SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy środków do uzdatniania wody basenowej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie KOPIA DLA WYKONAWCY Znak sprawy 17/07 1

2 ZAMAWIAJĄCY Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki 2, Lublin tel./fax Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy środków do uzdatniania wody basenowej (znak sprawy: 17/ 07) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poz. Przedmiot zamówienia Ilość 1. Koagulant a`30 kg 24 opak. 2. Algicyd a`30 kg 24 opak. 3. Chlor a`35 kg 35 opak. 4. ph a`35 kg 35 opak. Użyte w Specyfikacji skróty i terminy: a) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia b) Pzp ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). c) Zamawiający Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie d) Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu III SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, winna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 3. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami Pzp. 4. Nie dopuszcza się do składania ofert w częściowych, wariantowych i alternatywnych.. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Oferta powinna być sporządzona formie pisemnej w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Zaleca się ponumerowanie stron oferty. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 10. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako tajne. 11. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia (korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą), przekazane będą za pomocą faksu. Na żądanie każda ze stron potwierdzi na piśmie informacje i oświadczenia przekazane za pomocą faksu. II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY / brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub dokumenty o treści odmiennej od wymaganych spowoduje odrzucenie oferty/. 1. Formularz OFERTA załącznik nr Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego załącznik nr 2 do każdego zadania oddzielnie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem". 2

3 6. Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Dokumenty, o których mowa powyżej, wystawione w języku obcym, są składane w formie odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego. IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 1. Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. 2. Dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy loco Magazyn DSK. 3. Pozostałe warunki umowy określa wzór umowy załączony do niniejszej SIWZ. V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. CENA 100 % 1. cena najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert x waga procentowa x 100 cena oferty liczonej (brutto) dot. kryterium nr 1: przy przeliczaniu ceny w ramach tego kryterium Zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie ze wzorem, w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty (także koszty dostawy i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 3. Zaproponowane ceny jednostkowe pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy. VII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie na 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swej stronie internetowej. Zamawiający prześle treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4-7 Pzp. VIII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenia: OFERTA NA DOSTAWY ŚRODKÓW DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ (ZNAK SPRAWY: 17/07) oraz NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13: Wymagane dokumenty oraz oferta winny być umieszczone w wewnętrznej, zamkniętej kopercie. Zaleca się opatrzenie koperty pieczęcią zawierającą dane Wykonawcy. IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Chodźki 2, Lublin, w pokoju nr 2004 (Kancelaria) nie później niż do , godz. 12:30 Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu , godz. 13:00, w pokoju nr 210 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Chodźki 2, w Lublinie. XI. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dn r. XII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy i ceny ofertowe. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny. 3

4 4. Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Zespole Zamówień Publicznych, pok. nr Zamawiający dokona badania ofert na posiedzeniu niejawnym. 6. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 Pzp. 7. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Pzp. 8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 ust.1 Pzp. 9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust.2 i 88 Pzp. 10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 11. Wynik postępowania zostanie przekazany i/lub opublikowany zgodnie z art. 92 lub 93 Pzp. 12. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych protestów zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Pzp. Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegali się o zamówienie publiczne, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godz ) są: mgr Mirosław Orgasiński, tel. tel/fax. (0-81) , pokój 210 w sprawach formalno-prawnych. inż. Antoni Popiołek tel. (0-81) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DOSTAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Pzp, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną wyżej ustawą. 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. 4

5 Załącznik nr 1 Oferta może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie określonej w specyfikacji. Należy dołączyć wszystkie załączniki zawarte w specyfikacji. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy napisać na nim "nie dotyczy". Dane Wykonawcy OFERTA z dnia... Nazwa... Siedziba... Tel/ fax/ ... Nr NIP... REGON... Do: Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki Lublin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (znak sprawy 17/07) opublikowanym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń DSK. Oferujemy dokonywanie dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość brutto całkowitej dostawy wynosi:... zł. zgodnie z wypełnionym formularzem kosztorysu ofertowego. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że termin płatności za dostarczony towar wynosi 30 dni. 5. Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej. Oświadczenie to składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego. 2. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... (3)... (4)... Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 5

6 WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO - środki do uzdatniania wody basenowej - Załącznik nr 2 Asortyment Producent Ilość Cena jednostkowa netto Kwota VAT Cena jednostkowa brutto Wartość całkowitej dostawy netto A B C=Bx%VAT D=B+C E=AxB Kwota VAT F=Ex% VAT Wartość całkowitej dostawy brutto G=E+F Razem wartość całkowita brutto dostawy... Wartość całkowita netto dostawy wynosi:... zł Słownie:... Kwota podatku VAT wynosi:... zł Słownie:.. Wartość całkowita brutto dostawy wynosi... zł Słownie:... Uwaga: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający proponuje skorzystanie z powyższego wzoru. Składając ofertę należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w kosztorysie powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 6

7 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax... Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U r.,nr 19, poz. 177). Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 24 ust. 1 i 2: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 7

8 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 8

9 Wzór umowy dostawy zawarta w dniu... pomiędzy Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Lublinie przy ul. Chodźki 2, zwanym Odbiorcą, reprezentowanym przez: 1. Dr n. med. Jerzego Szareckiego Dyrektora DSK 2. Mgr Dorotę Chodowską Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych Główną Księgową a..., zwanym Dostawcą, reprezentowaną przez: W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego (znak sprawy: 17/07) Dostawca zobowiązuje się do dostaw środków do uzdatniania wody basenowej w ilościach i jakości określonych w swej ofercie i SIWZ. 2. Dostawca dostarczać będzie ilości określone w ofercie na własny koszt, loco Zaopatrzenie DSK zgodnie z bieżącymi zamówieniami Kierownika Zaopatrzenia DSK w Lublinie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. 3. Odbiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT z dołączonymi pokwitowanymi dokumentami ilości i jakości przyjętego towaru, podpisanymi przez Odbiorcę bądź osobę przez niego upoważnioną. 2. Numer Identyfikacji Podatkowej DSK: Odbiorca powinien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Odbiorca reklamuje niezwłocznie. Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o stwierdzonych brakach. 2. Odbiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych, w tym terminu ważności przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę, iż przedmiot zamówienia nie odpowiada jego dotychczasowej jakości, poinformuje on Dostawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Dostawca uruchomi w sytuacji jw. postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszenia reklamacji Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają kary w następujących wypadkach i w wysokości. Dostawca zapłaci Odbiorcy: - za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki, - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 3, w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, - w przypadku gdy Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 5 % wartości dostawy określonej w 5 ust Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Egzekwowanie kary umownej będzie następstwem bezskutecznego upływu zakreślonego w ponagleniu Odbiorcy terminu wyznaczonego na usunięcie uchybienia powodującego naliczenie kary umownej, a potrącenie należności z tego tytułu dokonane zostanie z bieżącej faktury. 4. Odbiorca może odstąpić od naliczania kar umownych. 5 Oferta cenowa z dnia... stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wartość całkowita dostawy wynosi... zł, słownie:... zł, wraz z podatkiem VAT Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniu obowiązywać będzie 30-dniowy termin płatności. 2. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego. 3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia Odbiorcy przed ich zbyciem, celem uzgodnienia salda na dzień przejęcia długu. 7 Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 10 Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie. 11 Umowa zostaje zawarta na czas określony od... do., lub do czasu wyczerpania ilości ujętych w kosztorysie. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. Odbiorca Dostawca 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo