Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Nieruchomość (OWU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group zwane dalej Compensa, zawiera umowy ubezpieczenia Nieruchomości, na których ustanowiona hipoteka stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (zwanym dalej odpowiednio Bankiem lub Ubezpieczającym). 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. 2 Definicje Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają: 1) Akty terroru wszelkie działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa; 2) Budowle obiekty budowlane trwale związane z gruntem, stanowiące całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, nie będące budynkami, takie jak instalacje przemysłowe, wiaty, rurociągi, wieże, kominy, ogrodzenia, parkany lub garaże; 3) Budynki obiekty budowlane jedno lub wielokondygnacyjne trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 4) Budynki/budowle w budowie budynki lub budowle w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 5) Deszcz nawalny opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku natężenia, co najmniej 4 według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 6) Dym produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy i gazów, który nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydostał się ze znajdujących się w miejscu 1

2 ubezpieczenia urządzeń paleniskowych, elektrycznych, grzewczych itp.; definicja obejmuje także szkody spowodowane przez dym powstały wskutek działania ognia; 7) Fala uderzeniowa fala ciśnieniowa wytworzona przez ponaddźwiękowy huk samolotu; 8) Franszyza redukcyjna ustalona w niniejszych OWU kwota, o którą pomniejszane jest odszkodowanie za szkodę; wysokość franszyzy jest uzależniona od rodzaju ryzyka objętego ochroną; 9) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 10) Graffiti rysunki lub napisy wykonane na przedmiocie ubezpieczenia; 11) Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu huraganu; 12) Katastrofa budowlana nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji); 13) Kredyt odnawialny kredyt, który charakteryzuje się tym, że spłacona kwota kapitału może zostać ponownie wykorzystana; 14) Kredyt ratalny kredyt, który charakteryzuje się tym, że spłacona kwota kapitału nie może zostać ponownie wykorzystana; 15) Kredytobiorca klient Banku, który zawarł z Bankiem Umowę o Kredyt; 16) Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich; 17) Lokal wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub wykorzystywanymi zgodnie z ich przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe (np. usługowe, handlowe, produkcyjne); 18) Lokal w budowie lokal w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 19) Nieruchomość budynek, budowla, lokal, budynek w budowie, budowla w budowie, lokal w budowie, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, objęty ochroną ubezpieczeniową, na którym ustanowiona hipoteka stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie kredytu udzielonego Kredytobiorcy na podstawie Umowy Kredytu; 2

3 20) Nieruchomość o konstrukcji palnej nieruchomości, w których co najmniej jeden z elementów budowlanych wykonany jest z materiałów palnych, takich jak drewno lub płyty drewnopochodne; za element budowlany uważa się każdy element głównej konstrukcji nośnej (tj. ściany, słupy, podciągi lub ramy), stropy, dachy lub stropodachy (za wyjątkiem więźby dachowej więzary, krokwie, jętki, łaty, kontrłaty, odeskowanie); 21) Obszar małych przedsiębiorstw obszar w Banku, zajmujący się udzielaniem oraz obsługą kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw; 22) Osunięcie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach; 23) Pożar ogień, który powstał bez przeznaczonego do tego celu paleniska lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile; 24) Powódź zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) opadów atmosferycznych, b) spływu wód po zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów lodowych, e) piętrzenia się wód spowodowanego oddziaływaniem silnego wiatru; 25) Przepięcie indukcja prądu elektrycznego wywołana wyładowaniem atmosferycznym w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, potwierdzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); 26) Przewrócenie się drzew lub zawalenie budowli utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się drzew lub zawalenia budowli nie będących obiektami tymczasowymi lub przeznaczonymi do rozbiórki, spowodowanego oddziaływaniem na nie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; 27) Szkoda strata materialna wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, która powstała wskutek zdarzenia objętego Umową ubezpieczenia; 28) Trzęsienie ziemi wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów lub zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 29) Ubezpieczenie na sumy stałe system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia mienia należącego do Ubezpieczonego powinna odpowiadać jego całkowitej wartości; jeżeli ubezpieczeniu nie podlega całe mienie należące do Ubezpieczonego, Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do umowy ubezpieczenia wykaz ubezpieczonego mienia wraz z określeniem jego wartości; 30) Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.; 3

4 31) Ubezpieczony właściciel Nieruchomości będący Kredytobiorcą lub inną osobą wskazaną przez Kredytobiorcę, za którą Kredytobiorca będzie pokrywał zwrot kosztów składki pod warunkiem wyrażenia na to zgody; 32) Uderzenie pojazdu uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie należącego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby, za które ponosi on odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 33) Uderzenie pioruna bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 34) Umowa ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia, do której niniejsze OWU stanowią załącznik; 35) Umowa o kredyt umowa o kredyt zawarta w Obszarze Małych Przedsiębiorstw pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą; 36) Upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa; 37) Wandalizm rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 38) wartość odtworzeniowa (nowa) wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego, tj.: a) dla Budynków i Budowli wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, b) dla Lokali wartość odpowiadająca kosztom ich nabycia w tym samym miejscu albo ich remontu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia; 39) Wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia technicznego; 40) Wybuch zespół zjawisk towarzyszących szybkiemu przejściu z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem znacznej ilości energii; za wybuch uważa się także implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 41) Zalanie szkoda powstała wskutek: a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, 4

5 b) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, c) wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a; 42) Zaleganie śniegu lub lodu bezpośrednie działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów bądź elementy nośne ubezpieczonych budynków lub budowli, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia; 43) Zapadanie się ziemi obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w głębi ziemi. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi zgłoszona przez Ubezpieczającego Nieruchomość, stanowiąca własność lub współwłasność Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, tj.: 1) Budynki i Budowle, 2) Budynki i Budowle w budowie, 3) Lokale, 4) Lokale w budowie. 2. Budynki i Lokale określone w ust. 1, których wartość przekracza ,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych polskich), nie są i nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia. 3. Budynki i Lokale o konstrukcji drewnianej, których wartość przekracza ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych polskich) nie są i nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia. 4 Zakres ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia dla Budynków, Budowli oraz Lokali obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) Deszczu nawalnego; 2) Dymu; 3) Fali uderzeniowej; 4) Gradu; 5) Huraganu; 5

6 6) Lawiny; 7) Osunięcia się ziemi; 8) Pożaru; 9) Przepięcia; 10) Przewrócenia się drzew lub zawalenia Budowli; 11) Trzęsienia ziemi; 12) Uderzenia pioruna; 13) Uderzenia pojazdu; 14) Upadku statku powietrznego; 15) Wandalizmu; 16) Wybuchu; 17) Zalania; 18) Zalegania śniegu lub lodu; 19) Zapadania się ziemi; 20) Powodzi. 2. Zakres ubezpieczenia dla Budynków i Budowli w budowie oraz Lokali w budowie obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) Pożaru; 2) Wybuchu; 3) Uderzenia pioruna; 4) Upadku statku powietrznego; 5) Deszczu nawalnego; 6) Huraganu; 7) Powodzi; 8) Gradu; 9) Osunięcia się ziemi; 10) Katastrofy budowlanej; 11) Wandalizmu. 3. Oprócz zakresu wymienionego odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, Compensa zwraca także faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty: 1) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne w granicach sumy ubezpieczenia; 2) usunięcia pozostałości po szkodzie do wysokości 10% ustalonej wysokości odszkodowania, w granicach sumy ubezpieczenia. 6

7 4. Ubezpieczone mienie objęte jest również ochroną od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej lub gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 5 Wyłączenia odpowiedzialności 1. Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony albo osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, Compensa wolna jest od odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: 1) powstałych wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez Ubezpieczonego (w przypadku umowy na cudzy rachunek) bądź osobę, z którą pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym; 2) powstałych wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; 3) powstałych w związku z aktami terroru; 4) powstałych wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego; 5) górniczych, w rozumieniu prawa górniczego oraz powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 6) powstałych w ubezpieczonym mieniu, jeżeli Budynki nie będące w budowie, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą były wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony pisemnie oraz przyjęty przez Compensę; 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wyłączeniami wymienionymi odpowiednio w ust 1 i 2, nie obejmuje również szkód: 1) spowodowanych brakiem wymaganej w danych warunkach obsługi, konserwacji lub opieki nad ubezpieczonym mieniem, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 2) powstałych wskutek deszczu nawalnego, gradu lub śniegu, jeżeli do powstania szkody w znacznym stopniu przyczynił się zły stan techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeń lub niedostateczne zabezpieczenia (w tym niezamknięcie) otworów 7

8 okiennych lub drzwiowych oraz innych otworów technicznych w budynku, za których zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony; 3) powstałych wskutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub utleniania; 4) spowodowanych wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, 5) spowodowanych zużyciem, działaniem insektów, bakterii lub grzyba; 6) powstałych wskutek testów stałych urządzeń gaśniczych lub systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru; 7) powstałych wskutek przypalenia, osmolenia lub wypalenia związanego z: a) prowadzoną działalnością, np. palarnia kawy, suszarnia; b) paleniem lub suszeniem tytoniu. 8) powstałych wskutek przepięcia w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania; 9) powstałych we wszelkiego rodzaju liniach transmisyjnych lub przesyłowych, zbiornikach, rurociągach znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia; 10) powstałych w gruncie, mostach, tamach, tunelach lub dokach; 11) powstałych wskutek zabrudzenia lub pomalowania (graffiti). 4. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody: 1) w przeznaczonych do rozbiórki oraz wzniesionych bez wymaganego prawem zezwolenia lub niespełniających wymaganych prawem norm technicznych, o ile miało to wpływ na powstanie lub wysokość szkody; 2) powstałe w Budynkach, Budowlach i Lokalach w związku z budową, montażem, rozbudową lub przebudową, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagane jest zezwolenie na prowadzenie tych robót nie dotyczy Budynków, Budowli i Lokali w budowie - 3 ust. 1 pkt. 2) i 4). 5. Dodatkowo dla Nieruchomości w budowie zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: 1) których wysokość nie przekracza franszyzy redukcyjnej, wynoszącej odpowiednio: a ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich) - w szkodach będących następstwem Wybuchu, Katastrofy budowlanej, Deszczu nawalnego, Gradu i Huraganu; b ,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) - w pozostałych szkodach. 8

9 2) spowodowanych błędami projektowymi; 3) zużycia, korozji, utleniania, powstawania osadów, pogorszenia jakości spowodowanego nieużywanie, działaniem warunków atmosferycznych. 6 Środki bezpieczeństwa Ubezpieczone mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały minimalne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 7 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia wskazana w Oświadczeniu woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia a następnie potwierdzona przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości,, stanowi górną granicę odpowiedzialności Compensy. 2. Suma ubezpieczenia dla Budynków, Budowli i Lokali ustalana jest według Wartości odtworzeniowej. 3. Suma ubezpieczenia dla Budynków w budowie, Budowli w budowie oraz Lokali w budowie ustalana jest według wartości odtworzeniowej inwestycji budowlanej przewidywanej na ostatni dzień danego okresu ochrony ubezpieczeniowej danej Nieruchomości. 4. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia w trakcie trwania danego okresu ubezpieczenia dla Nieruchomości nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. 5. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 8 Składka 1. Składka z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali, wynosi 0,06% (słownie procent: sześć setnych) rocznie od sumy ubezpieczenia. 9

10 2. Składka z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali w budowie, wynosi 0,10% (słownie procent: jedna dziesiąta) rocznie od sumy ubezpieczenia. 3. Jeśli ustalony dla danej Nieruchomości okres ubezpieczenia jest krótszy niż rok, należna składka naliczona zostaje proporcjonalnie do ilości dni ochrony ubezpieczeniowej (przy założeniu, że rok liczy 365 dni). 4. W przypadku zmiany, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej klasyfikacji Nieruchomości na Budynek, Budowlę lub Lokal w budowie w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w 12 ust. 3, Ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić stosowną różnice w wysokości należnej składki wynikłą ze zmiany charakteru Nieruchomości. 9 Przystąpienie do umowy ubezpieczenia / rezygnacja z umowy ubezpieczenia 1. Warunkiem objęcia Nieruchomości ochroną ubezpieczeniową jest złożenie przez Ubezpieczonego oraz Kredytobiorcę (jeśli jest to inna osoba, niż Ubezpieczony) Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 2. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia objęte są Nieruchomości, zgłoszone przez Ubezpieczającego do Compensy do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia, za które to Nieruchomości Ubezpieczający opłacił składkę w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki za Ubezpieczonego pod warunkiem wyrażenia zgody na pokrycie jej kosztu i zapewnieniu środków na ten koszt przez Kredytobiorcę. 4. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z ubezpieczenia w każdym momencie jego trwania w drodze pisemnego oświadczenia. 5. Rezygnacja jest skuteczna z dniem przedłożenia oświadczenia w Banku z zastrzeżeniem, że jeśli ubezpieczenie Nieruchomości jest zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytu, rezygnacja jest skuteczna z dniem przedłożenia w Banku oświadczenia oraz innego ubezpieczenia Nieruchomości, spełniającego określone w umowie kredytu wymogi. 6. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 10

11 7. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczającego od Compensy zwrotu składki, o którym mowa w ust. 5 Ubezpieczający zwróci Kredytobiorcy pokryty przez niego koszt składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 8. Wysokość należnej do zwrotu składki oraz kosztu składki ustala się w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny. 10 Początek i koniec odpowiedzialności 1. Nieruchomości objęte są ochroną ubezpieczeniową w okresie wskazanym przez Ubezpieczającego Compensie w Wykazie Nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia dla danej Nieruchomości, określony przez Ubezpieczającego zgodnie z ust. 1: 1) wynosi maksymalnie 12 miesięcy, 2) rozpoczyna się w dniu złożenia Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia dotyczącego danej Nieruchomości (jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości), 3) rozpoczyna się w dniu uruchomienia kredytu - jeśli Nieruchomość stanowi lub stanowić ma zabezpieczenie kredytu, który w momencie złożenia Oświadczenia woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia dotyczącego danej Nieruchomości nie został jeszcze uruchomiony, jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego w Wykazie Nieruchomości, 4) ulega przedłużeniu na kolejne, nie dłuższe niż 12 miesięcy okresy, w przypadku wykazania przez Ubezpieczającego Compensie Nieruchomości do objęcia ochroną ubezpieczeniową na kolejny okres oraz braku złożenia przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa powyżej w 9 ust W przypadku zwiększenia się wartości Nieruchomości w trakcie danego okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność Compensy do wysokości zwiększonej wartości rozpoczyna się od dnia zgłoszenia przez Ubezpieczającego zwiększenia wartości Compensie, pod warunkiem zapłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń. 4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane Powodzią powstaje po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (karencja). Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia. 5. Odpowiedzialność Compensy kończy się z chwilą: 1) zakończenia okresu ubezpieczenia; 11

12 2) dla Budynków w budowie, Budowli w budowie i Lokali w budowie odbioru całości inwestycji bądź przekazania jej do użytkowania (eksploatacji), w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. W takim przypadku, po ponownym zgłoszeniu Nieruchomości do ubezpieczenia jako Nieruchomości nie znajdującej się w budowie, zastosowanie mają zasady zakończenia odpowiedzialności Compensy jak dla Nieruchomości nie znajdującej się w budowie; 3) końca okresu ochrony, za który przypadała zapłacona w terminie określonym w Zasadach wzajemnych rozliczeń składka; 4) rezygnacji przez Ubezpieczonego, z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia. 11 Zgłoszenie szkody 1. Ubezpieczony lub Kredytobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia szkody dotyczącej Nieruchomości do Compensy w terminach, o których mowa w niniejszych OWU. 2. Zgłoszenia szkody należy dokonać telefonicznie na numer Compensa Kontakt: lub Obowiązki ubezpieczonego 1. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Compensy zgodne z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Compensa zapytywała w Oświadczeniu woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Compensy o wszelkich zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości. 3. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Banku o rozpoczęciu robót budowlanych lub montażowych związanych z rozbudową lub przebudową Nieruchomości, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagane jest zezwolenie właściwego organu administracji na prowadzenie tych robót. 12

13 4. Compensa nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej wiadomości, a które miały istotny wpływ na zaistniałą szkodę. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany Umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany do: 1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności przepisów ochrony przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów prawa budowlanego, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych umową, jak również wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem; 2) przestrzegania uzgodnionych z Compensą zaleceń dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem kontynuacji umowy w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; 3) zapewnienia prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia; 4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający w razie powstania szkody na odtworzenie wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące ubezpieczonego mienia powinny być zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą. 5. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany do: 1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezwłocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych; 3) jeśli dotyczy Nieruchomości w budowie niezwłocznego powiadomienia Nadzoru Budowlanego w przypadku katastrofy budowlanej; 4) niezwłocznego powiadomienia o wypadku Compensy nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji; 5) niedokonywania, ani nie dopuszczenia do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Compensę, chyba że: a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo 13

14 zmniejszenia jej rozmiaru, b) oględziny nie zostały dokonane w czasie 5 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie; 6) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez Compensę w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 7) przedłożenia Compensie rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia Compensie dokonania wszelkich ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień. 6. Compensa uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił Compensy o zajściu wypadku w terminie określonym w ust. 5 pkt 4), o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Compensie ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 7. Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie zastosował środków określonych w ust. 5 pkt 1), a szkoda powstała wskutek niewykonania powyższego obowiązku. 13 Ustalenie wysokości odszkodowania 1. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone przez Ubezpieczonego podlegają weryfikacji przez Compensę. 2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się: 1) wartości kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, pamiątkowej, numizmatycznej oraz osobistych upodobań; 2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem szkody; 3) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcia zanieczyszczeń gleby, wody, powietrza lub rekultywacji gruntów; 4) podatku od towarów i usług (VAT) podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli Ubezpieczony nie podejmie działań w celu odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia do stanu "jak nowy" przy zachowaniu zakresu, technologii, parametrów technicznych oraz materiałów identycznych do tych, które miały zastosowanie w konstrukcji Nieruchomości, Compensa wypłaci Ubezpieczonemu 14

15 odszkodowanie w wysokości ustalonej według wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia. 4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie technologii, parametrów technicznych oraz materiałów identycznych z tymi mającymi zastosowanie w konstrukcji pierwotnej Nieruchomości, w procesie odtworzenia zastosowanie mają technologie, parametry techniczne oraz materiały możliwie najbardziej zbliżone do tych mających oryginalne zastosowanie. 5. Dla Nieruchomości w budowie wysokość odszkodowania określa się: 1) w przypadku szkody częściowej na postawie kosztów remontu lub niezbędnych napraw w celu przywrócenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu, w jakim znajdował się bezpośrednio przed powstaniem szkody; 2) w przypadku szkody całkowitej na podstawie wartości rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o stopień zużycia technicznego. 6. Compensa ponosi koszty napraw prowizorycznych, jeśli stanowią one część napraw ostatecznych i nie zwiększają całkowitych kosztów naprawy. 7. Compensa pomniejsza wysokość odszkodowania o kwotę Franszyzy Redukcyjnej ustalonej dla Nieruchomości w budowie, w zależności od przyczyny powstania szkody odpowiednio: a) ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich) - w szkodach będących następstwem Wybuchu, Katastrofy budowlanej, Deszczu nawalnego, Gradu i Huraganu; b) 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) - w pozostałych szkodach. 14 Wypłata odszkodowania 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Compensa wszczyna właściwe postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (świadczenia) oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem. 2. Ponadto w terminie określonym w ust. 1 Compensa pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Compensy lub wysokości odszkodowania (świadczenia), jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 15

16 3. Compensa ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Compensy lub wysokości odszkodowania (świadczenia). 4. Osoby wymienione w ust. 2 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Compensę udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Compensę. 5. Compensa wypłaca odszkodowanie (świadczenie) na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 6. Compensa obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (świadczenie) w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Compensy albo wysokości odszkodowania (świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania (świadczenia) zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części, Compensa poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 15 Roszczenia regresowe 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Compensę roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Compensę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed Compensą. 2. Nie przechodzą na Compensę roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 16

17 4. Jeżeli Ubezpieczony skutecznie zrzekł się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub w części, Compensa może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już po wypłaceniu odszkodowania, Compensa może żądać zwrotu całości lub części odszkodowania. 5. Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia Compensie wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. 16 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z Umową ubezpieczenia powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony Umowy ubezpieczenia zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. W stosunku do Nieruchomości, dla których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu zakończenia rozpoczętego przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia okresu ubezpieczenia dla danej Nieruchomości. 3. Jeżeli strona Umowy ubezpieczenia zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym drugiej strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne po upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata. 4. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce terenowej Compensy. 5. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez Ubezpieczonego, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za pośrednictwem właściwej jednostki terenowej Compensy do właściwej jednostki organizacyjnej centrali Compensy, którą wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 6. Właściwa jednostka organizacyjna centrali Compensy jest zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia zająć stanowisko w niniejszej sprawie. 7. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 17

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny)

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Kredytobiorców Idea

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( OWU

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMU MIESZKALNEGO LUB MIESZKANIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia domu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa)

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa) Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 23.05.2014 roku (dalej: Umowa) Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE BUDOWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE BUDOWY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE BUDOWY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości w trakcie budowy zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy i Pracowników Służb Mundurowych DEFINICJE

UMOWA Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy i Pracowników Służb Mundurowych DEFINICJE UMOWA Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy i Pracowników Służb Mundurowych DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo