problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp. z o.o. na temat najnowszych rozwiàzaƒ oferowanych przez firm w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych. W trakcie spotkania przedstawiciele firmy: Tomasz R ysko (fot.) i Piotr Stiasny zaprezentowali strategi i mo liwe opcje modernizacji maszyn pomiarowych. Firma Renishaw oferuje u ytkownikom maszyn wspó rz dnoêciowych pe nà us ug modernizacji, zapewniajàc przejêcie do technologii pomiarów w pi ciu osiach, REVO. Modernizacja maszyn wspó rz dnoêciowych odbywa si z wykorzystaniem uniwersalnego uk adu sterowania UCC2 oraz nowego pakietu oprogramowania pomiarowego MODUS. Do tej pory system pomiarowy REVO pracujàcy w pi ciu osiach by dost pny na rynku tylko dla u ytkowników maszyn pomiarowych Mitutoyo, Wenzel, Dukin i Metris, u ytkownicy innych maszyn nie mieli mo liwoêci korzystania z tej technologii. Dodatkowo firma zapewnia wyspecjalizowany serwis i pomoc technicznà. U ytkownicy zmodernizowanych maszyn b dà w przysz- oêci mogli korzystaç z u atwionego dost pu do innowacji Renishaw. Przed przystàpieniem do modernizacji maszyny pomiarowej specjaliêci z firmy Renishaw dokonujà oceny cz Êci mechanicznych i elektrycznych ka dej maszyny wspó rz dnoêciowej, tak aby klient wiedzia, czego mo e oczekiwaç. Ponadto przysz e wyposa enie REVO b dzie umo liwiaç pomiary parametrów struktury geometrycznej powierzchni (dost pne w ciàgu roku 2009), umo liwiajàc wbudowanie w zautomatyzowany proces kontroli na maszynie wspó rz dnoêciowej zadaƒ kontroli jakoêci, wymagajàcych du ego nak adu czynnoêci r cznych. Oprócz systemu REVO, u ytkownicy modernizowanych maszyn mogà tak e dokonywaç wyboru Model CAD bloku silnika w oprogramowaniu MODUS, zobrazowany pomiar powierzchni przylegania uszczelki spoêród bogatego asortymentu sond elektrostykowych oraz skanujàcych firmy Renishaw, montowanych na przegubie uchylno- -obrotowym PH10 uznawanym za standard bran owy. Uniwersalny uk ad sterowania maszyn wspó rz dnoêciowych Renishaw UCC2 stanowi najwa niejszà cz Êç zmodernizowanej maszyny wspó rz dnoêciowej. Dzi ki po àczeniu ze wzmacniaczem mocy serwonap dów firmy Renishaw umo liwia on precyzyjne sterowanie maksymalnie pi cioma osiami równoczesnych przemieszczeƒ na maszynach o ró nych wymiarach. UCC2 to uniwersalny interfejs dla wszystkich sond Renishaw, który mo e zbieraç dane o badanej powierzchni z szybkoêcià do 4000 punktów na sekund. Mapa b dów maszyny jest dostarczana w otwartym formacie, co pozwala u ytkownikom samodzielnie przeprowadzaç kalibracj. Dodatkowe u atwienie stanowi dost pnoêç kompensacji temperaturowej. UCC2 spe nia tak e wymagania standardu I++ DME, zapewniajàc u ytkownikom swobod w stosowaniu dowolnego oprogramowania pomiarowego, które jest zgodne z I++. Jednym z przyk adów takiego oprogramowania jest nowy pakiet MODUS firmy Renishaw. Dzi ki pe nej obs udze ró nych typów sond, w tym systemu REVO, oprogramowanie MODUS stanowi wielofunkcyjnà platform dla pomiarów w pi ciu osiach. Do g ównych funkcji nale y programowanie off-line wspomagane przez system CAD z pe nà symulacjà i detekcjà kolizji dla przemieszczeƒ w pi ciu osiach, w asna obs uga DMIS, certyfikowane algorytmy matematyczne, rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym oraz mo liwoêci dostosowania sposobu wyprowadzania wyników (rys.). Oprogramowanie MODUS zosta o opracowane na bazie pakietu oprogramowania pomiarowego Metris Camio i b dzie doskonalone w celu zapewnienia obs ugi wszystkich przysz ych innowacji Renishaw w zakresie technologii uk adów sterowania i sond. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 3

2 Inventor of the Month Firma Autodesk nadaje co miesiàc tytu Inventor of the Month jednemu z u ytkowników oprogramowania Autodesk Inventor oprogramowania 3D pozwalajàcego na tworzenie cyfrowych prototypów. Zwyci zcy sà wybierani za doskona oêç w zakresie projektów in ynieryjnych oraz prze omowà innowacyjnoêç. Tytu Inventor of the Month za luty 2009 r. Autodesk przyzna firmie Cochlear producentowi implantów s uchowych. Cochlear skutecznie wykorzystuje oprogramowanie Autodesk Inventor do ulepszania cyfrowych prototypów kostnych implantów s uchowych Baha. Aparaty Baha wykorzystujà bezpoêrednie przewodnictwo kostne, przekazujàc dêwi k do ucha wewn trznego drogà kostnà. Dzi ki temu, u osób z uszkodzonymi lub niewykszta conymi strukturami przewodzàcycmi ucha, dêwi k jest przekazywany do Êlimaka, w efekcie czego mogà normalnie s yszeç i funkcjonowaç w yciu codziennym korzystaç z telefonu, uczestniczyç w spotkaniach. Tworzenie kostnych implantów s uchowych Baha wymaga bardzo precyzyjnego projektowania i wytwarzania poszczególnych elementów w skali tysi cznych milimetra. Autodesk Inventor pomaga w uzyskaniu tej precyzji, dostarczajàc szczegó owych trójwymiarowych obrazów projektowanych produktów. Tradycyjne aparaty s uchowe wykorzystujà przewodnictwo powietrzne do przenoszenia dêwi ków. Jednak osoby cierpiàce na nieprawid owoêci w obr bie struktur przewodzàcych ucha nie mogà korzystaç z tej metody. Alternatywnym rozwiàzaniem sà aparaty Baha, wykorzystujàce implanty tytanowe umieszczone za uchem logi.cad i logi.doc sà programami do automatyzacji produkcji austriackiej firmy logi.cals, która od przesz o 20 lat produkuje najnowoczeêniejsze programy dla techniki automatyzacyjnej, przemys u procesów i planowania urzàdzeƒ przemys owych. Programy logi.cad i logi.doc sà stosowane do planowania urzàdzeƒ, niezale nego od hardware u programowania rozwiàzaƒ automatyzacyjnych oraz specjalnego generowania kodów dla systemów automatyki. w koêciach czaszki oraz zewn trzny procesor dêwi ku. Procesor ten odbiera dêwi ki z otoczenia, przetwarza je na wibracje, które z kolei docierajà do Êlimaka, omijajàc uszkodzone cz Êci ucha. To bezpoêrednie przewodnictwo zapewnia znacznie lepszà jakoêç odbieranego dêwi ku. Podczas gdy tradycyjne aparaty s uchowe mocno zwi kszajà poziom dêwi ku, aby skompensowaç uszkodzenia s uchu, aparaty Baha zapewniajà s yszenie na poziomie zbli onym do naturalnego, eliminujàc ró ne niedogodnoêci zwiàzane z u ywaniem aparatów wykorzystujàcych przewodnictwo powietrzne. logi.cals, logi.cad i logi.doc oprogramowanie do zarzàdzania projektami PrzejrzystoÊç pomi dzy logi.cad i logi.doc jest zagwarantowana formatem danych, u ywanym przez oba programy. Logi.DOC jest niezale nym od norm narz dziem do planowania urzàdzeƒ, które mo e zostaç dopasowane do najró niejszych norm planowania. Logi.CAD s u y jako platforma automatyzacyjna, która jest niezale na od okreêlonego u ywanego hardware u i dzi ki swoim elastycznym mo liwoêciom po àczeƒ z ka dym rodzajem systemów automatyzacyjnych odpowiada w szczególnoêci wymaganiom OEM. Aktualizacje logi.cad i logi.doc wersja 5.1 zwiàzane sà wielomonitorowymi stanowiskami pracy, z po- àczeniem z Office oraz innowacyjnymi w aêciwoêciami edytora FBD (Function Block Diagramm). Ulepszenia w zakresie u ytkowania pozwalajà na bardziej indywidualne ustawienia monitora oraz stworzenie list menu. Równie z myêlà o automatykach i konstruktorach urzàdzeƒ u atwiono umieszczanie obiektów na desce kreêlarskiej oraz usuwanie poszczególnych elementów. Nowa funkcja po àczenia z Office powoduje to, e logi.cad/logi.doc staje si coraz bardziej uniwersalnym edytorem dokumentów poza podstawowymi funkcjami, takimi jak projektowanie, programowanie, symulacja, generowanie kodów oraz testowanie. 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

3 Po szeêciu miesiàcach nast powa koniec Prowadniki przewodów z tworzywa sztucznego zast pujà wersje stalowe Bogate w tradycje, nale àce do grupy szwajcarskiej Swiss Krono Group przedsi biorstwo Kronopol Sp. z o.o. z ar jest jednym z najwi kszych na Êwiecie producentów p yt wiórowych i wyrobów drewnopochodnych. To jedyne przedsi biorstwo, które w jednym miejscu produkuje wszystkie trzy rodzaje p yt drewnopochodnych (p yty wiórowe, p yty OSB i MDF). WielkoÊç rocznej produkcji p yt wynosi 1,3 mln m 3, eksportowanych do ponad 40 krajów. Na terenie zak adu o powierzchni oko o 55 hektarów pracuje 1200 osób. Prowadniki igusa znalaz y szerokie zastosowanie w dziale laminowania p yt, gdzie w tej chwili pracuje 8 ciàgów produkcyjnych. Trzy prasy ciàg ego zgniotu firmy Siempelkamp by y poczàtkowo wyposa one w stalowe prowadniki przewodów. Prowadniki te wytrzymywa y jednak tylko szeêç miesi cy i ciàgle pojawia y si problemy z cz Êciami ruchomymi prowadnika informuje Grzegorz Szer, mistrz dzia u elektrycznego w firmie Kronopol. W koƒcu ci kie prowadniki stalowe zastàpiono samonoênymi prowadnikami z tworzywa sztucznego firmy igus Sp. z o.o., Warszawa. Rozwiàzanie z tworzywa sztucznego, pomimo pracy w trudnych warunkach otoczenia, wytrzymuje ju od 24 miesi cy i nie dosz o w tym czasie do ani jednej awarii. Ju na chwil obecnà oznacza to dla nas czterokrotnie d u szy okres u ytkowania. Grzegorz Szer prowadzi szczegó owà ewidencj okresów u ytkowania urzàdzeƒ. W celach kontrolnych napisa on ponadto na prowadnikach przewodów bia ym kolorem dat ich zamontowania. Jak informuje Grzegorz Szer Prowadniki igusa ciàgle pracujà i sà w bardzo dobrym stanie. Du e obcià enia kablowe w zastosowaniach samonoênych Prasy KT do drewna wyposa ono w prowadnik przewodów z tworzywa sztucznego z systemu E4/4, serii 5050 firmy igus. Fot. 1. Poniewa prowadniki stalowe nie wytrzymywa y d u ej ni szeêç miesi cy, firma Kronopol, ary, zastàpi a je prowadnikami z tworzywa sztucznego firmy igus Sp. z o.o., Warszawa od tego momentu okres u ytkowania urzàdzenia wyd u y si czterokrotnie (igus GmbH, Kolonia) ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 5

4 Prowadniki tej serii nadajà si szczególnie do du ych obcià eƒ, d ugich odcinków przesuwu oraz pracy w bardzo zanieczyszczonym bàdê wilgotnym otoczeniu. Cz Êci boczne tego prowadnika przewodów po- àczono ze sobà za pomocà opatentowanego po àczenia wpustowego (tak zwane po àczenie kszta towe). Dzi ki temu ogromnemu zwi kszeniu ulega Fot. 3. Nareszcie koniec z awariami mówi Grzegorz Szer (stoi z lewej strony), mistrz dzia u elektrycznego w firmie Kronopol (igus GmbH, Kolonia) Fot. 2. Stabilne w trudnych warunkach otoczenia: prowadnik przewodów E4/4, serii 5050, tutaj z àczàcym, Êrodkowym ogniwem; w celach kontroli na prowadniku napisano dat jego zamontowania (igus GmbH, Kolonia) stabilnoêç zarówno przy pchaniu, jak i ciàgni ciu prowadnika, a tak e wtedy, gdy na prowadnik dzia ajà wysokie boczne si y przyspieszenia bàdê skr cania. Firma igus dostarczy a prowadnik E4/ z àczàcym, Êrodkowym ogniwem. Z powodu wysokich obcià eƒ kablowych firma Kronopol mog a dzi ki temu zwi kszyç jeszcze bardziej d ugoêç samonoênà tego prowadnika. 6 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

5 Zarzàdzanie projektem w rozproszonym Êrodowisku biznesowym Praca w rozproszonym Êrodowisku biznesowym wymaga zorganizowania platformy informatycznej, która umo liwi wspólnà prac nad projektem. Do tego celu najlepiej nadajà si aplikacje opracowane w technologiach internetowych, które dzia ajà w przeglàdarkach internetowych jako strony internetowe. Przyk adem takiego rozwiàzania jest system PROEDIMS, który dostarcza wszystkich funkcji charakterystycznych dla systemów klasy PDM/PLM, efektywnie wspomagajàc prace w ró nych obszarach przedsi biorstwa. PROEDIMS to kompleksowe podejêcie, które dotyczy nie tylko integracji danych w aƒcuchu dzia aƒ biznesowych w czasie powstawania nowego wyrobu, ale równie synchronizacji tych dzia aƒ w dziedzinie czasu. Efektem tego jest dotrzymanie wymagaƒ okreêlonych w triadzie nowoczesnej produkcji i w us ugach, majàcej na celu: skracanie cykli, obni anie kosztów i podnoszenie jakoêci. Spe nienie tak przeciwstawnych wymagaƒ jest mo liwe po zastosowaniu najnowszych metod zarzàdzania cyklem ycia produktu i przy zastosowaniu innowacyjnych technologii. PROEDIMS to nowoczesne rozwiàzanie umo liwiajàce kompleksowe zarzàdzanie przedsi biorstwem w tradycyjnej strukturze hierarchicznej lub zarzàdzanie biznesowymi procesami w rozproszonej strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa zorientowanego na dynamiczne zmiany strukturalne oraz realizacj zadaƒ wed ug g ównych scenariuszy zarzàdzania projektami. System PROEDIMS zapewnia podstawowe funkcje niezb dne dla mened erów Êredniego i wy szego szczebla, in ynierów produkcji i liderów projektu. Wszystkie dynamiczne przebiegi w zakresie realizacji projektów, zarzàdzania dokumentacjà i workflow, zintegrowanego projektowania, planowania oraz synchronizacji logistyki i stanów magazynowych dost pne sà natychmiast. Dowolna opcja u ytkowa systemu dostosowana jest do struktury organizacyjnej, decyzyjnej i kompetencyjnej firmy. Wszystkie nieplanowane zmiany, pozytywne i negatywne, sà dost pne natychmiast na poszczególnych poziomach kompetencji i zarzàdzania. Do opracowania systemu zastosowano narz dzia informatyczne, które s u à do projektowania aplikacji internetowych. Aplikacja instalowana jest na serwerze, a u ytkownicy korzystajà z systemu przez przeglàdark internetowà. Opracowane i zaimplementowane w systemie algorytmy oraz metodologia pracy wspierajà dzia alnoêç przedsi biorstw w ró nych obszarach procesu wytwórczego: w organizacji prac w przedsi biorstwie, podczas projektowania i rozwoju produktu i procesów wytwórczych, w dzia aniach zwiàzanych z utrzymaniem ruchu i gospodarkà stanowiskami pracy i zasobami firmy oraz w ca ym procesie planowania i harmonogramowania produkcji wraz z monitorowaniem zaawansowania prac i wykorzystania zasobów produkcyjnych. Struktur systemu pokazano na rys. 1. Opis funkcji realizowanych przez system w poszczególnych obszarach Obszar I organizacja prac. Pierwszym etapem wspó pracy z klientem sà ustalenia dokonane podczas ofertowania. Akceptacja oferty koƒczy faz ustaleƒ i rozpoczyna si realizacja zamówienia. W systemie PROEDIMS na podstawie oferty rejestrowany jest kon- Rys. 1. Modu y i funkcje systemu przygotowania produkcji i zarzàdzania produkcjà dla MåP ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 7

6 trakt. Kontrakt zawiera informacje biznesowe, które sà wykorzystywane do komunikacji z klientem. Kontrakt dzielony jest na mniejsze zadania sà to zlecenia. W obr bie zlecenia generowane mogà byç ró e typy danych zapisanych w postaci elektronicznej, którymi system mo e zarzàdzaç. System daje mo liwoêç pracy grupowej nad dokumentem z jednoczesnym rejestrowaniem historii zmian w postaci wersji dokumentu. Koƒcowa postaç dokumentu, po akceptacji przez uprawnione osoby, staje si dokumentem obowiàzujàcym. WczeÊniejsze wersje sà dokumentami archiwalnymi. Istnieje mo liwoêç podglàdu wersji archiwalnych oraz uczynienia ich wersjami bie àcymi. Podczas projektowania systemu przyj to zasad, aby raz wprowadzone dane mo na by o wielokrotnie wykorzystywaç. Ka dy dokument mo e byç wielokrotnie wykorzystany, tzn. mo e wyst powaç w wielu projektach. Dokumenty mogà byç sklasyfikowane w zale noêci od potrzeb: mogà to byç projekty, zlecenia czy te wi ksze zadania. Integracja z popularnymi pakietami biurowymi (MS OFFICE, OPENOFFICE) daje mo liwoêç tworzenia szablonów dokumentów, a nast pnie ich automatycznego wype niania okreêlonymi danymi. Obieg dokumentów mo e byç zautomatyzowany przez wykorzystanie szablonów workflow. Standardowe przep ywy dokumentów mogà byç zamodelowane w dost pnym w systemie edytorze, a nast pnie wykorzystane do sterowania obiegiem dokumentów. System zapewnia dostarczenie zadaƒ w odpowiedniej kolejnoêci i czasie, zgodnie z wytycznymi opisanymi w szablonie workflow. Osoby na stanowiskach kierowniczych mogà na bie àco Êledziç post py prac w zakresie terminów i kosztów i reagowaç w przypadku wykrytych zagro eƒ. W Przeglàdzie Mechanicznym nr 3/2009 przedstawiono ogólnà struktur tego systemu oraz bardziej szczegó owo modu wspomagajàcy projektowanie konstrukcyjne. Podstawà wszelkich dzia aƒ jest struktura wyrobu, którà system tworzy na podstawie modeli z o eniowych w systemach CAD. Podstawowe funkcje dla obszaru I: Zarzàdzanie zleceniami umo liwiajàce w atwy i wizualny sposób rejestracj, monitorowanie i kontrolowanie post pu prac podczas realizacji projektów lub zleceƒ. Kontrola terminów kompletacji zadaƒ, szybkie szacowanie i ciàg a weryfikacja kosztów przedsi wzi cia. Zaawansowany system nadawania uprawnieƒ i kontroli dost pu, który efektywnie zarzàdza uprawnieniami u ytkowników, ogranicza ich prawa dost pu do danych i informacji oraz tworzy wirtualne zespo y zorientowane na projekt. Konfigurowalne funkcje do przeprowadzania wielowymiarowych analiz, zestawieƒ i obliczeƒ pozwalajàce na dokonywanie szybkich ocen, takich jak: zestawienia efektywnoêci pracowników w projektach, kosztów projektu, materia och onnoêci na projekt i wiele innych. atwe zarzàdzanie dokumentami i plikami z mo liwoêcià ich ochrony, wersjonowania, Êledzenia zmian oraz autoryzacji dost pu. Obszar II projektowanie konstrukcyjne i technologiczne. Projektowanie technologiczne odbywa si na zasadzie podobieƒstwa wyrobów. Mo na korzystaç z procesów, które by y opracowane w ramach wczeêniejszych projektów lub z bazy procesów wzorcowych. Wzorce zawierajà tylko podstawowe informacje i wymagajà uszczegó owienia w ramach konkretnego zlecenia (rys. 2). Podstawowe funkcje systemu w obszarze II sà nast pujàce: Mo liwoêç powiàzania operacji ze stanowiskiem pracy, narz dziami i oprzyrzàdowaniem oraz pracownikami niezb dnymi do wykonania danej operacji, zarzàdzanie wariantami i opcjami procesów oraz operacjami technologicznymi. Uniwersalny klasyfikator procesów oraz operacji, który zawiera wzorce dokumentów. Wspomaganie normowania czasowego i materia owego. Rys. 2. Przyk ad okna w systemie PROEDIMS dla obszaru projektowania konstrukcyjnego i technologicznego 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

7 Rys. 3. Monitorowanie produkcji w toku Emisja kompletnej dokumentacji technologicznej z przewodnikami technologicznymi, kartami operacji i zabiegów oraz odpowiednimi szkicami. Mo liwoêç wielokierunkowego wiàzania ze sobà produktów i procesów technologicznych, tzn. jeden produkt mo e mieç powiàzania z wieloma procesami technologicznymi, np. procesy alternatywne oraz jeden proces mo e byç powiàzany z wieloma produktami produkty technologicznie podobne. Szybka weryfikacja parametrów ekonomicznych opracowanego procesu; z ka dym stanowiskiem lub operacjà powiàzane sà parametry ekonomiczno-finansowe, np. grupa zaszeregowania, które pozwalajà na wst pne kalkulowanie i szacowanie kosztów wytworzenia produktu lub kosztów wprowadzenia zmian do produkcji. Obszar III zarzàdzanie stanowiskami pracy i narz dziami. Do sprawnego wspomagania projektowania technologicznego niezb dna jest funkcjonalnoêç w zakresie efektywnego utrzymywania sprawnoêci technicznej narz dzi, maszyn i urzàdzeƒ. Podstawowe funkcje z tego obszaru sà nast pujàce: Mo liwoêç przechowywania informacji dotyczàcych eksploatacji narz dzi, maszyn i urzàdzeƒ w zakresie lokalizacji, parametrów technicznych i danych opisowych (dokumentacji, rysunków) itp. Wybrane funkcje zwiàzane z ewidencjà stanowisk pracy i narz dzi: dane eksploatacyjne oraz technologiczne, historia zmian, generowanie powiàzaƒ mi dzy obiektami (np. obrabiarka, oprzyrzàdowanie i inne), historia eksploatacji, planowanie wy àczeƒ, planowanie dost pnoêci, nadawanie statusów zwiàzane z kalkulacjà kosztów utrzymania: robocizna w asna, robocizna obca, materia y, us ugi zewn trzne, graficzne przedstawienie modelu hali: statusy, lokalizacje, marszruty technologiczne, kalendarze stanowisk pracy. Tworzenie raportów informujàcych o ca ej historii danego obiektu: czasie ycia, awaryjnoêci, czasie wy àczenia z ruchu, historii remontów i zmian oraz aspektów ekonomicznych. Rys. 4. Modu PRODUKCJA Obszar IV monitorowanie produkcji w toku. Narz dzie dla pracowników odpowiedzialnych za rytmiczne i optymalne prowadzenie produkcji. Planowanie na poziomie operacyjnym oraz bezpoêrednia komunikacja z halà produkcyjnà pozwala na maksymalne wykorzystanie dost pnych Êrodków produkcji, szybkie wykrywanie problemów i reagowanie na zak ócenia produkcji. Monitorowanie zawansowania produkcji oraz jej kosztów w czasie rzeczywistym. Jednym z najwa niejszych obszarów w procesie wytwarzania jest planowanie produkcji. Jego znaczenie jest szczególnie widoczne w przedsi biorstwach o produkcji jednostkowej i ma oseryjnej. Jednym z modu ów systemu PRO- EDIMS jest modu PRODUKCJA, który pozwala na sprawne planowanie, sterowanie i monitorowanie produkcji oraz raportowanie zwrotne z hali produkcyjnej o zrealizowanych zadaniach. Modu ten wspomaga procesy decyzyjne osób odpowiedzialnych za rytmiczne realizowanie zadaƒ produkcyjnych. Oferuje on funkcje pozwalajàce w trybie on-line na b yskawicznà analiz zasobów produkcyjnych w dowolnym przedziale czasu, lokalizacj wàskich garde procesu produkcji oraz analiz efektywnoêci i obcià eƒ stanowisk pracy oraz zasobów ludzkich. Integralnym ele- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009 9

8 mentem tego modu u jest narz dzie do harmonogramowania produkcji. Dzi ki harmonogramom wst pnym oraz w aêciwym, automatycznym oraz manualnym, a tak e ró nym metodom/algorytmom harmonogramowania, u ytkownik dysponuje efektywnym narz dziem do zarzàdzania produkcjà na poziomie operacyjnym (ang. Shop Floor Control). Zastosowane metody wizualizacji procesów realizowanych na halach produkcyjnych, w atwy i przejrzysty sposób, pozwalajà na szybkà ocen sytuacji w przedsi biorstwie. Za pomocà meldunków zwrotnych z hali produkcyjnej o zaawansowaniu produkcji oraz informacji o stanie i kalendarzach stanowisk pracy z modu u odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, algorytmy generujàce kolejne harmonogramy mogà na bie àco uwzgl dniaç aktualny stan procesów produkcyjnych. Modu ten jest zintegrowany z funkcjami odpowiedzialnymi za zarzàdzanie kontraktami oraz zleceniami bezpoêrednio i na bie àco przesy a informacje o czasach oraz kosztach realizacji kontraktów oraz o produkcji w toku. Modu PRODUKCJA jest równie narz dziem dla kierowników dzia- ów, mistrzów i brygadzistów, pozwalajàcym na zarzàdzanie podleg- ymi im pracownikami oraz magazynami wydzia owymi. Narz dzie to przeznaczone jest dla dzia ów planowania produkcji oraz dla kadry kierowniczej bezpoêrednio na hali produkcyjnej. Podstawowe funkcje z tego obszaru: Harmonogramowanie produkcji. Kontrolowanie zakresu prac i zwrotne raportowanie do modu u planowania informacji o zaawansowaniu procesu produkcyjnego na wydziale, w brygadzie, zespole. Planowanie, kontrolowanie i natychmiastowe raportowanie o produkcji w toku. Gromadzenie informacji o pracownikach, o ich dost pnoêci i wydajnoêci. Elastyczne zarzàdzanie produkcjà, rejestrowanie czasów pracy pracowników, szacowanie kosztów zmian z produkcji i opóênieƒ. Wymienione funkcje w po àczeniu z mo liwoêcià szybkiego harmonogramowania prac na hali produkcyjnej oraz szybkiego szacowania mo liwoêci wytwórczych firmy tworzà kompletne rozwiàzanie oczekiwane przez MÂP. Na ka dym etapie przygotowania i realizacji zleceƒ i projektów generowanych jest wiele ró nego rodzaju danych o charakterze finansowym, które przek adajà si na koszty przedsi wzi cia. Terminy i koszty sà dwoma podstawowymi parametrami decydujàcymi o efektywnoêci realizowanego przedsi wzi cia. PROEDIMS pozwala na budowanie dowolnych, nieograniczonych struktur projektów, pozwalajàc na swobodne stosowanie i wygodne wykorzystywanie systemu do prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Planowanie terminów mo e byç realizowane na kilku p aszczyznach, tzn. w kontekêcie ca- ego projektu, poszczególnych zaleceƒ lub zadaƒ. Wbudowane mechanizmy wizualizujàce oraz nadzorujàce zapewniajà pe nà wiedz i kontrol nad terminami i zaawansowaniem poszczególnych prac. Stosowane tutaj mogà byç nowoczesne metody informowania, jak czy sms. Równie istotnym parametrem oceny efektywnoêci, poza terminowoêcià realizacji prac, jest bud etowanie i controlling finansowy przedsi wzi cia. Ka de dzia anie realizowane w systemie PROEDIMS jest wykonywane w ramach projektów lub zleceƒ. Im bardziej rozbudowana jest struktura projektu, tym dok adniej prowadzona jest ewidencja i analiza miejsc powstawania kosztów przedsi wzi cia przez system. Rejestrowane koszty pozwalajà na ka dym etapie projektowania, produkcji czy realizacji us ugi natychmiast okreêliç bie àcà materia och onnoêç przedsi wzi cia oraz pracoch onnoêç wynikajàcà z zarejestrowanych czasów pracy pracowników umys owych lub czasu trwania operacji technologicznych dla pracowników produkcyjnych. W ten sposób mo na monitorowaç pracoch onnoêç zarówno prac zwiàzanych z rozwojem dokumentacji lub obs ugi klienta czy prac administracyjnych, jak i prac na hali produkcyjnej lub przedsi biorstw kooperujàcych. Tak zebrane informacje w dowolnej chwili mogà byç porównywane z zak adanymi kosztami szacowanymi na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej produktu lub dokumentacji technologicznej po normowaniu czasowym i materia owym. Dodatkowy interfejs do komunikacji z systemem Rys. 5. Bud etowanie i controlling finansowy w systemie PROEDIMS 10 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

9 finansowo-ksi gowym pozwala na pe en controlling przedsi wzi cia uwzgl dniajàcy dodatkowe sk adniki finansowe, jak: dane kadrowo- -p acowe, koszty wydzia owe i ogólne oraz inne specyficzne dla przedsi biorstwa sk adniki. Wszystkie zaprezentowane obszary korzystajà z funkcji wspomagania zarzàdzania projektami oraz przep ywem prac w firmie i poza nià, np. w oddzia ach, u kooperantów i dostawców. Specjalny modu komunikujàcy w optymalny, zdefiniowany przez u ytkownika sposób sam, w jednym miejscu, w sposób kompleksowy, dostarcza informacji o zdarzeniach i nowoêciach, które pojawi y si w wyniku dzia ania systemu, dzi ki czemu u ytkownik nie musi poszukiwaç i przeglàdaç ró nych modu ów systemu, aby dowiedzieç si o aktualnych pracach lub problemach firmy. Rozwijany od wielu lat i zweryfikowany w praktycznych zastosowaniach system (trzecia generacja), z mo liwoêcià integracji ze Êrodowiskiem CAD/CAM oraz ERP/SCM, umo liwia implementacj o niespotykanej funkcjonalnoêci u ytkowej i pe nej elastycznoêci we wdro- eniu, jak i pe nà adaptacyjnoêç do potrzeb u ytkownika. Wszystkie procesy w firmie sà transparentne i realizowane we w aêciwym czasie przez w aêciwe osoby. PROEDIMS zapewnia natychmiastowy dost p do pe nej wiedzy o aktualnym stanie procesów w firmie. Wi cej o mo liwoêciach i funkcjonalnoêci systemu PROEDIMS mo na znaleêç na stronie internetowej: Mariusz Cholewa Jacek Czajka Adam Konopa Politechnika Wroc awska Wonderware Industry Application for Packaging nowe rozwiàzanie dla linii pakujàcych Nowe rozwiàzanie informatyczne, bazujàce na rozwiàzaniu Wonderware MES z oferty firmy ASTOR, jest przeznaczone do zastosowania w przedsi biorstwach produkujàcych ywnoêç i dobra konsumpcyjne oraz wsz dzie tam, gdzie odbywajà si procesy pakowania. Wonderware Industry Application for Packaging zapewnia zarzàdzanie i monitoring procesu w czasie rzeczywistym, a tak e pomiary wydajnoêci i efektywnoêci linii pakujàcych. Nowa aplikacja zosta a opracowana z myêlà o spe nieniu oczekiwaƒ wspó czesnych firm produkcyjnych w bran y spo ywczej, w zakresie zapewnienia surowych norm jakoêci produktu, wynikajàcych z wymagaƒ prawnych i dotyczàcych bezpieczeƒstwa, tak e tych zwiàzanych z ochronà Êrodowiska i odpowiednià gospodarkà odpadami. Industry Application for Packaging pomaga w zminimalizowaniu zu ycia materia ów i energii, a tak e we wdra aniu najlepszych praktyk produkcyjnych. Jako pierwsze zosta o wprowadzone na rynek rozwiàzanie Wonderware IndustryPack Water & Wastewater dedykowane dla bran y wodno-kanalizacyjnej. Nast pnie na rynku pojawi o si rozwiàzanie wspomagajàce zarzàdzanie infrastrukturà w przedsi biorstwach Wonderware Industry Application for Facility Management. Industry Application for Packaging wykorzystuje mo liwoêci kluczowych produktów Wonderware: Platformy Systemowej, InTouch, Historian oraz Wonderware MES. Ta kombinacja produktów i funkcji daje mened erom procesów pakowania mo liwoêç atwego wdra ania dobrych praktyk produkcyjnych i operacyjnych, prowadzàcych do oszcz dnoêci czasu i kosztów produkcji, oraz do poprawienia zdolnoêci decyzyjnych na wszystkich poziomach przedsi biorstwa. Dzi ki wykorzystaniu Platformy Systemowej Wonderware, opartej na architekturze ArchestrA, Industry Application for Packaging stanowi doskona e skalowalne rozwiàzanie Rys. 1. Struktura systemu Wonderware Industry Application for Packaging ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/

10 dla procesów pakowania, które mo e byç stopniowo rozbudowywane od pojedynczej linii a do du ego, z o onego systemu produkcyjnego obejmujàcego kilka fabryk. Elastyczne narz dzia s u àce do analizy danych i raportowania zdarzeƒ, alarmów i efektywnoêci procesu produkcyjnego sà udost pniane w ramach portalu raportowego Wonderware Information Server, b dàcego cz Êcià Platformy Systemowej Wonderware. Information Server wykorzystuje technologi Microsoft SQL Server 2005 Rys. 2. Wyglàd ekranu z aplikacji Wonderware Industry Application for Packaging Reporting Services i zawiera zbiór szablonów raportów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania i zarzàdzania raportami. Wi cej informacji o produkcie u dystrybutora, w firmie ASTOR lub na stronie: wonderware Kryzys nie dotknà MACH-TOOL-a Spowolnienie gospodarcze nie wp yn o negatywnie na stan zg oszeƒ do udzia u w kolejnej edycji Salonu Obrabiarek i Narz dzi MACHTOOL, która odb dzie w Poznaniu czerwca 2009 r. SpecjaliÊci od marketingu Êwietnie zdajà sobie spraw, e w obecnej trudnej sytuacji rynkowej udzia w targach to doskona a okazja do umocnienia wizerunku i pozycji firmy oraz jednoznaczne Êwiadectwo dobrej kondycji finansowej przedsi biorstwa. W Salonie MACH-TOOL 2009 nie zabraknie liderów rynku. Zainteresowanie udzia em w tegorocznej edycji wyrazi o wiele liczàcych si w bran y firm, w tym m. in. Abplanalp Consulting, AFM Andrychów, Alfleth, AVIA, Bison-Bial, Carl Zeiss, Cloos- -Polska, DMG Polska, Eckert, Elesa+Ganter, FAT, GE Fanuc Automation, Iskar, Isotek, Janus, Jazon, KVT Polska, KTR Polska, LVD-Polska, Tajmac, TRUMPF Polska. Podobnie jak w roku ubieg ym w ramach ekspozycji wydzielony zostanie park tematyczny Rapid Technologie. Ofercie wystawców towarzyszyç b dzie ciekawy program specjalistycznych konferencji i warsztatów. Salon MACH-TOOL jest integralnà cz Êcià targów ITM Polska najwi kszych w Nowej Europie targów nowoczesnych technologii przemys- owych. W tym roku na powierzchni blisko mkw. swojà innowacyjnà ofert przedstawi ponad 1000 firm z kilkudziesi ciu krajów. W sk ad ekspozycji targów ITM Polska oprócz Salonu MACH-TOOL wchodzà: HAPE Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Nap dów, METALFORUM Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemys u Metalowego, SURFEX Salon Technologii Obróbki Powierzchni, WELDING Salon Spawalnictwa, TRANSPORTA oraz BEZPIECZE STWO PRACY w PRZE- MYÂLE. Swojà ofert przedstawià równie najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zgromadzone w Salonie Nauka dla Gospodarki, m.in. instytuty prowadzàce badania nad najnowszymi technologiami z zakresu obróbki metali. Honorowy patronat nad tegorocznà edycjà sprawujà Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Organizatorzy zapraszajà na stron internetowà Salonu MACH-TOOL (www.machtool.mtp.pl), gdzie zamieszczane sà najêwie sze informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeƒ. Tutaj znajduje si te formularz rejestracyjny dla zwiedzajàcych jego wype nienie upowa nia do zni ki przy zakupie biletu wst pu na targi. Wysoko odporne tworzywo w he mach stra ackich KM Ultrason E2010 HC, nowe wysoko odporne tworzywo firmy BASF, znalaz o niedawno zastosowanie przy produkcji he mów stra ackich. Producent sprz tu ochronnego, firma PAB z Chorwacji, u ywa przezroczystego wariantu HC (High Clarity) tego materia u do produkcji wizjerów he mów stra ackich FIRE HT 04 o du ej odpornoêci na bardzo wysokie temperatury. Jest to pierwsze handlowe zastosowanie tego nowego tworzywa. He my stra ackie i wizjery projektowane zgodnie z wyjàtkowo surowymi kryteriami muszà wytrzymywaç bez uszkodzenia temperatur 250 C przez 30 minut, a tak e zachowaç 10-sekundowà odpornoêç na temperatur dochodzàcà nawet do 1000 C. Dzi ki temperaturze przemiany szklistej 225 C, jaka cechuje Ultrason E, tworzywo to znakomicie spe nia stawiane wymagania. Obok doskona ej odpornoêci na wysokie temperatury tworzywo cechuje du a twardoêç, która sprawia, e jest ono tak e bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne nawet w ekstremalnych warunkach. He m oraz wizjer wytwarzane sà za pomocà metody formowania wtryskowego, która zapewnia uzyskanie nawet bardzo z o onych kszta tów ze zintegrowanymi funkcjami. He m wa y zaledwie 1,2 kg, dzi ki czemu jest wygodny w u yciu. Firma BASF, przygotowujàc nowy wariant tworzywa Ultrason, zadba a, aby zmniejszyç typowe ó te zabarwienie tworzywa, uzyskujàc doskona à czystoêç wizualnà. W rezultacie typ HC àczy wysokà przezroczystoêç z w aêciwoêciami charakteryzujàcymi Ultrason E: odpornoêcià na hydroliz, chemikalia i wysokie temperatury. 12 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 5/2009

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Internetowe rozwiàzania dla firm Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 2 Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu.

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. B.Braun SpaceOneView Program do Zarzàdzania Alarmami U atwia prac na Intensywnej Terapii Automatyczne Systemy Infuzyjne Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. Sprawne Zarzàdzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ Wojciech BORATY SKI Politechnika wi tokrzyska w Kielcach SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ 1. Wst p Obecnie w Polsce istnieje du a liczba firm zajmuj cych si produkcj i wdra

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Społeczny udział wtworzeniu lokalnego prawa Lepiej współdecydować niż protestować, gdy już inni podjęli

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie

ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie Zarzàdzaj lepiej Sprzedawaj wi cej Osiàgaj lepsze wyniki Zainstaluj i gotowe! ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie poleca ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie Korzysta z niego 2,8 mln u ytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 130 9551 Poz. 1073 1073 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej 3.1.3.4 8/23/10 3:46 PM Page 1 (Black plate) ZAGADNIENIA PRAWNE Cz Êç 3, rozdzia 1, podrozdzia 3.4, str. 1 3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej przygotowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

income icdispatcher mobilna niezale no

income icdispatcher mobilna niezale no bezpiecze stwo income icdispatcher mobilna niezale no wydajno niezawodno income sp. z o.o. 31-111 Kraków, Al. Krasi skiego 1/3 NIP: 522-26-06-651 Centrala: +48 12 428 68 40 // +48 12 428 68 41 Dzia handlowy:

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes * Architekci Âwiata Internetu WszechstronnoÊç Wszechstronne telefony dla sprawniejszej komunikacji Seria Reflexes produkcji firmy Alcatel jest kompletnà serià telefonów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów E13/20055 Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów Teraz dost pny tak e w podzia ce 3M-JB Pasek Polyflex JB to synonim wysokiej mocy w ma ych napædach. Opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Enterprise Solutions Sage Enterprise Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Sage Enterprise Kompleksowa obs uga finansów, dystrybucji, produkcji i us ug w Êrednich i du ych przedsi biorstwach System Sage Enterprise

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie finansami. Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie finansami. Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie finansami Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie finansami Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Zarzàdzanie finansami 6 Definicja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH WARSZAWA, luty- marzec 2014r. 1 ZAKRES PRAKTYK Do uzyskania dyplomu jest konieczne odbycie przez ka dego studenta praktyk zawodowych w wymiarze: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH. Epicor Vantage

EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH. Epicor Vantage EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Epicor Vantage EPICOR VANTAGE Nowa generacja oprogramowania do zarzàdzania produkcjà W Epicor Software Corporation wiemy, e przedsi biorstwa produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo