ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/ LEGIONOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/30 05-118 LEGIONOWO"

Transkrypt

1 Legionowo, dnia Zapytanie ofertowe OFERENT I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PAŁACOWA 1/ LEGIONOWO II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Instalacja i konfiguracja serwerów - 20 rbg. 3. Baza danych SQL szt. 4. Windows Serwer szt. 5. System dla serwera bazy danych - Windows Serwer Standard Edition 2012 z 10 licencjami dostępowymi 1 szt. 6. System dla serwera Business Intelligence - Windows Serwer Standard Edition 2012 z 5 licencjami dostępu zdalnego 1 szt. 7. Comarch ERP XL Administracja 10szt. 8. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 7 szt. 9. Comarch ERP XL Zamówienia 7 szt. 10. Comarch ERP XL Księgowość 3 szt. 11. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja 20 rbg. 12. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel Sprzedaż 90 rbg. 13. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia 100 rbg. 14. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Księgowość 40rbg 15. Comarch ERP XL Środki trwałe 1 szt.

2 16. Comarch ERP XL Kompletacja 1 szt. 17. Comarch ERP XL CRM - 4 szt. 18. Comarch ERP XL HR Płace i kadry - 1 szt. 19. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny - 1 szt. 20. Comarch ERP XL Serwis - 3 szt. 21. Comarch ERP XL Modelowanie Procesów - 1 szt. 22. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 23. Comarch ERP XL Business Intelligence pakiet I - 1 szt. 24. Comarch ERP XL Business Intelligence - licencje dostępowe - 1 szt. 25. Moduł automatycznych zgłoszeń serwisowych- 1 szt. 26. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki trwałe 5rbg 27. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Kompletacja 20rbg 28. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM 15rbg 29. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL HR Płace i kadry 10rbg 30. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny 10rbg 31. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Serwis 90rbg 32. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 5rbg 33. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 220rbg 34. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Business Intelligence pakiet I 20rbg 35. Instalacja i konfiguracja Moduł automatycznych zgłoszeń serwisowych 20rbg 36. Migracja Danych - 45rbg 37. Testy - 25rbg 38. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 70rbg. Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

3 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: zawierać dane oferenta posiadać datę sporządzenia termin ważności oferty V. KRYTERIUM OCENY OFERT Kryterium oceny ofert stanowi: Cena - znaczenie 70 % Okres gwarancji znaczenie 10%. Czas reakcji na usterki i nieprawidłowości znaczenie 20% Punktacja za poszczególne kryteria obliczona będzie wg poniższych wzorów: Punktacja za kryterium Cena Cn P = x 70 Cb gdzie: P liczba punktów Cn Wartość netto w ofercie najtańszej Cb Wartość netto w ofercie badanej maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Cena wynosi 70 pkt. Punktacja za kryterium OKRES GWARANCJI: Gd P = x 10 Ng gdzie: P liczba punktów Gd okres gwarancji w ofercie badanej Ng najdłuższy okres gwarancji zadeklarowany spośród zebranych ofert Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Okres Gwarancji wynosi 10 pkt. Punktacja za kryterium CZAS REAKCJI NA USTERKI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

4 Rb P = x 20 Nr gdzie: P liczba punktów Rb czas reakcji w ofercie badanej Nr najkrótszy czas reakcji na usterki i nieprawidłowości zadeklarowany spośród zebranych ofert Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium Czas reakcji na usterki i nieprawidłowości wynosi 20 pkt. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do biura na adres ul. Gizów 6, Warszawa.. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Maciej Białek, tel Termin nadsyłania ofert: 13/12/2013 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyny. Załączniki: Specyfikacja Wzór formularza ofertowego

5 Specyfikacja do zapytania ofertowego 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Etap obejmuje zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. 2. Comarch ERP XL Administracja 10szt. moduł stanowiskowy, zawierać będzie: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. 3. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 7 szt. moduł stanowiskowy. Pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwiać będzie przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Posiadać będzie rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki ilości produktów, a także indywidualne cechy zasobów partii towaru. Funkcjonalności: 1. Zaawansowane definiowane cenniki, 2. Mechanizm zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart Partnerów i asortymentu. 4. Comarch ERP XL Zamówienia 7 szt. moduł stanowiskowy. Będzie dopełnieniem modułu handel- sprzedaż i zarządzać będzie procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które będzie mogło dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwi częściową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można będzie rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu.

6 Moduł umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. 5. Comarch ERP XL Księgowość 3 szt. Moduł stanowiskowy. Moduł umożliwi zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł umożliwi śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont należności danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. 6. Comarch ERP XL Środki trwałe 1 szt. Umożliwi prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych). Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym będzie odbywać się w oparciu o stosowne dokumenty, np.: Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT, Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW, Likwidacja składnika majątku trwałego - dokument LT, Amortyzacja - dokument AM, Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO, Przeszacowanie - dokument PK. Moduł umożliwi rezerwacje konkretnych zasobów (środków trwałych) pod dane zlecenie. 7. Comarch ERP XL Kompletacja 1 szt. Umożliwi predefiniowanie zamówień na poszczególne wysyłki (m.in. kompletacja zamówienia na różne adresy wysyłki, wybranych partii towaru.) Moduł umożliwi obsługę 1 zamówienia od Partnera, do kilku destynacji, dobór partii towaru do danej wysyłki i pomoże ustalić czas jej realizacji. 8. Comarch ERP XL CRM - 4 szt. moduł stanowiskowy. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym wspólnie realizowane zadania. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Dzięki zastosowaniu modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B przypomnienia, powiadomienia itp. 9. Comarch ERP XL HR Płace i kadry - 1 szt. moduł stanowiskowy. Moduł będzie pozwalał na identyfikację danego zasobu osobowego (pracownika) ze zdarzeniem odnotowanym w systemie. Umożliwi rezerwację zasobów osobowych pod kątem zleceń, realizacji zadań, śledzenia statusu zlecenia produkcyjnego i ewentualnych

7 reklamacji od Partnerów w odniesieniu do zasobów osobowych uczestniczących w realizacji danego zlecenia dla Partnera. 10. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny - 1 szt. Moduł umożliwiający rozbudowę systemu o nowe dedykowane rozwiązania funkcjonalne. Interfejs programistyczny aplikacji będzie definiować określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki poszczególne moduły będą się między sobą komunikować. Zadaniem modułu będzie dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych między modułami systemu B2B. 11. Comarch ERP XL Serwis - 3 szt. Moduł wykorzystywany będzie do obsługi procesu reklamacyjnego z Partnerami. Istotnym elementem modułu będzie automatyczne pilnowanie terminów zgłoszeń serwisowych. Kolejną funkcjonalnością dla partnerów - odbiorców, będzie możliwość sprawdzenia statusu reklamacji w trybie on-line z poziomu systemu B2B. Moduł serwis umożliwi składanie reklamacji Partnerom z wykorzystaniem formularzy udostępnionych na Pulpicie Kontrahenta. 12. Comarch ERP XL Modelowanie Procesów - 1 szt. Moduł umożliwi tworzenie schematów postępowania w systemie CDN XL, składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania będą mogły dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznaczać będzie sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia ścieżki obiegu dokumentów, który automatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a Partnerami 13. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. moduł serwerowy, pozwalać będzie na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to umożliwiać będzie wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego podstawowa funkcja sprowadzać się będzie do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia realizacji zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie B2B. Do obszarów tych m.in. będą należeć: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje. Architektura tego modułu zapewni pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służyć będzie do komunikacji Partnerów, którzy korzystając będą z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Moduł będzie pracował z wykorzystaniem

8 protokołu SSL, który będzie zapewniał szyfrowanie komunikacji serwera ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Partnerami. Comarch ERP Pulpit Kontrahenta to aplikacja, która będzie oparta o architekturę klient-serwer (Webserwices) Technologie wykorzystane w aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta: a. Platforma ASP.Net 4.0 b. Kontrolki Telerik i. RadGrid ii. RadNumericTextBox iii. RadComboBox Javascript C# Połączenie pomiędzy klientem a serwerem opisane będzie przy pomocy określonych protokołów komunikacyjnych: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) SSL (Secure Socket Layer) Z poziomu konfiguracji IIS (Internet Information Services) możliwe będzie zarządzanie takimi kwestiami, jak np. protokół wykorzystywany do komunikacji klient-serwer 14. Comarch ERP XL Business Intelligence pakiet I 1 szt. 15. Comarch ERP XL Business Inteligence licencje dostępowe 1 szt. moduł serwerowy. Moduł umożliwiający raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - to rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu będą pozwalać na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów SQL. Business Intelligence umożliwi planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, będzie posiadać zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz zawierać będzie mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet (zarówno ze strony Partnera, jak i w ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ). Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie mógł odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia e-bi. E-BI umożliwi analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B, a także informacje pobierane z systemów Partnerów i ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. 16. Moduł automatycznych zgłoszeń serwisowych- 1 szt.

9 Moduł Automatycznych zgłoszeń serwisowych umożliwi automatyzację procesu zgłoszeń serwisowych przez Partnerów. Partner będzie mógł automatycznie poprzez system uzyskać pełną informację nt. usterek urządzeń, części czy przeglądów okresowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii automatycznego powiadamiania o usterkach w sprzęcie (technologia wymiany plików XML oraz WebService), zostanie wskazany konkretny element, który wymagać będzie naprawy oraz określać działania, jakie należy niezwłocznie podjąć w celu niwelacji usterki. Informacja taka będzie wysyłana automatycznie z serwera ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na konto partnera na Pulpit Kontrahenta, a także na urządzenia mobilne u Partnera i do serwisu ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Za pośrednictwem serwera Partner zostanie poinformowany natychmiast (w czasie rzeczywistym) w momencie zaistnienia problemów technicznych bądź przeglądach okresowych. Zostanie automatycznie uruchomiona procedura działań serwisowych. Zastosowanie modułu znacznie skróci czas zgłoszeń serwisowych. Umożliwi automatyczne powiadamianie, wraz z lokalizacją usterki, bez udziału czynnika ludzkiego i wynikających z tego opóźnień. Ponadto moduł pobierać będzie automatycznie komunikaty nt. eksploatacji i zużycia w celu automatyzacji procesu kontrolingu rozliczeń. 17. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 70rbg. Przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń z obsługi dedykowanego oprogramowania umożliwi odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ i jego partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia systemu B2B. Zakres szkolenia: funkcjonowanie i obsługa systemu B2B Uczestnicy - personel własny użytkownicy systemu B2B

10 FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel/Fax/ NIP Regon: Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składamy następującą ofertę: Opis 1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. 2. Instalacja i konfiguracja serwerów - 20 rbg. 3. Baza danych SQL szt. 4. Windows Serwer szt. 5. System dla serwera bazy danych - Windows Serwer Standard Edition 2012 z 10 licencjami dostępowymi 1 szt. 6. System dla serwera Business Intelligence - Windows Serwer Standard Edition 2012 z 5 licencjami dostępu zdalnego 1 szt. 7. Comarch ERP XL Administracja 10szt. 8. Comarch ERP XL Handel-Sprzedaż 7 szt. 9. Comarch ERP XL Zamówienia 7 szt. 10. Comarch ERP XL Księgowość 3 szt. 11. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja 20 rbg. 12. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto

11 Handel Sprzedaż 90 rbg. 13. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia 100 rbg. 14. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Księgowość 40rbg 15. Comarch ERP XL Środki trwałe 1 szt. 16. Comarch ERP XL Kompletacja 1 szt. 17. Comarch ERP XL CRM - 4 szt. 18. Comarch ERP XL HR Płace i kadry - 1 szt. 19. Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny - 1 szt. 20. Comarch ERP XL Serwis - 3 szt. 21. Comarch ERP XL Modelowanie Procesów - 1 szt. 22. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta - 1 szt. 23. Comarch ERP XL Business Intelligence pakiet I - 1 szt. 24. Comarch ERP XL Business Intelligence - licencje dostępowe - 1 szt. 25. Moduł automatycznych zgłoszeń serwisowych- 1 szt. 26. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki trwałe 5rbg 27. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Kompletacja 20rbg 28. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM 15rbg 29. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL HR Płace i kadry 10rbg 30. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Interfejs Programistyczny 10rbg 31. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Serwis 90rbg 32. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Modelowanie Procesów 5rbg

12 33. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta 220rbg 34. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Business Intelligence pakiet I 20rbg 35. Instalacja i konfiguracja Moduł automatycznych zgłoszeń serwisowych 20rbg 36. Migracja Danych - 45rbg 37. Testy - 25rbg 38. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 70rbg. Razem: OKRES GWARANCJI:. miesięcy CZAS REAKCJI NA USTERKI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:.. godzin od wystąpienia awarii lub nieprawidłowości Oferta ważna Podpis i pieczęć

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław

Wrocław, dnia 11 07 2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław Wrocław, dnia 11 07 2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ul. Orzechowa 46A, 50-540 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Czudec, 20-11-2013. Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: Czudec, 20-11-2013 Zapytanie ofertowe I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ceramiczna 3, 38-120 Czudec II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Bydgoszcz, dnia 05-12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: K&K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Toruńska 170B/39 85-817 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa

Warszawa, dnia 10.06.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa Warszawa, dnia 10.06.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 7 01-922 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno

Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno Chełmno, dnia 05.12.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Biuro Finansowo-Podatkowe EUROFINANSE s.c. Agnieszka Łachowska Cieślak, Agnieszka Różańska ul. Dworcowa 7D 86-200 Chełmno II. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Kuków, 02-07-2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krzysztof Pacyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT EXPORT, posiadający adres główny prowadzonej działalności gospodarczej:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo