Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość (OWU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group zwane dalej Compensa, zawiera umowy ubezpieczenia Nieruchomości, na których ustanowiona hipoteka stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (zwanym dalej odpowiednio Bankiem lub Ubezpieczającym). 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. 2 Definicje Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają: 1) Akty terroru wszelkie działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa; 2) Budowle obiekty budowlane trwale związane z gruntem, stanowiące całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, nie będące budynkami, takie jak instalacje przemysłowe, wiaty, rurociągi, wieże, kominy, ogrodzenia, parkany lub garaże; 3) Budynki obiekty budowlane jedno lub wielokondygnacyjne trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 4) Budynki/budowle w budowie budynki lub budowle w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 5) Deszcz nawalny opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku natężenia, co najmniej 4 według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 6) Dym produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy i gazów, który nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydostał się ze znajdujących się w miejscu 1

2 ubezpieczenia urządzeń paleniskowych, elektrycznych, grzewczych itp.; definicja obejmuje także szkody spowodowane przez dym powstały wskutek działania ognia; 7) Fala uderzeniowa fala ciśnieniowa wytworzona przez ponaddźwiękowy huk samolotu; 8) Franszyza redukcyjna ustalona w niniejszych OWU kwota, o którą pomniejszane jest odszkodowanie za szkodę; wysokość franszyzy jest uzależniona od rodzaju ryzyka objętego ochroną; 9) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 10) Graffiti rysunki lub napisy wykonane na przedmiocie ubezpieczenia; 11) Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu huraganu; 12) Katastrofa budowlana nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji); 13) Kredyt odnawialny kredyt, który charakteryzuje się tym, że spłacona kwota kapitału może zostać ponownie wykorzystana; 14) Kredyt ratalny kredyt, który charakteryzuje się tym, że spłacona kwota kapitału nie może zostać ponownie wykorzystana; 15) Kredytobiorca klient Banku, który zawarł z Bankiem Umowę o Kredyt; 16) Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich; 17) Lokal wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub wykorzystywanymi zgodnie z ich przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe (np. usługowe, handlowe, produkcyjne); 18) Lokal w budowie lokal w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 19) Nieruchomość budynek, budowla, lokal, budynek w budowie, budowla w budowie, lokal w budowie, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, objęty ochroną ubezpieczeniową, na którym ustanowiona hipoteka stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie kredytu udzielonego Kredytobiorcy na podstawie Umowy Kredytu; 2

3 20) Nieruchomość o konstrukcji palnej nieruchomości, w których co najmniej jeden z elementów budowlanych wykonany jest z materiałów palnych, takich jak drewno lub płyty drewnopochodne; za element budowlany uważa się każdy element głównej konstrukcji nośnej (tj. ściany, słupy, podciągi lub ramy), stropy, dachy lub stropodachy (za wyjątkiem więźby dachowej więzary, krokwie, jętki, łaty, kontrłaty, odeskowanie); 21) Obszar małych przedsiębiorstw obszar w Banku, zajmujący się udzielaniem oraz obsługą kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw; 22) Osunięcie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach; 23) Pożar ogień, który powstał bez przeznaczonego do tego celu paleniska lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile; 24) Powódź zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) opadów atmosferycznych, b) spływu wód po zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów lodowych, e) piętrzenia się wód spowodowanego oddziaływaniem silnego wiatru; 25) Przepięcie indukcja prądu elektrycznego wywołana wyładowaniem atmosferycznym w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, potwierdzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); 26) Przewrócenie się drzew lub zawalenie budowli utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się drzew lub zawalenia budowli nie będących obiektami tymczasowymi lub przeznaczonymi do rozbiórki, spowodowanego oddziaływaniem na nie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; 27) Szkoda strata materialna wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, która powstała wskutek zdarzenia objętego Umową ubezpieczenia; 28) Trzęsienie ziemi wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów lub zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 29) Ubezpieczenie na sumy stałe system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia należącego do Ubezpieczonego powinna odpowiadać jego całkowitej wartości; jeżeli ubezpieczeniu nie podlega całe mienie należące do Ubezpieczonego, Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do umowy ubezpieczenia wykaz ubezpieczonego mienia wraz z określeniem jego wartości; 30) Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.; 3

4 31) Ubezpieczony właściciel Nieruchomości będący Kredytobiorcą lub inną osobą wskazaną przez Kredytobiorcę, za którą Kredytobiorca będzie pokrywał zwrot kosztów składki pod warunkiem wyrażenia na to zgody; 32) Uderzenie pojazdu uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie należącego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby, za które ponosi on odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 33) Uderzenie pioruna bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 34) Umowa ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia, do której niniejsze OWU stanowią załącznik; 35) Umowa o kredyt umowa o kredyt zawarta w Obszarze Małych Przedsiębiorstw pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą; 36) Upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa; 37) Wandalizm rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 38) wartość odtworzeniowa (nowa) wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego, tj.: a) dla Budynków i Budowli wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, b) dla Lokali wartość odpowiadająca kosztom ich nabycia w tym samym miejscu albo ich remontu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia; 39) Wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia technicznego; 40) Wybuch zespół zjawisk towarzyszących szybkiemu przejściu z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem znacznej ilości energii; za wybuch uważa się także implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 41) Zalanie szkoda powstała wskutek: a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, 4

5 b) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, c) wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a; 42) Zaleganie śniegu lub lodu bezpośrednie działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów bądź elementy nośne ubezpieczonych budynków lub budowli, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia; 43) Zapadanie się ziemi obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w głębi ziemi. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi zgłoszona przez Ubezpieczającego Nieruchomość, stanowiąca własność lub współwłasność Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, tj.: 1) Budynki i Budowle, 2) Budynki i Budowle w budowie, 3) Lokale, 4) Lokale w budowie. 2. Budynki i Lokale określone w ust. 1, których wartość przekracza ,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych polskich), nie są i nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia. 3. Budynki i Lokale o konstrukcji drewnianej, których wartość przekracza ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych polskich) nie są i nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia. 4 Zakres ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia dla Budynków, Budowli oraz Lokali obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) Deszczu nawalnego; 2) Dymu; 3) Fali uderzeniowej; 4) Gradu; 5) Huraganu; 5

6 6) Lawiny; 7) Osunięcia się ziemi; 8) Pożaru; 9) Przepięcia; 10) Przewrócenia się drzew lub zawalenia Budowli; 11) Trzęsienia ziemi; 12) Uderzenia pioruna; 13) Uderzenia pojazdu; 14) Upadku statku powietrznego; 15) Wandalizmu; 16) Wybuchu; 17) Zalania; 18) Zalegania śniegu lub lodu; 19) Zapadania się ziemi; 20) Powodzi. 2. Zakres ubezpieczenia dla Budynków i Budowli w budowie oraz Lokali w budowie obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) Pożaru; 2) Wybuchu; 3) Uderzenia pioruna; 4) Upadku statku powietrznego; 5) Deszczu nawalnego; 6) Huraganu; 7) Powodzi; 8) Gradu; 9) Osunięcia się ziemi; 10) Katastrofy budowlanej; 11) Wandalizmu. 3. Oprócz zakresu wymienionego odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, Compensa zwraca także faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty: 1) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne w granicach sumy ubezpieczenia; 2) usunięcia pozostałości po szkodzie do wysokości 10% ustalonej wysokości odszkodowania, w granicach sumy ubezpieczenia. 6

7 4. Ubezpieczone mienie objęte jest również ochroną od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej lub gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 5 Wyłączenia odpowiedzialności 1. Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony albo osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, Compensa wolna jest od odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: 1) powstałych wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez Ubezpieczonego (w przypadku umowy na cudzy rachunek) bądź osobę, z którą pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym; 2) powstałych wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; 3) powstałych w związku z aktami terroru; 4) powstałych wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego; 5) górniczych, w rozumieniu prawa górniczego oraz powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 6) powstałych w ubezpieczonym mieniu, jeżeli Budynki nie będące w budowie, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą były wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony pisemnie oraz przyjęty przez Compensę; 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami wymienionymi odpowiednio w ust 1 i 2, nie obejmuje również szkód: 1) spowodowanych brakiem wymaganej w danych warunkach obsługi, konserwacji lub opieki nad ubezpieczonym mieniem, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 2) powstałych wskutek deszczu nawalnego, gradu lub śniegu, jeżeli do powstania szkody w znacznym stopniu przyczynił się zły stan techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeń lub niedostateczne zabezpieczenia (w tym niezamknięcie) otworów 7

8 okiennych lub drzwiowych oraz innych otworów technicznych w budynku, za których zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony; 3) powstałych wskutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub utleniania; 4) spowodowanych wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, 5) spowodowanych zużyciem, działaniem insektów, bakterii lub grzyba; 6) powstałych wskutek testów stałych urządzeń gaśniczych lub systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru; 7) powstałych wskutek przypalenia, osmolenia lub wypalenia związanego z: a) prowadzoną działalnością, np. palarnia kawy, suszarnia; b) paleniem lub suszeniem tytoniu. 8) powstałych wskutek przepięcia w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania; 9) powstałych we wszelkiego rodzaju liniach transmisyjnych lub przesyłowych, zbiornikach, rurociągach znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia; 10) powstałych w gruncie, mostach, tamach, tunelach lub dokach; 11) powstałych wskutek zabrudzenia lub pomalowania (graffiti). 4. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody: 1) w przeznaczonych do rozbiórki oraz wzniesionych bez wymaganego prawem zezwolenia lub niespełniających wymaganych prawem norm technicznych, o ile miało to wpływ na powstanie lub wysokość szkody; 2) powstałe w Budynkach, Budowlach i Lokalach w związku z budową, montażem, rozbudową lub przebudową, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagane jest zezwolenie na prowadzenie tych robót nie dotyczy Budynków, Budowli i Lokali w budowie - 3 ust. 1 pkt. 2) i 4). 5. Dodatkowo dla Nieruchomości w budowie zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: 1) których wysokość nie przekracza franszyzy redukcyjnej, wynoszącej odpowiednio: a ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich) - w szkodach będących następstwem Wybuchu, Katastrofy budowlanej, Deszczu nawalnego, Gradu i Huraganu; b ,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) - w pozostałych szkodach. 8

9 2) spowodowanych błędami projektowymi; 3) zużycia, korozji, utleniania, powstawania osadów, pogorszenia jakości spowodowanego nieużywanie, działaniem warunków atmosferycznych. 6 Środki bezpieczeństwa Ubezpieczone mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały minimalne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 7 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia wskazana w Oświadczeniu woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia a następnie potwierdzona przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości,, stanowi górną granicę odpowiedzialności Compensy. 2. Suma ubezpieczenia dla Budynków, Budowli i Lokali ustalana jest według Wartości odtworzeniowej. 3. Suma ubezpieczenia dla Budynków w budowie, Budowli w budowie oraz Lokali w budowie ustalana jest według wartości odtworzeniowej inwestycji budowlanej przewidywanej na ostatni dzień danego okresu ochrony ubezpieczeniowej danej Nieruchomości. 4. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia w trakcie trwania danego okresu ubezpieczenia dla Nieruchomości nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. 5. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 8 Składka 1. Składka z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali, wynosi 0,06% (słownie procent: sześć setnych) rocznie od sumy ubezpieczenia. 9

10 2. Składka z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali w budowie, wynosi 0,10% (słownie procent: jedna dziesiąta) rocznie od sumy ubezpieczenia. 3. Jeśli ustalony dla danej Nieruchomości okres ubezpieczenia jest krótszy niż rok, należna składka naliczona zostaje proporcjonalnie do ilości dni ochrony ubezpieczeniowej (przy założeniu, że rok liczy 365 dni). 4. W przypadku zmiany, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej klasyfikacji Nieruchomości na Budynek, Budowlę lub Lokal w budowie w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w 12 ust. 3, Ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić stosowną różnice w wysokości należnej składki wynikłą ze zmiany charakteru Nieruchomości. 9 Przystąpienie do umowy ubezpieczenia / rezygnacja z umowy ubezpieczenia 1. Warunkiem objęcia Nieruchomości ochroną ubezpieczeniową jest złożenie przez Ubezpieczonego oraz Kredytobiorcę (jeśli jest to inna osoba, niż Ubezpieczony) Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 2. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia objęte są Nieruchomości, zgłoszone przez Ubezpieczającego do Compensy do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia, za które to Nieruchomości Ubezpieczający opłacił składkę w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki za Ubezpieczonego pod warunkiem wyrażenia zgody na pokrycie jej kosztu i zapewnieniu środków na ten koszt przez Kredytobiorcę. 4. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z ubezpieczenia w każdym momencie jego trwania w drodze pisemnego oświadczenia. 5. Rezygnacja jest skuteczna z dniem przedłożenia oświadczenia w Banku z zastrzeżeniem, że jeśli ubezpieczenie Nieruchomości jest zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytu, rezygnacja jest skuteczna z dniem przedłożenia w Banku oświadczenia oraz innego ubezpieczenia Nieruchomości, spełniającego określone w umowie kredytu wymogi. 6. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 10

11 7. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczającego od Compensy zwrotu składki, o którym mowa w ust. 5 Ubezpieczający zwróci Kredytobiorcy pokryty przez niego koszt składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 8. Wysokość należnej do zwrotu składki oraz kosztu składki ustala się w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny. 10 Początek i koniec odpowiedzialności 1. Nieruchomości objęte są ochroną ubezpieczeniową w okresie wskazanym przez Ubezpieczającego Compensie w Wykazie Nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia dla danej Nieruchomości, określony przez Ubezpieczającego zgodnie z ust. 1: 1) wynosi maksymalnie 12 miesięcy, 2) rozpoczyna się w dniu złożenia Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia dotyczącego danej Nieruchomości (jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości), 3) rozpoczyna się w dniu uruchomienia kredytu - jeśli Nieruchomość stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie kredytu, który w momencie złożenia Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia dotyczącego danej Nieruchomości nie został jeszcze uruchomiony, jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości, 4) ulega przedłużeniu na kolejne, nie dłuższe niż 12 miesięcy okresy, w przypadku wykazania przez Ubezpieczającego Compensie Nieruchomości do objęcia ochroną ubezpieczeniową na kolejny okres oraz braku złożenia przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa powyżej w 9 ust W przypadku zwiększenia się wartości Nieruchomości w trakcie danego okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność Compensy do wysokości zwiększonej wartości rozpoczyna się od dnia zgłoszenia przez Ubezpieczającego zwiększenia wartości Compensie, pod warunkiem zapłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń. 4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane Powodzią powstaje po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (karencja). Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia. 5. Odpowiedzialność Compensy kończy się z chwilą: 1) zakończenia okresu ubezpieczenia; 11

12 2) dla Budynków w budowie, Budowli w budowie i Lokali w budowie odbioru całości inwestycji bądź przekazania jej do użytkowania (eksploatacji), w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. W takim przypadku, po ponownym zgłoszeniu Nieruchomości do ubezpieczenia jako Nieruchomości nie znajdującej się w budowie, zastosowanie mają zasady zakończenia odpowiedzialności Compensy jak dla Nieruchomości nie znajdującej się w budowie; 3) końca okresu ochrony, za który przypadała zapłacona w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń składka; 4) rezygnacji przez Ubezpieczonego, z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia. 11 Zgłoszenie szkody 1. Ubezpieczony lub Kredytobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia szkody dotyczącej Nieruchomości do Compensy w terminach, o których mowa w niniejszych OWU. 2. Zgłoszenia szkody należy dokonać telefonicznie na numer Compensa Kontakt: lub Obowiązki ubezpieczonego 1. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Compensy zgodne z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Compensa zapytywała w Oświadczeniu woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Compensy o wszelkich zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości. 3. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Banku o rozpoczęciu robót budowlanych lub montażowych związanych z rozbudową lub przebudową Nieruchomości, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagane jest zezwolenie właściwego organu administracji na prowadzenie tych robót. 12

13 4. Compensa nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej wiadomości, a które miały istotny wpływ na zaistniałą szkodę. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany Umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany do: 1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności przepisów ochrony przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów prawa budowlanego, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych umową, jak również wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem; 2) przestrzegania uzgodnionych z Compensą zaleceń dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem kontynuacji umowy w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; 3) zapewnienia prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia; 4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający w razie powstania szkody na odtworzenie wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące ubezpieczonego mienia powinny być zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą. 5. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany do: 1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezwłocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych; 3) jeśli dotyczy Nieruchomości w budowie niezwłocznego powiadomienia Nadzoru Budowlanego w przypadku katastrofy budowlanej; 4) niezwłocznego powiadomienia o wypadku Compensy nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji; 5) niedokonywania, ani nie dopuszczenia do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Compensę, chyba że: a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo 13

14 zmniejszenia jej rozmiaru, b) oględziny nie zostały dokonane w czasie 5 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie; 6) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez Compensę w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 7) przedłożenia Compensie rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia Compensie dokonania wszelkich ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień. 6. Compensa uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił Compensy o zajściu wypadku w terminie określonym w ust. 5 pkt 4), o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Compensie ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 7. Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie zastosował środków określonych w ust. 5 pkt 1), a szkoda powstała wskutek niewykonania powyższego obowiązku. 13 Ustalenie wysokości odszkodowania 1. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone przez Ubezpieczonego podlegają weryfikacji przez Compensę. 2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się: 1) wartości kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, pamiątkowej, numizmatycznej oraz osobistych upodobań; 2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem szkody; 3) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcia zanieczyszczeń gleby, wody, powietrza lub rekultywacji gruntów; 4) podatku od towarów i usług (VAT) podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli Ubezpieczony nie podejmie działań w celu odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia do stanu "jak nowy" przy zachowaniu zakresu, technologii, parametrów technicznych oraz materiałów identycznych do tych, które miały zastosowanie w konstrukcji Nieruchomości, Compensa wypłaci Ubezpieczonemu 14

15 odszkodowanie w wysokości ustalonej według wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia. 4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie technologii, parametrów technicznych oraz materiałów identycznych z tymi mającymi zastosowanie w konstrukcji pierwotnej Nieruchomości, w procesie odtworzenia zastosowanie mają technologie, parametry techniczne oraz materiały możliwie najbardziej zbliżone do tych mających oryginalne zastosowanie. 5. Dla Nieruchomości w budowie wysokość odszkodowania określa się: 1) w przypadku szkody częściowej na postawie kosztów remontu lub niezbędnych napraw w celu przywrócenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu, w jakim znajdował się bezpośrednio przed powstaniem szkody; 2) w przypadku szkody całkowitej na podstawie wartości rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o stopień zużycia technicznego. 6. Compensa ponosi koszty napraw prowizorycznych, jeśli stanowią one część napraw ostatecznych i nie zwiększają całkowitych kosztów naprawy. 7. Compensa pomniejsza wysokość odszkodowania o kwotę Franszyzy Redukcyjnej ustalonej dla Nieruchomości w budowie, w zależności od przyczyny powstania szkody odpowiednio: a) ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich) - w szkodach będących następstwem Wybuchu, Katastrofy budowlanej, Deszczu nawalnego, Gradu i Huraganu; b) 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) - w pozostałych szkodach. 14 Wypłata odszkodowania 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Compensa wszczyna właściwe postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (świadczenia) oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem. 2. Ponadto w terminie określonym w ust. 1 Compensa pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Compensy lub wysokości odszkodowania (świadczenia), jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 15

16 3. Compensa ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Compensy lub wysokości odszkodowania (świadczenia). 4. Osoby wymienione w ust. 2 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Compensę udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Compensę. 5. Compensa wypłaca odszkodowanie (świadczenie) na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 6. Compensa obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (świadczenie) w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Compensy albo wysokości odszkodowania (świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania (świadczenia) zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części, Compensa poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 15 Roszczenia regresowe 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Compensę roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Compensę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed Compensą. 2. Nie przechodzą na Compensę roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 16

17 4. Jeżeli Ubezpieczony skutecznie zrzekł się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub w części, Compensa może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już po wypłaceniu odszkodowania, Compensa może żądać zwrotu całości lub części odszkodowania. 5. Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia Compensie wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. 16 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z Umową ubezpieczenia powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony Umowy ubezpieczenia zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. W stosunku do Nieruchomości, dla których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu zakończenia rozpoczętego przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia okresu ubezpieczenia dla danej Nieruchomości. 3. Jeżeli strona Umowy ubezpieczenia zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym drugiej strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne po upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata. 4. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce terenowej Compensy. 5. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez Ubezpieczonego, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za pośrednictwem właściwej jednostki terenowej Compensy do właściwej jednostki organizacyjnej centrali Compensy, którą wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 6. Właściwa jednostka organizacyjna centrali Compensy jest zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia zająć stanowisko w niniejszej sprawie. 7. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 17

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( OWU

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI

BEZPIECZNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI BEZPIECZNY KREDYT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia - Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ma ych i średnich przedsiębiorstw Compensa Firma ( OWU ),

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ma ych i średnich przedsiębiorstw Compensa Firma ( OWU ), OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW COMPENSA FIRMA (19033) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ma ych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

(OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery)

(OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN i URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (OWU CPM/ Contractors Plant & Machinery) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Część I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Wstęp 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z MERITUM BANK ICB S.A. UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i Mieszkań, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI FIRMA PLUS z dnia 22 października 2013 DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Wstęp 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy nr 15/DB/03/2012 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zwane dalej WU mają zastosowanie do generalnej umowy

Bardziej szczegółowo