Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Należy zachować do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 Obsługiwane protokoły Ethernet...2 Budowa bramki EGX...2 Dodatkowe informacje...3 POŁĄCZENIE Z EGX POPRZEZ SIEĆ... 3 Logowanie do bramki EGX...3 Wylogowanie...3 PRZEGLĄD INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA BRAMKI EGX... 4 zdjęcie poniżej usunąć KONFIGURACJA... 5 Konfiguracja Ethernet i TCP/IP...5 Wykrywanie zdublowanych adresów IP...6 Port szeregowy...7 Lista urządzeń...8 Deklaracja urządzeń port COM w trybie Master...8 Deklaracja urządzeń port COM w trybie Slave...9 Konta Użytkowników...10 Prawa dostępu do stron HTML...11 Funkcja filtrowania Modbus TCP/IP...12 Parametry SNMP...13 DIAGNOSTYKA...14 Statystyki...14 Interpretacja statystyk...15 Odczyt rejestrów urządzeń...17 OPROGRAMOWANIE WEWN. FIRMWARE...18 Sprawdzanie wersji Firmware...18 Pobieranie nowej wersji Firmware...18 Wczytywanie nowej wersji Firmware...18

2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Wprowadzenie 9/2005 WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX100 z firmware w wersji 2.0 lub wyższej. Wskazówki dotyczące instalowania bramki EGX100 można znaleźć w instrukcji instalacji. Bramka EGX100 jest urządzeniem komunikacyjnym umożliwiającym podłączenie urządzeń pracujących w magistrali szeregowej (Modbus) do sieci Ethernet (Modbus TCP/IP). Bramka EGX100 za pośrednictwem sieci Ethernet pozwala również na komunikację pomiędzy urządzeniami typu master i slave pracującymi w różnych magistralach szeregowych. Obsługiwane protokoły Ethernet Bramka EGX obsługuje następujące protokoły Ethernet: Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP jest połączeniem protokołu Modbus umożliwiającym komunikację pomiędzy urządzeniami na zasadzie master - slave i protokołem TCP/IP, umożliwiającym komunikację w sieci Ethernet. Protokół Modbus TCP/IP jest wykorzystywany do wymiany danych pomiędzy bramką EGX i innymi urządzeniami kompatybilnymi z Modbus TCP/IP poprzez port 502 TCP. Hypertext Transfer Protocol (HTTP): HTTP jest protokołem sieciowym obsługującym przesyłanie danych w sieci WWW (World Wide Web). Protokół ten umożliwia zrealizowanie funkcji serwera stron www (web server) za pośrednictwem portu 80 TCP. Zdalna konfiguracja bramki EGX i dostęp do informacji diagnostycznych jest możliwy właśnie dzięki wykorzystaniu funkcji serwera stron www. File Transfer Protocol (FTP): FTP jest protokołem sieciowym typu klientserwer umożliwiającym przesyłanie plików pomiędzy komputerami poprzez sieć TCP/IP. Protokół FTP jest wykorzystywany do wgrywania/aktualizowania firmware u bramki EGX poprzez port 21 TCP. Simple Network Management Protocol (SNMP): Oparty o format MIB2, protokół SNMP umożliwia przechowywanie i przesyłanie informacji identyfikacyjnych i diagnostycznych wykorzystywanych w zarządzaniu sieci poprzez port 161 UDP. Address Resolution Protocol (ARP): ARP jest stosowany do przekształcania adresów IP na fizyczne 48-bitowe adresy typu Ethernet. Żądania ARP są wysyłane przez EGX w celu weryfikacji czy adres bramki jest zdublowanym adresem IP (patrz "Wykrywanie zdublowanych adresów IP" na stronie 6). Budowa bramki Port Ethernet RJ45 Zasilanie Sygnalizacja pracy portu Ethernet i portu szeregowego Sygn. zasilania i stanu pracy Przycisk zerowania Port szeregowy RS 485 Mikroprzełączniki polaryzacji, terminowania i wyboru magistrali 2- lub 4- przewodowej Port szeregowy RS 232 (gniazdo RJ45) Schneider Electric. All Rights Reserved.

3 POWER LOGIC Bramka Ethernet Połączenie z bramką EGX poprzez sieć Informacje dodatkowe POŁĄCZENIE Z BRAMKĄ POPRZEZ SIEĆ Dokumentacja: Otwórz stonę: wybierz swój kraj a następnie: literature > Communication Devices > Ethernet EGX > Instructional i wybierz instrukcję którą chcesz pobrać (dostępne tylko w języku angielskim). Firmware: Otwórz stronę: wybierz swój kraj a następnie: downloads > ECC/EGX Firmware i pobierz odpowiedni plik zawierający firmware. UWAGA: Jeśli nie posiadasz identyfikatora (user name) i hasła (password), postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Po ustawieniu parametrów Ethernetowych bramki (patrz instrukcja instalacji), możliwy jest dostęp do bramki EGX poprzez sieć Ethernet LAN, przy zastosowaniu programu Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej. Logowanie do bramki EGX Czynność Rezultat 1. Uruchom Internet Explorer 6.0 lub wyższy. Internet Explorer zostaje uruchomiony W pasku adresowym przeglądarki wpisz adres podłączonej bramki EGX (domyślny adres to: ) następnie wciśnij Enter Wpisz nazwę Użytkownika (domyślna nazwa to: Administrator) i hasło (domyślne hasło to: Gateway) w odpowiednich polach i kliknij OK. 4. Kliknij Setup aby otworzyć stronę konfiguracji bramki EGX lub kliknij Diagnostics aby otworzyć stronę diagnostyczną bramki EGX. Wyświetla się strona powitalna bramki EGX. Po wprowadzeniu nazwy Użytkownika i hasła wtyświetla się strona domowa bramki EGX. Wyświetla się strona konfiguracyjna lub diagnostyczna bramki EGX. Rysunek 1: Strona domowa bramki EGX Pasek menu Wylogowanie W czasie, gdy nie ma potrzeby korzystania z bramki EGX, zalecane jest wylogowanie. W celu zakończenia sesji konfiguracji bramki EGX, kliknij Log Out aby zakończyć sesję/wylogować się. 3 3

4 POWER LOGIC Bramka Ethernet Przegląd interfejsu użytkownika PRZEGLĄD INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA BRAMKI EGX Bramka EGX jest dostarczana z siedmioma preinstalowanymi stronami HTML służacymi do jej konfiguracji. Opis każdej z tych stron znajduje się w Tabeli 1 poniżej. Tabela 1: Strona HTML bramki EGX Setup (Konfiguracja) Statyczne strony HTML bramki EGX Opis Patrz strona Ethernet & TCP/IP Konfiguracja parametrów komunikacji Ethernet i TCP/IP. 5 Serial Port Device List Nastawianie lub zmiana parametrów komunikacji przez port szeregowy Deklaracja urządzeń podłączonych do portu szeregowego. User Accounts 1 Tworzenie i edycja grup oraz użytkowników. 10 Web Page Access 1 Modbus TCP/IP Filtering 1 SNMP Parameters 1 Diagnostics (Diagnostyka) Statistics Read Device Registers Konfiguracja haseł użytkowników i przypisanych im praw dostępu. Określenie adresów IP z prawem dostępu do bramki EGX poprzez sieć Modbus TCP/IP. Włączenie i konfiguracja protokołu Simple Network Management Protocol (SNMP), który pozwala bramce EGX na własną identyfikację w stosunku do urządzeń w sieci, żądających informacji SNMP. Wyświetlanie danych diagnostycznych służy do identyfikacji problemów w sieci. Ta strona zawiera również informacje o samej bramce EGX, takie jak: numer seryjny, data produkcji i adres MAC (Media Access Control). Umożliwia administratorowi bramki EGX odczyt rejestrów urządzeń podłączonych do portu szeregowego bramki. 1 Dostępne wyłącznie z poziomu administratora Schneider Electric. All Rights Reserved 4

5 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfigurcja KONFIGURACJA Aby otworzyć stronę Setup (Konfiguracja), kliknij Setup na pasku narzędzi bramki EGX. Konfiguracja parametrów komunikacji Ethernet i TCP/IP Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Ethernet & TCP/IP. 2. Wybierz format ramki i typ medium komunikacji. Jeśli nie znasz medium, skontaktuj się z administratorem sieci. 3. Podaj adres IP, maskę podsieci i adres domyślnej bramy przydzielony dla EGX przez administratora sieci Ethernet. 4. Kliknij Apply (Zastosuj). * Patrz Tabela 2 na stronie 5 aby zapoznać się z listą opcji. Otwiera się strona Ethernet & TCP/IP. Zostaje wprowadzony format ramki i typ medium. Zostają wprowadzone parametry Ethernet bramki EGX. UWAGA: Po wprowadzeniu adresu IP zajętego już przez inne urządzenie, zostaniesz poproszony o podanie nowego adresu IP. Patrz "Wykrywanie zdublowanych adresów IP" na stronie 6. Aktualizacja parametrów komunikacji EGX. UWAGA: Po dokonaniu zmian parametrów Ethernet należy dokonać zrestartowania bramki EGX i ponownie się zalogować. Rysunek 2: Strona konfiguracji Ethernet i TCP/IP Tabela 2: Konfiguracja parametrów Ethernet i TCP/IP bramki EGX Opcja Opis Nastawienia Frame Format Media Type IP Address Wybór formatu danych przesyłanych w sieci Ethernet. Określenie typu fizycznego połączenia lub medium komunikacyjnego Ethernet. Przypisanie statycznego adresu IP dla bramki EGX. Ethernet II, SNAP Domyślnie: Ethernet II 10T/100TxAuto 10BaseT-HD 10BaseT-FD 100BaseTX-HD 100BaseTX-FD Domyślnie: 10T/1 00Tx Auto do Domyślnie: Subnet Mask Określenie maski podsieci Ethernet IP do Default Gateway Określenie adresu IP domyślnej bramy (routera), używanego w komunikacji WAN (Wide Area Network). Domyślnie: do Domyślnie: Schneider Electric. All Rights Reserved. 5 5

6 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Wykrywanie zdublowanych adresów IP Podczas pracy bramki w sieci, udostępnia ona swój adres IP. Aby uniknąć konfilktu spowodowanego przez zdublowane adresy IP, bramka EGX wykorzystuje protokół ARP (Address Resolution Protocol) w celu sprawdzenia czy dany adres IP nie jest już przypisany do innego urządzenia. Tabela 3 poniżej wyjaśnia obsługę problemu przez bramkę EGX, po wykryciu zdublowanego adresu IP. Tabela 3: Procedura postępowania po wykryciu zdublowanego IP Scenariusz Restart / Przywrócenie zasilania Wykrycie połączenia Ethernet Wykrycie zdublowanego IP Przywracany jest domyślny adres IP bramki EGX, maska podsieci i adres bramy. Zapytania ARP są wysyłane co 15 sekund aż do wykrycia nowego adresu IP. Po wykryciu wolnego adresu IP, zostanie on użyty przez bramkę EGX. Dioda sygn. zasilania i stanu pracy 4-krotne mignięcie i przerwa Ręczna zmiana adresu EGX zachowuje dotychczasowy adres IP i wyświetla komunikat informujący o tym, że wpisany adres IP jest już przypisany do innego urządzenia. Odebranie zapytania ARP Przywracany jest domyślny adres IP bramki EGX, maska podsieci i adres bramy jeżeli inne urządzenie w sieci wyśle 4 zapytania ARP dotyczące adresu IP bramki EGX. Bramka EGX będzie wysyłać zapytania ARP co 15 sekund aż do wykrycia nowego adresu IP. Po wykryciu wolnego adresu IP, zostanie on użyty przez bramkę EGX. 4-krotne mignięcie i przerwa Schneider Electric. All Rights Reserved.

7 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Port szeregowy Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Serial Port. Otwarcie strony konfiguracji portu szeregowego. 2. Wybierz tryb pracy, typ połączenia, tryb transmisji, prędkość transmisji, parzystość i maks. czas oczekiwania na odpowiedź (patrz Tabela 4 na stronie 7). 3. Jeżeli jako tryb pracy wybierzesz Slave, podaj adresy IP dla urządzeń podłączonych do bramki (patrz Tabela 4 na stronie 7). Wybór opcji pracy portu szeregowego. Podanie adresów IP urządzeń podłączonych do bramki. 4. Kliknij Apply. Aktualizacja ustawieńs portu szeregowego bramki EGX. Rysunek 3: Strona konfiguracji portu szeregowego Tabela 4: Opcje ustawień portu szeregowego Mode Opcja Opis Nastawienia Określenie trybu pracy portu COM bramki EGX (master lub slave). UWAGA: Po zmianie tej opcji następuje restart bramki EGX. Master, Slave Domyślnie: Master Physical Interface Określenie sposobu oprzewodowania portu szeregowego bramki EGX. RS485 4-przewodowy, RS485 2-przewodowy lub RS232 Domyślnie: RS485 2-przewod. Transmission Mode Określenie sposobu przesyłu danych w magistrali szeregowej. Automatyczny, Modbus ASCII Domyślnie: Automatyczny UWAGA: Tryb automatyczny pozwala na pracę urządzeń typu slave z komunikacją Modbus RTU, Jbus i POWERLOGIC(SY/MAX) w tej samej magistrali. Baud Rate Określenie prędkości transmisji danych w magistrali szeregowej (w Bodach). 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000*, 57600* Domyślnie: Parity Funkcja służąca do sprawdzania poprawności danych z wykorzystaniem bitu parzystości. Response Timeout Określenie maksymalnego czasu oczekiwania bramki EGX na odpowiedź urządzenia w magistrali szeregowej. Z parzystością, Brak Domyślnie: Z parzystością 0.1 do 20 sekund Domyślnie: 3 sekundy Remote Modbus TCP/IP Connections (Tylko w trybie slave ) Określenie listy adresów urządzeń Modbus TCP/IP, które będą wykorzystywane przez bramkę EGX do komunikacji podczas pracy w trybie slave. * Dostępne tylko w przypadku gdy fizycznym interfejsem i trybem transmisji jest RS232/Modbus ASCII Schneider Electric. All Rights Reserved. 7 7

8 POWER LOGIC Ethernet Gateway Konfiguracja Lista urządzeń (Device List) Przed rozpoczęciem, należy pamiętać o: W przypadku pracy portu COM w trybie master : Urządzenia Modbus RTU/Jbus nie muszą być zdefiniowane na liście urządzeń (Device List), jednak ułatwia to zarządzanie systemem nadzoru. Urządzenia z obsługą protokołu POWERLOGIC (SY/MAX) muszą być zdefiniowane na liście urządzeń (Device List). UWAGA: W Automatycznym trybie pracy portu COM niedozwolone jest używanie adresów 1 i 16, jeśli w jednym łańcuchu znajdują się urządzenia wykorzystujące różne protokoły transmisji, tj. POWERLOGIC i Modbus/Jbus. Deklaracja urządzeń - port COM w trybie Master (Master Mode Device List Setup) Rysunek 4: Topologia sieci dla portu COM w trybie Master Sieć Ethernet Magistrala RS485 EGX w trybie Master Urządzenia typu slave Do 128 urządzeń typu slave z zastosowaniem wzmacniaczy sygnału Po wybraniu trybu Master na stronie konfiguracji portu szeregowego (Serial Port), wykonaj poniższe czynności w celu zadeklarowania listy urządzeń: Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Device List. Otwierana jest strona Device List (Lista urządzeń). 2. Wybierz liczbę wyświetlanych urządzeń (1 Wybierana jest liczba widocznych urządzeń na do 128), następnie kliknij Apply (Zastosuj). stronie Device List, które można zadeklarować w bramce EGX. 3. W polu tekstowym Local ID, wpisz lokalny identyfikator (adres) urządzenia slave w magistrali szeregowej. Wprowadzany jest adres urządzenia w tej samej magistrali szeregowej, w której znajduje się bramka EGX. 4. Wybierz Protocol (Protokół). Określany jest protokół komunikacji przyłączonych do bramki urządzeń. 5. Powtórz kroki 3 i 4 w celu zadeklarowania Zadeklarowanie wszystkich podłączonych wszystkich urządzeń. urządzeń. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zatwierdzenie urządzeń na liście Device List. Rysunek 5: Strona z listą urządzeń port COM w trybie Master

9 Schneider Electric. All Rights Reserved.

10 9 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Deklaracja urządzeń - port COM w trybie Slave (Slave Mode Device List Setup) Praca portu szeregowego w trybie slave pozwala urządzeniom typu master pracującym w magistrali szeregowej Modbus na dostęp do informacji z urządzeń typu slave pracujących w innej magistrali szeregowej poprzez sieć TCP/IP. Rysunek 6 poniżej, przedstawia sposób podłączenia urządzeń zadeklarowanych na Rysunku 7. Rysunek 6: Topologia sieci dla portu COM w trybie Slave Sieć Ethernet Dopuszczalne maks. 16 połączeń IP z maks. 128 urządzeniami typu slave EGX w trybie master Adres IP: Magistrala RS485 EGX w trybie master Adres IP: Magistrala RS485 EGX w trybie slave Połączenie RS232 lub RS485 Urządzenia typu slave Urządzenia typu slave Jeżeli wybierzesz tryb Slave na stronie Serial Port (Port szeregowy), wykonaj poniższe czynności w celu zdefiniowania listy urządzeń: Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Device List. Otwarcie strony Device List (Lista urządzeń). 2. Wybierz liczbę wyświetlanych urządzeń - Number of Viewable Devices (1 do 128), następnie kliknij Apply (Zastosuj). 3. W polu tekstowym Local ID, wpisz lokalny identyfikator (adres) urządzenia slave w magistrali szeregowej. 4. W polu tekstowym Remote ID, wpisz identyfikator (adres) urządzenia slave w innej magistrali szeregowej. Wybranie liczby widocznych urządzeń Modbus TCP/IP na stronie Device List, które można zadeklarować w bramce EGX. Wprowadzenie adresu urządzenia wykorzystywanego przez lokalne urządzenie master do komunikacji z urządzeniami w innej magistrali szeregowej. Wprowadzenie adresu urządzenia typu slave znajdującego się w innej magistrali szeregowej niż bramka EGX. 5. Wybierz Connection (Połączenie). Wprowadzenie adresu Modbus TCP/IP do powiązania z Remote ID (Identyfikator urządz. w innej magistrali). 6. Powtórz kroki od 3 do 5 w celu zadeklarowania wszystkich urządzeń. Zadeklarowanie wszystkich powiązań w EGX w celu umożliwienia komunikacji z urządzeniami w innych magistralach. 7. Kliknij Apply (Zastosuj). Zatwierdzenie urządzeń na liście Device List. Figure 7: Strona z listą urządzeń port COM w trybie Slave

11 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved.

12 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Konta Użytkowników Użytkownicy EGX są określeni za pomocą nazwy Użytkownika i hasła. Każdy Użytkownik należy do grupy, natomiast każda grupa ma określone przez administratora prawa dostępu do stron HTML bramki EGX. UWAGA: Istnieją dwa domyślne konta Użytkowników: Administrator (hasło: Gateway) i Guest (hasło: Guest). Czynność 1. Na stronie Setup, Kliknij User Accounts (Konta Użytkowników). 2. Jeżeli chcesz zmienić nazwę grupy, wpisz nową nazwę w jednym z pól tekstowych Groups (nazwy grupy Administrator nie można zmienić). 3. W sekcji Users (Użytkownik), podaj Name/Nazwa (1 do 24 znaków) i Password/Hasło (0 do 12 znaków) dla nowego Użytkownika. UWAGA: W nazwach Użytkowników i hasłach rozróżniane są duże i małe litery, ponadto mogą to być tylko znaki alfanumeryczne. 4. Wybierz grupę i język domyślny dla danego Użytkownika. 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego kolejnego Użytkownika. Rezultat Otwarcie strony User Accounts. Wprowadzenie nowej nazwy grupy. Wprowadzenie nazwy i hasła Użytkownika. Wybór grupy i domyślnego języka Użytkownika. Kontynuacja wprowadzania kolejnych Użytkowników. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie konfiguracji kont Użytkowników. Tabela 5: Konta i hasła Użytkowników EGX Administrator Guest Konto Konto zdefiniowane przez Użytkownika (dostępnych maks. 11 kont) Domyślne hasło Gateway Guest Brak hasła domyślnego Rysunek 8: Strona konfiguracji kont Użytkowników Schneider Electric. All Rights Reserved.

13 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Prawa dostępu do stron HTML Czynność Rezultat Na stronie Setup, kliknij Web Page Access (Dostęp do stron HTML). W wierszu Ethernet & TCP/IP, wybierz poziom dostępu (None/Brak, Read-only/Tylko do odczytu, lub Full/Pełny) do stron Ethernet & TCP/IP dla każdej grupy Użytkowników. Aby umożliwić użytkownikowi Guest dostęp do strony HTML, wybierz Read-only w kolumnie Guest. UWAGA: Jeżeli grupa Guest ma dostęp Readonly, pozostałe grupy mogą mieć dostęp tylko Read-only lub Full. 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla linii: Serial Port/Port szeregowy, Device List/Lista urządzeń, Statistics/Statystyki i Read Device Registers/Odczyt rejestrów urządzenia. Otwarcie strony Web Page Access. Patrz Tabela 6 poniżej z opisem praw dostępu dla każdej grupy. Umożliwienie domyślnej grupie Guest dostępu do strony HTML. Określenie praw dostępu dla każdej strony HTML. 5. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie haseł dostępu. Tabela 6: Prawa dostępu Grup Grupa Administrator Guest Trzy grupy zdefiniowane przez Użytkownika Prawa dostępu Pełny dostęp do wszystkich stron HTML. UWAGA: Zalecana jest zmiana domyślnego hasła administratora tuż po pierwszym zalogowaniu ze względów bezpieczeństwa systemu. Dostęp Read-only/Tylko do odczytu do wybranych stron HTML. Dokonując wyboru jednej z poniższych opcji, administrator określa prawa dostępu do stron dla każdej z grup. Możliwe prawa dostępu: None/Brak: grupa nie ma dostępu do wybranej strony Read-only: hasło umożliwia dostęp do wybranej strony na poziomie tylko do odczytu Full: grupa posiada takie same prawa dostępu do wybranej strony jakie posiada Administrator Rysunek 9: Strona konfiguracji praw dostępu do stron HTML 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 11

14 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Filtrowanie Modbus TCP/IP (Modbus TCP/IP Filtering) Funkcja ta umożliwia administratorowi określenie, które urządzenia w sieci Modbus TCP/IP (np. komputer PC) mogą mieć dostęp do urządzeń typu slave pracujących w magistrali szeregowej podłączonej do bramki EGX. UWAGA: Istnieje anonimowy adres Modbus TCP/IP (***. ***. ***. ***) który można zdefiniować jako Read-only/Tylko do odczytu lub None/Żaden. Zdefiniowanie jako Read-only umożliwia klientowi Modbus TCP/IP nie znajdującemu się na liście filtrowania, dostęp w trybie tylko do odczytu do urządzeń slave w magistrali szeregowej. Zdefiniowanie jako None blokuje dostęp wszystkim klientom Modbus TCP/IP nieumieszczonym na liście filtrowania. Czynność 1. Na stronie Setup, kliknij Modbus TCP/IP Filtering (Filtrowanie Modbus TCP/IP). 2. Zaznacz pole Enable Filtering (Włącz filtrowanie). 3. W kolumnie IP address (Adres IP), wprowadź adres klienta Modbus TCP/IP. 4. W kolumnie Access Level (Poziom dostępu), wybierz Read-only/Tylko do odczytu lub Full/Pełny. Rezultat Otwarcie strony Modbus TCP/IP Filtering. Włączenie funkcji filtrowania. Określenie adresu IP klienta Modbus TCP/IP, który będzie miał dostęp do urządzeń typu slave podłączonych do bramkii EGX. Określenie prawa dostępu dla danego adresu IP. W przypadku prawa dostępu Readonly/Tylko do odczytu, dopuszczalne są jedynie następujące kody funkcji Modbus TCP/IP: Dziesiętne: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 24, 43, 100 Heksadecymalne: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 0B, 0C, 11, 14, 18, 2B, Powtórz kroki 3 i 4 w celu dodania kolejnych adresów IP. Kontynuacja dodawania adresów IP do listy filtrowania. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie listy filtrowania Modbus TCP/IP zawierającej adresy IP. Rysunek 10: Strona Filtrowanie Modbus TCP/IP Schneider Electric. All Rights Reserved.

15 POWER LOGIC Bramka Ethernet Kongifuracja Parametry SNMP Bramka EGX obsługuje protokół SNMP, pozwalający administratorowi na zdalny dostęp do bramki EGX z poziomu menedżera SNMP i podgląd stanu sieci oraz informacji diagnostycznych w formacie MIB2. Czynność 1. Na stronie Setup, kliknij SNMP Parameters (Parametry SNMP). Rezultat Otwarcie strony do konfiguracji parametrów SNMP. 2. Zaznacz pole Enable SNMP (Włącz SNMP) Aktywacja SNMP. aby uaktywnić protokół Simple Network Management Protocol. UWAGA: W przypadku odznaczenia pola Enable SNMP i zatwierdzeniu poprzez wciśnięcie przycisku Apply, nastąpi restart bramki EGX i funkcja SNMP zostanie wyłączona. 3. Podaj osobę kontaktową, nazwę systemu, Wprowadzenie informacji systemowych lokalizację systemu, grupę z dostępem tylko do SNMP i nazw grup dostępu. odczytu i grupę z dostępem do odczytu i zapisu. 4. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie ustawień SNMP. Rysunek 11: Strona konfiguracji parametrów SNMP 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 13

16 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka DIAGNOSTYKA Aby otworzyć stronę z diagnostyką, kliknij Diagnostics na pasku menu bramki EGX. Statystyki Czynność 1. Na stronie Diagnostics (Diagnostyka), kliknij Statistics (Statystyki). Rezultat Otwierana jest strona Statistics (patrz Rysunek 12). UWAGA: Strona Statistics wyświetla dane w oparciu o tryb wybrany na stronie konfiguracyjnej "Serial Port" (patrz strona 7). 2. Odczytaj wyświetlone informacje. Patrz "Interpretacja statystyk" poniżej. 3. Kliknij Reset (Resetowanie). Resetowanie informacji diagnostycznych bramki EGX do wartości 0. UWAGA: Na tej stronie wyświetlane są wartości zakumulowane/zliczane od chwili ostatniego włączenia bramki EGX. W przypadku utraty zasilania bramki EGX, wszystkie zliczone wartości są zerowane. Rysunek 12: Strony HTML statystyk Statystyki dla portu szeregowego w trybie MASTER Statystyki dla portu szeregowego w trybie SLAVE Schneider Electric. All Rights Reserved.

17 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Interpretacja statystyk Statystyki Ethernet Link Status Frames Transmitted OK Collisions Excessive Collisions Frames Received OK CRC Errors Alignment Errors Frames Too Long Frames Too Short Modbus TCP/IP Frames Sent Frames Received Protocol Errors Active Connections Accumulative Connections Maximum Connections Inbound Read Messages Outbound Read Messages Inbound Write Messages Outbound Write Messages 0 Inbound Reply Messages Outbound Reply Messages Opis Status informujący o szybkości transmisji i nastawieniu parametru duplex zastosowanych do komunikacji. Licznik rejestrujący każdą prawidłowo wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą, ponownie wysłaną ramkę z powodu wykrycia kolizji. Licznik rejestruący zdarzenia wystąpienia ramek, które nie mogą być wysłane ze względu na osiągnięcie statusu maks. liczby kolizji wygenerowanego przez algorytm Truncated Binary Exponential Backoff. Licznik rejestrujący każdą prawidłowo otrzymaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki zawierającej błąd sumy kontrolnejcrc i niezakończonej w granicach 8- bitowej ramki informacji. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki większej niż maks. dopuszczalny rozmiar określony przez standard (ramki o rozmiarze większym niż 1518 bajtów). Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki mniejszej niż minimalny dopuszczalny rozmiar określony przez standard (ramki o rozmiarze mniejszym niż 64bajtów). Licznik rejestrujący każdą wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą odebraną ramkę. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Liczba połączeń aktywnych w momencie odświeżenia okna Diagnostyka. Maksymalna obsługiwana liczba połączeń wynosi 32. Kliknięcie Active Connections (Połączenia Aktywne) otwiera nowe okno z listą wszystkich aktywnych połączeń klientów. Licznik rejestrujący każde połączenie z bramką EGX. Wartość reprezentująca maksymalną liczbę połączeń, które są aktywne w danym momencie. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania odpowiedzi. Licznik sumujący zdarzenia wysłania odpowiedzi. (I) Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Master. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Slave Schneider Electric. All Rights Reserved. 15

18 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Statystyki Opis Serial Port Frames Sent Frames Received CRC Errors Protocol Errors Timeouts Licznik rejestrujący każdą wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą odebraną ramkę. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Błąd zazwyczaj spowodowany błędami w okablowaniu. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia braku, w zadanym czasie, odpowiedzi na wysłane zapytanie. Przyczyną takiego zdarzenia jest przeważnie błąd komunikacji lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Inbound Read Messages 0 Outbound Read Messages Inbound Write Messages 0 Outbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu. Gateway Information Firmware Version System Idle Time MAC Address Serial Number Wersja firmware aktualnie zainstalowana w bramce EGX. Wartość w procentach od 0% do 100% określająca średni czas bezczynności procesora. Unikalny adres Ethernet bramki EGX. Numer seryjny bramki EGX. Model Number Oznaczenie modelu bramki EGX (100). Hardware Version Manufacture Date Wersja urządzenia EGX. Data produkcji bramki EGX. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Master. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Slave Schneider Electric. All Rights Reserved.

19 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Odczyt rejestrów urządzeń (Read Device Registers) Czynność Rezultat 1. Na stronie Diagnostics, kliknij Read Device Registers (Odczyt rejestrów urządzenia). 2. Wprowadź ID urządzenia, początkowy numer rejestru i liczbę rejestrów do odczytu. Otwarcie strony Read Device Registers. Podanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia odczytu rejestrów urządzenia. 3. Kliknij Read Holding Registers lub Read Input Registers. Aby zmienić sposób wyświetlania danych w kolumnie Value, zaznacz format Decimal, Hexadecimal, Binary lub ASCII. Wyświetlenie wartości przechowywanych w rejestrach. Określenie formatu wyświetlania zawartości rejestrów. Tabela 7: Konfiguracja EGX do odczytu rejestrów urządzeń Opcja Opis Domyślnie ID urządzenia Adres urządzenia, którego rejestry będą 1 odczytywane. Rejestr początkowy Numer pierwszego rejestru Liczba rejestrów Liczba odczytywanych rejestrów (od 1 do 10). 10 Kolumna Register/Rejestr Lista numerów rejestrów Kolumna Value/Wartość Lista wartości zwróconych przez rejestry Format: Decimal, Hexadecimal, Binary lub ASCII Wybór jednego z formatów wyświetlania zawartości rejestrów w kolumnie Value. Rysunek 13: Strona odczytu rejestrów urządzenia Decimal 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 17

20 POWER LOGIC Bramka Ethernet Instrukcja użytkowania FIRMWARE Firmware bramki EGX można zaktualizować za pomocą protokołu File Transfer Protocol (FTP). Sprawdź stronę lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Schneider Electric w celu uzyskania najnowszej wersji firmware. Sprawdzenie wersji firmware Czynność Rezultat 1. Zaloguj się do bramki EGX. Otwarcie strony domowej EGX. 2. Sprawdź wersję firmware wyświetlaną w lewym dolnym rogu strony. UWAGA: Jeżeli firmware był przed chwilą aktualizowany, wciśnij F5 aby odświeżyć stronę HTML i informację o wersji firmware. Zidentyfikowanie wersji firmware EGX. 3. Innym sposobem określenia wersji firmware, jest wybranie polecenia Diagnostics > Statistics i odczytania wersji w dziale Gateway Information. Zidentyfikowanie wersji firmware EGX Pobieranie nowej wersji firmware Czynność Rezultat 1. Uruchom Internet Explorer, wpisz w pasku adresu i wciśnij Enter. Otwarcie strony internetowej POWERLOGIC. 2. Kliknij downloads. Otwarcie strony pobierania plików. 3. Podaj login i hasło, następnie kliknij przycisk LogIn. Zalogowanie na stronę Technical Support. 4. Kliknij łącze ECC/EGX Firmware. Otwarcie strony zawierającej firmware ECC/EGX. 5. Kliknij na link do firmware (eg#####.bin, Otwarcie okna pobierania pliku i zapisanie gdzie ##### oznacza wersję firmware) i kliknij pliku firmware na dysku lokalnym. Zapisz. Aktualizacja firmware Czynność 1. Uruchom Internet Explorer, w pasku adresu wpisz ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład: ftp:// ), następnie wciśnij Enter. Rezultat Otwarcie strony bramki służącej do logowania. 2. Wpisz Administrator jako nazwę użytkownika i hasło Gateway w odpowiednich polach, następnie naciśnij Log On (Zaloguj). 3. Zlokalizuj plik firmware na dysku twardym komputera, zaznacz go i wciśnij CTRL+C. 4. W oknie Internet Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej. UWAGA: Tę samą operację kopiowania i wklejania można wykonać poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku w oknie Internet Explorer. 5. Kliknij przycisk Close (Zamknij) w oknie przeglądarki Internet Explorer. 6. W celu weryfikacji poprawności aktualizacji firmware, postępuj wg. opisu "Finding the Firmware Version" ( Sprawdzenie wersji firmware ) na stronie 18. Otwarcie sesji FTP z bramką EGX. Skopiowanie pliku firmware do schowka systemowego. Skopiowanie firmware do bramki EGX i restart bramki. Zamknięcie przeglądarki Internet Explorer i zakończenie sesji połączenia FTP z bramką EGX. Weryfikacji zaktuwalizowanej wersji firmware. Schneider Electric Power Monitoring and Control 295 Tech Park Drive, Suite 100 LaVergne, TN USA Tel: +1 (615) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified electrical personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. Schneider El ect r i c 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved.

Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik

Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Zachowaj do wykorzystania w przyszłości. 63230-314-208A2 WSTĘP Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX200 lub EGX400 z firmware

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia

Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.64 Wydanie 2.0 CE1C5701pl 08.02.2010 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Konfigurator internetowy konfigurowanie telefonu za pomocą komputera Konfigurator internetowy to interfejs internetowy telefonu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s

Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s Numer produktu: 973799 Strona 1 z 44 Rozdział 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu urządzenia Instant Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo