9/2011. W numerze: AGRIFISH Hodowla zwierzàt gospodarskich Warto kupowaç paƒstwowe grunty Nowoczesne inwestycje Pomoc dla przetwórstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9/2011. W numerze: AGRIFISH Hodowla zwierzàt gospodarskich Warto kupowaç paƒstwowe grunty Nowoczesne inwestycje Pomoc dla przetwórstwa."

Transkrypt

1 ISSN /2011 W numerze: AGRIFISH Hodowla zwierzàt gospodarskich Warto kupowaç paƒstwowe grunty Nowoczesne inwestycje Pomoc dla przetwórstwa Wydawcy:

2

3 W numerze: MRiRW ANR 3. AGRIFISH Promocja unijnych produktów 3. POLAGRA FOOD XXV Krajowa Wystawa Zwierzàt Hodowlanych 19. Warto kupowaç paƒstwowe grunty ARiMR 21. Nowoczesne inwestycje Stan realizacji oraz dobre praktyki w ramach Dzia ania Hodowla zwierzàt gospodarskich w Polsce 25. JakoÊç, która si op aca 29. Inwestycje w przetwórstwo i obrót 13. Odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej rybami Dobre praktyki 13. Promocja zdrowia 34. Pomoc dla przetwórstwa 15. Badania s uchu u dzieci z terenów ARR wiejskich 38. Zdrowie zwierzàt Obszar B 40. ARiMR odpowiada 17. Kwotowanie produkcji mleka Podsumowanie roku 2010/2011 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011 1

4 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zdaniem ministra Wrzesieƒ to czas do ynek. Wielowiekowe tradycje dzi kczynienia za plony sà nadal kultywowane pieczo owicie. To nasze korzenie, nasza to samoêç. Ci ka praca i trud, wk adany w produkcj rolnà, wymaga szacunku i uznania. Rolnik pracuje zgodnie z rytmem pór roku. Ta dziedzina gospodarki, jak adna inna, uzale niona jest od warunków atmosferycznych. Tutaj to one decydujà w znacznej mierze o sukcesie lub pora ce. Mimo najlepszych staraƒ rolnik nigdy nie mo e byç pewny swoich plonów. Czasem zdarza si, e ca y trud i w o ony wysi ek poszed na marne. W tym roku mamy do czynienia z takà w aênie sytuacjà. To jedne z najtrudniejszych niw w ostatnich kilkudziesi ciu latach. Zbó b dzie w tym roku mniej, a ich jakoêç, zarówno tych konsumpcyjnych, jak i paszowych, b dzie nieco gorsza, jednak potrzeby ywnoêciowe obywateli b dà w pe ni zaspokojone. Dlatego te zawsze dopominam si o szacunek dla rolników, dla ich ci kiej pracy i to o szacunek na co dzieƒ, a nie od Êwi ta, przy okazji do ynek. Dzi ki ogromnemu przywiàzaniu i szacunkowi dla uprawianej ziemi mamy doskona ej jakoêci produkty rolne, bezpiecznà, zdrowà i smacznà ywnoêç. Ta ywnoêç zdobywa coraz to nowe rynki zbytu. Z punktu widzenia ministra najwa niejsze jest uzgadnianie i eliminowanie barier weterynaryjnych, fitosanitarnych czy te innych ograniczeƒ w dost pie do konkretnych rynków. Majàc bardzo dobre produkty nie musimy obawiaç si, e nie znajdà one nabywców. Zwi kszone wysi ki promocyjne wspierajà nasz eksport produktów rolno-spo ywczych. W dzisiejszym Êwiecie mediów i reklamy nie ma mo liwoêci zaistnienia na rynku bez odpowiedniej kampanii promocyjnej. W resorcie prowadzony jest od lat program Poznaj Dobrà ywnoêç, od ponad dwóch lat funkcjonujà fundusze promocji. Wszystko to razem powoduje, e utrzymuje si dobre tempo eksportu rolnego. Ca y czas bilans tej wymiany handlowej pozostaje dodatni i oscyluje wokó 2,5 mld euro, a wartoêç naszego eksportu produktów rolno-spo ywczych przekracza sum 14 mld euro. Warto te podkreêliç, e jest to jedyna grupa towarowa, która przynosi nam dodatnie saldo w handlu mi dzynarodowym. Aby tak mog o byç dalej musimy wszyscy dbaç o to, by zachowaç nasze Êrodowisko naturalne, w jak najmniej zmienionej formie. Polscy rolnicy z wrodzonym sobie sceptycyzmem do stosowania Êrodków chemicznych, zachowali pola w dobrej kondycji, bez nadmiernej chemizacji. Jest to nasz niezaprzeczalny walor, który Êwietnie wspó gra z obserwowanà od kilku lat tendencjà poszukiwania przez konsumentów produktów naturalnych, ekologicznych. Mo emy wspólnie wiele zrobiç, aby te warunki zachowaç i dalej czerpaç korzyêci z produkcji rolnej bliskiej naturze. Dlatego te, kiedy Prezydent RP Bronis aw Komorowski zawetowa ustaw nasiennà, implementujàcà kilkadziesiàt unijnych dyrektyw, wyrazi em poglàd, e b d mia poparcie Prezydenta RP w zakresie przygotowania i uchwalenia przepisów krajowych, a tak e unijnych, które wprowadzà zakaz upraw roêlin genetycznie modyfikowanych, stosowania pasz ze sk adnikami GMO oraz ywnoêci wyprodukowanej z u yciem takich pasz lub innych produktów modyfikowanych genetycznie. Wierz, e przy tak silnym poparciu Prezydenta RP zdo amy uczyniç ca à Europ wolnà od GMO. 2

5 Prosto z gabinetu AGRIFISH Promocja unijnych produktów W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej odb dzie si we Wroc awiu wrzeênia posiedzenie Nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo ówstwa. T ego typu spotkania, organizowane przez ka de paƒstwo cz onkowskie UE sprawujàce Prezydencj, umo liwiajà wymian opinii oraz nieformalnà dyskusj nad konkretnymi kwestiami w zakresie rolnictwa, rybo ówstwa, rozwoju obszarów wiejskich i bezpieczeƒstwa ywnoêci. W nieformalnym posiedzeniu Rady AGRIFISH w Polsce wezmà udzia : Ministrowie ds. Rolnictwa i Rybo ówstwa paƒstw cz onkowskich UE, paƒstw kandydujàcych do UE, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szef Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady, przedstawiciele organizacji rolniczych COPA, COGECA, M odych Rolników, wraz z towarzyszàcymi im delegacjami. Tematem wroc awskiego spotkania b dzie promocja unijnych produktów rolno- ywnoêciowych w UE i na rynkach Êwiatowych. Dyskusja na temat promocji artyku ów rolno- ywnoêciowych w UE i na rynkach Êwiatowych b dzie prowadzona w kontekêcie rozpoczynajàcych si prac nad Zielonà Ksi gà w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych. Ksi ga ta, przygotowana przez Komisj Europejskà, stwarza mo liwoêç dyskusji nad wypracowaniem wspólnej koncepcji efektywnych instrumentów, które pozwolà maksymalnie wykorzystywaç Êrodki przeznaczone na promocj i realizowaç spójne cele polityki promocyjnej. Wypracowanie odpowiednich mechanizmów informacji i promocji sektora rolno-spo ywczego na rynku Êwiatowym, które wzmocnià wizerunek europejskiego rolnictwa, jest szczególnie istotne z uwagi na post pujàcà liberalizacj handlu. Departament Unii Europejskiej i Wspó pracy Mi dzynarodowej [ (22) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI POLAGRA FOOD 2011 W okresie od 12 do 15 wrzeênia 2011 roku odb dzie si kolejna edycja Mi dzynarodowych Targów Wyrobów Spo- ywczych Polagra Food Ju po raz dwudziesty szósty w Poznaniu spotkajà si specjaliêci sektora spo ywczego z kraju i z zagranicy. Obecni b dà producenci, dystrybutorzy, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni dzia ajàcy w bran ach: mleczarskiej, mi snej, s odyczy, alkoholi i gastronomicznej. Jak ka dego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizuje stoisko informacyjno-promocyjne w Pawilonie 9. Na powierzchni 200 m 2 pracownicy Ministerstwa propagowaç b dà ide Programu Poznaj Dobrà ywnoêç. Przedstawiciele niemal 40 firm, których produkty wyró nione zosta y znakiem Poznaj Dobrà ywnoêç, poprzez profesjonalne konsultacje oraz degustacj produktów przybli à konsumentom rynku europejskiego i polskiego zalety ywnoêci wysokiej jakoêci oznaczonej tym znakiem. W stoisku b dzie mo na spróbowaç najlepszych polskich w dlin, serów, jogurtów, przetworów owocowo-warzywnych, czy te miodów. Podobnie jak w roku ubieg ym Ministerstwo, podczas targów Polagra Food, jest Partnerem Strate- BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011 3

6 Prosto z gabinetu MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI gicznym Kulinarnego Pucharu Polski. Organizacja przez Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie tego najwa niejszego i najbardziej presti owego konkursu kulinarnego w Polsce, b dzie doskona à okazjà do przeprowadzenia dzia aƒ informacyjno-promocyjnych równie na temat Programu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poznaj Dobrà ywnoêç oraz do promocji artyku ów spo ywczych wysokiej jakoêci. Uczestnictwo Ministerstwa w organizacji Kulinarnego Pucharu Polski pozwoli dotrzeç do szerokiego grona krajowych i zagranicznych odbiorców oraz do popularyzacji Programu PD wêród ró nych Êrodowisk, w tym równie profesjonalnych najlepszych z najlepszych kucharzy. Zapraszamy Paƒstwa do odwiedzenia stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Targów Polagra Food 2011 w Poznaniu. Departament Promocji i Komunikacji [ (22) Zdj cie: archiwum MRiRW XXV Krajowa Wystawa Zwierzàt Hodowlanych XXV Krajowa Wystawa Zwierzàt Hodowlanych odbywa si w Poznaniu w dniach wrzeênia 2011r., równolegle z Mi dzynarodowymi Targami Wyrobów Spo ywczych i Gastronomii Polagra Food, Mi dzynarodowymi Targami Technologii Spo ywczych Polagra Tech i Targami Opakowaƒ dla Przemys u Spo ywczego Pakfood. Wystawa jest organizowana we wspó pracy z Mi dzynarodowymi Targami Poznaƒskim Sp. z o.o. w Poznaniu, Instytutem Zootechniki Paƒstwowym Instytutem Badawczym w Krakowie oraz organizacjami bran owymi hodowców zwierzàt. Organizacje bran owe uczestniczà w pracach zwiàzanych z przygotowaniem ekspozycji poszczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich, opracowaniem regulaminów oceny zwierzàt, przygotowa- 4 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

7 Prosto z gabinetu niem propozycji sk adów komisji oceny zwierzàt i wysokoêci nagród dla hodowców laureatów tej wystawy oraz przygotowaniem imprez towarzyszàcych (seminaria, spotkania, konkursy, degustacje i inne). Zgodnie z tradycjà, na tegorocznej wystawie w grupie konkursowej prezentowana b dzie krajowa elita zwierzàt gospodarskich: byd a, koni, Êwiƒ, owiec, kóz, zwierzàt futerkowych i drobiu, a tak e przedstawicie- Znaczenie polskich ras rodzimych jest dostrzegane od wielu lat. Prezentacja na Krajowych Wystawach Zwierzàt Hodowlanych przyczynia si do ich upowszechniania, a tak- e pokazuje, ile cennych genotypów, unikalnych w skali Êwiatowej, uda o si zachowaç dzi ki systematycznym dzia aniom na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierzàt gospodarskich w Polsce. Ponadto obecnoêç tych ras wêród innych, rz ta mo na b dzie podziwiaç w czasie pokazów na specjalnie do tego celu przygotowanych ringach. XXV Wystawa, to obok pokazów zwierzàt hodowlanych, równie miejsce wielu imprez towarzyszàcych, w tym konkursów i wyk adów, które podkreêlajà jej szczególny charakter. Podobnie jak w latach poprzednich, Wystawa b dzie miejscem spotkaƒ i rozmów hodowców oraz innych fachowców reprezentu- MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podczas Wystawy prezentowane sà najlepsze okazy zwierzàt gospodarskich, m.in. byd a le ras rodzimych poszczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich. Poza konkursem w ramach ekspozycji ras rodzimych prezentowane b dà klacze ze êrebi tami ras: konik polski, huculskiej, wielkopolskiej, ma opolskiej, Êlàskiej i polski koƒ zimnokrwisty oraz ogiery rasy polski koƒ zimnokrwisty w typie sokólskim, lochy z prosi tami rasy pu- awskiej i rasy z otnickiej bia ej oraz dwie stawki warchlaków, kozy karpackie, a tak e lisy pospolite pastelowe i bia oszyjne oraz tchórze. Zorganizowana b dzie równie ekspozycja pszczó. wysoko wyspecjalizowanych zwierzàt produkcyjnych, Êwiadczy o wielkiej ró norodnoêci naszych zwierzàt. Zwierz ta grupy konkursowej oceniane b dà przez zespo y s dziowskie powo ane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zespo ach s dziowskich dokonujàcych oceny byd a ras mlecznych i byd a ras mi snych b dà s dziowie zagraniczni. Hodowcy zwierzàt wyró nionych przez s dziów honorowani b dà z otymi i srebrnymi medalami oraz trofeami honorowymi. Najlepsze zwie- jàcych rolnictwo, dajàcym doskona à okazj do wymiany doêwiadczeƒ przyczyniajàcych si do dalszego rozwoju polskiej hodowli. Zwiedzanie wystawy na pewno dostarczy wszystkim niezapomnianych wra eƒ p ynàcych z mo liwo- Êci podziwiania pi knych zwierzàt, a tak e uczestnictwa w imprezach towarzyszàcych odbywajàcych si równolegle z pokazami zwierzàt hodowlanych. Departament Bezpieczeƒstwa ywnoêci i Weterynarii [ (22) Zdj cie: archiwum MRiRW BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011 5

8 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Hodowla zwierzàt gospodarskich w Polsce Wspó czesna hodowla zwierzàt gospodarskich to system ÊciÊle powiàzanych ze sobà ogniw, obejmujàcych zagadnienia zwiàzane z zootechnikà, profilaktykà weterynaryjnà, ochronà zwierzàt gospodarskich, budownictwem inwentarskim i ochronà Êrodowiska. Celem prowadzenia hodowli zwierzàt gospodarskich jest uzyskanie zwierz cia lub produktu pochodzàcego od tego zwierz cia, które znajdzie na rynku nabywc oferujàcego cen satysfakcjonujàcà hodowc. Bardzo wa ne jest równie, aby surowce i produkty pochodzenia zwierz cego dostarczane konsumentowi, by y bezpieczne dla jego zdrowia, a jednoczeênie charakteryzowa y si wysokimi walorami smakowymi i dietetycznymi. Kluczem do osiàgni cia post pu hodowlanego jest sformu owanie celu, jaki hodowla danego gatunku czy rasy zwierzàt gospodarskich ma osiàgnàç. Trwajàcy od 1997 r. proces uspo ecznienia hodowli zwierzàt gospodarskich w Polsce, pozwoli administracji publicznej na przekazanie zwiàzkom hodowców zadaƒ zwiàzanych z hodowlà tych zwierzàt, w tym wytyczanie kierunku, w którym ma ona iêç. Dzi ki temu hodowcy, którzy ponoszà wszelkie koszty i konsekwencje decyzji podejmowanych w odniesieniu do zwierzàt, zyskali mo liwoêç wp ywania na realizowany przez siebie program hodowlany zwierzàt gospodarskich. Ponadto programy hodowlane zwierzàt gospodarskich zyska y na elastycznoêci, gdy mo liwe sta o si dostosowywanie prac hodowlanych do potrzeb rynkowych. Istotnym elementem racjonalnie prowadzonej hodowli zwierzàt i produkcji zwierz cej sà ksi gi hodowlane, ocena wartoêci u ytkowej i hodowlanej zwierzàt gospodarskich oraz ochrona bioró norodno- Êci genetycznej tych zwierzàt. Sà to dzia ania o charakterze ciàg ym, niezb dne do dalszego genetycznego doskonalenia zwierzàt gospodarskich. Systematyczna ocena wartoêci hodowlanej i u ytkowej zwierzàt gospodarskich wraz z odpowiednià dokumentacjà hodowlanà tych zwierzàt gwarantuje, e do dalszej hodowli wykorzystywane b dà najbardziej wartoêciowe osobniki, a zapewnienie sta ego i szybkiego dost pu do aktualnych wyników umo liwia prawid owà selekcj w kierunku doskonalenia po- àdanych cech, co w po àczeniu z komputerowym doborem zwierzàt do kojarzeƒ zapewnia w aêciwe decyzje hodowlane i przyspiesza post p hodowlany. Hodowla zwierzàt gospodarskich w Polsce prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z póên. zm.), która reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz ochrony zasobów genetycznych zwierzàt, oceny wartoêci u ytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiàg hodowlanych i rejestrów zwierzàt oraz nadzoru nad hodowlà i rozrodem zwierzàt gospodarskich. Byd o ras mlecznych Hodowla byd a mlecznego prowadzona jest w oparciu o programy hodowlane dla poszczególnych ras, które jakkolwiek stawiajà sobie ró ne cele, to jednak opierajà si na podobnych za o eniach, tj.: rozwoju oceny u ytkowoêci mlecznej, powszechnym stosowaniu sztucznego unasieniania, wykorzystywaniu jako matek buhajów krów o najlepszych za o eniach genetycznych, wykorzystywaniu jako ojców buhajów najlepszych pod wzgl dem hodowlanym buhajów krajowych i czo ówki buhajów Êwiatowych. Do najwa niejszych zadaƒ oceny wartoêci u ytkowej byd a mlecznego nale y: rejestracja pochodzenia ocenianych zwierzàt i prowadzenie dokumentacji hodowlanej, zbieranie danych dotyczàcych u ytkowoêci mlecznej i rozp odowej dla ka dej krowy w stadzie, dostarczanie hodowcom niezb dnych, wiarygodnych i profesjonalnych informacji u atwiajàcych zarzàdzanie stadem z uwzgl dnieniem aspektów ekonomicznych poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie produkcji mleka wysokiej jakoêci, organizacji bazy paszowej oraz prawid owego ywienia 6 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

9 Rolnictwo Pog owie byd a mlecznego na koniec 2010 r. wynosi o szt. zwierzàt, rozrodu byd a oraz selekcji krów. W 2010 r. ocenà wartoêci u ytkowej byd a mlecznego obj to w ca ym kraju sztuki krów mlecznych. Stanowi to oko- o 23,93% ca ego pog owia krów w Polsce, szacowanego przez GUS na koniec 2010 r. na sztuk. Uzyskano od nich Êrednio 6980 kg mleka o zawarto- Êci 4,18% t uszczu i 3,35% bia ka. Ocena wartoêci u ytkowej byd a mlecznego prowadzona by a w stadach. W strukturze stad ocenianych przewa a y stada liczàce od 20 do 49 krów (43,5%) oraz od 50 do 149 krów (21,9%). WÊród krów obj tych ocenà 87 krów uzyska o wydajnoêç yciowà przekraczajàcà kg mleka. Rekordzistkà pod tym wzgl dem jest krowa rasy polskiej holsztyƒsko- -fryzyjskiej odmiany czarno-bia ej, która w ciàgu 13 lat oceny wyprodukowa a kg mleka i kg t uszczu i bia ka. Wszystkie zadania w hodowli byd a mlecznego realizowane sà przez Polskà Federacj Hodowców Byd a i Producentów Mleka, która aktualnie prowadzi ksi gi hodowlane dla 9 ras byd a mlecznego, w tym dla 3 ras obj tych programem ochrony zasobów genetycznych, tj. rasy polskiej czerwonej, polskiej czarno-bia ej i polskiej czerwono- -bia ej. Polska Federacja Hodowców Byd a i Producentów Mleka wspó pracuje z Instytutem Zootechniki PIB w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, prowadzàcym ksi g dla rasy bia ogrzbietej, w zakresie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras byd a mlecznego. Populacja zwierzàt tych ras systematycznie roênie. W 2010 r. do ksiàg hodowlanych wpisanych by- o krowy, w tym 2537 krów rasy polskiej czerwonej, 3298 krów rasy polskiej czerwono-bia- ej, 2266 krów rasy polskiej czarno- -bia ej i 97 krów rasy bia ogrzbietej. Najwi cej krów wpisanych jest Do ksiàg hodowlanych w 2010 r. by o wpisanych 2537 krów rasy polskiej czerwonej do ksi gi prowadzonej dla rasy polskiej holsztyƒsko-fryzyjskiej krowy, co stanowi 96,5% wszystkich krów wpisanych do ksiàg byd a ras mlecznych prowadzonych w Polsce. Byd o ras mi snych Rok 2010 by kolejnym pomyêlnym rokiem realizacji za o eƒ programu rozwoju hodowli byd a mi snego w Polsce. Nadal obserwowano du- e zainteresowanie unasienianiem krów i ja owic nasieniem buhajów ras mi snych. W 2010 r. nasieniem buhajów mi snych wykonano zabiegów unasieniania, co stanowi o 24,59% wszystkich wykonanych w 2010 r. zabiegów. W 2009 r. ocenà obj tych by- o krów ras mi snych, w tym krów czystorasowych oraz 9428 krów mieszaƒców. Najliczniejszà populacj stanowià krowy rasy Limousine (9995 sztuk), których udzia przekracza 64,7% wszystkich czystorasowych krów ras mi snych obj tych ocenà. Rasa Limousine jest równie najbardziej popularnà rasà mi snà wykorzystywanà do krzy owania wypierajàcego. Populacja mieszaƒców tej rasy, tj. krów o udziale genotypu rasy mi snej od 50% do 93,75% wynosi 6826 sztuk, co stanowi 86,65% wszystkich mieszaƒców. Drugà, co do liczebnoêci MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011 7

10 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI populacjà sà mieszaƒce z rasà Charolaise, której liczebnoêç w 2009 r. wynosi a 490 sztuk, tj. 6,35% populacji mieszaƒców. Polski Zwiàzek Hodowców i Producentów Byd a Mi snego, który prowadzi ksi gi hodowlane dla 11 ras byd a mi snego, w roku 2010 do ksiàg hodowlanych wpisa 1922 krowy i buhaje, w tym a 1387 zwierzàt do ksi gi prowadzonej dla rasy Limousine. Konie Hodowla koni na ziemiach polskich by a, jak adna inna ga àê produkcji rolniczej, powiàzana z sytuacjà politycznà kraju, g ównie wskutek u ytkowania koni w celach militarnych. Takie u ytkowanie wp ywa o na rozwój hodowli. Stadnina koni w Walewicach realizuje program utrzymania stad matek rasy ma opolskiej Po drugiej wojnie Êwiatowej rozdrobnione rolnictwo polskie potrzebowa o koni do prac rolnych. W ocenie wartoêci u ytkowej du à wag przyk adano do si y uciàgu i cech zaprz gowych. Mimo, e obecnie rola konia w pracach polowych i transporcie bardzo zmala- a, w ma ych gospodarstwach konie sà nadal wykorzystywane do tych celów. Polski Zwiàzek Hodowców Koni w chwili obecnej zrzesza 15 tys. hodowców. G ównym zadaniem PZHK jest doskonalenie pog owia koni poprzez selekcj materia u hodowlanego i prowadzenie ksiàg stadnych. Do ksiàg prowadzonych przez PZHK wpisanych zosta o klacze i 3705 ogierów. W ksi dze stadnej koni rasy ma opolskiej jest wpisanych 1809 klaczy i 160 ogierów, w rasie wielkopolskiej 2304 klacze i 85 ogierów, w ksi dze koni rasy polski koƒ szlachetny pó krwi 2783 klacze i 307 ogierów, w ksi dze koni rasy Êlàskiej 1566 klaczy i 200 ogierów, w rasie polski koƒ zimnokrwisty 8445 klaczy i 2557 ogierów. Natomiast w rasach prymitywnych, obj tych programami ochrony zasobów genetycznych, do ksiàg stadnych wpisano w rasie konik polski 911 klaczy oraz 143 ogiery, a w rasie huculskiej 1363 klacze i 180 ogierów. Ponadto ksi gi hodowlane dla koni prowadzà: Polski Klub WyÊcigów Konnych dla koni rasy pe nej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej; Stowarzyszenie Hodowców i U ytkowników K usaków dla koni rasy k usak; Zwiàzek Hodowców i Przyjació Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeƒskiego dla koni rasy trakeƒskiej; Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzie dla kuców szetlandzkich. Aktualnie pog owie koni w kraju, wg GUS, wynosi 320 tys. szt. WÊród krajów europejskich Polska jest znaczàcym eksporterem koni ró nych typów u ytkowych. Najwi kszà pozycj w eksporcie koni stanowià konie rzeêne ok koni rocznie, nast pnie wierzchowe, sportowe i hodowlane. Âwinie Od wielu lat Polska jest liczàcym si producentem wieprzowiny, jednak- e Êwiatowy kryzys dotknà równie producentów Êwiƒ w naszym kraju. Po niewielkim wzroêcie, jaki odnotowano w 2010 roku (w marcu ,8 tys. sztuk, czyli wzrost o 690,6 tys. sztuk wzgl dem analogicznego okresu roku 2009) w roku 2011 powróci a tendencja spadkowa i pog owie Êwiƒ w kraju, w marcu 2011 roku, wynosi- o ,2 tys. sztuk (spadek w stosunku do marca 2010 r. o sztuk). Przyczynà tego regresu jest kryzys w produkcji Êwiƒ spowodowany niekorzystnà relacjà cen zbó do ceny ywca wieprzowego. Niektórzy hodowcy wobec trudnych warunków ekonomicznych zrezygnowali z prowadzenia hodowli zarodowej, a wielu ograniczy o wielkoêç swoich stad. Polski Zwiàzek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ocenia, e najszybciej hodowl Êwiƒ likwidujà rolnicy posiadajàcy niewielkie stada, mniej ni 10 loch. Tego typu tendencja jest uzasadniona wymogami ekonomicznymi, jednak skutkiem mo e byç likwidacja tradycyjnej drobnotowarowej hodowli Êwiƒ. Niewàtpliwie szansà dla polskiego rolnictwa mogà byç programy promujàce polskà wieprzowin, jako produkt posiadajàcy certyfikat wysokiej jakoêci i o sprawdzonym pochodzeniu. 8 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

11 Rolnictwo Instytut Zootechniki w Balicach prowadzi program zachowania ras rodzimych, m.in. Êwiƒ rasy pu awskiej, z otnickiej bia ej i z otnickiej pstrej Na koniec grudnia 2010 r. pod ocenà wartoêci u ytkowej i hodowlanej znajdowa o si sztuk Êwiƒ wpisanych do ksiàg hodowlanych lub rejestrów. Ksi gi hodowlane dla Êwiƒ, za wyjàtkiem ras z otnickiej bia ej i z otnickiej pstrej, prowadzone sà przez Polski Zwiàzek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Natomiast ksi gi dla ras z otnickich prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Na koniec grudnia 2010 r. do ksiàg hodowlanych by o wpisanych Êwiƒ ras czystych. Owce W dobie monopolizacji wielu kierunków produkcji zwierz cej przez wysoko wyspecjalizowane rasy, sektor hodowli owiec okaza si tym, który opar si tej tendencji. Tu nadal obserwujemy bogactwo ras b dàce Bogactwo ras owiec jest Êwiadectwem wielowiekowej tradycji hodowli tego gatunku na ziemiach polskich Êwiadectwem wielowiekowych tradycji hodowli tego gatunku na ziemiach polskich. W swoistym katalogu ras, dla których prowadzone sà ksi gi hodowlane, na uwag zas ugujà tzw. rasy rodzime obj te programami ochrony zasobów genetycznych, a wi c wrzosówka, Êwiniarka, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, owca olkuska, owca pomorska, owca kamieniecka, wielkopolska, corriedale, elaênieƒska, uhruska, a tak e merynos polski w starym typie oraz cakiel podhalaƒski, które jako ostatnie do- àczy y do tego grona. Dzi ki tym programom w wielu rasach nastàpi wzrost liczebnoêci, przez co ich przysz oêç sta a si bezpieczniejsza. Utrzymywanie maciorek ras rodzimych stwarza mo liwoêç zwi kszenia dochodu gospodarstwa poprzez udzia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Atutem owiec wartym podkreêlenia jest tak e szerokie spektrum kierunków u ytkowania tych zwierzàt, bowiem od owcy mo na pozyskiwaç we n, mi so, mleko, a tak e skóry. W miar utraty na znaczeniu niektórych kierunków u ytkowania, w owcach zacz to dostrzegaç inne zalety, g ównie z punktu widzenia rozwoju agroturystyki czy roli owiec w piel gnacji krajobrazu. Warto podkre- Êliç, e pomimo utrzymujàcej si od kilku lat tendencji spadkowej w liczebnoêci owiec (wed ug wst pnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku pog owie owiec wynosi o sztuk), nadal istniejà regiony, gdzie owca jest trwale zwiàzana z yciem lokalnych spo ecznoêci. Regionem tym jest Podhale i Tatry, których krajobraz wiele zawdzi cza polskiej owcy górskiej. W roku 2010 do ksiàg hodowlanych prowadzonych przez Polski Zwiàzek Owczarski dla 34 ras owiec wpisanych by o zwierzàt, w tym maciorek i tryków. Najwi cej zwierzàt wpisanych by o do ksi gi prowadzonej dla rasy merynos polski, tj maciorki i 451 tryków. Kolejnymi najliczniejszymi rasami w prowadzonych ksi gach sà owce ras: pomorskiej (8205 zwierzàt) i wrzosówki (8124 zwierz ta). Kozy Kozy, w porównaniu do owiec, wykazujà nieco mniejszà ró norodnoêç rasowà w naszym kraju. Kozy u ytkowane sà g ównie w kierunku produkcji mleka, we ny oraz mi sa. Pog owie kóz w Polsce w 2009 r. (wg danych GUS) wynosi o sztuk. Zainteresowaniem hodowców w Polsce cieszà si mleczne rasy kóz, a wi c bia a i barwna uszlachetniona, saaneƒska oraz alpejska. Kierunek mi sny reprezentuje natomiast koza burska, dla której ksi gi hodowlane prowadzone sà od 2006 r. Celem prowadzonych prac jest pomno enie iloêci kóz rasy burskiej, a w konsekwencji produkcja czystorasowych koêlàt mi snych oraz rozp odników przeznaczonych do stad towarowych. Hodowcy kóz zrzeszeni sà w tym samym zwiàzku, co hodowcy owiec, a wi c w Polskim Zwiàzku Owczarskim, który prowadzi ksi gi dla pi ciu ras kóz, do których w 2010 r. àcznie wpisanych by o 197 zwierzàt, w tym 182 kozy i 15 koz ów. Zainteresowanie hodowców rasami szlachetnymi sprawi o, e stare rasy kóz, takie jak koza karpac- MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011 9

12 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Kozy u ytkowane sà do produkcji mleka, we ny oraz mi sa ka, sandomierska, kazimierzowska, które dziê mog yby stanowiç rodzime zasoby genetyczne, stopniowo zanika y. SpoÊród wymienionych ras rodzimych nadziej na odtworzenie pok ada si w rasie karpackiej. W 2010 r. Instytut Zootechniki Paƒstwowy Instytut Badawczy zosta przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upowa niony do prowadzenia ksiàg hodowlanych dla kozy rasy karpackiej, obj tej Programem ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Do ksi gi hodowlanej na dzieƒ 31 grudnia 2010 r. wpisanych by o 27 zwierzàt (3 samce i 24 samice) utrzymywanych w Zak adzie DoÊwiadczalnym IZ - PIB Odrzechowa. Prace hodowlane dotyczàce ras o znaczeniu gospodarczym, majàce bezpoêredni zwiàzek z produkcjà drobiarskà, prowadzone sà w oêmiu fermach (kury nieêne 3, kaczki typu Pekin 2, g si 1, przepiórki 2) utrzymujàcych rody zarodowe drobiu. Ponadto w siedmiu fermach utrzymywane sà 42 rody: kur (18), kaczek (10) i g si (14), obj te programami ochrony zasobów genetycznych drobiu. Ogó em programem hodowlanym genetycznego doskonalenia obj tych jest 25 rodów (kury nieêne 13, kaczki 3, g si 2, przepiórki 7) wpisanych do ksiàg hodowlanych. Materia hodowlany z ferm zarodowych pokrywa 100% zapotrzebowania ferm reprodukcyjnych kaczek i g si oraz oko o 35% w przypadku kur nieênych. Natomiast materia hodowlany kur mi snych i indyków pochodzi wy àcznie z hodowli zagranicznych. Fermy zarodowe kur nieênych oferujà zestawy hodowlane przeznaczone do intensywnej produkcji jaj, a tak e do chowu przyzagrodowego. Jedyny funkcjonujàcy w Polsce oêrodek prarodzicielski zlokalizowany jest w Paw owie Trzebnickim i jest to oêrodek prarodzicielski kur mi snych z materia em firmy Hubbard. Funkcjonuje równie ponad tysiàc ferm utrzymujàcych stada rodzicielskie drobiu (YY ixx) produkujàce jaja wyl gowe, z których wyl gajà si piskl ta towarowe, przy czym zdecydowana wi kszoêç (95 98%) ferm kur nieênych do pó intensywnej produkcji jaj, g si i kaczek zaopatruje si w krajowy materia hodowlany. W 2010 roku do ferm rodzicielskich wstawiono àcznie: sztuk kurek nieênych (w tym 316,2 tys. sztuk do intensywnej i 222,9 tys. sztuk do pó intensywnej produkcji jaj), sztuk kurek mi snych mieszaƒców: Cobb 500, Hubbard F-15, Hubbard FLEX, Hubbard JA- -57, Ross 308 i Ross PM3, Drób Zadania z zakresu hodowli drobiu, tj. ptaków gatunków: kura, kaczka, kaczka pi mowa, g Ê, g Ê garbonosa, indyk, przepiórka japoƒska, perlica oraz struê, realizujà: Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie, która prowadzi ksi gi dla 44 rodów drobiu oraz ocen wartoêci u ytkowej i hodowlanej drobiu; Instytut Zootechniki w Krakowie Paƒstwowy Instytut Badawczy, który prowadzi ksi gi dla 26 rodów drobiu obj tych ochronà zasobów genetycznych. Programem hodowlanym genetycznego doskonalenia objetych jest 13 rodów kur mi snych 10 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

13 Rolnictwo sztuk samic indyków ci kich i Êrednio-ci kich, sztuk samic kaczek, sztuk samic g si. W Polsce wszystkie stada hodowlane drobiu (zarodowe i reprodukcyjne prarodzicielskie i rodzicielskie) podlegajà ocenie wartoêci u ytkowej. W 2010 r. ocena ta zosta a przeprowadzona dla 1610 stad reprodukcyjnych drobiu, obejmujàc ich wychów i produkcj. Ponadto, w ramach oceny warto- Êci u ytkowej stad rodzicielskich poszczególnych mieszaƒców hodowlanych, wykonano ocen 787 stad towarowych (kury mi sne 615, kury nieêne 21, indyki 18, g si 94, kaczki 39). Bardzo dobrym przyk adem wymiernego sukcesu polskiej hodowli drobiu sà wyniki prac hodowlanych prowadzonych w fermie zarodowej Zootechnicznego Zak adu DoÊwiadczalnego Instytutu Zootechniki Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Ko udzie Wielkiej. Na fermie tej, w oparciu o importowany w 1962 roku z Danii materia g si bia ej w oskiej, wytworzono znane pod zastrze onà, handlowà nazwà g si Bia e Ko udzkie. Najpierw, poprzez w aêciwà selekcj i dobór, wyprowadzono ród mateczny charakteryzujàcy si du o wi kszà nie- ÊnoÊcià oraz wartoêcià biologicznà jaj ni materia wyjêciowy, a nast pnie ród ojcowski lepiej wykorzystujàcy pasz, o lepszym umi Ênieniu przy nieco ni szej nieênoêci. Obecnie na fermie tej utrzymywane sà oba rody, tj. ród mateczny i ród ojcowski, a ich potomstwo rozprowadzane jest na fermy rodzicielskie rozsiane po ca ej Polsce, które zaopatrujà w piskl ta fermy prowadzàce produkcj (tucz) g si owsianej. Zwierz ta futerkowe Fermowa hodowla zwierzàt futerkowych w Polsce ma przesz o osiemdziesi cioletnià tradycj. Pierwsza ferma nutrii za o ona zosta a w 1926 r. przez Ludwika Palacza z Pol dzia, który sprowadzi ten gatunek zwierzàt z Argentyny. W hodowli wszystkich gatunków zwierzàt futerkowych, tj. lisów pospolitych, lisów polarnych, norek amerykaƒskich, tchórzy, jenotów (nale àcych do grupy zwierzàt mi so ernych) oraz nutrii, królików i szynszyli (nale àcych do grupy zwierzàt roêlino ernych) szybki rozwój, zarówno iloêciowy jak i jako- Êciowy, nastàpi po drugiej wojnie Êwiatowej. W ramach poszczególnych gatunków zwierzàt futerkowych hoduje si szereg interesujàcych odmian barwnych, np. w populacji lisów pospolitych dominujàcà pozycj majà lisy srebrzyste. Poza tym hoduje si lisy p omieniste, a tak e dwie oryginalne polskie odmiany: lisy pastelowe i lisy bia oszyjne, które sà obj te programami ochrony zasobów genetycznych. Programem ochrony obj ty jest tak e tchórz, uznany za gatunek rodzimy. W populacji lisów polarnych oko- o 80% stanowià lisy niebieskie, 20% to lisy bia e i cieniste. Ponadto w wyniku krzy owania lisów pospolitych srebrzystych z lisami polarnymi uzyskuje si mieszaƒce mi dzygatunkowe tzw. blue frost. W populacji norek dominujà odmiany standard i pastel. U ytkuje si równie mieszaƒce tych odmian. Podstawowe odmiany hodowanych szynszyli to standard i czarna aksamitna. Poza tym hoduje si odmian rodzimà, tj. szynszyl be- owà obj tà programem ochrony. Wszystkie odmiany hodowanych nutrii, tj. standardowa, grenlandzka, bursztynowo-z ocista, bia a niealbinotyczna, per owa, pastelowa, sobolowa i czarna dominujàca, jako zagro one wygini ciem, sà obj te programem ochrony zasobów genetycznych. Króliki ras czystych stanowià niewielkà cz Êç pog owia tego Fermowa hodowla zwierzàt futerkowych w Polsce ma przesz o osiemdziesiecioletnià tradycj gatunku. Najbardziej popularnymi rasami sà nowozelandzkie bia- e i czerwone, kalifornijskie, belgijskie olbrzymy szare i bia e, wiedeƒskie niebieskie i francuskie srebrzyste. Rasà rodzimà jest królik popielniaƒski bia y obj ty programem ochrony zasobów genetycznych. W 2010 r. ocenà wartoêci u ytkowej i hodowlanej obj tych by- o sztuk samic stada podstawowego zwierzàt futerkowych, w tym samice utrzymywane w stadach wpisanych do ksiàg hodowlanych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIULETYN INFORMACYJNY 9/

14 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pszczo y Tradycja bartnictwa w Polsce si ga tysiàca lat. Tradycyjnymi produktami pszczelarstwa, obok miodu, jest tak e wosk, py ek, mleczko pszczele oraz leczniczy propolis. Jednak e znaczenie pszczelarstwa, jako dzia- u specjalnej produkcji rolniczej, polega przede wszystkim na zapylaniu przez pszczo y roêlin entomofilnych, co stanowi bardzo wa ny element w ca okszta cie dzia alno- Êci rolniczej. W Polsce utrzymuje si g ównie 3 rasy pszczó : Êrodkowoeuropejskà, kraiƒskà i kaukaskà. Rasa Êrodkowoeuropejska (A. m. mellifera) pierwotnie wyst powa a na obszarze ca ej Polski z wyjàtkiem Pogórza. Pszczo y tej rasy sà bardzo dobrze przystosowane do miejscowych, cz sto trudnych warunków Êrodowiskowych, a szczególnie do d ugotrwa ych zimowli i zimnych przedwioêni. Dwie linie tej rasy: Augustowska i Kampinoska zosta y zachowane w swojej pierwotnej formie w rejonach naturalnego wyst powania (Puszcza Augustowska i Kampinoski Park Narodowy). Rasa kraiƒska (A. m. carnica) hodowla linii w obr bie rasy kraiƒskiej opiera si w wi kszoêci na materiale pochodzàcym z importu z krajów pierwotnego wyst powania tej rasy, tj. Austrii, Jugos awii, Niemiec i Rumunii. Naturalna populacja tej rasy wyst puje na po udniu Polski. Rasa kaukaska (A. m. caucasica) populacje pszczó tej rasy pochodzà wy àcznie z importu, z terenów by ego ZSRR, przede wszystkim z Gruzji i Rosji. W realizacji programów hodowlanych, dopuszcza si równie wykorzystywanie pszczó rasy w oskiej (A. m. ligustica), ale w jej obr bie nie wyhodowano w Polsce dotychczas adnej linii hodowlanej. W wyniku kontrolowanego kojarzenia pszczó w obr bie ras oraz mi dzy rasami, wyselekcjonowano linie hodowlane pszczó, wykorzystywane w produkcji mieszaƒców u ytkowych. Obecnie dla linii hodowlanych pszczó, realizowane sà programy hodowlane: genetycznego doskonalenia pszczó dla 50 linii, W wyniku kontrolowanego kojarzenia pszczó wyselekcjonowano linie hodowlane wykorzystywane w produkcji mieszaƒców u ytkowych ochrony zasobów genetycznych dla 4 linii, pszczó pochodzàcych z krzy owania dla 27 linii. Od 1999 r. poza realizacjà programów hodowlanych genetycznego doskonalenia pszczó wywodzàcych si z czystych ras: kraiƒskiej (40 programów), kaukaskiej (9 programów) lub Êrodkowoeuropejskiej (1 program) oraz programów hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczó rasy Êrodkowoeuropejskiej dla linii: Asta, Pó nocna, Kampinoska i Augustowska, hodowcy osobiêcie realizujà tak e programy hodowlane krzy owania ró nych linii pszczó. Dzi ki temu jako materia u ytkowy do pasiek towarowych mo na oferowaç matki pszczele zarówno czystoliniowe, jak i mieszaƒce mi dzyliniowe i mi dzyrasowe. Mieszaƒce odznaczajà si znacznie lepszà ywotnoêcià oraz cechami u ytkowymi dostosowanymi do konkretnych warunków klimatyczno-po ytkowych, w których znajdujà si pasieki produkcyjne. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2010 r. otwarto 27 rejestrów dla linii pszczó pochodzàcych z krzy owania. Ksi gi dla linii hodowlanych pszczó prowadzone sà przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt. JednoczeÊnie do czasu upowa nienia zwiàzków hodowców lub innych podmiotów, Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt upowa nione jest tak e do prowadzenia oceny wartoêci u ytkowej i hodowlanej pszczó. Trzynastu, z dwudziestu siedmiu pszczelarzy prowadzàcych rejestry, jest upowa nionych do prowadzenia oceny wartoêci u ytkowej lub hodowlanej pszczó, dla których prowadzà rejestry. Liczba matek pszczelich wpisanych do ksiàg hodowlanych na dzieƒ 31 grudnia 2010 r. wynios a 6565 szt. Liczba matek pszczelich wpisanych do rejestrów na dzieƒ 31 grudnia 2010 r. wynios a 1434 szt. Liczba matek pszczelich zidentyfikowanych do oceny wartoêci u ytkowej i hodowlanej w 2010 r. w ramach poszczególnych programów wynosi a w: Programach doskonalenia genetycznego pszczó 1444 szt. Programach ochrony zasobów genetycznych pszczó 176 szt. Programach krzy owania pszczó (ocena prowadzona przez KCHZ) 397 szt. Ocenie terenowej 1529 szt. Departament Bezpieczeƒstwa ywnoêci i Weterynarii [ (22) Zdj cia: archiwum MRiRW archiwum ARiMR 12 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

15 Rolnictwo Odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej WMRiRW dobiegajà koƒca prace nad zmianà rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie okreêlenia wysokoêci jednorazowego odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasi ku chorobowego (Dz. U. Nr 98, poz. 652, z póên. zm.). Zmiana polega na podwy szeniu z 470 z do 550 z wysoko- Êci jednorazowego odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za ka dy procent sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu. Proponowana zmiana jest konsekwencjà podwy szenia od II kwarta u 2011 r. sk adki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie z 36 z miesi cznie do 42 z miesi cznie. Dzi ki tej podwy ce, wp ywy ze sk adek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie umo liwià pokrycie zwi kszonych wydatków Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników, zwiàzanych z planowanym podwy szeniem wysokoêci jednorazowego odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do kwoty 550 z. Projekt rozporzàdzenia by ju przedmiotem konsultacji spo ecznych oraz uzgodnieƒ mi dzyresortowych. Niebawem zostanie przed- o ony do podpisu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nast pnie skierowany do og oszenia w Dzienniku Ustaw. Rozporzàdzenie wejdzie w ycie po up ywie 14 dni od og oszenia. Departament Doradztwa, OÊwiaty Rolniczej i Nauki [ (22) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja zdrowia System ubezpieczenia spo ecznego rolników, który realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego jest finansowany w oparciu o 3 fundusze. Jednym z nich jest Fundusz Sk adkowy Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników, b dàcy pozabud etowym funduszem celowym z osobowoêcià prawnà. Ztego funduszu finansowane sà Êwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyƒskiego. Fundusz jest samofinansujàcy co oznacza, e Êwiadczenia, finansowane z tego funduszu, zwiàzane z ryzykiem wypadku przy pracy rolniczej, choroby i macierzyƒstwa, sà ca kowicie pokrywane ze sk adek ubezpieczonych rolników. Zgodnie ze swym statutem, fundusz mo e finansowaç m.in. dzia ania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenach wiejskich, w tym kolonie dla dzieci rolników. Fundusz Sk adkowy Êwiadczy t pomoc, udzielajàc, wg jednolitych kryteriów, dofinansowania organizacjom spo ecznym, zawodowym, samorzàdowym, dzia ajàcym w obszarze polityki spo ecznej, zdrowot- BIULETYN INFORMACYJNY 9/

16 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Rok Liczba dzieci uczestniczàcych z ogó u form wypoczynku w 2010 r. z dofinansowaniem ze Êrodków FS Wypoczynek zimowy Wypoczynek letni Wypoczynek w formie pó kolonii Ogó em *) *) w tym 1553 dzieci rolników, których gospodarstwa zosta y zniszczone w wyniku powodzi Ponad 12 tys. dzieci rolników skorzysta o w 2010 r. z letniego wypoczynku organizowanego z udzia em Êrodków Funduszu Sk adkowego nej i edukacyjnej, na rzecz rolników i cz onków ich rodzin. Organizacje, otrzymujàce dofinansowanie z Funduszu Sk adkowego na realizacj tego typu dzia aƒ, sà wy aniane w drodze otwartego konkursu ofert. W 2010 r. Fundusz Sk adkowy przeznaczy, na dofinansowanie ró nych form wypoczynku, 13 mln 743 tys. z, z których skorzysta- o ponad 17 tys. dzieci. W br. analogiczne dofinansowanie ze Êrodków funduszu umo liwi wyjazd na letnie wakacje, pó kolonie lub inny zorganizowany wypoczynek ponad 22,5 tys. dzieci z terenów wiejskich. Liczba dzieci, uczestniczàcych w wymienionych formach wypoczynku w poszczególnych województwach, jest proporcjonalna do liczby ubezpieczonych Êwiadczeniobiorców KRUS w danym województwie. Dodatkowo Fundusz Sk adkowy finansuje udzia dzieci rolników, które wymagajà specjalistycznej rehabilitacji w zakresie chorób uk adu ruchu lub uk adu oddechowego, w 21-dniowych turnusach rehabilitacyjnych. Z tej formy wypoczynku mogà korzystaç dzieci od 7. do 15. lat, posiadajàce skierowanie na rehabilitacj, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist. W latach z rehabilitacji, po àczonej z wakacyjnym wypoczynkiem, skorzysta o niemal 23 tys. dzieci. W 2011 r. wypoczynkiem zdrowotnym obj tych zostanie ok dzieci. Turnusy organizowane sà w Centrach Rehabilitacji Rolników w Horyƒcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, ÂwinoujÊciu i w Szklarskiej Por bie. Departament Doradztwa, OÊwiaty Rolniczej i Nauki [ (22) Zdj cie: archiwum MRiRW Udzia dzieci rolników korzystajàcych w 2010 r. z letniego wypoczynku zorganizowanego z udzia em Êrodków Funduszu Sk adkowego, wg podzia u na województwa Województwo dolnoêlàskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ódzkie ma opolskie podkarpackie Êlàskie Êwi tokrzyskie warmiƒsko-mazurskie wielkopolskie mazowieckie opolskie podlaskie pomorskie zachodnio-pomorskie razem BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

17 Rolnictwo Badania s uchu u dzieci z terenów wiejskich Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego realizuje od 2008 roku program bezp atnych badaƒ przesiewowych s uchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Inicjatorem i wspó organizatorem programu jest Instytut Fizjologii i Patologii S uchu, a koordynatorem Stowarzyszenie Przyjació Osób Nies yszàcych i Niedos yszàcych Cz owiek-cz owiekowi. Badania wspó finansuje, z w asnych pozabud etowych Êrodków, Fundusz Sk adkowy Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników. Celem programu jest odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeƒ s uchu u dzieci rozpoczynajàcych edukacj szkolnà. Badania sà dobrowolne, prowadzone jedynie na podstawie pisemnej zgody rodziców dzieci i realizowane w szko ach wskazanych przez wojewódzkie kuratoria oêwiaty i wychowania. W zakres ka dego badania wchodzi ankieta audiologiczna i test prowadzony przy u yciu audiometru przesiewowego. Jedno badanie trwa kilka minut, jest ca kowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Dzi ki wspó czesnym osiàgni ciom e-medycyny i Internetu, badania przeprowadzane w programie KRUS i IFiPS majà stuprocentowe prawid owe wyniki, zastrze one tylko do wiadomoêci rodziców i obj te tajemnicà lekarskà. W 2008/2009 roku badania s uchu przeprowadzono u ok dzieci, tj. u ponad 88% uczniów klas I-III z 5045 szkó podstawowych na terenie gmin do 5 tys. mieszkaƒców, w siedmiu województwach Polski wschodniej. W programie z 2010 roku badania obj y ponad uczniów z 4041 szkó na obszarach wiejskich w dziewi ciu województwach zachodniej Polski. Zgod na udzia w programie wyrazi o 89,2 proc. rodziców w odniesieniu do zak adanej liczby dzieci. Wszystkim rodzicom, których dziecko uzyska o dodatni wynik badaƒ s uchu, sà wskazywane konkretne mo liwoêci specjalistycznego leczenia i rehabilitacji w pobli u miejsca zamieszkania oraz w renomowanych placówkach leczenia s uchu i mowy w kraju. W bie àcym roku program badaƒ przesiewowych s uchu realizowany jest w ca ej Polsce, trwa od marca do grudnia z wakacyjnà przerwà i obejmie ok dzieci. Do celów programu, na stronie funkcjonuje elektroniczna baza danych, obejmujàca wykaz uczestniczàcych w nim szkó w poszczególnych województwach, przewidywanà liczb dzieci, a tak e bie àce wyniki badaƒ. Dotychczasowy przebieg programu dowodzi o jego bardzo dobrym spo ecznym odbiorze zarówno w Êrodowisku szkolnym, jak i wêród rodziców i samych dzieci. Porównywalne sà wyniki programu w poszczególnych latach co piàte-szóste dziecko wykazywa o cechy zaburzeƒ s uchu. Badania potwierdzi y Unikatowe dzia ania KRUS przedstawione zosta y podczas konferencji prasowej w Sejmie RP przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego, Prezesa Kasy Henryka Smolarza i Dyrektora IFiPS prof. Henryka Skar yƒskiego niepokojàco du à skal problemu, jakim sà zaburzenia s uchu i/lub mowy u dzieci w takim okresie ich ycia, w którym zaburzenia mo na skutecznie leczyç. Okaza o si, e niemal po owa dzieci, z wykrytym w programie znaczàcym ubytkiem s uchu, nie by a dotàd obj ta specjalistycznà opiekà. Badania wykaza y tak e, i dzieci wiejskie o wiele MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIULETYN INFORMACYJNY 9/

18 Rolnictwo MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI bardziej, ni ich rówieênicy w du ych miastach, sà nara one na ha as i inne czynniki, negatywnie wp ywajàce na rozwój psychofizyczny. W programie KRUS potwierdzi y si wczeêniejsze obserwacje kliniczne Instytutu Fizjologii i Patologii S uchu, e u najm odszych dzieci w wieku szkolnym problemy ze s uchem sà g ównie zwiàzane z nawracajàcymi infekcjami górnych dróg oddechowych, natomiast u dzieci starszych z regu y sà to uszkodzenia trwa e, które same nie ustàpià i wymagajà wielospecjalistycznego leczenia. Dlatego tym cenniejsza, a przede wszystkim taƒsza, jest profilaktyka. Dowodzà tego liczne dzia ania Kasy na rzecz promocji zdrowia w Êrodowisku wiejskim, wêród których badania przesiewowe s uchu sta y si precedensem na skal mi dzynarodowà. O zaanga owaniu Kasy na rzecz profilaktyki s uchu w programie, s u- àcym wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci wiejskich, mówi 7 lipca w Sejmie RP, na konferencji prasowej, zwo anej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, prof. Henryk Skar yƒski, Krajowy Konsultant ds. Audiologii i Foniatrii, dyrektor IFiPS: Zaburzenia s uchu, które mogà mieç istotny wp yw na dalszy rozwój dziecka i wyniki nauczania, sà nie tylko w naszym spo eczeƒstwie zagadnieniem dostatecznie rozpoznanym. Dzi ki wspó pracy z KRUS, po raz pierwszy w Polsce, uda o si zbadaç s uch u niemal ca ej populacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenów wiejskich. Wyniki by y wielokrotnie przedstawiane najwa niejszym krajowym i zagranicznym przedstawicielom Êwiata nauki w dziedzinie audiologii, foniatrii, otolaryngologii i in., wzbudzajàc ich yczliwe zainteresowanie i uznanie. Prof. Skar yƒski doda, e 150 specjalistów, reprezentujàcych ró ne Êrodowiska naukowe w Europejskim Stowarzyszeniu Audiologicznym, na X kongresie w Polsce w bezprecedensowy sposób jednomyêlnie udzieli o poparcia temu Programowi, mo liwemu dzi ki wielkiemu organizacyjnemu zaanga owaniu Kasy. Podczas kongresu EFAS przedstawiciele europejskich towarzystw audiologicznych, okulistycznych, foniatrycznych oraz terapeutów mowy przyj li dwa istotne konsensusy: w sprawie badaƒ przesiewowych Dokumentacja programu s uchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w sprawie potrzeby prowadzenia badaƒ przesiewowych s uchu, wzroku i mowy, w celu wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Oba konsensusy b dà wprowadzane do programów profilaktyki zdrowia w 27. krajach stowarzyszonych w EFAS. Natomiast program badaƒ przesiewowych s uchu u dzieci w wielu wczesnoszkolnym w àczono do priorytetów polskiej prezydencji w UE. Minister Marek Sawicki, w podsumowaniu wspomnianej konferencji, powiedzia : Widaç wi c, e oprócz podstawowych funkcji, jakie spe nia Kasa, anga uje si tak e w nowoczesne, innowacyjne zagadnienia, podejmujàc przedsi wzi cia, które s u à zapobieganiu ró nego rodzaju Porównanie ogólnych cech programu Populacja dzieci w wieku 7. lat obj ta badaniami Populacja dzieci w wieku 8-12 lat obj ta badaniami Liczba szkó, w których przeprowadzono badania Odsetek szkó obj tych badaniami 88,4% 88,8% Odsetek szkó, w których liczba dzieci, obj tych badaniami, nie przekracza a 20 Odsetek rodziców, którzy wyrazili zgod na badania w odniesieniu do zak adanej liczby badaƒ w poszczególnych szko ach 70,7% 67,1% 84,1% 89,2% Porównanie wyników badaƒ w programach Odsetek dzieci w wieku 7. lat z zaburzeniami s uchu typu przewodzeniowego lub odbiorczego Odsetek dzieci w wieku 7-12 lat z zaburzeniami s uchu typu przewodzeniowego lub odbiorczego Odsetek zaburzeƒ s uchu typu poha asowego wêród dzieci z zaburzeniami s uchu Odsetek rodziców dzieci z zaburzeniami s uchu, którzy nie zwrócili uwagi na problem zaburzeƒ s uchu u swoich dzieci Odsetek dzieci, które w badaniu ankietowym wskaza y na okresowà lub sta à obecnoêç szumów usznych Odsetek dzieci z zaburzeniami s uchu, które wskazywa y na okresowà lub sta à obecnoêç szumów usznych Odsetek dzieci z zaburzeniami s uchu, które proszà o powtórzenie informacji Odsetek dzieci z zaburzeniami s uchu, które wykazujà opóêniony rozwój mowy 13,7% 13,9% 14,0% 14,4% 8,7% 9,1% 59,5% 58,8% 33% 28% 17,1% 13,2% 66,3% 65,8% 12,0% 16,9% dysfunkcjom zdrowotnym. To dzi ki inicjatywie pana profesora Henryka Skar yƒskiego i zrozumieniu ze strony KRUS-u, dzisiaj Polska mo e zaprezentowaç Europie i Êwiatu nowoczesny i skuteczny program profilaktyki s uchu. Departament Doradztwa, OÊwiaty Rolniczej i Nauki [ (22) Zdj cie: archiwum MRiRW 16 BIULETYN INFORMACYJNY 9/2011

19 Kwotowanie produkcji mleka Podsumowanie roku 2010/2011 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego s u y funkcjonujàcy w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego g ównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomi dzy popytem a poda à oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny. Wroku kwotowym 2010/ 2011 przys ugujàca Polsce krajowa kwota mleczna wynosi a kg, w tym: kg, to krajowa kwota dostaw, a kg krajowa kwota sprzeda y bezpoêredniej. W ostatnim dniu roku kwotowego 2010/2011 w kraju zarejestrowanych by o àcznie 183 tys. producentów mleka, w tym: 168 tys. dostawców hurtowych, którzy dysponowali kwotà indywidualnà o àcznej wysokoêci tys. kg oraz 15 tys. dostawców bezpoêrednich z kwotà w wysoko- Êci tys. kg. Dostawy mleka do podmiotów skupujàcych Na podstawie miesi cznych informacji, przekazywanych dyrektorom oddzia ów terenowych ARR przez podmioty skupujàce, w okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r. skupiono ok. 9,11 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartoêci t uszczu (wg danych ARR na r.). Stopieƒ wykorzystania kwot indywidualnych, przys ugujàcych dostawcom hurtowym po zakoƒczeniu roku kwotowego, wyniós ok. 95%. IloÊç mleka, dostarczona do podmiotów skupujàcych w okresie kwiecieƒ 2010 r. marzec 2011 r., by a o ok. 0,2% wi ksza, ni w porównywalnym okresie roku kwotowego 2009/2010. W pierwszej po- owie roku 2010/2011 skup mleka by Êrednio o 2,5% ni szy, ni skup odnotowany w pierwszej po owie ubieg ego roku, wykazujàc jednak tendencj rosnàcà. Od po owy roku 2010/2011 wysokoêç dostaw mleka zrealizowanych do podmiotów skupujàcych powoli wzrasta a. Wsparcie finansowe producentów Na mocy Rozporzàdzenia 1 Komisja Europejska przyzna a wszystkim Paƒstwom Cz onkowskim pul Êrodków finansowych w àcznej wysokoêci 300 mln euro, przeznaczonych na wsparcie producentów mleka. WysokoÊç Êrodków pieni nych, przyznanych Polsce, wynios a 20,21 mln euro. ARR zosta a wyznaczona 2 do realizacji procesu udzielenia wsparcia producentom mleka. Rozporzàdzenie RM z 29 marca 2010 r. ustanowi o ponadto zasady rozdzia u Êrodków finansowych. Ze wsparcia mogli skorzystaç producenci, którzy: w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwot mlecznà w wysokoêci nie ni szej, ni kg i nie wy szej, ni kg oraz w dniu z o enia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwot w wysokoêci nie ni szej ni, kg. Wsparcie finansowe udzielane by o do ka dego kilograma mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na kilogramy mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, nie wi cej jednak, ni do wysokoêci kwoty indywidualnej przys ugujàcej dostawcy w dniu 31 marca 2009 r. WysokoÊç wsparcia jednostkowego, przys ugujàcego na 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, okreêlona zosta- a na poziomie 0, PLN. Pomoc finansowà otrzyma o 91,6 tys. producentów mleka. Natomiast suma kilogramów, do których udzielone zosta o wsparcie, wynios a blisko 5 412,4 mln kg. Z tytu u przyznanego wsparcia Agencja Rynku Rolnego do koƒca czerwca 2010 r. wyp aci a producentom mleka Êrodki finansowe w wysokoêci ok. 82,9 mln z, czyli ponad 20,0 mln euro, co stanowi 99% przyznanych Polsce Êrodków pieni nych. BIULETYN INFORMACYJNY 9/

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (59) styczeń-luty 2015 4 Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku Fot. Macebo www.pixabay.com 5 XVI Walne Zgromadzenie PIR PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci Przedmowa 2 1. Informacje ogólne o kraju 3 1.1. Podstawowe informacje 3 1.2. LudnoÊç, religia oraz zwyczaje panujàce w Kuwejcie 3 1.3. Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Raport KPMG KPMG W POLSCE Spis treêci 1. Wst p 5 2. Metodyka badania 7 3. Wnioski 9 4. Dzia alnoêç B+R w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

9.1 Wiza, przepisy wjazdowe, przepisy celne 34 9.2 Zdrowie 35 9.3 Transport 35 9.4 Przydatne informacje 36 9.5 Przydatne adresy 37 èród a 40

9.1 Wiza, przepisy wjazdowe, przepisy celne 34 9.2 Zdrowie 35 9.3 Transport 35 9.4 Przydatne informacje 36 9.5 Przydatne adresy 37 èród a 40 Spis treêci Przedmowa 3 1. Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religie i j zyk 5 1.3 Klimat, warunki geograficzne i bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 2. Gospodarka 7

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo