problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp. z o.o. na temat najnowszych rozwiàzaƒ oferowanych przez firm w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych. W trakcie spotkania przedstawiciele firmy: Tomasz R ysko (fot.) i Piotr Stiasny zaprezentowali strategi i mo liwe opcje modernizacji maszyn pomiarowych. Firma Renishaw oferuje u ytkownikom maszyn wspó rz dnoêciowych pe nà us ug modernizacji, zapewniajàc przejêcie do technologii pomiarów w pi ciu osiach, REVO. Modernizacja maszyn wspó rz dnoêciowych odbywa si z wykorzystaniem uniwersalnego uk adu sterowania UCC2 oraz nowego pakietu oprogramowania pomiarowego MODUS. Do tej pory system pomiarowy REVO pracujàcy w pi ciu osiach by dost pny na rynku tylko dla u ytkowników maszyn pomiarowych Mitutoyo, Wenzel, Dukin i Metris, u ytkownicy innych maszyn nie mieli mo liwoêci korzystania z tej technologii. Dodatkowo firma zapewnia wyspecjalizowany serwis i pomoc technicznà. U ytkownicy zmodernizowanych maszyn b dà w przysz- oêci mogli korzystaç z u atwionego dost pu do innowacji Renishaw. Przed przystàpieniem do modernizacji maszyny pomiarowej specjaliêci z firmy Renishaw dokonujà oceny cz Êci mechanicznych i elektrycznych ka dej maszyny wspó rz dnoêciowej, tak aby klient wiedzia, czego mo e oczekiwaç. Ponadto przysz e wyposa enie REVO b dzie umo liwiaç pomiary parametrów struktury geometrycznej powierzchni (dost pne w ciàgu roku 2009), umo liwiajàc wbudowanie w zautomatyzowany proces kontroli na maszynie wspó rz dnoêciowej zadaƒ kontroli jakoêci, wymagajàcych du ego nak adu czynnoêci r cznych. Oprócz systemu REVO, u ytkownicy modernizowanych maszyn mogà tak e dokonywaç wyboru Model CAD bloku silnika w oprogramowaniu MODUS, zobrazowany pomiar powierzchni przylegania uszczelki spoêród bogatego asortymentu sond elektrostykowych oraz skanujàcych firmy Renishaw, montowanych na przegubie uchylno- -obrotowym PH10 uznawanym za standard bran owy. Uniwersalny uk ad sterowania maszyn wspó rz dnoêciowych Renishaw UCC2 stanowi najwa niejszà cz Êç zmodernizowanej maszyny wspó rz dnoêciowej. Dzi ki po àczeniu ze wzmacniaczem mocy serwonap dów firmy Renishaw umo liwia on precyzyjne sterowanie maksymalnie pi cioma osiami równoczesnych przemieszczeƒ na maszynach o ró nych wymiarach. UCC2 to uniwersalny interfejs dla wszystkich sond Renishaw, który mo e zbieraç dane o badanej powierzchni z szybkoêcià do 4000 punktów na sekund. Mapa b dów maszyny jest dostarczana w otwartym formacie, co pozwala u ytkownikom samodzielnie przeprowadzaç kalibracj. Dodatkowe u atwienie stanowi dost pnoêç kompensacji temperaturowej. UCC2 spe nia tak e wymagania standardu I++ DME, zapewniajàc u ytkownikom swobod w stosowaniu dowolnego oprogramowania pomiarowego, które jest zgodne z I++. Jednym z przyk adów takiego oprogramowania jest nowy pakiet MODUS firmy Renishaw. Dzi ki pe nej obs udze ró nych typów sond, w tym systemu REVO, oprogramowanie MODUS stanowi wielofunkcyjnà platform dla pomiarów w pi ciu osiach. Do g ównych funkcji nale y programowanie off-line wspomagane przez system CAD z pe nà symulacjà i detekcjà kolizji dla przemieszczeƒ w pi ciu osiach, w asna obs uga DMIS, certyfikowane algorytmy matematyczne, rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym oraz mo liwoêci dostosowania sposobu wyprowadzania wyników (rys.). Oprogramowanie MODUS zosta o opracowane na bazie pakietu oprogramowania pomiarowego Metris Camio i b dzie doskonalone w celu zapewnienia obs ugi wszystkich przysz ych innowacji Renishaw w zakresie technologii uk adów sterowania i sond. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 3

2 Inventor of the Month Firma Autodesk nadaje co miesiàc tytu Inventor of the Month jednemu z u ytkowników oprogramowania Autodesk Inventor oprogramowania 3D pozwalajàcego na tworzenie cyfrowych prototypów. Zwyci zcy sà wybierani za doskona oêç w zakresie projektów in ynieryjnych oraz prze omowà innowacyjnoêç. Tytu Inventor of the Month za luty 2009 r. Autodesk przyzna firmie Cochlear producentowi implantów s uchowych. Cochlear skutecznie wykorzystuje oprogramowanie Autodesk Inventor do ulepszania cyfrowych prototypów kostnych implantów s uchowych Baha. Aparaty Baha wykorzystujà bezpoêrednie przewodnictwo kostne, przekazujàc dêwi k do ucha wewn trznego drogà kostnà. Dzi ki temu, u osób z uszkodzonymi lub niewykszta conymi strukturami przewodzàcycmi ucha, dêwi k jest przekazywany do Êlimaka, w efekcie czego mogà normalnie s yszeç i funkcjonowaç w yciu codziennym korzystaç z telefonu, uczestniczyç w spotkaniach. Tworzenie kostnych implantów s uchowych Baha wymaga bardzo precyzyjnego projektowania i wytwarzania poszczególnych elementów w skali tysi cznych milimetra. Autodesk Inventor pomaga w uzyskaniu tej precyzji, dostarczajàc szczegó owych trójwymiarowych obrazów projektowanych produktów. Tradycyjne aparaty s uchowe wykorzystujà przewodnictwo powietrzne do przenoszenia dêwi ków. Jednak osoby cierpiàce na nieprawid owoêci w obr bie struktur przewodzàcych ucha nie mogà korzystaç z tej metody. Alternatywnym rozwiàzaniem sà aparaty Baha, wykorzystujàce implanty tytanowe umieszczone za uchem logi.cad i logi.doc sà programami do automatyzacji produkcji austriackiej firmy logi.cals, która od przesz o 20 lat produkuje najnowoczeêniejsze programy dla techniki automatyzacyjnej, przemys u procesów i planowania urzàdzeƒ przemys owych. Programy logi.cad i logi.doc sà stosowane do planowania urzàdzeƒ, niezale nego od hardware u programowania rozwiàzaƒ automatyzacyjnych oraz specjalnego generowania kodów dla systemów automatyki. w koêciach czaszki oraz zewn trzny procesor dêwi ku. Procesor ten odbiera dêwi ki z otoczenia, przetwarza je na wibracje, które z kolei docierajà do Êlimaka, omijajàc uszkodzone cz Êci ucha. To bezpoêrednie przewodnictwo zapewnia znacznie lepszà jakoêç odbieranego dêwi ku. Podczas gdy tradycyjne aparaty s uchowe mocno zwi kszajà poziom dêwi ku, aby skompensowaç uszkodzenia s uchu, aparaty Baha zapewniajà s yszenie na poziomie zbli onym do naturalnego, eliminujàc ró ne niedogodnoêci zwiàzane z u ywaniem aparatów wykorzystujàcych przewodnictwo powietrzne. logi.cals, logi.cad i logi.doc oprogramowanie do zarzàdzania projektami PrzejrzystoÊç pomi dzy logi.cad i logi.doc jest zagwarantowana formatem danych, u ywanym przez oba programy. Logi.DOC jest niezale nym od norm narz dziem do planowania urzàdzeƒ, które mo e zostaç dopasowane do najró niejszych norm planowania. Logi.CAD s u y jako platforma automatyzacyjna, która jest niezale na od okreêlonego u ywanego hardware u i dzi ki swoim elastycznym mo liwoêciom po àczeƒ z ka dym rodzajem systemów automatyzacyjnych odpowiada w szczególnoêci wymaganiom OEM. Aktualizacje logi.cad i logi.doc wersja 5.1 zwiàzane sà wielomonitorowymi stanowiskami pracy, z po- àczeniem z Office oraz innowacyjnymi w aêciwoêciami edytora FBD (Function Block Diagramm). Ulepszenia w zakresie u ytkowania pozwalajà na bardziej indywidualne ustawienia monitora oraz stworzenie list menu. Równie z myêlà o automatykach i konstruktorach urzàdzeƒ u atwiono umieszczanie obiektów na desce kreêlarskiej oraz usuwanie poszczególnych elementów. Nowa funkcja po àczenia z Office powoduje to, e logi.cad/logi.doc staje si coraz bardziej uniwersalnym edytorem dokumentów poza podstawowymi funkcjami, takimi jak projektowanie, programowanie, symulacja, generowanie kodów oraz testowanie. 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

3 Po szeêciu miesiàcach nast powa koniec Prowadniki przewodów z tworzywa sztucznego zast pujà wersje stalowe Bogate w tradycje, nale àce do grupy szwajcarskiej Swiss Krono Group przedsi biorstwo Kronopol Sp. z o.o. z ar jest jednym z najwi kszych na Êwiecie producentów p yt wiórowych i wyrobów drewnopochodnych. To jedyne przedsi biorstwo, które w jednym miejscu produkuje wszystkie trzy rodzaje p yt drewnopochodnych (p yty wiórowe, p yty OSB i MDF). WielkoÊç rocznej produkcji p yt wynosi 1,3 mln m 3, eksportowanych do ponad 40 krajów. Na terenie zak adu o powierzchni oko o 55 hektarów pracuje 1200 osób. Prowadniki igusa znalaz y szerokie zastosowanie w dziale laminowania p yt, gdzie w tej chwili pracuje 8 ciàgów produkcyjnych. Trzy prasy ciàg ego zgniotu firmy Siempelkamp by y poczàtkowo wyposa one w stalowe prowadniki przewodów. Prowadniki te wytrzymywa y jednak tylko szeêç miesi cy i ciàgle pojawia y si problemy z cz Êciami ruchomymi prowadnika informuje Grzegorz Szer, mistrz dzia u elektrycznego w firmie Kronopol. W koƒcu ci kie prowadniki stalowe zastàpiono samonoênymi prowadnikami z tworzywa sztucznego firmy igus Sp. z o.o., Warszawa. Rozwiàzanie z tworzywa sztucznego, pomimo pracy w trudnych warunkach otoczenia, wytrzymuje ju od 24 miesi cy i nie dosz o w tym czasie do ani jednej awarii. Ju na chwil obecnà oznacza to dla nas czterokrotnie d u szy okres u ytkowania. Grzegorz Szer prowadzi szczegó owà ewidencj okresów u ytkowania urzàdzeƒ. W celach kontrolnych napisa on ponadto na prowadnikach przewodów bia ym kolorem dat ich zamontowania. Jak informuje Grzegorz Szer Prowadniki igusa ciàgle pracujà i sà w bardzo dobrym stanie. Du e obcià enia kablowe w zastosowaniach samonoênych Prasy KT do drewna wyposa ono w prowadnik przewodów z tworzywa sztucznego z systemu E4/4, serii 5050 firmy igus. Fot. 1. Poniewa prowadniki stalowe nie wytrzymywa y d u ej ni szeêç miesi cy, firma Kronopol, ary, zastàpi a je prowadnikami z tworzywa sztucznego firmy igus Sp. z o.o., Warszawa od tego momentu okres u ytkowania urzàdzenia wyd u y si czterokrotnie (igus GmbH, Kolonia) ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 5

4 Prowadniki tej serii nadajà si szczególnie do du ych obcià eƒ, d ugich odcinków przesuwu oraz pracy w bardzo zanieczyszczonym bàdê wilgotnym otoczeniu. Cz Êci boczne tego prowadnika przewodów po- àczono ze sobà za pomocà opatentowanego po àczenia wpustowego (tak zwane po àczenie kszta towe). Dzi ki temu ogromnemu zwi kszeniu ulega Fot. 3. Nareszcie koniec z awariami mówi Grzegorz Szer (stoi z lewej strony), mistrz dzia u elektrycznego w firmie Kronopol (igus GmbH, Kolonia) Fot. 2. Stabilne w trudnych warunkach otoczenia: prowadnik przewodów E4/4, serii 5050, tutaj z àczàcym, Êrodkowym ogniwem; w celach kontroli na prowadniku napisano dat jego zamontowania (igus GmbH, Kolonia) stabilnoêç zarówno przy pchaniu, jak i ciàgni ciu prowadnika, a tak e wtedy, gdy na prowadnik dzia ajà wysokie boczne si y przyspieszenia bàdê skr cania. Firma igus dostarczy a prowadnik E4/ z àczàcym, Êrodkowym ogniwem. Z powodu wysokich obcià eƒ kablowych firma Kronopol mog a dzi ki temu zwi kszyç jeszcze bardziej d ugoêç samonoênà tego prowadnika. 6 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

5 Zarzàdzanie projektem w rozproszonym Êrodowisku biznesowym Praca w rozproszonym Êrodowisku biznesowym wymaga zorganizowania platformy informatycznej, która umo liwi wspólnà prac nad projektem. Do tego celu najlepiej nadajà si aplikacje opracowane w technologiach internetowych, które dzia ajà w przeglàdarkach internetowych jako strony internetowe. Przyk adem takiego rozwiàzania jest system PROEDIMS, który dostarcza wszystkich funkcji charakterystycznych dla systemów klasy PDM/PLM, efektywnie wspomagajàc prace w ró nych obszarach przedsi biorstwa. PROEDIMS to kompleksowe podejêcie, które dotyczy nie tylko integracji danych w aƒcuchu dzia aƒ biznesowych w czasie powstawania nowego wyrobu, ale równie synchronizacji tych dzia aƒ w dziedzinie czasu. Efektem tego jest dotrzymanie wymagaƒ okreêlonych w triadzie nowoczesnej produkcji i w us ugach, majàcej na celu: skracanie cykli, obni anie kosztów i podnoszenie jakoêci. Spe nienie tak przeciwstawnych wymagaƒ jest mo liwe po zastosowaniu najnowszych metod zarzàdzania cyklem ycia produktu i przy zastosowaniu innowacyjnych technologii. PROEDIMS to nowoczesne rozwiàzanie umo liwiajàce kompleksowe zarzàdzanie przedsi biorstwem w tradycyjnej strukturze hierarchicznej lub zarzàdzanie biznesowymi procesami w rozproszonej strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa zorientowanego na dynamiczne zmiany strukturalne oraz realizacj zadaƒ wed ug g ównych scenariuszy zarzàdzania projektami. System PROEDIMS zapewnia podstawowe funkcje niezb dne dla mened erów Êredniego i wy szego szczebla, in ynierów produkcji i liderów projektu. Wszystkie dynamiczne przebiegi w zakresie realizacji projektów, zarzàdzania dokumentacjà i workflow, zintegrowanego projektowania, planowania oraz synchronizacji logistyki i stanów magazynowych dost pne sà natychmiast. Dowolna opcja u ytkowa systemu dostosowana jest do struktury organizacyjnej, decyzyjnej i kompetencyjnej firmy. Wszystkie nieplanowane zmiany, pozytywne i negatywne, sà dost pne natychmiast na poszczególnych poziomach kompetencji i zarzàdzania. Do opracowania systemu zastosowano narz dzia informatyczne, które s u à do projektowania aplikacji internetowych. Aplikacja instalowana jest na serwerze, a u ytkownicy korzystajà z systemu przez przeglàdark internetowà. Opracowane i zaimplementowane w systemie algorytmy oraz metodologia pracy wspierajà dzia alnoêç przedsi biorstw w ró nych obszarach procesu wytwórczego: w organizacji prac w przedsi biorstwie, podczas projektowania i rozwoju produktu i procesów wytwórczych, w dzia aniach zwiàzanych z utrzymaniem ruchu i gospodarkà stanowiskami pracy i zasobami firmy oraz w ca ym procesie planowania i harmonogramowania produkcji wraz z monitorowaniem zaawansowania prac i wykorzystania zasobów produkcyjnych. Struktur systemu pokazano na rys. 1. Opis funkcji realizowanych przez system w poszczególnych obszarach Obszar I organizacja prac. Pierwszym etapem wspó pracy z klientem sà ustalenia dokonane podczas ofertowania. Akceptacja oferty koƒczy faz ustaleƒ i rozpoczyna si realizacja zamówienia. W systemie PROEDIMS na podstawie oferty rejestrowany jest kon- Rys. 1. Modu y i funkcje systemu przygotowania produkcji i zarzàdzania produkcjà dla MåP ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 7

6 trakt. Kontrakt zawiera informacje biznesowe, które sà wykorzystywane do komunikacji z klientem. Kontrakt dzielony jest na mniejsze zadania sà to zlecenia. W obr bie zlecenia generowane mogà byç ró e typy danych zapisanych w postaci elektronicznej, którymi system mo e zarzàdzaç. System daje mo liwoêç pracy grupowej nad dokumentem z jednoczesnym rejestrowaniem historii zmian w postaci wersji dokumentu. Koƒcowa postaç dokumentu, po akceptacji przez uprawnione osoby, staje si dokumentem obowiàzujàcym. WczeÊniejsze wersje sà dokumentami archiwalnymi. Istnieje mo liwoêç podglàdu wersji archiwalnych oraz uczynienia ich wersjami bie àcymi. Podczas projektowania systemu przyj to zasad, aby raz wprowadzone dane mo na by o wielokrotnie wykorzystywaç. Ka dy dokument mo e byç wielokrotnie wykorzystany, tzn. mo e wyst powaç w wielu projektach. Dokumenty mogà byç sklasyfikowane w zale noêci od potrzeb: mogà to byç projekty, zlecenia czy te wi ksze zadania. Integracja z popularnymi pakietami biurowymi (MS OFFICE, OPENOFFICE) daje mo liwoêç tworzenia szablonów dokumentów, a nast pnie ich automatycznego wype niania okreêlonymi danymi. Obieg dokumentów mo e byç zautomatyzowany przez wykorzystanie szablonów workflow. Standardowe przep ywy dokumentów mogà byç zamodelowane w dost pnym w systemie edytorze, a nast pnie wykorzystane do sterowania obiegiem dokumentów. System zapewnia dostarczenie zadaƒ w odpowiedniej kolejnoêci i czasie, zgodnie z wytycznymi opisanymi w szablonie workflow. Osoby na stanowiskach kierowniczych mogà na bie àco Êledziç post py prac w zakresie terminów i kosztów i reagowaç w przypadku wykrytych zagro eƒ. W Przeglàdzie Mechanicznym nr 3/2009 przedstawiono ogólnà struktur tego systemu oraz bardziej szczegó owo modu wspomagajàcy projektowanie konstrukcyjne. Podstawà wszelkich dzia aƒ jest struktura wyrobu, którà system tworzy na podstawie modeli z o eniowych w systemach CAD. Podstawowe funkcje dla obszaru I: Zarzàdzanie zleceniami umo liwiajàce w atwy i wizualny sposób rejestracj, monitorowanie i kontrolowanie post pu prac podczas realizacji projektów lub zleceƒ. Kontrola terminów kompletacji zadaƒ, szybkie szacowanie i ciàg a weryfikacja kosztów przedsi wzi cia. Zaawansowany system nadawania uprawnieƒ i kontroli dost pu, który efektywnie zarzàdza uprawnieniami u ytkowników, ogranicza ich prawa dost pu do danych i informacji oraz tworzy wirtualne zespo y zorientowane na projekt. Konfigurowalne funkcje do przeprowadzania wielowymiarowych analiz, zestawieƒ i obliczeƒ pozwalajàce na dokonywanie szybkich ocen, takich jak: zestawienia efektywnoêci pracowników w projektach, kosztów projektu, materia och onnoêci na projekt i wiele innych. atwe zarzàdzanie dokumentami i plikami z mo liwoêcià ich ochrony, wersjonowania, Êledzenia zmian oraz autoryzacji dost pu. Obszar II projektowanie konstrukcyjne i technologiczne. Projektowanie technologiczne odbywa si na zasadzie podobieƒstwa wyrobów. Mo na korzystaç z procesów, które by y opracowane w ramach wczeêniejszych projektów lub z bazy procesów wzorcowych. Wzorce zawierajà tylko podstawowe informacje i wymagajà uszczegó owienia w ramach konkretnego zlecenia (rys. 2). Podstawowe funkcje systemu w obszarze II sà nast pujàce: Mo liwoêç powiàzania operacji ze stanowiskiem pracy, narz dziami i oprzyrzàdowaniem oraz pracownikami niezb dnymi do wykonania danej operacji, zarzàdzanie wariantami i opcjami procesów oraz operacjami technologicznymi. Uniwersalny klasyfikator procesów oraz operacji, który zawiera wzorce dokumentów. Wspomaganie normowania czasowego i materia owego. Rys. 2. Przyk ad okna w systemie PROEDIMS dla obszaru projektowania konstrukcyjnego i technologicznego 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

7 Rys. 3. Monitorowanie produkcji w toku Emisja kompletnej dokumentacji technologicznej z przewodnikami technologicznymi, kartami operacji i zabiegów oraz odpowiednimi szkicami. Mo liwoêç wielokierunkowego wiàzania ze sobà produktów i procesów technologicznych, tzn. jeden produkt mo e mieç powiàzania z wieloma procesami technologicznymi, np. procesy alternatywne oraz jeden proces mo e byç powiàzany z wieloma produktami produkty technologicznie podobne. Szybka weryfikacja parametrów ekonomicznych opracowanego procesu; z ka dym stanowiskiem lub operacjà powiàzane sà parametry ekonomiczno-finansowe, np. grupa zaszeregowania, które pozwalajà na wst pne kalkulowanie i szacowanie kosztów wytworzenia produktu lub kosztów wprowadzenia zmian do produkcji. Obszar III zarzàdzanie stanowiskami pracy i narz dziami. Do sprawnego wspomagania projektowania technologicznego niezb dna jest funkcjonalnoêç w zakresie efektywnego utrzymywania sprawnoêci technicznej narz dzi, maszyn i urzàdzeƒ. Podstawowe funkcje z tego obszaru sà nast pujàce: Mo liwoêç przechowywania informacji dotyczàcych eksploatacji narz dzi, maszyn i urzàdzeƒ w zakresie lokalizacji, parametrów technicznych i danych opisowych (dokumentacji, rysunków) itp. Wybrane funkcje zwiàzane z ewidencjà stanowisk pracy i narz dzi: dane eksploatacyjne oraz technologiczne, historia zmian, generowanie powiàzaƒ mi dzy obiektami (np. obrabiarka, oprzyrzàdowanie i inne), historia eksploatacji, planowanie wy àczeƒ, planowanie dost pnoêci, nadawanie statusów zwiàzane z kalkulacjà kosztów utrzymania: robocizna w asna, robocizna obca, materia y, us ugi zewn trzne, graficzne przedstawienie modelu hali: statusy, lokalizacje, marszruty technologiczne, kalendarze stanowisk pracy. Tworzenie raportów informujàcych o ca ej historii danego obiektu: czasie ycia, awaryjnoêci, czasie wy àczenia z ruchu, historii remontów i zmian oraz aspektów ekonomicznych. Rys. 4. Modu PRODUKCJA Obszar IV monitorowanie produkcji w toku. Narz dzie dla pracowników odpowiedzialnych za rytmiczne i optymalne prowadzenie produkcji. Planowanie na poziomie operacyjnym oraz bezpoêrednia komunikacja z halà produkcyjnà pozwala na maksymalne wykorzystanie dost pnych Êrodków produkcji, szybkie wykrywanie problemów i reagowanie na zak ócenia produkcji. Monitorowanie zawansowania produkcji oraz jej kosztów w czasie rzeczywistym. Jednym z najwa niejszych obszarów w procesie wytwarzania jest planowanie produkcji. Jego znaczenie jest szczególnie widoczne w przedsi biorstwach o produkcji jednostkowej i ma oseryjnej. Jednym z modu ów systemu PRO- EDIMS jest modu PRODUKCJA, który pozwala na sprawne planowanie, sterowanie i monitorowanie produkcji oraz raportowanie zwrotne z hali produkcyjnej o zrealizowanych zadaniach. Modu ten wspomaga procesy decyzyjne osób odpowiedzialnych za rytmiczne realizowanie zadaƒ produkcyjnych. Oferuje on funkcje pozwalajàce w trybie on-line na b yskawicznà analiz zasobów produkcyjnych w dowolnym przedziale czasu, lokalizacj wàskich garde procesu produkcji oraz analiz efektywnoêci i obcià eƒ stanowisk pracy oraz zasobów ludzkich. Integralnym ele- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 9

8 mentem tego modu u jest narz dzie do harmonogramowania produkcji. Dzi ki harmonogramom wst pnym oraz w aêciwym, automatycznym oraz manualnym, a tak e ró nym metodom/algorytmom harmonogramowania, u ytkownik dysponuje efektywnym narz dziem do zarzàdzania produkcjà na poziomie operacyjnym (ang. Shop Floor Control). Zastosowane metody wizualizacji procesów realizowanych na halach produkcyjnych, w atwy i przejrzysty sposób, pozwalajà na szybkà ocen sytuacji w przedsi biorstwie. Za pomocà meldunków zwrotnych z hali produkcyjnej o zaawansowaniu produkcji oraz informacji o stanie i kalendarzach stanowisk pracy z modu u odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, algorytmy generujàce kolejne harmonogramy mogà na bie àco uwzgl dniaç aktualny stan procesów produkcyjnych. Modu ten jest zintegrowany z funkcjami odpowiedzialnymi za zarzàdzanie kontraktami oraz zleceniami bezpoêrednio i na bie àco przesy a informacje o czasach oraz kosztach realizacji kontraktów oraz o produkcji w toku. Modu PRODUKCJA jest równie narz dziem dla kierowników dzia- ów, mistrzów i brygadzistów, pozwalajàcym na zarzàdzanie podleg- ymi im pracownikami oraz magazynami wydzia owymi. Narz dzie to przeznaczone jest dla dzia ów planowania produkcji oraz dla kadry kierowniczej bezpoêrednio na hali produkcyjnej. Podstawowe funkcje z tego obszaru: Harmonogramowanie produkcji. Kontrolowanie zakresu prac i zwrotne raportowanie do modu u planowania informacji o zaawansowaniu procesu produkcyjnego na wydziale, w brygadzie, zespole. Planowanie, kontrolowanie i natychmiastowe raportowanie o produkcji w toku. Gromadzenie informacji o pracownikach, o ich dost pnoêci i wydajnoêci. Elastyczne zarzàdzanie produkcjà, rejestrowanie czasów pracy pracowników, szacowanie kosztów zmian z produkcji i opóênieƒ. Wymienione funkcje w po àczeniu z mo liwoêcià szybkiego harmonogramowania prac na hali produkcyjnej oraz szybkiego szacowania mo liwoêci wytwórczych firmy tworzà kompletne rozwiàzanie oczekiwane przez MÂP. Na ka dym etapie przygotowania i realizacji zleceƒ i projektów generowanych jest wiele ró nego rodzaju danych o charakterze finansowym, które przek adajà si na koszty przedsi wzi cia. Terminy i koszty sà dwoma podstawowymi parametrami decydujàcymi o efektywnoêci realizowanego przedsi wzi cia. PROEDIMS pozwala na budowanie dowolnych, nieograniczonych struktur projektów, pozwalajàc na swobodne stosowanie i wygodne wykorzystywanie systemu do prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Planowanie terminów mo e byç realizowane na kilku p aszczyznach, tzn. w kontekêcie ca- ego projektu, poszczególnych zaleceƒ lub zadaƒ. Wbudowane mechanizmy wizualizujàce oraz nadzorujàce zapewniajà pe nà wiedz i kontrol nad terminami i zaawansowaniem poszczególnych prac. Stosowane tutaj mogà byç nowoczesne metody informowania, jak czy sms. Równie istotnym parametrem oceny efektywnoêci, poza terminowoêcià realizacji prac, jest bud etowanie i controlling finansowy przedsi wzi cia. Ka de dzia anie realizowane w systemie PROEDIMS jest wykonywane w ramach projektów lub zleceƒ. Im bardziej rozbudowana jest struktura projektu, tym dok adniej prowadzona jest ewidencja i analiza miejsc powstawania kosztów przedsi wzi cia przez system. Rejestrowane koszty pozwalajà na ka dym etapie projektowania, produkcji czy realizacji us ugi natychmiast okreêliç bie àcà materia och onnoêç przedsi wzi cia oraz pracoch onnoêç wynikajàcà z zarejestrowanych czasów pracy pracowników umys owych lub czasu trwania operacji technologicznych dla pracowników produkcyjnych. W ten sposób mo na monitorowaç pracoch onnoêç zarówno prac zwiàzanych z rozwojem dokumentacji lub obs ugi klienta czy prac administracyjnych, jak i prac na hali produkcyjnej lub przedsi biorstw kooperujàcych. Tak zebrane informacje w dowolnej chwili mogà byç porównywane z zak adanymi kosztami szacowanymi na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej produktu lub dokumentacji technologicznej po normowaniu czasowym i materia owym. Dodatkowy interfejs do komunikacji z systemem Rys. 5. Bud etowanie i controlling finansowy w systemie PROEDIMS 10 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

9 finansowo-ksi gowym pozwala na pe en controlling przedsi wzi cia uwzgl dniajàcy dodatkowe sk adniki finansowe, jak: dane kadrowo- -p acowe, koszty wydzia owe i ogólne oraz inne specyficzne dla przedsi biorstwa sk adniki. Wszystkie zaprezentowane obszary korzystajà z funkcji wspomagania zarzàdzania projektami oraz przep ywem prac w firmie i poza nià, np. w oddzia ach, u kooperantów i dostawców. Specjalny modu komunikujàcy w optymalny, zdefiniowany przez u ytkownika sposób sam, w jednym miejscu, w sposób kompleksowy, dostarcza informacji o zdarzeniach i nowoêciach, które pojawi y si w wyniku dzia ania systemu, dzi ki czemu u ytkownik nie musi poszukiwaç i przeglàdaç ró nych modu ów systemu, aby dowiedzieç si o aktualnych pracach lub problemach firmy. Rozwijany od wielu lat i zweryfikowany w praktycznych zastosowaniach system (trzecia generacja), z mo liwoêcià integracji ze Êrodowiskiem CAD/CAM oraz ERP/SCM, umo liwia implementacj o niespotykanej funkcjonalnoêci u ytkowej i pe nej elastycznoêci we wdro- eniu, jak i pe nà adaptacyjnoêç do potrzeb u ytkownika. Wszystkie procesy w firmie sà transparentne i realizowane we w aêciwym czasie przez w aêciwe osoby. PROEDIMS zapewnia natychmiastowy dost p do pe nej wiedzy o aktualnym stanie procesów w firmie. Wi cej o mo liwoêciach i funkcjonalnoêci systemu PROEDIMS mo na znaleêç na stronie internetowej: Mariusz Cholewa Jacek Czajka Adam Konopa Politechnika Wroc awska Wonderware Industry Application for Packaging nowe rozwiàzanie dla linii pakujàcych Nowe rozwiàzanie informatyczne, bazujàce na rozwiàzaniu Wonderware MES z oferty firmy ASTOR, jest przeznaczone do zastosowania w przedsi biorstwach produkujàcych ywnoêç i dobra konsumpcyjne oraz wsz dzie tam, gdzie odbywajà si procesy pakowania. Wonderware Industry Application for Packaging zapewnia zarzàdzanie i monitoring procesu w czasie rzeczywistym, a tak e pomiary wydajnoêci i efektywnoêci linii pakujàcych. Nowa aplikacja zosta a opracowana z myêlà o spe nieniu oczekiwaƒ wspó czesnych firm produkcyjnych w bran y spo ywczej, w zakresie zapewnienia surowych norm jakoêci produktu, wynikajàcych z wymagaƒ prawnych i dotyczàcych bezpieczeƒstwa, tak e tych zwiàzanych z ochronà Êrodowiska i odpowiednià gospodarkà odpadami. Industry Application for Packaging pomaga w zminimalizowaniu zu ycia materia ów i energii, a tak e we wdra aniu najlepszych praktyk produkcyjnych. Jako pierwsze zosta o wprowadzone na rynek rozwiàzanie Wonderware IndustryPack Water & Wastewater dedykowane dla bran y wodno-kanalizacyjnej. Nast pnie na rynku pojawi o si rozwiàzanie wspomagajàce zarzàdzanie infrastrukturà w przedsi biorstwach Wonderware Industry Application for Facility Management. Industry Application for Packaging wykorzystuje mo liwoêci kluczowych produktów Wonderware: Platformy Systemowej, InTouch, Historian oraz Wonderware MES. Ta kombinacja produktów i funkcji daje mened erom procesów pakowania mo liwoêç atwego wdra ania dobrych praktyk produkcyjnych i operacyjnych, prowadzàcych do oszcz dnoêci czasu i kosztów produkcji, oraz do poprawienia zdolnoêci decyzyjnych na wszystkich poziomach przedsi biorstwa. Dzi ki wykorzystaniu Platformy Systemowej Wonderware, opartej na architekturze ArchestrA, Industry Application for Packaging stanowi doskona e skalowalne rozwiàzanie Rys. 1. Struktura systemu Wonderware Industry Application for Packaging ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/

10 dla procesów pakowania, które mo e byç stopniowo rozbudowywane od pojedynczej linii a do du ego, z o onego systemu produkcyjnego obejmujàcego kilka fabryk. Elastyczne narz dzia s u àce do analizy danych i raportowania zdarzeƒ, alarmów i efektywnoêci procesu produkcyjnego sà udost pniane w ramach portalu raportowego Wonderware Information Server, b dàcego cz Êcià Platformy Systemowej Wonderware. Information Server wykorzystuje technologi Microsoft SQL Server 2005 Rys. 2. Wyglàd ekranu z aplikacji Wonderware Industry Application for Packaging Reporting Services i zawiera zbiór szablonów raportów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania i zarzàdzania raportami. Wi cej informacji o produkcie u dystrybutora, w firmie ASTOR lub na stronie: wonderware Kryzys nie dotknà MACH-TOOL-a Spowolnienie gospodarcze nie wp yn o negatywnie na stan zg oszeƒ do udzia u w kolejnej edycji Salonu Obrabiarek i Narz dzi MACHTOOL, która odb dzie w Poznaniu czerwca 2009 r. SpecjaliÊci od marketingu Êwietnie zdajà sobie spraw, e w obecnej trudnej sytuacji rynkowej udzia w targach to doskona a okazja do umocnienia wizerunku i pozycji firmy oraz jednoznaczne Êwiadectwo dobrej kondycji finansowej przedsi biorstwa. W Salonie MACH-TOOL 2009 nie zabraknie liderów rynku. Zainteresowanie udzia em w tegorocznej edycji wyrazi o wiele liczàcych si w bran y firm, w tym m. in. Abplanalp Consulting, AFM Andrychów, Alfleth, AVIA, Bison-Bial, Carl Zeiss, Cloos- -Polska, DMG Polska, Eckert, Elesa+Ganter, FAT, GE Fanuc Automation, Iskar, Isotek, Janus, Jazon, KVT Polska, KTR Polska, LVD-Polska, Tajmac, TRUMPF Polska. Podobnie jak w roku ubieg ym w ramach ekspozycji wydzielony zostanie park tematyczny Rapid Technologie. Ofercie wystawców towarzyszyç b dzie ciekawy program specjalistycznych konferencji i warsztatów. Salon MACH-TOOL jest integralnà cz Êcià targów ITM Polska najwi kszych w Nowej Europie targów nowoczesnych technologii przemys- owych. W tym roku na powierzchni blisko mkw. swojà innowacyjnà ofert przedstawi ponad 1000 firm z kilkudziesi ciu krajów. W sk ad ekspozycji targów ITM Polska oprócz Salonu MACH-TOOL wchodzà: HAPE Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Nap dów, METALFORUM Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemys u Metalowego, SURFEX Salon Technologii Obróbki Powierzchni, WELDING Salon Spawalnictwa, TRANSPORTA oraz BEZPIECZE STWO PRACY w PRZE- MYÂLE. Swojà ofert przedstawià równie najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zgromadzone w Salonie Nauka dla Gospodarki, m.in. instytuty prowadzàce badania nad najnowszymi technologiami z zakresu obróbki metali. Honorowy patronat nad tegorocznà edycjà sprawujà Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Organizatorzy zapraszajà na stron internetowà Salonu MACH-TOOL (www.machtool.mtp.pl), gdzie zamieszczane sà najêwie sze informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeƒ. Tutaj znajduje si te formularz rejestracyjny dla zwiedzajàcych jego wype nienie upowa nia do zni ki przy zakupie biletu wst pu na targi. Wysoko odporne tworzywo w he mach stra ackich KM Ultrason E2010 HC, nowe wysoko odporne tworzywo firmy BASF, znalaz o niedawno zastosowanie przy produkcji he mów stra ackich. Producent sprz tu ochronnego, firma PAB z Chorwacji, u ywa przezroczystego wariantu HC (High Clarity) tego materia u do produkcji wizjerów he mów stra ackich FIRE HT 04 o du ej odpornoêci na bardzo wysokie temperatury. Jest to pierwsze handlowe zastosowanie tego nowego tworzywa. He my stra ackie i wizjery projektowane zgodnie z wyjàtkowo surowymi kryteriami muszà wytrzymywaç bez uszkodzenia temperatur 250 C przez 30 minut, a tak e zachowaç 10-sekundowà odpornoêç na temperatur dochodzàcà nawet do 1000 C. Dzi ki temperaturze przemiany szklistej 225 C, jaka cechuje Ultrason E, tworzywo to znakomicie spe nia stawiane wymagania. Obok doskona ej odpornoêci na wysokie temperatury tworzywo cechuje du a twardoêç, która sprawia, e jest ono tak e bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne nawet w ekstremalnych warunkach. He m oraz wizjer wytwarzane sà za pomocà metody formowania wtryskowego, która zapewnia uzyskanie nawet bardzo z o onych kszta tów ze zintegrowanymi funkcjami. He m wa y zaledwie 1,2 kg, dzi ki czemu jest wygodny w u yciu. Firma BASF, przygotowujàc nowy wariant tworzywa Ultrason, zadba a, aby zmniejszyç typowe ó te zabarwienie tworzywa, uzyskujàc doskona à czystoêç wizualnà. W rezultacie typ HC àczy wysokà przezroczystoêç z w aêciwoêciami charakteryzujàcymi Ultrason E: odpornoêcià na hydroliz, chemikalia i wysokie temperatury. 12 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009