Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej euro 1

2 1 Zamawiający Zamawiającym jest: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej euro 3 Opis przedmiotu zamówienia 1. Definicje Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 1) Postępowaniu należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym wraz z asystą techniczną 2) Specyfikacji lub SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 4) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 5) Zamawiającym należy przez to rozumieć Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 6) CMS (Content Management System) - aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na zarządzanie treścią portalu internetowego oraz narzędzia prognostycznego. 7) PIPZ portal internetowy Prognozowanie Zatrudnienia 8) PI Portal Internetowy 9) PZ Prognoza Zatrudnienia 10) Wersjonowanie mechanizm pozwalający na przywrócenie lub uzyskanie podglądu obiektu (np.: dokumentu, strony, szablonu, innego pliku) w stanie, w jakim był on przed dokonaniem modyfikacji zmianą wersji lub w określonym punkcie czasu, wyrażonym datą, godziną, minutą. W systemie rejestrowana i przechowywana jest historia powyżej określonych zmian wraz z zawartością poszczególnych wersji. Administrator systemu ma możliwość przeniesienia wybranych wersji obiektu z Portalu do repozytorium zewnętrznego. Administrator systemu ma możliwość ponownego przeniesienia wybranych wersji obiektu z repozytorium zewnętrznego do Portalu. 11) Repozytorium danych jedna lub wiele powiązanych ze sobą baz danych lub katalog, lub katalogi przeznaczone do przechowywania danych. 2

3 12) Asysta techniczna usługa świadczona przez Wykonawcę, gdzie Wykonawca będzie uaktualniał i wspierał Narzędzie prognozowania (NP) poprzez: a) dostarczanie łat z poprawkami programistycznymi polepszającymi istniejące funkcjonalności, b) dostarczanie nowych wersji oprogramowania zapewniających poprawną funkcjonalność wynikającą ze zmian prawa, c) dostarczanie nowych wersji słowników i innych komponentów wymagających uaktualnień, d) dokonywanie uaktualnień aplikacji i bazy danych, o ile uaktualnienia w istotny sposób będą wpływać na bezpieczeństwo i wydajność NP, e) świadczenie pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń wadliwego działania NP w formie elektronicznej lub telefonicznej, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, f) zapewnienie dostępu do informacji (np. biuletynów technicznych) o poprawkach programistycznych oraz do bazy danych zgłoszonych problemów technicznych. Usługa Asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę nie obejmuje nowych funkcjonalności NP niewymaganych w SIWZ i niewynikających ze zmian prawa. 13) Architektura informacji (AI) Architektura informacji to sposób uporządkowania i wzajemnego powiązania informacji w systemach zawierających informacje w postaci cyfrowej, w celu ułatwienia użytkownikowi dostępu do niej, a następnie jej wykorzystania. (źródło: Wikipedia). 14) Dni Robocze dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 15) NP - Narzędzie prognozowania dedykowana aplikacja analityczno-prognostyczna z dostępem do bazy danych i wizualizacją wyników. 16) "Błąd krytyczny" - błąd Oprogramowania, którego skutkiem jest zablokowanie działania Systemu albo stanowiący przyczynę całkowitej niemożności korzystania z większości funkcji Systemu, zagrożenie dla bezpieczeństwa Systemu. 17) "Błąd istotny" błąd parametryzacji Oprogramowania, którego skutkiem jest brak możliwości korzystania chociażby z jednej funkcji Oprogramowania; w szczególności brak możliwości skorzystania z co najmniej jednego procesu obliczeniowego albo niemożność uzyskania raportu generowanego przez System. 18) "Błąd nieistotny" błąd Oprogramowania powodujący utrudnienia w prawidłowym wykorzystaniu Systemu 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest opracowanie i wdrożenie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną, w szczególności: a) opracowanie projektu NP na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wskazówek (koncepcja zawartości tematycznej, architektura informacji i nawigacji), 3

4 b) opracowanie kreacji graficznej NP zgodnej z PIPZ oraz zoptymalizowanej dla urządzeń mobilnych, c) udostępnienie w panelu administracyjnym możliwości zarządzania NP, d) wdrożenie dostosowanej do potrzeb NP aplikacji CMS, e) wykonanie NP, f) zaprojektowanie i wykonanie bazy danych statystycznych, g) zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania analityczno-prognostycznego, h) zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania wizualizującego, i) opracowanie i wykonanie testów akceptacyjnych NP, j) wykonanie testu poprawności wyświetlania NP, k) wykonanie testu bezpieczeństwa NP, l) udzielenie Zamawiającemu licencji dla systemu NP, m) udzielenie gwarancji na działanie NP na okres 12 miesięcy od dnia odbioru NP przez Zamawiającego, n) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji NP, o) zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej zgodnie ze wskazaniami 3 pkt. 1 ust. 12 SIWZ do końca października 2014 roku, p) przeprowadzenie szkoleń z obsługi NP dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, min. 2 x po 6 godzin, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, q) integracja NP z portalem internetowym Prognozowanie zatrudnienia, r) wdrożenie NP na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. wymagania techniczne dla NP znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. 4. Narzędzie prognozowania ma składać się z: a) części bazodanowej zawierającej dane statystyczne dotyczące gospodarki i rynku pracy w Polsce w przekroju wojewódzkim (16), sektorowym (4) oraz zawodowym (wielkie, duże i średnie grupy zawodowe); b) części analityczno-prognostycznej narzędzie prognostyczne służące prognozowaniu zatrudnienia w Polsce dostępne on-line, oprogramowanie wybranych metod analizy i prognozowania; c) części wizualizacyjnej zawierającej wyniki analiz w postaci: tabel, wykresów, map i tekstu; 5. Wykonawca w ramach przedsięwzięcia jest zobowiązany do: a) opracowania projektu NP na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wskazówek (koncepcja zawartości tematycznej, architektura informacji i nawigacji), b) opracowania kreacji graficznej NP zgodnej z PIPZ oraz zoptymalizowanej dla urządzeń mobilnych, c) udostępnienia w panelu administracyjnym możliwości zarządzania NP, 4

5 d) wdrożenia dostosowanej do potrzeb NP aplikacji CMS, e) wykonania NP, f) zaprojektowania i wykonania bazy danych statystycznych, g) zaprojektowania i wykonania oprogramowania analityczno-prognostycznego, h) zaprojektowania i wykonania oprogramowania wizualizującego, i) opracowania i wykonania testów akceptacyjnych NP, j) wykonania testu poprawności wyświetlania NP, k) wykonania testu bezpieczeństwa NP, l) udzielenia Zamawiającemu licencji dla systemu NP, m) udzielenia gwarancji na działanie NP na okres 12 miesięcy od dnia odbioru NP przez Zamawiającego, n) wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji NP, o) zapewnienia Zamawiającemu asysty technicznej zgodnie ze wskazaniami 3 pkt. 1 ust. 12 SIWZ do końca października 2014 roku, p) przeprowadzenia szkoleń z obsługi panelu NP dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, min. 2 x po 6 godzin, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, q) integracji narzędzia NP z portalem internetowego Prognozowanie zatrudnienia, r) wdrożenia NP na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. 6. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi programowania Usługa konfiguracji oprogramowania Usługa wdrożenia oprogramowania Usługa w zakresie planowania wdrożenia systemu 7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w załączniku nr 9 do SIWZ. Wszystkie wymienione w niniejszym załączniku wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi gwarancyjnej, która będzie spełniała wszelkie wymagania określone w załączniku nr 9 do SIWZ. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej eksploatacji i rozwoju NP. 10. Zamawiający uzyska prawo oraz techniczne i rzeczywiste możliwości łatwej (za pomocą narzędzi dostępnych w systemie) realizacji czynności składających się na procesy: a) administrowania NP, b) modyfikacji jego struktury, c) wprowadzania, przetwarzania, zarządzania i publikowania informacji przeznaczonej do udostępniania przy użyciu NP. 5

6 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę asysty technicznej do końca października 2014 roku, na warunkach określonych w załączniku nr 9 do SIWZ. 12. Wdrożenie oprogramowania odbędzie się na serwerach wskazanych przez Zamawiającego. 4 Termin wykonania zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia do dnia 31 października 2014 r 2) Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach: a. Etap I opracowanie kształtu NP na podstawie koncepcji zawartości tematycznej, oraz architektury, opracowanie kreacji graficznej portalu (3 szablony). Wykonanie w okresie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wszelkie wypracowane przez niego założenia dotyczące NP, logotypy i inne wskazania graficzne dotyczące NP. Wszelkie założenia przekazane po tym czasie będą miały charakter jedynie uzupełniający i porządkujący. b. Etap II wykonanie, wdrożenie, przeprowadzenie testów akceptacyjnych NP. Przygotowanie środowiska dewelopersko-testowego, które będzie wykorzystane do przeprowadzenia wymaganych testów akceptacyjnych. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi przy współudziale Zamawiającego testy akceptacyjne systemu. Wykonanie w okresie 84 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. c. ETAP III przeprowadzenie szkoleń dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. Wykonanie w okresie 98 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. d. Etap IV posadowienie NP w infrastrukturze wskazanej przez Zamawiającego, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa. Wykonanie w okresie 112 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. e. Etap V przekazanie dokumentacji technicznej NP oraz stosownych licencji i gwarancji. W terminie 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. f. ETAP VI asysta techniczna. Wykonanie w terminie do 31 października 2014 roku. Wykonanie także wskazanych przez Zamawiającego, stanowiących prawo opcji Zamawiającego, dodatkowych modyfikacji NP w ramach 100 roboczogodzin przewidzianych na tego typu prace. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, lub skorzystać z niego w mniejszym zakresie. Za niewykorzystany zakres wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia oraz odszkodowanie. 5 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia ich spełniania. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 6

7 okresie, wykonali samodzielnie jeden system informatyczny o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, spełniający poniższe wymagania: a. projekt dotyczył przygotowania i wdrożenia narzędzia analizy danych z mechanizmami wizualizacji danych bazujących na rozwiązaniach internetowych (webowych); b. wartość takiej usługi wynosiła co najmniej zł, 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują zespołem projektowym zdolnym do wykonania zamówienia. W skład zespołu projektowego wchodzić powinny, co najmniej następujące osoby: a. Kierownik Projektu posiadający doświadczenie zawodowe w realizacji, co najmniej 5 projektów informatycznych w roli Kierownika Projektu, b. Ekspert ds. architektury IT posiadający doświadczenie zawodowe w realizacji, co najmniej 3 projektów informatycznych wykorzystujących technologię.net, Java lub PHP w roli eksperta ds. architektury IT. c. Zespół programistów, (co najmniej 5 osób), z których każdy posiada doświadczenie zawodowe w roli programisty, w co najmniej 3 projektach informatycznych, d. Grafik komputerowy (co najmniej jeden), biegle posługujący się programami graficznymi pakietu Adobe (Photo shop, Ilustrator), pakietu Corel, 3D Max, posiadający doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 3 projektów obejmujących tworzenie grafiki komputerowej dla portali internetowych. e. Ekspert ds. modelowania i wizualizacji danych posiadający doświadczenie w programowaniu metod numerycznych, obsługi pakietu Matlab, mający wiedzę dotyczącą wizualizacji danych z wykorzystaniem technologii internetowych, np. HTML5, CSS3, JavaScript. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć wspólnie. 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składają łącznie. 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie głównych projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z podaniem nazwy zamawiającego, krótkiego opisu przedmiotu i dat wykonania, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa co najmniej jeden z nich. Przez 7

8 główne usługi Zamawiający rozumie 3 największe wartościowo usługi spełniające wymóg określony w ust. 1 pkt 2 niniejszej specyfikacji, a w przypadku wykonania mniejszej liczby usług wszystkie te usługi o największej wartości 5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przedstawione dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunku określonego w 5 ust. 1 pkt 3) SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składają łącznie. 6) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa co najmniej jeden z nich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 1 i, 3 i 6, które to dokumenty składa każdy z wykonawców z osobna. Dopuszcza się złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ( 5 ust. 2 pkt 2 SIWZ) łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz 6, które należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1 4 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Pan Sławomir Mikulski tel , a w sprawach merytorycznych: Pani Ewa Gimalska, tel Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego. 8

9 3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax (022) , z dopiskiem: Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną. 7 Termin związania ofertą Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w 9. 8 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 3. Oferta (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 4. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: Oferta na Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z administracją portalu w zakresie funkcjonowania narzędzia Nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2013 r. przed godz. 9: Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta na Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem zmiana lub wycofanie. 8. Pierwszą stronę oferty powinien stanowić Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Oferta składać się będzie z: 9

10 a) formularza oferty, w którym w szczególności należy podać cenę brutto całej usługi oraz poszczególnych jej etapów a także termin wykonania poszczególnych etapów usługi b) koncepcji realizacji zamówienia dotyczącego opracowania i wdrożenia NP Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną, zawierającej: - harmonogram realizacji, - opis organizacji prac projektowych, - projekt techniczny, - referencyjny projekt kreacji graficznej strony głównej NP, c) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w 5 SIWZ. 10. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej Tajemnica Przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. 11. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Bellottiego 3B, Warszawa 2. Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2013 r. przed godz. 9: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12 czerwca 2013 roku o godzinie Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty, które nie zostaną odrzucone, będą oceniane według następujących kryteriów, którym Zamawiający przypisał odpowiednie wagi: Lp. Kryterium Waga 1. Cena 30% 2. Harmonogram realizacji 15% 3. Opis organizacji prac projektowych 10% 4. Projekt techniczny 25% 5. Referencyjny projekt kreacji graficznej strony głównej NP 20% Cn Pc= x100 x30% Cb Gdzie: Pc punkty uzyskane w kryterium ceny Cn cena brutto z oferty o najniższej cenie Cb cena z oferty badanej 10

11 2. Ocena ofert w zakresie kryteriów 2-5 zostanie dokonana w oparciu o dokument pt. Koncepcja realizacji zamówienia Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną" załączony przez Wykonawcę do oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Liczba punktów uzyskanych w zakresie kryteriów 1-5 zostanie obliczona według poniższych wzorów i będzie stanowiła liczbę punktów przyznanych w danym kryterium. Kryterium Cena Harmonogram realizacji Opis organizacji prac projektowych Projekt techniczny Referencyjny projekt kreacji graficznej strony głównej NP Wzór na wyliczenie liczby punktów w danym kryterium liczba punktów dla badanej oferty*/ liczba uzyskanych punktów przez najlepszą ofertę w danym kryterium* x 30 liczba punktów dla badanej oferty*/ liczba uzyskanych punktów przez najlepszą ofertę w danym kryterium* x 15 liczba punktów dla badanej oferty*/ liczba uzyskanych punktów przez najlepszą ofertę w danym kryterium* x 10 liczba punktów dla badanej oferty*/ liczba uzyskanych punktów przez najlepszą ofertę w danym kryterium* x 25 liczba punktów dla badanej oferty*/ liczba uzyskanych punktów przez najlepszą ofertę w danym kryterium* x 20 * Liczba punktów dla oferty, stanowi średnią arytmetyczną z liczby punktów przyznanych przez osoby dokonujące oceny ofert. 3. Ocena oferty w ramach wskazanych kryteriów (2-5) zostanie dokonana w oparciu o niżej wymienione zasady. 4. W kryterium Harmonogram realizacji punkty przyznawane będą w skali od 0 15 pkt. Ocenie podlegać będzie szczegółowy, uwzględniający wszystkie etapy realizacji harmonogram. a. 0 punktów przedstawienie harmonogramu w sposób zagrażający jego terminowej realizacji z punktu widzenia celu i czasu zamówienia b. 1-5 punktów przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych części zamówienia uwzględniający etapy wskazane przez Zamawiającego, ze wskazaniem kamieni milowych, z dostatecznym uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych części w terminie nieprzekraczającym maksymalnego czasu realizacji zlecenia wskazanego przez Zamawiającego. Punktowanie uzależnione będzie od sposobu argumentowania osiągnięcia założonych celów. c. 6-8 punktów przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych części zamówienia z uzasadnieniem czasu trwania poszczególnych zadań, ze wskazaniem kamieni milowych, z dostatecznym uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych części w terminie nieprzekraczającym maksymalnego czasu realizacji zlecenia z uwzględnieniem czasu zakończenia etapu V wskazanego przez Zamawiającego oraz wyznaczenie i wskazanie ścieżki krytycznej zamówienia. Punktowanie uzależnione będzie od przedstawionej argumentacji dotyczącej realności terminowego przeprowadzenia działań znajdujących się na ścieżce krytycznej. 11

12 d punktów przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych części zamówienia z uzasadnieniem czasu trwania zadań, ze wskazaniem kamieni milowych, z dostatecznym uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych części w terminach nieprzekraczających maksymalnego czasu realizacji zlecenia z uwzględnieniem czasu zakończenia etapu V wskazanego przez Zamawiającego oraz wyznaczenie i wskazanie ścieżki krytycznej zamówienia z podaniem buforu czasowego dla zadań znajdujących się poza ścieżką krytyczną wraz z opisem działań minimalizujących ryzyko wystąpienia opóźnień na ścieżce krytycznej. Punktowanie uzależnione będzie od przedstawionej argumentacji dotyczącej realności terminowego przeprowadzenia działań znajdujących się na ścieżce krytycznej oraz możliwości przesunięcia zasobów z działań znajdujących się poza ścieżką krytyczną na realizację działań ze ścieżki krytycznej. Dodatkowo, ponad punkty wskazane powyżej Wykonawca może uzyskać: a) 5 pkt za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 7 dni kalendarzowych w stosunku do wymogów zdefiniowanych przez Zamawiającego, b) 10 pkt za skrócenie za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni kalendarzowych w stosunku do wymogów zdefiniowanych przez Zamawiającego Uwaga dodatkowa: skrócenie terminu wykonania usługi dotyczy etapów I-V, tj. odnosi się do 140 dni od dnia podpisania umowy. 5. W kryterium Opis organizacji prac projektowych punkty przyznawane będą w skali od 0-10 pkt. Ocenie podlegać będzie sposób realizacji współpracy z Zamawiającym z uwzględnieniem struktury zespołu projektowego i narzędzi służących komunikacji projektowej z Zamawiającym: a) 0 brak opisu organizacji prac projektowych, b) 1-5 punktów przedstawienie sposobu realizacji współpracy z Zamawiającym ze wskazaniem struktury zespołu projektowego. Punktowanie uzależnione będzie od przedstawienia struktury zespołu pod kątem zagwarantowania wykonania założonego harmonogramu, c) 6-10 punktów przedstawienie sposobu realizacji współpracy z Zamawiającym ze wskazaniem struktury zespołu projektowego, zadań przypisanych każdemu członkowi zespołu, opisem narzędzi komunikacji z Zamawiającym. Punktowanie uzależnione będzie od czytelności sporządzonego opisu oraz sposobu zagwarantowania ścisłej komunikacji z Zamawiającym, 6. W kryterium Projekt techniczny punkty przyznawane będą w skali od 0 25 pkt. Ocenie podlegać będzie projekt techniczny, zastosowane technologie oraz metodyka wytwarzania aplikacji. a) 0 punktów brak projektu technicznego, b) 1-5 punktów podstawowe rozwiązania, c) 6-15 punktów - zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania, architektury systemu, funkcjonalności, bezpieczeństwa, niezawodności, d) punktów zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania, architektury systemu, funkcjonalności, bezpieczeństwa, niezawodności. Opis sposobu komunikacji z pakietem Matlab, projekt zabezpieczeń NP, 12

13 e) punktów - zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania, architektury systemu, funkcjonalności, bezpieczeństwa, niezawodności. Opis sposobu komunikacji z pakietem Matlab, projekt zabezpieczeń NP, opis metodyki projektowania i tworzenia aplikacji, opis metodyki wdrożenia. 7. W kryterium Referencyjny projekt kreacji graficznej strony głównej NP punkty przyznawane będą w skali od Ocenie będzie podlegać referencyjny projekt graficzny strony głównej. W ramach kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy: a) 0 punktów brak projektu graficznego, b) 1-5 punktów projekt graficzny dowolny, nie budzący skojarzeń z charakterem NP, statusem formalnym Zamawiającego. Punktowanie uzależnione będzie od czytelności przekazu projektu graficznego, c) 6-10 punktów projekt graficzny dowolny, stwarzający skojarzenie z charakterem NP, statusem formalnym Zamawiającego. Punktowanie uzależnione będzie od czytelności przekazu projektu graficznego i stopnia skojarzenia z charakterem NP, d) punktów projekt graficzny spójny z grafiką logotypu Prognozy Zatrudnienia (przez co Zamawiajmy rozumie utrzymanie w jednolitej konwencji kolorystycznej nawiązującej do kolorów logo), stwarzający skojarzenie z charakterem NP, statusem formalnym Zamawiającego. Punktowanie uzależnione będzie od stopnia spójności z przekazanymi przez Zamawiającego wskazówkami, e) punktów projekt graficzny spójny z grafiką logotypu Prognozy Zatrudnienia, spójny graficznie i kolorystycznie z przekazanymi przez Zamawiającego wskazówkami, stwarzający skojarzenie z charakterem NP, kreatywny graficznie, oryginalny, wyróżniający się nieszablonowością (np. z użyciem elementów grafiki 3D), ciekawą jednak utrzymaną w tradycyjnej konwencji typografią. Punktowanie uzależnione będzie od stopnia połączenia oczekiwań Zamawiającego z nowoczesnym, poszukiwanym przez internautów sposobem przekazu treści informacyjnych. 8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród tych, która uzyskała największą liczbę punktów. 11 Sposób obliczania ceny oferty 1. Wykonawca poda w pkt III.1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik 4 do SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia. 2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawców zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. 3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 4. W cenie oferty brutto Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych do wyników realizacji zamówienia w szczególności do graficznego projektu portalu i dedykowanych kodów źródłowych, a także wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. 5. Wykonawca poda wynagrodzenie w rozbiciu na wynagrodzenie za realizację etapów I-V oraz oddzielnie za etap VI. 12 Wzór umowy 1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Waluta używaną do rozliczeń będzie wyłącznie polski złoty. 13

14 13 Zmiany postanowień umowy 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w SIWZ oraz gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, 3) konieczne stanie się przedłużenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnie planowanego na skutek działań, za które nie ponosi winy wykonawca. O konieczności zmiany terminu wykonawca powiadomi zamawiającego na co najmniej dwa tygodnie przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia. Zamawiający przedłuży okres realizacji jedynie o czas w którym niemożliwa była realizacja NP z przyczyn obiektywnych. 4) konieczne stanie się wprowadzenie zmian w umowie wynikających ze zmian technologicznych, pojawieniem się innych rozwiązań informatycznych, lub też związanych z zwiększeniem lub zmniejszeniem przepustowości łącz Internetowych, 5) zmianie nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy, 6) zmianie może podlegać zakres merytoryczny zamówienia, o ile okaże się że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zrealizowania niniejszego zamówienia, bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 14 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy. 15 Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr PKO BP SA XIV/o Warszawa Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 14

15 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 16 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Nr rachunku bankowego nr PKO BP SA XIV/o Warszawa ) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie: a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia ETAPU I-V i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 18 Załączniki Załącznik nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3 wykaz wykonanych zamówień wzór Załącznik nr 4 formularz ofertowy 15

16 Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 6 umowa wzór Załącznik nr 7 wykaz osób wzór Załącznik nr 8 dokument pt. Koncepcja realizacji zamówienia Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną " wzór Załącznik nr 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 16

17 ZAŁĄCZNIK nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 3. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - tym samym spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).... (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

18 ZAŁĄCZNIK nr 2 Nazwa i adres Wykonawcy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną oświadczamy, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).... (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

19 Nazwa i adres Wykonawcy ZAŁĄCZNIK nr 3 WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG (w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) Lp Wykonawca (pełna nazwa) Zamawiający (pełna nazwa) Adres, telefon Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia Opis usługi w zakresie, który był realizowany przez Wykonawcę (wartość zamówienia- brutto)... (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który wykonał podane usługi)

20 ZAŁĄCZNIK nr 4 Pieczęć Wykonawcy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , Tytuł postępowania: Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną OFERTA I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax ..., DNIA... ROKU (miejscowość) (data)

21 III. Treść oferty W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że: 1. oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę netto: (słownie złotych:. ),... co stanowi cenę brutto:... zł (słownie:. złotych), w tym za : ETAPY I-V w tym wartość licencji cena netto:... zł (słownie złotych:. ),, co stanowi cenę brutto:... zł (słownie złotych:......), VI etap (wartość za okres od odbioru Etapu 5 do dnia 31 października 2014 r.): cena netto:... zł (słownie złotych:. ), co stanowi cenę brutto:... zł (słownie złotych:......), 2. Oświadczam/y, że oferowane ceny brutto są stałe i obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Zobowiązujemy się wykonać etapy I-V w terminie* 1 : - maksymalnym określonym w SIWZ. - krótszym o 7 dni kalendarzowych - krótszym o 14 dni kalendarzowych (skrócenie terminu wykonania usługi dotyczy etapów I-V, tj. odnosi się do 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) 4. Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu autorskiego CMS-a. W przypadku braku funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego jesteśmy w stanie je opracować w terminach zapewniających realizację zadania w ramach określonego harmonogram. 6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 7. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom: Lp Zakres prac 1 Należy wybrać jedną z możliwości brak wskazania tego elementu spowoduje uznanie iż wykonawca chce zrealizować przedmiot umowy w terminie maksymalnym.

22 9. Oferta zawiera łącznie.. ponumerowanych i parafowanych stron.... (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: Załącznik nr 1... Załącznik nr 2... Załącznik nr 3...

23 ZAŁACZNIK nr 5 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , Nazwa i adres Wykonawcy Wykonawca: Oświadczenie odnośnie funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej Działając w imieniu i na rzecz... Nazwa wykonawcy niniejszym oświadczam, iż - nie funkcjonuję w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm), - jestem członkiem grupy kapitałowej łącznie z (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

24 Nazwa i adres Wykonawcy ZAŁĄCZNIK nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Informacjami na temat ich doświadczenia (potwierdzająca spełnianie warunku opisanego w 5 ust. 1 pkt 3) SIWZ) Informacja o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Informuję, iż dysponuję ww. osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 2 Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje osobami wskazanymi w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. na przykład: stosunek pracy, zlecenia itp.. Jeżeli w stosunku do różnych osób zachodzą różne podstawy dysponowania należy udzielić informacji z wyszczególnieniem podstaw właściwych dla poszczególnych osób.

25 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SIWZ Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ul. Bellottiego 3B, Warszawa tel./fax , Koncepcja realizacji zamówienia Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną 1. Przedstawienie Harmonogramu realizacji (schemat sieciowy, ścieżka krytyczna, kamienie milowe, bufory czasowe, wykres Gantta, itp.). 2. Organizacja prac i sposób realizacji współpracy opis organizacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poszczególnych zespołów projektowych, liderów, ról i odpowiedzialności, a ponadto procedury organizacyjne prac wdrożeniowych, dotyczących rozpoczęcia poszczególnych etapów, nadzoru nad przebiegiem prac, uzgadniania wyników częściowych, odbiorów przedmiotu umowy w ramach poszczególnych etapów, zakończenia prac oraz zasad komunikowania się stron umowy; opis szkoleń. 3. Projekt techniczny w postaci dokumentu będącego specyfikacją rozwiązań, zastosowanych technologii, architektury systemu, modelu bezpieczeństwa, koncepcji komunikacji z pakietem Matlab, model fizyczny bazy danych, metodyka projektowania, tworzenia i wdrożenia NP. 4. Referencyjny projekt kreacji graficznej NP przedstawiony w postaci projektu Layoutu strony głównej oparty na załączonej do SIWZ makiecie w jednolitej konwencji kolorystycznej, spójnej z grafiką logotypu Prognozy Zatrudnienia (do wglądu szablon graficzny w formacie: jpg, png lub gif).... (miejscowość, data)... (imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który wykonał podane usługi)

26 ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór umowy W dniu. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bellottiego 3B, Warszawa reprezentowanym przez: prof. nadzw. dr hab. Kazimierza W. Frieske, dyrektora, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... (nazwa/firma) z siedzibą przy. wpisaną do rejestru prowadzonego przez. (rodzaj rejestru) (oznaczenie sądu) pod numerem... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Pana /Panią. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) ( Ustawa ). 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć narzędzie prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na stronach portalu oraz uruchomienie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym na portalu projektu wraz z asystą techniczną zgodnie z zakresem wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części umowy SIWZ, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Etap I opracowanie kształtu NP na podstawie koncepcji zawartości tematycznej, oraz architektury, opracowanie kreacji graficznej portalu (3 szablony). Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wszelkie wypracowane przez niego założenia dotyczące NP, logotypy i inne wskazania graficzne dotyczące NP. Wszelkie założenia przekazane po tym czasie będą miały charakter jedynie uzupełniający i porządkujący. 2. Etap II wykonanie, wdrożenie, przeprowadzenie testów akceptacyjnych NP. Przygotowanie środowiska dewelopersko-testowego, które będzie wykorzystane do przeprowadzenia wymaganych testów akceptacyjnych. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi przy współudziale Zamawiającego testy akceptacyjne systemu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl 1 z 6 2011-11-28 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-01 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Zaprojektowanie, zaprogramowanie i uruchomienie portalu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Założenie ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja danych ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Modyfikacja i rozbudowa w konfiguracji systemu ZSRK w zakresie modułu Rozrachunki z Uczestnikami Postepowania Sądowego (ZSRK RUP) zbudowanego w oparciu o moduł SAP PSCD. Numer ogłoszenia: 243404-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień: projektowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Dostosowanie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup usługi wsparcia i konsultacji dla utrzymania środowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl 1 of 5 2013-12-30 00:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Szkolenie z obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Warszawa: Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 295724-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Strona1. Gmina Olsztyn - Dowóz dzieci do placówek oświatowych

Strona1. Gmina Olsztyn - Dowóz dzieci do placówek oświatowych Strona1 Gmina Olsztyn - Dowóz dzieci do placówek oświatowych Olsztyn: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 160928-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa Rzeszów: Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarze statystyki, zbudowanego w oparciu o rozwiązanie SAP ERP i wdrażanego w sądach powszechnych w Polsce. Numer ogłoszenia: 281722-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sprawdzenie poprawności udokumentowania wydatków z tytułu świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego Numer ogłoszenia: 245431-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie, Znak sprawy: DZP-271-29/15

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo