Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004"

Transkrypt

1 KNOWLEDGE MANAGEMENT Zarzàdzanie wiedzà w Polsce 2004 Raport badawczy ADVISORY

2 Spis treêci Wst p1 1 Streszczenie 2 2 Metodologia 4 Cele badania 4 Opis badania 4 Respondenci 4 Definicje 4 3 Stan zarzàdzania wiedzà w Polsce 5 Strategia zarzàdzania wiedzà 5 Poziom implementacji zarzàdzania wiedzà 5 Znaczenie zarzàdzania wiedzà dla naczelnego kierownictwa 6 4 Kto odpowiada za zarzàdzanie wiedzà? 7 Or downicy zarzàdzania wiedzà 7 Departamenty odpowiedzialne za zarzàdzanie wiedzà 7 5 Dotychczasowe doêwiadczenia z zarzàdzaniem wiedzà 8 KorzyÊci zarzàdzania wiedzà 8 Problemy zwiàzane z zarzàdzaniem wiedzà 9 Straty z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà 9 6 Zarzàdzanie wiedzà a technologia 10 Poziom zastosowania nowoczesnych technologii 10 Najbardziej i najmniej skuteczne technologie w zarzàdzaniu wiedzà 11 Rozwój technologii 12 7 Organizacyjne aspekty zarzàdzania wiedzà 13 Inicjatywy zarzàdzania wiedzà 13 8 Podsumowanie 14 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - samoocena 15 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - ocena KPMG 16

3 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 1 Wst p W nowoczesnej gospodarce wiedza jest najcenniejszym zasobem i jedynym êród em trwa ej przewagi konkurencyjnej. Dlatego jednym z najwi kszych wyzwaƒ, przed jakim stojà organizacje w Polsce jest przekszta cenie wizji "zarzàdzania wiedzà" w realne rozwiàzania oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych i niematerialnych tak, by w sposób trwa y przyczynia y si one do tworzenia wartoêci dodanej. Niniejszy raport ukazuje obecny stan zarzàdzania wiedzà w najwi kszych organizacjach dzia ajàcych w Polsce oraz perspektywy zarzàdzania wiedzà w przysz oêci. Nawiàzuje do wczeêniejszych badaƒ firmy KPMG w szczególnoêci: Knowledge Management Research Report 1998, Knowledge Management Research Report 2000 oraz European Knowledge Management Survey 2002/2003. Badania pokaza y, i organizacje majà coraz wi kszà ÊwiadomoÊç roli zarzàdzania wiedzà i korzyêci p ynàcych z przemyêlanego i systematycznego podejêcia do wykorzystania posiadanych zasobów niematerialnych. Z drugiej strony poziom wdro enia kompleksowych rozwiàzaƒ metod i narz dzi zarzàdzania wiedzà pozostaje bardziej wyzwaniem na przysz oêç ni codziennoêcià. W praktycznym wykorzystaniu zasobów wiedzy le y du y potencja, niestety w wi kszoêci nadal niewykorzystany. Ârednie straty ponoszone rocznie przez polskie przedsi biorstwa z tytu u nieefektywnego zarzàdzania posiadanà przez nie wiedzà i informacjami mo na szacowaç na ponad PLN na jednego zatrudnionego. Fundamentalnego znaczenia nabiera odpowiedê na pytania o to jak zarzàdzaç kapita em wiedzy pracowników? Jak chroniç go przed utratà? Jak go pomna aç? Jak wymieniaç si wiedzà w ró nych formach? Jak budowaç wizerunek organizacji efektywnie zarzàdzajàcej wiedzà? Mimo poczàtkowych obaw, badania spotka y si z bardzo yczliwym przyj ciem respondentów. Dlatego pragniemy podzi kowaç wszystkim 121 organizacjom, które zgodzi y si w nich uczestniczyç i podzieli y si swymi doêwiadczeniami. Dzi kujemy równie naszemu partnerowi firmie SMG/KRC Millward Brown Company za przeprowadzenie badaƒ w naszym imieniu. Mariusz Strojny, Kierownik projektu, KPMG Risk Advisory Services

4 2 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Streszczenie Zarzàdzanie wiedzà staje si uznanym elementem rzeczywistoêci biznesowej Nasze badania obj y 121 du ych przedsi biorstw i organizacji dzia ajàcych w Polsce z przychodami powy ej 40 milionów euro rocznie i zatrudniajàcych co najmniej 250 osób. Respondentami byli cz onkowie najwy szego szczebla kierownictwa. Wdro enie programu zarzàdzania wiedzà deklaruje 15 procent organizacji, a ponad po owa (59 procent) jest w trakcie wdra ania lub rozpatruje mo liwoêç wdro enia zarzàdzania wiedzà. Wi kszoêç badanych planuje mocniejsze zaanga owanie si w inicjatywy z zakresu zarzàdzania wiedzà w nadchodzàcych latach. Rozwój pracowników jest g ównà korzyêcià p ynàcà z zarzàdzania wiedzà G ównym powodem wdra ania i rozwijania zarzàdzania wiedzà jest rozwój pracowników, który uzyska najwy szy odsetek maksymalnych ocen (71 procent) oraz najwy szà ocen àcznà 8,0 w skali od 1 do 10. Nast pna w kolejnoêci poprawa innowacyjnoêci uzyska a 63 procent maksymalnych ocen i ocen àcznà w wysokoêci 7,6. Charakterystyczne jest, i aspekty finansowe majàce bezpoêrednie prze o enie na wynik przedsi biorstwa, czyli wzrost przychodów lub redukcja kosztów otrzyma y ni sze oceny (odpowiednio 37 i 50 procent oraz 6,6 i 7,2 ). Ârednia àczna ocena dla wszystkich uwzgl dnionych kategorii jest jednak relatywnie wysoka i wynosi ponad 7,2 co Êwiadczy o tym, i respondenci dostrzegajà silnà zale noêç pomi dzy zarzàdzaniem wiedzà a strategicznymi celami organizacji. Brakuje czasu na dzielenie si wiedzà Przedsi biorstwa wskaza y problemy, które napotykajà w wyniku braku wdro enia i stosowania praktyk zarzàdzania wiedzà. A 64 procent respondentów uwa a, e najwi kszym z nich jest brak czasu na dzielenie si wiedzà. Nat ok informacji i powtarzanie tych samych czynnoêci zosta y rozpoznane jako cz sto pojawiajàce si problemy utrudniajàce sprawne zarzàdzanie przedsi biorstwem odpowiednio przez 57 i 40 procent respondentów. Przedsi biorstwa przywiàzujà coraz wi kszà wag do inicjatyw zarzàdzania wiedzà Rosnàce zainteresowanie inicjatywami zarzàdzania wiedzà mo e wynikaç z faktu, i a 87 procent badanych organizacji posiada lub zamierza stworzyç strategi zarzàdzania wiedzà w najbli szym czasie. Inne najcz Êciej stosowane obecnie lub planowane przedsi wzi cia to projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà oraz programy dzielenia si "dobrymi praktykami" (po 89 procent wskazaƒ). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy si wdra anie narz dzi do pomiaru aktywów niematerialnych (76 procent) oraz tworzenie i rozwój wspólnot praktyków (communities of practice) - 70 procent odpowiedzi. Ogólny poziom

5 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 3 zainteresowania inicjatywami z zakresu zarzàdzania wiedzà jest wysoki, choç z drugiej strony poziom ich implementacji nie przekracza 25 procent (wyjàtkiem jest program dzielenia si dobrymi praktykami oraz benchmarking stosowane obecnie przez odpowiednio 43 i 36 procent organizacji). Technologia skutecznie wspiera zarzàdzanie wiedzà Narz dzia technologiczne stanowià istotne wsparcie dla zarzàdzania wiedzà. Najcz Êciej stosowanymi technologiami sà kolejno Internet (98 procent) i Intranet (79 procent), które sà równie uznawane za najbardziej skuteczne w zarzàdzaniu wiedzà (odpowiednio 44 procent i 46 procent wskazaƒ). Respondenci nie sà jeszcze przekonani do technologii typu systemy lokalizacji ekspertów oraz systemy sztucznej inteligencji, które uznajà za najmniej skuteczne (odpowiednio 36 i 46 procent). Generalnie z perspektywy zarzàdzania wiedzà wszystkie uwzgl dnione w badaniu technologie zosta y ocenione jako bardziej skuteczne ni nieskuteczne. Najmniejsza rozbie noêç wystàpi a w przypadku ma o rozpowszechnionych systemów sztucznej inteligencji (5 procent wskazaƒ na zdecydowanie skuteczna i 3 procent wskazaƒ na zdecydowanie nieskuteczna ). Nale y te zwróciç uwag, e technologie powszechnie znane i stosowane uzyska y zdecydowanie lepsze oceny ni te mniej rozpowszechnione. Zarzàdzanie wiedzà jest inicjatywà wspieranà przez najwy szy szczebel kierownictwa Ponad dwie trzecie (69 procent) respondentów stwierdzi o, i naczelne kierownictwo ich organizacji przywiàzuje wysokà lub bardzo wysokà wag do zarzàdzania wiedzà. Zarzàd i wy szy szczebel zarzàdzania sà równie najwi kszymi or downikami tej koncepcji i najmocniej nalegajà na jej wdro enie. Od chaosu do systemu Zgodnie z metodologià KPMG Knowledge Management Journey uszeregowaliêmy badane organizacje na skali rozwoju organizacyjnego od poziomu pierwszego - chaosu (knowledge chaotic), przez poziom ÊwiadomoÊci (knowledge aware), ukierunkowania (knowledge focused), zarzàdzania (knowledge managed) a do poziomu piàtego - systemowego zintegrowania (knowledge centric). W trakcie badaƒ 61 procent organizacji pozostawa o wcià na najni szym poziomie chaosu, charakteryzujàcym si brakiem powiàzaƒ zarzàdzania wiedzà z celami organizacji oraz tym, e wykorzystanie zasobów wiedzy ma charakter przypadkowy i nieformalny. Zaledwie 1 procent badanych osiàgn o poziom czwarty zarzàdzania wiedzà, a adne nie osiàgn o poziomu najwy szego. Jednak e po uwzgl dnieniu planowanych inwestycji w ciàgu jednego roku wi kszoêç badanych organizacji (57 procent) ma szanse osiàgnàç poziom trzeci - ukierunkowania, a poziom zarzàdzania i systemowego zintegrowania odpowiednio 4 i 3 procent. W dalszej przysz oêci dwa najwy sze poziomy ma szanse osiàgnàç àcznie 42 procent organizacji.

6 4 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Metodologia 19% 11% Cele badania Celem badania by o ukazanie aktualnego stanu zarzàdzania wiedzà w du ych przedsi biorstwach i organizacjach dzia ajàcych na terenie Polski, zidentyfikowanie wiodàcych inicjatyw s u àcych podnoszeniu efektywnoêci zarzàdzania zasobami wiedzy, a tak e porównanie poziomu zaawansowania organizacji we wdra aniu rozwiàzaƒ w zakresie zarzàdzania wiedzà w Polsce i na Êwiecie. 27% 7% 4% 3% 4% Produkcja (dobra konsumpcyjne) Produkcja (dobra przemys owe) Sektor chemiczny, farmaceutyczny i energetyczny Sektor finansowy Handel Us ugi Sektor publiczny Sektor informacyjny, komunikacyjny i rozrywkowy Transport Opis badania Badanie zosta o przeprowadzone na zlecenie KPMG przez instytut SMG/KRC Millward Brown Company w lipcu 2004 roku, na reprezentatywnej próbie 121 du ych firm oraz organizacji dzia ajàcych w Polsce o przychodach powy ej 40 milionów euro rocznie i zatrudniajàcych co najmniej 250 pracowników. Do badania zakwalifikowano du e przedsi biorstwa i organizacje, gdy ze wzgl du na skal dzia ania i stopieƒ dywersyfikacji w aênie w tej grupie istnieje najwi ksza potrzeba stosowania metod i technik zarzàdzania wiedzà. Wywiady przeprowadzono metodà CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). W badaniu wzi y udzia przedsi biorstwa reprezentujàce najwa niejsze bran e i sektory gospodarki, a tak e organizacje z sektora publicznego. 8% 4% 4% 17% 27% Respondenci Ankieta zosta a skierowana do Prezesów, Dyrektorów Generalnych, ich zast pców oraz innych osób z kierownictwa firmy. W rezultacie ponad 80 procent ankietowanych stanowili cz onkowie zarzàdu, odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczàcych strategicznych kierunków rozwoju organizacji. 1 Definicje Na potrzeby badania przyj to poni sze definicje: 1 16% Zarzàdzanie wiedzà (KM - Knowledge Management): Prezes/Dyrektor Generalny V-ce prezes Dyrektor personalny Dyrektor finansowy Cz onek zarzàdu (nie pe niàcy innej funkcji) Dyrektor ds. organizacyjnych Dyrektor handlowy/sprzeda y/marketingu Inna osoba z kierownictwa Systematyczne i zorganizowane wykorzystanie zasobów wiedzy do usprawnienia funkcjonowania organizacji. Zasoby wiedzy: Obejmujà wiedz o klientach, produktach, procesach, konkurentach itd., w postaci formalnej (bazy danych, dokumenty) oraz nieskodyfikowanej (ludzie).

7 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 5 Stan zarzàdzania wiedzà w Polsce Strategia zarzàdzania wiedzà ZapytaliÊmy respondentów czy ich organizacje posiadajà strategi zarzàdzania wiedzà (zgodnie z definicjà zarzàdzania wiedzà zamieszczonà w poprzednim punkcie). Ogó em, 46 procent przyzna o, e tak. Jest to mniej ni pi ç lat temu w analogicznym badaniu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej gdzie 64 procent firm deklarowa o posiadanie takiej strategii 1. SpoÊród organizacji deklarujàcych posiadanie strategii zarzàdzania wiedzà w 64 procentach przypadków jest ona sformalizowana. W rezultacie w odniesieniu do ca ej badanej próby 121 organizacji nieca e 30 procent posiada jà w postaci formalnego dokumentu. Czy Paƒstwa organizacja posiada strategi zarzàdzania wiedzà? Tak Nie/nie wiem 46% 54% Poziom implementacji zarzàdzania wiedzà Wdro enie programu zarzàdzania wiedzà deklaruje zaledwie 15 procent respondentów. JednoczeÊnie 26 procent twierdzi, e nie ma takiego programu ani nie rozpatrywa o potrzeby jego wdro enia. Z drugiej strony 31 procent organizacji jest w trakcie wdra ania lub rozpatruje mo liwoêç wdro enia zarzàdzania wiedzà(28 procent). Âwiadczyç to mo e o tym, i nasze organizacje sà dopiero na poczàtku drogi do wdro enia rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania wiedzà. SpoÊród 121 badanych organizacji nie znalaz a si ani jedna, która po rozpatrzeniu potrzeby wdro enia zarzàdzania wiedzà nie zdecydowa a si na wdro enie. Porównujàc te wyniki z sytuacjà w krajach wysoko rozwini tych nadal pozostajemy w tyle gdy 5 lat temu wdro enie zarzàdzania wiedza deklarowa o 34 procent firm amerykaƒskich i a 42 procent firm z Wielkiej Brytanii. Czy strategia zarzàdzania wiedzà jest sformalizowana/zapisana? 64% 36% Tak Nie/nie wiem Które z poni szych stwierdzeƒ najlepiej opisuje Paƒstwa organizacj? N=56 (organizacje posiadajàce strategi zarzàdzania wiedzà) Program zarzàdzania wiedzà jest w trakcie wdra ania 31% Rozpatrujemy czy istnieje potrzeba wdro enia takiego programu 28% Nie mamy takiego programu / Nie rozpatrywaliêmy potrzeby jego wdro enia 26% Program zarzàdzania wiedzà zosta wdro ony 15% RozpatrywaliÊmy czy istnieje potrzeba jego wdro enia i zdecydowaliêmy go nie wdra aç 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 Knowledge Management Research Report 2000, KPMG Consulting 1999.

8 6 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Znaczenie zarzàdzania wiedzà dla naczelnego kierownictwa ZapytaliÊmy respondentów o nastawienie kierownictwa do inicjatywy zarzàdzania wiedzà. Po owa z nich stwierdzi a, i naczelne kierownictwo przyk ada wysokà wag do zarzàdzania wiedzà. Co czwarty respondent uwa a, i jest ona Êrednia", a co piàty, e jest ona bardzo wysoka". Niskà" lub bardzo niskà" wag do zarzàdzania wiedzà deklaruje àcznie zaledwie 5 procent respondentów. Jakà wag naczelne kierownictwo przywiàzuje do efektywnego zarzàdzania wiedzà i wykorzystania kapita u intelektualnego? Wysokà 50% Ârednià 26% Bardzo wysokà 19% Niskà 3% Bardzo niskà 0% 10% 20% 30% 40% 50%

9 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 7 Kto odpowiada za zarzàdzanie wiedzà? Or downicy zarzàdzania wiedzà W przypadku a 42 procent badanych organizacji to Zarzàd najmocniej nalega /nalega na wdro enie zarzàdzania wiedzà. W drugiej kolejnoêci najwa niejszym inicjatorem okaza si wy szy szczebel zarzàdzania (22 procent wskazaƒ). Wed ug mi dzynarodowych badaƒ KPMG sytuacja w krajach wysoko rozwini tych by a odwrotna: to kierownicy wy szego szczebla najsilniej naciskali na wdro enie zarzàdzania wiedzà, a w drugiej kolejnoêci Zarzàd (odpowiednio 41 procent i 32 procent). Departamenty odpowiedzialne za zarzàdzanie wiedzà Zarzàdzanie wiedzà wydaje si byç postrzegane przez respondentów przez pryzmat zarzàdzania zasobami ludzkimi. A 44 procent wskazuje na Dzia HR/Personalny jako ten, który ma/b dzie mia wiodàcà rol w zarzàdzaniu wiedzà. Zalewie 2 procent organizacji wskaza o dzia IT choç badania prowadzone w krajach zachodnich w aênie w dziale IT upatrywa y lidera zarzàdzania wiedzà. Stosunkowo du a liczba wskazaƒ na kilka departamentów àcznie" (25 procent) pokazuje, i organizacje postrzegajà zarzàdzanie wiedzà jako inicjatyw ponad podzia ami, wymagajàcà zaanga owania ze strony ró nych departamentów. Kto w organizacji najmocniej nalega /nalega na wdro enie zarzàdzania wiedzà? Zarzàd Wy szy szczebel zarzàdzania 21% Ró ne 7% Âredni szczebel zarzàdzania 7% Pracownicy 1% Inne / brak odpowiedzi 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% W przypadku wdro enia/wdra ania formalnego programu zarzàdzania wiedzà, który departament ma/b dzie mia wiodàcà rol w tym przedsi wzi ciu? Dzia HR / personalny Kilka departamentów àcznie Dzia finansowy Dzia operacyjny Dzia marketingu Dzia B + R (badawczo rozwojowy) Dzia IT Dzia sprzeda y Inny departament 5% 5% 4% 1% 25% 4 44% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50%

10 8 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Dotychczasowe doêwiadczenia z zarzàdzaniem wiedzà KorzyÊci zarzàdzania wiedzà ZapytaliÊmy respondentów o rol, jakà zarzàdzanie wiedzà odgrywa dla osiàgni cia kluczowych celów organizacji. Najwy szà ocen àcznà 8 na skali od 1 do 10 (gdzie 1 to ca kowicie nieistotna, a 10 bardzo istotna ) osiàgnà rozwój pracowników. Potwierdza to naszà wczeêniejszà obserwacj, e kierownictwo polskich przedsi biorstw postrzega zarzàdzanie wiedzà g ównie przez pryzmat zarzàdzania zasobami ludzkimi, a nie przez pryzmat technologii. A 71 procent ankietowanych przyzna o najwy sze oceny (od 8 do 10) w aênie temu obszarowi. Równie w zakresie poprawy innowacyjnoêci, zarzàdzanie wiedzà ma w opinii respondentów du à rol (ogólna ocena 7,6 i 63 procent najwy szych wskazaƒ). Chocia trzecie miejsce zaj y ex equo wzrost zysków i wi ksza koncentracja na potrzebach klientów (po 7,7) wi cej ocen najwy szych zebra ten drugi obszar. Zaskakuje stosunkowo niska àczna ocena przyznana poprawie pozycji konkurencyjnej (7,2) choç w uj ciu procentowym wyprzedza ona zarówno wzrost przychodów jak i redukcje kosztów. Poprawa pozycji konkurencyjnej by a najwy ej oceniona w mi dzynarodowych badaniach KPMG. Jak istotna jest rola efektywnego zarzàdzania wiedzà w odniesieniu do...? % 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 6,9 6,8 6,6 63% 60% 54% 57% 50% 46% 47% 37% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rozwój pracowników Poprawa innowacyjnoêci Wzrost zysków Wi ksza koncentracja na potrzebach klientów Redukcja kosztów Poprawa pozycji konkurencyjnej Marketing (wizerunek firmy) Wzrost efektywnoêci inwestycji Wzrost przychodów Ocena Êrednia od 1 (ca kowicie nieistotna) do 10 (bardzo istotna) Procentowy udzia najlepszych ocen (8-10)

11 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 9 Problemy zwiàzane z zarzàdzaniem wiedzà PoprosiliÊmy respondentów o wskazanie najwi kszych problemów zwiàzanych z zarzàdzaniem wiedzà, jakie ich organizacje aktualnie doêwiadczajà. Najcz Êciej, bo a w 64 procentach przypadków by to brak czasu na dzielenie si wiedzà, dalej nat ok informacji, który za problem uznawa o 57 procent respondentów oraz niepotrzebne powtarzanie tych samych czynnoêci (40 procent). Sporadycznie wymieniano takie przeszkody jak: problemy finansowe czy mentalnoêç. Obecne problemy Paƒstwa firmy to: Brak czasu na dzielenie si wiedzà Nat ok informacji Niepotrzebne powtarzanie tych samych czynnoêci Brak wykorzystania technologii do efektywnego dzielenia si wiedzà Niewykorzystanie pomys ów na usprawnienie funkcjonowania organizacji Niewykorzystanie szans rynkowych 21% 35% 33% 40% 57% 64% Inne 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (respondenci mogli wskazaç wi cej ni jednà odpowiedê dlatego podawane wartoêci nie sumujà si do 100 procent) Straty z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà PoprosiliÊmy respondentów by oszacowali straty, jakie ich organizacje ponoszà wskutek nieefektywnego zarzàdzania wiedzà. W wi kszoêci przypadków (65 procent odpowiedzi) spotkaliêmy si z odmowà odpowiedzi lub stwierdzeniem trudno powiedzieç. SpoÊród pozosta ych organizacji najwi cej bo 18 proc. stwierdzi o, e ponosi straty nie przekraczajàce 5 procent rocznych przychodów, kolejne 7 procent oszacowa o je na poziomie od 5 do 10 procent, tyle samo respondentów stwierdzi o, i nie ponosi z tego tytu u adnych strat. Tylko 3 procent respondentów wskaza o na straty w wysokoêci kilkunastu lub kilkudziesi ciu procent ich rocznych przychodów. Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz danych finansowych mo na szacowaç, i Êrednie straty ponoszone rocznie z tytu u nieefektywnego zarzàdzania wiedzà wynoszà dla badanej grupy ponad PLN na 1 zatrudnionego. Jakie straty organizacja ponosi w skali rocznej z tytu u nieefektywnego wykorzystania wiedzy i aktywów niematerialnych (szacunkowo, jako procent rocznych przychodów)? adne 7% Do 5% 18% 5 10% 7% 11 20% 1% Powy ej 20% Nie wiem / trudno powiedzieç 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

12 10 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Zarzàdzanie wiedzà a technologia Poziom zastosowania nowoczesnych technologii Technologia sama w sobie nie mo e byç uto samiana z programem zarzàdzania wiedzà. Ma ona natomiast za zadanie wspieranie inicjatyw zarzàdzania wiedzà zw aszcza w du ych zdywersyfikowanych organizacjach. SpoÊród szeregu technologii o stosowanie których spytaliêmy respondentów najwi cej korzysta z Internetu (98 procent), Intranetu (79 procent) oraz portali korporacyjnych (75 procent). Ponad 50 procent wskazuje na stosowanie hurtowni danych, systemów zarzàdzania dokumentami, w asnych systemów do zarzàdzania wiedzà oraz systemów wspomagania decyzji. Najrzadziej stosowane sà natomiast systemy zarzàdzania zawartoêcià (CMS), extranety, systemy lokalizacji expertów/wiedzy oraz systemy sztucznej inteligencji. Z których z poni ej wymienionych technologii Paƒstwa organizacja aktualnie korzysta? Internet 98% Intranet Portale 75% 79% Hurtownie danych (Data werehousing/mining) Systemy zarzàdzania dokumentami (Document Management System /Workflow) W asne systemy do zarzàdzania wiedzà (Dedicated KM tools/software) Systemy wspomagania decyzji (Decision support) Systemy CRM Systemy wspomagajàce prac grupowà (Groupware/virtual teams) 64% 63% 57% 51% 45% 4 E-learning Systemy MRPI/ERP 34% 3 Systemy zarzàdzania zawartoêcià (Content Management Systems) Ekstranet Systemy lokalizacji ekspert wiedzy (Expertise/Experts Location Systems) Systemy sztucznej inteligencji (Artificial intelligence) 19% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (respondenci mogli wskazaç wi cej ni jednà odpowiedê dlatego podawane wartoêci nie sumujà si do 100 procent)

13 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 11 Najbardziej i najmniej skuteczne technologie w zarzàdzaniu wiedzà Za najbardziej skuteczne technologie respondenci uznajà kolejno: Intranet (46 procent), Internet (44 procent), systemy obiegu dokumentów (42 procent) i systemy CRM (33 procent). Mo na zauwa yç korelacje pomi dzy ocenami zdecydowanie skuteczne, a znajomoêcià poszczególnych rozwiàzaƒ technologicznych. Technologie powszechnie znane i stosowane uzyska y zdecydowanie lepsze oceny ni te mniej rozpowszechnione. Które z poni szych technologii sà skuteczne lub nieskuteczne z punktu widzenia zarzàdzania zasobami informacyjnymi organizacji? Intranet Internet Systemy obiegu dokumentów Systemy CRM Systemy MRPI/ERP Hurtownie danych Systemy wspomagania decyzji W asne systemy do zarzàdzania wiedzà Systemy wspomagajàce prac grupowà Portale Extranet E-learning Systemy lokalizacji ekspertów/wiedzy Systemy zarzàdzania zawartoêcià CMS Systemy sztucznej inteligencji 9% 1% 1% 0% 4% 1% 0% 3% 28% 13% 11% 15% 29% 16% 8% 1% 25% 1 3% 17% 4% 13% 1% 11% 3% 5% 33% 38% 37% 35% 36% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 46% 44% 4 Nie wiem / trudno powiedzieç Procent wskazaƒ na zdecydowanie nieskuteczne Procent wskazaƒ na zdecydowanie skuteczne 43% 46% (respondenci mogli wskazaç nast pujàce odpowiedzi: zdecydowanie skuteczne, raczej skuteczne, zdecydowanie nieskuteczne, raczej nieskuteczne, nie wiem / trudno powiedzieç

14 12 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Rozwój technologii Technologie, jakie respondenci wykorzystujà do zarzàdzania swoimi zasobami informacyjnymi to w 25 procentach efekt ewolucji, w 12 procentach wynik od poczàtku do koƒca zaplanowanego i przemyêlanego procesu, a w 61 procentach àczny efekt procesu ewolucyjnego i planowanego. MyÊlàc o technologii, którà organizacja wykorzystuje do zarzàdzania informacjami, mo na jà opisaç jako... Efekt ewolucji 25% Specjalnie w tym celu zaprojektowany system 1 Jedno i drugie po trochu 61% Inne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

15 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 13 Organizacyjne aspekty zarzàdzania wiedzà Inicjatywy zarzàdzania wiedzà Ze wszystkich inicjatyw organizacyjnych z zakresu zarzàdzania wiedzà najwi kszà popularnoêcià cieszy si projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà oraz programy dzielenia si dobrymi praktykami (po 89 procent wskazaƒ). Z inicjatyw ju zrealizowanych najwi cej respondentów ponownie wskaza o dzielenie si dobrymi praktykami (43 procent) oraz benchmarking (36 procent). W ciàgu najbli szego roku najwi kszy odsetek respondentów zamierza skoncentrowaç si na projektowaniu/doskonaleniu procesów zarzàdzania wiedzà (39 procent), szkoleniach i warsztatach z zakresu zarzàdzania wiedzà (38 procent) oraz opracowaniu strategii zarzàdzania wiedzà (31 procent). W dalszej perspektywie priorytetowymi inicjatywami mogà si staç: tworzenie map wiedzy (44 procent), wdra anie narz dzi do pomiaru efektywnoêci wykorzystania aktywów niematerialnych (43 procent) oraz ustanowienie formalnych procedur zarzàdzania wiedza i audyty wiedzy (po 39 procent wskazaƒ). Czy w organizacji ponoszone\planowane sà inwestycje w zarzàdzanie wiedzà w obszarach? Projektowanie/doskonalenie procesów zarzàdzania wiedzà 17% 39% 33% Program dzielenia si dobrymi praktykami Ustanowienie formalnych procedur zarzàdzania wiedzà Szkolenia warsztaty z zakresu zarzàdzania wiedzà Opracowanie strategii zarzàdzania wiedzà Ustanowienie formalnych sieci wymiany wiedzy Audyt wiedzy 43% 26% 20% 26% 39% 21% 38% 28% 21% 31% 35% 25% 37% 18% 39% System motywowania / wynagradzania pracowników za dzielenie si wiedzà 34% Powo anie jednostek / osób dedykowanych do zarzàdzania wiedzà 33% Tworzenie map wiedzy 9% 24% 44% Benchmarking Wdra anie narz dzi do pomiaru efektywnoêci wykorzystania aktywów niematerialnych Tworzenie i rozwój wspólnot praktyków Inne 36% 18% 15% 18% 43% 16% 14% 40% 13% 18% 2 Zrealizowane W ciàgu jednego roku Póêniej 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 14 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Podsumowanie Ostatnim krokiem badania by a ocena poziomu zarzàdzania wiedzà w polskich przedsi biorstwach. W tym celu poprosiliêmy respondentów o dokonanie samooceny, a nast pnie porównaliêmy uzyskane w ten sposób odpowiedzi z metodologià KPMG Knowledge Managament Journey, obejmujàcà pi ç etapów rozwoju organizacyjnego od chaosu (knowledge chaotic) do systemu (knowledge centric). KPMG Knowledge Managament Journey 1 Etap chaosu (knowledge chaotic), w którym nie wyst puje powiàzanie zarzàdzania wiedzà z celami organizacji, a wykorzystanie wiedzy w praktyce ma charakter przypadkowy i nieformalny. 2 Etap ÊwiadomoÊci (knowledge aware), charakteryzujàcy si prowadzeniem pilota owych projektów z zarzàdzania wiedzà oraz ÊwiadomoÊcià co do potrzeby intensywniejszego wykorzystania wiedzy w prowadzonej dzia alnoêci. 3 Etap ukierunkowania (knowledge focused), gdzie zauwa alny jest zwiàzek pomi dzy procedurami i narz dziami wykorzystywanymi w zarzàdzaniu wiedzà, a korzyêciami jakie ma z tego organizacja. 4 Etap zarzàdzania (knowledge managed), charakteryzujàcy si tym, e organizacja dysponuje wdro onymi procedurami i narz dziami zarzàdzania wiedzà, ale wcià napotyka na problemy technologiczne lub kulturowe. 5 Etap systemowego zintegrowania (knowledge centric), gdzie zarzàdzanie wiedzà jest integralnà cz Êcià procesów operacyjnych, a zasoby wiedzy znajdujà odzwierciedlenie w wartoêci organizacji.

17 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy 15 Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - samoocena Respondenci zostali poproszeni o wybranie zdania, które najlepiej ilustruje obecny stan ich organizacji. Z uzyskanych odpowiedzi wy ania si pozytywny obraz zarzàdzania wiedzà w polskich organizacjach poniewa stwierdzenia 4 i 5 odpowiadajàce dwóm najwy szym poziomom rozwoju organizacyjnego (knowledge managed i knowledge centric) wskaza o odpowiednio 16 i 18 procent badanych, natomiast stwierdzenie 1 odpowiadajàce poziomowi chaosu wskaza o zaledwie 13 procent. Prosz wskazaç zdanie, które najlepiej oddaje sytuacje panujàcà w Paƒstwa organizacji: 1. Nie przywiàzujemy du ej wagi do zarzàdzania wiedzà 13% 2. ÂwiadomoÊç i funkcjonowanie zarzàdzania wiedzà nie obejmuje ca ej organizacji, ale przeprowadziliêmy kilka pilota owych projektów z tego zakresu 2 3. Stosujemy metody i narz dzia do zarzàdzania wiedzà, widaç ju pewne korzyêci biznesowe p ynàce z tych dzia aƒ 28% 4. Wdro yliêmy zintegrowany zestaw rozwiàzaƒ i narz dzi z zakresu zarzàdzania wiedzà, ale wcià stojà przed nami pewne kwestie techniczne i kulturowe, które wymagajà rozwiàzania 16% 5. Zarzàdzanie wiedzà jest integralnà cz Êcià organizacyjnych i biznesowych procesów oraz indywidualnych zakresów obowiàzków, w sposób widoczny przek ada si na wyniki ca ej organizacji 18% adne z powy szych 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18 16 Zarzàdzanie wiedzà w Polsce Raport badawczy Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarzàdzania wiedzà - ocena KPMG Znajàc zrealizowane i planowane inicjatywy zarzàdzania wiedzà mogliêmy w sposób obiektywny okreêliç poziom rozwoju badanych organizacji korzystajàc z Knowledge Management Journey. W momencie badania, 61 procent organizacji pozostawa o na najni szym poziomie - chaosu, dalsze 14 procent organizacji osiàgn o poziom ÊwiadomoÊci, a 24 procent poziom ukierunkowania. Zaledwie 1 procent badanych osiàgn o poziom czwarty zarzàdzania wiedzà, na którym dysponuje si ju wdro onymi procedurami i narz dziami zarzàdzania wiedzà, ale wcià napotyka si na pewne problemy technologiczne lub kulturowe. adne badane przedsi biorstwo nie osiàgn o natomiast poziomu najwy szego systemowego zintegrowania. Wyniki te stojà w sprzecznoêci z pozytywnà ocenà samych respondentów przedstawionà wczeêniej. Po uwzgl dnieniu planowanych w ciàgu 1 roku inwestycji w zarzàdzanie wiedzà mo na prognozowaç, i na poziomie pierwszym i drugim (chaosu i ÊwiadomoÊci) pozostanie po 18 procent organizacji, poziom ukierunkowania osiàgnie 57 procent, a poziom zarzàdzania i systemowego zintegrowania odpowiednio 4 i 3 procent. Natomiast uwzgl dniajàc inwestycje w dalszej przysz oêci na dwóch najni szych poziomach przewidywane jest pozostanie 6 procent organizacji. Szacuje si, i dwa najwy sze poziomy systemowego zintegrownia i zarzàdzania wiedzà ma szanse osiàgnàç odpowiednio 28 i 14 procent Obecny i prognozowany poziom rozwoju polskich organizacji wed ug Knowledge Management Journey 100% 80% 1% 24% 3% 4% 57% 28% Knowledge Centric 60% 14% 14% Knowledge Managed Knowledge Focused Knowledge Aware 40% 61% 5 Knowledge Chaotic 18% 20% 0% Stan obecny 18% Stan prognozowany w ciàgu 1 roku 4% Stan prognozowany w dalszej przysz oêci

19

20 KPMG Sp. z o.o. ul. Ch odna Warszawa Polska Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji majà charakter ogólny i nie dotyczà sytuacji konkretnej firmy. Ze wzgl du na szybkoêç zmian zachodzàcych w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie si w dniu zapoznania si z niniejszà publikacjà, czy informacje w niej zawarte sà wcià aktualne. Przed podj ciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami KPMG Sp. z.o.o., the Polish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. Wszelkie prawa zastrzezone. Zaprojektowane przez KPMG Sp. z o.o. Wydrukowano w Polsce.

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Raport KPMG Elastyczno

Raport KPMG Elastyczno Raport KPMG Elastyczno na rynku pracy wybór r czy konieczno? Badanie edycja 2009 rok Konferencja prasowa 28.07.2009 DORADZTWO GOSPODARCZE Agenda Cele i metodyka badania Prezentacja wyników w badania: Zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny - platforma wymiany wiedzy i wspólnego uczenia się o przedsięwzięciach innowacyjnych w regionach europejskich Jan Skonieczny Projekt europejski MLP został uruchomiony w kwietniu 2005 jako wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Łomża 2011 1 Efektywność jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus zrealizowało kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: Zainwestuj w Świat zobacz, że warto, współfinansowany z programu grantowego

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego 88 Komunikaty Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM

Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Badanie przeprowadził: MillwardBrown SMG/KRC

Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Badanie przeprowadził: MillwardBrown SMG/KRC Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Badanie przeprowadził: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo