Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004"

Transkrypt

1 KNOWLEDGE MANAGEMENT Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004 Raport badawczy ADVISORY

2 Spis treêci Wst p1 1 Streszczenie 2 2 Metodologia 4 Cele badania 4 Opis badania 4 Respondenci 4 Definicje 4 3 Stan zarzàdzania wiedzà w Polsce 5 Strategia zarzàdzania wiedzà 5 Poziom implementacji zarzàdzania wiedzà 5 Znaczenie zarzàdzania wiedzà dla naczelnego kierownictwa 6 4 Kto odpowiada za zarzàdzanie wiedzà? 7 Or downicy zarzàdzania wiedzà 7 Departamenty odpowiedzialne za zarzàdzanie wiedzà 7 5 Dotychczasowe doêwiadczenia z zarzàdzaniem wiedzà 8 KorzyÊci zarzàdzania wiedzà 8 Problemy zwiàzane z zarzàdzaniem wiedzà 9 Straty z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà 9 6 Zarzàdzanie wiedzà a technologia 10 Poziom zastosowania nowoczesnych technologii 10 Najbardziej i najmniej skuteczne technologie w zarzàdzaniu wiedzà 11 Rozwój technologii 12 7 Organizacyjne aspekty zarzàdzania wiedzà 13 Inicjatywy zarzàdzania wiedzà 13 8 Podsumowanie 14 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - samoocena 15 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - ocena KPMG 16

3 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 1 Wst p W nowoczesnej gospodarce wiedza jest najcenniejszym zasobem i jedynym êród em trwa ej przewagi konkurencyjnej. Dlatego jednym z najwi kszych wyzwaƒ, przed jakim stojà organizacje w Polsce jest przekszta cenie wizji "zarzàdzania wiedzà" w realne rozwiàzania oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych i niematerialnych tak, by w sposób trwa y przyczynia y si one do tworzenia wartoêci dodanej. Niniejszy raport ukazuje obecny stan zarzàdzania wiedzà w najwi kszych organizacjach dzia ajàcych w Polsce oraz perspektywy zarzàdzania wiedzà w przysz oêci. Nawiàzuje do wczeêniejszych badaƒ firmy KPMG w szczególnoêci: Knowledge Management Research Report 1998, Knowledge Management Research Report 2000 oraz European Knowledge Management Survey 2002/2003. Badania pokaza y, i organizacje majà coraz wi kszà ÊwiadomoÊç roli zarzàdzania wiedzà i korzyêci p ynàcych z przemyêlanego i systematycznego podejêcia do wykorzystania posiadanych zasobów niematerialnych. Z drugiej strony poziom wdro enia kompleksowych rozwiàzaƒ metod i narz dzi zarzàdzania wiedzà pozostaje bardziej wyzwaniem na przysz oêç ni codziennoêcià. W praktycznym wykorzystaniu zasobów wiedzy le y du y potencja, niestety w wi kszoêci nadal niewykorzystany. Ârednie straty ponoszone rocznie przez polskie przedsi biorstwa z tytu u nieefektywnego zarzàdzania posiadanà przez nie wiedzà i informacjami mo na szacowaç na ponad PLN na jednego zatrudnionego. Fundamentalnego znaczenia nabiera odpowiedê na pytania o to jak zarzàdzaç kapita em wiedzy pracowników? Jak chroniç go przed utratà? Jak go pomna aç? Jak wymieniaç si wiedzà w ró nych formach? Jak budowaç wizerunek organizacji efektywnie zarzàdzajàcej wiedzà? Mimo poczàtkowych obaw, badania spotka y si z bardzo yczliwym przyj ciem respondentów. Dlatego pragniemy podzi kowaç wszystkim 121 organizacjom, które zgodzi y si w nich uczestniczyç i podzieli y si swymi doêwiadczeniami. Dzi kujemy równie naszemu partnerowi firmie SMG/KRC Millward Brown Company za przeprowadzenie badaƒ w naszym imieniu. Mariusz Strojny, Kierownik projektu, KPMG Risk Advisory Services

4 2 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Streszczenie Zarzàdzanie wiedzà staje si uznanym elementem rzeczywistoêci biznesowej Nasze badania obj y 121 du ych przedsi biorstw i organizacji dzia ajàcych w Polsce z przychodami powy ej 40 milionów euro rocznie i zatrudniajàcych co najmniej 250 osób. Respondentami byli cz onkowie najwy szego szczebla kierownictwa. Wdro enie programu zarzàdzania wiedzà deklaruje 15 procent organizacji, a ponad po owa (59 procent) jest w trakcie wdra ania lub rozpatruje mo liwoêç wdro enia zarzàdzania wiedzà. Wi kszoêç badanych planuje mocniejsze zaanga owanie si w inicjatywy z zakresu zarzàdzania wiedzà w nadchodzàcych latach. Rozwój pracowników jest g ównà korzyêcià p ynàcà z zarzàdzania wiedzà G ównym powodem wdra ania i rozwijania zarzàdzania wiedzà jest rozwój pracowników, który uzyska najwy szy odsetek maksymalnych ocen (71 procent) oraz najwy szà ocen àcznà 8,0 w skali od 1 do 10. Nast pna w kolejnoêci poprawa innowacyjnoêci uzyska a 63 procent maksymalnych ocen i ocen àcznà w wysokoêci 7,6. Charakterystyczne jest, i aspekty finansowe majàce bezpoêrednie prze o enie na wynik przedsi biorstwa, czyli wzrost przychodów lub redukcja kosztów otrzyma y ni sze oceny (odpowiednio 37 i 50 procent oraz 6,6 i 7,2 ). Ârednia àczna ocena dla wszystkich uwzgl dnionych kategorii jest jednak relatywnie wysoka i wynosi ponad 7,2 co Êwiadczy o tym, i respondenci dostrzegajà silnà zale noêç pomi dzy zarzàdzaniem wiedzà a strategicznymi celami organizacji. Brakuje czasu na dzielenie si wiedzà Przedsi biorstwa wskaza y problemy, które napotykajà w wyniku braku wdro enia i stosowania praktyk zarzàdzania wiedzà. A 64 procent respondentów uwa a, e najwi kszym z nich jest brak czasu na dzielenie si wiedzà. Nat ok informacji i powtarzanie tych samych czynnoêci zosta y rozpoznane jako cz sto pojawiajàce si problemy utrudniajàce sprawne zarzàdzanie przedsi biorstwem odpowiednio przez 57 i 40 procent respondentów. Przedsi biorstwa przywiàzujà coraz wi kszà wag do inicjatyw zarzàdzania wiedzà Rosnàce zainteresowanie inicjatywami zarzàdzania wiedzà mo e wynikaç z faktu, i a 87 procent badanych organizacji posiada lub zamierza stworzyç strategi zarzàdzania wiedzà w najbli szym czasie. Inne najcz Êciej stosowane obecnie lub planowane przedsi wzi cia to projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà oraz programy dzielenia si "dobrymi praktykami" (po 89 procent wskazaƒ). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy si wdra anie narz dzi do pomiaru aktywów niematerialnych (76 procent) oraz tworzenie i rozwój wspólnot praktyków (communities of practice) - 70 procent odpowiedzi. Ogólny poziom

5 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 3 zainteresowania inicjatywami z zakresu zarzàdzania wiedzà jest wysoki, choç z drugiej strony poziom ich implementacji nie przekracza 25 procent (wyjàtkiem jest program dzielenia si dobrymi praktykami oraz benchmarking stosowane obecnie przez odpowiednio 43 i 36 procent organizacji). Technologia skutecznie wspiera zarzàdzanie wiedzà Narz dzia technologiczne stanowià istotne wsparcie dla zarzàdzania wiedzà. Najcz Êciej stosowanymi technologiami sà kolejno Internet (98 procent) i Intranet (79 procent), które sà równie uznawane za najbardziej skuteczne w zarzàdzaniu wiedzà (odpowiednio 44 procent i 46 procent wskazaƒ). Respondenci nie sà jeszcze przekonani do technologii typu systemy lokalizacji ekspertów oraz systemy sztucznej inteligencji, które uznajà za najmniej skuteczne (odpowiednio 36 i 46 procent). Generalnie z perspektywy zarzàdzania wiedzà wszystkie uwzgl dnione w badaniu technologie zosta y ocenione jako bardziej skuteczne ni nieskuteczne. Najmniejsza rozbie noêç wystàpi a w przypadku ma o rozpowszechnionych systemów sztucznej inteligencji (5 procent wskazaƒ na zdecydowanie skuteczna i 3 procent wskazaƒ na zdecydowanie nieskuteczna ). Nale y te zwróciç uwag, e technologie powszechnie znane i stosowane uzyska y zdecydowanie lepsze oceny ni te mniej rozpowszechnione. Zarzàdzanie wiedzà jest inicjatywà wspieranà przez najwy szy szczebel kierownictwa Ponad dwie trzecie (69 procent) respondentów stwierdzi o, i naczelne kierownictwo ich organizacji przywiàzuje wysokà lub bardzo wysokà wag do zarzàdzania wiedzà. Zarzàd i wy szy szczebel zarzàdzania sà równie najwi kszymi or downikami tej koncepcji i najmocniej nalegajà na jej wdro enie. Od chaosu do systemu Zgodnie z metodologià KPMG Knowledge Management Journey uszeregowaliêmy badane organizacje na skali rozwoju organizacyjnego od poziomu pierwszego - chaosu (knowledge chaotic), przez poziom ÊwiadomoÊci (knowledge aware), ukierunkowania (knowledge focused), zarzàdzania (knowledge managed) a do poziomu piàtego - systemowego zintegrowania (knowledge centric). W trakcie badaƒ 61 procent organizacji pozostawa o wcià na najni szym poziomie chaosu, charakteryzujàcym si brakiem powiàzaƒ zarzàdzania wiedzà z celami organizacji oraz tym, e wykorzystanie zasobów wiedzy ma charakter przypadkowy i nieformalny. Zaledwie 1 procent badanych osiàgn o poziom czwarty zarzàdzania wiedzà, a adne nie osiàgn o poziomu najwy szego. Jednak e po uwzgl dnieniu planowanych inwestycji w ciàgu jednego roku wi kszoêç badanych organizacji (57 procent) ma szanse osiàgnàç poziom trzeci - ukierunkowania, a poziom zarzàdzania i systemowego zintegrowania odpowiednio 4 i 3 procent. W dalszej przysz oêci dwa najwy sze poziomy ma szanse osiàgnàç àcznie 42 procent organizacji.

6 4 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Metodologia 19% 11% Cele badania Celem badania by o ukazanie aktualnego stanu zarzàdzania wiedzà w du ych przedsi biorstwach i organizacjach dzia ajàcych na terenie Polski, zidentyfikowanie wiodàcych inicjatyw s u àcych podnoszeniu efektywnoêci zarzàdzania zasobami wiedzy, a tak e porównanie poziomu zaawansowania organizacji we wdra aniu rozwiàzaƒ w zakresie zarzàdzania wiedzà w Polsce i na Êwiecie. 27% 7% 4% 3% 4% Produkcja (dobra konsumpcyjne) Produkcja (dobra przemys owe) Sektor chemiczny, farmaceutyczny i energetyczny Sektor finansowy Handel Us ugi Sektor publiczny Sektor informacyjny, komunikacyjny i rozrywkowy Transport Opis badania Badanie zosta o przeprowadzone na zlecenie KPMG przez instytut SMG/KRC Millward Brown Company w lipcu 2004 roku, na reprezentatywnej próbie 121 du ych firm oraz organizacji dzia ajàcych w Polsce o przychodach powy ej 40 milionów euro rocznie i zatrudniajàcych co najmniej 250 pracowników. Do badania zakwalifikowano du e przedsi biorstwa i organizacje, gdy ze wzgl du na skal dzia ania i stopieƒ dywersyfikacji w aênie w tej grupie istnieje najwi ksza potrzeba stosowania metod i technik zarzàdzania wiedzà. Wywiady przeprowadzono metodà CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). W badaniu wzi y udzia przedsi biorstwa reprezentujàce najwa niejsze bran e i sektory gospodarki, a tak e organizacje z sektora publicznego. 8% 4% 4% 17% 27% Respondenci Ankieta zosta a skierowana do Prezesów, Dyrektorów Generalnych, ich zast pców oraz innych osób z kierownictwa firmy. W rezultacie ponad 80 procent ankietowanych stanowili cz onkowie zarzàdu, odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczàcych strategicznych kierunków rozwoju organizacji. 1 Definicje Na potrzeby badania przyj to poni sze definicje: 1 16% Zarzàdzanie wiedzà (KM - Knowledge Management): Prezes/Dyrektor Generalny V-ce prezes Dyrektor personalny Dyrektor finansowy Cz onek zarzàdu (nie pe niàcy innej funkcji) Dyrektor ds. organizacyjnych Dyrektor handlowy/sprzeda y/marketingu Inna osoba z kierownictwa Systematyczne i zorganizowane wykorzystanie zasobów wiedzy do usprawnienia funkcjonowania organizacji. Zasoby wiedzy: Obejmujà wiedz o klientach, produktach, procesach, konkurentach itd., w postaci formalnej (bazy danych, dokumenty) oraz nieskodyfikowanej (ludzie).

7 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 5 Stan zarzàdzania wiedzà w Polsce Strategia zarzàdzania wiedzà ZapytaliÊmy respondentów czy ich organizacje posiadajà strategi zarzàdzania wiedzà (zgodnie z definicjà zarzàdzania wiedzà zamieszczonà w poprzednim punkcie). Ogó em, 46 procent przyzna o, e tak. Jest to mniej ni pi ç lat temu w analogicznym badaniu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej gdzie 64 procent firm deklarowa o posiadanie takiej strategii 1. SpoÊród organizacji deklarujàcych posiadanie strategii zarzàdzania wiedzà w 64 procentach przypadków jest ona sformalizowana. W rezultacie w odniesieniu do ca ej badanej próby 121 organizacji nieca e 30 procent posiada jà w postaci formalnego dokumentu. Czy Paƒstwa organizacja posiada strategi zarzàdzania wiedzà? Tak Nie/nie wiem 46% 54% Poziom implementacji zarzàdzania wiedzà Wdro enie programu zarzàdzania wiedzà deklaruje zaledwie 15 procent respondentów. JednoczeÊnie 26 procent twierdzi, e nie ma takiego programu ani nie rozpatrywa o potrzeby jego wdro enia. Z drugiej strony 31 procent organizacji jest w trakcie wdra ania lub rozpatruje mo liwoêç wdro enia zarzàdzania wiedzà(28 procent). Âwiadczyç to mo e o tym, i nasze organizacje sà dopiero na poczàtku drogi do wdro enia rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania wiedzà. SpoÊród 121 badanych organizacji nie znalaz a si ani jedna, która po rozpatrzeniu potrzeby wdro enia zarzàdzania wiedzà nie zdecydowa a si na wdro enie. Porównujàc te wyniki z sytuacjà w krajach wysoko rozwini tych nadal pozostajemy w tyle gdy 5 lat temu wdro enie zarzàdzania wiedza deklarowa o 34 procent firm amerykaƒskich i a 42 procent firm z Wielkiej Brytanii. Czy strategia zarzàdzania wiedzà jest sformalizowana/zapisana? 64% 36% Tak Nie/nie wiem Które z poni szych stwierdzeƒ najlepiej opisuje Paƒstwa organizacj? N=56 (organizacje posiadajàce strategi zarzàdzania wiedzà) Program zarzàdzania wiedzà jest w trakcie wdra ania 31% Rozpatrujemy czy istnieje potrzeba wdro enia takiego programu 28% Nie mamy takiego programu / Nie rozpatrywaliêmy potrzeby jego wdro enia 26% Program zarzàdzania wiedzà zosta wdro ony 15% RozpatrywaliÊmy czy istnieje potrzeba jego wdro enia i zdecydowaliêmy go nie wdra aç 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 Knowledge Management Research Report 2000, KPMG Consulting 1999.

8 6 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Znaczenie zarzàdzania wiedzà dla naczelnego kierownictwa ZapytaliÊmy respondentów o nastawienie kierownictwa do inicjatywy zarzàdzania wiedzà. Po owa z nich stwierdzi a, i naczelne kierownictwo przyk ada wysokà wag do zarzàdzania wiedzà. Co czwarty respondent uwa a, i jest ona Êrednia", a co piàty, e jest ona bardzo wysoka". Niskà" lub bardzo niskà" wag do zarzàdzania wiedzà deklaruje àcznie zaledwie 5 procent respondentów. Jakà wag naczelne kierownictwo przywiàzuje do efektywnego zarzàdzania wiedzà i wykorzystania kapita u intelektualnego? Wysokà 50% Ârednià 26% Bardzo wysokà 19% Niskà 3% Bardzo niskà 0% 10% 20% 30% 40% 50%

9 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 7 Kto odpowiada za zarzàdzanie wiedzà? Or downicy zarzàdzania wiedzà W przypadku a 42 procent badanych organizacji to Zarzàd najmocniej nalega /nalega na wdro enie zarzàdzania wiedzà. W drugiej kolejnoêci najwa niejszym inicjatorem okaza si wy szy szczebel zarzàdzania (22 procent wskazaƒ). Wed ug mi dzynarodowych badaƒ KPMG sytuacja w krajach wysoko rozwini tych by a odwrotna: to kierownicy wy szego szczebla najsilniej naciskali na wdro enie zarzàdzania wiedzà, a w drugiej kolejnoêci Zarzàd (odpowiednio 41 procent i 32 procent). Departamenty odpowiedzialne za zarzàdzanie wiedzà Zarzàdzanie wiedzà wydaje si byç postrzegane przez respondentów przez pryzmat zarzàdzania zasobami ludzkimi. A 44 procent wskazuje na Dzia HR/Personalny jako ten, który ma/b dzie mia wiodàcà rol w zarzàdzaniu wiedzà. Zalewie 2 procent organizacji wskaza o dzia IT choç badania prowadzone w krajach zachodnich w aênie w dziale IT upatrywa y lidera zarzàdzania wiedzà. Stosunkowo du a liczba wskazaƒ na kilka departamentów àcznie" (25 procent) pokazuje, i organizacje postrzegajà zarzàdzanie wiedzà jako inicjatyw ponad podzia ami, wymagajàcà zaanga owania ze strony ró nych departamentów. Kto w organizacji najmocniej nalega /nalega na wdro enie zarzàdzania wiedzà? Zarzàd Wy szy szczebel zarzàdzania 21% Ró ne 7% Âredni szczebel zarzàdzania 7% Pracownicy 1% Inne / brak odpowiedzi 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% W przypadku wdro enia/wdra ania formalnego programu zarzàdzania wiedzà, który departament ma/b dzie mia wiodàcà rol w tym przedsi wzi ciu? Dzia HR / personalny Kilka departamentów àcznie Dzia finansowy Dzia operacyjny Dzia marketingu Dzia B + R (badawczo rozwojowy) Dzia IT Dzia sprzeda y Inny departament 5% 5% 4% 1% 25% 4 44% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50%

10 8 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Dotychczasowe doêwiadczenia z zarzàdzaniem wiedzà KorzyÊci zarzàdzania wiedzà ZapytaliÊmy respondentów o rol, jakà zarzàdzanie wiedzà odgrywa dla osiàgni cia kluczowych celów organizacji. Najwy szà ocen àcznà 8 na skali od 1 do 10 (gdzie 1 to ca kowicie nieistotna, a 10 bardzo istotna ) osiàgnà rozwój pracowników. Potwierdza to naszà wczeêniejszà obserwacj, e kierownictwo polskich przedsi biorstw postrzega zarzàdzanie wiedzà g ównie przez pryzmat zarzàdzania zasobami ludzkimi, a nie przez pryzmat technologii. A 71 procent ankietowanych przyzna o najwy sze oceny (od 8 do 10) w aênie temu obszarowi. Równie w zakresie poprawy innowacyjnoêci, zarzàdzanie wiedzà ma w opinii respondentów du à rol (ogólna ocena 7,6 i 63 procent najwy szych wskazaƒ). Chocia trzecie miejsce zaj y ex equo wzrost zysków i wi ksza koncentracja na potrzebach klientów (po 7,7) wi cej ocen najwy szych zebra ten drugi obszar. Zaskakuje stosunkowo niska àczna ocena przyznana poprawie pozycji konkurencyjnej (7,2) choç w uj ciu procentowym wyprzedza ona zarówno wzrost przychodów jak i redukcje kosztów. Poprawa pozycji konkurencyjnej by a najwy ej oceniona w mi dzynarodowych badaniach KPMG. Jak istotna jest rola efektywnego zarzàdzania wiedzà w odniesieniu do...? % 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 6,9 6,8 6,6 63% 60% 54% 57% 50% 46% 47% 37% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rozwój pracowników Poprawa innowacyjnoêci Wzrost zysków Wi ksza koncentracja na potrzebach klientów Redukcja kosztów Poprawa pozycji konkurencyjnej Marketing (wizerunek firmy) Wzrost efektywnoêci inwestycji Wzrost przychodów Ocena Êrednia od 1 (ca kowicie nieistotna) do 10 (bardzo istotna) Procentowy udzia najlepszych ocen (8-10)

11 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 9 Problemy zwiàzane z zarzàdzaniem wiedzà PoprosiliÊmy respondentów o wskazanie najwi kszych problemów zwiàzanych z zarzàdzaniem wiedzà, jakie ich organizacje aktualnie doêwiadczajà. Najcz Êciej, bo a w 64 procentach przypadków by to brak czasu na dzielenie si wiedzà, dalej nat ok informacji, który za problem uznawa o 57 procent respondentów oraz niepotrzebne powtarzanie tych samych czynnoêci (40 procent). Sporadycznie wymieniano takie przeszkody jak: problemy finansowe czy mentalnoêç. Obecne problemy Paƒstwa firmy to: Brak czasu na dzielenie si wiedzà Nat ok informacji Niepotrzebne powtarzanie tych samych czynnoêci Brak wykorzystania technologii do efektywnego dzielenia si wiedzà Niewykorzystanie pomys ów na usprawnienie funkcjonowania organizacji Niewykorzystanie szans rynkowych 21% 35% 33% 40% 57% 64% Inne 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (respondenci mogli wskazaç wi cej ni jednà odpowiedê dlatego podawane wartoêci nie sumujà si do 100 procent) Straty z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà PoprosiliÊmy respondentów by oszacowali straty, jakie ich organizacje ponoszà wskutek nieefektywnego zarzàdzania wiedzà. W wi kszoêci przypadków (65 procent odpowiedzi) spotkaliêmy si z odmowà odpowiedzi lub stwierdzeniem trudno powiedzieç. SpoÊród pozosta ych organizacji najwi cej bo 18 proc. stwierdzi o, e ponosi straty nie przekraczajàce 5 procent rocznych przychodów, kolejne 7 procent oszacowa o je na poziomie od 5 do 10 procent, tyle samo respondentów stwierdzi o, i nie ponosi z tego tytu u adnych strat. Tylko 3 procent respondentów wskaza o na straty w wysokoêci kilkunastu lub kilkudziesi ciu procent ich rocznych przychodów. Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz danych finansowych mo na szacowaç, i Êrednie straty ponoszone rocznie z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà wynoszà dla badanej grupy ponad PLN na 1 zatrudnionego. Jakie straty organizacja ponosi w skali rocznej z tytu u nieefektywnego wykorzystania wiedzy i aktywów niematerialnych (szacunkowo, jako procent rocznych przychodów)? adne 7% Do 5% 18% 5 10% 7% 11 20% 1% Powy ej 20% Nie wiem / trudno powiedzieç 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

12 10 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Zarzàdzanie wiedzà a technologia Poziom zastosowania nowoczesnych technologii Technologia sama w sobie nie mo e byç uto samiana z programem zarzàdzania wiedzà. Ma ona natomiast za zadanie wspieranie inicjatyw zarzàdzania wiedzà zw aszcza w du ych zdywersyfikowanych organizacjach. SpoÊród szeregu technologii o stosowanie których spytaliêmy respondentów najwi cej korzysta z Internetu (98 procent), Intranetu (79 procent) oraz portali korporacyjnych (75 procent). Ponad 50 procent wskazuje na stosowanie hurtowni danych, systemów zarzàdzania dokumentami, w asnych systemów do zarzàdzania wiedzà oraz systemów wspomagania decyzji. Najrzadziej stosowane sà natomiast systemy zarzàdzania zawartoêcià (CMS), extranety, systemy lokalizacji expertów/wiedzy oraz systemy sztucznej inteligencji. Z których z poni ej wymienionych technologii Paƒstwa organizacja aktualnie korzysta? Internet 98% Intranet Portale 75% 79% Hurtownie danych (Data werehousing/mining) Systemy zarzàdzania dokumentami (Document Management System /Workflow) W asne systemy do zarzàdzania wiedzà (Dedicated KM tools/software) Systemy wspomagania decyzji (Decision support) Systemy CRM Systemy wspomagajàce prac grupowà (Groupware/virtual teams) 64% 63% 57% 51% 45% 4 E-learning Systemy MRPI/ERP 34% 3 Systemy zarzàdzania zawartoêcià (Content Management Systems) Ekstranet Systemy lokalizacji ekspert wiedzy (Expertise/Experts Location Systems) Systemy sztucznej inteligencji (Artificial intelligence) 19% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (respondenci mogli wskazaç wi cej ni jednà odpowiedê dlatego podawane wartoêci nie sumujà si do 100 procent)

13 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 11 Najbardziej i najmniej skuteczne technologie w zarzàdzaniu wiedzà Za najbardziej skuteczne technologie respondenci uznajà kolejno: Intranet (46 procent), Internet (44 procent), systemy obiegu dokumentów (42 procent) i systemy CRM (33 procent). Mo na zauwa yç korelacje pomi dzy ocenami zdecydowanie skuteczne, a znajomoêcià poszczególnych rozwiàzaƒ technologicznych. Technologie powszechnie znane i stosowane uzyska y zdecydowanie lepsze oceny ni te mniej rozpowszechnione. Które z poni szych technologii sà skuteczne lub nieskuteczne z punktu widzenia zarzàdzania zasobami informacyjnymi organizacji? Intranet Internet Systemy obiegu dokumentów Systemy CRM Systemy MRPI/ERP Hurtownie danych Systemy wspomagania decyzji W asne systemy do zarzàdzania wiedzà Systemy wspomagajàce prac grupowà Portale Extranet E-learning Systemy lokalizacji ekspertów/wiedzy Systemy zarzàdzania zawartoêcià CMS Systemy sztucznej inteligencji 9% 1% 1% 0% 4% 1% 0% 3% 28% 13% 11% 15% 29% 16% 8% 1% 25% 1 3% 17% 4% 13% 1% 11% 3% 5% 33% 38% 37% 35% 36% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 46% 44% 4 Nie wiem / trudno powiedzieç Procent wskazaƒ na zdecydowanie nieskuteczne Procent wskazaƒ na zdecydowanie skuteczne 43% 46% (respondenci mogli wskazaç nast pujàce odpowiedzi: zdecydowanie skuteczne, raczej skuteczne, zdecydowanie nieskuteczne, raczej nieskuteczne, nie wiem / trudno powiedzieç

14 12 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Rozwój technologii Technologie, jakie respondenci wykorzystujà do zarzàdzania swoimi zasobami informacyjnymi to w 25 procentach efekt ewolucji, w 12 procentach wynik od poczàtku do koƒca zaplanowanego i przemyêlanego procesu, a w 61 procentach àczny efekt procesu ewolucyjnego i planowanego. MyÊlàc o technologii, którà organizacja wykorzystuje do zarzàdzania informacjami, mo na jà opisaç jako... Efekt ewolucji 25% Specjalnie w tym celu zaprojektowany system 1 Jedno i drugie po trochu 61% Inne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

15 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 13 Organizacyjne aspekty zarzàdzania wiedzà Inicjatywy zarzàdzania wiedzà Ze wszystkich inicjatyw organizacyjnych z zakresu zarzàdzania wiedzà najwi kszà popularnoêcià cieszy si projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà oraz programy dzielenia si dobrymi praktykami (po 89 procent wskazaƒ). Z inicjatyw ju zrealizowanych najwi cej respondentów ponownie wskaza o dzielenie si dobrymi praktykami (43 procent) oraz benchmarking (36 procent). W ciàgu najbli szego roku najwi kszy odsetek respondentów zamierza skoncentrowaç si na projektowaniu/doskonaleniu procesów zarzàdzania wiedzà (39 procent), szkoleniach i warsztatach z zakresu zarzàdzania wiedzà (38 procent) oraz opracowaniu strategii zarzàdzania wiedzà (31 procent). W dalszej perspektywie priorytetowymi inicjatywami mogà si staç: tworzenie map wiedzy (44 procent), wdra anie narz dzi do pomiaru efektywnoêci wykorzystania aktywów niematerialnych (43 procent) oraz ustanowienie formalnych procedur zarzàdzania wiedza i audyty wiedzy (po 39 procent wskazaƒ). Czy w organizacji ponoszone\planowane sà inwestycje w zarzàdzanie wiedzà w obszarach? Projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà 17% 39% 33% Program dzielenia si dobrymi praktykami Ustanowienie formalnych procedur zarzàdzania wiedzà Szkolenia warsztaty z zakresu zarzàdzania wiedzà Opracowanie strategii zarzàdzania wiedzà Ustanowienie formalnych sieci wymiany wiedzy Audyt wiedzy 43% 26% 20% 26% 39% 21% 38% 28% 21% 31% 35% 25% 37% 18% 39% System motywowania / wynagradzania pracowników za dzielenie si wiedzà 34% Powo anie jednostek / osób dedykowanych do zarzàdzania wiedzà 33% Tworzenie map wiedzy 9% 24% 44% Benchmarking Wdra anie narz dzi do pomiaru efektywnoêci wykorzystania aktywów niematerialnych Tworzenie i rozwój wspólnot praktyków Inne 36% 18% 15% 18% 43% 16% 14% 40% 13% 18% 2 Zrealizowane W ciàgu jednego roku Póêniej 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 14 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Podsumowanie Ostatnim krokiem badania by a ocena poziomu zarzàdzania wiedzà w polskich przedsi biorstwach. W tym celu poprosiliêmy respondentów o dokonanie samooceny, a nast pnie porównaliêmy uzyskane w ten sposób odpowiedzi z metodologià KPMG Knowledge Managament Journey, obejmujàcà pi ç etapów rozwoju organizacyjnego od chaosu (knowledge chaotic) do systemu (knowledge centric). KPMG Knowledge Managament Journey 1 Etap chaosu (knowledge chaotic), w którym nie wyst puje powiàzanie zarzàdzania wiedzà z celami organizacji, a wykorzystanie wiedzy w praktyce ma charakter przypadkowy i nieformalny. 2 Etap ÊwiadomoÊci (knowledge aware), charakteryzujàcy si prowadzeniem pilota owych projektów z zarzàdzania wiedzà oraz ÊwiadomoÊcià co do potrzeby intensywniejszego wykorzystania wiedzy w prowadzonej dzia alnoêci. 3 Etap ukierunkowania (knowledge focused), gdzie zauwa alny jest zwiàzek pomi dzy procedurami i narz dziami wykorzystywanymi w zarzàdzaniu wiedzà, a korzyêciami jakie ma z tego organizacja. 4 Etap zarzàdzania (knowledge managed), charakteryzujàcy si tym, e organizacja dysponuje wdro onymi procedurami i narz dziami zarzàdzania wiedzà, ale wcià napotyka na problemy technologiczne lub kulturowe. 5 Etap systemowego zintegrowania (knowledge centric), gdzie zarzàdzanie wiedzà jest integralnà cz Êcià procesów operacyjnych, a zasoby wiedzy znajdujà odzwierciedlenie w wartoêci organizacji.

17 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 15 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - samoocena Respondenci zostali poproszeni o wybranie zdania, które najlepiej ilustruje obecny stan ich organizacji. Z uzyskanych odpowiedzi wy ania si pozytywny obraz zarzàdzania wiedzà w polskich organizacjach poniewa stwierdzenia 4 i 5 odpowiadajàce dwóm najwy szym poziomom rozwoju organizacyjnego (knowledge managed i knowledge centric) wskaza o odpowiednio 16 i 18 procent badanych, natomiast stwierdzenie 1 odpowiadajàce poziomowi chaosu wskaza o zaledwie 13 procent. Prosz wskazaç zdanie, które najlepiej oddaje sytuacje panujàcà w Paƒstwa organizacji: 1. Nie przywiàzujemy du ej wagi do zarzàdzania wiedzà 13% 2. ÂwiadomoÊç i funkcjonowanie zarzàdzania wiedzà nie obejmuje ca ej organizacji, ale przeprowadziliêmy kilka pilota owych projektów z tego zakresu 2 3. Stosujemy metody i narz dzia do zarzàdzania wiedzà, widaç ju pewne korzyêci biznesowe p ynàce z tych dzia aƒ 28% 4. Wdro yliêmy zintegrowany zestaw rozwiàzaƒ i narz dzi z zakresu zarzàdzania wiedzà, ale wcià stojà przed nami pewne kwestie techniczne i kulturowe, które wymagajà rozwiàzania 16% 5. Zarzàdzanie wiedzà jest integralnà cz Êcià organizacyjnych i biznesowych procesów oraz indywidualnych zakresów obowiàzków, w sposób widoczny przek ada si na wyniki ca ej organizacji 18% adne z powy szych 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18 16 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - ocena KPMG Znajàc zrealizowane i planowane inicjatywy zarzàdzania wiedzà mogliêmy w sposób obiektywny okreêliç poziom rozwoju badanych organizacji korzystajàc z Knowledge Management Journey. W momencie badania, 61 procent organizacji pozostawa o na najni szym poziomie - chaosu, dalsze 14 procent organizacji osiàgn o poziom ÊwiadomoÊci, a 24 procent poziom ukierunkowania. Zaledwie 1 procent badanych osiàgn o poziom czwarty zarzàdzania wiedzà, na którym dysponuje si ju wdro onymi procedurami i narz dziami zarzàdzania wiedzà, ale wcià napotyka si na pewne problemy technologiczne lub kulturowe. adne badane przedsi biorstwo nie osiàgn o natomiast poziomu najwy szego systemowego zintegrowania. Wyniki te stojà w sprzecznoêci z pozytywnà ocenà samych respondentów przedstawionà wczeêniej. Po uwzgl dnieniu planowanych w ciàgu 1 roku inwestycji w zarzàdzanie wiedzà mo na prognozowaç, i na poziomie pierwszym i drugim (chaosu i ÊwiadomoÊci) pozostanie po 18 procent organizacji, poziom ukierunkowania osiàgnie 57 procent, a poziom zarzàdzania i systemowego zintegrowania odpowiednio 4 i 3 procent. Natomiast uwzgl dniajàc inwestycje w dalszej przysz oêci na dwóch najni szych poziomach przewidywane jest pozostanie 6 procent organizacji. Szacuje si, i dwa najwy sze poziomy systemowego zintegrownia i zarzàdzania wiedzà ma szanse osiàgnàç odpowiednio 28 i 14 procent Obecny i prognozowany poziom rozwoju polskich organizacji wed ug Knowledge Management Journey 100% 80% 1% 24% 3% 4% 57% 28% Knowledge Centric 60% 14% 14% Knowledge Managed Knowledge Focused Knowledge Aware 40% 61% 5 Knowledge Chaotic 18% 20% 0% Stan obecny 18% Stan prognozowany w ciàgu 1 roku 4% Stan prognozowany w dalszej przysz oêci

19

20 KPMG Sp. z o.o. ul. Ch odna Warszawa Polska Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji majà charakter ogólny i nie dotyczà sytuacji konkretnej firmy. Ze wzgl du na szybkoêç zmian zachodzàcych w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie si w dniu zapoznania si z niniejszà publikacjà, czy informacje w niej zawarte sà wcià aktualne. Przed podj ciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami KPMG Sp. z.o.o., the Polish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. Wszelkie prawa zastrzezone. Zaprojektowane przez KPMG Sp. z o.o. Wydrukowano w Polsce.

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

Gra o przysz oêç: Wyzwania dla Prezesów najwi kszych firm dzia ajàcych w Polsce na lata 2006-2010

Gra o przysz oêç: Wyzwania dla Prezesów najwi kszych firm dzia ajàcych w Polsce na lata 2006-2010 RAPORT KPMG Gra o przysz oêç: Wyzwania dla Prezesów najwi kszych firm dzia ajàcych w Polsce na lata 2006-2010 DORADZTWO GOSPODARCZE Spis treêci 1 Wst p 1 2 Metodologia i wyniki 3 2.1 O badaniu 3 2.2 g

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005 Oferta reklamy w Katalogu Firm Badawczych 2005 Szanowni Paƒstwo, Pragniemy zainteresowaç Paƒstwa ofertà reklamy w X edycji Katalogu Firm Badawczych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Katalog

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szcz Êliwe Miasta. Warszawa 2014. Raport z mi dzynarodowych badaƒ opinii publicznej

Szcz Êliwe Miasta. Warszawa 2014. Raport z mi dzynarodowych badaƒ opinii publicznej Warszawa 2014 Szcz Êliwe Miasta Warszawa, Barcelona, Madryt, Pary, Chicago, Rio, Bombaj, Chongqing, Algier Raport z mi dzynarodowych badaƒ opinii publicznej LAFARGE ul. I ecka 24 F 02-135 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni ej 3 roku ycia.

Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni ej 3 roku ycia. Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poni ej 3 roku ycia. INSTYTUT MA EGO DZIECKA ASTRID LINDGREN im. INSTYTUT MA EGO DZIECKA ASTRID LINDGREN im. Instytut Ma ego Dziecka to zespó psychologów,

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce

Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Ad.Media Raport Edycja specjalna Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Opracowali: Jacek Ko tonik Maciej Chodorowski Data publikacji: 2 stycznia 25 Wst p Szanowni

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12.1 Wst p 12.1.1 Odniesienie do pi ciu g ównych wymogów 12.1.2 Forma, funkcja i u ytkowanie 12.2 Proces oceny 12.3 WartoÊci graniczne 12.4 Odst pstwa od jakoêci 12.5

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL 2007 Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL Z przyjemnoêcià przekazuj na Paƒstwa r ce Raport Roczny za 2007 rok, który opisuje dzia alnoêç spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. W minionym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie kapita u amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych polskich przedsi biorstw wyniki badaƒ ankietowych

Znaczenie kapita u amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych polskich przedsi biorstw wyniki badaƒ ankietowych 48 Przedsi biorstwo BANK I KREDYT sierpieƒ 2003 Znaczenie kapita u amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych polskich przedsi biorstw wyniki badaƒ ankietowych Jolanta Iwin Wprowadzenie Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Raport KPMG KPMG W POLSCE Spis treêci 1. Wst p 5 2. Metodyka badania 7 3. Wnioski 9 4. Dzia alnoêç B+R w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Lider Innowacji

Wielkopolski Lider Innowacji Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji Wielkopolski www.bwsi-wielkopolska.pl 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs Wielkopolski, zwany dalej Konkursem realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Internetowe rozwiàzania dla firm Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 2 Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej 3.1.3.4 8/23/10 3:46 PM Page 1 (Black plate) ZAGADNIENIA PRAWNE Cz Êç 3, rozdzia 1, podrozdzia 3.4, str. 1 3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej przygotowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Spis map........................ XI Wst p......................... XIII 1. Uj cia stosunków mi dzynarodowych.......... 1 Stosunki mi dzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie finansami. Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie finansami. Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie finansami Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie finansami Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Zarzàdzanie finansami 6 Definicja

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. salonu fryzjerskiego

Biznesplan. salonu fryzjerskiego Biznesplan Pomaga planować działalność i kontrolować realizację. Pozwala aktualizować założenia i lepiej zarządzać przedsięwzięciem. Ewa Mielcarek Iwonna Widzyƒska-Go acka P rzygotowanie biznesplanu pomaga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Konferencja HEAT not LOST Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemys owych Konferencja FESI 18-19 wrzeênia 2014 Kraków Partner wiodàcy: www.4insulation.eu

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Sprzeda detaliczna. Sprzeda krajowa. Wolumeny 2003

Sprzeda detaliczna. Sprzeda krajowa. Wolumeny 2003 Sprzeda detaliczna Sprzeda detaliczna Sprzeda krajowa Wolumeny 2003 W 2003 roku w naszej sieci detalicznej sprzedaliêmy 2 759,45 mln litrów paliw silnikowych, co daje wzrost o 1,1% w odniesieniu do 2002

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 13 842 Poz. 171, 172 i 173

Monitor Polski Nr 13 842 Poz. 171, 172 i 173 Monitor Polski Nr 13 842 Poz. 171, 172 i 173 Paƒstwo U ytkownik, sporzàdzona w Warszawie w j zykach angielskim i polskim, wszystkie teksty sà jednakowo autentyczne, w jednym oryginale z o one w depozycie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2781 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name w przedsiębiorstwach działających w Polsce Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja 16.04.2013 r. kpmg.pl Spis treści KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations. Wst p... 11. CZ Âå I. Podstawy public relations

Spis treêci. Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations. Wst p... 11. CZ Âå I. Podstawy public relations Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations Wst p................................................................................................. 11 CZ Âå I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Społeczny udział wtworzeniu lokalnego prawa Lepiej współdecydować niż protestować, gdy już inni podjęli

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja 23.04.2014 r. kpmg.pl 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z urzędem skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH Karol SCHMIDT Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH 1. Wst p Rozwój technologii informatycznych coraz bardziej pomaga przedsi biorstwom

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wirtualna wycieczka do biblioteki Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkaƒców Sopotu i Gdyni

Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkaƒców Sopotu i Gdyni geografia_konferencja 25/9/08 0:52 Page 111 Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec Uniwersytet Gdaƒski Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkaƒców Sopotu i Gdyni Wprowadzenie Systematycznie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name w przedsiębiorstwach działających w Polsce Spis treści 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Adam Lisowski Pozostałe publikacje z serii Pomoc społeczna: Pomoc społeczna w praktyce Jedyny na rynku kompleksowy poradnik dla pracowników socjal nych i kierowników placówek pomocy społecznej. Publikacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo