SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg na świadczenie usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku oraz serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej na potrzeby Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr - 30/14/N, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5, tel. (81) , faks: (81) , NIP , REGON godziny pracy: od poniedziałku do piątku. Adres strony internetowej Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj ,00 Euro; 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego; III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi instalacyjne maszyn i urządzeń; Różny sprzęt komputerowy; Sprzęt wideokonferencyjny; Okablowanie sieciowe; 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku i serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 a do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

2 2 4. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia został opracowany na podstawie uzgodnionych wymagań eksploatacyjno technicznych na zadanie Sprzęt i urządzenia wspomagające i zabezpieczające proces kształcenia i szkolenia w ramach Planu modernizacji technicznej SZ RP w latach Wymagania Eksploatacyjno Techniczne Sprzęt i urządzenia wspomagające i zabezpieczające proces kształcenia i szkolenie Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach dla Sił Powietrznych zostały uzgodnione z Koordynatorem - Szefem Pionu Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz zostały zatwierdzone przez Gestora Beneficjenta Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. 6. UWAGA: Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonali wizji lokalnej obiektów. Zainteresowani Wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert mogą dokonać wizji lokalnej budynku Nr 1. Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 18 lipca 2014 r. (piątek) o godzinie Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest mjr Mirosław ŚWIĘCH, tel W terminie 3 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy dokumenty potwierdzające uprawnienia dla: Kierownika projektu posiadającego ukończony kurs lub szkolenie z zakresu zarządzania projektami np. PRINCE-2 Foundation. Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przedstawienia oświadczenia potwierdzającego dysponowanie kierownikiem projektu mającego ukończone wymagane przez zamawiającego kursy. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu zostanie dostarczony osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 3 dni od podpisania umowy - pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy. Inżyniera Informatyka. Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przedstawienia oświadczenia potwierdzającego dysponowaniem inżynierem informatykiem. Kopia dyplomu potwierdzająca posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji, zostanie dostarczona osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy. Zamawiający wymaga aby dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła w opakowaniu handlowym przystosowanym do transportu masowego. Dostawa oraz montaż nastąpi do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Urządzenia po montażu i wykonaniu dedykowanej instalacji sieciowej, elektrycznej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prezentowanie w obiektach zamawiającego. Informacje o działalności bieżącej muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w jego dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzeń, likwidacji podstawowych niesprawności w zakresie czynności obsługowych przewidzianych w procesie użytkowania. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3 3 1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia roku. 2. Forma płatności: Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (obejmującej wartość zamówienia wynikającą z dostawy przedmiotu zamówienia. Załącznikiem do faktury musi być podpisany (bez zastrzeżeń) przez przedstawicieli wykonawcy, użytkownika oraz zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego musi zawierać czytelne podpisy członków komisji wraz z indywidualnymi pieczątkami służbowymi oraz pieczęć herbową jednostki wojskowej będącej użytkownikiem sprzętu. Do faktury dołączony musi być także prawidłowo wypełniony dowód urządzenia. Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu dopełnienia tych wymagań ze strony Wykonawcy. Jesteśmy płatnikami VAT. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku. bankowego Zamawiającego. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. 2 pkt. 5) ustawy: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). b) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: - co najmniej (1) jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż urządzeń oraz sprzętu wideo na kwotę minimum ,00 zł brutto (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

4 4 W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : Potencjał techniczny: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: Kierownikiem projektu posiadającym ukończony kurs lub szkolenie z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE-2 Foundation). Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przedstawienia oświadczenia potwierdzającego dysponowanie kierownikiem projektu mającego ukończone wymagane przez zamawiającego kursy. Certyfikat potwierdzający ukończenie wymaganego kursu zostanie dostarczony osobie odpowiedzialnej za realizację umowy - w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania umowy z winy wykonawcy. Inżynierem informatykiem. Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przedstawienia oświadczenia potwierdzającego dysponowanie inżynierem informatykiem. Kopia dyplomu potwierdzająca posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacje, zostanie dostarczona osobie odpowiedzialnej za realizację umowy - w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania z winy wykonawcy. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Do profesjonalnych monitorów LCD TYP I: Certyfikat TUV Rheinland lub producenta potwierdzający dopuszczający maxymalny udźwig 45 kg;

5 5 Certyfikat ISO 9001 producenta; Do uchwytów ściennych do profesjonalnych monitorów LCD typ II: Certyfikat TUV Rheinland lub producenta potwierdzający dopuszczający maksymalny udźwig 45 kg; Certyfikat ISO 9001 producenta; UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby składane przez Wykonawcę oświadczenia i certyfikaty były opisane i składane zgodnie z kolejnością pozycji przedstawionych w SIWZ. Zamawiający wymaga aby składane oświadczenia dotyczyły tego konkretnego postępowania czyli Świadczenia usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku oraz serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr - 30/14/N. 3) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ustawy: a) oświadczają brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ); b) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy: Wykonawcy należący do tej samej j samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm), składający odrębne oferty, zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 5) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcja, spółki cywilne) warunki określone w części V pkt. 1) lit. b, c, d, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w części V pkt 2) i 3) dotyczący niepodleganiu wykluczeniu z postępowania musi być spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek określony w części V pkt 1) a) posiadanie uprawnień musi być spełniony przez tych spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy będą realizować zamówienie.

6 6 Warunek określony w części V pkt 1) b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej 1 z nich musi udokumentować wykonanie lub wykonywanie przynajmniej jednego zamówienia o żądanej przez Zamawiającego wartości Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) kilku wykonawców by uzyskać wymagana przez zamawiającego wartość. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców w/w warunków na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów oraz oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Jeśli Wykonawca nie wykaże spełnienia chociażby jednego z w/w warunków, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5) ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 2 (oświadczenie to zobowiązany jest złożyć przynajmniej jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej, członków konsorcjum lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie lub Pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 (oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej, członków konsorcjum); c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów; e) wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ; f) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

7 7 ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie Załącznik Nr 5 do SIWZ; Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Z wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał (tj: zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej (1) jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż urządzeń oraz sprzętu wideo na kwotę minimum ,00 zł brutto; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane należycie. g) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia (zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz opisem sposobu dokonywania oceny jego spełnienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1. lit c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w punkcje V. 2 SIWZ; UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby składane przez Wykonawcę oświadczenia i certyfikaty były opisane i składane zgodnie z kolejnością pozycji przedstawionych w SIWZ. Zamawiający wymaga aby składane oświadczenia dotyczyły tego konkretnego postępowania czyli Świadczenia usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku oraz serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr 30/14/N. 4) Dokument, o którym mowa w pkt. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2. zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio jak w pkt. 3 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się

8 8 do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w języku polskim w formie faksu lub drogą elektroniczną, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks lub . Zaleca się nadawanie pism przesyłką listową priorytetową. Numer faksu: (81) ; Adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wynikach postępowania w sposób zgodny z przepisami ustawy. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane faksem na numer wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeśli próba przesłania faksem okaże się negatywna, zawiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres Wykonawcy ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy (w przypadku braku numeru faksu lub w ofercie Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą w celu ustalenia danych kontaktowych). 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez niego na numer faksu lub podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu/faksu lub adresu, albo w przypadku nieprawidłowego działania wskazanych urządzeń nieprzekazania Zamawiającemu numerów zamiennych. 5. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w części VI SIWZ składane przez wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, muszą być złożone w formie pisemnej. 6.Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5, (budynek 226) Dęblin. Zapytania mogą być składane

9 9 faksem pod numer (81) bądź drogą elektroniczną (po telefonicznym uzgodnieniu) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie - pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks lub Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż: a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zmawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania. 11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie 14.W przypadku, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zamiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieści informację na tej stronie. VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: - Pani Dorota JAWOREK tel UWAGA!!! Kontakt telefoniczny służyć ma wyłącznie wyjaśnieniu kwestii formalnych. 2) Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do IX. WADIUM

10 10 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) Oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy w oparciu o Załącznik Nr 1; b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wymienione w części VI SIWZ); c) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; d) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w punkcje V. 2 SIWZ; 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego. Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w siwz mogą zostać odrzucone. 3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (innym jak polski) muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę. 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa. d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy poświadczanie zgodne z 7 ust. 2 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19

11 11 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ządać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231). 6) Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania; b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców; c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja). Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące wymagania: - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, -wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę ; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 10) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 11) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 13) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w związku z ust. 2 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne

12 12 i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. a) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, c) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji, d) udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. e) udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458). 14) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności. 2). Oferta musi być złożona w: 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego, Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5, budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna). w terminie do dnia r., do godz Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin. UWAGA! Zamawiający informuje, iż jego siedziba znajduje się na terenie zamkniętym. Wstęp na teren garnizonu wymaga wyrobienia w Biurze Przepustek stosownej przepustki. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wziął pod uwagę tę okoliczność i zarezerwował sobie odpowiednią ilość czasu na dokonanie tej czynności. W celu uzyskania przepustki konieczne jest legitymowanie się dowodem osobistym. 3). Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wraz ze wszystkimi załącznikami w szczelnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się osób trzecich z jej zawartością przed terminem otwarcia ofert. Na kopercie musi być umieszczony adres Zamawiającego (41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5,

13 13 budynek Nr 226, pokój nr 7 - Kancelaria Jawna) Dęblin. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku oraz serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr 30/14/N. termin składania ofert: 4 sierpnia 2014 r., godz ; nie otwierać przed dniem: 4 sierpnia 2014 r., godz ; Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert!!! W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o tym fakcie i zwróci ofertę. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert!!! W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o tym fakcie i zwróci ofertę Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 sierpnia 2014 r., o godz w siedzibie Zamawiającego w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Lotnisko bud. 205 (sekcja zamówień publicznych pokój nr piętro Sala konferencyjna). Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny jego wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z VAT), wyrazić cyframi i słownie, z dokładnością do pełnych groszy do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami zaokrąglania). 2. Jeżeli Wykonawca udziela upustu, cena oferty winna być podana z uwzględnieniem upustu.

14 14 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (na podstawie opisu przedmiotu zamówienia) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Cena ofertowa traktowana będzie jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym zmianom. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania w walutach obcych. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: a) cena ofertowa brutto (cena ofertowa brutto za dostarczony sprzęt + cena ofertowa brutto za wykonaną usługę montażu, okablowania oraz przeszkolenia użytkowników) znaczenie 95 %. b) gwarancja minimum 24 miesiące znaczenie 5%. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanych kryteriów. Ad. a) Wartość punktowa dla kryterium - cena ofertowa brutto będzie wyliczona wg następującej formuły: (Cn : Cb) x 100 x 100% x 95% Cn cena ofertowa brutto oferty najkorzystniejszej; Cb cena ofertowa brutto oferty badanej; Ad. b). Wartość punktowa dla kryterium warunki gwarancji będzie wyliczona wg następującej formuły: (Gn : Gb) x 100% x 5% Gn warunki gwarancji (minimum 24 miesiące) oferty najkorzystniejszej; Gb warunki gwarancji (minimum 24 miesiące) oferty badanej; Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

15 15 XVI. INFORMACJE O FORMALOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi doręczyć potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny. 6. W terminie 3 dni od podpisania umowy wybrany Wykonawca dostarczy osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1.Przed podpisaniem umowy wykonawca, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (na konto Nr ) z dopiskiem Zabezpieczenie postępowanie Nr 30/14/N ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż wskazane wyżej.

16 16 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj. 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, bądź w przypadku wnoszenia go w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony przed zawarciem umowy w kasie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, Dęblin, kasa (pokój nr 4). 5. Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez wykonawcę musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być: bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na 1-sze żądanie. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna być przed jego wystawieniem zaakceptowana przez zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne warunki umowy stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI (stanowiące integralną część niniejszej SIWZ):

17 17 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1; 2. Opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 a; 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp załącznik Nr 2; 4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik Nr 3, 5. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej załącznik Nr 4; 6. Wykaz wykonanych / wykonywanych głównych dostaw załącznik Nr 5; 7. Oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień - załącznik Nr 6; 8. Wykaz sprzętu oraz wymaganych certyfikatów, kart katalogowych oraz opisów dla poszczególnych urządzeń wraz z tłumaczeniem na język polski - załącznik Nr 7; 9. Wzór dowodu urządzenia załącznik Nr 8; 10 Ogólne warunki umowy załącznik Nr 9; DOWÓDCA 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie z up. płk dypl. Waldemar CYRAN Wyk. Dorota Jaworek

18 18 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku oraz serwisowaniu systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki wojskowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr 30/14/N opublikowane na stronie internetowej...* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, NIP, REGON W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Adres do korespondencji faks, do korespondencji Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu lub jest odpowiednim do przekazywania nam informacji

19 19 dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub , przez zamawiającego. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie zamawiającego na nr faksu Osoba upoważniona do kontaktów (adres , telefon, faks) Lp. Oferujemy dostawę, montaż oraz dopuszczenie do użytkowania i serwisowanie systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej jednostki (Digital Signage) dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - w Dęblinie Nr 13/14/N zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części III SIWZ, wymogami i warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załączniku Nr 1 a oraz w Ogólnych warunkach umowy. Nazwa przedmiotu zamówienia i jej opis, Jm. Ilość Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość netto (kol. (4x5) Stawka podatku VAT % Profesjonalny monitor LCD o przekątnej szt Profesjonalny monitor LCD o przekątnej szt. 2 Wartość brutto Uchwyty ścienne do profesjonalnych monitorów LCD typ I Uchwyty ścienne do profesjonalnych monitorów LCD typ II szt. 22 szt. 4

20 Playery systemów Digital Signage Jednostka zarządzająca systemem Digital Signage Bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu, 150Mb/s szt. 27 kpl. 1 Szt Bezprzewodowy router z funkcją AP i klienta WISP, 150Mb/s System multimedialny do zarządzania ekranami z licencjami serwer (1 szt.) + player (27 szt.), szt. 1 kpl. 1 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM XXXXXX OFERUJEMY DOSTAWĘ WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW SYSTEMU INFORMOWANIA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ JEDNOSTKI (DIGITAL SIGNAGE) DLA CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO - LOTNICZEGO W DĘBLINIE: SŁOWNIE: netto:... zł., (słownie:...) stawka VAT. % brutto:... zł., (słownie:... ) OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU, OKABLOWANIA ORAZ PRZESZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW: netto:... zł., (słownie:...) stawka VAT. % brutto:... zł., (słownie:... )

21 21 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM: (DOSTAWA ELEMENTÓW SYSTEMU INFORMOWANIA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ JEDNOSTKI (DIGITAL SIGNAGE) ORAZ WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU, OKABLOWANIA ORAZ PRZESZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW): netto:... zł., (słownie:...) stawka VAT. % brutto:... zł., (słownie:... ) 1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia roku. 2) Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do złożenia oferty. 3) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zał. Nr 9, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 6) Oświadczamy, że: a) całość przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi*, b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia (należy podać tylko zakresy powierzenia podwykonawcom):* część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz zadanie, którego dotyczy część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz zadanie, którego dotyczy lub

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg na Dostawa systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Rokiciny: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny Numer ogłoszenia: 81461 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-23/2013 Ruda Sułowska, 02 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-23/2013 Ruda Sułowska, 02 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ 29 BASENÓW DO SPRZEDAŻY RYBY ŻYWEJ WRAZ Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-28 10:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo