Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje"

Transkrypt

1 Spis treści Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 23A Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 35A Artykuł 36A Artykuł 36B Artykuł 37 Artykuł 38 Artykuł 39 Artykuł 40 Artykuł 41 Artykuł 42 Artykuł 43 Artykuł 44 Artykuł 45 Artykuł 46 Artykuł 47 Definicje Zakres obowiązywania CAO Równe traktowanie Rejestracja Warunki zlecenia pracy tymczasowej Zgłaszanie informacji dotyczących przeszłości zawodowej w chwili otrzymania oferty pracy Początek i charakter umowy o pracę tymczasową Fazy pracy tymczasowej Zwolnienie z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia Zakończenie umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy Zakończenie umowy o pracę tymczasową na czas określony i na czas nieokreślony Okresy próbne Przerwa w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia Kolejni pracodawcy NaduŜycie prawa Wykaz nabytych praw Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje Ewidencja czasu pracy Czas pracy i odpoczynku Wyznaczenie stanowiska Wynagrodzenie Pracownicy wykwalifikowani Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w budownictwie Program oszczędzania pracowniczego Rozliczenie wynagrodzenia Rezerwy (wypłaty naleŝne za nieprzepracowane dni) Urlop Dodatek urlopowy Krótki urlop i urlop okolicznościowy Ogólnie uznane dni świąteczne Wypłata rezerw Choroby i wypadki Zwrot kosztów Pracownicy wakacyjni Pracownicy tymczasowi bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Holandii Pracownicy tymczasowi posiadający zagraniczną umowę o pracę (W) Podstawowy program emerytalny Dodatkowy program emerytalny Rozpatrywanie skarg przez agencje pracy tymczasowej Komisja rozjemcza Szkolenie Udogodnienia dla organizacji pracowniczych Zwolnienie z obowiązku przestrzegania przepisów CAO Czas obowiązywania CAO Analizy dotyczące emerytur, ocena i wypowiedzenie postanowień CAO Zmiany dokonywane w trakcie obowiązywania umowy Przestrzeganie przepisów CAO Szczegółowe postanowienia Postanowienia CAO Załącznik I Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników tymczasowych Część A. Wyznaczenie stanowiska Część B. Przepisy dotyczące wynagrodzenia Załącznik II Rezerwy, potrącenia i rekompensata za dzień oczekiwania

2 Załącznik III Wynagrodzenie poniŝej tabeli norm i stosowanie wynagrodzenia minimalnego Załącznik IV Przepisy uzupełniające do artykułu 35 Załącznik V PodwyŜka wynagrodzenia Załącznik VI Schemat - Pracownicy tymczasowi posiadający zagraniczną umowę o pracę (W) Załącznik VII Odmienne warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych zatrudnionych w budownictwie Protokół A Protokół B Protokół C Protokół D Protokół E Protokół F Protokół G Protokół H Protokół I Protokół J Protokół K Protokół L Protokół M Protokół N Protokół O Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rozwoju (Stichting voor Opleiding & Ontwikkeling) Ustawa o zgłaszaniu zwolnień grupowych (Wet Melding Collectief Ontslag) (protokół do art. 13) Przepisy dotyczące studentów Choroba i powrót do zdrowia Analiza funkcjonowania drzewa decyzyjnego Pozostałe kwestie Komisja rozjemcza Przepisy w sprawach urlopowych System podwyŝek wynagrodzeń Przepisy przejściowe Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika Składka na związki zawodowe Stowarzyszenie ds. Warunków Pracy w BranŜy Pracy Tymczasowej (Stichting Arbo Flexbranche) Studia nad systemem wynagrodzeń Studia nad zachorowaniami i powrotem do zdrowia 2

3 Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO) NiŜej podpisani: 1. Algemene Bond Uitzendondernemingen - ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej), z siedzibą w Amsterdamie, jako pierwsza strona, oraz 2. a. FNV Bondgenoten (Holenderska Federacja Związków Zawodowych), z siedzibą w Amsterdamie, b. CNV Dienstenbond (Związek Zawodowy Usługodawców), z siedzibą w Hoofddorp, Haarlemmermeer, c. De Unie, związek zawodowy przedstawicieli przemysłu i sektora usług, z siedzibą w Culemborg, jako druga strona, biorąc pod uwagę, Ŝe: w kwietniu 1996 Stichting van de Arbeid (Stowarzyszenie na rzecz Pracy) przedstawiło rządowi opinię dotyczącą elastyczności pracowników i zabezpieczeń. W tej opinii opisano między innymi warunki dotyczące przyszłego stosunku pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym; strony z branŝy pracy tymczasowej zawarły w kwietniu 1996 porozumienie, w którym ujęto zapisy dotyczące statusu prawnego, emerytury i szkoleń dla pracowników tymczasowych. To porozumienie powinno być brane pod uwagę razem z tą częścią opinii wydanej przez Stichting van de Arbeid, która mówi o przyszłym uregulowanym prawnie stosunku pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym; w porozumieniu strony uzgodniły, Ŝe przed upływem terminu obowiązywania CAO w latach dokonają wspólnie oceny funkcjonowania ustaleń dotyczących elastyczności pracowników i zabezpieczeń w celu sprawdzenia, czy - i jeŝeli tak - z jakimi ewentualnymi poprawkami, moŝna zawrzeć nowy, wieloletni układ CAO, zawierający podobne przepisy; strony CAO dla Pracowników Tymczasowych ustaliły, Ŝe dostosują część mówiącą o statusie prawnym oraz przepisach dotyczących wynagrodzenia w tych przepisach CAO i wprowadzą te zmiany w Ŝycie z dniem 29 marca Strony uzgadniają, co następuje*: niniejszy Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO), składa się z poniŝszych artykułów od 1 do 47 włącznie, a takŝe z następujących po nich załączników od I do VII włącznie oraz z następujących po nich protokołów od A do O włącznie, naleŝących do niniejszego zbiorowego układu pracy. * JeŜeli w niniejszym CAO jest mowa o odstępstwie na podstawie prawa nieobowiązującego na mocy zbiorowego układu pracy, przypadki te są oznaczone gwiazdką, a następnie podano odpowiedni artykuł ustawy. Artykuł 1 Definicje W niniejszym CAO stosowane są następujące pojęcia: a. umowa o pracę tymczasową: umowa o pracę, w której jedna ze stron występująca jako pracownik jest udostępniana przez drugą stronę, występującą jako pracodawca, w ramach wykonywania pracy lub usługi udostępnianej przez tego pracodawcę na rzecz strony trzeciej w celu wykonania zlecenia, zleconego pracodawcy przez stronę trzecią, pod jej nadzorem i kierownictwem; b. agencja pracy tymczasowej: osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia (wysyła) pracowników tymczasowych do zleceniodawców, będąca pracodawcą, o którym mowa w punkcie a., w rozumieniu rozdziału 7.10 BW (Burgerlijk Wetboek Kodeks Cywilny); c. pracownik tymczasowy: osoba fizyczna, zawierająca z agencją pracy tymczasowej umowę o pracę tymczasową, będąca pracownikiem, o którym mowa w punkcie a., w rozumieniu rozdziału 7.10 BW; d. praca tymczasowa: praca, o której mowa w punkcie a.; e. zlecenie: umowa między zleceniodawcą i agencją pracy tymczasowej, która ma na celu udostępnianie pracownika tymczasowego da rzecz zleceniodawcy; f. udostępnianie pracownika: zatrudnienie pracownika tymczasowego u zleceniodawcy; g. zleceniodawca: strona trzecia, o której mowa w punkcie a.; h. pracodawca-uŝytkownik: patrz zleceniodawca; 3

4 i. kandydat na pracownika tymczasowego: osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez agencję pracy tymczasowej jako kandydat do podjęcia pracy tymczasowej; j. rejestracja: etap poprzedzający podpisanie umowy, podczas którego pracownik tymczasowy zgłasza do agencji pracy tymczasowej swoją gotowość do podjęcia pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej informuje kandydata na pracownika tymczasowego, Ŝe będzie on w przyszłości brany pod uwagę jako potencjalny kandydat do zatrudnienia; k. stowarzyszenia zawodowe: organizacje zawodowe, wymienione jako strony we wstępie do niniejszej umowy; l. Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych (CAO): niniejszy zbiorowy układ pracy (zwany dalej CAO); m. zapis, zgodnie z którym umowa o pracę tymczasową jest zawierana na czas wykonywania określonej pracy: postanowienie w umowie o pracę tymczasową, na mocy którego ustala się, Ŝe umowa o pracę tymczasową wygasa na mocy prawa, poniewaŝ udostępnianie pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej kończy się na wniosek zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 BW). W przypadku, gdy taki dodatkowy warunek zostanie ujęty w umowie o pracę tymczasową, pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć taką umowę w trybie natychmiastowym; n. rzeczywiste wynagrodzenie: przyznana na podstawie niniejszego CAO, określona zgodnie z przepracowanym okresem faktyczna kwota wynagrodzenia brutto, bez dodatku urlopowego, zasiłków, dopłat, nadgodzin, godzin rekompensowanych, itd.; o. tydzień: tydzień rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 0.00 i kończy się w niedzielę o godzinie 24.00; p. czas pobytu: całkowity okres, w którym pracownik tymczasowy pracuje u pracodawcy-uŝytkownika, rozpoczynający się pierwszego dnia podjęcia pracy u danego pracodawcy-uŝytkownika, którego to dotyczy, niezaleŝnie od rodzaju pracy i zlecenia; q. przepracowany tydzień: kaŝdy tydzień, podczas którego faktycznie jest wykonywana praca tymczasowa; r. rekompensata za dzień oczekiwania (dzień, w którym nie przysługuje prawo do wynagrodzenia): wynagrodzenie w formie dodatku do faktycznej pensji, które powinno być przyznane na podstawie art. 32 ustęp 6 niniejszego CAO w przypadkach wymienionych w tym ustępie artykułu. s. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika: obowiązujące na mocy prawa wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, pracującego na takim samym lub równorzędnym stanowisku jak pracownik tymczasowy. Na wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika składa się: 1. wyłącznie obowiązujące wynagrodzenie okresowe według kategorii zaszeregowania; 2. stosowane skrócenie czasu pracy na tydzień/miesiąc/rok/okres. MoŜe ono w zaleŝności od decyzji agencji pracy tymczasowej zostać zrekompensowane w postaci czasu i/lub pieniędzy; 3. dodatek za nadgodziny, przesunięte godziny, nieregularne godziny (w tym dodatek za dni świąteczne) i dodatki za pracę zmianową; 4. początkowa podwyŝka wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika; 5. zwrot kosztów (agencja pracy tymczasowej moŝe je wypłacić bez potrąceń z tytułu podatków od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne: koszty podróŝy, utrzymania i inne niezbędne koszty poniesione z racji wykonywania pracy na danym stanowisku); 6. okresowe podwyŝki wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika. t. godziny rekompensowane: godziny lub część godzin przyznanych na mocy artykułu 6e Załącznika I części B Przepisów dotyczących wynagradzania pracowników tymczasowych, nie będące dniami urlopowymi. Za godziny rekompensowane nie nalicza się rezerw na dni urlopowe, dodatek urlopowy, krótki urlop czy teŝ urlop okolicznościowy i dni świąteczne, i nie naleŝy się za nie rekompensata z tytułu dnia oczekiwania. Artykuł 2 Zakres obowiązywania CAO 1. Niniejszy układ CAO ma zastosowanie w przypadku umów o pracę tymczasową pomiędzy pracownikami tymczasowymi a agencją pracy tymczasowej, jeŝeli wysokość wynagrodzenia za pracę tymczasową wynosi przynajmniej 50% całkowitego rocznego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w danej agencji pracy 4

5 tymczasowej, z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku przestrzegania postanowień CAO na podstawie art. 41 niniejszego CAO. 2. Niniejszy układ CAO nie ma zastosowania w przypadku agencji pracy tymczasowej, które według opisu zakresu działalności podlegają przepisom CAO dla innej branŝy, chyba Ŝe agencja pracy tymczasowej spełnia wymogi określone w ustępie Niniejszy układ CAO ma zastosowanie, nie będąc w sprzeczności z postanowieniami ujętymi w ustępie 2, w przypadku agencji pracy tymczasowej spełniającej wszystkie następujące wymogi: a. działalność agencji pracy tymczasowej polega tylko i wyłącznie na udostępnianiu pracowników, zgodnie z tym, co określono w art. 7:690 BW oraz b. pracownicy (pracownicy tymczasowi) danego pracodawcy wykonują prace w ramach innej dziedziny działalności przedsiębiorstwa niŝ opisana w części dotyczącej zakresu obowiązywania tego innego CAO za przynajmniej 25% sumy wynagrodzenia lub innego ilościowego kryterium (np. godzin pracy) stosowanego w CAO, o którym mowa, i c. co roku pracodawca udostępni czasowo pracowników za przynajmniej 15% całkowitego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do opłacania składek na podstawie umów o pracę tymczasową zawierających zapis, zgodnie z którym umowa jest zawierana na czas wykonywania określonej pracy, o czym jest mowa w art. 7:691 ustęp 2 BW, jak dokładnie zdefiniowano w art. 1 ustęp 1 i 2 oraz art. 2 Uchwały o Podziale Agencji Pracy Tymczasowej (Besluit Indeling Uitzendbedrijven) Lisv (regionalnego instytutu ubezpieczeń społecznych) z dnia 6 października 1999r., opublikowanej w holenderskim Dzienniku Ustaw (Staatscourant) numer 49 z 9 marca Z dniem wejścia w Ŝycie tej uchwały obowiązuje zasada, zgodnie z którą agencja pracy tymczasowej spełnia to kryterium, jeŝeli zostanie to potwierdzone przez organ wykonawczy lub Lisv, i d. agencja pracy tymczasowej nie jest częścią koncernu, który bezpośrednio lub na mocy ogólnego porozumienia podlega innemu CAO, i e. agencja pracy tymczasowej nie jest utworzoną na równych zasadach platformą pracodawców. Artykuł 3 Równe traktowanie 1. Zgodnie z załoŝeniem konstytucyjnym, w myśl którego wszystkie osoby znajdujące się na terenie Holandii powinny być w takich samych przypadkach traktowane w taki sam sposób, agencje pracy tymczasowej nie zgadzają się na dyskryminację na tle religii, światopoglądu, przekonań politycznych, rasy, płci, narodowości, orientacji hetero- albo homoseksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, przewlekłych chorób lub wieku. 2. Przy rekrutacji i selekcji, a takŝe przy zawieraniu umów o pracę tymczasową z pracownikiem tymczasowym, agencje pracy tymczasowej z jednej strony kierują się ustalonymi wymogami funkcjonalnymi, a z drugiej strony biorą pod uwagę interesy pracowników, których to dotyczy. 3. ZwaŜywszy na to, co ujęto w Ustawie o ochronie danych osobowych, i umoŝliwiają to lub wymagają tego inne przepisy prawa, podczas rejestracji kandydata na pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej ma prawo do zapisania danych wymienionych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu. Artykuł 4 Rejestracja 1. Rejestracji osoby fizycznej jako kandydata na pracownika tymczasowego dokonuje agencja pracy tymczasowej. 2. Poprzez rejestrację kandydat na pracownika tymczasowego informuje agencję pracy tymczasowej o gotowości do podjęcia pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej informuje kandydata na pracownika tymczasowego, Ŝe bierze pod uwagę jego zatrudnienie w przyszłości. 3. Rejestracja nie zobowiązuje agencji pracy tymczasowej do zaoferowania pracownikowi pracy tymczasowej. Rejestracja nie zobowiązuje kandydata na pracownika tymczasowego do zaakceptowania oferty pracy tymczasowej. 4. Podczas rejestracji osoba poszukująca pracy udziela informacji na temat swojej* przeszłości zawodowej. 5. Z chwilą zakończenia umowy o pracę tymczasową kandydat na pracownika tymczasowego (pracownik tymczasowy) pozostaje zarejestrowany w agencji pracy tymczasowej, chyba, Ŝe sam się wyrejestruje. * W niniejszym CAO wszystkie osoby są wymieniane w formie męskiej. Zadecydowano tak jedynie z przyczyn stylistycznych. 5

6 Artykuł 5 Warunki zlecenia pracy tymczasowej 1. Przed podpisaniem umowy o pracę tymczasową agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu egzemplarz CAO dla Pracowników Tymczasowych. 2. W umowie o pracę tymczasową agencja pracy tymczasowej i pracownik tymczasowy ustalają na piśmie szczegóły dotyczące stanowiska, czasu pracy i wynagrodzenia z zachowaniem przepisów ujętych w CAO dla Pracowników Tymczasowych i w załącznikach*. 3. Odstępstwo od CAO dla Pracowników Tymczasowych i załączników jest dozwolone jedynie wtedy, jeŝeli następuje ono z korzyścią dla pracownika tymczasowego i pod warunkiem, Ŝe odstępstwo od umowy o pracę tymczasową pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym jest sporządzone na piśmie. * JeŜeli jest mowa o zastosowaniu wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika w rozumieniu art. 22 ustęp 5, opisane w tym ustępie ustalenia powinny zostać poczynione przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących u pracodawcy-uŝytkownika. Artykuł 6 Zgłaszanie informacji dotyczących przeszłości zawodowej w chwili otrzymania oferty pracy 1. KaŜda oferta pracy tymczasowej składana pracownikowi tymczasowemu przez agencję pracy tymczasowej odbywa się zgodnie z zastrzeŝeniami ujętymi w ustępie Kiedy agencja pracy tymczasowej wystąpi z taką prośbą, przed akceptacją pracy tymczasowej kandydat na pracownika tymczasowego jest zobowiązany udzielić informacji na temat swojej przeszłości zawodowej. 3. JeŜeli na podstawie informacji, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej mogłaby być postrzegana jako kolejny pracodawca, ma ona prawo wycofać ofertę przed rozpoczęciem pracy tymczasowej. 4. Przepisy ujęte w art. 7:668a ustęp 2 i 7:691 ustęp 5 BW (kolejni pracodawcy) nie mają zastosowania w stosunku do agencji pracy tymczasowej, która nie mogła przewidzieć ich zastosowania na skutek umyślnego lub mającego miejsce z winy pracownika tymczasowego z innych przyczyn udzielenia przez niego nieprawidłowych lub niepełnych informacji na temat jego przeszłości zawodowej. Artykuł 7 Początek i charakter umowy o pracę tymczasową 1. Początek umowy o pracę tymczasową O ile w umowie o pracę tymczasową nie postanowiono inaczej, uznaje się, Ŝe umowa zostaje zawarta w momencie, w którym pracownik tymczasowy rzeczywiście rozpoczyna wykonywanie określonych w umowie czynności. 2. Charakter umowy o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową moŝe przybrać trzy formy: a. umowa o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy ; Umowa o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy moŝe zostać zawarta na okres udostępnienia pracownika, przy czym ustala się, Ŝe umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, poniewaŝ udostępnienie pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do zleceniodawcy kończy się na wniosek zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 BW). W przypadku zawarcia umowy, która wygasa w momencie wykonania pracy, pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. b. umowa o pracę tymczasową na czas określony; Umowa o pracę tymczasową na czas określony moŝe zostać zawarta na czas określony i/lub na okres moŝliwy do określenia i/lub na czas określonego projektu i wygasa z mocy prawa bez konieczności wypowiedzenia po upływie ustalonego okresu lub okresu będącego przedmiotem umowy lub po zakończeniu określonego projektu, chyba, Ŝe art. 8 stanowi inaczej. c. umowa o pracę tymczasową na czas nieokreślony. Artykuł 8 Fazy pracy tymczasowej 1. Faza A a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie A, dopóki pracuje dla tej samej agencji pracy tymczasowej przez okres maksymalnie 78 tygodni. 6

7 b. Faza A trwa przez okres 78 przepracowanych tygodni* 1. Pracownik tymczasowy nie pracuje w fazie B (patrz ustęp 2 niniejszego artykułu), dopóki nie przepracował więcej niŝ 78 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. c. W fazie A pracownik tymczasowy pracuje na podstawie umowy o pracę tymczasową, która wygasa w momencie wykonania określonej pracy, chyba, Ŝe wyraźnie zawarto umowę na czas określony lub nieokreślony. d. 78 tygodni fazy A jest zaliczanych (liczą się jedynie przepracowane tygodnie), o ile nie wystąpiła przerwa między dwiema umowami o pracę tymczasową trwająca 26 lub więcej tygodni* 2. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 26 tygodni albo dłuŝej, naliczanie fazy A rozpoczyna się od nowa. e. W drodze odstępstwa od ustaleń punktu a, b i d niniejszego ustępu, wobec pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje zasada, Ŝe pracownik tymczasowy pracuje w fazie A, dopóki nie przepracował więcej niŝ 130 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. *1 W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:691 ustęp 1. *2 W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:691 ustęp 4 BW. 2. Faza B a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie B od chwili, gdy kontynuowana jest umowa o pracę tymczasową po ukończeniu fazy A lub, jeŝeli w okresie 26 tygodni od ukończenia fazy A zawarta zostaje nowa umowa o pracę tymczasową z tą samą agencją pracy tymczasowej. b. Faza B trwa dwa lata * 1. Pracownik tymczasowy nie pracuje w fazie C (patrz ustęp 3 niniejszego artykułu), jeŝeli nie przepracował więcej niŝ 2 lat w fazie B i/lub, jeŝeli zawarł nie więcej niŝ osiem* 2 umów o pracę tymczasową na czas określony w fazie B z tą samą agencją pracy tymczasowej. c. W fazie B pracownik tymczasowy pracuje ciągle na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas określony, chyba, Ŝe wyraźnie zawarto umowę o pracę tymczasową na czas nieokreślony. W fazie B nie moŝna zawrzeć umowy z zastrzeŝeniem, Ŝe została ona zawarta na czas wykonywania określonej pracy. d. Okres wynoszący dwa lata oraz liczba ośmiu umów (patrz punkt b) jest wciąŝ zaliczany* 3, o ile pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasową nie wystąpi przerwa trwająca trzynaście* 2 lub więcej tygodni. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 13 lub więcej tygodni, ale mniej niŝ 26 tygodni, okres fazy B jest naliczany od nowa. JeŜeli jest mowa o przerwie między dwiema umowami o pracę tymczasową wynoszącej 26 lub więcej tygodni, rozpoczyna się od nowa naliczanie fazy A. e. W przypadku, w którym pracownik tymczasowy w drodze odstępstwa od art. 8 ustęp 1 punkty a. i b. pracuje w fazie B, nie wykorzystując fazy A, w okresie 26 tygodni lub krótszym, skróconym o okres czasu, w którym pracownik pracował juŝ w tej samej agencji pracy tymczasowej w fazie A, agencja ta ma prawo odstąpić od obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9, w drodze odstępstwa od ustępu 1 tego artykułu. Objaśnienie: W fazie B nie ma mowy o minimalnym okresie trwania umowy o pracę tymczasową. *1 W drodze odstępstwa od art. 7:668a ustęp 1 punkt a. BW. Wymieniony w tym ustępie okres trzech lat został skrócony do dwóch lat. *2 W drodze odstępstwa od art. 7:668a ustęp 1 punkt b. BW. Wymieniona w tym ustępie liczba trzech umów została podwyŝszona do ośmiu. *3 Wszystko to zgodnie z art. 7:668a ustęp 1 BW. 3. Faza C a. Pracownik tymczasowy pracuje w fazie C od chwili, gdy kontynuowana jest umowa o pracę tymczasową po ukończeniu fazy B lub jeŝeli w okresie do 13 tygodni po ukończeniu fazy B zawarta zostaje nowa umowa o pracę tymczasową z tą samą agencją pracy tymczasowej. b. W fazie C pracownik tymczasowy nadal pracuje na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony. W fazie C nie moŝna zawrzeć umowy zawierającej zastrzeŝenie, Ŝe została zawarta na czas wykonywania określonej pracy. c. JeŜeli po wygaśnięciu umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony jest mowa o przerwie w pracy przez okres krótszy niŝ 26 tygodni, naliczanie fazy B rozpoczyna się od nowa. JeŜeli jest mowa o przerwie trwającej 26 tygodni albo dłuŝej, rozpoczyna się od nowa naliczanie fazy A. 7

8 d. JeŜeli umowa o pracę tymczasową zawarta na czas nieokreślony, która jest zakończona inaczej niŝ przez prawomocne wypowiedzenie albo rozwiązanie przez sąd, była jedno- lub wielokrotnie odnawiana z przerwą nie dłuŝszą niŝ trzy miesiące, wtedy do zakończenia ostatniej umowy wymagane jest uprzednie wypowiedzenie. Termin wypowiedzenia jest obliczany od dnia zawarcia umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony*. * Zgodnie z art. 7:667 ustęp 4 BW. Artykuł 9 Zwolnienie z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia 1. Agencja pracy tymczasowej* jest winna pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w fazie A jedynie wynagrodzenie naleŝne za okres(y), w którym (w których) pracownik tymczasowy wykonywał pracę tymczasową, chyba Ŝe w umowie o pracę tymczasową sporządzonej w formie pisemnej wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Wyjątek od obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 1 tego artykułu, nie ma zastosowania w przypadku choroby, jeŝeli i o ile nie ujęto w umowie o pracę tymczasową dodatkowego warunku, zgodnie z którym umowa jest zawarta na czas wykonania określonej pracy. 3. JeŜeli pracownik tymczasowy (kandydat na pracownika tymczasowego) przyjął oferowaną pracę tymczasową, co wynika ze zgłoszenia się o czasie i w miejscu ustalonym z agencją pracy tymczasowej, ale zleceniodawca nie daje mu moŝliwości do rozpoczęcia pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaci pracownikowi czasowemu rekompensatę w wysokości przynajmniej potrójnej stawki godzinowej, według której pracownik tymczasowy miałby pracować. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie nawet w przypadku zwolnienia z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia na mocy powyŝszego ustępu 1. * Wszystko to w drodze odstępstwa od ustaleń z art. 7:628 BW. Artykuł 10 Zakończenie umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy 1. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy, pracownik tymczasowy ma prawo w kaŝdej chwili przedterminowo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany zgłosić do agencji pracy tymczasowej swój zamiar wypowiedzenia umowy przynajmniej jeden dzień roboczy przed jej wypowiedzeniem tak, by agencja pracy tymczasowej mogła odpowiednio wcześnie znaleźć zastępstwo dla zleceniodawcy. 2. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas wykonania określonej pracy, agencja pracy tymczasowej powiadomi na czas pracownika tymczasowego o zbliŝającym się zakończeniu umowy o pracę tymczasową tak, by pracownik był na to przygotowany, zachowując następujące terminy powiadomienia: Czas zatrudnienia w przepracowanych tygodniach Termin powiadomienia w dniach kalendarzowych od 0 do 12 tygodni 0 od 12 do 26 tygodni 5 od 26 do 52 tygodni 10 od 52 do 78 tygodni włącznie W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej nie zastosuje się lub zastosuje się częściowo do wymienionych w ustępie 2 terminów wypowiedzenia, jest ona zobowiązana wypłacić pracownikowi odszkodowanie równe rzeczywistemu wynagrodzeniu, które pracownik tymczasowy otrzymałby podczas niezachowanego terminu wypowiedzenia. Agencja pracy tymczasowej jest zwolniona z tego obowiązku, jeŝeli i o ile w okresie trwania niezachowanego terminu wypowiedzenia zaproponuje ona pracownikowi odpowiednią dla niego pracę (zgodnie z postanowieniami z art. 13) Ponadto agencja pracy tymczasowej jest zwolniona z tego obowiązku takŝe w przypadku, gdy pracownik tymczasowy nie przyjmie oferowanej pracy. 4. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępie 2 zastosowanie terminu wypowiedzenia nie jest wymagane w przypadku choroby lub wypadku pracownika. W przypadku choroby lub wypadku umowa o pracę tymczasową zawarta na czas wykonania określonej pracy wygasa ze skutkiem natychmiastowym na wniosek zleceniodawcy bezpośrednio po zgłoszeniu, o czym mowa w art. 32 ustęp 1 niniejszego CAO. 8

9 5. JeŜeli pracownik tymczasowy (kandydat na pracownika tymczasowego) nie wyrejestruje się z agencji pracy tymczasowej, poprzez zakończenie umowy o pracę tymczasową na jeden ze sposobów wymienionych we wcześniejszych ustępach niniejszego artykułu następuje powrót do sytuacji, o której mowa w art. 4, ustępy 2, 3 i 4 niniejszego CAO. Artykuł 11 Zakończenie umowy o pracę tymczasową na czas określony i na czas nieokreślony 1. Umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony moŝe w kaŝdej chwili zostać rozwiązana przez pracownika i agencję pracy tymczasowej od pierwszego kolejnego dnia roboczego z zachowaniem wymienionych w ustępie 2 terminów wypowiedzenia, chyba, Ŝe przedterminowe wypowiedzenie umowy zostało pisemnie wykluczone w umowie o pracę tymczasową. Wykluczenie przedterminowego wypowiedzenia jest moŝliwe jedynie w przypadku, w którym umowa o pracę tymczasową została zawarta na okres 3 miesięcy lub dłuŝszy. 2. a. Terminy wypowiedzenia, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wynoszą w przypadku pracownika tymczasowego: w przypadku umowy na czas określony zawartej na okres 3 miesięcy lub krótszy: siedem dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje w danej chwili przez okres krótszy niŝ 3 miesiące: siedem dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony zawartej na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące ale krótszy niŝ 6 miesięcy: czternaście dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje dłuŝej niŝ 3 miesiące, ale krócej niŝ 6 miesięcy: czternaście dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, zawartej na okres 6 miesięcy lub dłuŝszy: 28 dni kalendarzowych; w przypadku umowy na czas określony, w której nie określono końcowej daty kalendarzowej, a umowa obowiązuje juŝ 6 miesięcy lub dłuŝej: 28 dni kalendarzowych. b. Dla agencji pracy tymczasowej termin wypowiedzenia, o którym mowa w ustępie 1 tego artykułu, wynosi jeden miesiąc. 3. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępach 1 i 2 tego artykułu, kaŝda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony pod warunkiem zwolnienia z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia moŝe zostać przedterminowo wypowiedziana przez obie strony umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli agencja pracy tymczasowej powołuje się na wyŝej wymieniony zapis. W tym wypadku pracownik tymczasowy moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a agencję pracy tymczasowej obowiązuje termin wypowiedzenia wynoszący trzy miesiące. 4. Umowa o pracę tymczasową zawarta na czas nieokreślony moŝe w kaŝdej chwili zostać wypowiedziana przez pracownika i agencję pracy tymczasowej od pierwszego następnego dnia roboczego z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, chyba, Ŝe w umowie ustalono inny okres wypowiedzenia. JeŜeli w umowie o pracę tymczasową ujęto dłuŝszy termin wypowiedzenia, wówczas termin ten obowiązuje zarówno pracownika, jak i agencję pracy tymczasowej*. 5. KaŜda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony i nieokreślony we wszystkich przypadkach kończy się z mocy prawa ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik ukończy 65 lat, chyba, Ŝe w indywidualnej umowie o pracę tymczasową wyraźnie postanowiono inaczej. * W drodze odstępstwa od ustaleń art. 7:672 BW. Artykuł 12 Okresy próbne 1. Umowa o pracę tymczasową moŝe zawierać zapis o okresie próbnym jedynie w przypadku, w którym umowa jest zawierana na okres przynajmniej 3 miesięcy; obowiązuje wówczas równieŝ maksymalny okres próbny określony prawem. 2. W przypadku, gdy strony zawarły ze sobą więcej niŝ jedną umowę o pracę tymczasową lub z przerwami krótszymi niŝ 26 tygodni, a poprzednia umowa nie została zakończona w okresie próbnym, w kolejnej umowie moŝna nie ująć zapisu o okresie próbnym, chyba Ŝe do wykonania prac 9

10 w ramach umowy o pracę tymczasową wykonywanych przez pracownika będą wymagane wyraźnie inne umiejętności i kompetencje niŝ te, co do których moŝna w granicach rozsądku przypuszczać, Ŝe nabył on w ich zakresie wystarczające doświadczenie podczas prac wykonywanych w ramach poprzedniej umowy (poprzednich umów) o pracę tymczasową. 3. W drodze odstępstwa od ustaleń zawartych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu kaŝda umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony bądź moŝliwy do określenia okres wynoszący trzy miesiące lub dłuŝszy bez zapisu, zgodnie z którym jest ona zawarta na czas wykonania określonej pracy, jeŝeli jest mowa o udostępnianiu pracownika nowemu zleceniodawcy, który jeszcze nie zapoznał się z pracownikiem tymczasowym, moŝe zostać zawarta umowa z włączeniem wyjątkowego, dodatkowego zapisu zakładającego okres próbny wynoszący 7 dni kalendarzowych, podczas którego z jednej strony pracownik, a z drugiej strony agencja pracy tymczasowej moŝe zakończyć umowę o pracę tymczasową ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, Ŝe nastąpi to na wniosek zleceniodawcy. Objaśnienie: Strony CAO ustalają ten wyjątkowy okres próbny ujęty w art. 12 ustęp 3 z uwagi na specyficzny charakter stosunków w pracy tymczasowej, w których pracownik tymczasowy i zleceniodawca, którzy jeszcze nigdy razem nie pracowali, muszą mieć moŝliwość ustalenia, czy współpraca jest moŝliwa, przy czym w przypadku, w którym współpraca okazuje się niemoŝliwa, agencja pracy tymczasowej ma w chwili rozpoczęcia umowy na czas określony (w ramach określonych i bardzo wąskich granic) ograniczoną moŝliwość, by zakończyć taką umowę w trybie natychmiastowym. Przepisy prawne dotyczące okresów próbnych (art. 7:652 BW) brzmią następująco: 1. JeŜeli strony ustalają okres próbny, jest on jednakowy dla obu stron. 2. Okres próbny jest ustalany na piśmie. 3. Przy zawarciu umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony okres próbny moŝe wynosić maksymalnie 2 miesiące. 4. Przy zawarciu umowy o pracę tymczasową na czas określony moŝna ustalić okres próbny wynoszący maksymalnie: a. miesiąc, jeŝeli umowa została zawarta na okres krótszy niŝ dwa lata; b. dwa miesiące, jeŝeli umowa została zawarta na okres wynoszący dwa lata lub dłuŝszy. 5. JeŜeli zakończenie umowy na czas określony nie jest ustalone na datę kalendarzową, moŝna ustalić okres próbny wynoszący maksymalnie jeden miesiąc. 6. Ze szkodą dla pracownika moŝna odstąpić od ustępów 4 i 5 jedynie na mocy zbiorowego układu pracy lub na mocy rozporządzenia wydanego przez lub w imieniu uprawnionego do tego organu administracji. Artykuł 13 Przerwa w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia* 1 1. JeŜeli w czasie trwania umowy o pracę tymczasową na czas określony lub nieokreślony bez zastrzeŝenia wykluczającego ciągłość wypłaty wynagrodzenia nastąpi przerwa w pracy tymczasowej z powodu zakończenia lub wycofania zlecenia, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana, aby na czas obowiązywania umowy, poszukać odpowiedniego dla pracownika zajęcia zastępczego i zaproponować je pracownikowi. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany zaakceptować rozsądną ofertę proponującą odpowiednią zastępczą pracę tymczasową. Pod pojęciem odpowiednia praca zastępcza w ramach niniejszego artykułu rozumie się pracę, która spełnia dwa poniŝsze warunki: a. praca wykonywana jest w ramach tej samej grupy stanowisk lub najwyŝej dwie grupy stanowisk niŝej niŝ stanowisko, które było objęte przez pracownika jako pierwsze w ramach obowiązującej umowy o pracę tymczasową (zgodnie z Załącznikiem I część A (wyznaczenie stanowiska)). JeŜeli w ramach obowiązującej umowy o pracę tymczasową ostatnio wykonywana praca zalicza się do wyŝszej grupy stanowisk niŝ pierwsza praca, jako odpowiednią uznaje się pracę o dwie grupy stanowisk niŝej niŝ w wyŝszej grupie stanowisk; b. jest to praca o średnim czasie trwania w tygodniu/miesiącu/okresie, równym okresowi ujętemu w umowie o pracę tymczasową. Do chwili zaproponowania i zaakceptowania lub odmowy przyjęcia odpowiedniej pracy zastępczej, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana na czas trwania umowy o pracę tymczasową wypłacać wynagrodzenie co najmniej zgodne z przepisami, ustalonymi w ustępie 3 niniejszego artykułu. 10

11 2. W celu szybkiego przydzielenia pracy zastępczej sposób postępowania jest następujący. JeŜeli w trakcie obowiązywania umowy o pracę tymczasową zlecenie zostaje zakończone i w związku z tym następuje przerwa w pracy tymczasowej: a. najszybciej jak jest to moŝliwe, po ogłoszeniu terminu, w którym zakończą się prace, odbywa się rozmowa na temat pracy zastępczej; b. w tej rozmowie przedstawiane są szanse, Ŝyczenia i moŝliwości obu stron dotyczące pracy na tym samym/porównywalnym/pokrewnym stanowisku; c. następnie omawiane są Ŝyczenia i moŝliwości odnoszące się do obszaru lokalnego/regionalnego, na którym pracownik moŝe wykonywać pracę; d. w przypadku stwierdzenia, Ŝe istnieje niewiele moŝliwości szybkiego znalezienia pracy zastępczej na tym samym stanowisku lub na porównywalnym/pokrewnym stanowisku, naleŝy sprawdzić, czy jest dostępny inny, odpowiedni rodzaj pracy; e. ponadto ustala się, czy pracownik tymczasowy jest gotowy lub czy jest w stanie przejść dodatkowe szkolenie lub przekwalifikowanie lub czy są moŝliwe/poŝądane inne czynności, które mogą umoŝliwić znalezienie pracy zastępczej; f. Wnioski z tej rozmowy są rejestrowane na piśmie. 3. Przepisy dotyczące wynagrodzenia w przypadku przerwy w pracy tymczasowej są jak podano poniŝej. Wynagrodzenie początkowe, o którym mowa w Załączniku I część B (przepisy dotyczące wynagrodzenia) w przypadku stanowiska niŝszego o dwie grupy od stanowiska zajmowanego podczas ostatnio zakończonego zlecenia, podwyŝszone o dodatek z tytułu doświadczenia zawodowego, który jest równy wartości okresowej podwyŝki wynagrodzeń (2,75 procent) za kaŝde 52 tygodnie przepracowane przez pracownika dla agencji pracy tymczasowej, zakładając, Ŝe wynagrodzenie to nie moŝe być niŝsze niŝ 90% rzeczywistego wynagrodzenia otrzymywanego podczas wykonywania ostatniej, zakończonej pracy i Ŝe jest co najmniej równe ustawowemu wynagrodzeniu minimalnemu. JeŜeli w trakcie obowiązywania umowy o pracę tymczasową, na skutek zastosowania przepisów z ustępu 1 punkt a. niniejszego artykułu, stwierdzi się znalezienie odpowiedniej pracy, w późniejszym okresie wystąpienia przerwy w pracy tymczasowej odpowiednia praca nie będzie znajdowała się na niŝszym poziomie niŝ ustalono za pierwszym razem zgodnie z ustępem 1 punkt a niniejszego artykułu. Wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami tego ustępu nie przekroczy wysokości ostatniego wynagrodzenia. 4. Obowiązki odnośnie zaoferowania odpowiedniej, zastępczej pracy tymczasowej oraz ciągłego wypłacania wynagrodzenia, o czym mowa w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania w przypadku, gdy pracownik tymczasowy wyrejestrował się z agencji pracy tymczasowej, o czym mowa w art. 4 ustęp 1 niniejszego CAO, lub teŝ w inny sposób dał do zrozumienia, Ŝe nie jest juŝ dyspozycyjny przez całkowity uzgodniony okres trwania pracy tymczasowej. Ponadto te wymogi przestają obowiązywać w przypadku, gdy pracownik tymczasowy odmówił przyjęcia rozsądnej oferty odpowiedniej pracy zastępczej* a. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowej pracy w ramach tej samej umowy o pracę tymczasową w fazie B jest równe rzeczywistemu wynagrodzeniu otrzymywanemu w przypadku przerwy w pracy tymczasowej. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępniania pracownika w fazie C wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie obliczane na podstawie przepisów, o których mowa w art. 13 ustęp 3 niniejszego CAO. c. JeŜeli jest mowa o nowym udostępnianiu pracownika w fazie B i C, jednak w mniejszym wymiarze godzin niŝ ustalono w umowie o pracę tymczasową, godziny nowego udostępniania są wypłacane zgodnie z ustępem 5 punkty a. i b. niniejszego artykułu. Za ilość godzin, w których nie jest wykonywana praca, płatność jest dokonywana zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, jeŝeli pracownik zgłasza dyspozycyjność wykonywania pracy w pełnym wymiarze godzin ujętym w umowie o pracę tymczasową. 6. W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej ustali, Ŝe nie moŝe znaleźć odpowiedniej pracy dla pracownika szukającego pracy zastępczej i w ciągu terminu na znalezienie pracy zastępczej, o czym jest mowa w ustępie 7, znalezienie pracy zastępczej okazało się niemoŝliwe i agencja pracy tymczasowej stwierdziła, Ŝe z przyczyn związanych z interesem przedsiębiorstwa miejsce pracy musi zostać zlikwidowane, agencja pracy tymczasowej moŝe zwrócić się do działu prawnego Centralnej Organizacji Pracy i Dochodów, w skrócie CWI (Centrale Organisatie Werk en Inkomen, afdeling Juridische Zaken) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zwolnienie w celu zakończenia stosunku pracy. 11

12 7. W odniesieniu do pracownika tymczasowego zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej przez okres krótszy niŝ pięć lat, wniosek o wydanie pozwolenia na zwolnienie nie moŝe być złoŝony wcześniej niŝ w miesiąc od zakończenia ostatniego zlecenia. W przypadku, gdy pracownik pracuje dłuŝej niŝ 5, ale krócej niŝ 10 lat dla agencji pracy tymczasowej, termin na znalezienie pracy zastępczej wynosi 3 miesiące, a jeŝeli staŝ pracy dla danej agencji wynosi 10 lat lub więcej - 4 miesiące. W celu dokonania wyliczenia wymienionych w tym ustępie okresów pięciu lub więcej lat, obowiązuje zasada, Ŝe powinny one obejmować fazy A i B, przy czym faza A odpowiada przepracowaniu 1,5 roku, a do fazy B zaliczają się takŝe przerwy krótsze niŝ 13 tygodni. 8. Spory dotyczące rozumienia niniejszego artykułu, a mianowicie dotyczące rozumienia i zastosowania pojęcia odpowiednia praca oraz wdroŝenia procedury znalezienia pracy zastępczej, mogą zostać przedstawione komisji rozjemczej przez obie strony, na podstawie artykułów 37 i 38 niniejszego CAO. *1 Patrz takŝe protokół B. *2 W drodze odstępstwa od art. 7:628 BW. Artykuł 14 Kolejni pracodawcy 1. Pod pojęciem kolejni pracodawcy naleŝy rozumieć sytuację, w której pracownik tymczasowy pracował kolejno u róŝnych pracodawców, którzy biorąc pod uwagę wykonaną pracę - powinni być postrzegani jako następujący po sobie. JeŜeli jest mowa o kolejnych pracodawcach, naliczanie, o którym mowa w art. 8 odbywa się bez przerw, z zastrzeŝeniem, Ŝe termin w rozumieniu punktu e ustępu 1 artykułu 8 zostanie w tym przypadku przedłuŝony o czas trwania stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy z odliczeniem 78 przepracowanych tygodni. * 2. Nie ma mowy o kolejnych pracodawcach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu w przypadku, w którym przerwa pomiędzy dwiema umowami o pracę i/lub umowami o pracę tymczasową wynosiła 13 tygodni lub więcej*. 3. Naliczanie 26 tygodni, o których mowa w art. 22 ustęp 5 punkt b. jest kontynuowane w przypadku kolejnych pracodawców. Kontynuacja naliczania nie ma miejsca w przypadku, w którym agencja pracy tymczasowej nie mogła przewidzieć, Ŝe ma to zastosowanie na skutek świadomego bądź błędnego udzielenia przez pracownika tymczasowego nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących jego przeszłości zawodowej. 4. W odniesieniu do pracownika tymczasowego wykonującego pracę tymczasową na rzecz agencji pracy tymczasowej, która zgodnie z niniejszym artykułem powinna być traktowana jako kolejny pracodawca, stosuje się następujący przepis: jeŝeli pracodawca jest kolejnym pracodawcą, przy pierwszej umowie o pracę tymczasową, zawieranej z pracownikiem tymczasowym stosuje on system fazowy, opisany w niniejszym CAO. Okres przepracowany przez pracownika tymczasowego u poprzedniego pracodawcy zostaje wliczony do systemu fazowego jak opisano w niniejszym CAO, zaczynając od początku fazy A. * Patrz art. 7:691 ustęp 5 i/lub 7:668a ustęp 3 BW. Objaśnienie: W odniesieniu do kolejnych pracodawców, o których mowa w niniejszym artykule, wliczana jest jedynie liczba tygodni/okres, kiedy była wykonywana ta sama lub prawie ta sama praca. Tym samym sama długość poprzedniej umowy nie ma znaczenia. W przypadku, gdy pracownik wykonuje najpierw pracę dla pracodawcy, będąc bezpośrednio przez niego zatrudnionym, a następnie wykonuje tę samą lub prawie tę samą pracę na mocy umowy o pracę tymczasową zawartą z agencją pracy tymczasowej, a poprzedni pracodawca obecnie korzysta z usług tego pracownika poprzez agencję pracy tymczasowej, jest mowa o kolejnych pracodawcach. JeŜeli pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o swojej przeszłości zawodowej (patrz artykuł 6 niniejszego CAO), czas przepracowany u poprzedniego pracodawcy (teraz pracodawcy-uŝytkownika) zostanie naliczony i kontynuowany w systemie fazowym u nowego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). Dotychczas przepracowany okres zostaje wtedy włączony do systemu fazowego (patrz art. 8 niniejszego CAO). JeŜeli pracownik tymczasowy wykonywał przez dwa lata prawie taką samą pracę dla poprzedniego pracodawcy, w chwili, gdy zaczyna pracować poprzez agencję pracy tymczasowej, znajduje się on w fazie B. W fazie B pozostaje jeszcze siedem umów trwających maksymalnie półtora roku (dwa lata 12

13 minus sześć miesięcy w przypadku kolejnych pracodawców po odjęciu fazy A). W przypadku, gdy pracownik najpierw wykonywał pracę dla agencji pracy tymczasowej w określonym przedsiębiorstwie najmującym pracowników, a następnie wykonuje tę samą lub prawie tę samą pracę dla tego samego przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika, lecz poprzez inną agencję pracy tymczasowej, jest równieŝ mowa o kolejnych pracodawcach. JeŜeli pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o swojej przeszłości zawodowej (patrz art. 6 niniejszego CAO), czas przepracowany u poprzedniego pracodawcy-uŝytkownika zostanie naliczony i kontynuowany w nowej agencji pracy tymczasowej. Np. jeŝeli ten pracownik tymczasowy wykonywał u tego pracodawcy-uŝytkownika taką samą lub prawie taką samą pracę przez 5 tygodni, w momencie, w którym kontynuuje on tam swoją pracę poprzez inną agencję pracy tymczasowej, znajduje się on w fazie A, niezaleŝnie od tego, w jakiej fazie znajdował się w poprzedniej agencji pracy tymczasowej. Ma to miejsce, poniewaŝ w przypadku kolejnych pracodawców waŝne jest, jaką pracę wykonywał pracownik tymczasowy, a nie, jakie prawa nabył podczas wykonywania poprzedniej pracy tymczasowej. Aby ułatwić zatrudnienie pracowników w wieku od lat 65 przez agencje pracy tymczasowej, w niniejszym CAO ujęto specjalny przepis dotyczący tej grupy pracowników. Przepis ten ma na celu usunięcie ewentualnych przeszkód utrudniających udział osób w starszym wieku w procesie pracy. Faza A została przedłuŝona z 78 do 130 tygodni (patrz art. 8, ustęp 1, punkt e niniejszego CAO), a oprócz tego ujęto nowy przepis dotyczący staŝu pracy tych pracowników.w wyniku tego przepisu pracownik moŝe zawsze pracować jako pracownik tymczasowy co najmniej przez 52 tygodnie w fazie A, równieŝ w przypadku kolejnych pracodawców. RozróŜnia się dwa rodzaje sytuacji: 1. Pracownik tymczasowy przepracował więcej niŝ 130 tygodni u poprzedniego pracodawcy. Dla pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje faza A w wymiarze 130 tygodni. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej (kolejnego pracodawcy), czas trwania fazy A przedłuŝony zostaje o okres przepracowany przez pracownika tymczasowego u danego pracodawcyuŝytkownika. Następnie odlicza się od tego 78 tygodni. Przykład kalkulacji: Pracownik tymczasowy pracował u poprzedniego pracodawcy X bez przerwy przez okres 10 lat (520 tygodni) na danym stanowisku. Następnie nadal pracuje na tym samym stanowisku, ale w tej chwili przez agencję pracy tymczasowej. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej faza A (130 tygodni) zostaje przedłuŝona o 520 tygodni. Odlicza się od tego 78 tygodni. Maksymalny czas trwania fazy A w chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej Y wynosi więc ( =) 572 tygodnie. Agencja pracy tymczasowej Y jest kolejnym pracodawcą po pracodawcy X na okres 520 tygodni. Te tygodnie zostają wliczone do fazy A (572 tygodnie). Tak więc pracownik tymczasowy moŝe jeszcze pracować przez ( =) 52 tygodnie dla agencji pracy tymczasowej Y w fazie A, poniewaŝ niezaleŝnie od staŝu pracy, zawsze pozostaje okres co najmniej 52 tygodni, który naleŝy przepracować w fazie A. 2. Pracownik tymczasowy przepracował mniej niŝ 130 tygodni u poprzedniego pracodawcy. Dla pracowników tymczasowych w wieku od 65 lat obowiązuje faza A w wymiarze 130 tygodni. Szczególne zasady naliczania, tak jak opisano to powyŝej w punkcie 1, w tym przypadku nie prowadzą do rezultatu róŝniącego się od normalnego wyniku obliczeń w przypadku kolejnych pracodawców. Przykład kalkulacji: Pracownik tymczasowy pracował u poprzedniego pracodawcy X bez przerwy przez okres 50 tygodni na danym stanowisku. Następnie nadal pracuje na tym samym stanowisku, ale w tej chwili przez agencję pracy tymczasowej. W chwili nawiązania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej, faza A (130 tygodni) nie zostaje przedłuŝona. Tak więc maksymalny czas trwania fazy A wynosi nadal 130 tygodni. Agencja pracy tymczasowej Y jest kolejnym pracodawcą po pracodawcy X na okres 50 tygodni. Te tygodnie zostają wliczone do fazy A (130 tygodni). Tak więc pracownik tymczasowy moŝe jeszcze pracować przez (130 50=) 80 tygodni dla agencji pracy tymczasowej Y w fazie A.. Artykuł 15 NaduŜycie prawa MoŜe być mowa o naruszeniu prawa i przez to niesłusznym niezastosowaniu artykułu 22 ustęp 5 punkt b w przypadku, gdy pracownik tymczasowy przez dłuŝszy okres przerywany regularnymi przerwami wykonuje tę samą albo prawie tę samą pracę na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej dla róŝnych pracodawców-uŝytkowników w zakresie tego samego CAO, albo wykonuje tą samą lub prawie tą samą 13

14 pracę u tego samego pracodawcy-uŝytkownika za pośrednictwem róŝnych agencji pracy tymczasowej i z powodu opisanych zmian pracownik tymczasowy nie spełnia wymogów ustalonych w art. 22 ustęp 5 punkt b. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy tak twierdzi i ten fakt uzasadni, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek udowodnić, Ŝe nie ma mowy o naruszeniu prawa. Artykuł 16 Wykaz nabytych praw Na wniosek pracownika tymczasowego kończącego pracę tymczasową i wycofującego swoją rejestrację jako kandydata na pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej wydaje wykaz praw nabytych przez pracownika na podstawie niniejszego CAO w ramach systemu fazowego, a takŝe oświadczenie stwierdzające, Ŝe spełniono wymóg posiadania staŝu pracy, określony w artykule 36A,ustęp 1 lub w artykule 36B, ustęp 1. Artykuł 17 Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej 1. Pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej są zobowiązane zachowywać się wobec siebie jak dobry pracownik i dobry pracodawca. 2. Wobec agencji pracy tymczasowej pracownik tymczasowy jest zobowiązany wykonywać ustaloną pracę pod nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy oraz stosować się do odpowiednich przepisów agencji pracy tymczasowej i zleceniodawcy odnośnie wykonywania pracy. W przypadku, gdy pracownik nie dopełnia nałoŝonych obowiązków, pracodawca ma prawo zastosować sankcje, o których mowa w art W odniesieniu do pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek ustalić ze zleceniodawcą, Ŝe podczas nadzorowania i kierowania pracą pracownika tymczasowego oraz w odniesieniu do wykonywania przez niego pracy, zleceniodawca będzie się zachowywał w ten sam dbały sposób, w jaki się zachowuje w stosunku do własnych pracowników. 4. Przed podjęciem pracy przez pracownika tymczasowego u zleceniodawcy, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana poinformować o wymaganych kwalifikacjach (zawodowych) potrzebnych do wykonywania pracy, o ewentualnych ryzykach związanych z bezpieczeństwem oraz związanym z tym sposobem postępowania. Artykuł 18 Regulamin zachowania i sankcje 1. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany stosować się do oficjalnych, zatwierdzonych przepisów i regulaminu dotyczącego zachowania obowiązujących zarówno u pracodawcy-uŝytkownika, jak i w agencji pracy tymczasowej. 2. Agencja pracy tymczasowej będzie przeciwdziałać (częściowemu) niestosowaniu się do wymienionych wcześniej przepisów przez pracownika tymczasowego i tam, gdzie to moŝliwe, postara się temu zapobiec. 3. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, nieprawidłowości lub złamania regulaminu zachowania, procedur lub zaleceń przez pracownika tymczasowego, w zaleŝności od rodzaju i okoliczności przekroczenia, moŝliwe są następujące sankcje (lub ich kombinacje): a. nagana; b. tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych, ewentualnie z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia*; c. zwolnienie (ewentualnie ze skutkiem natychmiastowym). 4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia* jest moŝliwe wtedy, gdy pracownik tymczasowy zgodnie z obiektywną oceną nie dopełni swoich obowiązków, co doprowadzi do zakończenia zlecenia. 5. Od nałoŝenia przez agencję pracy tymczasowej sankcji, o których mowa w ustępie 3 punkty a i b niniejszego artykułu moŝna się bezpośrednio odwołać do Komisji Rozjemczej do spraw Pracy Tymczasowej (Geschillencommissie voor het Uitzendwezen), co określa artykuł 38 niniejszego CAO. 6. JeŜeli po zbadaniu sprawy okazuje się, Ŝe nieodpowiednie zachowanie, nieprawidłowości lub przekroczenie regulaminu zachowania, procedur lub zaleceń nie miało miejsca, pracownik tymczasowy, którego to dotyczy, i przeciwko któremu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, zostanie na swój wniosek zrehabilitowany poprzez skierowane do niego osobiście pismo. * Wszystko to w drodze odstępstwa od art. 7:628 BW, o ile ma to w niniejszym zastosowanie. 14

15 Artykuł 19 Ewidencja czasu pracy 1. Przy rozpoczęciu kaŝdego udostępniania pracownika i/lub kaŝdej oddzielnej umowy o pracę tymczasową, a takŝe w okresie, w którym ona obowiązuje, pracownik tymczasowy otrzymuje co tydzień kartę ewidencji czasu pracy. 2. Na tej karcie, pod koniec kaŝdego tygodnia, pracownik tymczasowy wpisze liczbę godzin normalnych, godzin, za które przysługuje dodatek oraz nadgodzin, które przepracował w ciągu tygodnia. Karta ta jest przedkładana zleceniodawcy do zatwierdzenia i podpisu. Po podpisaniu karta jest niezwłocznie dostarczana do agencji pracy tymczasowej. 3. W przypadku, gdy zleceniodawca (automatycznie) przekazuje do agencji pracy tymczasowej kartę ewidencji czasu pracy, agencja pracy tymczasowej zadba o to, by pracownik tymczasowy miał do niej wgląd i by otrzymał jej kopię. W przypadku sporu dotyczącego ewidencji czasu pracy, na agencji pracy tymczasowej spoczywa obowiązek wykazania, ile godzin przepracował pracownik tymczasowy. Artykuł 20 Czas pracy i odpoczynku 1. Czas pracy i odpoczynku pracowników tymczasowych jest równy zwyczajowym okresom pracy i odpoczynku obowiązującym u danego zleceniodawcy, z załoŝeniem, Ŝe dla pracowników tymczasowych moŝna przyjąć odrębny tryb pracy, z uwzględnieniem przepisów określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu. 2. Czas pracy pracownika tymczasowego na dzień/tydzień/okres w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika nie przekroczy granic wyznaczonych prawem i/lub obowiązujących na mocy niniejszego CAO. Podobnie, czas odpoczynku pracownika tymczasowego nie będzie krótszy, niŝ zwyczajowy czas odpoczynku w danym przedsiębiorstwie, określony na podstawie obowiązującego prawa i/lub CAO. 3. W chwili rozpoczęcia pracy u zleceniodawcy, z pracownikiem tymczasowym ustala się pisemnie czas pracy obowiązujący w trakcie wykonywania tych czynności, po czym te godziny pracy stanowią integralną część umowy o pracę tymczasową. Artykuł 21 Wyznaczenie stanowiska 1. W celu określenia odpowiedniej grupy stanowisk, w ramach których pracownik będzie wykonywał swoją pracę, przed rozpoczęciem udostępniania pracownika powinno zostać wyznaczone stanowisko, w obrębie jednego z poziomów stanowisk, od 1 do 9 włącznie. Odbywa się to na podstawie opisanej procedury, przepisów decyzyjnych i profili stanowisk, zgodnie z Załącznikiem I część A (przepisy dotyczące wynagrodzenia). 2. W przypadku zastosowania wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w art. 22 ustęp 5, naleŝy ponadto pisemnie poinformować o grupie stanowisk określonej na podstawie obowiązującej w przedsiębiorstwie pracodawcyuŝytkownika systematyki, czyniąc to na podstawie informacji udzielonych przez pracodawcęuŝytkownika (patrz art. 4g. Załącznik I cześć B). Artykuł 22 Wynagrodzenie 1. Ogólnie Pracownik tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie obliczane na podstawie okresu wykonywania pracy, z uwzględnieniem Załącznika I (przepisy dotyczące wynagrodzenia). 2. Faza A W fazie A ustalane jest rzeczywiste wynagrodzenie za kaŝde udostępnienie pracownika pracodawcyuŝytkownikowi z uwzględnieniem artykułu Faza B a. W fazie B wynagrodzenie jest rzeczywistym wynagrodzeniem ustalonym w umowie o pracę tymczasową, z uwzględnieniem artykułu 21. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w ramach tej samej umowy o pracę tymczasową w fazie B jest przynajmniej równe rzeczywistemu wynagrodzeniu, otrzymywanemu przed przerwą w pracy tymczasowej na skutek zakończenia zlecenia. c. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas trwania nowej umowy o pracę tymczasową w fazie B wynosi przynajmniej kwotę wynagrodzenia obliczonego na podstawie przepisów, o których mowa w artykule 13 ustęp 3 niniejszego CAO, chyba Ŝe jest mowa o przerwie wynoszącej 13 lub więcej tygodni, ale krótszej niŝ 26 tygodni pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasową. 15

16 4. Faza C a. W fazie C wynagrodzenie jest równe rzeczywistemu wynagrodzeniu ustalonemu w umowie o pracę tymczasową, z uwzględnieniem artykułu 21. b. Rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w fazie C jest równe przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu obliczanemu na podstawie przepisów, o których mowa w artykule 13 ustęp 3 niniejszego CAO, z zachowaniem przepisów ujętych w ustępie 4 i ustępie 5 punkt c niniejszego artykułu. c. JeŜeli i jak długo rzeczywiste wynagrodzenie podczas nowego udostępnienia pracownika w fazie C jest niŝsze niŝ ostatnio obowiązujące rzeczywiste wynagrodzenie podczas poprzedniego udostępnienia pracownika w fazie C, przez okres maksymalnie 13 tygodni od chwili nowego udostępnienia pracownik tymczasowy ma prawo ubiegać się o uzupełnienie rzeczywistego wynagrodzenia w postaci dodatku indywidualnego do kwoty wynoszącej 100% ostatniego obowiązującego rzeczywistego wynagrodzenia podczas poprzedniego udostępnienia. Postanowienia poprzedniego zdania mają zastosowanie w stosunku do udostępnień jako pojedynczego nowego udostępnienia, o ile nie trwały one jeszcze w sumie przez okres trzynastu tygodni, licząc od pierwszego z kolejnych udostępnień. 5. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika a. W drodze odstępstwa od ustaleń z ustępów 2, 3 i 4 punkt a i b niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej moŝe uzgodnić z pracownikiem tymczasowym zastosowanie opisanego poniŝej wynagrodzenia równego stawce wypłacanej stałym pracownikom przedsiębiorstwa pracodawcyuŝytkownika od chwili rozpoczęcia pracy przez pracownika, z uwzględnieniem postanowień dotyczących równego traktowania z art. 3 ustęp 1 niniejszego CAO. Zastosowanie wymienionego wyŝej wynagrodzenia dla stałych pracowników przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika powinno być pisemnie potwierdzone pracownikowi tymczasowemu. W przypadku, w którym postanowiono skorzystać z wynagrodzenia dla stałych pracowników przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika, agencja pracy tymczasowej moŝe odejść od tego rozwiązania tylko po wystąpieniu przerwy w pracy w danym przedsiębiorstwie wynoszącej 26 lub więcej tygodni. Oznacza to, Ŝe jeŝeli ustalono z pracownikiem tymczasowym zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-uŝytkownika od pierwszego dnia pracy, postanowienie to dotyczy takŝe pozostałych pracowników tymczasowych danej agencji pracy tymczasowej, którzy wykonują taką samą, lub prawie taką samą pracę w tym samym przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika. Zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w niniejszym ustępie zostało, w odróŝnieniu od postanowień niniejszego ustępu, dozwolone w dniu 29 marca b. W drodze odstępstwa od postanowień ustępów 2, 3 i 4 punkt a i b, po przepracowaniu przez pracownika tymczasowego 26 tygodni po 29 marca 2004 na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej w tym samym przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, niezaleŝnie od charakteru wykonywanej pracy, prawnie obowiązujące wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik wykonujący pracę na takim samym lub podobnym stanowisku na rzecz tego przedsiębiorstwa pracodawcyuŝytkownika, jest przyznawane pracownikowi tymczasowemu. Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałego pracownika pracodawcy-uŝytkownika, o którym mowa w niniejszym ustępie, składa się z następujących elementów, zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika: 1. wyłącznie obowiązujące wynagrodzenie okresowe według kategorii zaszeregowania; 2. stosowane skrócenie czasu pracy na tydzień/miesiąc/rok/okres. MoŜe ono w zaleŝności od decyzji agencji pracy tymczasowej zostać zrekompensowane w postaci czasu i/lub pieniędzy; 3. dodatek za nadgodziny, przesunięte godziny, nieregularne godziny (w tym dodatek za dni świąteczne) i dodatki za pracę zmianową; 4. początkowa podwyŝka wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika; 5. zwrot kosztów (agencja pracy tymczasowej moŝe to wypłacić bez potrąceń z wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych: koszty podróŝy, utrzymania i inne niezbędne koszty poniesione z racji wykonywania pracy na danym stanowisku); 6. okresowe podwyŝki wynagrodzenia, wysokość i data jak ustalona w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika. Naliczanie 26 tygodni, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozpoczyna się ponownie po przerwie w pracy w danym przedsiębiorstwie wynoszącej 26 lub więcej tygodni. 16

17 Artykuł 23 Pracownicy wykwalifikowani 1. JeŜeli w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika obowiązuje układ CAO zawierający szczegółowe przepisy dotyczące wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych, o czym mowa w art. 22 ustęp 5, są one stosowane w drodze odstępstwa od ustaleń z art. 22 ustęp 5 punkt a, przy czym w drodze odstępstwa od niniejszego ustępu, CAO przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika moŝe zawierać termin oczekiwania krótszy niŝ 26 tygodni, od pierwszego dnia pracy pracownika tymczasowego w przedsiębiorstwie pracodawcy-uŝytkownika, jeŝeli te ustalenia zostały przekazane w formie pisemnej przez strony CAO, o którym mowa, stronom niniejszego CAO, a komisja parytetowa, o której mowa w ustępie 3 uznała, Ŝe spełniają one kryteria ujęte w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu. Po ich ogłoszeniu, wymienione powyŝej decyzje komisji do spraw wynagrodzeń zostaną niezwłocznie włączone do bieŝących umów o pracę tymczasową. Przepisy te nie mają jednak mocy wstecznej. Tam, gdzie w niniejszym CAO mają zastosowanie przepisy z wyjątkiem art. 22 ustęp 5, naleŝy równieŝ rozumieć, Ŝe wyłączono zastosowanie art Pracownicy wykwalifikowani, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu powinni zostać określeni pod kątem uzyskania dyplomu i/lub czasu pracy w danym sektorze. 3 Komisja do spraw wynagrodzeń, o której mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu sprawdzi, czy poszczególne części wymienione w art. 22 ustęp 5 punkt b części 1 i 3 przepisów dotyczących wynagrodzeń dla pracowników wykwalifikowanych w CAO zainteresowanych stron są wyŝsze niŝ podane w przepisach niniejszego CAO dotyczących wynagrodzeń i z tego powodu powinny być zastosowane w odniesieniu do pracowników wykwalifikowanych. 4. Decyzje komisji do spraw wynagrodzeń nie mają mocy wstecznej. 5. Komisja do spraw wynagrodzeń została utworzona parytetowo, składa się z trzech przedstawicieli ze strony pracowników oraz z trzech przedstawicieli ze strony pracodawców i ustala swój własny regulamin. Komisja ta ma za zadanie rozstrzygać sprawy dotyczące zapisów art. 22 oraz ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu. Ponadto, na wniosek stron CAO, w uzasadnionych przypadkach komisja do spraw wynagrodzeń wyda zalecenia w odniesieniu do prawidłowego wyznaczenia stanowiska i wprowadzenia okresowej podwyŝki. 6. Komisja do spraw wynagrodzeń podejmie pisemnie uzasadnioną decyzję w sprawie złoŝonego wniosku w ciągu 14 dni kalendarzowych. Objaśnienie Z Komisją do spraw wynagrodzeń moŝna się skontaktować listownie, na adres Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp oraz em, na adres Artykuł 23A Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w budownictwie Niniejsze przepisy specjalne dla pracowników zatrudnionych w budownictwie zostały uzgodnione przez strony tego CAO, NBBU-CAO (CAO dla Holenderskiego Związku Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen - w skrócie NBBU)). oraz CAO dla Budownictwa, w celu stworzenia przejrzystego pakietu warunków zatrudnienia. CAO dla Pracowników Tymczasowych nie ma zastosowania w stosunku do agencji pracy tymczasowej które udostępniają pracowników pracodawcom w wymiarze przekraczającym 50 procent całkowitej kwoty wynagrodzenia rocznie w rozumieniu CAO dla Budownictwa i nie są członkami ABU ani NBBU. Dla pracowników tymczasowych, którzy udostępniani są pracodawcy-uŝytkownikowi, wobec którego ma zastosowanie CAO dla Budownictwa, obowiązuje odrębny pakiet warunków zatrudnienia, co opisano szczegółowo w załączniku VII (Odmienne warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych zatrudnionych w budownictwie) do niniejszych przepisów CAO. Artykuł 24 Program oszczędzania pracowniczego Agencja pracy tymczasowej zaoferuje pracownikom tymczasowym zatrudnionym w fazach B i C moŝliwość uczestnictwa w programie oszczędzania pracowniczego na poziomie przedsiębiorstwa, przy optymalnym wykorzystaniu istniejących udogodnień podatkowych. Artykuł 25 Rozliczenie wynagrodzenia Wypłacając pracownikowi ustalone wynagrodzenie, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana kaŝdorazowo przekazać pracownikowi tymczasowemu pisemne zestawienie (zgodnie z zapisami art

18 Załącznik I część B (przepisy dotyczące wynagrodzenia) z podaniem kwoty wynagrodzenia, sum, które się na nie składają, potrąceń od wynagrodzenia, a takŝe stawki godzinowej brutto, ilości przepracowanych godzin, dodatków do stawki godzinowej, wyszczególnionych dla kaŝdego rodzaju dodatku (zarówno procentowo, jak i w euro) oraz godzin. Za zgodą pracownika, rozliczenie moŝe być dostarczane pocztą elektroniczną zamiast zwykłą. Ponadto rozliczenie zawiera informacje na temat rezerw naliczonych za okres którego dotyczy zestawienie oraz całkowitą sumę naliczonych rezerw, jak równieŝ datę, kiedy te sumy są automatycznie przekazywane pracownikowi. Na rozliczeniu podane jest nazwisko pracodawcy i pracownika, a takŝe nazwa przedsiębiorstwa pracodawcy-uŝytkownika (przedsiębiorstw pracodawców-uŝytkowników) oraz adres jego (ich) siedziby*. Ponadto zestawienie zawiera informacje o odpowiednim umiejscowieniu w skali CAO i o wypłaconym wynagrodzeniu, a takŝe o ustawowym wynagrodzeniu minimalnym i minimalnym dodatku urlopowym przysługującym pracownikowi w ramach tego przedziału czasowego. JeŜeli od wynagrodzenia odliczane są inne kwoty, niŝ z tytułu podatków lub składek ubezpieczeniowych, będzie to miało miejsce jedynie w porozumieniu z pracownikiem tymczasowym, a informacje na ten temat podane zostaną na odcinku wynagrodzenia. Na odcinku wynagrodzenia znajdzie się takŝe wykaz uŝywanych skrótów. * JeŜeli niemoŝliwym okaŝe się spełnienie wymienionego w niniejszym artykule obowiązku zaznaczenia nazwiska pracodawcy-uŝytkownika (pracodawców-uŝytkowników) na rozliczeniu wynagrodzenia, niniejsze zdanie nie obowiązuje. Artykuł 26 Rezerwy (wypłaty naleŝne za nieprzepracowane dni) 1. W przypadku stosowania systemu fazowego, wobec pracowników zatrudnionych w fazie A obowiązuje wyjątkowy system określony w art. 27, 28, 29, 30 i 31 dotyczący rezerw na potrzeby dni urlopowych, dodatku urlopowego, krótkiego urlopu, urlopu okolicznościowego i dni świątecznych. 2. W przypadku zawierania umów o pracę tymczasową na czas określony bądź nieokreślony w fazie A bez zapisu o zakończeniu umowy w chwili zakończenia zlecenia, pracowników czasowych, których to dotyczy, obowiązują przepisy ujęte w art. 27, 28, 29 i 30 dla fazy B. Artykuł 27 Urlop 1. Za kaŝdy pełny przepracowany miesiąc pracy, pracownik tymczasowy uzyskuje prawo do szesnastu godzin urlopu lub proporcjonalnie krótszego okresu, jeŝeli nie przepracował pełnego miesiąca. Urlop jest pobierany w formie dni urlopowych. 2. Agencja pracy tymczasowej moŝe wprowadzić regulamin urlopowy. 3. W celu wykonania postanowień z ust. 1 niniejszego artykułu, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana co roku udzielić urlopu pracownikowi tymczasowemu, któremu ten urlop przysługuje, w taki sposób, aby pracownik tymczasowy nie musiał wykonywać pracy przez trzy tygodnie z rzędu lub trzykrotnie przez okres tygodnia. 4. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana zezwolić na wykorzystanie pozostałych dni urlopu, w zaleŝności od tego, czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje taka liczba dni urlopowych, chyba, Ŝe w regulaminie urlopów ujętym w ustępie 2 niniejszego artykułu postanowiono inaczej. 5. W związku z prawem ujętym w ustępie 1 niniejszego artykułu, pracownik tymczasowy otrzymuje uzupełnienie w postaci wyrównania za urlop, wyraŝone w procentach obowiązującego rzeczywistego wynagrodzenia, i o ile takie przepisy mają zastosowanie podwyŝszone o rekompensatę za dzień oczekiwania zgodnie z art. 32 ustęp 6 niniejszego CAO. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. 6. Uzupełnienie, o którym mowa w ustępie 5, nie jest wypłacane co tydzień w przypadku wypłaty cotygodniowej, ale jest odkładane ( rezerwowane ). Kiedy pracownik tymczasowy, mając na uwadze postanowienia niniejszego artykułu, pobiera urlop, a umowa o pracę tymczasową nadal obowiązuje, uzupełnienie zastępuje rzeczywiste wynagrodzenie, tak jakby w tych dniach była przepracowana normalna ilość godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające. 7. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia podczas urlopu, o ile nabył on prawo do urlopu na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu. 8. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zwróci się z odpowiednim wnioskiem, agencja pracy tymczasowej wypłaci ekwiwalent za pozaustawowe dni urlopu. 18

19 Artykuł 28 Dodatek urlopowy 1. Pracownik tymczasowy ma prawo do dodatku urlopowego wynoszącego 8% rzeczywistego wynagrodzenia. W celu wyliczenia wysokości dodatku urlopowego, za podstawę uznaje się ilość roboczych dni w roku, włączając w to dni urlopu i dni świąteczne. 2. JeŜeli pracownik tymczasowy korzysta z urlopu składającego się z pięciu następujących po sobie dni roboczych, i jeŝeli pracownik tymczasowy złoŝył wcześniej stosowny wniosek w agencji pracy tymczasowej, przed rozpoczęciem urlopu powinien mu zostać wypłacony dodatek urlopowy w wymiarze, w jakim pracownik nabył w tym czasie do niego prawo. Artykuł 29 Krótki urlop i urlop okolicznościowy 1. Pod pojęciem krótki urlop i urlop okolicznościowy rozumie się krótki, moŝliwy do wyliczenia okres, w którym pracownik tymczasowy nie mógł wykonać pracy na skutek spełnienia obowiązku nałoŝonego przez prawo lub rząd bez rekompensaty finansowej, którego nie mógł on spełnić w swoim wolnym czasie, albo na skutek bardzo waŝnych wydarzeń w Ŝyciu osobistym. 2. W przypadkach określonych w ustępie 6 niniejszego artykułu, w celu udzielenia krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego, pracownik tymczasowy powiadomi agencję pracy tymczasowej o urlopie w miarę moŝliwości przynajmniej jeden dzień wcześniej. W pozostałych przypadkach krótkiego urlopu i urlopu okolicznościowego naleŝy wcześniej skonsultować taką moŝliwość, z zachowaniem przepisów ujętych w ustępie 7 niniejszego artykułu. 3. W przypadku krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego pracownik zatrudniony w fazie A otrzymuje uzupełnienie, wyraŝone jako procent rzeczywistego wynagrodzenia podwyŝszonego o rekompensatę za dzień oczekiwania. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. 4. Uzupełnienie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu nie jest wypłacane cotygodniowo podczas cotygodniowej wypłaty, ale rezerwowane. Kiedy pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie A, biorąc pod uwagę zapisy niniejszego artykułu, bierze krótki urlop bądź urlop okolicznościowy, a umowa o pracę tymczasową trwa nadal, uzupełnienie zostaje wypłacone w zamian za rzeczywiste wynagrodzenie, za czas, w którym przepracowana byłaby normalna lub średnia liczba godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające. 5. Pracownik zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia tak, jakby w ciągu tych dni przepracował normalną lub średnią liczbę godzin, pod warunkiem, Ŝe pracownik tymczasowy stosuje się do przepisów, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu. 6. W przypadku pracowników zatrudnionych w fazach B i C udzielany jest urlop okolicznościowy w następujących sytuacjach: a. Załatwianie formalności związanych ze ślubem pracownika jeden dzień b. Ślub/ rejestrowany związek partnerski pracownika dwa dni c. Ślub/ rejestrowany związek partnerski: - dziecka, pasierba/-icy, dziecka adopcyjnego, wnuka jeden dzień - brata lub siostry (w tym szwagra i szwagierki, przyrodniego i przysposobionego rodzeństwa) jeden dzień - jednego z rodziców lub teściów jeden dzień d. Powiększenie rodziny dwa dni e. Zgon: - małŝonka/i, partnera od dnia zgonu do dnia pogrzebu - mieszkającego z pracownikiem dziecka lub kremacji włącznie f. Zgon: - jednego z rodziców (w tym jeden dzień + drugi dzień na udział teściów, ojczyma/macochy lub rodziców adopcyjnych) w pogrzebie lub kremacji - jednego z dziadków pracownika lub jej/jego współmałŝonka jeŝeli pracownik jest osobą - niemieszkającego z pracownikiem dziecka/zięcia/synowej organizującą pogrzeb - brata lub siostry lub kremację: okres zgodnie z ustępem e. g. 25-lecie pracy lub ślubu jeden dzień h. 40-lecie pracy lub ślubu dwa dni i. 25-, 40- lub 50-lecie ślubu rodziców, dziadków i teściów jeden dzień 19

20 7. W przypadkach nie wymienionych w ustępie 6, agencja pracy tymczasowej moŝe udzielić urlopu okolicznościowego (płatnego lub bezpłatnego) pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w fazie B lub C na jego wniosek, jeŝeli agencja pracy tymczasowej uzna okoliczności za uzasadnione. Artykuł 30 Ogólnie uznane dni świąteczne 1. Za ogólnie uznane dni świątecznie w rozumieniu niniejszego CAO, o ile nie przypadają one w sobotę i/lub niedzielę, uznaje się: Nowy Rok, Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, oba dni świąt BoŜego Narodzenia, Dzień Królowej lub dzień zastępujący to święto oraz Dzień Wyzwolenia, o ile w danym roku ten dzień jest ogólnie uznany za dzień wolny od pracy. 2. W odniesieniu do ciągłej wypłaty wynagrodzenia, w przypadku pracowników tymczasowych zatrudnionych w fazie A, w razie dni wolnych, w które nie pracuje się z powodu dnia świątecznego, agencja pracy tymczasowej musi wybrać jedną z poniŝszych opcji: a. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie A otrzymuje uzupełnienie za ogólnie uznane dni świąteczne, wyraŝone w procencie rzeczywistego wynagrodzenia, podwyŝszone o rekompensatę za dzień oczekiwania. Ten odsetek został wymieniony w Załączniku II niniejszego CAO. Uzupełnienie to nie jest wypłacane co tydzień podczas cotygodniowej wypłaty, ale rezerwowane. Za uznany dzień wolny od pracy, w którym pracownik tymczasowy nie pracuje z powodu zaistnienia dnia świątecznego, a umowa o pracę tymczasową trwa nadal, uzupełnienie zostaje wypłacone w zamian za rzeczywiste wynagrodzenie, jak gdyby przepracowana była normalna lub średnia liczba godzin, o ile naliczone uzupełnienie jest wystarczające, lub b. pracownik tymczasowy ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w których nie pracuje z powodu wystąpienia dnia świątecznego. 3. W przypadku umowy o pracę tymczasową w fazie A, agencja pracy tymczasowej przekaŝe pracownikowi pisemne informacje dotyczące tego, czy tworzy rezerwę, o której mowa w ustępie 2 punkt a niniejszego artykułu, czy wypłaca wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt b niniejszego artykułu. Wybór ciągłej wypłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt b niniejszego artykułu zobowiązuje agencję pracy tymczasowej do stosowania tego rozwiązania przez okres przynajmniej jednego roku kalendarzowego. W momencie zmiany systemu, prawa nabyte przez pracownika tymczasowego powinny być rozliczone w normalny sposób, zgodnie z przepisami, na mocy których zostały one przyznane. 4. Pracownik tymczasowy zatrudniony w fazie B lub C ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego. Artykuł 31 Wypłata rezerw A. Dodatek urlopowy, krótki urlop i urlop okolicznościowy, dni świąteczne 1. Niewypłacone jeszcze uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30, są automatycznie wypłacane pracownikowi tymczasowemu w 26 i w 52 tygodniu lub w ostatnim tygodniu roku. 2. Dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do którego pracownik tymczasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO, jest wypłacany pracownikowi automatycznie, co roku w tygodniu, w którym wypada dzień 1 czerwca, bez uszczerbku dla ustaleń z ustępu 3 niniejszego artykułu. 3. JeŜeli umowa o pracę tymczasową jest zakończona w fazie A i gdy nie następują po niej bezpośrednio nowe umowy o pracę tymczasową, niewypłacone jeszcze uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30 oraz dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do których pracownik tymczasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO, są automatycznie wypłacane pracownikowi tymczasowemu. 4. JeŜeli pracownik tymczasowy w fazie A przez okres 6 tygodni nie nabył praw do rzeczywistego wynagrodzenia, wypłacane są mu automatycznie jeszcze niewypłacone uzupełnienia, o których mowa w art. 29 i 30 oraz dodatek urlopowy, o którym mowa w art. 28, do których pracownik czasowy nabył prawo na mocy niniejszego CAO. 5. JeŜeli pracownik czasowy zakończył w agencji pracy tymczasowej fazę A i przechodzi do fazy B, następuje automatyczna wypłata jeszcze niewypłaconych uzupełnień, o których mowa w art. 29 i 30, zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, ale nie dodatku urlopowego, o którym mowa w art W momencie wypłaty uzupełnień i dodatku urlopowego w przypadkach, o których mowa w ustępach niniejszego artykułu od 1 do 5 włącznie, agencja pracy tymczasowej prześle pracownikowi tymczasowemu pismo, w którym wyraźnie zaznaczy wypłaconą z tego tytułu kwotę oraz ustawowe odliczenia. 20

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna 1.2 Ważność 2. Stosunek pracy 2.1. Umowa o pracę 2.2. Identyfikacja i dane osobowe 2.3.

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii...

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii... SPIS TREŚCI HOLANDIA 2. Praca w Holandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do holenderskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII 34 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten 1 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten SPIS TREŚCI Układ zbiorowy pracy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SPIS TREŚCI: Rozdział I. Zasady i definicje Rozdział II. Przepisy Ogólne 1. Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD PFHR. Polskie Forum HR

STANDARD PFHR. Polskie Forum HR Polskie Forum HR STANDARD PFHR Treść Standardu PFHR została opracowana przez zespół przedstawicieli Polskiego Forum HR oraz firmy KEMA Quality Polska. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Standardu posiada

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SPIS TREŚCI: Rozdział I. Zasady i definicje Rozdział II. Przepisy Ogólne 1. Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze. Lubuskie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo