Spis treúci. Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treúci. Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP Spis treúci 1. WstÍp Suma kontrolna (Hash) Szyfry symetryczne Szyfry asymetryczne Opakowanie elektroniczne Podpis elektroniczny Podrobienie klucza publicznego Certyfikacja klucza publicznego Podpis elektroniczny po raz drugi Certyfikat atrybutowy Znacznik czasu Poúwiadczenie notarialne Architektura systemu wystawiania Ñelektronicznych formularzy wnioskuî Rodzina protoko Ûw TCP/IP Protoko y warstwy fizycznej Zak Ûcenia komunikacyjne Przerwanie komunikacji Pods uch Modyfikacje przesy anych danych Szyfratory Protoko y warstwy πcza danych (liniowe) Ethernet FrameRelay PPP WLAN (IEEE ) Ipv ProtokÛ ICMP Aspekty bezpieczeòstwa IP IPv NAT i NAT-PT IPsec Wirtualna sieê prywatna (VPN) Adresacja prywatna Tunel TCP UDP... 70

2 4 BezpieczeÒstwo protoko u TCP/IP. Kompletny przewodnik Zabezpieczenie danych aplikacyjnych Prezentacja danych Protoko y aplikacyjne DNS ProtokÛ HTTP Poczta elektroniczna ProtokÛ NTP Proxy, bramy i tunele aplikacyjne Proxy Brama Tunel WiÍcej poúrednich wíz Ûw Aplikacje PKIX i PKI IDS (Intrusion Detection System) Dokumentacja MIME Nag Ûwki MIME Nag Ûwek Mime-Version Nag Ûwek Content-Type Nag Ûwek Content-Transfer-Encoding Nag Ûwek Content-ID Nag Ûwek Content-Description Nag Ûwek Content-Disposition Standardowe mechanizmy kodujπce Quoted-printable Base Radix Znaki w nag Ûwku, ktûre nie sπ kodowane w ASCII Proste typy danych w nag Ûwku Content-Type Text Application Image Audio Video Model Typy z oøone w Content-Type Multipart Message Uwierzytelnianie uøytkownika i autoryzacja danych Has a Has o jednorazowe Lista hase jednorazowych Algorytm rekurencyjny S/KEY

3 Spis treúci OTP (One Time Password) Uwierzytelnianie uøytkownika i autoryzacja danych z wykorzystaniem wspûlnego sekretu Kalkulatory uwierzytelniajπce Jednorazowe has a przez GSM Kryptografia asymetryczna Zapisywanie prywatnego klucza na dysku Klucz sprzítowy Biometryka Charakterystyka úrodowiska Wrapper tcpd ProtokÛ identyfikacyjny Protoko y RADIUS i TACACS NiektÛre atrybuty protoko u RADIUS ProtokÛ RADIUS Accounting Przetwarzanie logu RADIUS Accounting Filtracja, proxy, úciana ogniowa oraz internetowy FrontEnd Filtracja Filtracja na poziomie protoko u IP Filtracja na poziomie TCP Filtry refleksyjne Filtracja protoko u UDP, ICMP i ewentualnie innych protoko Ûw Zakazane adresy Protoko y aplikacyjne a filtracja Podsumowanie Proxy Klasyczne proxy Generyczne proxy Transparentne proxy ZakoÒczenie SOCKS ProtokÛ SOCKS WIN SOCKS Ukryte sieci Routowanie NAT Prosty NAT Rozszerzony NAT PodwÛjny NAT Rozk adanie obciπøenia ALG åciana ogniowa Jak wybraê úcianí ogniowπ? Strefy zdemilitaryzowane

4 6 BezpieczeÒstwo protoko u TCP/IP. Kompletny przewodnik Firewall on Firewall Extranet DostÍp z Internetu do sieci wewnítrznej Protoko y aplikacyjne Internetowy FrontEnd Osobista úciana ogniowa Podsumowanie ASN.1, BER & DER Typy i identyfikatory Kodowanie BER Pole typu danych Pole d ugoúci danych Pole z danymi Przyk ady Jak jest w kodowaniu BER zakodowany pusty typ? W jaki sposûb koduje sií typ BOOLEAN? Co z kodowaniem typu INTEGER? Wyliczenie Typy SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET i SET OF Czas Bit string Identyfikator obiektu Kodowanie identyfikatorûw obiektûw w BER Typy wyprowadzone CHOICE ANY Kodowanie UTF Kryptografia Podstawowe systemy historyczne Szyfry symetryczne Tryby szyfrûw blokowych Funkcja jednokierunkowa ñ Hash Systemy kryptograficzne z kluczem publicznym Podpis cyfrowy Kryptoanaliza PKI Certyfikat Wersja certyfikatu Numer seryjny certyfikatu Algorytm WaønoúÊ certyfikatu Nazwy wyrûønione Dane identyfikacyjne CA (wystawcy certyfikatu) ñ Issuer Dane identyfikacyjne uøytkownika (podmiot certyfikatu) ñ subject

5 Spis treúci Klucz publiczny Jednoznaczne identyfikatory Standardowe rozszerzenia certyfikatûw Prywatne rozszerzenie certyfikatu Rozszerzenia wykorzystywane przez Microsoft Przyk ad certyfikatu Certyfikaty kwalifikowane Dane identyfikacyjne CA ñ issuer Dane identyfikacyjne uøytkownika (podmiot certyfikatu) Wymagania przy standardowym rozszerzeniu certyfikatu Nowo wprowadzone rozszerzenia Wniosek o uniewaønienie certyfikatu Lista certyfikatûw uniewaønionych ñ CRL Rozszerzenia CRL Rozszerzenie pozycji CRL Przyk ad CRL Weryfikacja online waønoúci certyfikatu ñ OCSP Wezwanie OCSP Odpowiedü OCSP ProtokÛ transportowy Wniosek o certyfikat formatu PKCS# Format wniosku o certyfikat Przyk ad wniosku Wniosek o certyfikat w formacie CRMF DowÛd posiadania klucza prywatnego W aúciwy wniosek o certyfikat ProtokÛ CMP Nag Ûwek wiadomoúci CMP Cia o wiadomoúci CMP Pole ochrona Wniosek o certyfikat Odpowiedü na wniosek o certyfikat Odnowianie kluczy Uniewaønienie certyfikatu Wydanie nowego certyfikatu g Ûwnego CA Potwierdzenie Inne wiadomoúci Transfer protoko em TCP/IP i rozszerzenia plikûw PKCS#7 i CMS Typy danych Typ wiadomoúci ÑDataî Typ wiadomoúci ÑSignedDataî Przyk ad podpisanej wiadomoúci Eksport certyfikatu Typ wiadomoúci ÑEnveloped Dataî Typ wiadomoúci ÑDigest Dataî

6 8 BezpieczeÒstwo protoko u TCP/IP. Kompletny przewodnik Typ wiadomoúci ÑEncrypted Dataî Typ wiadomoúci ÑAuthenticated Dataî ProtokÛ CMC Format wiadomoúci CMC Atrybuty MIME a rozszerzenie pliku Protoko y transportowe dla certyfikatûw i CRL Time Stamp Protocol (TSP) Wniosek o znacznik czasu Znacznik czasu Protoko y transportowe ProtokÛ DVCSP Serwer DVC Wniosek o certyfikat DV Odpowiedü serwera DVC Certyfikat DV Sekwencja TargetEtcChain Komunikat serwera DVC o b Ídzie Przyk ad Certyfikaty atrybutowe Atrybuty Rozszerzenia certyfikatu atrybutowego Centrum certyfikcji (CA) Ciπg certyfikatûw Certyfikacja krzyøowa Odnowienie certyfikatu CA Polityki certyfikacji (zasady certyfikacji) Testowe centrum certyfikacji Utworzenie wniosku o certyfikat Utworzenie wniosku za pomocπ komponentûw Wniosek formatu SPK PKI w úrodowisku Windows G Ûwne czíúci PKI w Windows Us ugi i aplikacje uøywajπce certyfikatûw Szablony certyfikatûw Konsola Microsoft centrum certyfikacji MMC Mapowanie certyfikatûw na konta uøytkownikûw Hierarchia MSCA Bezpieczna poczta: S/MIME WiadomoúÊ CMS wykorzystywana w S/MIME Certyfikaty i CRL MIME: Multipart/Signed a Multipart/Encrypted S/MIME Przyk ad elektronicznie podpisanej i zaszyfrowanej wiadomoúci Przyk ad zaszyfrowanej wiadomoúci

7 Spis treúci Jakie niebezpieczeòstwa czyhajπ na adresata Rozszerzone S/MIME (Enhanced Security Services for S/MIME ñ ESS) Potwierdzenie doríczenia (Receipt) WskazÛwki do zawartoúci (Podpisany temat wiadomoúci) Etykiety bezpieczeòstwa (Security Labels) Bezpieczna lista dyskusyjna Certyfikat przeznaczony do weryfikacji podpisu MS Outlook XP Wysy amy wiadomoúê Odbieramy wiadomoúê Podpis elektroniczny Podpis rûwnoleg y i seryjny NiektÛre z wymienionych atrybutûw podpisu Bezpieczny web: SSL i TLS Record Layer Protocol Alert Protocol Change Cipher Specification Protocol Handshake Protocol (HP) Utworzenie nowej sesji Odnawianie sesji Komunikaty ServerHello, Certificate, CertificateRequest i ServerHelloDone Komunikaty Certificate, ClientKeyExchange i CertificateVerify ServerKeyExchange HelloRequest Jak dosz o do uwierzytelnienia SGC HTTPS (bezpieczny web) Protocol upgrade Protoko y POP3 i IMAP Filtrowanie SSL/TLS úcianπ ogniowπ LDAP Nawiπzanie i zakoòczenie sesji Search Request Search Response Podpis elektroniczny komponentûw Komponenty ActiveX w przeglπdarkach Inicjacja obiektu ActiveX Ustawienia bezpieczeòstwa Microsoft Internet Explorera Program do podpisywania pliku SignCode.exe Wiarygodne aplety Java Waøne w aúciwoúci jízyka Java Platforma Javy Bezpieczny model Javy

8 10 BezpieczeÒstwo protoko u TCP/IP. Kompletny przewodnik Aplikacja a aplet Co jest konieczne do prawid owego dzia ania podpisanego apletu? Przyk ad ñ w jaki sposûb podpisaê aplet Java plugin Przechowalnie certyfikatûw Architektura kryptograficznych komponentûw CSP i CryptoSPI CryptoAPI Logiczna i fizyczna przechowalnia certyfikatûw Powiπzanie certyfikatûw i kluczy Typowy sposûb wykorzystania Jak powstaje powiπzanie pomiídzy certyfikatem i parπ kluczy? Protected Storage System èrûd a IPsec Protoko y AH i ESP ProtokÛ AH ProtokÛ ESP SPI ProtokÛ ISAKMP Pakiet protoko u ISAKMP ProtokÛ IKE Pierwsza faza Druga faza (Quick Mode) PFS SSH ProtokÛ SSH wersja Transport Layer Protocol Authentication Protocol Connection Protocol SecureFTP CzÍúÊ praktyczna Uwierzytelnianie Serwer SSH (dla platformy Unix) Klient SSH (dla platformy Unix) Inne pomocne programy do pracy z SSH Pliki zwiπzane z SSH Kana szyfrujπcy dla protoko u Telnet SCP RÛønice miídzy wersjami SSH1 a wersjami SSH Pobieranie SSH

9 Spis treúci BankowoúÊ elektroniczna i Internet Home Banking, Internet Banking itd Karty i SET (Secure Electronic Transactions) Wydanie certyfikatu PodwÛjny podpis elektroniczny P atnoúê Autoryzacja p atnoúci Rozliczenie sprzedawcy z bankiem D-SET XML i podpis elektroniczny Walidacja dokumentu Wykorzystywanie URI XML Namespace XML i podpis elektroniczny Encryption XML Signature XML Kanonizacja XML Struktura XML podpisu cyfrowego Przyk ad podpisu cyfrowego w XML Regu y przetwarzania Typy kluczy i algorytmûw podpisujπcych ProtokÛ Kerberos Poúwiadczenia Key Distribution Center KDC ñ trzecia g owa Cerbera Bilety Bilety do wydawania biletûw Uwierzytelnianie pomiídzy domenami Uwierzytelnianie pomiídzy dwiema domenami Uwierzytelnianie pomiídzy wiíkszπ liczbπ domen Podprotoko y protoko u Kerberos Us uga uwierzytelniania AS Us uga wydawania biletûw TGS CS Exchange Ca y proces Struktura biletûw Czas waønoúci biletu Odnawialne TGT Delegowanie uwierzytelniania Struktura KDC Programy Implementacja Kerberosa w wersji 5 w Windows Konto domeny Baza danych kont

10 12 BezpieczeÒstwo protoko u TCP/IP. Kompletny przewodnik Polityka Kerberosa Us ugi wykorzystujπce protokû Kerberos DNS i Kerberos Dane autoryzacji Zg aszanie za pomocπ karty chipowej OpenSSL Opis systemu Instalacja Wykorzystanie Proste testowe centrum certyfikacji req ca asn1parse SSL/TLS BezpieczeÒstwo danych Skorowidz

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady bezpieczeństwa w sieciach

Bardziej szczegółowo

Protokoły wyższych warstw Protokoły pośredniczące: RPC Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury 4 bajtowe numery usług RPC Serwery lokalizujące usługi RPC portmapper i RPC Lokator ( Windows NT)

Bardziej szczegółowo

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19 Spis tre ci O autorze...17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security...19 1.1. Wst p... 19 1.2. Bezpiecze stwo punktów styku z Internetem oraz innym sieciami... 20 1.2.1. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

EITCA/IS. Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/IS. Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego. Zawartość programowa Akademii: EITCA/IS Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego Zawartość programowa Akademii: EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii (15h) EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-gospodarki (15h) EITC/IS/SMMOS: Administracja

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo w sieciach Windows

Bezpieczeñstwo w sieciach Windows IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE 1. Techniczne zasady funkcjonowania sieci IPSec Protokół IPSec (IP Security) jest powszechnie stosowany do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM 1. Pojęcia Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) - "Orange Book" D -Ochrona minimalna (Minimal Protection) C - Ochrona uznaniowa (Discretionary Protection) C2 - Ochrona z kontrolą dostępu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne płatności poprzez WWW

Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne płatności poprzez WWW Krzysztof Szczypiorski, Piotr Kijewski Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: {K.Szczypiorski,P.Kijewski}@tele.pw.edu.pl Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet

Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet Us uga Business Everywhere Intranet zosta a zaprojektowana z myślà o Klientach, dla których bezpieczeƒstwo danych firmowych jest niezwykle istotne.

Bardziej szczegółowo

8. Tunele wirtualne VPN

8. Tunele wirtualne VPN 8. Tunele wirtualne VPN Tunel wirtualny (Virtual Private Network, VPN) jest to kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem (odczytem i modyfikacją) poprzez zastosowanie kryptografii. Tunel

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek

Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek W RAMACH SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ DOPISUJCIE NA NIEBIESKO [RGB(0, 0, 255)] KOMENTARZE, POPRAWKI I UWAGI, TAGUJĄC JE SWOIM NICKIEM KOMENTARZ DO CAŁEGO PYTANIA

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe lato 2015

TIN Techniki Internetowe lato 2015 TIN Techniki Internetowe lato 2015 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokół IP i prot. transportowe: UDP,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczne protokoły Zbigniew Suski 1 Bezpieczne protokoły Sec! Sec (Secure )! L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)!

Bardziej szczegółowo

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć.

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć. Cele i modele zarządzania Cel zarządzania siecią: zapewnienie użytkownikowi oczekiwanej jakości planowanie usług i wsparcia w zakresie sieciowego zapewnienie że dane mogą być transmitowane przez infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Account... 12 Address book... 12 Administrator... 12 Adres... 12 Adres e-mail... 12 Adres IP...

Bardziej szczegółowo

Słowniczek terminów związanych z kryptologią i ochroną informacji angielsko - francusko - polski. English Français Polski Uwagi

Słowniczek terminów związanych z kryptologią i ochroną informacji angielsko - francusko - polski. English Français Polski Uwagi Krzysztof Gaj, Anna Górska, Karol Górski ul. Cietrzewia 8, 02-492 Warszawa ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. http://www.enigma.com.pl Francuskie tłumaczenia przygotował p. Nicolas Courtois.

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Nowości w NASK Szanowni PaÒstwo! Ten wiosenny numer biuletynu zaczynamy od przedstawienia Tomasza Chlebowskiego, ktûry w lutym br. objπ stanowisko Dyrektora Handlowego NASK. Witamy i øyczymy wielu sukcesûw!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd

SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd Autorem niniejszej prezentacji jest Paweł Janicki @ 2007 SSL The Secure Socket Layer Protokół

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Protokół Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF (Internet Engineering Task Force). Jest protokołem warstwy trzeciej (poziom protokołu IP)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Bezpieczeństwo Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. X Jesień 2014 1 / 27 Bezpieczeństwo Zabezpiecza się transmisje zasoby aplikacje

Bardziej szczegółowo