Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje"

Transkrypt

1 Spis treści Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 23A Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 35A Artykuł 36A Artykuł 36B Artykuł 37 Artykuł 38 Artykuł 39 Artykuł 40 Artykuł 41 Artykuł 42 Artykuł 43 Artykuł 44 Artykuł 45 Artykuł 46 Artykuł 47 Definicje Zakres obowiązywania CAO Równe traktowanie Rejestracja Warunki zlecenia pracy tymczasowej Zgłaszanie informacji dotyczących przeszłości zawodowej w chwili otrzymania oferty pracy Początek i charakter umowy o pracę tymczasową Fazy pracy tymczasowej Zwolnienie z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia Zakończenie umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy Zakończenie umowy o pracę tymczasową na czas określony i na czas nieokreślony Okresy próbne Przerwa w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia Kolejni pracodawcy NaduŜycie prawa Wykaz nabytych praw Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje Ewidencja czasu pracy Czas pracy i odpoczynku Wyznaczenie stanowiska Wynagrodzenie Pracownicy wykwalifikowani Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w budownictwie Program oszczędzania pracowniczego Rozliczenie wynagrodzenia Rezerwy (wypłaty naleŝne za nieprzepracowane dni) Urlop Dodatek urlopowy Krótki urlop i urlop okolicznościowy Ogólnie uznane dni świąteczne Wypłata rezerw Choroby i wypadki Zwrot kosztów Pracownicy wakacyjni Pracownicy tymczasowi bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Holandii Pracownicy tymczasowi posiadający zagraniczną umowę o pracę (W) Podstawowy program emerytalny Dodatkowy program emerytalny Rozpatrywanie skarg przez agencje pracy tymczasowej Komisja rozjemcza Szkolenie Udogodnienia dla organizacji pracowniczych Zwolnienie z obowiązku przestrzegania przepisów CAO Czas obowiązywania CAO Analizy dotyczące emerytur, ocena i wypowiedzenie postanowień CAO Zmiany dokonywane w trakcie obowiązywania umowy Przestrzeganie przepisów CAO Szczegółowe postanowienia Postanowienia CAO Załącznik I Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników tymczasowych Część A. Wyznaczenie stanowiska Część B. Przepisy dotyczące wynagrodzenia Załącznik II Rezerwy, potrącenia i rekompensata za dzień oczekiwania

2 Załącznik III Wynagrodzenie poniŝej tabeli norm i stosowanie wynagrodzenia minimalnego Załącznik IV Przepisy uzupełniające do artykułu 35 Załącznik V PodwyŜka wynagrodzenia Załącznik VI Schemat - Pracownicy tymczasowi posiadający zagraniczną umowę o pracę (W) Załącznik VII Odmienne warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych zatrudnionych w budownictwie Protokół A Protokół B Protokół C Protokół D Protokół E Protokół F Protokół G Protokół H Protokół I Protokół J Protokół K Protokół L Protokół M Protokół N Protokół O Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rozwoju (Stichting voor Opleiding & Ontwikkeling) Ustawa o zgłaszaniu zwolnień grupowych (Wet Melding Collectief Ontslag) (protokół do art. 13) Przepisy dotyczące studentów Choroba i powrót do zdrowia Analiza funkcjonowania drzewa decyzyjnego Pozostałe kwestie Komisja rozjemcza Przepisy w sprawach urlopowych System podwyŝek wynagrodzeń Przepisy przejściowe Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika Składka na związki zawodowe Stowarzyszenie ds. Warunków Pracy w BranŜy Pracy Tymczasowej (Stichting Arbo Flexbranche) Studia nad systemem wynagrodzeń Studia nad zachorowaniami i powrotem do zdrowia 2

3 Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO) NiŜej podpisani: 1. Algemene Bond Uitzendondernemingen - ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej), z siedzibą w Amsterdamie, jako pierwsza strona, oraz 2. a. FNV Bondgenoten (Holenderska Federacja Związków Zawodowych), z siedzibą w Amsterdamie, b. CNV Dienstenbond (Związek Zawodowy Usługodawców), z siedzibą w Hoofddorp, Haarlemmermeer, c. De Unie, związek zawodowy przedstawicieli przemysłu i sektora usług, z siedzibą w Culemborg, jako druga strona, biorąc pod uwagę, Ŝe: w kwietniu 1996 Stichting van de Arbeid (Stowarzyszenie na rzecz Pracy) przedstawiło rządowi opinię dotyczącą elastyczności pracowników i zabezpieczeń. W tej opinii opisano między innymi warunki dotyczące przyszłego stosunku pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym; strony z branŝy pracy tymczasowej zawarły w kwietniu 1996 porozumienie, w którym ujęto zapisy dotyczące statusu prawnego, emerytury i szkoleń dla pracowników tymczasowych. To porozumienie powinno być brane pod uwagę razem z tą częścią opinii wydanej przez Stichting van de Arbeid, która mówi o przyszłym uregulowanym prawnie stosunku pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym; w porozumieniu strony uzgodniły, Ŝe przed upływem terminu obowiązywania CAO w latach dokonają wspólnie oceny funkcjonowania ustaleń dotyczących elastyczności pracowników i zabezpieczeń w celu sprawdzenia, czy - i jeŝeli tak - z jakimi ewentualnymi poprawkami, moŝna zawrzeć nowy, wieloletni układ CAO, zawierający podobne przepisy; strony CAO dla Pracowników Tymczasowych ustaliły, Ŝe dostosują część mówiącą o statusie prawnym oraz przepisach dotyczących wynagrodzenia w tych przepisach CAO i wprowadzą te zmiany w Ŝycie z dniem 29 marca Strony uzgadniają, co następuje*: niniejszy Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO), składa się z poniŝszych artykułów od 1 do 47 włącznie, a takŝe z następujących po nich załączników od I do VII włącznie oraz z następujących po nich protokołów od A do O włącznie, naleŝących do niniejszego zbiorowego układu pracy. * JeŜeli w niniejszym CAO jest mowa o odstępstwie na podstawie prawa nieobowiązującego na mocy zbiorowego układu pracy, przypadki te są oznaczone gwiazdką, a następnie podano odpowiedni artykuł ustawy. Artykuł 1 Definicje W niniejszym CAO stosowane są następujące pojęcia: a. umowa o pracę tymczasową: umowa o pracę, w której jedna ze stron występująca jako pracownik jest udostępniana przez drugą stronę, występującą jako pracodawca, w ramach wykonywania pracy lub usługi udostępnianej przez tego pracodawcę na rzecz strony trzeciej w celu wykonania zlecenia, zleconego pracodawcy przez stronę trzecią, pod jej nadzorem i kierownictwem; b. agencja pracy tymczasowej: osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia (wysyła) pracowników tymczasowych do zleceniodawców, będąca pracodawcą, o którym mowa w punkcie a., w rozumieniu rozdziału 7.10 BW (Burgerlijk Wetboek Kodeks Cywilny); c. pracownik tymczasowy: osoba fizyczna, zawierająca z agencją pracy tymczasowej umowę o pracę tymczasową, będąca pracownikiem, o którym mowa w punkcie a., w rozumieniu rozdziału 7.10 BW; d. praca tymczasowa: praca, o której mowa w punkcie a.; e. zlecenie: umowa między zleceniodawcą i agencją pracy tymczasowej, która ma na celu udostępnianie pracownika tymczasowego da rzecz zleceniodawcy; f. udostępnianie pracownika: zatrudnienie pracownika tymczasowego u zleceniodawcy; g. zleceniodawca: strona trzecia, o której mowa w punkcie a.; h. pracodawca-uŝytkownik: patrz zleceniodawca; 3

4 i. kandydat na pracownika tymczasowego: osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez agencję pracy tymczasowej jako kandydat do podjęcia pracy tymczasowej; j. rejestracja: etap poprzedzający podpisanie umowy, podczas którego pracownik tymczasowy zgłasza do agencji pracy tymczasowej swoją gotowość do podjęcia pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej informuje kandydata na pracownika tymczasowego, Ŝe będzie on w przyszłości brany pod uwagę jako potencjalny kandydat do zatrudnienia; k. stowarzyszenia zawodowe: organizacje zawodowe, wymienione jako strony we wstępie do niniejszej umowy; l. Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO): niniejszy zbiorowy układ pracy (zwany dalej CAO); m. zapis, zgodnie z którym umowa o pracę tymczasową jest zawierana na czas wykonywania określonej pracy: postanowienie w umowie o pracę tymczasową, na mocy którego ustala się, Ŝe umowa o pracę tymczasową wygasa na mocy prawa, poniewaŝ udostępnianie pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej kończy się na wniosek zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 BW). W przypadku, gdy taki dodatkowy warunek zostanie ujęty w umowie o pracę tymczasową, pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć taką umowę w trybie natychmiastowym; n. rzeczywiste wynagrodzenie: przyznana na podstawie niniejszego CAO, określona zgodnie z przepracowanym okresem faktyczna kwota wynagrodzenia brutto, bez dodatku urlopowego, zasiłków, dopłat, nadgodzin, godzin rekompensowanych, itd.; o. tydzień: tydzień rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 0.00 i kończy się w niedzielę o godzinie 24.00; p. czas pobytu: całkowity okres, w którym pracownik tymczasowy pracuje u pracodawcy-uŝytkownika, rozpoczynający się pierwszego dnia podjęcia pracy u danego pracodawcy-uŝytkownika, którego to dotyczy, niezaleŝnie od rodzaju pracy i zlecenia; q. przepracowany tydzień: kaŝdy tydzień, podczas którego faktycznie jest wykonywana praca tymczasowa; r. rekompensata za dzień oczekiwania (dzień, w którym nie przysługuje prawo do wynagrodzenia): wynagrodzenie w formie dodatku do faktycznej pensji, które powinno być przyznane na podstawie art. 32 ustęp 6 niniejszego CAO w przypadkach wymienionych w tym ustępie artykułu. s. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika: obowiązujące na mocy prawa wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, pracującego na takim samym lub równorzędnym stanowisku jak pracownik tymczasowy. Na wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika składa się: 1. wyłącznie obowiązujące wynagrodzenie okresowe według kategorii zaszeregowania; 2. stosowane skrócenie czasu pracy na tydzień/miesiąc/rok/okres. MoŜe ono w zaleŝności od decyzji agencji pracy tymczasowej zostać zrekompensowane w postaci czasu i/lub pieniędzy; 3. dodatek za nadgodziny, przesunięte godziny, nieregularne godziny (w tym dodatek za dni świąteczne) i dodatki za pracę zmianową; 4. początkowa podwyŝka wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika; 5. zwrot kosztów (agencja pracy tymczasowej moŝe je wypłacić bez potrąceń z tytułu podatków od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne: koszty podróŝy, utrzymania i inne niezbędne koszty poniesione z racji wykonywania pracy na danym stanowisku); 6. okresowe podwyŝki wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika. t. godziny rekompensowane: godziny lub część godzin przyznanych na mocy artykułu 6e Załącznika I części B Przepisów dotyczących wynagradzania pracowników tymczasowych, nie będące dniami urlopowymi. Za godziny rekompensowane nie nalicza się rezerw na dni urlopowe, dodatek urlopowy, krótki urlop czy teŝ urlop okolicznościowy i dni świąteczne, i nie naleŝy się za nie rekompensata z tytułu dnia oczekiwania. Artykuł 2 Zakres obowiązywania CAO 1. Niniejszy układ CAO ma zastosowanie w przypadku umów o pracę tymczasową pomiędzy pracownikami tymczasowymi a agencją pracy tymczasowej, jeŝeli wysokość wynagrodzenia za pracę tymczasową wynosi przynajmniej 50% całkowitego rocznego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w danej agencji pracy 4

5 tymczasowej, z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku przestrzegania postanowień CAO na podstawie art. 41 niniejszego CAO. 2. Niniejszy układ CAO nie ma zastosowania w przypadku agencji pracy tymczasowej, które według opisu zakresu działalności podlegają przepisom CAO dla innej branŝy, chyba Ŝe agencja pracy tymczasowej spełnia wymogi określone w ustępie Niniejszy układ CAO ma zastosowanie, nie będąc w sprzeczności z postanowieniami ujętymi w ustępie 2, w przypadku agencji pracy tymczasowej spełniającej wszystkie następujące wymogi: a. działalność agencji pracy tymczasowej polega tylko i wyłącznie na udostępnianiu pracowników, zgodnie z tym, co określono w art. 7:690 BW oraz b. pracownicy (pracownicy tymczasowi) danego pracodawcy wykonują prace w ramach innej dziedziny działalności przedsiębiorstwa niŝ opisana w części dotyczącej zakresu obowiązywania tego innego CAO za przynajmniej 25% sumy wynagrodzenia lub innego ilościowego kryterium (np. godzin pracy) stosowanego w CAO, o którym mowa, i c. co roku pracodawca udostępni czasowo pracowników za przynajmniej 15% całkowitego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do opłacania składek na podstawie umów o pracę tymczasową zawierających zapis, zgodnie z którym umowa jest zawierana na czas wykonywania określonej pracy, o czym jest mowa w art. 7:691 ustęp 2 BW, jak dokładnie zdefiniowano w art. 1 ustęp 1 i 2 oraz art. 2 Uchwały o Podziale Agencji Pracy Tymczasowej (Besluit Indeling Uitzendbedrijven) Lisv (regionalnego instytutu ubezpieczeń społecznych) z dnia 6 października 1999r., opublikowanej w holenderskim Dzienniku Ustaw (Staatscourant) numer 49 z 9 marca Z dniem wejścia w Ŝycie tej uchwały obowiązuje zasada, zgodnie z którą agencja pracy tymczasowej spełnia to kryterium, jeŝeli zostanie to potwierdzone przez organ wykonawczy lub Lisv, i d. agencja pracy tymczasowej nie jest częścią koncernu, który bezpośrednio lub na mocy ogólnego porozumienia podlega innemu CAO, i e. agencja pracy tymczasowej nie jest utworzoną na równych zasadach platformą pracodawców. Artykuł 3 Równe traktowanie 1. Zgodnie z załoŝeniem konstytucyjnym, w myśl którego wszystkie osoby znajdujące się na terenie Holandii powinny być w takich samych przypadkach traktowane w taki sam sposób, agencje pracy tymczasowej nie zgadzają się na dyskryminację na tle religii, światopoglądu, przekonań politycznych, rasy, płci, narodowości, orientacji hetero- albo homoseksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, przewlekłych chorób lub wieku. 2. Przy rekrutacji i selekcji, a takŝe przy zawieraniu umów o pracę tymczasową z pracownikiem tymczasowym, agencje pracy tymczasowej z jednej strony kierują się ustalonymi wymogami funkcjonalnymi, a z drugiej strony biorą pod uwagę interesy pracowników, których to dotyczy. 3. ZwaŜywszy na to, co ujęto w Ustawie o ochronie danych osobowych, i umoŝliwiają to lub wymagają tego inne przepisy prawa, podczas rejestracji kandydata na pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej ma prawo do zapisania danych wymienionych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu. Artykuł 4 Rejestracja 1. Rejestracji osoby fizycznej jako kandydata na pracownika tymczasowego dokonuje agencja pracy tymczasowej. 2. Poprzez rejestrację kandydat na pracownika tymczasowego informuje agencję pracy tymczasowej o gotowości do podjęcia pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej informuje kandydata na pracownika tymczasowego, Ŝe bierze pod uwagę jego zatrudnienie w przyszłości. 3. Rejestracja nie zobowiązuje agencji pracy tymczasowej do zaoferowania pracownikowi pracy tymczasowej. Rejestracja nie zobowiązuje kandydata na pracownika tymczasowego do zaakceptowania oferty pracy tymczasowej. 4. Podczas rejestracji osoba poszukująca pracy udziela informacji na temat swojej* przeszłości zawodowej. 5. Z chwilą zakończenia umowy o pracę tymczasową kandydat na pracownika tymczasowego (pracownik tymczasowy) pozostaje zarejestrowany w agencji pracy tymczasowej, chyba, Ŝe sam się wyrejestruje. * W niniejszym CAO wszystkie osoby są wymieniane w formie męskiej. Zadecydowano tak jedynie z przyczyn stylistycznych. 5

6 Artykuł 5 Warunki zlecenia pracy tymczasowej 1. Przed podpisaniem umowy o pracę tymczasową agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu egzemplarz CAO dla Pracowników Tymczasowych. 2. W umowie o pracę tymczasową agencja pracy tymczasowej i pracownik tymczasowy ustalają na piśmie szczegóły dotyczące stanowiska, czasu pracy i wynagrodzenia z zachowaniem przepisów ujętych w CAO dla Pracowników Tymczasowych i w załącznikach*. 3. Odstępstwo od CAO dla Pracowników Tymczasowych i załączników jest dozwolone jedynie wtedy, jeŝeli następuje ono z korzyścią dla pracownika tymczasowego i pod warunkiem, Ŝe odstępstwo od umowy o pracę tymczasową pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym jest sporządzone na piśmie. * JeŜeli jest mowa o zastosowaniu wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika w rozumieniu art. 22 ustęp 5, opisane w tym ustępie ustalenia powinny zostać poczynione przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących u pracodawcy-uŝytkownika. Artykuł 6 Zgłaszanie informacji dotyczących przeszłości zawodowej w chwili otrzymania oferty pracy 1. KaŜda oferta pracy tymczasowej składana pracownikowi tymczasowemu przez agencję pracy tymczasowej odbywa się zgodnie z zastrzeŝeniami ujętymi w ustępie Kiedy agencja pracy tymczasowej wystąpi z taką prośbą, przed akceptacją pracy tymczasowej kandydat na pracownika tymczasowego jest zobowiązany udzielić informacji na temat swojej przeszłości zawodowej. 3. JeŜeli na podstawie informacji, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej mogłaby być postrzegana jako kolejny pracodawca, ma ona prawo wycofać ofertę przed rozpoczęciem pracy tymczasowej. 4. Przepisy ujęte w art. 7:668a ustęp 2 i 7:691 ustęp 5 BW (kolejni pracodawcy) nie mają zastosowania w stosunku do agencji pracy tymczasowej, która nie mogła przewidzieć ich zastosowania na skutek umyślnego lub mającego miejsce z winy pracownika tymczasowego z innych przyczyn udzielenia przez niego nieprawidłowych lub niepełnych informacji na temat jego przeszłości zawodowej. Artykuł 7 Początek i charakter umowy o pracę tymczasową 1. Początek umowy o pracę tymczasową O ile w umowie o pracę tymczasową nie postanowiono inaczej, uznaje się, Ŝe umowa zostaje zawarta w momencie, w którym pracownik tymczasowy rzeczywiście rozpoczyna wykonywanie określonych w umowie czynności. 2. Charakter umowy o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową moŝe przybrać trzy formy: a. umowa o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy ; Umowa o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy moŝe zostać zawarta na okres udostępnienia pracownika, przy czym ustala się, Ŝe umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, poniewaŝ udostępnienie pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do zleceniodawcy kończy się na wniosek zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 BW). W przypadku zawarcia umowy, która wygasa w momencie wykonania pracy, pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. b. umowa o pracę tymczasową na czas określony; Umowa o pracę tymczasową na czas określony moŝe zostać zawarta na czas określony i/lub na okres moŝliwy do określenia i/lub na czas określonego projektu i wygasa z mocy prawa bez konieczności wypowiedzenia po upływie ustalonego okresu lub okresu będącego przedmiotem umowy lub po zakończeniu określonego projektu, chyba, Ŝe art. 8 stanowi inaczej. c. umowa o pracę tymczasową na czas nieokreślony. Artykuł 8 Fazy pracy tymczasowej 1. Faza A a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie A, dopóki pracuje dla tej samej agencji pracy tymczasowej przez okres maksymalnie 78 tygodni. 6

7 b. Faza A trwa przez okres 78 przepracowanych tygodni* 1. Pracownik tymczasowy nie pracuje w fazie B (patrz ustęp 2 niniejszego artykułu), dopóki nie przepracował więcej niŝ 78 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. c. W fazie A pracownik tymczasowy pracuje na podstawie umowy o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy, chyba, Ŝe wyraźnie zawarto umowę na czas określony lub nieokreślony. d. 78 tygodni fazy A jest zaliczanych (liczą się jedynie przepracowane tygodnie), o ile nie wystąpiła przerwa między dwiema umowami o pracę tymczasową trwająca 26 lub więcej tygodni* 2. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 26 tygodni albo dłuŝej, naliczanie fazy A rozpoczyna się od nowa. e. W drodze odstępstwa od ustaleń punktu a, b i d niniejszego ustępu, wobec pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje zasada, Ŝe pracownik tymczasowy pracuje w fazie A, dopóki nie przepracował więcej niŝ 130 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. *1 W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:691 ustęp 1. *2 W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:691 ustęp 4 BW. 2. Faza B a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie B od chwili, gdy kontynuowana jest umowa o pracę tymczasową po ukończeniu fazy A lub, jeŝeli w okresie 26 tygodni od ukończenia fazy A zawarta zostaje nowa umowa o pracę tymczasową z tą samą agencją pracy tymczasowej. b. Faza B trwa dwa lata * 1. Pracownik tymczasowy nie pracuje w fazie C (patrz ustęp 3 niniejszego artykułu), jeŝeli nie przepracował więcej niŝ 2 lat w fazie B i/lub, jeŝeli zawarł nie więcej niŝ osiem* 2 umów o pracę tymczasową na czas określony w fazie B z tą samą agencją pracy tymczasowej. c. W fazie B pracownik tymczasowy pracuje ciągle na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas określony, chyba, Ŝe wyraźnie zawarto umowę o pracę tymczasową na czas nieokreślony. W fazie B nie moŝna zawrzeć umowy z zastrzeŝeniem, Ŝe została ona zawarta na czas wykonywania określonej pracy. d. Okres wynoszący dwa lata oraz liczba ośmiu umów (patrz punkt b) jest wciąŝ zaliczany* 3, o ile pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasową nie wystąpi przerwa trwająca trzynaście* 2 lub więcej tygodni. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 13 lub więcej tygodni, ale mniej niŝ 26 tygodni, okres fazy B jest naliczany od nowa. JeŜeli jest mowa o przerwie między dwiema umowami o pracę tymczasową wynoszącej 26 lub więcej tygodni, rozpoczyna się od nowa naliczanie fazy A. e. W przypadku, w którym pracownik tymczasowy w drodze odstępstwa od art. 8 ustęp 1 punkty a. i b. pracuje w fazie B, nie wykorzystując fazy A, w okresie 26 tygodni lub krótszym, skróconym o okres czasu, w którym pracownik pracował juŝ w tej samej agencji pracy tymczasowej w fazie A, agencja ta ma prawo odstąpić od obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9, w drodze odstępstwa od ustępu 1 tego artykułu. Objaśnienie: W fazie B nie ma mowy o minimalnym okresie trwania umowy o pracę tymczasową. *1 W drodze odstępstwa od art. 7:668a ustęp 1 punkt a. BW. Wymieniony w tym ustępie okres trzech lat został skrócony do dwóch lat. *2 W drodze odstępstwa od art. 7:668a ustęp 1 punkt b. BW. Wymieniona w tym ustępie liczba trzech umów została podwyŝszona do ośmiu. *3 Wszystko to zgodnie z art. 7:668a ustęp 1 BW. 3. Faza C a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie C od chwili, gdy kontynuowana jest umowa o pracę tymczasową po ukończeniu fazy B lub jeŝeli w okresie do 13 tygodni po ukończeniu fazy B zawarta zostaje nowa umowa o pracę tymczasową z tą samą agencją pracy tymczasowej. b. W fazie C pracownik tymczasowy nadal pracuje na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony. W fazie C nie moŝna zawrzeć umowy zawierającej zastrzeŝenie, Ŝe została zawarta na czas wykonywania określonej pracy. c. JeŜeli po wygaśnięciu umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony jest mowa o przerwie w pracy przez okres krótszy niŝ 26 tygodni, naliczanie fazy B rozpoczyna się od nowa. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 26 tygodni albo dłuŝej, rozpoczyna się od nowa naliczanie fazy A. 7

8 d. JeŜeli umowa o pracę tymczasową zawarta na czas nieokreślony, która jest zakończona inaczej niŝ przez prawomocne wypowiedzenie albo rozwiązanie przez sąd, była jedno- lub wielokrotnie odnawiana z przerwą nie dłuŝszą niŝ trzy miesiące, wtedy do zakończenia ostatniej umowy wymagane jest uprzednie wypowiedzenie. Termin wypowiedzenia jest obliczany od dnia zawarcia umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony*. * Zgodnie z art. 7:667 ustęp 4 BW. Artykuł 9 Zwolnienie z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia 1. Agencja pracy tymczasowej* jest winna pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w fazie A jedynie wynagrodzenie naleŝne za okres(y), w którym (w których) pracownik tymczasowy wykonywał pracę tymczasową, chyba Ŝe w umowie o pracę tymczasową sporządzonej w formie pisemnej wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Wyjątek od obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 1 tego artykułu, nie ma zastosowania w przypadku choroby, jeŝeli i o ile nie ujęto w umowie o pracę tymczasową dodatkowego warunku, zgodnie z którym umowa jest zawarta na czas wykonania określonej pracy. 3. JeŜeli pracownik tymczasowy (kandydat na pracownika tymczasowego) przyjął oferowaną pracę tymczasową, co wynika ze zgłoszenia się o czasie i w miejscu ustalonym z agencją pracy tymczasowej, ale zleceniodawca nie daje mu moŝliwości do rozpoczęcia pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaci pracownikowi czasowemu rekompensatę w wysokości przynajmniej potrójnej stawki godzinowej, według której pracownik tymczasowy miałby pracować. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie nawet w przypadku zwolnienia z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia na mocy powyŝszego ustępu 1. * Wszystko to w drodze odstępstwa od ustaleń z art. 7:628 BW. Artykuł 10 Zakończenie umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy 1. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy, pracownik tymczasowy ma prawo w kaŝdej chwili przedterminowo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany zgłosić do agencji pracy tymczasowej swój zamiar wypowiedzenia umowy przynajmniej jeden dzień roboczy przed jej wypowiedzeniem tak, by agencja pracy tymczasowej mogła odpowiednio wcześnie znaleźć zastępstwo dla zleceniodawcy. 2. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy, agencja pracy tymczasowej powiadomi na czas pracownika tymczasowego o zbliŝającym się zakończeniu umowy o pracę tymczasową tak, by pracownik był na to przygotowany, zachowując następujące terminy powiadomienia: Czas zatrudnienia w przepracowanych tygodniach Termin powiadomienia w dniach kalendarzowych od 0 do 12 tygodni 0 od 12 do 26 tygodni 5 od 26 do 52 tygodni 10 od 52 do 78 tygodni włącznie W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej nie zastosuje się lub zastosuje się częściowo do wymienionych w ustępie 2 terminów wypowiedzenia, jest ona zobowiązana wypłacić pracownikowi odszkodowanie równe rzeczywistemu wynagrodzeniu, które pracownik tymczasowy otrzymałby podczas niezachowanego terminu wypowiedzenia. Agencja pracy tymczasowej jest zwolniona z tego obowiązku, jeŝeli i o ile w okresie trwania niezachowanego terminu wypowiedzenia zaproponuje ona pracownikowi odpowiednią dla niego pracę (zgodnie z postanowieniami z art. 13) Ponadto agencja pracy tymczasowej jest zwolniona z tego obowiązku takŝe w przypadku, gdy pracownik tymczasowy nie przyjmie oferowanej pracy. 4. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępie 2 zastosowanie terminu wypowiedzenia nie jest wymagane w przypadku choroby lub wypadku pracownika. W przypadku choroby lub wypadku umowa o pracę tymczasową zawarta na czas wykonania określonej pracy wygasa ze skutkiem natychmiastowym na wniosek zleceniodawcy bezpośrednio po zgłoszeniu, o czym mowa w art. 32 ustęp 1 niniejszego CAO. 8

9 5. JeŜeli pracownik tymczasowy (kandydat na pracownika tymczasowego) nie wyrejestruje się z agencji pracy tymczasowej, poprzez zakończenie umowy o pracę tymczasową na jeden ze sposobów wymienionych we wcześniejszych ustępach niniejszego artykułu następuje powrót do sytuacji, o której mowa w art. 4, ustępy 2, 3 i 4 niniejszego CAO. Artykuł 11 Zakończenie umowy o pracę tymczasową na czas określony i na czas nieokreślony 1. Umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony moŝe w kaŝdej chwili zostać rozwiązana przez pracownika i agencję pracy tymczasowej od pierwszego kolejnego dnia roboczego z zachowaniem wymienionych w ustępie 2 terminów wypowiedzenia, chyba, Ŝe przedterminowe wypowiedzenie umowy zostało pisemnie wykluczone w umowie o pracę tymczasową. Wykluczenie przedterminowego wypowiedzenia jest moŝliwe jedynie w przypadku, w którym umowa o pracę tymczasową została zawarta na okres 3 miesięcy lub dłuŝszy. 2. a. Terminy wypowiedzenia, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wynoszą w przypadku pracownika tymczasowego: w przypadku umowy na czas określony zawartej na okres 3 miesięcy lub krótszy: siedem dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje w danej chwili przez okres krótszy niŝ 3 miesiące: siedem dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony zawartej na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące ale krótszy niŝ 6 miesięcy: czternaście dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje dłuŝej niŝ 3 miesiące, ale krócej niŝ 6 miesięcy: czternaście dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, zawartej na okres 6 miesięcy lub dłuŝszy: 28 dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje juŝ 6 miesięcy lub dłuŝej: 28 dni kalendarzowych. b. Dla agencji pracy tymczasowej termin wypowiedzenia, o którym mowa w ustępie 1 tego artykułu, wynosi jeden miesiąc. 3. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępach 1 i 2 tego artykułu, kaŝda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony pod warunkiem zwolnienia z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia moŝe zostać przedterminowo wypowiedziana przez obie strony umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli agencja pracy tymczasowej powołuje się na wyŝej wymieniony zapis. W tym wypadku pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a agencję pracy tymczasowej obowiązuje termin wypowiedzenia wynoszący trzy miesiące. 4. Umowa o pracę tymczasową zawarta na czas nieokreślony moŝe w kaŝdej chwili zostać wypowiedziana przez pracownika i agencję pracy tymczasowej od pierwszego następnego dnia roboczego z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, chyba, Ŝe w umowie ustalono inny okres wypowiedzenia. JeŜeli w umowie o pracę tymczasową ujęto dłuŝszy termin wypowiedzenia, wówczas termin ten obowiązuje zarówno pracownika, jak i agencję pracy tymczasowej*. 5. KaŜda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony i nieokreślony we wszystkich przypadkach kończy się z mocy prawa ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik ukończy 65 lat, chyba, Ŝe w indywidualnej umowie o pracę tymczasową wyraźnie postanowiono inaczej. * W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:672 BW. Artykuł 12 Okresy próbne 1. Umowa o pracę tymczasową moŝe zawierać zapis o okresie próbnym jedynie w przypadku, w którym umowa jest zawierana na okres przynajmniej 3 miesięcy; obowiązuje wówczas równieŝ maksymalny okres próbny określony prawem. 2. W przypadku, gdy strony zawarły ze sobą więcej niŝ jedną umowę o pracę tymczasową lub z przerwami krótszymi niŝ 26 tygodni, a poprzednia umowa nie została zakończona w okresie próbnym, w kolejnej umowie moŝna nie ująć zapisu o okresie próbnym, chyba Ŝe do wykonania prac 9

10 w ramach umowy o pracę tymczasową wykonywanych przez pracownika będą wymagane wyraźnie inne umiejętności i kompetencje niŝ te, co do których moŝna w granicach rozsądku przypuszczać, Ŝe nabył on w ich zakresie wystarczające doświadczenie podczas prac wykonywanych w ramach poprzedniej umowy (poprzednich umów) o pracę tymczasową. 3. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu kaŝda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony bądź moŝliwy do określenia okres wynoszący trzy miesiące lub dłuŝszy bez zapisu, zgodnie z którym jest ona zawarta na czas wykonania określonej pracy, jeŝeli jest mowa o udostępnianiu pracownika nowemu zleceniodawcy, który jeszcze nie zapoznał się z pracownikiem tymczasowym, moŝe zostać zawarta umowa z włączeniem wyjątkowego, dodatkowego zapisu zakładającego okres próbny wynoszący 7 dni kalendarzowych, podczas którego z jednej strony pracownik, a z drugiej strony agencja pracy tymczasowej moŝe zakończyć umowę o pracę tymczasową ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, Ŝe nastąpi to na wniosek zleceniodawcy. Objaśnienie: Strony CAO ustalają ten wyjątkowy okres próbny ujęty w art. 12 ustęp 3 z uwagi na specyficzny charakter stosunków w pracy tymczasowej, w których pracownik tymczasowy i zleceniodawca, którzy jeszcze nigdy razem nie pracowali, muszą mieć moŝliwość ustalenia, czy współpraca jest moŝliwa, przy czym w przypadku, w którym współpraca okazuje się niemoŝliwa, agencja pracy tymczasowej ma w chwili rozpoczęcia umowy na czas określony (w ramach określonych i bardzo wąskich granic) ograniczoną moŝliwość, by zakończyć taką umowę w trybie natychmiastowym. Przepisy prawne dotyczące okresów próbnych (art. 7:652 BW) brzmią następująco: 1. JeŜeli strony ustalają okres próbny, jest on jednakowy dla obu stron. 2. Okres próbny jest ustalany na piśmie. 3. Przy zawarciu umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony okres próbny moŝe wynosić maksymalnie 2 miesiące. 4. Przy zawarciu umowy o pracę tymczasową na czas określony moŝna ustalić okres próbny wynoszący maksymalnie: a. miesiąc, jeŝeli umowa została zawarta na okres krótszy niŝ dwa lata; b. dwa miesiące, jeŝeli umowa została zawarta na okres wynoszący dwa lata lub dłuŝszy. 5. JeŜeli zakończenie umowy na czas określony nie jest ustalone na datę kalendarzową, moŝna ustalić okres próbny wynoszący maksymalnie jeden miesiąc. 6. Ze szkodą dla pracownika moŝna odstąpić od ustępów 4 i 5 jedynie na mocy zbiorowego układu pracy lub na mocy rozporządzenia wydanego przez lub w imieniu uprawnionego do tego organu administracji. Artykuł 13 Przerwa w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia* 1 1. JeŜeli w czasie trwania umowy o pracę tymczasową na czas określony lub nieokreślony bez zastrzeŝenia wykluczającego ciągłość wypłaty wynagrodzenia nastąpi przerwa w pracy tymczasowej z powodu zakończenia lub wycofania zlecenia, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana, aby na czas obowiązywania umowy, poszukać odpowiedniego dla pracownika zajęcia zastępczego i zaproponować je pracownikowi. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany zaakceptować rozsądną ofertę proponującą odpowiednią zastępczą pracę tymczasową. Pod pojęciem odpowiednia praca zastępcza w ramach niniejszego artykułu rozumie się pracę, która spełnia dwa poniŝsze warunki: a. praca wykonywana jest w ramach tej samej grupy stanowisk lub najwyŝej dwie grupy stanowisk niŝej niŝ stanowisko, które było objęte przez pracownika jako pierwsze w ramach obowiązującej umowy o pracę tymczasową (zgodnie z Załącznikiem I część A (wyznaczenie stanowiska)). JeŜeli w ramach obowiązującej umowy o pracę tymczasową ostatnio wykonywana praca zalicza się do wyŝszej grupy stanowisk niŝ pierwsza praca, jako odpowiednią uznaje się pracę o dwie grupy stanowisk niŝej niŝ w wyŝszej grupie stanowisk; b. jest to praca o średnim czasie trwania w tygodniu/miesiącu/okresie, równym okresowi ujętemu w umowie o pracę tymczasową. Do chwili zaproponowania i zaakceptowania lub odmowy przyjęcia odpowiedniej pracy zastępczej, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana na czas trwania umowy o pracę tymczasową wypłacać wynagrodzenie co najmniej zgodne z przepisami, ustalonymi w ustępie 3 niniejszego artykułu. 10

11 2. W celu szybkiego przydzielenia pracy zastępczej sposób postępowania jest następujący. JeŜeli w trakcie obowiązywania umowy o pracę tymczasową zlecenie zostaje zakończone i w związku z tym następuje przerwa w pracy tymczasowej: a. najszybciej jak jest to moŝliwe, po ogłoszeniu terminu, w którym zakończą się prace, odbywa się rozmowa na temat pracy zastępczej; b. w tej rozmowie przedstawiane są szanse, Ŝyczenia i moŝliwości obu stron dotyczące pracy na tym samym/porównywalnym/pokrewnym stanowisku; c. następnie omawiane są Ŝyczenia i moŝliwości odnoszące się do obszaru lokalnego/regionalnego, na którym pracownik moŝe wykonywać pracę; d. w przypadku stwierdzenia, Ŝe istnieje niewiele moŝliwości szybkiego znalezienia pracy zastępczej na tym samym stanowisku lub na porównywalnym/pokrewnym stanowisku, naleŝy sprawdzić, czy jest dostępny inny, odpowiedni rodzaj pracy; e. ponadto ustala się, czy pracownik tymczasowy jest gotowy lub czy jest w stanie przejść dodatkowe szkolenie lub przekwalifikowanie lub czy są moŝliwe/poŝądane inne czynności, które mogą umoŝliwić znalezienie pracy zastępczej; f. Wnioski z tej rozmowy są rejestrowane na piśmie. 3. Przepisy dotyczące wynagrodzenia w przypadku przerwy w pracy tymczasowej są jak podano poniŝej. Wynagrodzenie początkowe, o którym mowa w Załączniku I część B (przepisy dotyczące wynagrodzenia) w przypadku stanowiska niŝszego o dwie grupy od stanowiska zajmowanego podczas ostatnio zakończonego zlecenia, podwyŝszone o dodatek z tytułu doświadczenia zawodowego, który jest równy wartości okresowej podwyŝki wynagrodzeń (2,75 procent) za kaŝde 52 tygodnie przepracowane przez pracownika dla agencji pracy tymczasowej, zakładając, Ŝe wynagrodzenie to nie moŝe być niŝsze niŝ 90% rzeczywistego wynagrodzenia otrzymywanego podczas wykonywania ostatniej, zakończonej pracy i Ŝe jest co najmniej równe ustawowemu wynagrodzeniu minimalnemu. JeŜeli w trakcie obowiązywania umowy o pracę tymczasową, na skutek zastosowania przepisów z ustępu 1 punkt a. niniejszego artykułu, stwierdzi się znalezienie odpowiedniej pracy, w późniejszym okresie wystąpienia przerwy w pracy tymczasowej odpowiednia praca nie będzie znajdowała się na niŝszym poziomie niŝ ustalono za pierwszym razem zgodnie z ustępem 1 punkt a niniejszego artykułu. Wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami tego ustępu nie przekroczy wysokości ostatniego wynagrodzenia. 4. Obowiązki odnośnie zaoferowania odpowiedniej, zastępczej pracy tymczasowej oraz ciągłego wypłacania wynagrodzenia, o czym mowa w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania w przypadku, gdy pracownik tymczasowy wyrejestrował się z agencji pracy tymczasowej, o czym mowa w art. 4 ustęp 1 niniejszego CAO, lub teŝ w inny sposób dał do zrozumienia, Ŝe nie jest juŝ dyspozycyjny przez całkowity uzgodniony okres trwania pracy tymczasowej. Ponadto te wymogi przestają obowiązywać w przypadku, gdy pracownik tymczasowy odmówił przyjęcia rozsądnej oferty odpowiedniej pracy zastępczej* a. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowej pracy w ramach tej samej umowy o pracę tymczasową w fazie B jest równe rzeczywistemu wynagrodzeniu otrzymywanemu w przypadku przerwy w pracy tymczasowej. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępniania pracownika w fazie C wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie obliczane na podstawie przepisów, o których mowa w art. 13 ustęp 3 niniejszego CAO. c. JeŜeli jest mowa o nowym udostępnianiu pracownika w fazie B i C, jednak w mniejszym wymiarze godzin niŝ ustalono w umowie o pracę tymczasową, godziny nowego udostępniania są wypłacane zgodnie z ustępem 5 punkty a. i b. niniejszego artykułu. Za ilość godzin, w których nie jest wykonywana praca, płatność jest dokonywana zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, jeŝeli pracownik zgłasza dyspozycyjność wykonywania pracy w pełnym wymiarze godzin ujętym w umowie o pracę tymczasową. 6. W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej ustali, Ŝe nie moŝe znaleźć odpowiedniej pracy dla pracownika szukającego pracy zastępczej i w ciągu terminu na znalezienie pracy zastępczej, o czym jest mowa w ustępie 7, znalezienie pracy zastępczej okazało się niemoŝliwe i agencja pracy tymczasowej stwierdziła, Ŝe z przyczyn związanych z interesem przedsiębiorstwa miejsce pracy musi zostać zlikwidowane, agencja pracy tymczasowej moŝe zwrócić się do działu prawnego Centralnej Organizacji Pracy i Dochodów, w skrócie CWI (Centrale Organisatie Werk en Inkomen, afdeling Juridische Zaken) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zwolnienie w celu zakończenia stosunku pracy. 11

12 7. W odniesieniu do pracownika tymczasowego zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej przez okres krótszy niŝ pięć lat, wniosek o wydanie pozwolenia na zwolnienie nie moŝe być złoŝony wcześniej niŝ w miesiąc od zakończenia ostatniego zlecenia. W przypadku, gdy pracownik pracuje dłuŝej niŝ 5, ale krócej niŝ 10 lat dla agencji pracy tymczasowej, termin na znalezienie pracy zastępczej wynosi 3 miesiące, a jeŝeli staŝ pracy dla danej agencji wynosi 10 lat lub więcej - 4 miesiące. W celu dokonania wyliczenia wymienionych w tym ustępie okresów pięciu lub więcej lat, obowiązuje zasada, Ŝe powinny one obejmować fazy A i B, przy czym faza A odpowiada przepracowaniu 1,5 roku, a do fazy B zaliczają się takŝe przerwy krótsze niŝ 13 tygodni. 8. Spory dotyczące rozumienia niniejszego artykułu, a mianowicie dotyczące rozumienia i zastosowania pojęcia odpowiednia praca oraz wdroŝenia procedury znalezienia pracy zastępczej, mogą zostać przedstawione komisji rozjemczej przez obie strony, na podstawie artykułów 37 i 38 niniejszego CAO. *1 Patrz takŝe protokół B. *2 W drodze odstępstwa od art. 7:628 BW. Artykuł 14 Kolejni pracodawcy 1. Pod pojęciem kolejni pracodawcy naleŝy rozumieć sytuację, w której pracownik tymczasowy pracował kolejno u róŝnych pracodawców, którzy biorąc pod uwagę wykonaną pracę - powinni być postrzegani jako następujący po sobie. JeŜeli jest mowa o kolejnych pracodawcach, naliczanie, o którym mowa w art. 8 odbywa się bez przerw, z zastrzeŝeniem, Ŝe termin w rozumieniu punktu e ustępu 1 artykułu 8 zostanie w tym przypadku przedłuŝony o czas trwania stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy z odliczeniem 78 przepracowanych tygodni. * 2. Nie ma mowy o kolejnych pracodawcach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu w przypadku, w którym przerwa pomiędzy dwiema umowami o pracę i/lub umowami o pracę tymczasową wynosiła 13 tygodni lub więcej*. 3. Naliczanie 26 tygodni, o których mowa w art. 22 ustęp 5 punkt b. jest kontynuowane w przypadku kolejnych pracodawców. Kontynuacja naliczania nie ma miejsca w przypadku, w którym agencja pracy tymczasowej nie mogła przewidzieć, Ŝe ma to zastosowanie na skutek świadomego bądź błędnego udzielenia przez pracownika tymczasowego nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących jego przeszłości zawodowej. 4. W odniesieniu do pracownika tymczasowego wykonującego pracę tymczasową na rzecz agencji pracy tymczasowej, która zgodnie z niniejszym artykułem powinna być traktowana jako kolejny pracodawca, stosuje się następujący przepis: jeŝeli pracodawca jest kolejnym pracodawcą, przy pierwszej umowie o pracę tymczasową, zawieranej z pracownikiem tymczasowym stosuje on system fazowy, opisany w niniejszym CAO. Okres przepracowany przez pracownika tymczasowego u poprzedniego pracodawcy zostaje wliczony do systemu fazowego jak opisano w niniejszym CAO, zaczynając od początku fazy A. * Patrz art. 7:691 ustęp 5 i/lub 7:668a ustęp 3 BW. Objaśnienie: W odniesieniu do kolejnych pracodawców, o których mowa w niniejszym artykule, wliczana jest jedynie liczba tygodni/okres, kiedy była wykonywana ta sama lub prawie ta sama praca. Tym samym sama długość poprzedniej umowy nie ma znaczenia. W przypadku, gdy pracownik wykonuje najpierw pracę dla pracodawcy, będąc bezpośrednio przez niego zatrudnionym, a następnie wykonuje tę samą lub prawie tę samą pracę na mocy umowy o pracę tymczasową zawartą z agencją pracy tymczasowej, a poprzedni pracodawca obecnie korzysta z usług tego pracownika poprzez agencję pracy tymczasowej, jest mowa o kolejnych pracodawcach. JeŜeli pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o swojej przeszłości zawodowej (patrz artykuł 6 niniejszego CAO), czas przepracowany u poprzedniego pracodawcy (teraz pracodawcy-uŝytkownika) zostanie naliczony i kontynuowany w systemie fazowym u nowego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). Dotychczas przepracowany okres zostaje wtedy włączony do systemu fazowego (patrz art. 8 niniejszego CAO). JeŜeli pracownik tymczasowy wykonywał przez dwa lata prawie taką samą pracę dla poprzedniego pracodawcy, w chwili, gdy zaczyna pracować poprzez agencję pracy tymczasowej, znajduje się on w fazie B. W fazie B pozostaje jeszcze siedem umów trwających maksymalnie półtora roku (dwa lata 12

13 minus sześć miesięcy w przypadku kolejnych pracodawców po odjęciu fazy A). W przypadku, gdy pracownik najpierw wykonywał pracę dla agencji pracy tymczasowej w określonym przedsiębiorstwie najmującym pracowników, a następnie wykonuje tę samą lub prawie tę samą pracę dla tego samego przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika, lecz poprzez inną agencję pracy tymczasowej, jest równieŝ mowa o kolejnych pracodawcach. JeŜeli pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o swojej przeszłości zawodowej (patrz art. 6 niniejszego CAO), czas przepracowany u poprzedniego pracodawcy-uŝytkownika zostanie naliczony i kontynuowany w nowej agencji pracy tymczasowej. Np. jeŝeli ten pracownik tymczasowy wykonywał u tego pracodawcy-uŝytkownika taką samą lub prawie taką samą pracę przez 5 tygodni, w momencie, w którym kontynuuje on tam swoją pracę poprzez inną agencję pracy tymczasowej, znajduje się on w fazie A, niezaleŝnie od tego, w jakiej fazie znajdował się w poprzedniej agencji pracy tymczasowej. Ma to miejsce, poniewaŝ w przypadku kolejnych pracodawców waŝne jest, jaką pracę wykonywał pracownik tymczasowy, a nie, jakie prawa nabył podczas wykonywania poprzedniej pracy tymczasowej. Aby ułatwić zatrudnienie pracowników w wieku od lat 65 przez agencje pracy tymczasowej, w niniejszym CAO ujęto specjalny przepis dotyczący tej grupy pracowników. Przepis ten ma na celu usunięcie ewentualnych przeszkód utrudniających udział osób w starszym wieku w procesie pracy. Faza A została przedłuŝona z 78 do 130 tygodni (patrz art. 8, ustęp 1, punkt e niniejszego CAO), a oprócz tego ujęto nowy przepis dotyczący staŝu pracy tych pracowników.w wyniku tego przepisu pracownik moŝe zawsze pracować jako pracownik tymczasowy co najmniej przez 52 tygodnie w fazie A, równieŝ w przypadku kolejnych pracodawców. RozróŜnia się dwa rodzaje sytuacji: 1. Pracownik tymczasowy przepracował więcej niŝ 130 tygodni u poprzedniego pracodawcy. Dla pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje faza A w wymiarze 130 tygodni. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej (kolejnego pracodawcy), czas trwania fazy A przedłuŝony zostaje o okres przepracowany przez pracownika tymczasowego u danego pracodawcyuŝytkownika. Następnie odlicza się od tego 78 tygodni. Przykład kalkulacji: Pracownik tymczasowy pracował u poprzedniego pracodawcy X bez przerwy przez okres 10 lat (520 tygodni) na danym stanowisku. Następnie nadal pracuje na tym samym stanowisku, ale w tej chwili przez agencję pracy tymczasowej. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej faza A (130 tygodni) zostaje przedłuŝona o 520 tygodni. Odlicza się od tego 78 tygodni. Maksymalny czas trwania fazy A w chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej Y wynosi więc ( =) 572 tygodnie. Agencja pracy tymczasowej Y jest kolejnym pracodawcą po pracodawcy X na okres 520 tygodni. Te tygodnie zostają wliczone do fazy A (572 tygodnie). Tak więc pracownik tymczasowy moŝe jeszcze pracować przez ( =) 52 tygodnie dla agencji pracy tymczasowej Y w fazie A, poniewaŝ niezaleŝnie od staŝu pracy, zawsze pozostaje okres co najmniej 52 tygodni, który naleŝy przepracować w fazie A. 2. Pracownik tymczasowy przepracował mniej niŝ 130 tygodni u poprzedniego pracodawcy. Dla pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje faza A w wymiarze 130 tygodni. Szczególne zasady naliczania, tak jak opisano to powyŝej w punkcie 1, w tym przypadku nie prowadzą do rezultatu róŝniącego się od normalnego wyniku obliczeń w przypadku kolejnych pracodawców. Przykład kalkulacji: Pracownik tymczasowy pracował u poprzedniego pracodawcy X bez przerwy przez okres 50 tygodni na danym stanowisku. Następnie nadal pracuje na tym samym stanowisku, ale w tej chwili przez agencję pracy tymczasowej. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej, faza A (130 tygodni) nie zostaje przedłuŝona. Tak więc maksymalny czas trwania fazy A wynosi nadal 130 tygodni. Agencja pracy tymczasowej Y jest kolejnym pracodawcą po pracodawcy X na okres 50 tygodni. Te tygodnie zostają wliczone do fazy A (130 tygodni). Tak więc pracownik tymczasowy moŝe jeszcze pracować przez (130 50=) 80 tygodni dla agencji pracy tymczasowej Y w fazie A.. Artykuł 15 NaduŜycie prawa MoŜe być mowa o naruszeniu prawa i przez to niesłusznym niezastosowaniu artykułu 22 ustęp 5 punkt b w przypadku, gdy pracownik tymczasowy przez dłuŝszy okres przerywany regularnymi przerwami wykonuje tę samą albo prawie tę samą pracę na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej dla róŝnych pracodawców-uŝytkowników w zakresie tego samego CAO, albo wykonuje tą samą lub prawie tą samą 13

14 pracę u tego samego pracodawcy-uŝytkownika za pośrednictwem róŝnych agencji pracy tymczasowej i z powodu opisanych zmian pracownik tymczasowy nie spełnia wymogów ustalonych w art. 22 ustęp 5 punkt b. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy tak twierdzi i ten fakt uzasadni, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek udowodnić, Ŝe nie ma mowy o naruszeniu prawa. Artykuł 16 Wykaz nabytych praw Na wniosek pracownika tymczasowego kończącego pracę tymczasową i wycofującego swoją rejestrację jako kandydata na pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej wydaje wykaz praw nabytych przez pracownika na podstawie niniejszego CAO w ramach systemu fazowego, a takŝe oświadczenie stwierdzające, Ŝe spełniono wymóg posiadania staŝu pracy, określony w artykule 36A,ustęp 1 lub w artykule 36B, ustęp 1. Artykuł 17 Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej 1. Pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej są zobowiązane zachowywać się wobec siebie jak dobry pracownik i dobry pracodawca. 2. Wobec agencji pracy tymczasowej pracownik tymczasowy jest zobowiązany wykonywać ustaloną pracę pod nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy oraz stosować się do odpowiednich przepisów agencji pracy tymczasowej i zleceniodawcy odnośnie wykonywania pracy. W przypadku, gdy pracownik nie dopełnia nałoŝonych obowiązków, pracodawca ma prawo zastosować sankcje, o których mowa w art W odniesieniu do pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek ustalić ze zleceniodawcą, Ŝe podczas nadzorowania i kierowania pracą pracownika tymczasowego oraz w odniesieniu do wykonywania przez niego pracy, zleceniodawca będzie się zachowywał w ten sam dbały sposób, w jaki się zachowuje w stosunku do własnych pracowników. 4. Przed podjęciem pracy przez pracownika tymczasowego u zleceniodawcy, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana poinformować o wymaganych kwalifikacjach (zawodowych) potrzebnych do wykonywania pracy, o ewentualnych ryzykach związanych z bezpieczeństwem oraz związanym z tym sposobem postępowania. Artykuł 18 Regulamin zachowania i sankcje 1. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany stosować się do oficjalnych, zatwierdzonych przepisów i regulaminu dotyczącego zachowania obowiązujących zarówno u pracodawcy-uŝytkownika, jak i w agencji pracy tymczasowej. 2. Agencja pracy tymczasowej będzie przeciwdziałać (częściowemu) niestosowaniu się do wymienionych wcześniej przepisów przez pracownika tymczasowego i tam, gdzie to moŝliwe, postara się temu zapobiec. 3. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, nieprawidłowości lub złamania regulaminu zachowania, procedur lub zaleceń przez pracownika tymczasowego, w zaleŝności od rodzaju i okoliczności przekroczenia, moŝliwe są następujące sankcje (lub ich kombinacje): a. nagana; b. tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych, ewentualnie z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia*; c. zwolnienie (ewentualnie ze skutkiem natychmiastowym). 4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia* jest moŝliwe wtedy, gdy pracownik tymczasowy zgodnie z obiektywną oceną nie dopełni swoich obowiązków, co doprowadzi do zakończenia zlecenia. 5. Od nałoŝenia przez agencję pracy tymczasowej sankcji, o których mowa w ustępie 3 punkty a i b niniejszego artykułu moŝna się bezpośrednio odwołać do Komisji Rozjemczej do spraw Pracy Tymczasowej (Geschillencommissie voor het Uitzendwezen), co określa artykuł 38 niniejszego CAO. 6. JeŜeli po zbadaniu sprawy okazuje się, Ŝe nieodpowiednie zachowanie, nieprawidłowości lub przekroczenie regulaminu zachowania, procedur lub zaleceń nie miało miejsca, pracownik tymczasowy, którego to dotyczy, i przeciwko któremu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, zostanie na swój wniosek zrehabilitowany poprzez skierowane do niego osobiście pismo. * Wszystko to w drodze odstępstwa od art. 7:628 BW, o ile ma to w niniejszym zastosowanie. 14

15 Artykuł 19 Ewidencja czasu pracy 1. Przy rozpoczęciu kaŝdego udostępniania pracownika i/lub kaŝdej oddzielnej umowy o pracę tymczasową, a takŝe w okresie, w którym ona obowiązuje, pracownik tymczasowy otrzymuje co tydzień kartę ewidencji czasu pracy. 2. Na tej karcie, pod koniec kaŝdego tygodnia, pracownik tymczasowy wpisze liczbę godzin normalnych, godzin, za które przysługuje dodatek oraz nadgodzin, które przepracował w ciągu tygodnia. Karta ta jest przedkładana zleceniodawcy do zatwierdzenia i podpisu. Po podpisaniu karta jest niezwłocznie dostarczana do agencji pracy tymczasowej. 3. W przypadku, gdy zleceniodawca (automatycznie) przekazuje do agencji pracy tymczasowej kartę ewidencji czasu pracy, agencja pracy tymczasowej zadba o to, by pracownik tymczasowy miał do niej wgląd i by otrzymał jej kopię. W przypadku sporu dotyczącego ewidencji czasu pracy, na agencji pracy tymczasowej spoczywa obowiązek wykazania, ile godzin przepracował pracownik tymczasowy. Artykuł 20 Czas pracy i odpoczynku 1. Czas pracy i odpoczynku pracowników tymczasowych jest równy zwyczajowym okresom pracy i odpoczynku obowiązującym u danego zleceniodawcy, z załoŝeniem, Ŝe dla pracowników tymczasowych moŝna przyjąć odrębny tryb pracy, z uwzględnieniem przepisów określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu. 2. Czas pracy pracownika tymczasowego na dzień/tydzień/okres w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika nie przekroczy granic wyznaczonych prawem i/lub obowiązujących na mocy niniejszego CAO. Podobnie, czas odpoczynku pracownika tymczasowego nie będzie krótszy, niŝ zwyczajowy czas odpoczynku w danym przedsiębiorstwie, określony na podstawie obowiązującego prawa i/lub CAO. 3. W chwili rozpoczęcia pracy u zleceniodawcy, z pracownikiem tymczasowym ustala się pisemnie czas pracy obowiązujący w trakcie wykonywania tych czynności, po czym te godziny pracy stanowią integralną część umowy o pracę tymczasową. Artykuł 21 Wyznaczenie stanowiska 1. W celu określenia odpowiedniej grupy stanowisk, w ramach których pracownik będzie wykonywał swoją pracę, przed rozpoczęciem udostępniania pracownika powinno zostać wyznaczone stanowisko, w obrębie jednego z poziomów stanowisk, od 1 do 9 włącznie. Odbywa się to na podstawie opisanej procedury, przepisów decyzyjnych i profili stanowisk, zgodnie z Załącznikiem I część A (przepisy dotyczące wynagrodzenia). 2. W przypadku zastosowania wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w art. 22 ustęp 5, naleŝy ponadto pisemnie poinformować o grupie stanowisk określonej na podstawie obowiązującej w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika systematyki, czyniąc to na podstawie informacji udzielonych przez pracodawcęuŝytkownika (patrz art. 4g. Załącznik I cześć B). Artykuł 22 Wynagrodzenie 1. Ogólnie Pracownik tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie obliczane na podstawie okresu wykonywania pracy, z uwzględnieniem Załącznika I (przepisy dotyczące wynagrodzenia). 2. Faza A W fazie A ustalane jest rzeczywiste wynagrodzenie za kaŝde udostępnienie pracownika pracodawcyuŝytkownikowi z uwzględnieniem artykułu Faza B a. W fazie B wynagrodzenie jest rzeczywistym wynagrodzeniem ustalonym w umowie o pracę tymczasową, z uwzględnieniem artykułu 21. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w ramach tej samej umowy o pracę tymczasową w fazie B jest przynajmniej równe rzeczywistemu wynagrodzeniu, otrzymywanemu przed przerwą w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia. c. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas trwania nowej umowy o pracę tymczasową w fazie B wynosi przynajmniej kwotę wynagrodzenia obliczonego na podstawie przepisów, o których mowa w artykule 13 ustęp 3 niniejszego CAO, chyba Ŝe jest mowa o przerwie wynoszącej 13 lub więcej tygodni, ale krótszej niŝ 26 tygodni pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasową. 15

16 4. Faza C a. W fazie C wynagrodzenie jest równe rzeczywistemu wynagrodzeniu ustalonemu w umowie o pracę tymczasową, z uwzględnieniem artykułu 21. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w fazie C jest równe przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu obliczanemu na podstawie przepisów, o których mowa w artykule 13 ustęp 3 niniejszego CAO, z zachowaniem przepisów ujętych w ustępie 4 i ustępie 5 punkt c niniejszego artykułu. c. JeŜeli i jak długo rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w fazie C jest niŝsze niŝ ostatnio obowiązujące rzeczywiste wynagrodzenie podczas poprzedniego udostępnienia pracownika w fazie C, przez okres maksymalnie 13 tygodni od chwili nowego udostępnienia pracownik tymczasowy ma prawo ubiegać się o uzupełnienie rzeczywistego wynagrodzenia w postaci dodatku indywidualnego do kwoty wynoszącej 100% ostatniego obowiązującego rzeczywistego wynagrodzenia podczas poprzedniego udostępnienia. Postanowienia poprzedniego zdania mają zastosowanie w stosunku do udostępnień jako pojedynczego nowego udostępnienia, o ile nie trwały one jeszcze w sumie przez okres trzynastu tygodni, licząc od pierwszego z kolejnych udostępnień. 5. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika a. W drodze odstępstwa od ustaleń z ustępów 2, 3 i 4 punkt a i b niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej moŝe uzgodnić z pracownikiem tymczasowym zastosowanie opisanego poniŝej wynagrodzenia równego stawce wypłacanej stałym pracownikom przedsiębiorstwa pracodawcyuŝytkownika od chwili rozpoczęcia pracy przez pracownika, z uwzględnieniem postanowień dotyczących równego traktowania z art. 3 ustęp 1 niniejszego CAO. Zastosowanie wymienionego wyŝej wynagrodzenia dla stałych pracowników przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika powinno być pisemnie potwierdzone pracownikowi tymczasowemu. W przypadku, w którym postanowiono skorzystać z wynagrodzenia dla stałych pracowników przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika, agencja pracy tymczasowej moŝe odejść od tego rozwiązania tylko po wystąpieniu przerwy w pracy w danym przedsiębiorstwie wynoszącej 26 lub więcej tygodni. Oznacza to, Ŝe jeŝeli ustalono z pracownikiem tymczasowym zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika od pierwszego dnia pracy, postanowienie to dotyczy takŝe pozostałych pracowników tymczasowych danej agencji pracy tymczasowej, którzy wykonują taką samą, lub prawie taką samą pracę w tym samym przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika. Zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w niniejszym ustępie zostało, w odróŝnieniu od postanowień niniejszego ustępu, dozwolone w dniu 29 marca b. W drodze odstępstwa od postanowień ustępów 2, 3 i 4 punkt a i b, po przepracowaniu przez pracownika tymczasowego 26 tygodni po 29 marca 2004 na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej w tym samym przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, niezaleŝnie od charakteru wykonywanej pracy, prawnie obowiązujące wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik wykonujący pracę na takim samym lub podobnym stanowisku na rzecz tego przedsiębiorstwa pracodawcyuŝytkownika, jest przyznawane pracownikowi tymczasowemu. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałego pracownika pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w niniejszym ustępie, składa się z następujących elementów, zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika: 1. wyłącznie obowiązujące wynagrodzenie okresowe według kategorii zaszeregowania; 2. stosowane skrócenie czasu pracy na tydzień/miesiąc/rok/okres. MoŜe ono w zaleŝności od decyzji agencji pracy tymczasowej zostać zrekompensowane w postaci czasu i/lub pieniędzy; 3. dodatek za nadgodziny, przesunięte godziny, nieregularne godziny (w tym dodatek za dni świąteczne) i dodatki za pracę zmianową; 4. początkowa podwyŝka wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika; 5. zwrot kosztów (agencja pracy tymczasowej moŝe to wypłacić bez potrąceń z wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych: koszty podróŝy, utrzymania i inne niezbędne koszty poniesione z racji wykonywania pracy na danym stanowisku); 6. okresowe podwyŝki wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika. Naliczanie 26 tygodni, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozpoczyna się ponownie po przerwie w pracy w danym przedsiębiorstwie wynoszącej 26 lub więcej tygodni. 16

17 Artykuł 23 Pracownicy wykwalifikowani 1. JeŜeli w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika obowiązuje układ CAO zawierający szczegółowe przepisy dotyczące wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych, o czym mowa w art. 22 ustęp 5, są one stosowane w drodze odstępstwa od ustaleń z art. 22 ustęp 5 punkt a, przy czym w drodze odstępstwa od niniejszego ustępu, CAO przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika moŝe zawierać termin oczekiwania krótszy niŝ 26 tygodni, od pierwszego dnia pracy pracownika tymczasowego w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, jeŝeli te ustalenia zostały przekazane w formie pisemnej przez strony CAO, o którym mowa, stronom niniejszego CAO, a komisja parytetowa, o której mowa w ustępie 3 uznała, Ŝe spełniają one kryteria ujęte w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu. Po ich ogłoszeniu, wymienione powyŝej decyzje komisji do spraw wynagrodzeń zostaną niezwłocznie włączone do bieŝących umów o pracę tymczasową. Przepisy te nie mają jednak mocy wstecznej. Tam, gdzie w niniejszym CAO mają zastosowanie przepisy z wyjątkiem art. 22 ustęp 5, naleŝy równieŝ rozumieć, Ŝe wyłączono zastosowanie art Pracownicy wykwalifikowani, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu powinni zostać określeni pod kątem uzyskania dyplomu i/lub czasu pracy w danym sektorze. 3 Komisja do spraw wynagrodzeń, o której mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu sprawdzi, czy poszczególne części wymienione w art. 22 ustęp 5 punkt b części 1 i 3 przepisów dotyczących wynagrodzeń dla pracowników wykwalifikowanych w CAO zainteresowanych stron są wyŝsze niŝ podane w przepisach niniejszego CAO dotyczących wynagrodzeń i z tego powodu powinny być zastosowane w odniesieniu do pracowników wykwalifikowanych. 4. Decyzje komisji do spraw wynagrodzeń nie mają mocy wstecznej. 5. Komisja do spraw wynagrodzeń została utworzona parytetowo, składa się z trzech przedstawicieli ze strony pracowników oraz z trzech przedstawicieli ze strony pracodawców i ustala swój własny regulamin. Komisja ta ma za zadanie rozstrzygać sprawy dotyczące zapisów art. 22 oraz ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu. Ponadto, na wniosek stron CAO, w uzasadnionych przypadkach komisja do spraw wynagrodzeń wyda zalecenia w odniesieniu do prawidłowego wyznaczenia stanowiska i wprowadzenia okresowej podwyŝki. 6. Komisja do spraw wynagrodzeń podejmie pisemnie uzasadnioną decyzję w sprawie złoŝonego wniosku w ciągu 14 dni kalendarzowych. Objaśnienie Z Komisją do spraw wynagrodzeń moŝna się skontaktować listownie, na adres Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp oraz em, na adres Artykuł 23A Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w budownictwie Niniejsze przepisy specjalne dla pracowników zatrudnionych w budownictwie zostały uzgodnione przez strony tego CAO, NBBU-CAO (CAO dla Holenderskiego Związku Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen - w skrócie NBBU)). oraz CAO dla Budownictwa, w celu stworzenia przejrzystego pakietu warunków zatrudnienia. CAO dla Pracowników Tymczasowych nie ma zastosowania w stosunku do agencji pracy tymczasowej które udostępniają pracowników pracodawcom w wymiarze przekraczającym 50 procent całkowitej kwoty wynagrodzenia rocznie w rozumieniu CAO dla Budownictwa i nie są członkami ABU ani NBBU. Dla pracowników tymczasowych, którzy udostępniani są pracodawcy-uŝytkownikowi, wobec którego ma zastosowanie CAO dla Budownictwa, obowiązuje odrębny pakiet warunków zatrudnienia, co opisano szczegółowo w załączniku VII (Odmienne warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych zatrudnionych w budownictwie) do niniejszych przepisów CAO. Artykuł 24 Program oszczędzania pracowniczego Agencja pracy tymczasowej zaoferuje pracownikom tymczasowym zatrudnionym w fazach B i C moŝliwość uczestnictwa w programie oszczędzania pracowniczego na poziomie przedsiębiorstwa, przy optymalnym wykorzystaniu istniejących udogodnień podatkowych. Artykuł 25 Rozliczenie wynagrodzenia Wypłacając pracownikowi ustalone wynagrodzenie, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana kaŝdorazowo przekazać pracownikowi tymczasowemu pisemne zestawienie (zgodnie z zapisami art

18 Załącznik I część B (przepisy dotyczące wynagrodzenia) z podaniem kwoty wynagrodzenia, sum, które się na nie składają, potrąceń od wynagrodzenia, a takŝe stawki godzinowej brutto, ilości przepracowanych godzin, dodatków do stawki godzinowej, wyszczególnionych dla kaŝdego rodzaju dodatku (zarówno procentowo, jak i w euro) oraz godzin. Za zgodą pracownika, rozliczenie moŝe być dostarczane pocztą elektroniczną zamiast zwykłą. Ponadto rozliczenie zawiera informacje na temat rezerw naliczonych za okres którego dotyczy zestawienie oraz całkowitą sumę naliczonych rezerw, jak równieŝ datę, kiedy te sumy są automatycznie przekazywane pracownikowi. Na rozliczeniu podane jest nazwisko pracodawcy i pracownika, a takŝe nazwa przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika (przedsiębiorstw pracodawców-uŝytkowników) oraz adres jego (ich) siedziby*. Ponadto zestawienie zawiera informacje o odpowiednim umiejscowieniu w skali CAO i o wypłaconym wynagrodzeniu, a takŝe o ustawowym wynagrodzeniu minimalnym i minimalnym dodatku urlopowym przysługującym pracownikowi w ramach tego przedziału czasowego. JeŜeli od wynagrodzenia odliczane są inne kwoty, niŝ z tytułu podatków lub składek ubezpieczeniowych, będzie to miało miejsce jedynie w porozumieniu z pracownikiem tymczasowym, a informacje na ten temat podane zostaną na odcinku wynagrodzenia. Na odcinku wynagrodzenia znajdzie się takŝe wykaz uŝywanych skrótów. * JeŜeli niemoŝliwym okaŝe się spełnienie wymienionego w niniejszym artykule obowiązku zaznaczenia nazwiska pracodawcy-uŝytkownika (pracodawców-uŝytkowników) na rozliczeniu wynagrodzenia, niniejsze zdanie nie obowiązuje. Artykuł 26 Rezerwy (wypłaty naleŝne za nieprzepracowane dni) 1. W przypadku stosowania systemu fazowego, wobec pracowników zatrudnionych w fazie A obowiązuje wyjątkowy system określony w art. 27, 28, 29, 30 i 31 dotyczący rezerw na potrzeby dni urlopowych, dodatku urlopowego, krótkiego urlopu, urlopu okolicznościowego i dni świątecznych. 2. W przypadku zawierania umów o pracę tymczasową na czas określony bądź nieokreślony w fazie A bez zapisu o zakończeniu umowy w chwili zakończenia zlecenia, pracowników czasowych, których to dotyczy, obowiązują przepisy ujęte w art. 27, 28, 29 i 30 dla fazy B. Artykuł 27 Urlop 1. Za kaŝdy pełny przepracowany miesiąc pracy, pracownik tymczasowy uzyskuje prawo do szesnastu godzin urlopu lub proporcjonalnie krótszego okresu, jeŝeli nie przepracował pełnego miesiąca. Urlop jest pobierany w formie dni urlopowych. 2. Agencja pracy tymczasowej moŝe wprowadzić regulamin urlopowy. 3. W celu wykonania postanowień z ust. 1 niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana co roku udzielić urlopu pracownikowi tymczasowemu, któremu ten urlop przysługuje, w taki sposób, aby pracownik tymczasowy nie musiał wykonywać pracy przez trzy tygodnie z rzędu lub trzykrotnie przez okres tygodnia. 4. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana zezwolić na wykorzystanie pozostałych dni urlopu, w zaleŝności od tego, czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje taka liczba dni urlopowych, chyba, Ŝe w regulaminie urlopów ujętym w ustępie 2 niniejszego artykułu postanowiono inaczej. 5. W związku z prawem ujętym w ustępie 1 niniejszego artykułu, pracownik tymczasowy otrzymuje uzupełnienie w postaci wyrównania za urlop, wyraŝone w procentach obowiązującego rzeczywistego wynagrodzenia, i o ile takie przepisy mają zastosowanie podwyŝszone o rekompensatę za dzień oczekiwania zgodnie z art. 32 ustęp 6 niniejszego CAO. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. 6. Uzupełnienie, o którym mowa w ustępie 5, nie jest wypłacane co tydzień w przypadku wypłaty cotygodniowej, ale jest odkładane ( rezerwowane ). Kiedy pracownik tymczasowy, mając na uwadze postanowienia niniejszego artykułu, pobiera urlop, a umowa o pracę tymczasową nadal obowiązuje, uzupełnienie zastępuje rzeczywiste wynagrodzenie, tak jakby w tych dniach była przepracowana normalna ilość godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające. 7. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia podczas urlopu, o ile nabył on prawo do urlopu na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu. 8. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zwróci się z odpowiednim wnioskiem, agencja pracy tymczasowej wypłaci ekwiwalent za pozaustawowe dni urlopu. 18

19 Artykuł 28 Dodatek urlopowy 1. Pracownik tymczasowy ma prawo do dodatku urlopowego wynoszącego 8% rzeczywistego wynagrodzenia. W celu wyliczenia wysokości dodatku urlopowego, za podstawę uznaje się ilość roboczych dni w roku, włączając w to dni urlopu i dni świąteczne. 2. JeŜeli pracownik tymczasowy korzysta z urlopu składającego się z pięciu następujących po sobie dni roboczych, i jeŝeli pracownik tymczasowy złoŝył wcześniej stosowny wniosek w agencji pracy tymczasowej, przed rozpoczęciem urlopu powinien mu zostać wypłacony dodatek urlopowy w wymiarze, w jakim pracownik nabył w tym czasie do niego prawo. Artykuł 29 Krótki urlop i urlop okolicznościowy 1. Pod pojęciem krótki urlop i urlop okolicznościowy rozumie się krótki, moŝliwy do wyliczenia okres, w którym pracownik tymczasowy nie mógł wykonać pracy na skutek spełnienia obowiązku nałoŝonego przez prawo lub rząd bez rekompensaty finansowej, którego nie mógł on spełnić w swoim wolnym czasie, albo na skutek bardzo waŝnych wydarzeń w Ŝyciu osobistym. 2. W przypadkach określonych w ustępie 6 niniejszego artykułu, w celu udzielenia krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego, pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o urlopie w miarę moŝliwości przynajmniej jeden dzień wcześniej. W pozostałych przypadkach krótkiego urlopu i urlopu okolicznościowego naleŝy wcześniej skonsultować taką moŝliwość, z zachowaniem przepisów ujętych w ustępie 7 niniejszego artykułu. 3. W przypadku krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego pracownik zatrudniony w fazie A otrzymuje uzupełnienie, wyraŝone jako procent rzeczywistego wynagrodzenia podwyŝszonego o rekompensatę za dzień oczekiwania. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. 4. Uzupełnienie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu nie jest wypłacane cotygodniowo podczas cotygodniowej wypłaty, ale rezerwowane. Kiedy pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie A, biorąc pod uwagę zapisy niniejszego artykułu, bierze krótki urlop bądź urlop okolicznościowy, a umowa o pracę tymczasową trwa nadal, uzupełnienie zostaje wypłacone w zamian za rzeczywiste wynagrodzenie, za czas, w którym przepracowana byłaby normalna lub średnia liczba godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające. 5. Pracownik zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia tak, jakby w ciągu tych dni przepracował normalną lub średnią liczbę godzin, pod warunkiem, Ŝe pracownik tymczasowy stosuje się do przepisów, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu. 6. W przypadku pracowników zatrudnionych w fazach B i C udzielany jest urlop okolicznościowy w następujących sytuacjach: a. Załatwianie formalności związanych ze ślubem pracownika jeden dzień b. Ślub/ rejestrowany związek partnerski pracownika dwa dni c. Ślub/ rejestrowany związek partnerski: - dziecka, pasierba/-icy, dziecka adopcyjnego, wnuka jeden dzień - brata lub siostry (w tym szwagra i szwagierki, przyrodniego i przysposobionego rodzeństwa) jeden dzień - jednego z rodziców lub teściów jeden dzień d. Powiększenie rodziny dwa dni e. Zgon: - małŝonka/i, partnera od dnia zgonu do dnia pogrzebu - mieszkającego z pracownikiem dziecka lub kremacji włącznie f. Zgon: - jednego z rodziców (w tym jeden dzień + drugi dzień na udział teściów, ojczyma/macochy lub rodziców adopcyjnych) w pogrzebie lub kremacji - jednego z dziadków pracownika lub jej/jego współmałŝonka jeŝeli pracownik jest osobą - niemieszkającego z pracownikiem dziecka/zięcia/synowej organizującą pogrzeb - brata lub siostry lub kremację: okres zgodnie z ustępem e. g. 25-lecie pracy lub ślubu jeden dzień h. 40-lecie pracy lub ślubu dwa dni i. 25-, 40- lub 50-lecie ślubu rodziców, dziadków i teściów jeden dzień 19

20 7. W przypadkach nie wymienionych w ustępie 6, agencja pracy tymczasowej moŝe udzielić urlopu okolicznościowego (płatnego lub bezpłatnego) pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w fazie B lub C na jego wniosek, jeŝeli agencja pracy tymczasowej uzna okoliczności za uzasadnione. Artykuł 30 Ogólnie uznane dni świąteczne 1. Za ogólnie uznane dni świątecznie w rozumieniu niniejszego CAO, o ile nie przypadają one w sobotę i/lub niedzielę, uznaje się: Nowy Rok, Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, oba dni świąt BoŜego Narodzenia, Dzień Królowej lub dzień zastępujący to święto oraz Dzień Wyzwolenia, o ile w danym roku ten dzień jest ogólnie uznany za dzień wolny od pracy. 2. W odniesieniu do ciągłej wypłaty wynagrodzenia, w przypadku pracowników tymczasowych zatrudnionych w fazie A, w razie dni wolnych, w które nie pracuje się z powodu dnia świątecznego, agencja pracy tymczasowej musi wybrać jedną z poniŝszych opcji: a. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie A otrzymuje uzupełnienie za ogólnie uznane dni świąteczne, wyraŝone w procencie rzeczywistego wynagrodzenia, podwyŝszone o rekompensatę za dzień oczekiwania. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. Uzupełnienie to nie jest wypłacane co tydzień podczas cotygodniowej wypłaty, ale rezerwowane. Za uznany dzień wolny od pracy, w którym pracownik tymczasowy nie pracuje z powodu zaistnienia dnia świątecznego, a umowa o pracę tymczasową trwa nadal, uzupełnienie zostaje wypłacone w zamian za rzeczywiste wynagrodzenie, jak gdyby przepracowana była normalna lub średnia liczba godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające, lub b. pracownik tymczasowy ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w których nie pracuje z powodu wystąpienia dnia świątecznego. 3. W przypadku umowy o pracę tymczasową w fazie A, agencja pracy tymczasowej przekaŝe pracownikowi pisemne informacje dotyczące tego, czy tworzy rezerwę, o której mowa w ustępie 2 punkt a niniejszego artykułu, czy wypłaca wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt b niniejszego artykułu. Wybór ciągłej wypłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt b niniejszego artykułu zobowiązuje agencję pracy tymczasowej do stosowania tego rozwiązania przez okres przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W momencie zmiany systemu, prawa nabyte przez pracownika tymczasowego powinny być rozliczone w normalny sposób, zgodnie z przepisami, na mocy których zostały one przyznane. 4. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego. Artykuł 31 Wypłata rezerw A. Dodatek urlopowy, krótki urlop i urlop okolicznościowy, dni świąteczne 1. Niewypłacone jeszcze uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30, są automatycznie wypłacane pracownikowi tymczasowemu w 26 i w 52 tygodniu lub w ostatnim tygodniu roku. 2. Dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do którego pracownik tymczasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO, jest wypłacany pracownikowi automatycznie, co roku w tygodniu, w którym wypada dzień 1 czerwca, bez uszczerbku dla ustaleń z ustępu 3 niniejszego artykułu. 3. JeŜeli umowa o pracę tymczasową jest zakończona w fazie A i gdy nie następują po niej bezpośrednio nowe umowy o pracę tymczasową, niewypłacone jeszcze uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30 oraz dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do których pracownik tymczasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO, są automatycznie wypłacane pracownikowi tymczasowemu. 4. JeŜeli pracownik tymczasowy w fazie A przez okres 6 tygodni nie nabył praw do rzeczywistego wynagrodzenia, wypłacane są mu automatycznie jeszcze niewypłacone uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30 oraz dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do których pracownik czasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO. 5. JeŜeli pracownik czasowy zakończył w agencji pracy tymczasowej fazę A i przechodzi do fazy B, następuje automatyczna wypłata jeszcze niewypłaconych uzupełnień, o których mowa w art. 29 i 30, zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, ale nie dodatku urlopowego, o którym mowa w art W momencie wypłaty uzupełnień i dodatku urlopowego w przypadkach, o których mowa w ustępach niniejszego artykułu od 1 do 5 włącznie, agencja pracy tymczasowej prześle pracownikowi tymczasowemu pismo, w którym wyraźnie zaznaczy wypłaconą z tego tytułu kwotę oraz ustawowe odliczenia. 20

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2011 wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 2009-2014 status

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja grudnia 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Wydanie lipiec 2015 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. System fazowy 3 2.1 Faza A 4 2.2 Faza B 4 2.3 Faza C 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Wersja z lipca 2016. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania 1. Niniejszy układ zbiorowy pracy (CAO) ma zastosowanie w przypadku pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw należących do branży pośrednictwa pracy,

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Spis treści Status prawny: system fazowy 2 Faza A 2 Faza B 3 Faza C 6 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r.

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 1: marzec 2009 SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr D/0152/08/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dnia 17 kwietnia 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH

Bardziej szczegółowo

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie Załącznik do Zarządzenia Nr 22 /2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie I. Przepisy wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Etycznego

Kodeks Postępowania Etycznego Kodeks Postępowania Etycznego Zasady ogólne 1. Kodeks reguluje zasady świadczenia usług przez Agencje Pracy Tymczasowej zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej Związku Pracodawców (zwanym dalej Związkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIV/69/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku I. Postanowienia ogólne Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r.

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. ZARZĄDZENIE NR 0152/21/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Bojszowy. Na podstawie art. 77 2. 1. Kodeksu Pracy /Dz.U. z 1998 Nr 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/ 2008

Zarządzenie Nr 47/ 2008 Zarządzenie Nr 47/ 2008 z dnia 28 lipca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 1. Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwianych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu Pracy. Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278) Na podstawie art. 191 3 i art. 195 2 Kodeksu pracy zarządza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Art. 1. 1. Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ Załącznik do uchwały Nr 12/06 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2006 r., zm. uch. Nr 50/08 z dn. 25.11.08r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Uchwała Nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. W sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data INSTRUKCJA nr 2/APK/2006 Wydanie II Warszawski Uniwersytet Medyczny Opracował Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu Liczba stron: 7 Ewa Kaczmarek Data

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a) wymagania kwalifikacyjne pracowników, b) szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007 REGULAMIN WYNAGRADZANIA OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007 Warszawa, sierpień 2007 Na podstawie art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Koninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo