REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek hipotecznych osobom fizycznym przez Euro Bank SA, a także warunki zmiany Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu są dla stron wiążące, o ile strony w Umowie nie ustaliły odmiennie swoich praw i obowiązków. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r., ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r., ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. [Definicje] Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 1. Bank Euro Bank S.A. 2. BTE bankowy tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 96 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997r. Nr 140 poz.939 z późn. zm.). 3. Cesja praw nieodwołalna umowa przelewu na Bank przysługującej Kredytobiorcy wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i/lub innych umów zawartych przez Kredytobiorcę w związku z inwestycją, jeżeli wierzytelności z tych umów mają stanowić zabezpieczenie Kredytu lub Pożyczki hipotecznej. 4. COK Centrum Obsługi Klienta; jednostka organizacyjna Banku prowadząca telefoniczną obsługę Klienta. 5. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Eurobank online serwis udostępniany przez Bank, umożliwiający świadczenie usług bankowych za pośrednictwem Internetu. 7. Inne TU Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym Kredytobiorca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia z Innym TU wymaga wcześniejszej akceptacji przez Bank. Za Inne TU uważa się również Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym Kredytobiorca zawarł indywidualnie umowę ubezpieczenia. 8. Inny kredyt dotychczasowe finansowe zobowiązania Wnioskodawcy lub Kredytobiorcy zaciągnięte w innym banku, instytucji finansowej lub Banku, podlegające spłacie Kredytem lub Pożyczką hipoteczną zaciągniętym w Banku. 9. Kanał(y) dostępu - sposób komunikacji i obsługi Kredytobiorcy inny niż bezpośrednio w Placówce, w tym za pośrednictwem telefonu (COK) lub Internetu (Eurobank online); składanie przez Kredytobiorcę wniosku (dyspozycji) za pośrednictwem Kanałów dostępu jest możliwe, o ile taki sposób komunikacji jest udostępniony dla danego rodzaju dyspozycji. 10. Karencja okres, w którym Kredytobiorca spłaca Bankowi raty odsetkowe stosownie do wykorzystanego w danym momencie kapitału przyznanego Kredytu. W okresie Karencji Kredytobiorca obowiązany jest ponadto regulować bieżące zobowiązania z tytułu należnych Bankowi odsetek karnych, opłat, prowizji, opłat refinansujących składkę. 11. Kontynuacja - zawieranie umów wieloletnich (przystąpienia do umów wieloletnich) bądź obowiązek zawierania kolejnych umów (przystępowania do kolejnych umów) po wygaśnięciu dotychczasowych (Kontynuacja). 12. Koszty windykacji - zryczałtowane opłaty za podejmowane przez Bank działania windykacyjne określone w Umowie, w wysokości wskazanej w Tabeli opłat i prowizji, a także rzeczywiste poniesione przez Bank koszty sądowe i postępowań egzekucyjnych. 13. Kredyt hipoteczny / Kredyt środki pieniężne, o których przyznanie wnioskuje Wnioskodawca lub które zostały oddane przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie, z przeznaczeniem na konkretny cel: mieszkaniowy, refinansowanie kredytu mieszkaniowego, konsolidację zobowiązań finansowych, a także częściowo na dowolny cel konsumpcyjny, zabezpieczone w szczególności hipoteką na Nieruchomości. 14. Kredyt hipoteczny konsumencki/ Pożyczka hipoteczna konsumencka Kredyt hipoteczny lub Pożyczka hipoteczna podlegające przepisom ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz z późniejszymi zmianami). Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kredycie hipotecznym konsumenckim pod ww. pojęciem rozumie się również Pożyczkę konsumencką. 15. Kredyt hipoteczny indeksowany/kredyt indeksowany Kredyt hipoteczny udzielony oraz wypłacony w PLN, przeliczony po kursie kupna danej waluty obowiązującym w Tabeli kursowej Banku w dniu uruchomienia środków z tytułu Kredytu na wybraną walutę obcą (walutę indeksacji). Bank udzielał Kredytów indeksowanych do r. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia Kredyt hipoteczny indeksowany lub Kredyt indeksowany, pod tym pojęciem rozumie się również Pożyczka hipoteczna indeksowana/pożyczka indeksowana. 16. Kredyt preferencyjny Kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z późn. zm.). 17. Kredytobiorca / Pożyczkobiorca osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kredytobiorcy rozumie się przez to również Pożyczkobiorcę, z wyłączeniem postanowień o finansowanej Kredytem inwestycji, kontroli wykorzystania środków z tytułu Kredytu, Wkładzie Własnym i Niskim Wkładzie Własnym. 18. LTV (Loan to Value) procentowo wyrażony stosunek kwoty Kredytu lub Pożyczki hipotecznej do wartości rynkowej Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. 19. Marża Banku składnik oprocentowania; stała wartość wyrażona w procentach, ustalana przez Bank i wskazana w Umowie. Dla umów dla których ustanowiono zabezpieczenia opisane w niniejszym Regulaminie w 14 na Marżę Banku składają się: Marża bazowa oraz podwyżki Marży bazowej z tytułu ryzyk ponoszonych przez Bank w związku z brakiem wpisu hipoteki na rzecz Banku lub/oraz w związku z brakiem wniesienia przez Kredytobiorcę Wymaganego wkładu własnego, o ile dane ryzyka dla przedmiotowych Umów występują. 20. Marża bazowa składnik oprocentowania; stała wartość wyrażona w procentach, ustalana przez Bank i wskazana w Umowie. 21. Nieruchomość część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności lub użytkowania wieczystego, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności lub przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 22. Nieruchomość mieszkalna Nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne, tj. dom jednorodzinny (dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych) wraz z częścią powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności lub użytkowania wieczystego; lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność; lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny będący przedmiotem spółdzielczego 1

2 własnościowego prawa do lokalu; grunt niezabudowany, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (działka niezabudowana). 23. Operat szacunkowy opinia o wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz z póź. zm.). 24. Opinia o zaawansowaniu prac dokument sporządzony przez pracownika Banku lub innego podmiotu po dokonaniu kontroli wykorzystania środków na finansowanie inwestycji, warunkujący uruchomienie kolejnej Transzy Kredytu. 25. Oprocentowanie zmienne oprocentowanie Kredytu/Pożyczki hipotecznej składające się ze stałej Marży Banku oraz zmiennej Stopy bazowej właściwej dla danej waluty. 26. Poręczyciel osoba trzecia odpowiedzialna solidarnie z Kredytobiorcą za jego zobowiązania wynikające z Umowy. 27. Pożyczka hipoteczna/pożyczka środki pieniężne, o których przyznanie wnioskuje Wnioskodawca lub które zostały przekazane przez Bank na własność Kredytobiorcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie, na dowolny cel konsumpcyjny, zabezpieczone w szczególności hipoteką na Nieruchomości. 28. Pożyczka hipoteczna indeksowana/pożyczka indeksowana Pożyczka hipoteczna udzielona oraz wypłacona w PLN, przeliczona po kursie kupna obowiązującym w Tabeli kursowej Banku w dniu uruchomienia środków z tytułu Pożyczki na wybraną walutę obcą (walutę indeksacji). Bank udzielał Pożyczek indeksowanych do r. 29. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub inny odrębny rachunek prowadzony na potrzeby obsługi Pożyczki/Kredytu przez Bank. 30. Rata spłaty/rata rata kapitałowo-odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie Karencji. 31. Restrukturyzacja zmiana warunków Umowy dokonywana na wniosek Kredytobiorcy lub Banku, w przypadku Zagrożenia terminowej spłaty Rat lub/i posiadania zaległości w spłacie Rat Kredytu. 32. Stopa bazowa - stopa procentowa wykorzystywana do wyliczenia wysokości oprocentowania Kredytu, wyznaczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ustalana przez Bank na podstawie notowania z każdego 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego, a w przypadku jeżeli w tym dniu nie odbywa się notowanie do wyznaczenia stopy przyjmuje się notowanie z najbliższego dnia przypadającego po 25 dniu danego miesiąca i obowiązująca od najbliższej zapadalności raty w następnym kwartale, na podstawie notowań: LIBOR (3M) - (London Interbank Offered Rate) stopy procentowej na jakiej banki udzielają 3-miesięcznych pożyczek w CHF oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, ustalanej codziennie o godz. 11:00 czasu londyńskiego dla Kredytów lub Pożyczek hipotecznych indeksowanych do kursu CHF WIBOR (3M) (Warsaw Interbank Offered Rate) stopy procentowej na jakiej banki udzielą 3-miesięcznych pożyczek w PLN innym bankom, ustalana codziennie o godz. 11:00 czasu warszawskiego dla Kredytów lub Pożyczek hipotecznych w PLN. 33. Tabela opłat i prowizji tabela określająca wysokość opłat, prowizji oraz opłat refinansujących składki dla Kredytów i Pożyczek, obowiązujących w Banku. 34. Tabela kursów walut tabela zawierająca obowiązujące w Banku kursy kupna i sprzedaży waluty stanowiącej podstawę indeksacji. Przesłanki i warunki ustalania spreadu oraz kursów walut zamieszczonych w tabeli określa Umowa oraz Regulamin. Tabela kursów walut, aktualizowana każdego Dnia roboczego, ma zastosowanie do kredytów indeksowanych kursem waluty obcej. 35. Tabela oprocentowania tabela określająca wysokość obowiązujących w danym kwartale: Stopy bazowej oraz odsetek maksymalnych, podwyższenia marży za zwiększone ryzyko 36. Transza część kwoty Kredytu lub Pożyczki hipotecznej uruchamianych etapami zgodnie z Umową. 37. TU Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym Bank zawarł umowę ubezpieczenia grupowego, do którego Kredytobiorca może przystąpić jako ubezpieczony. 38. Ubezpieczenie Kredytu stanowi prawne zabezpieczenie Kredytu, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 39. Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego ubezpieczenie ryzyka Banku w zakresie spłaty części Kredytu, odpowiadającej Kwocie kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem iż ubezpieczeniu nie podlega nigdy większa kwota niż Wymagany wkład własny. 40. Umowa - umowa Kredytu hipotecznego lub Pożyczki hipotecznej, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, na podstawie której Bank jest zobowiązany postawić środki pieniężne do dyspozycji Kredytobiorcy, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z nich na warunkach określonych w Umowie oraz do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami w oznaczonych terminach. 41. Uproszczona opinia o lokalu mieszkalnym opracowanie pracownika Banku lub innego podmiotu nie stanowiące operatu szacunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz z póź.zm.). 42. Wkład własny różnica pomiędzy wartością Nieruchomości, stanowiącej/ stanowiących zabezpieczenie spłaty Kredytu a kwotą Kredytu. 43. Wnioskodawca osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła wniosek o Kredyt hipoteczny lub Pożyczkę hipoteczną. 44. Wymagany wkład własny kwota odpowiadająca 20% wartości nieruchomości stanowiącej/stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty. 45. Zagrożenie terminowej spłaty wystąpienie co najmniej jednej z następujących okoliczności: 45.1 zaprzestanie terminowej spłaty przez Kredytobiorcę jakichkolwiek zobowiązań kredytowych wobec Banku w przypadku Wakacji kredytowych lub uruchomienia środków z tytułu Kredytu; 45.2 zaprzestanie terminowej spłaty przez Kredytobiorcę jakichkolwiek zobowiązań kredytowych wobec Banku, tj. powstania zadłużenia przeterminowanego w spłacie, które utrzymuje się dłużej niż 60 dni w przypadku konieczności ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu; 45.3 zaprzestanie terminowej spłaty przez Kredytobiorcę zobowiązań kredytowych wobec innych instytucji finansowych tj. powstania zadłużenia przeterminowanego w spłacie, które utrzymuje się dłużej niż 60 dni, 45.4 pogorszenie się sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy, stwierdzone w oparciu o uzyskaną przez Bank informację o zajściu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) utrata stałego źródła dochodu zadeklarowanego przez Kredytobiorcę we wniosku kredytowym przyjętym do sprawdzenia zdolności kredytowej oraz przygotowania oferty kredytowej., b) przekroczenie poziomu relacji wydatków Kredytobiorcy na obsługę wszystkich zobowiązań kredytowych do jego dochodów 2

3 netto ponad maksymalny poziom wskazany w 10 ust otrzymanie przez Bank postanowienia o zajęciu rachunku bankowego Kredytobiorcy przez organ egzekucyjny. 46. Zdolność kredytowa zdolność Wnioskodawcy lub Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego Kredytu lub Pożyczki hipotecznej wraz z odsetkami i kosztami w terminach określonych w Umowie. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. 47. Zobowiązania finansowe wynikające z Umowy zobowiązania Kredytobiorcy do regulowania należności z tytułu spłaty Rat oraz opłat refinansujących składki w terminach określonych w Umowie. 48. Zobowiązania umowne wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy, nie będące Zobowiązaniami finansowymi. 3. [Zasady ogólne] 1. Bank udziela Kredytów i Pożyczek hipotecznych wyłącznie osobom fizycznym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Do Pożyczek hipotecznych nie stosuje się zapisów niniejszego Regulaminu dotyczących: 2.1 finansowanej Kredytem inwestycji, 2.2 kontroli wykorzystania środków z tytułu Kredytu, 2.3 Wniesionego wkładu własnego, Wymaganego wkładu własnego, Niskiego wkładu własnego i Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego. [Dokumenty] 3. Ustala się następującą gradację ważności dokumentów: 3.1. Umowa, 3.2. Regulamin. Rozdział 2 - Kredyt hipoteczny 4. [Cechy Kredytu hipotecznego] 1. Bank udziela Kredytów hipotecznych w złotych polskich (PLN). 2. Maksymalna kwota Kredytu uzależniona jest od Zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. 3. Kredyt udzielany jest na okres oznaczony w Umowie, obliczany począwszy od miesiąca uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy do miesiąca spłaty ostatniej Raty Kredytu (okres kredytowania). 4. Bank udziela Kredytów hipotecznych przeznaczonych głównie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, refinansowanie lub konsolidację zobowiązań finansowych Kredytobiorcy oraz częściowo na dowolne cele konsumpcyjne. Pożyczka hipoteczna może być udzielona na dowolne cele konsumpcyjne. 5. Cele finansowane Kredytem mogą podlegać łączeniu w proporcjach i na zasadach określonych w Umowie. 6. Nieruchomość kredytowana oraz Nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona hipoteka tytułem zabezpieczenia Kredytu, musi być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Okres realizacji inwestycji określony jest w Umowie w oparciu o przedstawiony przez Kredytobiorcę harmonogram prac budowlanych lub zawartą z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową umowę przedwstępną, deweloperską umowę o budowę lokalu/domu lub w odrębnie wystawiony dokument. Okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 24 miesięcy, licząc od miesiąca uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy, chyba że Umowa stanowi inaczej. 5. [Warunki udzielenia Kredytu hipotecznego] 1. Bank może udzielić Kredytu hipotecznego Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki: 1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 1.2. prawidłowo obsługuje przyznane pożyczki i kredyty w sektorze finansowym, 1.3. posiada wymagany przez Bank okres zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, 1.4. posiada na podstawie oceny Banku Zdolność kredytową, 1.5. nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, 1.6. złożył poprawnie wypełniony wniosek kredytowy oraz wymagane przez Bank dokumenty. 2. W przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim, w którym istnieje małżeńska wspólność majątkowa - oboje małżonkowie muszą być obligatoryjnie Kredytobiorcami, a ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, ich odpowiedzialność w stosunku do Banku pozostaje solidarna. 3. Poręczycielem może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki wskazane w ust.1. W przypadku Poręczyciela pozostającego z związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda małżonka na poręczenie. 4. Przyjęcie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami nie oznacza zgody Banku na udzielenie Kredytu. Bank ma prawo odmówić udzielenia Kredytu bez podania przyczyn. Bank uzasadni odmowę zawarcia Umowy, w przypadku gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa nałożą na Bank taki obowiązek. 5. Bank zastrzega sobie prawo zmiany decyzji kredytowej oraz prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku uzyskania informacji, która w ocenie Banku wpływa na wzrost ryzyka Banku lub świadczy o podaniu przez Wnioskodawcę lub Poręczyciela nieprawdziwych informacji. 6. Bank udziela Kredytu na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę wniosku kredytowego wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank. Przez udzielenie Kredytu rozumie się zawarcie przez Bank z Kredytobiorcą Umowy na podstawie wniosku Kredytobiorcy i zgodnie z decyzją Banku o przyznaniu Kredytu. 7. Umowa Kredytu zawierana jest najpóźniej w terminie 60 dni od dnia podjęcia przez Bank decyzji o udzieleniu Kredytu. Jeżeli Umowa Kredytu nie zostanie zawarta w ww. terminie z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, tj. nie spełnił on warunków dla uruchomienia Kredytu określonych w decyzji kredytowej lub zrezygnował z zawarcia Umowy decyzja kredytowa wygasa, a poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. 8. Bank na pisemny wniosek wszystkich Wnioskodawców może wyrazić zgodę na wydłużenie 60-dniowego terminu, o którym mowa w ust.7, pod warunkiem, że wniosek ten zostanie złożony w terminie obowiązywania decyzji. Zmiana wymaga zgody Banku wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej. 9. Bank może wydać promesę kredytową, w której w okresie obowiązywania promesy zobowiąże się do udzielenia Kredytu na określonych w promesie warunkach. Warunkiem wydania promesy jest pozytywna ocena Zdolności kredytowej Klienta. Opłatę za wydanie promesy określa Tabela opłat i prowizji. Rozdział 3 - Uruchomienie środków 6. [Warunki uruchomienia Kredytu hipotecznego] 1. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz, zgodnie z treścią Umowy oraz pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, składaną na druku Banku. Uruchomienie środków następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zaakceptowanej przez Bank dyspozycji wypłaty środków oraz spełnienia przez Kredytobiorcę warunków przewidzianych Umową. 3

4 2. Uruchomienie Kredytu może nastąpić, jednak nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust Zmiana 60-dniowego terminu, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Kredytobiorcę wniosku w okresie ważności umowy oraz jego pisemnej lub elektronicznej akceptacji przez Bank. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 4. Uruchomienie środków (jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz) nastąpi w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę w dyspozycji, o ile dyspozycja wypłaty środków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia środków, określonych w Umowie i Regulaminie, zostanie złożona na co najmniej 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności zlecenia lub przeprowadzenia przez Bank weryfikacji wartości nieruchomości o której mowa w Umowie, na co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną datą uruchomienia środków. Dyspozycja jednorazowej wypłaty Kredytu lub pierwszej Transzy może zostać złożona najwcześniej w chwili zawarcia Umowy i jest ważna 30 dni od daty jej złożenia. 5. Transze Kredytu mogą być wypłacane w okresie 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym wypłacono pierwszą Transzę. Warunkiem wypłaty Transz(y) Kredytu po upływie wskazanego powyżej okresu jest zawarcie aneksu do Umowy. 6. W przypadku niespełnienia warunków koniecznych do uruchomienia Kredytu, Bank zastrzega sobie prawo do uruchomienia środków w dniu późniejszym niż wskazany w dyspozycji, nie później jednak niż w terminach określonych w ust. 4, licząc od dnia uzupełnienia braków. W przypadku inwestycji, których przedmiotem jest budowa lub remont Bank może wymagać dodatkowych dokumentów lub informacji potwierdzających realizację inwestycji zgodnie z projektem lub kosztorysem. W takim przypadku termin uruchomienia środków ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 7. Umowa wygasa, jeżeli w ww. terminie 60-ciu dni od jej zawarcia nie nastąpiło uruchomienie środków z Kredytu z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy, tj. Kredytobiorca nie spełnił zastrzeżonych treścią Umowy warunków dla uruchomienia lub zrezygnował z uruchomienia Kredytu. 8. Kredyt uruchamiany w Transzach powinien zostać wykorzystany w terminach określonych Umową, w okresie wskazanym w ust 5 niniejszego paragrafu. 9. Z upływem okresu Karencji, który został określony w Umowie, Kredyt przechodzi w okres spłaty kapitałowo-odsetkowej, pod warunkiem, że zgodnie z postanowieniami Umowy, Kredyt w ww. okresie został wypłacony w całości. W przypadku, gdy Kredyt do dnia upływu okresu Karencji nie zostanie wypłacony w całości, Bank kontynuuje Karencję w spłacie kapitału do czasu całkowitej wypłaty Kredytu, jednak nie dłużej niż zostało to wskazane w ust. 14 niniejszego paragrafu. 10. Kwota Transzy nie może być niższa niż PLN, za wyjątkiem ostatniej Transzy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Dyspozycja wypłaty środków nie może zostać złożona częściej niż cztery razy w miesiącu. 11. Jeżeli realizacja inwestycji przewiduje Wkład Własny środki te powinny zostać wniesione przed uruchomieniem Kredytu, a w przypadku Kredytu uruchamianego w Transzach przed uruchomieniem pierwszej Transzy, chyba że Umowa stanowi inaczej. 12. W przypadku uruchamiania Kredytu wieloetapowo Bank aktualizuje harmonogram po uruchomieniu każdej Transzy, obliczając odsetki zgodnie z aktualnym saldem zadłużenia. Bank informuje Kredytobiorcę o aktualnej wysokości Rat poprzez przekazanie mu zmienionego harmonogramu. [Karencja] 13. W przypadku wypłaty Kredytu w Transzach, Bank stosuje obligatoryjną Karencję w spłacie kapitału łącznie do miesiąca wypłaty ostatniej Transzy Kredytu lub miesiąca zakończenia realizacji inwestycji finansowanej z Kredytu, wynikającego z harmonogramu budowy przedstawionego przez Kredytobiorcę lub umowy zawartej między Kredytobiorcą a deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową. Planowany harmonogram wypłaty Transz zawarty jest w Umowie. 14. Okres Karencji może maksymalnie wynosić łącznie 36 m-cy, z zastrzeżeniem ust W przypadku Karencji w spłacie kapitału Kredytu preferencyjnego okres Karencji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia ostatniej transzy Kredytu preferencyjnego. [Wypłata środków] 16. Kwota Kredytu lub Transzy przekazywana jest przez Bank wyłącznie na rachunki bankowe, właściwe ze względu na poszczególne cele kredytowania. Bank nie przekazuje środków pochodzących z Kredytu poza granice kraju. 17. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z postanowień zawartych w ust. od 1 do 4 niniejszego paragrafu, zwrotowi nie podlegają: prowizja za udzielenie Kredytu oraz inne poniesione przez Kredytobiorcę koszty, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kredytobiorcę od Umowy o Kredyt hipoteczny konsumencki, w zakresie kosztów udzielonego Kredytu, zwrotowi nie podlegają jedynie opłata przygotowawcza i koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz z późniejszymi zmianami). Kredytobiorca jednocześnie zobowiązany jest w takim przypadku złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 18. W przypadku, gdy kwota Kredytu udzielonego w celu spłaty kredytu w innym banku lub konsolidacji zobowiązań finansowych nie zamknie danego zobowiązania, Kredytobiorca jest zobowiązany do spłacenia brakującej części z własnych środków. [Koszty związane z Kredytem hipotecznym] 19. Należne Bankowi tytułem kosztów kwoty płatne są przed uruchomieniem Kredytu z przyznanych środków poprzez obciążenie Rachunku. 20. Podlegające refinansowaniu koszty związane z nabyciem prawa do Nieruchomości (koszty notarialne, wpisy sądowe itp.) wypłacane są Kredytobiorcy, po dostarczeniu do Banku wypisu aktu notarialnego lub innych akceptowanych przez Bank dokumentów, do wysokości kosztów w nich określonych, jednakże nie wyższej od kwoty, o jaką Kredytobiorca wnioskował. 7. [Obowiązki Kredytobiorcy związane z realizacją Umowy] 1. Kredytobiorca korzystający z Kredytu na budowę domu zobowiązany jest zapewnić wgląd do dokumentacji budowy, faktur zakupu, a w przypadku realizacji inwestycji z udziałem generalnego wykonawcy, także faktur za wykonane prace. 2. W zakresie przedmiotu zabezpieczenia Kredytobiorca zobowiązany jest do: 2.1. umożliwienia pracownikom Banku bądź rzeczoznawcom majątkowym za pośrednictwem których Bank dokonywać będzie inspekcji i oceny stanu przedmiotu zabezpieczenia oraz kontroli inwestycji, podejmowania w terminach uzgodnionych z Kredytobiorca działań niezbędnych do weryfikacji wartości przedmiotu zabezpieczenia/ oceny stanu inwestycji takich jak wykonanie oględzin, pomiarów, szkiców, zdjęć, nie częściej niż raz w roku o ile Umowa nie stanowi inaczej; 2.2. niezwłocznego powiadamiania Banku o zamiarze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innym obciążeniu Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, 2.3. informowania o zamiarze zawarcia umowy zbycia, w tym również umowy przewłaszczenia lub umowy 4

5 przedwstępnej zbycia Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, na 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia, 2.4. ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia wraz z cesją praw z polisy na Bank jeżeli ubezpieczenie w Innym TU w całym okresie trwania Umowy, 2.5. umożliwienia pracownikom Banku kontroli wykorzystania środków z odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia, w terminach uzgodnionych z Kredytobiorcą; kontrole wykorzystania środków będą odbywać się nie częściej niż zostanie to określone w porozumieniu o wypłatę środków, które zostanie z tego tytułu zawarte pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą. Przedmiotowe czynności są podejmowane na koszt Kredytobiorcy zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji. 3. Kredytobiorca obciążany jest kosztami działań Banku wskazanymi w pkt 2.1 zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji wyłącznie w przypadku gdy ww. działania mają na celu: 4.1 potwierdzenie wniesienia przez Kredytobiorcę wymaganych środków własnych w realizowaną inwestycję, która stanowi cel kredytowania zgodnie z Umową, 4.2 rozliczenie zakończenia realizowanej przez Kredytobiorcę inwestycji, która stanowi cel kredytowania zgodnie z Umową, 4.3 potwierdzenie wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację inwestycji, która stanowi cel kredytowania zgodnie z Umową, 4. Kredytobiorca w ramach zawartej Umowy zobowiązany jest do: 4.1 wykorzystania Kredytu wyłącznie na cele określone w Umowie, 4.2 terminowej spłaty Rat Kredytu oraz innych należności z tytułu Umowy, 4.3 niezwłocznego powiadamiania Banku na piśmie o: a) całkowitej utracie lub ograniczeniu zdolności do czynności prawnych któregokolwiek z Kredytobiorców lub Poręczycieli; b) zaciągniętych kredytach lub pożyczkach w innych bankach lub instytucjach finansowych, udzielonych przez Kredytobiorcę poręczeniach i gwarancjach dla kwot powyżej 10 tys. PLN, mających miejsce po podpisaniu Umowy; c) śmierci któregokolwiek z Kredytobiorców lub Poręczycieli; d) utracie stałego źródła dochodu zadeklarowanego przez Kredytobiorcę we wniosku kredytowym przyjętym do sprawdzenia zdolności kredytowej oraz przygotowania oferty kredytowej, skutkującej brakiem zdolności do spłaty zaciągniętego Kredytu w terminach określonych w Umowie; e) zamiarze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego obciążenia, jak również zbycia, w tym przewłaszczenia Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. 5. Kredytobiorca i Poręczyciel zobowiązuje się jednocześnie do niezwłocznego powiadamiania Banku na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Kredytobiorcy lub Poręczyciela, takich jak stan cywilny, adres korespondencyjny, adres i miejsce zamieszkania lub zatrudnienia, a także innych danych osobowych zawartych w Umowie. 6. Pozostałe obowiązki Kredytobiorcy określa Umowa. Rozdział 4 - Koszty Kredytu hipotecznego 8. [Oprocentowanie, prowizje i opłaty] 1. Z tytułu udzielenia i obsługi Kredytu Bank nalicza i pobiera oprocentowanie (odsetki), prowizje, opłaty, a także inne koszty określone w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji. Aktualna Tabela opłat i prowizji jest dostępna w Placówkach Banku, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku. 2. O każdorazowej zmianie Tabeli Bank powiadamia Kredytobiorcę w ustalony z nim w Umowie sposób komunikacji. Kredytobiorca ma prawo odmowy przyjęcia zmian i wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w Umowie. 3. Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w wysokości i na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie. 4. Oprocentowanie zmienne ustalane jest jako suma: 4.1. zmiennej w okresach kwartalnych Stopy bazowej, 4.2. stałej Marży Banku, określonej w Umowie. 5. Zmiana (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania następuje w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) Stopy bazowej o co najmniej 0,01 p.p. Stopa bazowa jest stała w okresie kwartału kalendarzowego, a zmianie ulega w przypadku gdy wartość bezwzględna różnicy pomiędzy Stopą bazową obecnego kwartału oraz Stopą bazową obliczoną dla kwartału przyszłego jest co najmniej równa 0,01 p.p. Kredytobiorca ponosi ryzyko związane ze zmianą wysokości Stopy bazowej mającej bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych Rat kapitałowo odsetkowych, Rat odsetkowych oraz wartość ekspozycji Kredytu. 6. W danym kwartale obowiązuje Stopa bazowej aktualna na 25 dzień ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego oraz opublikowana w Tabeli oprocentowania. Zmiana Stopy bazowej dla Umowy następuje z dniem zapadalności najbliższej raty w pierwszym kwartale obowiązywania nowej Stopy bazowej. 7. Odsetki od Kredytu obliczane od kwoty rzeczywistego aktualnego zadłużenia, płatne są w okresach miesięcznych, począwszy od dnia wskazanego w Umowie jako dzień spłaty Raty. 8. Przy obliczaniu kwoty odsetek przyjmuje się liczbę dni wykorzystania Kredytu jaka upłynęła pomiędzy okresami spłaty określonymi w Umowie w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku. 9. Bank doręcza Kredytobiorcy zawiadomienie o zmianie oprocentowania nominalnego wraz z nowym harmonogramem spłat, informując jednocześnie o przysługującym Kredytobiorcy prawie do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Harmonogram spłat zawiera wysokość Raty spłaty, wysokość opłaty refinansującej składkę oraz aktualne oprocentowanie. 10. Od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kapitału Bank pobiera od dnia następnego, po dniu w którym upłynął termin płatności do dnia poprzedzającego dzień spłaty włącznie, bez odrębnego wzywania do zapłaty, odsetki karne. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość rocznej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego stanowi czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP. Zmiana stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego wynikająca ze zmiany wysokości stopy lombardowej nie stanowi zmiany Umowy. Wysokość oprocentowania karnego ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany stopy lombardowej NBP. Nowa wysokość oprocentowania karnego obowiązuje od następnego dnia roboczego po zmianie wysokości stopy lombardowej. 11. Maksymalna wysokość odsetek naliczonych od kwoty Kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetki maksymalne). W przypadku, gdy stopa odsetek maksymalnych będzie niższa niż określone w Umowie oprocentowanie, do naliczania odsetek za okres, w którym stopa odsetek maksymalnych będzie niższa niż umowne oprocentowanie, Bank będzie naliczał odsetki wg obowiązującej w danym dniu stopy odsetek maksymalnych. W przypadku, jeśli stopa odsetek maksymalnych będzie wyższa od oprocentowania określonego w Umowie, odsetki będą liczone 5

6 wg oprocentowania wskazanego w Umowie. Informację o wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek maksymalnych Bank będzie podawał do wiadomości Kredytobiorcy w placówkach bankowych, na stronach internetowych Banku oraz pod numerem infolinii telefonicznej. 12. Informacja o obowiązującej w danym kwartale wysokości Stopy bazowej oraz wysokości odsetek maksymalnych publikowana jest przez Bank w Tabeli oprocentowania, dostępnej w Placówkach Banku, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku. Rozdział 5 - Zabezpieczenia 9. [Zabezpieczenia] 1. Spłata udzielonego przez Bank Kredytu zabezpieczona jest określonymi w Umowie zabezpieczeniami docelowymi oraz dodatkowymi. 2. Docelowe zabezpieczenie spłaty udzielonego Kredytu stanowią: 2.1. hipoteka na Nieruchomości kredytowanej lub innej należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej, 2.2. ubezpieczenie Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia ( 12 ust.8-12), w tym Nieruchomości w stadium budowy oraz Cesja praw z tego ubezpieczenia, 2.3. pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Kredytobiorcy w Banku oraz do przystąpienia do umowy ubezpieczenia wymaganego Umową (Ubezpieczenia na rzecz Kredytobiorców wymagane). Zasady regulujące przystąpienie w imieniu i na rzecz Kredytobiorcy do ubezpieczenia zostały opisane w 12 ust.3, 3. Bank zastrzega sobie prawo do żądania od Kredytobiorcy przy zawarciu Umowy, a także w przypadkach wskazanych w Umowie w trakcie obowiązywania Umowy ustanowienia w wyznaczonym przez Bank terminie dodatkowych zabezpieczeń takich jak: 3.1. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy oraz wskazanie Banku jako uposażonego do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia na wypadek całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa, 3.2. hipoteka na innej niż kredytowana Nieruchomości wraz z ubezpieczeniem tej Nieruchomości oraz Cesja praw z tego ubezpieczenia, 3.3. zawarcie z Bankiem - przez właściciela Nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia w wymaganej przez prawo formie umowy o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione, wyższe miejsce hipoteczne i ujawnienie roszczenia Banku w księdze wieczystej tej Nieruchomości, 3.4. poręczenie osoby posiadającej odpowiednią Zdolność kredytową, 3.5. Cesja praw z umowy przedwstępnej, deweloperskiej, umowy o budowę lokalu, domu jednorodzinnego w przypadku budowy Nieruchomości mieszkalnej przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową, 3.6. przewłaszczenie na zabezpieczenie, 3.7. inne uzgodnione z Bankiem. 4. Dodatkową obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowią również: 4.1 zawarta przez Bank z TU umowa Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Bank w przypadku, gdy na dzień zawarcia Umowy Wkład własny Kredytobiorcy nie osiąga poziomu określonego w 2 ust. 44; 4.2 ubezpieczenie Kredytu na podstawie zawartej przez Bank z TU umowy do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 5. Jeżeli Nieruchomość mająca stanowić przedmiot zabezpieczenia należy do osoby trzeciej, osoba ta składając oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku hipoteki składa ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy Prawo bankowe. 6. Wybór formy i terminu ustanowienia zabezpieczenia każdorazowo wymaga akceptacji Banku. 7. Kredytobiorca zobowiązany jest: 7.1. w terminie 14 dni od zawarcia umowy nabycia Nieruchomości mieszkalnej dostarczyć do Banku wypis aktu notarialnego, a jeżeli akt notarialny nie jest wymagany, to poświadczony notarialnie odpis umowy. W sytuacji nabycia Nieruchomości na rynku pierwotnym dostarczenie wypisu aktu notarialnego lub poświadczonego notarialnie odpisu umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy, 7.2. jeżeli oświadczenie o ustanowieniu hipoteki nie zostało złożone w treści aktu notarialnego, to w terminie 14 dni od zawarcia umowy nabycia Nieruchomości - złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zgodnie z art. 95 ustawy Prawo bankowe i dostarczyć do Banku kopię wniosku o wpis hipoteki wraz z dowodem jego złożenia we właściwym sądzie wieczystoksięgowym oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej od wniosku, 7.3. jeżeli środki z Kredytu przeznaczone są na refinansowanie lub konsolidację kredytu, pożyczki lub innej usługi finansowej (m.in. karta kredytowa, limit odnawialny w rachunku bankowym) udzielonych przez inny bank lub instytucję finansową przedstawić w Banku, w terminie 30 dni od dnia uruchomienia środków, dokument z innego banku lub instytucji finansowej potwierdzający całkowitą spłatę i zamknięcie kredytu, pożyczki lub innej usługi finansowej refinansowanych lub konsolidowanych Kredytem, 7.4. jeżeli zabezpieczeniem Kredytu, o którym mowa w ust 7.3 jest hipoteka ustanawiana na Nieruchomości, o której mowa w ust 7.2, na której ustanowiona została uprzednio hipoteka na rzecz innego banku dostarczyć do Banku, w terminie 30 dni od dnia uruchomienia środków, kopię wniosku o wykreślenie hipoteki innego banku wraz z dowodem jego złożenia we właściwym sądzie wieczystoksięgowym oraz dowodem uiszczenia wpisu sądowego od wniosku, 7.5. dostarczyć do Banku odpis z księgi wieczystej potwierdzający dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki na warunkach o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy. W sytuacji gdy Nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub jest nabywana od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej na rynku pierwotnym, okres 12 miesięcy liczony jest od miesiąca zawarcia umowy nabycia prawa do Nieruchomości. W razie opóźnień w uzyskaniu wpisu hipoteki z przyczyn niezależnych od Kredytobiorcy termin ten może być dłuższy, ale prawomocne ustanowienie hipoteki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy, 7.6. w przypadku realizacji inwestycji na nieruchomości (gruncie) będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego: a) dostarczyć do Banku w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji kopię wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej zmian zaistniałych na nieruchomości, na której została zrealizowana inwestycja wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku we właściwym sądzie i dowodem jego opłacenia, 6

7 b) dostarczyć do Banku, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o którym mowa w pkt a), odpis z księgi wieczystej potwierdzający ujawnienie budynku, 7.7. dostarczyć w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych (z potwierdzeniem złożenia), 7.8. ubezpieczyć Nieruchomość stanowiącą przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać Cesji praw z polisy w terminie określonym w 12 ust 9, 7.9. utrzymywać Nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie w stanie co najmniej niepogorszonym, udokumentować wykorzystanie Kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, do poinformowania Banku o prawdopodobieństwie nieukończenia inwestycji w terminie określonym w harmonogramie, Umowie lub Regulaminie oraz uzasadnienia nieterminowej realizacji inwestycji, najpóźniej na 2 miesiące przed upływem planowanego terminu. Bank na koszt Kredytobiorcy określi okres niezbędny do dokończenia inwestycji oraz zmieni termin zakończenia inwestycji w formie aneksu do Umowy. W przedmiotowym przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest na żądanie Banku udostępnić Nieruchomość celem dokonania przez pracowników Banku fotoinspekcji. 8. Wartość Nieruchomości dla celów zabezpieczenia określana jest na podstawie Operatu szacunkowego lub Uproszczonej opinii o lokalu mieszkalnym. 9. W sytuacji przeniesienia przez Bank swojej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na osobę trzecią, koszt zmiany wpisu wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej Nieruchomości nie obciąża Kredytobiorcy. 10. W przypadku, gdy Bank udzielił Kredytu, którego zabezpieczeniem była działka niezabudowana, a Kredytobiorca na działce wzniósł budynek mieszkalny ze środków niepochodzących z Kredytu udzielonego przez Bank, wartość Nieruchomości określona jako wartość działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym może zostać zaakceptowana wyłącznie, jeżeli zostanie przedstawiona dokumentacja zaświadczająca zakończenie budowy, z zastrzeżeniem, że Bank w takim przypadku ma prawo żądać zabezpieczenia spłaty o którym mowa w 12 ust. 8. [Hipoteka] 11. Hipoteka ustanawiana na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu (kapitału, odsetek umownych, karnych, opłat i prowizji, dopłat do oprocentowania oraz wszelkich innych kosztów i należności ubocznych powstałych w związku z Umowa) musi być wpisana do księgi wieczystej Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia: 11.1 dla wniosków o wpis hipoteki złożonych w Sądzie Rejonowym do dnia r. z zastrzeżeniem pierwszeństwa na rzecz Banku przed wszelkimi innymi obciążeniami; 11.2 dla wniosków o wpis hipoteki złożonych w Sądzie Rejonowym po dniu r. na pierwszym miejscu albo na dalszym miejscu z jednoczesnym a) zastrzeżeniem pierwszeństwa na rzecz Banku przed wszelkimi innymi obciążeniami lub b) z ujawnieniem w księdze wieczystej roszczenia Banku o przeniesienie hipoteki Banku na miejsce opróżnione przez hipotekę wpisana na wyższym miejscu. 12. Jednocześnie dla umów, gdzie wniosek o wpis hipoteki został złożony po r., w przypadku gdy w chwili ustanawiania hipoteki na Nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia, istnieje hipoteka z wyższym pierwszeństwem, właściciel Nieruchomości (Kredytobiorca lub osoba trzecia) obowiązany jest zawrzeć z Bankiem, w wymaganej prawem formie umowę o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione, wyższe miejsce hipoteczne, z chwilą wygaśnięcia (w całości lub części) hipoteki zajmującej wyższe miejsce hipoteczne aniżeli hipoteka Banku. Z chwilą zwolnienia się (w całości lub części) wyższego (przyrzeczonego) miejsca hipotecznego, właściciel Nieruchomości, a w przypadku gdy jest nim osoba trzecia, również Kredytobiorca, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank na piśmie o tym fakcie oraz podjąć działania konieczne do przeniesienia hipoteki Banku na przyrzeczone miejsce. Zawarcie umowy, o której mowa powyżej następuje o ile jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. [Uprawnienia Banku w zakresie zabezpieczeń] 1. Bank korzysta z ustanowionych zabezpieczeń spłaty w przypadku niewywiązywania się Kredytobiorcy z zobowiązań wynikających z Umowy, a także w razie niemożności spełniania Zobowiązań umownych z przyczyn niezależnych od Kredytobiorcy lub uszkodzenia Nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku. Bank może, w razie nieskutecznego postępowania windykacyjnego, skierować sprawę do postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także skorzystać z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Bank ma prawo zażądania ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego, akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia spłaty Kredytu lub zmiany zabezpieczenia ustanowionego w Umowie w przypadku: 2.1 niedotrzymania przez Kredytobiorcę uzgodnionego w Umowie obowiązku utrzymywania zabezpieczenia spłaty Kredytu przez cały okres trwania Umowy, 2.2 przekroczenia (wzrostu) w okresie kredytowania, wskaźnika LTV określonego w Umowie o 15 %, 2.3 zmniejszenia wartości przedmiotów dotychczasowego zabezpieczenia o co najmniej 15% w stosunku do wartości wskazanej w Umowie, potwierdzonej wynikiem kontroli nieruchomości, o której mowa jest w 24 ust wystąpienia Zagrożenia terminowej spłaty; 2.5 restrukturyzacji zadłużenia z tytułu Umowy. 3. W przypadku, gdy w okresie spłaty Kredytu stosunek wydatków Kredytobiorcy na obsługę wszystkich zobowiązań kredytowych do wysokości jego dochodu netto przekroczy Poziom Graniczny, o którym mowa w zdaniu następnym, Kredytobiorca zobowiązuje się na wniosek Banku uzgodnić zmianę warunków Umowy zapewniającą możliwość terminowej spłaty zobowiązań oraz dokonać dodatkowego zabezpieczenia Kredytu. Poziom Graniczny uzależniony jest od bieżącej wysokości średnich dochodów netto Kredytobiorcy i wynosi 45% dla dochodów nie przekraczających przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a 55% dla dochodów wyższych. 11. [Ubezpieczenia] [Postanowienia wspólne] 1. Ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie Kredytu dzielą się na: 1.1. ubezpieczenia na rzecz Kredytobiorców, a) wymagane (ubezpieczenie na życie; ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie), b) dobrowolne (ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy), 1.2. ubezpieczenia na rzecz Banku (ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie niskiego własnego) 2. Kredytobiorca jest zobowiązany opłacać ze środków własnych lub pochodzących z Kredytu opłaty refinansujące 7

8 składkę z tytułu ubezpieczeń wskazanych w ust. 1, zgodnie z wysokością stawki określonej w Umowie na rachunek Kredytobiorcy w Banku. Nie uiszczone w terminie opłaty refinansujące składkę stają się zadłużeniem przeterminowanym. 3. Wysokość opłat refinansujących składkę, okresy ochrony ubezpieczeniowej oraz terminy dokonywania płatności zależne są od okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej i zostały określone w Tabeli opłat i prowizji oraz w Umowie. 4. Opłaty refinansujące składkę są płatne wyłącznie za okres faktycznego trwania ryzyka będącego przedmiotem ubezpieczenia. 5. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ubezpieczenia Bank dokonuje zwrotu opłaty refinansującej składkę za niewykorzystany okres ochrony. 6. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, odpowiednio TU lub Inne TU zaspokaja wierzytelności Banku z tytułu Kredytu zgodnie z OWU obowiązującym w TU lub Innym TU. W razie, gdy kwota odszkodowania nie pokryje kwoty zadłużenia, Kredytobiorca zobowiązany jest pokryć różnicę. W przypadku, gdy kwota odszkodowania będzie wyższa niż kwota zadłużenia, Bank zaspokaja się z uzyskanego świadczenia/odszkodowania wyłącznie do kwoty zadłużenia, natomiast nadpłata zwracana jest Kredytobiorcy /osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia jako uprawnione do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego 7. Szczegółowy opis ubezpieczeń grupowych na rzecz Kredytobiorcy znajduje się w warunkach ubezpieczenia dostępnych w Placówkach Banku, COK oraz na stronie internetowej Banku. Kredytobiorca dodatkowo otrzymuje opis tych ubezpieczeń i ich warunków przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do każdej z oferowanych umów. 12. [Ubezpieczenia na rzecz Kredytobiorców wymagane] [Postanowienia ogólne] 1. Ubezpieczeniami wymaganymi stanowiącymi zabezpieczenie Kredytu są ubezpieczenia, o których mowa w ust Ubezpieczenia te mogą być zapewnione albo poprzez przystąpienie przez Kredytobiorcę do ubezpieczenia grupowego Kredytobiorców w TU współpracującym z Bankiem albo poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia przez Kredytobiorcę z Innym TU, zapewniającym zakres ubezpieczenia zaakceptowany przez Bank. Ubezpieczenia te Kredytobiorca jest zobowiązany zapewniać przez okres równy okresowi obowiązywania Umowy Kredytu, co oznacza obowiązek Kontynuacji. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia i nie zapewni ubezpieczeń określonych powyżej, Bank może: 2.1. wezwać Kredytobiorcę do przedstawienia polisy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Bank obejmie Kredytobiorcę ubezpieczeniem grupowym na podstawie udzielonego przez Kredytobiorcę pełnomocnictwa, 2.2. wypowiedzieć Umowę, na zasadach i w terminach określonych w Umowie. 3. W razie zaniedbania obowiązku ubezpieczenia, w tym Kontynuacji ubezpieczenia, lub nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w terminie, o którym w 12 ust 2 pkt 2.1 Bank w imieniu Kredytobiorcy na podstawie udzielonego przy zawarciu Umowy nieodwołalnego pełnomocnictwa może zawrzeć równorzędną umowę ubezpieczenia na rzecz i koszt Kredytobiorcy oraz dokonać czynności potrzebnych do uzyskania przez Bank praw z tego ubezpieczenia. Bank wezwie Kredytobiorcę do zwrotu opłaty refinansującej składkę, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu potraktuje należność jako zadłużenie przeterminowane. Przed przystąpieniem przez Bank do umowy ubezpieczenia grupowego na rzecz i koszt Kredytobiorcy nastąpi pisemne wezwanie do spełnienia wymaganych Zobowiązań umownych wraz z podaniem wysokości opłaty refinansującej składkę oraz warunków ubezpieczenia. 4. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów ubezpieczeń grupowych Kredytobiorców, zawieranych przez Bank, w przypadku ubezpieczeń grupowych Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. Jednakże konsekwencją takiej rezygnacji w przypadku ubezpieczeń określonych w 11 ust. 1 pkt. 1.1 a), stanowiących zabezpieczenie kredytu jest: 4.1. obowiązek dostarczenia innego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia w Innym TU w terminie do 30 dni przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej lub 4.2. wypowiedzenie Umowy przez Bank w razie braku dostarczenia innego zabezpieczenia. 5. Kredytobiorca jest zobowiązany: 5.1. w przypadku ubezpieczenia w Innym TU przedstawiać Bankowi dowody zawarcia lub Kontynuacji umów ubezpieczenia z Innym TU, w terminach określonych w Regulaminie i Umowie, dostarczać do Banku nowe umowy lub polisy ubezpieczeniowe do wglądu, dowody opłaty składki ubezpieczeniowej potwierdzające ciągłość ubezpieczenia lub inne wymagane przez Bank dokumenty to jest: OWU, dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej dokumentację ze strony TU, na 14 dni przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej, chyba że obowiązek Kontynuacji ubezpieczenia wygasa z upływem bieżącego okresu ubezpieczenia, 5.2. dokonywać każdorazowo nieodwołalnej Cesji praw na Bank do otrzymania świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia oraz każdorazowo wskazywać Bank jako podmiot uposażony (uprawniony) do odbioru świadczenia odpowiednio dla rodzaju ubezpieczenia. 6. W przypadku ubezpieczenia w TU współpracującym z Bankiem ochrona ubezpieczeniowa będzie po upływie każdego okresu ubezpieczenia automatycznie przedłużana na kolejny okres ubezpieczenia, zgodnie z okresem poprzednim, pod warunkiem, że Kredytobiorca nie dokona rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej lub w przypadku ubezpieczenia nieruchomości w terminie 60 dni oraz pod warunkiem, że obowiązek Kontynuacji ubezpieczenia nie wygasł 7. Jeżeli Kredytobiorca w trakcie okresu kredytowania zamierza zmienić Ubezpieczyciela z Innego TU na TU współpracujące z Bankiem, Kredytobiorca zgłasza wolę zmiany do Banku najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia oraz podpisuje deklarację przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Kredytobiorców najpóźniej w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej, jaką jest objęty w Innym TU, a także opłaca opłatę refinansującą składkę w należnej wysokości na wskazany przez Bank rachunek lub opłata refinansująca składkę jest doliczana do kwoty Kredytu zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy, na warunkach określonych w Umowie. [Ubezpieczenie Nieruchomości] 8. W całym okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie Nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obciążony hipoteką. 9. Kredytobiorca zobowiązany jest ubezpieczyć Nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy nabycia Nieruchomości kredytowanej na rynku pierwotnym, w innych przypadkach Nieruchomość musi być objęta ochroną ubezpieczeniową najpóźniej od dnia uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy. Jednocześnie Umowa może zastrzegać: 8

9 9.1 brak obowiązku zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia lub 9.2 inny termin wymagalności rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 10. W przypadku ubezpieczenia Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu suma ubezpieczenia powinna być równa wartości rynkowej nieruchomości, określonej w Umowie i aneksach. 11. W razie przystąpienia przez Kredytobiorcę do ubezpieczenia grupowego w TU opłata refinansująca składkę za okres ubezpieczenia Nieruchomości płatna jest z góry w dniu przystąpienia do tego ubezpieczenia w wysokości określonej Umowie. 12. Opłata refinansująca składkę dla Kontynuacji ubezpieczenia płatna jest zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 niniejszego paragrafu. [Ubezpieczenie na życie] 13. Opłata refinansująca składkę z tytułu umowy ubezpieczenia na życie należna TU płatna jest przez Kredytobiorcę na rzecz Banku: w przypadku składek miesięcznych z dołu wraz z Ratą spłaty lub w przypadku składek wielomiesięcznych z góry. 14. Opłata refinansująca składkę miesięczną płatna jest począwszy od pierwszej Raty spłaty. 15. Opłata refinansująca składkę dla Kontynuacji ubezpieczenia płatna jest zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy na warunkach określonych w Umowie Kredytu oraz zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13 niniejszego paragrafu. 16. Kredytobiorca posiadający dotychczas ubezpieczenie na życie w Innym TU na kwotę nie niższą od sumy obligatoryjnego ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy wymaganego w związku z zawartą Umową, może dokonać Cesji praw przysługujących Ubezpieczonemu z dotychczas zawartej umowy oraz wskazać Bank jako podmiot wyłącznie uposażony z tytułu tej umowy do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci. 17. Suma obligatoryjnego ubezpieczenia na życie nie może być niższa od kwoty Kredytu określonej w Umowie i aneksach. 18. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie od ryzyka: zgonu Kredytobiorcy oraz ryzyka całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa. 13. [Ubezpieczenia na rzecz Kredytobiorców - dobrowolne] [Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy] 1. Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Objęcie Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową jest możliwe wyłącznie poprzez przystąpienie Kredytobiorcy do ubezpieczenia grupowego Kredytobiorców w TU współpracującym z Bankiem. 2. Ubezpieczony może w każdym przypadku zrezygnować z ochrony w ramach ubezpieczenia grupowego z tytułu ryzyka utraty pracy. 3. W razie przystąpienia przez Kredytobiorcę do ubezpieczenia grupowego w TU, opłata refinansująca składkę z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy płatna jest z góry. 4. Opłata refinansująca składkę dla przedłużenia ubezpieczenia płatna jest zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. W przypadku utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy przez Ubezpieczonego świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłacane jest na Rachunek wskazany przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego prowadzony w Euro Bank SA do kwoty stanowiącej sumę ubezpieczenia określoną w OWU. 14. [Ubezpieczenia na rzecz Banku Umowy z podwyższoną marżą z tytułu ryzyka] [Postanowienia ogólne] 1. Ubezpieczenia zawierane na rzecz Banku stanowią: 1.1. Ubezpieczenie Kredytu, 1.2. Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego, 2. W przypadku ubezpieczeń wskazanych w ust. 1: 2.1. Kredytobiorca nie jest stroną umowy Ubezpieczenia, 2.2. Kredytobiorca nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy, 2.3. wyłącznym Beneficjentem praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku jest Bank, 2.4. Kredytobiorca nie ma możliwości rezygnacji z tych ubezpieczeń. [Regres do sprawcy szkody] 3. Z dniem wypłaty odszkodowania przez TU roszczenie Banku do kredytobiorcy z tytułu Umowy przechodzi z mocy prawa (art. 828 Kodeksu cywilnego) na TU. 4. Po otrzymaniu odszkodowania Bank przenosi na TU w formie cesji praw, indosu lub innej wymaganej prawem formie wszelkie zabezpieczenia Kredytu i prawa z przyjętych od Kredytobiorcy zabezpieczeń spłaty kredytu, do wysokości zapłaconego odszkodowania. [Ubezpieczenie Kredytu] 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu i Umowy, uruchomienie Kredytu lub pierwszej Transzy następuje bez oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wpisu hipoteki z pierwszeństwem na rzecz Banku przed wszelkimi innymi obciążeniami. Bank w okresie pomiędzy uruchomieniem środków a prawomocnym wpisem hipoteki ubezpiecza ryzyko związane z brakiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki. 6. W okresie od uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki, który został dokonany na zasadach określonych w 9 ust. 11, Bank w związku z ponoszonym ryzykiem podwyższa Marżę bazową Kredytu. Wartość podwyższenia marży oraz okres utrzymania podwyższonej wartości wskazany jest w Umowie. 7. W przypadku niemożności dostarczenia odpisu z księgi wieczystej do Banku w terminie, o którym mowa w 9 ust. 7 pkt 7.5 Kredytobiorca jest zobowiązany, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, do poinformowania Banku o prawdopodobieństwie zaistnienia takiej okoliczności i jej przyczynach najdalej w terminie 14 dni przed upływem okresu dla dostarczenia odpisu z księgi. 8. Umowa objęta jest Ubezpieczeniem Kredytu do momentu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki, który został dokonany na zasadach określonych w 9 ust.11, jednak nie dalej niż przez okres kolejnych 120 miesięcy od daty uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy. [Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego] 9. W sytuacji, gdy na dzień udzielenia Kredytu Kredytobiorca nie posiada Wymaganego wkładu własnego, warunkiem uruchomienia Kredytu jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Bank ustanawia zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia Kredytu z tytułu Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego. 10. Do czasu gdy Kwota kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu określona na dzień weryfikacji wymagalności zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytu z tytułu Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego nie wyniesie 0 PLN Bank utrzymuje podwyższoną Marżę bazową. Wartość podwyższenia marży oraz okres utrzymania jej podwyższonej wartości określa Umowa. 9

10 11. Kwota kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu jest to kwota wyrażona wzorem: Wk 80%Wn gdzie: Wk wartość kredytu, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu; Wn wartość nieruchomości określona w Umowie kredytowej oraz aneksach do Umowy. 12. Bank weryfikuje wymagalność zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia kredytu z tytułu Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z częstotliwością miesięczną, w dniach zapadalności Raty. 13. Celem wyznaczenie Kwoty kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu za wartość Kredytu uznaje się: 13.1 na moment udzielenia kredytu - kwotę Kredytu w PLN określoną Umową Kredytu 13.2 na moment weryfikowania wymagalności zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytu z tytułu Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, aktualne saldo zadłużenia wyrażone w PLN powiększone o niewypłaconą jeszcze część Kredytu wyrażoną w PLN na dzień weryfikowania wymagalności zabezpieczenia. 14. Wysokość Kwoty kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu, uzależniona jest od wartości Nieruchomości oraz od wartości Kredytu wyznaczonej zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu. 15. Kredytobiorca w trakcie okresu kredytowania może dokonać aktualizacji wartości Nieruchomości. Celem dokonania aktualizacji wartości Nieruchomości w trakcie okresu kredytowania Kredytobiorca, powinien złożyć w Banku Operat szacunkowy. Operat szacunkowy nie może być starszy niż 12 miesięcy. 16. Aktualizacja wartości Nieruchomości w trakcie okresu kredytowania odbywa się na podstawie Operatu szacunkowego przyjętego przez Bank. Zmiana wartości Nieruchomości opisana w ust. 15 niniejszego paragrafu może mieć wpływ na wymagalność utrzymywanej przez Bank podwyższonej Marży bazowej z tytułu przedmiotowego zabezpieczenia oraz na wymaganą sumę ubezpieczenia Nieruchomości. 15. [Ubezpieczenia na rzecz Banku Umowy z opłatami refinansującymi] [Postanowienia ogólne] 1. Ubezpieczenia zawierane na rzecz Banku stanowią: 1.1 Ubezpieczenie Kredytu, 1.2 Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego, 2. W przypadku ubezpieczeń wskazanych w ust.1: 2.1 Kredytobiorca nie jest stroną umowy Ubezpieczenia; 2.2 Kredytobiorca nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy; 2.3 Kredytobiorca nie ma możliwości rezygnacji z tych ubezpieczeń; 2.4 Kredytobiorca zobowiązany jest refinansować koszty ubezpieczeń zawieranych na rzecz Banku przez cały czas trwania obligatoryjnej ochrony ubezpieczeniowej 2.5 wyłącznym Beneficjentem praw z umowy jest Bank. [Regres do sprawcy szkody] 3. Z dniem wypłaty odszkodowania przez TU roszczenie Banku do kredytobiorcy z tytułu Umowy przechodzi z mocy prawa (art. 828 Kodeksu cywilnego) na TU. 4. Po otrzymaniu odszkodowania Bank przenosi na TU w formie cesji praw, indosu lub innej wymaganej prawem formie wszelkie zabezpieczenia Kredytu i prawa z przyjętych od Kredytobiorcy zabezpieczeń spłaty kredytu, do wysokości zapłaconego odszkodowania. [Ubezpieczenie Kredytu Umowy z opłatami refinansującymi] 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu i Umowy, uruchomienie Kredytu lub pierwszej Transzy następuje bez oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wpisu hipoteki z pierwszeństwem na rzecz Banku przed wszelkimi innymi obciążeniami. Bank w okresie pomiędzy uruchomieniem środków, a prawomocnym wpisem hipoteki ubezpiecza Kredyt, zawierając umowę ubezpieczenia przy jednoczesnym zobowiązaniu Kredytobiorcy do refinansowania Bankowi ponoszonych kosztów tego ubezpieczenia. 6. Opłata refinansująca koszty ubezpieczenia płatna jest przez Kredytobiorcę na rzecz Banku: 6.1 w przypadku składek miesięcznych z dołu wraz z Ratą lub 6.2 w przypadku składek wielomiesięcznych z góry. 7. Bank dokonuje zwolnienia zabezpieczenia w postaci Ubezpieczenia Kredytu z chwilą otrzymania odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, który został dokonany na zasadach określonych w 9 ust. 11, 8. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia wynosi 120 miesięcy licząc od daty uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy. 9. Kredytobiorca posiada możliwość wykazania daty uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej Nieruchomości. W takim przypadku Bank, jako datę uprawomocnienia się wpisu przyjmie datę wykazaną przez Kredytobiorcę. 10. Jeżeli Kredytobiorca nie wykaże daty uprawomocnienia się wpisu, Bank wyznaczy datę uprawomocnia się wpisu jako sumę okresów: 7 dni od daty wpisu (gdy wpisu dokonywał referendarz sądowy) lub 14 dni od daty wpisu (gdy wpisu dokonywał sędzia) oraz 7 dni na doręczenie postanowienia o wpisie. 11. W przypadku pobrania przez Bank opłaty refinansującej za okres po dacie uprawomocnienia się wpisu, Bank dokona zwrotu kwoty nadpłaty za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 12. Do czasu wykazania przez Kredytobiorcę daty uprawomocnienia się wpisu, Bank za datę uprawomocnienia się wpisu, przyjmuje datę uprawomocnienia się wpisu wobec Banku. 13. W przypadku niemożności dostarczenia odpisu z księgi wieczystej do Banku w terminie, o którym mowa w 9 ust. 7 pkt 7.5 Kredytobiorca jest zobowiązany, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, do poinformowania Banku o prawdopodobieństwie zaistnienia takiej okoliczności i jej przyczynach najdalej w terminie 14 dni przed upływem okresu dla dostarczenia odpisu z księgi. [Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego - Umowy z opłatami refinansującymi] 14. W sytuacji, gdy na dzień udzielenia Kredytu Kredytobiorca nie posiada Wymaganego wkładu własnego, warunkiem uruchomienia Kredytu jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Bank ustanawia zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia Kredytu z tytułu Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego. 15. Opłata refinansująca koszty Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego płatna jest przez Kredytobiorcę na rzecz Banku zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji od Kwoty kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu. Opłata refinansująca jest płatna z góry. 16. Kwota kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu kwota wyrażona wzorem: 10

11 gdzie: Wk 80%Wn Wk wartość kredytu, o której mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu; Wn wartość nieruchomości określona w Umowie kredytowej oraz aneksach do Umowy. 17. Kredytobiorca zobowiązany jest do refinansowania Bankowi ponoszonych kosztów tego ubezpieczenia. Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 120 miesięcy włącznie od miesiąca uruchomienia środków na podstawie Umowy Kredytu. 18. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony w Umowie, z obowiązkiem przedłużenia na kolejne okresy w sytuacji gdy Kwota kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu określona na ostatni dzień trwania poprzedniego okresu ubezpieczenia wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w ust 16 wynosi więcej niż 0 PLN. 19. Celem wyznaczenie Kwoty kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu za wartość Kredytu uznaje się: 19.1 na moment udzielenia kredytu kwotę Kredytu w PLN określoną Umową Kredytu, 19.2 na moment wydłużenia okresu ubezpieczenia aktualne saldo zadłużenia na ostatni dzień trwania poprzedniego okresu ubezpieczenia, wyrażone w PLN powiększone o niewypłaconą jeszcze część kredytu wyrażoną w PLN. W przypadku wydłużenia okresu ubezpieczenia Kredytu indeksowanego do waluty obcej w celu określenia aktualnego salda zadłużenia w PLN stosuje się kurs sprzedaży waluty określony w Tabeli obowiązujący w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc poprzedniego okresu ubezpieczenia 20. Opłata refinansująca podlega zwrotowi za okres niewykorzystanej przez Bank ochrony ubezpieczeniowej. 21. Wysokość Kwoty kredytowanego brakującego Wkładu własnego podlegającego ubezpieczeniu, uzależniona jest od wartości Nieruchomości oraz wartości Kredytu, wyznaczonej zgodnie z ust. 19 niniejszego paragrafu. 22. Kredytobiorca w trakcie okresu kredytowania może dokonać aktualizacji wartości Nieruchomości. Celem dokonania aktualizacji wartości Nieruchomości w trakcie okresu kredytowania Kredytobiorca, powinien złożyć w Banku Operat szacunkowy. Operat szacunkowy nie może być starszy niż 12 miesięcy. 23. Aktualizacja wartości Nieruchomości w trakcie okresu kredytowania odbywa się na podstawie Operatu szacunkowego przyjętego przez Bank. Zmiana wartości Nieruchomości opisana w ust. 22 niniejszego paragrafu może mieć wpływ na wymagalność utrzymywania przez Bank zabezpieczenia w formie Ubezpieczenia Niskiego wkładu własnego oraz na wymaganą sumę ubezpieczenia Nieruchomości. Rozdział 6 - Spłata Kredytu hipotecznego 16. [Postanowienia ogólne] 1. Kredytobiorca w całym okresie kredytowania zobowiązany jest do spłaty Rat w terminie określonym w Umowie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz do prawidłowej obsługi wszystkich innych zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Kredyt spłacany jest w jednym z poniższych systemów, wybranym przez Kredytobiorcę w Umowie: 2.1. system Rat równych (annuitetowych), 2.2. system Rat malejących. 3. W przypadku systemu Rat równych, ostatnia Rata może być Ratą wyrównującą, której kwota może być różna od ustalonej w Umowie kwoty Raty równej. Informacja o kwocie Raty wyrównującej będzie zamieszczona w ostatnim przekazanym Kredytobiorcy harmonogramie spłaty Rat. 4. Spłata Kredytu w terminie określonym w Umowie następuje poprzez obciążenie wskazanego w Umowie Rachunku. O dotrzymaniu terminu spłaty Raty decyduje data wpływu środków na Rachunek. 5. Pierwsza Rata Kredytu, której płatność przypada po jednorazowej wypłacie Kredytu lub po wypłacie ostatniej Transzy Kredytu jest Ratą odsetkową, także w sytuacji gdy Kredytobiorca nie wnioskował o dodatkową Karencję. Spłata Rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się od kolejnej Raty spłaty. 6. W okresie obligatoryjnej oraz dodatkowej Karencji Kredytobiorca spłaca w okresach miesięcznych należne odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu oraz w przypadku ich wystąpienia odsetki karne, opłaty, prowizje, a także opłaty refinansujące składkę. 7. Kredytobiorca ma prawo do wyboru dnia spłaty Raty z zastrzeżeniem, że data płatności pierwszej Raty Kredytu przypadająca po wypłacie Kredytu lub po wypłacie pierwszej Transzy nie może przypadać wcześniej niż przed upływem 20 dni od dnia wypłaty Kredytu lub pierwszej Transzy. W przypadku, gdy termin spłaty Raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin ten upływa w kolejnym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 8. Kwoty Rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w harmonogramie spłaty w walucie obcej (indeksacji) i spłacane, w zależności od uzgodnionego w Umowie i aneksach sposobu spłat, w PLN lub walucie indeksacji. 9. W przypadku spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej w PLN, Kredytobiorca przelicza określone w harmonogramie w walucie indeksacji Raty na PLN, wg kursu sprzedaży waluty indeksacji wskazanego w Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu poprzedzającym spłatę Raty określonym w Umowie i dokonuje spłaty w odpowiedniej wysokości kwoty w PLN. Zasady i przesłanki zmiany kursów walut określa W przypadku spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej, w walucie indeksacji, szczegółowe zasady spłaty określa Umowa i/lub aneks. 11. Wysokość Raty spłaty ulega zmianie w przypadku zmiany oprocentowania, o którym mowa w 8 ust. 1-9, uruchomienia kolejnej Transzy Kredytu lub w innych okolicznościach przewidzianych Umową lub Regulaminem np. zmniejszenia kwoty Kredytu, wcześniejszej częściowej spłaty, skorzystania z Wakacji kredytowych. 12. W razie niedokonania przez Kredytobiorcę spłaty Rat w terminach i wysokości uzgodnionej w Umowie, niespłacona kwota począwszy od dnia wymagalności traktowana jest przez Bank jako zadłużenie przeterminowane z oprocentowaniem dla tego rodzaju zadłużenia, wg stopy procentowej określonej w Umowie. 13. Spłata wszystkich należności wynikających z Umowy powoduje wygaśnięcie Umowy. [Wakacje kredytowe] 14. Na pisemny wniosek wszystkich Kredytobiorców w ramach danej Umowy złożony w Placówce Banku, Bank może wyrazić zgodę na Wakacje kredytowe. 15. Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu na jeden miesiąc spłaty Raty kapitałowej. Zawieszenie spłaty Raty kapitałowej nie oznacza zawieszenia obowiązku spłaty innych należności, odsetek, opłat refinansujących składkę, które Kredytobiorca obowiązany jest uregulować w zastrzeżonych Umową terminach. 16. Kredytobiorca może wystąpić z pierwszym wnioskiem o Wakacje kredytowe najwcześniej po spłacie 12 Rat zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat. Każdy kolejny wniosek o Wakacje kredytowe może zostać złożony po terminowej spłacie kolejnych 12 Rat obowiązującego harmonogramu spłat. 11

12 17. Wniosek o Wakacje kredytowe Kredytobiorca składa na co najmniej 14 dni przed uzgodnionym w Umowie terminem zapadalności najbliższej Raty. 18. Dyspozycja Wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty kapitału) zostanie zrealizowana w następnej Racie przypadającej po Racie, przed którą Kredytobiorca złożył wniosek o Wakacje kredytowe. 19. Skorzystanie z Wakacji kredytowych powoduje ponowną kalkulację harmonogramu spłat z zachowaniem okresu kredytowania pozostałego do całkowitej spłaty Kredytu. Bank po dokonaniu zmian niezwłocznie przekazuje nowy harmonogram spłat Kredytobiorcy. 20. Bank może negatywnie rozpatrzyć wniosek o Wakacje kredytowe, jeżeli wystąpiło Zagrożenie terminowej spłaty Kredytu lub Kredytobiorca nie wywiązuje się terminowo z Zobowiązań umownych. 21. Przyznanie Wakacji kredytowych następuje wskutek pozytywnego rozpatrzenia przez Bank wniosku Kredytobiorców, potwierdzonego przekazaniem Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat. W takim przypadku przyznanie Wakacji kredytowych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy 17. [Zasady wyznaczania kursów walut] 1. Kursy kupna i sprzedaży waluty w Banku określane są na podstawie notowań kursu sprzedaży danej waluty na międzybankowym rynku walutowym publikowanym w serwisie Reuters. 2. Bank celem wyznaczenia kursów obowiązujących w Banku wyznacza kurs bazowy tj. medianę z notowań kursu sprzedaży publikowanego w serwisie Reuters pomiędzy godziną 14:20 a 14:40, z zastrzeżeniem, że w celu wyznaczenia mediany przyjmowane są notowania kursu sprzedaży z 5 minutowym interwałem tj, z godzin: 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14: Kursy walut obowiązujące w Banku wyznaczane są na podstawie kursu bazowego z jednoczesnym zachowaniem spreadu walutowego na poziomie nie wyższym niż 7%, tj.: [ ( kurs sprzedaży waluty w Banku - kurs kupna waluty w Banku ) / kursu kupna waluty w Banku] x 100% 7%, przy czym kurs bazowy zawiera się pomiędzy kursem kupna waluty w Banku, a kursem sprzedaży waluty w Banku. Obowiązująca wysokość spreadu walutowego publikowana jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna za pośrednictwem infolinii. 4. Bank udostępnia Kredytobiorcy obowiązujące kursy kupna i sprzedaży waluty w Tabeli kursowej Banku publikowanej na stronie internetowej Banku oraz dostępnej w Placówkach Banku jak również za pośrednictwem infolinii. 18. [Zasady zmiany treści Umowy Kredytu w trakcie okresu kredytowania] 1. Zmiany postanowień Umowy wymagają zawarcia przez strony Umowy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia Umowy lub Regulaminu stanowią inaczej. Wejście w życie zmian wymaga podpisania aneksu przez wszystkie strony Umowy. 2. Wniosek o zmianę postanowień Umowy powinien zostać złożony przynajmniej przez jednego z Kredytobiorców z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Wakacji kredytowych pisemny wniosek zobligowani są złożyć wszyscy Kredytobiorcy. 3. Na dokonanie wszelkich zmian w Umowie w formie pisemnego aneksu do Umowy, wymagana jest zgoda Poręczycieli/ przystępujących do długu wraz z ich współmałżonkami oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu hipotecznego. 19. [Wcześniejsza spłata] 1. Kredytobiorca uprawniony jest do Wcześniejszej spłaty Kredytu, w terminach wnoszenia Rat określonych w Umowie. 2. Wcześniejszą spłatę Kredytu stanowi: 2.1. wcześniejsza częściowa spłata (nadpłata), 2.2. wcześniejsza całkowita spłata. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować Bank o zamiarze dokonania Wcześniejszej spłaty poprzez złożenie pisemnej dyspozycji, w terminie 14 dni, a w przypadku Kredytu hipotecznego konsumenckiego, 3 dni przed jej dokonaniem. 4. Wcześniejsza spłata Kredytu indeksowanego może zostać dokonana w złotych polskich, wówczas wpłacona kwota zostanie przeliczona na walutę Kredytu: 4.1 przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty Kredytu obowiązującego w Tabeli kursowej Banku w dniu poprzedzającym zapadalność Raty w przypadku, gdy Kredyt zgodnie z Umową spłacany jest w PLN; 4.2 zgodnie z postanowieniami aneksu do Umowy w przypadku, gdy Kredyt spłacany jest w walucie indeksacji, a wpłata nastąpi w PLN. Wcześniejsza spłata Kredytu indeksowanego może zostać również dokonana bezpośrednio w walucie Kredytu, o ile dla Kredytu został podpisany bezpłatny aneks zmieniający walutę spłaty na walutę indeksacji. 5. W razie wcześniejszej spłaty Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę, którą określa Tabela opłat i prowizji. Obowiązek zapłaty prowizji nie dotyczy Kredytu hipotecznego konsumenckiego. 6. Po dokonaniu Wcześniejszej spłaty Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie. 7. W przypadku dokonywania nadpłaty Kredytobiorca może zawnioskować o: 7.1 skrócenie okresu kredytowania, z zachowaniem wysokości Raty sprzed nadpłaty; 7.2 zmniejszenie wysokości kolejnych Rat, z zachowaniem okresu kredytowania pozostałego do całkowitej spłaty Kredytu, od momentu dokonania nadpłaty. Uwzględniając wniosek Kredytobiorcy Bank dokonuje zmiany dotychczasowego harmonogramu spłat i niezwłocznie wysyła Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat. 8. Jeżeli Kredytobiorca nie dokona wyboru jednej z opcji, o których mowa z ust. 7, Bank dokona zmniejszenia kolejnych Rat spłaty z zachowaniem okresu kredytowania. 9. W przypadku częściowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do terminowego spłacania kolejnych Rat spłaty wg nowego harmonogramu. 10. Wcześniejsza spłata może być dokonana tylko w terminie zapadalności Rat. 11. Bank realizuje dyspozycję wcześniejszej spłaty Kredytu wyłącznie w dniu spłaty Raty ustalonym zgodnie z 16 ust. 7 bez względu na termin wpływu środków na Rachunek. W przypadku niezapewnienia środków w odpowiedniej wysokości, Bank dokonuje częściowej spłaty Kredytu do wysokości zapewnionych środków z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania, jaki pozostał do spłaty Kredytu od momentu dokonania wcześniejszej częściowej spłaty. 12. Wcześniejsza spłata nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem 19 pkt Zwrot ewentualnej nadpłaty kredytu, składek ubezpieczeniowych lub opłat refinansujących w przypadku spłaty całkowitej następuje na Rachunek w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy. 20. [Prolongata spłaty Kredytu] 1. Na uzasadniony, pisemny wniosek Kredytobiorcy Bank może wyrazić zgodę na Prolongatę spłaty Kredytu. 12

13 2. Decyzja o zastosowaniu Prolongaty każdorazowo jest podejmowana przez Bank indywidualnie i wymaga podpisania aneksu do Umowy. 3. Prolongata spłaty Kredytu oznacza zgodę Banku na zaprzestanie przez Kredytobiorcę spłat Rat lub części Rat lub spłat Rat wraz z opłatami refinansującymi składki w okresie Prolongaty. 4. Aneks określa okres zaprzestania spłat, należności których płatność zostanie przesunięta w czasie, sposób spłaty przesuniętych należności na pozostały okres kredytowania oraz harmonogram płatności dla okresu Prolongaty. 21. [Zadłużenie przeterminowane] 1. Jeżeli Kredytobiorca nie spłaci w terminie całości kapitału, raty kapitałowo-odsetkowej, raty odsetkowej, należnej w danym okresie opłaty refinansującej składkę, prowizji lub innej należnej opłaty, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Należności Banku wynikające z Kredytu indeksowanego do waluty obcej podlegają przeliczeniu na PLN: 1.1 po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą kursów walut obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień wymagalności tych należności, w przypadku, gdy Kredyt zgodnie z Umową spłacany jest w PLN; 1.2 zgodnie z postanowieniami aneksu do Umowy w przypadku, gdy Kredyt spłacany jest w walucie indeksacji. 2. Od przeterminowanych odsetek Bank ma prawo naliczać odsetki od chwili wytoczenia o nie powództwa lub złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu (BTE).Za wystawienie BTE Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 3. Zadłużenie przeterminowane liczone jest od dnia następnego po dniu, w którym miała nastąpić płatność, do dnia poprzedzającego dzień dokonania spłaty włącznie. 4. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy, Bank może podjąć działania windykacyjne na zasadach wskazanych w Umowie oraz Regulaminie. 22. [Kolejność działań windykacyjnych] 1. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie Zobowiązań finansowych Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą dla danej Umowy Kredytu, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym. 2. W przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązanie finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne, a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego niewywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Monit listowny może zostać wysłany po upływie 10 dni kalendarzowych po wskazanym terminie, w jakim Kredytobiorca był zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów. W razie stwierdzenia bezskuteczności tego działania i dalszego niewywiązywania się Kredytobiorcy z postanowień umownych kolejny monit może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni kalendarzowych licząc od daty wysłania poprzedniego monitu. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą dla danej Umowy Kredytu, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym. 3. Kredytobiorca zobowiązany będzie ponadto do poniesienia: kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), Ustawy z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r. Nr 167, poz ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002r. Nr 163, poz ze zm.), ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. 4. Wysokość kosztów, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu będzie zależała od wysokości dochodzonej należności, trybu jej dochodzenia i egzekwowania. Zmiana wskazanych przepisów prawa nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku ich poniesienia, o ile koszty te wynikają z nowych lub znowelizowanych przepisów prawa. 23. [Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy] 1. Rozwiązanie Umowy następuje: a) z upływem okresu na jaki Umowa była zawarta, b) po upływie okresu wypowiedzenia, c) w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o śmierci jedynego Kredytobiorcy. 2. Spłata całej kwoty Kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami wynikającymi z Umowy powoduje jej wygaśnięcie. 3. Każda ze Stron, z zastrzeżeniem ust.5, może wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od następnego dnia po doręczeniu drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 4. Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy tylko w następujących przypadkach: 4.1 wykorzystania środków z Kredytu na inny cel niż określony w Umowie; 4.2 braku spłaty pełnych Rat Kredytu za co najmniej trzy okresy płatności i nieuregulowania zaległości w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Banku do zapłaty zaległych Rat; 4.3 ujawnienia, iż którykolwiek z Kredytobiorców lub Poręczycieli złożył niezgodne z prawdą 13

14 oświadczenia, podrobione lub przerobione dokumenty lub ich kopie (odpisy); 4.4 nie ustanowienia lub nie utrzymywania przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w uzgodnionych w Umowie terminie lub formie; 4.5 niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków określonych w umowie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej; 4.6 zmiany przez Kredytobiorcę Banku jako uposażonego do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci; 4.7 zmniejszenia wartości Nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie o więcej niż 15 % w stosunku do wartości określonej w Umowie i nie ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przez Bank; 4.8 wstrzymanie realizacji inwestycji na mocy decyzji organu nadzoru budowlanego lub innego uprawnionego organu; 4.9 nie poinformowania Banku o prawdopodobieństwie nieukończenia inwestycji w terminie określonym w harmonogramie prac budowlanych, Umowie lub Regulaminie oraz braku uzasadnienia nieterminowej realizacji inwestycji, najpóźniej na 2 miesiące przed upływem planowanego terminu; 4.10 o których mowa w 23 ust. 6 niniejszego Regulaminu; 4.11 uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu Docelowego Kredytobiorcy za przestępstwo określone w art lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) popełnione w związku z udzieleniem Kredytu preferencyjnego; 4.12 niewykonania przez Docelowego Kredytobiorcę zobowiązania, o którym mowa w art.4 ust.3 Ustawy dotyczy tylko i wyłącznie Kredytu preferencyjnego; 4.13 nie poinformowania Banku w formie pisemnej przez Kredytobiorcę, o zdarzeniach określonych w art. 9 ust. 3 pkt 2 lub 3 Ustawy w terminie 14 dni od zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń dotyczy tylko i wyłącznie Kredytu preferencyjnego. 5. Najpóźniej ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wierzytelności Banku w pełnej wysokości. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, całe zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku jest wymagalne, a kapitał jest oprocentowany według zasad obowiązujących dla zadłużenia przeterminowanego. 6. Bank ma obowiązek dokonywania identyfikacji i weryfikacji danych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia r.(Dz.U. 2010r.nr 46 poz. 276 z późn. zm.). W przypadku gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej Ustawy nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z Kredytobiorcą lub rozwiązuje zawartą Umowę oraz przekazuje informację Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zgodnie z ww. Ustawą. 7. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia całe zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku jest wymagalne, a kapitał jest oprocentowany według zasad obowiązujących dla zadłużenia przeterminowanego. 8. W przypadku Kredytu indeksowanego do waluty obcej, Bank w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN: 8.1 z zastosowaniem kursu sprzedaży waluty indeksacji jaki obowiązywał w Tabeli kursów walut w dniu poprzedzającym dzień Przewalutowania, w przypadku, gdy Kredyt zgodnie z Umową spłacany jest w PLN; 8.2 zgodnie z postanowieniami aneksu do Umowy w przypadku, gdy Kredyt spłacany jest w walucie indeksacji. 9. Ostateczne rozliczenie Kredytu następuje w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku śmierci jedynego Kredytobiorcy Bank liczy przedmiotowe 14 dni od dnia otrzymania wiarygodnej informacji o śmierci. Rozdział 7 - Inne postanowienia 24. [Inne postanowienia] 1. Bank kontaktuje się z Kredytobiorcą w sprawach związanych z obsługą Umowy przy wykorzystaniu podanych przez niego danych teleadresowych. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie danych osobowych (w tym danych teleadresowych) zawartych w Umowie. Informację taką Kredytobiorca obowiązany jest złożyć w Placówce lub poprzez Kanały dostępu. Poinformowanie Banku przez Kredytobiorcę o zmianie danych, dokonane we wskazanym powyżej trybie, wywiera skutek w odniesieniu do wszystkich produktów bankowych, z których Kredytobiorca korzysta w Banku. 3. Wszelkie pisma kierowane do Kredytobiorcy Bank przesyła listem na adres korespondencyjny, a w przypadku niepoinformowania Banku o zmianie tego adresu, na ustalony przez Bank adres zamieszkania. 4. Zmiana podanego przez Kredytobiorcę adresu do korespondencji lub danych osobowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5. W przypadku niepoinformowania Banku o zmianie danych adresowych Kredytobiorca ponosi koszty pozyskania tych danych przez Bank zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 6. Bank jest uprawniony do nagrywania, za pomocą elektronicznych nośników informacji, wszystkich rozmów telefonicznych z Kredytobiorcą/ Pełnomocnikiem oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych. 7. Wszelkie oświadczenia woli wobec Banku w wykonaniu Umowy muszą być składane na piśmie, wspólnie przez wszystkich Kredytobiorców, pod rygorem nieważności. [Cykliczne badanie zdolności kredytowej] 8. Bank zastrzega prawo do przeprowadzania cyklicznej kontroli Zdolności kredytowej Kredytobiorcy i Poręczycieli oraz stanu i wartości zabezpieczeń Kredytu. Cykliczna kontrola odbywa się nie częściej niż raz na rok o ile przepisy prawa nie nałożą obowiązku wykonywania kontroli w innych odstępach czasu. Cykliczna kontrola dokonywana jest w oparciu o źródła wewnętrzne, to jest sprawdzenie w Bazach danych oraz weryfikację dotychczasowej historii kredytowej Kredytobiorcy w Banku. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 8.1 powstania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w Umowie, jeśli zaległość w spłacie utrzymuje się dłużej niż 60 dni, 8.2 zidentyfikowania zajęć komorniczych lub tytułów egzekucyjnych na rachunkach Kredytobiorcy posiadanych w Banku, 8.3 uzyskania przez Bank z instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w tym z Biura Informacji Kredytowej S.A. i prowadzonego przez Związek Banków Polskich Rejestru Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr oraz/lub z biur informacji gospodarczej działających na podstawie odrębnych przepisów prawa, informacji o zaległościach w spłacie wymagalnych zobowiązań Kredytobiorcy przekraczających 60 dni kalendarzowych, Bank może zażądać od Kredytobiorcy, zgodnie z częstotliwością określoną powyżej, dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualne źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów oraz dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań Kredytobiorcy. 14

15 [Dodatkowe uprawnienia Banku] 9. W razie stwierdzenia wykorzystania środków z Kredytu w sposób niezgodny z Umową, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to środków przeznaczonych na cel dowolny oraz konsolidację zobowiązań lub w razie zmniejszenia się wartości rynkowej Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia o co najmniej 15% w stosunku do wartości wskazanej w Umowie, Bank może wykonać lub zlecić wykonanie kontroli Nieruchomości na koszt Kredytobiorcy w postaci opracowania: 9.1 Operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, 9.2 uproszczonej opinii o Nieruchomości, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego lub pracownika Banku, 9.3 aktualizacji Operatu szacunkowego lub Opinii o zaawansowaniu prac, gdy celem kontroli jest weryfikacja dotychczasowego wykorzystania środków z wypłaconego Kredytu, w przypadku uruchamiania Kredytu w Transzach. 10. Wykonanie lub zlecenie wykonania ww. działań na koszt Kredytobiorcy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie dostarczy do Banku wymaganych dokumentów, pozwalających na bezsporne i jednoznaczne ustalenie odpowiednio aktualnej wartości rynkowej Nieruchomości lub sposobu wykorzystania wypłaconych z tytułu Kredytów środków. Przed wykonaniem lub zleceniem wykonania ww. działań na koszt Kredytobiorcy Bank wezwie w formie pisemnej do dostarczenia wymaganych dokumentów wraz z podaniem terminu (co najmniej 14 dni) oraz kosztu wykonania powyższych działań. Wykonanie wyceny na koszt Kredytobiorcy może nastąpić nie częściej niż raz w roku. 25. [Zmiana regulaminu] 1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych: 1.1. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Regulaminu, 1.2. zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Kredytobiorcy, 1.3. zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Regulaminu 2. Wprowadzane przez Bank zmiany Regulaminu muszą być adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o której mowa w ust O zmianie niniejszego Regulaminu Bank powiadamia Kredytobiorcę przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmieniony Regulamin w ustalony z nim sposób komunikacji. W powiadomieniu przesłanym Kredytobiorcy Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 4. Zmiana Regulaminu wiąże Kredytobiorcę, jeżeli nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od doręczenia Kredytobiorcy informacji o zmianie Regulaminu. Za wypowiedzenie Umowy Bankowi przez Kredytobiorcę uważa się także złożone w formie pisemnej oświadczenie Kredytobiorcy o odmowie przyjęcia zmian Regulaminu. 5. Aktualny Regulamin jest dostępny również w Placówkach Banku, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku. 26. [Zmiana Tabeli opłat i prowizji] 1. W związku z zawartą Umową Bank uprawiony jest do pobierania opłat, prowizji składek ubezpieczeniowych oraz opłat refinansujących określonych w Tabeli opłat i prowizji. 2. W okresie obowiązywania Umowy Bank z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych: 2.1. zmianę cen lub opłat stosowanych przez zewnętrzne instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności, 2.2. wprowadzenie nowych produktów/usług lub dodatkowych form świadczenia usług przez Bank na rzecz Kredytobiorcy lub też wycofanie z oferty Banku określonych produktów/usług, 2.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku i mających wpływ na ponoszone przez Bank koszty czynności, dla których opłaty i prowizje określone są w Tabeli opłat i prowizji. 3. Wprowadzane przez Bank zmiany Tabeli opłat i prowizji muszą być adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o której mowa w ust Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 2 Bank ma prawo w każdym czasie obniżyć lub zlikwidować opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji. 5. O zmianie Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Kredytobiorcę przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji. W powiadomieniu przesłanym Kredytobiorcy Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionej Tabeli opłat i prowizji. 6. Zmiana Tabeli opłat i prowizji wiąże Kredytobiorcę, jeżeli nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od doręczenia Kredytobiorcy informacji o zmianie Tabeli opłat i prowizji. Za wypowiedzenie Bankowi przez Kredytobiorcę Umowy uważa się także złożone, we wskazanym powyżej terminie, w formie pisemnej, oświadczenie Kredytobiorcy o odmowie przyjęcia zmian Tabeli opłat i prowizji. 27. [Reklamacje] 1. Kredytobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej obsługi Kredytu. Reklamacje można składać osobiście, przez pełnomocnika: 1.1 w Placówce lub Centrali Banku, 1.2 za pośrednictwem posłańca lub kuriera, 1.3 pisemnie na adres siedziby Banku, 1.4 za pośrednictwem poczty , 1.5 faksem, 1.6 poprzez Kanały dostępu. 2. Odpowiednie adresy, w tym siedziby Banku, poczty elektronicznej, oraz numery telefonów i faksu dostępne są w Placówkach oraz na stronie internetowej Banku. 3. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Banku. 4. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 14-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank poinformuje Kredytobiorcę o prowadzonym postępowaniu, a nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku poinformuje Kredytobiorcę o przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Kredytobiorcą. 6. W przypadku wnoszenia reklamacji, Kredytobiorca ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 15

16 7. Jednocześnie Bank informuje, że każdemu Kredytobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż), a także do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Sąd Polubowny). 8. Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem 9. Wniosek do Sądu Polubownego musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Sądu Polubownego lub zostać złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w sekretariacie Sądu Polubownego. Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub sądowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu (Kredytobiorcę i Bank). Kredytobiorca może uzyskać zgodę Banku osobiście lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubownego. Zgoda obu stron sporu wyrażona jest w formie pisemnej w postaci Umowy mediacji lub Umowy zapis na Sąd Polubowny. Szczegółowe informacje na temat działalności Sądu Polubownego, procedury korzystania z mediacji lub polubownego rozstrzygania sporów, procedury obowiązującej w postępowaniu sądowym dostępne są w Regulaminie Sądu Polubownego. Regulamin Sądu Polubownego oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem 10. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 28. [Wprowadzenie nowych produktów lub usług] 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów lub usług. 2. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga informowania Kredytobiorcy w sposób określony w 24 Regulaminu o wprowadzonej w tym zakresie zmianie Regulaminu oraz Tabeli. Bank powiadomi Kredytobiorcę doręczając mu informacje o warunkach oraz kosztach skorzystania z usługi bądź produktu, przed skorzystaniem przez niego z nowego produktu lub usługi. Obowiązuje od r. dla Klientów, dla których umowa kredytowa została podpisana do dnia 17 grudnia 2011 r. 16

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów i Pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A, zwany

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

RZEPIN, grudzień 2011 r.

RZEPIN, grudzień 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 102/2011 Zarządu BS w Rzepinie z dnia 14 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE ORAZ KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH NIEZABEZPIECZONYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych OD 3 MARCA 2009 R. 1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) 2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5%

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ P/R/Poż-Kr-NKons/1.1 1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 811 /2011 z dnia 21.12.2011 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, grudzień 2011 r. Spis treści: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów zabezpieczonych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 0.0.0 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki, maj

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości finansowanej kredytem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez Meritum Bank ICB S.A. osobom fizycznym

Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez Meritum Bank ICB S.A. osobom fizycznym Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez Meritum Bank ICB S.A. osobom fizycznym obowiązujący od 10 lipca 2012 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo