprawie śmierci ustalany jest termin pełnej rozprawy dochodzeniowej (full inquest). Osoby mające uzasadniony interes prawny (patrz punkt 21) zostają poinformowane o terminie przez funkcjonariusza koronera, a świadków prosi się o stawienie się w celu złożenia zeznań. Postępowanie jest prowadzone w interesie publicznym, a nie na rzecz jakiejkolwiek osoby. Rodzina zmarłej osoby nie zawsze musi uczestniczyć w rozprawie dochodzeniowej. Niektóre osoby wolą nie być obecne, ponieważ może zajść konieczność omówienia bardzo szczegółowo wszystkich okoliczności śmierci. W razie udziału w rozprawie, można przyjść z osobą wspierającą, na przykład z przyjacielem. 17. Czy podczas rozprawy dochodzeniowej zawsze są obecni sędziowie przysięgli? 17.1 Nie, większość rozpraw odbywa się bez sędziów przysięgłych, ale w szczególnych okolicznościach można ich wezwać, np. gdy: śmierć nastąpiła w więzieniu lub w areszcie; lub śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy Podczas każdej rozprawy dochodzeniowej z udziałem sędziów przysięgłych, koroner rozstrzyga kwestie prawne i proceduralne, a sędziowie orzekają o faktach zaistniałych w sprawie i wydają orzeczenie. Sędziowie nie mogą oskarżyć nikogo o spowodowanie śmierci. Winę można ustalić jedynie w postępowaniu karnym lub w innego rodzaju postępowaniu przed sądem cywilnym lub karnym, chociaż sędziowie przysięgli mogą ustalić fakty, z których jasno wynika, że śmierć została spowodowana konkretnym niedopatrzeniem jakiegoś rodzaju lub zaniedbaniem.

8 18. Kto decyduje o tym, których świadków należy wezwać? 18.1 Koroner decyduje o tym, kto powinien zostać wezwany do złożenia zeznań jako świadek oraz jaka będzie kolejność składania zeznań. Niemniej jednak każdy, kto uważa, że może pomóc lub że należy wezwać na świadka określoną osobę, powinien poinformować o tym koronera. Koroner zadecyduje następnie o tym, czy dane dowody są istotne dla prowadzonego dochodzenia. 19. Czy świadek musi stawić się w sądzie? 19.1 Tak, jeżeli mieszka w Anglii lub Walii. W wielu przypadkach zeznania świadków mogą mieć zasadnicze znaczenie dla ustalenia okoliczności śmierci. Świadek może zostać poproszony o dobrowolne stawienie się na rozprawie dochodzeniowej lub może otrzymać urzędowe wezwanie, ale jeśli mieszka za granicą, nie może zostać zobowiązany do stawiennictwa ani do składania zeznań. 20. Kto może zadawać pytania świadkom? 20.1 Świadków najpierw przesłuchuje koroner, a następnie osoby mające uzasadniony interes prawny lub ich przedstawiciel prawny. O tym, czy pytanie jest istotne dla dochodzenia, decyduje koroner. W razie potrzeby koroner ostrzega świadka, że nie ma obowiązku odpowiadać na pytania, które mogą go obciążać. 21. Kto to jest osoba mająca uzasadniony interes prawny? 21.1 Może to być: rodzic, żona/mąż, dziecko, konkubina/konkubent bądź partner(ka) i każdy osobisty przedstawiciel zmarłej osoby; osoby uposażone z tytułu ubezpieczenia na życie zmarłej osoby; towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiło odnośną polisę; przedstawiciel związku zawodowego, do którego należała zmarła osoba w chwili śmierci (jeżeli śmierć nastąpiła w związku z pracą wykonywaną przez tę osobę lub w wyniku choroby zawodowej); każda osoba, której działanie lub zaniechanie mogło zdaniem koronera przyczynić się do śmierci; Komendant policji (Chief Officer of Police) (który może zadawać świadkom pytania tylko za pośrednictwem prawnika); każda osoba wskazana jako inspektor lub przedstawiciel organów ścigania lub osoba wyznaczona przez odpowiedni departament administracji państwowej do udziału w dochodzeniu; lub każdy, kto zdaniem koronera może również mieć uzasadniony interes prawny To koroner decyduje o tym, kto jest osobą mającą uzasadniony interes prawny. 22. Czy można uzyskać pomoc prawną? 22.1 Ogólnie rzecz biorąc, pomoc prawna w formie reprezentacji podczas rozprawy dochodzeniowej nie jest możliwa, ponieważ dochodzenie jest postępowaniem mającym na celu ustalenie faktów. W przeciwieństwie do innych rodzajów postępowania, w których pomoc prawna może przysługiwać, w dochodzeniu nie ma stron, a tylko osoby mające uzasadniony interes prawny i nie oczekuje się od świadków, że będą przedstawiać argumentację prawną. Koroner zapewnia bezstronność i wszechstronność procedury i powinien pomagać rodzinie, dbając o to, by udzielono odpowiedzi na wszystkie ważne pytania W wyjątkowych wypadkach pomoc prawna może być jednak dostępna w formie reprezentacji podczas rozprawy dochodzeniowej. Osoba ubiegająca się o taką pomoc musi się kwalifikować pod względem finansowym i spełniać ścisłe kryteria, aby uzyskać finansowanie. Kryteria te oznaczają, że: występuje szerszy interes publiczny w tym, by osoba ubiegająca się o pomoc prawną była reprezentowana podczas rozprawy dochodzeniowej; lub okoliczności śmierci są takie, że wydaje się, iż finansowana przez państwo reprezentacja może być potrzebna, aby umożliwić koronerowi skuteczne zbadanie sprawy i ustalenie faktów, pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o pomoc prawną należy do najbliższej rodziny

9 zmarłej osoby (zgodnie z wymogiem art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) Niemniej jednak doradztwo prawne w ramach programu pomocy prawnej Legal Help może przysługiwać osobom, które się do niego kwalifikują z powodów finansowych. Więcej informacji można uzyskać z Komisji ds. Usług Prawnych (Legal Service Commission) pod numerem lub w Internecie pod adresem 23. Orzeczenia w rozprawie dochodzeniowej 23.1 Orzeczenie (verdict) wydane w wyniku dochodzenia może być następujące: przyczyny naturalne; wypadek lub nieszczęśliwy przypadek; samobójstwo; pozbawienie życia niezgodne z prawem; pozbawienie życia zgodne z prawem; choroba zawodowa; lub kwestia otwarta (open verdict) (kiedy nie ma wystarczających dowodów, by wydać inne orzeczenie) Koroner może też wydać orzeczenie opisowe, określające bardziej szczegółowo fakty związane ze śmiercią i uzasadniające decyzję. 24. Co się dzieje, jeżeli można zapobiec dalszym zgonom? 24.1 Czasami dochodzenie pokazuje, że można coś zrobić, by zapobiec dalszym przypadkom śmierci. W takiej sytuacji na zakończenie dochodzenia koroner może ogłosić, że powiadomi o tym wszelkie osoby lub organizacje, które mogą mieć możliwość podjęcia odpowiednich działań. Określa się to jako Raport wg reguły 43 ( Rule 43 Report") ponieważ prawo do sporządzenia takiego raportu jest przewidziane w regule 43 Regulaminu Koronerów z 1984 r. Reguła ta została w istotny sposób zmieniona w 2008 r.obecnie każdy, kto otrzyma od koronera taki raport, musi mu przesłać pisemną odpowiedź. Kopie tych raportów wraz z odpowiedziami są przekazywane wszystkim zainteresowanym oraz Lordowi Kanclerzowi. Zestawienie raportów jest publikowane dwa razy do roku przez Ministra Sprawiedliwości. 25. Co można zrobić, jeśli jest się niezadowolonym z wyniku dochodzenia? 25.1 Decyzje koronera i orzeczenie wydane w wyniku dochodzenia można zakwestionować, ale podstawa prawna do tego jest skomplikowana, więc należy wrócić się o pomoc do prawnika mającego odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Można wnieść do trybunału apelacyjnego (High Court) wniosek o rewizję orzeczenia, ale zazwyczaj należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od zakończenia dochodzenia. Istnieje odrębne uprawnienie, w ramach którego Prokurator Generalny może wnieść odwołanie do trybunału apelacyjnego (High Court) o przeprowadzenie dochodzenia, jeżeli koroner zaniedbał lub odmówił przeprowadzenia dochodzenia lub o przeprowadzenie innego dochodzenia w związku z tym, że jest ono potrzebne lub pożądane (np. ponieważ ujawniono nowe dowody). 26. Czy możliwe jest uzyskanie protokołu z dochodzenia? 26.1 Po zakończeniu dochodzenia osoba posiadająca uzasadniony interes prawny może złożyć wniosek o możliwość przejrzenia notatek dowodowych, wszelkich dokumentów złożonych jako dowody w dochodzeniu lub kopii raportu z sekcji zwłok. Po zapłaceniu koronerowi odpowiedniej opłaty, można uzyskać kopie tych dokumentów. Notatki mogą być w postaci transkrypcji z nagrania lub mogą to być własne notatki koronera. Notatki koronera mogą nie stanowić pełnego, dosłownego zapisu. 27. Czy dochodzenie będzie relacjonowane w mediach? 27.1 Wszystkie dochodzenia muszą być prowadzone w sposób jawny zgodnie z zasadą jawności postępowania (open justice), tak więc osoby postronne i dziennikarze mają prawo i mogą uczestniczyć w rozprawach dochodzeniowych (chociaż elementy pewnych nielicznych rozpraw mogą być prowadzone przy drzwiach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo narodowe). Czy dziennikarze przyjdą na określoną rozprawę dochodzeniową i czy przekażą na jej temat informacje to zależy

10 tylko od nich. Jeżeli taka relacja jest rzetelna i dokładna, nie może stanowić podstawy pozwu o zniesławienie Osoby pracujące w gazetach i czasopismach przestrzegają Kodeksu praktyki redakcyjnej (Editor s Code of Practice) wprowadzonego przez Komisję ds. zażaleń na prasę (Press Complaints Commission), zawierającego wytyczne dla dziennikarzy prasowych działających w Wielkiej Brytanii. Kodeks, który można znaleźć pod adresem określa wymogi dotyczące dokładności, ochrony prywatności i odpowiedniego wyczucia sytuacji. Zawiera też określone zasady, których należy przestrzegać wobec osób, które są w żałobie lub w szoku. Na przykład, przy publikacji w takich okolicznościach należy pamiętać o delikatności, a w przypadku samobójstwa należy unikać zbyt szczegółowego opisu sposobu, w jaki zostało popełnione Komisja ds. zażaleń dotyczących prasy (PCC Press Complaints Commission) zajmuje się na ogół skargami na opublikowane materiały. Może też jednak pomóc zapobiegać fizycznym napaściom ze strony dziennikarzy i czasami jest w stanie pomóc w razie problemów związanych z materiałem, który nie ukazał się jeszcze w druku. Pracownicy Komisji z chęcią nieoficjalnie omówią wszelkie sprawy; z Komisją można się skontaktować pod numerem lub Jest też dostępna poza zwykłymi godzinami pracy wyłącznie w nagłych wypadkach ( ) Listy samobójców i osobista korespondencja nie jest zwykle odczytywana publicznie podczas rozpraw dochodzeniowych, chyba że koroner uzna, że jest to ważne. Jeżeli korespondencja zostanie odczytana publicznie, można ją opublikować.dokłada się wszelkich starań, aby uniknąć ingerowania w prywatne życie poszczególnych osób, ale czasami jest to nieuniknione w interesie wymiaru sprawiedliwości. Zdjęcia zmarłej osoby i miejsca śmierci mogą też stanowić element materiału dowodowego przedstawianego w sądzie. 28. Co z innymi rodzajami postępowania? 28.1 Wszelkie postępowanie cywilne następuje zazwyczaj po dochodzeniu. Kiedy znane są wszystkie fakty związane z przyczyną śmierci, można wszcząć postępowanie cywilne i zgłosić roszczenia o odszkodowanie. W sprawie obowiązujących okresów przedawnienia i trybu postępowania należy zasięgnąć porady prawnika. Dowodów przyjętych w dochodzeniu nie można wykorzystywać bezpośrednio w innych postępowaniach. 29. Prawa osób mających uzasadniony interes prawny, w tym osób będących w żałobie, w czasie postępowania 29.1 Zasadniczo, osoby mające uzasadniony interes prawny podczas dochodzenia mają prawo do: informacji o dacie, godzinie i miejscu rozprawy dochodzeniowej, jeżeli jest ona potrzebna; oraz zadawania pytań świadkom osobiście lub za pośrednictwem wykwalifikowanego przedstawiciela prawnego Osoby będące w żałobie mogą też: poprosić koronera, za pośrednictwem kierownika zakładu pogrzebowego, o racjonalny dostęp do ciała przed wydaniem go w celu pochowania; poprosić koronera o kopię raportu z sekcji zwłok (za którą może być naliczona opłata) lub zapewnienie możliwości bezpłatnego wglądu; oraz poprosić koronera o odrębną sekcję zwłok. Koszty takiej sekcji, włącznie z wynagrodzeniem dla lekarza oraz opłatami za kostnicę trzeba wówczas pokryć samodzielnie. 30. Jak można uzyskać dalsze informacje? 30.1 Więcej informacji, w tym szczegółów dotyczących wszelkich lokalnych Kart Koronera ( Coroner's Charter ), można uzyskać w miejscowym biurze koronera. Jest ono zazwyczaj wymienione w książce telefonicznej lub w witrynie internetowej lokalnych władz w danym rejonie. O tym, gdzie znajduje się biuro koronera może też poinformować policja, szpital lub w Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) Dalszym źródłem informacji jest automatyczna telefoniczna linia informacyjna policji dla osób, które straciły bliską osobę (Metropolitan Police Bereavement Information Line) dostępna pod numerem Nagrane informacje są dostępne przez całą dobę Organizacja zajmująca się kwestiami zatrudnienia, Jobcentre Plus, wydała broszurę pt. Co robić w razie śmierci, która miała miejsce w Anglii lub Walii ( What to do after a death in England and

11 Wales ), (DWP 1027) obejmującą procedury dotyczące kwestii prawnych i świadczeń. Urzędnik prowadzący rejestr urodzin i zgonów (registrar of births and deaths) rozdaje te broszury osobom, które rejestrują zgon, a koroner może je przekazać rodzinie zmarłej osoby. Z broszurą można się też zapoznać w Internecie pod adresem: Więcej informacji na temat koronerów, rejestracji zgonów i związanych z tym spraw znajduje się w Internecie pod adresem W razie ogólnych pytań dotyczących treści tego informatora, prosimy o przesłanie wiadomości e- mail na adres lub o telefon na numer styczeń 2010 r. Wydział ds. koronerów i chowania zmarłych (Coroners and Burials Division) Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Urząd Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje mieć pewność,

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspekcja Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Zgłaszaj je Inspekcji Pracy [fotografia] 1 Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny Celem Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork jest zapewnienie Państwu oraz Państwa rodzinom pomocy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, na które je stać.

Bardziej szczegółowo

Prosimy zapamiętać swoje prawa:

Prosimy zapamiętać swoje prawa: W oparciu o prawo Anglii i Walii oraz zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka przysługują Panu/Pani niżej wymienione prawa. Prosimy zapamiętać swoje prawa: 1. Należy poinformować policję, jeśli podczas

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym PRZEBIEG ROZPRAWY Przed rozpoczęciem rozprawy w postępowaniu karnym strony mogą oczekiwać na rozprawę we wspólnej poczekalni. Osoba, która chciałby

Bardziej szczegółowo

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony.

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony. Jak długo trwa procedura apelacyjna? Zależy to od rodzaju sprawy oraz czasu, jakiego potrzebuje prokuratura oraz prawnik skazanego na przygotowanie się do poparcia/odparcia apelacji. W niektórych przypadkach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r.

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r. Pamiętanie o swoich prawach podczas pobytu w areszcie Prawa zawarte w niniejszym pouczeniu są oparte na prawie obowiązującym w Anglii i Walii oraz są zgodne z Dyrektywą UE 2012/13 w sprawie prawa do informacji

Bardziej szczegółowo

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej REGULAMIN Punktu Informacji Obywatelskiej Postanowienie ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady działania oraz udzielania bezpłatnych poradinformacji przez Punkt Informacji Obywatelskiej, działający

Bardziej szczegółowo

Proszę zapamiętać swoje prawa:

Proszę zapamiętać swoje prawa: Zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii, w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przysługują Państwu niżej wymienione prawa. Proszę zapamiętać swoje prawa: 1. Należy poinformować policję,

Bardziej szczegółowo

Policja poradnik dla ofiar

Policja poradnik dla ofiar 2 Policja poradnik dla ofiar 15 2: Policja poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od policji? Jeżeli padną Państwo ofiarą przestępstwa lub traumatycznego wypadku: szybko odpowiemy na Państwa telefon

Bardziej szczegółowo

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Ekstradycję definiuje się jako: wydanie domniemanego sprawcy wykroczenia lub czynu przestępczego, lub uciekiniera państwu, na terytorium którego

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg

Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg Kto może wnieść skargę? Skargę można wnieść w następujących okolicznościach: jeżeli dana osoba uważa, że postępowanie funkcjonariusza lub innego pracownika

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Definicja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo poradnik dla ofiar

Sądownictwo poradnik dla ofiar 3 Sądownictwo poradnik dla ofiar 23 3: Sądownictwo poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od sądownictwa? Celem sądownictwa jest opieka nad ofiarami przestępstw poprzez zapewnienie udogodnień i usług,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO Leczenie osób uzależnionych, co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krajowe normy postępowania wobec ofiar przestępstw

Krajowe normy postępowania wobec ofiar przestępstw Krajowe normy postępowania wobec ofiar przestępstw 1 Krajowe normy postępowania wobec ofiar przestępstw Wstęp W niniejszej broszurze wyjaśniamy normy postępowania obowiązujące w ramach wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.)

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) OPIEKA (Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Dane opiekuna 2.1 Imię i nazwisko 2.2 Adres 2.3 Nr telefonu: 3. Lokalne władze opieki

Bardziej szczegółowo

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Polish Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Masz prawo zachować niniejsze pouczenie o prawach przez cały okres pozbawienia wolności

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw

Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie zgodnie z treścią ustawy to: wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS)

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS) CFS 403/P Rev 2/2013 Stan Illinois Departament ds. Dzieci i Spraw Rodzinnych OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony. (Polish)

Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony. (Polish) Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony (Polish) Co to jest CAFCASS? Zadaniem Usług Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (The

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki oraz tryb nabywania i

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 51, poz. 293. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO?

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO? JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO? Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego.

Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego. Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego. Został(a) Pan(i) zatrzymany (zatrzymana) przez organ ścigania, np. policję w charakterze osoby podejrzanej lub też wezwano Pana (Panią) na

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki świadka. Środki specjalne. Informacje dla dorosłych świadków w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich

Prawa i obowiązki świadka. Środki specjalne. Informacje dla dorosłych świadków w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich Informacje dla dorosłych świadków w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich Broszura dostępna jest także na kasetach, w wersji z powiększonym drukiem oraz w innych wersjach językowych. Tel. 0131 244

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta Działając na podstawie art. 22 1 pkt 1 lit. a

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz.

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Ty i Twoje akta Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Które informacje zostają zapisane? Następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

SPR!\ W I[]) LI vvości

SPR!\ W I[]) LI vvości 24/GRU/2015/CZ 11: 23 ~ Min. Sprawiedliwoici NR FAKS:225212445 S. OO 1 SPR!\ W I[]) LI vvości..._---- -_... ~ "'' ""'-'"'"-'""""",_ ""'-'( Warszawa,23grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu DL III 072-24/15

Bardziej szczegółowo

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji Ofiary przestępstw broszura informacyjna W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji 1 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat źródeł wsparcia i pomocy dla ofiar przestępstw oraz na temat przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych. (Polish)

Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych. (Polish) Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych (Polish) Co to jest CAFCASS? Usługi Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (Children and Family Court Advisory

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii Informator dla więźniów RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii N i e z a l e ż n e r o z p a t r y w a n i e s k a r g Procedura wnoszenia skarg do Rzecznika praw więźniów

Bardziej szczegółowo

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji 1 w przypadku wyrażenia woli osoby uprawnionej o przyznanie należności (obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kolegium Mediacyjne działające przy Śląskim Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura II. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura II. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura II Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Wydział Informacji dla Pacjentów

Wydział Informacji dla Pacjentów Ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act) z 2000 r. Informator Wydział Informacji dla Pacjentów Czym jest ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act w skrócie FOI Act)?

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki tel. /85/ 72 78 800, fax. /85/ 72 78 830; www.monki.pl starostwo@monki.pl KARTA USŁUGI Wersja 1 NAZWA USŁUGI: Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce.

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. Regulamin postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postępowań mediacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ul. Gen. W. Andersa 13 lok. 28 00-159 WARSZAWA tel./fax + 48 22 635 13 64

STOWARZYSZENIE ul. Gen. W. Andersa 13 lok. 28 00-159 WARSZAWA tel./fax + 48 22 635 13 64 mali bracia Ubogich Organizacja Pożytku Publicznego www.malibracia.org.pl STOWARZYSZENIE ul. Gen. W. Andersa 13 lok. 28 00-159 WARSZAWA tel./fax + 48 22 635 13 64 Regulamin Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Procedury Bezpieczeństwa Dzieci Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 1 Podstawa prawna: 1. Statut Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo