Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy"

Transkrypt

1 Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii Zeszyt Nr 9 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Problemy globalizacji i regionalizacji część 2 Rzeszów 2006

2 Redakcja naukowa Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak Recenzent: Prof. dr hab. Mieczysław Dobija Prof. dr hab. Aleksander Gugnin Redakcja techniczna Marek Bobowski (MITEL) Korekta MITEL ISBN wydawca Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./faks

3 Spis treści / Table of contents Globalne uwarunkowania nierówności społecznych Michał Gabriel Woźniak Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski kontekście globalizacji i regionalizacji Strategic and Institutional Challenges for Poland in the Context of Globalisation and Regionalisation Zofia Chyra-Rolicz Polska spółdzielczość wobec problemów globalizacji (Tezy do dyskusji) 29 Polish Co-operatives in Relation to Globalisation (Thesis for Discussion) 38 Teresa Bal-Woźniak Struktury koordynacji sprzyjające innowacyjności Coordination Structures Enhancing Innovativeness Павел Иванович Пономаренко Проблемы инновационного пути развития экономики Украины Problems of the Innovative Way of the Course of the Management of Ukraine Dariusz Firszt Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji Development of Technological Capability of Polish Economy as the Challenge of the Globalization Władysława Jastrzębska, Dorota Bobrecka-Jamro, Renata Tobiasz-Salach Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji i integracji europejskiej

4 4 spis treści Innovation Activity of Small and Medium Sized Enterprises in the Process of Globalization and Integration Tadeusz Kowalewski Szanse i zagrożenia kształcenia permanentnego w obliczu regionalizacji i globalizacji Chances and Threat of Long Live Learning in Face of Regionalization and of Globalization Małgorzata Lęcznar Koncepcja klastrów a podnoszenie konkurencyjności regionu Podkarpackiego w dobie globalizacji Cluster Conception and Competition Raising of Podkarpacie Region in Globalization Age Radosław Puchała Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? What Should be the Shape of Pro-Growth Economic Policy in Poland, in the Presence of Globalization? Iwona Szczepaniak Wpływ procesów globalizacji i integracji z UE na sektor MSP (małych i średnich firm spożywczych) The Impact of Globalisation and Integration with the EU on SME s (in Particular on Small and Medium Enterprises Operating in the Food Sector) Arkadiusz Tuziak Regionalny kontekst procesów globalizacyjnych Regional Context of Globalisation Processes Валентина Михайловна Шаповал, Натапя Петровна Дуброва Уровни cоциальной oтветственности предпринимательства в контексте глобализационных процессов Levels of the Social Responsibility of Entrepreneurs Context of Processes Globalizacyjnych Regionalne czynniki wzrostu gospodarczego Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz Cechy przestrzeni a wzrost gospodarczy (na przykładzie wybranych cech i obszarów Polski) Space Features Versus Economic Growth (Based on the Example of Chosen Features and Areas of Poland)

5 spis treści 5 Anna Karwińska Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce The Posisbilities of Decreasing the Inequality of Developmental Changes of Local Communities in Poland Sławomir Zawisza, Aleksandra Rudzka Strategia zrównoważonego rozwoju gminy w świetle badań wybranych województw północnej Polski Strategy of Sustainable Development Community in the Research of Particular Provinces in the North of Poland Jacek Duda Narodowy plan rozwoju jako podstawa wykorzystania pomocy strukturalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej National Development Plan as a Base of Structural Aid Using in the Middle-East Europe Countries Mariusz Nyk, Michał Ferdzyn Czynniki sprzyjające rozwojowi województwa łódzkiego Factors Favourable for Development of Łódzkie Voivodeship Paweł Frączek Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski Assessment of the Security of Gas Provision to Poland Witosław J. Jasiński Elity gospodarcze w gminie Gręboszów jako elity wpływu na samorząd terytorialny. Raport z badań terenowych w gminie Gręboszów Economic Elites as Elites of Influence at the Territorial Self-Government of Gręboszów. The Report of Territorial Research in Gręboszów Community 259 Марина Николаева Радева Продовольственный рынок украины:проблемы и перспективы развития Rynek artykułów spożywczych Ukrainy: problemy i perspektywy Food Market of Ukraine Problems and Prospects of Development Piotr Rosik Kapitał publiczny w procesie regionalnej konwergencji w Hiszpanii Public Capital in the Process of Regional Convergence in Spain Marek Smoleń Społeczne skutki procesów transformacji gospodarczej w wymiarze lokalnym

6 6 spis treści Social Results of Economic Transformation Processes in Local Dimension Janusz Strojny Ewolucja bankowości w kontekście rozwoju gospodarczego Euroregionu Karpackiego The Banking Evolution in the Context of Economic Development of Karpaty Euroregion Paweł Szura Praktyka WPR a sytuacja rolnictwa jako główna determinanta stanu obszarów wiejskich w realiach Polski The Impact of a CAP Practice on Agricultural Condition as the Main Factor of the Rural Area Development in Poland Anetta Waśniewska Województwo warmińsko-mazurskie na tle regionów sąsiadujących wybrane zagadnienia Varmińsko-mazurskie Voievodeship Against a Background of Neighbouring Regions Chosen Issues Społeczny wymiar nierówności Tadeusz Janusz, Daniel Stos Sytuacja sektora badań naukowych w Polsce The situation of Research and Development (R+D) sector in Poland Tamara Tkacz Człowiek i społeczeństwo w rozwoju oświaty Man and Society in the Dynamics of Educational Continuum Jacek Woźniak Kryteria oceny jakości kształcenia w szkole wyższej (na przykładzie ekonomii i zarządzania) jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne Criteria for Assessing Higher Education Quality (on the Example of Management Education) as a Factor Affecting Social Inequality Anna Cywirenko Prawo konstytucyjne wyborców i jego zabezpieczenie na Ukrainie Constitutional Rights for Electors and Their Legal Providing on Ukraine

7 spis treści 7 Wojciech Furman Formy komunikowania sie samorządu z ludnością (na przykładzie czasopisma samorządowego) Local Government Periodical as Example of Inequality in Access to Information Marie Gabryšová Rola wykładowcy w kształtowaniu postaw prospołecznych The Role of Lecturer in Shaping Pro-social Attitudes Marie Gabryšová, Halina Starzyczná Metody zarządzania relacjami z klientem w świetle odpowiedzialności społecznej Metods of Managing the Relationships with Client in the Loght of Social Responsibility Iwona Kowalska Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów Social Inequalities in the Context of the System of Financing Assistance for Pupils Małgorzata Lechwar Instytucje sektora publicznego a problem nierówności Public Sector Institutions and a Problem of Inequality Renata Marks-Bielska Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich Human Capital and Poverty Issues in post-state-owned Farms Communities Maria Miczyńska-Kowalska Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku Virtuazalization of Consumption in Polish Maeket Economy on the Verge of XXI Century Зиновий Александрович Надюк Влияние качества медицинской помощи на формирование рынка медицинских услуг в Украине Influence of Medical Care Quality on Forming of Market of Medical Services in Ukraine

8 8 spis treści Anna Nowak Bariery dostępu do edukacji ludności wiejskiej a reforma edukacji Rural Population Barriers in Access to Education in the Context of Educational System Reform Tadeusz Pliszka Wybrane aspekty nierówności społecznych wiedzy i postępu technicznego Chosen Aspects of Social Inequalities Connected with Knowledge and Technical Progress Bogusław Ślusarczyk Bezrobocie w Polsce i UE najważniejszy element polityki zatrudnienia Unemployment in Poland and EU the Most Important Element of Employment Policy Anatolij Tkacz Nowy etap rozwoju instytucjonalnego w gospodarce transformacyjnej. 491 New Stage of the Institutional Building in the Transformation Economy 496 Bożena Tuziak Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych Social Capital of the Local-Government Communities Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków Aspect of Quality of Life and the Poles Satisfaction with Their Life Ewa Wójcik, Anna Matras-Bolibok Zmiany w strukturze zatrudnienia w przemyśle na tle pozostałych sekcji gospodarki narodowej The Changes in Employment Structure in Industry Towards Other National Economy Sections Podmioty gospodarcze determinujące podział dochodów Andrzej Piotr Wiatrak Wspomaganie rozwoju małych przedsiębiorstw w skali lokalnej Support of Small Enterprises Development in Local Scale Zofia Wyszkowska Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach The Financial Capital of Companies

9 spis treści 9 Олга Леонидовна Фанина Особенности трудовых отношений на малом предприятии Osobliwości stosunków pracy w małym przedsiębiorstwie Peculiarities of Labour Relations at the Small Enterprise Mirosław Gorczyca Wydatki mieszkaniowe, zaległości w opłatach oraz dodatki mieszkaniowe gospodarstw domowych Housing Expenditure, Rent Areas and Housing Allowances of Household Colin F. Hales, Andrzej Kamiński Internet jako narzędzie badań marketingowych Internet as a Tool for Marketing Research Irina I. Kolesnikova Development of Enterprise s Business Value in Belarus Region Rozwój wartości przedsiębiorstwa w Białorusi Beata Onak-Szczepanik Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski Place and Role of the Sector of Small and Medium Enterprises in Polish Economy Wojciech Pawnik Podmiotowość w organizacji fakt społeczny, czy postmodernistyczny postulat? Subjectivity in the Organization A Social Fact or the Postmodernist Demand? Marek Smoleń Duży sukces firmy z małej miejscowości Big Success of an Enterprise from Small Town Alina Szewc-Rogalska Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej Capital Groups in Polish Economy

10 10 spis treści

11 spis treści 11 Globalne uwarunkowania nierówności społecznych

12 12 spis treści Regionalne czynniki wzrostu gospodarczego

13 spis treści 13 Społeczny wymiar nierówności

14 14 spis treści Podmioty gospodarcze determinujące podział dochodów

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii...

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... Spis treści Wstęp... 13 Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... 15 Grażyna Aniszewska: Kultura

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 13 Część 1. Ogólne problemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PAŃSTWO. GOSPODARKA. ŚWIAT REDAKCJA NAUKOWA Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 ASPECTS OF

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Economy and Space. Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz

Economy and Space. Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 324 Economy and Space edited by Stanisław Korenik Niki Derlukiewicz Publishing House of Wrocław

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 347 Ekonomia Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Magdalena Rękas Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Sieć przestrzenią współpracy społecznej, gospodarczej i politycznej

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo