Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, Warszawa Fax (22) numer referencyjny sprawy: DZP /2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości powyżej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2 Spis Treści ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE Formularz Ofertowy Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie Wykaz usług Oświadczenie Wykaz osób Wzór umowy Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

3 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) Główny przedmiot: [Usługi w zakresie wsparcia systemu], [Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów], [Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania]. 2) Przedmioty dodatkowe: [Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych]. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: Zamawiającym ) Usługi Wsparcia Technicznego w odniesieniu do Sprzętu lub Oprogramowania stanowiącego wyposażenie Lokalizacji Zamawiającego. 3. Usługi Wsparcia Technicznego polega na naprawie lub wymianie Sprzętu na nowy, o ile jest to możliwe, w przypadku wystąpienia Awarii Sprzętu lub dostarczeniu poprawki lub wymianie Oprogramowania na nowe w przypadku wystąpienia Awarii Oprogramowania oraz zapewnieniu asysty technicznej dla Oprogramowania oraz dostarczaniu/udostępnianiu aktualizacji Oprogramowania. 4. Zamawiający wymaga, aby Usługa Wsparcia Technicznego była świadczona świadczone w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym również w dni wolne od pracy i święta. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie świadczonych usług serwisowych (usług wsparcia technicznego) lub równoważny. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC lub równoważny. 7. Szczegółowe warunki realizacji Usługi Wsparcia Technicznego objętej zamówieniem określone są we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz ). ROZDZIAŁ II. Informacje ogólne dla Wykonawców. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.; dalej: ustawa ). 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga świadczenia usług objętych niniejszych zamówieniem w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. ROZDZIAŁ IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: (a) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi wsparcia technicznego serwerów i sprzętu sieciowego (serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny serwerów i serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny sprzętu sieciowego) o wartości każdej z usług, co najmniej zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy) i świadczonej przez okres, co najmniej 6 miesięcy każda. Uwaga: Jeżeli wartość zamówienia wskazanego w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia zamówienia o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia; oraz (b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej: (i) 2 (dwoma) osobami posiadającymi certyfikat HP Certified System Administrator, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i serwisowania systemów IT bazujących na rozwiązaniach HP w zakresie serwerów i systemów składowania danych. (ii) 2 (dwoma) osobami posiadającymi certyfikat Cisco Certified Network Associate, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki i serwisowania urządzeń sieciowych Cisco (switche i routery) stosowanych w budowie sieci. (iii) 1 (jedną) osobą posiadającą certyfikat Cisco Certified Network Professional, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki i serwisowania urządzeń sieciowych Cisco (switche i routery) stosowanych w budowie dużych sieci konwergentnych. (iv) 1 (jedną) osobą posiadającą certyfikat Microsoft Certified System Engineer lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki systemów operacyjnych i aplikacyjnych Windows. (v) 1 (jedną) osobą posiadającą certyfikat Dell Certified Systems Expert lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i diagnostyki serwerów Dell klasy x86. 3 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

4 (vi) 1 (jedną) osobą posiadającą certyfikat Server&Storage Fujitsu Technology Solutions lub certyfikat Server Infrastructure - Blade Server Systems Fujitsu Technology Solutions lub certyfikat Storage Infrastructure - Storage Eternus Systems Fujitsu Technology Solutions, lub równoważne, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i diagnostyki serwerów i/lub systemów składowania danych (macierzy dyskowych) Fujitsu Technology Solutions. 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 3. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Niespełnienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym (wg załącznika nr 1 do siwz). 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 2) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do siwz); 7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do siwz); 8) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 4 do siwz). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do siwz). Jeżeli Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 10) Dowód wniesienia wadium (oryginał w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, winno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą); 11) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 12) Dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: (a) certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie świadczonych usług serwisowych (usług wsparcia technicznego) lub równoważny dokument wystawiany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności oferowanych usług z normami jakościowymi; (b) certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC lub równoważny dokument wystawiany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności ze standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 4 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

5 1) pkt 2, ppkt 1), 3), 4) i 5) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: (a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); (b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); (c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) pkt 2, ppkt 2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. ROZDZIAŁ VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: DZP /2012. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższy numer referencyjny. 3. Wykonawcy winni kierować do Zamawiającego wszelką korespondencję (w tym także oferty) za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczać osobiście lub przez kuriera, na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki Warszawa Parter Kancelaria Główna 4. Zamawiający dopuszcza wzajemne przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, chyba, że co innego stanowią przepisy prawa, niniejsza siwz lub treść pism przekazywanych przez Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony wskazuje dla tego celu następujący numer faksu: +48 (22) oraz adres poczty elektronicznej: 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią niniejszej siwz kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą siwz, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia także na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą siwz pod adresem 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu jego składania, o którym mowa w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może przed terminem składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na niniejszą siwz. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, którym przekazał niniejszą siwz, jak również zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą siwz. 8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 1. w sprawach formalnych: Pan Zbigniew Antonik, tel.: +48 (22) w godz ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

6 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku , z dopiskiem na przelewie: wadium w postępowaniu na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą albo opisana wadium w postępowaniu na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie i złożona odrębnie. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot wadium. ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1do niniejszej siwz. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału, nie podlegają zwrotowi. 5. Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis). 6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku pełnomocnictwa kopii potwierdzonej notarialnie). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie pisemnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem). 10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę były kolejno ponumerowane. 11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta), oferta zawierała spis treści a strona tytułowa oferty zawierała następujące informacje: 1) temat postępowania na jaki oferta jest składana, 2) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem pełnomocnika konsorcjum, 3) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, dane osoby do kontaktu. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). 13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 6 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

7 1) Oferta Konsorcjum musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2) Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w tym złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy winno być podpisane przez pełnomocnika konsorcjum. 3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty. ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa Oferta na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie oraz Nie otwierać przed dniem r. godz " 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sposób i w miejscu wskazanym w rozdziale VI. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego Warszawa, ul. Poleczki 33, Warszawa. 5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i podania, cen jednostkowych netto, ceny ofertowej netto, należnego podatku od towarów i usług VAT oraz ceny ofertowej brutto w sposób określony w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Ceny określone w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podane ceny nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XVI pkt 4 niniejszej siwz. 3. Ceny określone w formularzu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 4. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym winne być wyrażone w złotych polskich. ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów wyboru oferty. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: kryterium cena 100 %, wg poniższego wzoru P = x 100 pkt, gdzie: P ilość punktów oferty badanej w kryterium cena Cmin. cena najniższa spośród ważnych ofert Cb cena oferty badanej 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, niniejszej siwz oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 7 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

8 ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane jest w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma być wystawione przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela. Bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale siwz będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentów. 7. Zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca złoży u Zamawiającego w Kancelarii Głównej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Poleczki 33, z adnotacją dla Departamentu Informatyki. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w wysokości 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi zgodnie z pkt 9 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XVI. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej siwz. 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższych przypadkach: 1) jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę danej usługi. 2) opisanych w 2 ust. 4 umowy oraz załączniku nr 3 do umowy. ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale VI niniejszej siwz. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 (piętnastu) dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień siwz; 3) 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia(czynności inne niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej). 8 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

9 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. ROZDZIAŁ XVIII. Inne istotne informacje. XVIII.I. Zmiana i wycofanie złożonej oferty. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. XVIII.II. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania zamówienia lub jego części. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Załączniki do siwz: 1. Wzór Formularza Ofertowego. 2. Wzór Oświadczenia z art. 22 ustawy. 3. Wzór Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 4. Wzór Oświadczenia Wykaz usług. 5. Wzór Oświadczenia Wykaz osób. 6. Wzór umowy wraz z załącznikami. 9 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

10 załącznik nr 1 do siwz pieczęć Wykonawcy Formularz Ofertowy Ja(my) niżej podpisany(-i): działając w imieniu i na rzecz: W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie , zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia: I. Tabela nr I Cennik UWT dla Sprzętu Lp. Typ Sprzętu Model Sprzętu Ilość Czas usunięcia Awarii Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 szt. za 1 miesiąc świadczenia UWT Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc świadczenia UWT Podatek VAT Wartość ryczałtowa wynagrodzenia za 1 miesiąc świadczenia UWT szt. godz. netto (PLN) netto PLN (PLN) brutto (PLN) [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] = [d] x [f] [h] [i] = [g] + [h] 1. Router C2851 (1 x VIC2-2BRI-NT/TE) Router C2851 (2 x VIC2-2BRI-NT/TE) Router C Router C Router C Router 7206VXRG2/VSAVPNK Router 7204VXR/ Router 7206VXR/400/2FE Router 7206VXR400/2VPNK Switch WS-C3524-PWR-XL Switch WS-C3524-XL Switch WS-C3550-PWR Switch WS-C PS-S Switch WS-C3560-8PC-S Switch WS-C3524-PWR-XL Switch WS-C3550-PWR Switch WS-C PS-S Switch WS-C Switch WS-C3560-8PC-S Switch WS-C3524-XL Switch WS-C PS-S Switch WS-C3524-XL Switch WS-C3524-PWR-XL Switch WS-C3548-XL Switch WS-C SMI Switch WS-C3560E-24TD-S Switch WS-C3750G-12S-S Switch WS-C Switch WS-C Switch WS-C GE-S Switch WS-C Switch WS-C6509-E Switch 10 GB H3C_S5820X-28S Switch FC SAN HP 8/24 SAN switch Switch FC SAN HDS MDS porty Switch FC SAN HP 8/8 (8)-ports SAN Switch Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

11 37. Switch LAN 10 HP A5820X-24XG-SFP+ 2 6 GbE 38. Biblioteka ESL9322L1 4 6 taśmowa 39. Biblioteka HP MSL taśmowa 40. Biblioteka HP MSL taśmowa 41. Biblioteka Biblioteka taśmowa 1 6 taśmowa Quantum i50 LTO4 42. call_manager MCS call_manager MCS conference CAG-VG conference CAG-VG Firewall PIX-515E-FO-BUN Firewall PIX-515E-FO-FE-BUN Firewall PIX-515E-UR-BUN Firewall PIX-515E-UR-FE-BUN Macierz Compaq Dyskowa 51. Macierz EVA Dyskowa 52. Macierz XP Dyskowa 53. Macierz EVA Dyskowa 54. Macierz Fujitsu Eternus DX Dyskowa 55. Macierz HDS AMS Dyskowa 56. Macierz NetApp FAS 3240 HA 1 6 Dyskowa 57. Macierz NetApp FAS Dyskowa 58. Fibre Channel FC Switch 2/ switch 59. Fibre Channel FC Switch 2/ switch 60. Fibre Channel FC Switch 4/ switch 61. KoncentratorVPN ASA LoadBalancer "F5 Networks Napęd taśmowy BIG-LTM-IP3600-E-R" Napęd taśmowy HP Ultrium LoadBalancer HP Ultrium LoadBalancer CSS Sondy sieciowe - CSS11503-AC 6 6 Network IDS 68. Autoloader SUN IPS GX4004-C 1 6 StorageTek 69. Serwer_UNIX StorageTek SL24 w/ 1HP LTO3 1 6 H SCSI, SUN Microsystem 70. Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rp Serwer_UNIX rx Serwer_UNIX rx Serwer SuperDome Serwer Dell R Serwer Dell R Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

12 84. Serwer DL Serwer DL Serwer DL Serwer DL Serwer DL Serwer DL serwer DL Serwer dl320 g5p serwer ff computers isp Serwer ibm Serwer ProLiant ML Serwer Netfinity Serwer PC HP DG752A Serwer Power Edge Serwer Primergy TX Serwer ProLiant DL320 G Serwer Blade ProLiant DL360 G Fujitsu 101. Serwer Blade HP Fujitsu Primergy BX922 S infrastr. BX900 S Telefon IP HP blade BL460c G Telefon IP Telefon IP Telefon IP Telefon IP Telefon IP Telefon IP Telefon IP Telefon IP Voic Telefon IP Voic UNITY-SVR7837-1A (1 108) II. Lp. Tabela nr II Cennik UWT dla Oprogramowania Numer katalogowy Oprogramo wania Nazwa Oprogramowania Ilość Wynagrodze nie ryczałtowe za 1 szt. za 1 miesiąc świadczenia UWT Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc świadczenia UWT Podatek VAT Wartość ryczałtowa wynagrodzeni a za 1 miesiąc świadczenia UWT szt. netto (PLN) netto (PLN) (PLN) brutto (PLN) [a] [b] [c] [d] [e] [f] = [d] x [e] [g] [h] = [f] + [e] 1 CSACSE- Cisco Secure ACS 4.X Solution Engine K9 Appliance 2 CWLMS-3.0- LMS 3.0 WIN/SOL 1500 Device Restricted 2 1.5K-K9 3 QPM-4.0- QPM comb (config / Monitoring) base Lic W 2 COMB-K9 500 managed nodes 4 DIRNM- iplanet Directory Serwer 1 510CJAK9 5 DIRD9-LCO- iplanet LCO Dir Svr 0-200k entries (Sun one JA01 Directory Server License Only) 6 Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 7 B6120AA HP GlancePlus Wksn Software LTU 35 8 B6121AA HP GlancePlus Tier One Software LTU 2 9 B6131AA HP GlancePlus Pak Tier 1 Software LTU 2 10 B6132AA HP GlancePlus Pak Tier 2 Software LTU B6951AA HP Data Prot Start Pk for HP-UX DVD LTU 2 12 B6953AA HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU B6955BA HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU 6 14 B6956AA HP Data Prot Mgr of Managers UNIX LTU 1 15 B6957BA HP Data Prot Slots Library LTU 4 16 B6958BA HP Data Prot Unlimited Slots Library LTU 4 17 B6961AA HP Data Prot Start Pk Windows DVD & LTU B6963AA HP Data Prot Windows/Netware/Linux LTU B6965BA HP Data Prot On-line Backup Windows LTU B6966AA HP Data Prot Mgr of Managers Windows LTU 1 12 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

13 21 B7023CA HP Data Prot 0 Dtme Bu for XP 1TB LTU B7405AA HP Ops/Perf Mgr HP-UX Software LTU 2 23 B7406AA HP Operations Mgr HP-UX Software LTU 1 24 B7407AA HP Performance Mgr HP-UX Software LTU 1 25 B7420AA HP Ops/Perf Agt Tier 1 Software LTU B7421AA HP Ops/Perf Agt Tier 0 Software LTU B7422AA HP Ops/Perf Agt Dsktp Software LTU B7423AA HP Operations Agt Tier 3 Software LTU 2 29 B7424AA HP Operations Agt Tier 2 Software LTU B7425AA HP Operations Agt Tier 1 Software LTU 3 31 B7431AA HP Perf Agt Tier 0 Software LTU 2 32 B7464AA HP SPI Oracle Tier 3 Software LTU 4 33 B7465AA HP SPI Oracle Tier 2 Software LTU 8 34 B7466AA HP SPI Oracle Tier 1 Software LTU 4 35 B7467AA HP SPI Oracle Tier 0 Software LTU B9142AA HP SPI BEA Weblogic Tier 2 Software LTU BA153AA HP Data Prot Opn File Bkup 1-Server LTU BA155AA HP Data Prot Opn File Bkup Ent Srvr LTU 4 39 J1182AB HP Extensible SNMP Agt 4.x Software LTU 4 40 J5333WA HP Reporter Software LTU 2 41 T2486BA NNM SE 250 Nd Pk 7,50 Win LTU T2654AA HP OV PI Rpt Pack for Infrstr Usage LTU 2 43 T2663CA HP Performance Insight 5,2 Software LTU 2 44 T2664AA HP PI Rpt Pack for NNM Software LTU 2 45 T2666AA HP PI Rpt Pk Sys Resources Software LTU 2 46 T2668AA HP OV Perf Insight 1000 Node LTU 2 47 T2685AA HP OV Perf Insight DB Connector LTU 2 48 T3322BA HP CAE App Mgr PC Software LTU T3328BA HP CAE App Mgr Server Software LTU T3335BA HP CAE App Self-Srvc Mgr PC Software LTU 5 51 T3338BA HP CM Inv Mgr PC Software LTU T3344BA HP CM Inv Mgr Server Software LTU T4852AAE HP CM Mgmt & Mig Suite PC SW E-LTU T4854AAE HP CM Server Mgmt Suite SW E-LTU 2 55 HP-UX 11i Version 3 75 (1 55) III. Tabela nr III Łączna cena ofertowa Lp Nazwa Cena ofertowa netto (PLN) Podatek VAT (PLN) Cena ofertowa brutto (PLN) [a] [b] [c] [d] [e] 1 (1 108) Tabeli nr I + (1 55) Tabeli nr II Słownie zł cena ofertowa netto: Słownie zł cena ofertowa brutto: Oświadczamy, że: 1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy. 2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz. 5. Wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr prowadzony w banku. 7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości - 3 % ceny ofertowej brutto. 8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 13 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

14 (a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac), co stanowi % ceny ofertowej brutto. 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 11. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., nr fax., adres . Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.), dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 14 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

15 załącznik nr 2 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie oświadczam(-y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 15 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

16 załącznik nr 3 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie oświadczam(-y), że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 ustawy., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 16 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

17 załącznik nr 4 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz usług Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie oświadczam(-y), że posiadamy wiedzę i doświadczenie Lp Odbiorca usługi (nazwa, adres; pożądany: nr telefonu i nazwisko osoby odbierającej zamówienie) Wykonawca usługi 1 Opis przedmiotu usługi Wartość brutto usługi (zł) zamówienia zrealizowana przed upływem terminu składania ofert Okres realizacji Rozpocz ęcie [DD-MM- RRRR] Zakończ enie [DD-MM- RRRR] Podmiot (inny niż Wykonawca składający ofertę) wskazany w kolumnie [c] będzie brał udział w realizacji części zamówienia [TAK/NIE] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument. POUCZENIE: Art KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 1 Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie usługi zrealizowane przez inny podmiotu niż Wykonawca, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 2, ppkt 8 niniejszej siwz. 17 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

18 załącznik nr 5 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz osób Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie niniejszym wykazuję( my) osoby posiadające stosowne kwalifikacje, którymi dysponuję( my) lub będę (-my) dysponować i zamierzam(-y) zaangażować w realizację niniejszego zamówienia. 1. osobami posiadającymi certyfikat HP Certified System Administrator, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i serwisowania systemów IT bazujących na rozwiązaniach HP w zakresie serwerów i systemów składowania danych: Lp 1) Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 2) 2. osobami posiadającymi certyfikat Cisco Certified Network Associate, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki i serwisowania urządzeń sieciowych Cisco (switche i routery) stosowanych w budowie sieci: Lp 1) Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 2) 3. osobą posiadającą certyfikat Cisco Certified Network Professional, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki i serwisowania urządzeń sieciowych Cisco (switche i routery) stosowanych w budowie dużych sieci konwergentnych: Lp 1) Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 4. osobą posiadającą certyfikat Microsoft Certified System Engineer lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki systemów operacyjnych i aplikacyjnych Windows: Lp 1) Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 5. osobą posiadającą certyfikat Dell Certified Systems Expert lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i diagnostyki serwerów Dell klasy x86: Lp Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 2 Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie osoby innego podmiotu, wskazanego w tabeli, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 1 ppkt 9 niniejszej siwz. 18 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

19 1) 6. osobą posiadającą certyfikat Server&Storage Fujitsu Technology Solutions lub certyfikat Server Infrastructure - Blade Server Systems Fujitsu Technology Solutions lub certyfikat Storage Infrastructure - Storage Eternus Systems Fujitsu Technology Solutions, lub równoważne, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i diagnostyki serwerów i/lub systemów składowania danych (macierzy dyskowych) Fujitsu Technology Solutions: Lp Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami 2 1) POUCZENIE: Art KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 19 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

20 załącznik nr 6 do siwz UMOWA Nr Wzór umowy zawarta w dniu 2012 roku w Warszawie pomiędzy: /DI/2012/2610 Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem przy al. Jana Pawła II nr 70 (adres do korespondencji: ARiMR Departament Informatyki, ul. Poleczki 33, Warszawa)), REGON nr , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP , reprezentowaną przez: Pan(-a)/(-ią)....; Pan(-a)/(-ią)....; zwaną dalej Usługobiorcą, a z siedzibą w i adresie przy ul. (kod pocztowy: - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr o kapitale zakładowym w wysokości,00 zł (słownie złotych: 00/100 ), REGON Nr, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP, reprezentowanym przez: Pan(-a)/(-ią)....; Pan(-a)/(-ią)....; zwanym dalej Usługodawcą W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr.113, poz.759 z późn. zm.) zawarto Umowę o następującej treści: 1. DEFINICJE W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane: 1) Umowa niniejsza umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron z niej wynikające i związane z jej wykonywaniem; 2) Sprzęt urządzenia informatyczne i teleinformatyczne wraz z zainstalowanym na nich Oprogramowaniem, będące własnością Usługobiorcy, określone w Załączniku nr 1A do Umowy; 3) Oprogramowanie programy komputerowe użytkowo-narzędziowe i systemowe, do których Usługobiorca nabył licencje i prawa do korzystania z nich na podstawie odrębnych umów, określone w Załączniku nr 1B do Umowy; 4) Usługa Wsparcia Technicznego (UWT) usługa polegająca na naprawie lub wymianie Sprzętu na nowy, o ile jest to możliwe, w przypadku wystąpienia Awarii Sprzętu lub dostarczeniu poprawki lub wymianie Oprogramowania na nowe w przypadku wystąpienia Awarii Oprogramowania oraz zapewnieniu asysty technicznej dla Oprogramowania oraz dostarczaniu/udostępnianiu aktualizacji Oprogramowania; szczegółowy sposób świadczenia UWT określa Załącznik nr 2 do Umowy; 5) Lokalizacje Usługobiorcy miejsca, w których zainstalowany jest Sprzęt lub Oprogramowanie, a których adresy zostały podane w Załączniku nr 1A i 1B do Umowy; 7) Strony - Usługobiorca i Usługodawca wymienieni w komparycji Umowy; 8) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 9) Awaria - wszelka stwierdzona przez Usługobiorcę nieprawidłowość w działaniu któregokolwiek ze Sprzętu lub Oprogramowania. 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi Wsparcia Technicznego, zwanej dalej UWT w odniesieniu do Sprzętu lub Oprogramowania stanowiącego wyposażenie Lokalizacji Usługobiorcy. 2. UWT świadczone będą w czasie trwania Umowy w następujący sposób: a. w systemie (w tym również w dni ustawowo wolne od pracy) dla Sprzętu, dla którego czas usunięcia Awarii wynosi 6 godzin; 20 Strona zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272949-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania budynków 2011/S 165-272949 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Licytacja L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Ogłoszenie o zamówieniu L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 I. Dane zamawiającego Nazwa: ARiMR - ARiMR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219267-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Symulatory jazdy 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Symulatory jazdy 2010/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195638-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Symulatory jazdy 2010/S 128-195638 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 125-222313. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 125-222313. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222313-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 125-222313 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa i montaż wyposażenia budynku rejestracji - fotele, krzesła w SPSK

Bardziej szczegółowo