INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czermin, Czermin, woj. podkarpackie tel. (0-17) , fax: REGON: , NIP: Adres strony internetowej: znak postępowania; 340/14/09 Uwaga ; w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 223 poz 1655 z dnia 29 listopada 2007 r. i z 2008r. nr 171,poz 1058), w trybie przetargu nieograniczonego przy udziale Komisji przetargowej 2.1 Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: roboty remontowe i renowacyjne roboty instalacyjne w budynkach roboty w zakresie kształtowania placów zabaw wyposaŝenie parków i placów zabaw wznoszenie ogrodzeń 2.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r. oraz opublikowane ; - od dnia r. na stronie internetowej adres ; - od dnia r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Czerminie, Czermin 2.3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie www. wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/ug_czermin Specyfikację w formie pisemnej moŝna otrzymać w Urzędzie Gminy w Czerminie, od poniedziałku do piątku - w terminie 5 dni od złoŝenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 30 PLN. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem inwestycji jest remont części istniejącego budynku Domu Ludowego pod potrzeby filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 540 w Trzcianie. Roboty remontowe obejmować będą ; - wewnątrz budynku - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrzne i zewnętrznej, remont sanitariatów przystosowanie dla niepełnosprawnych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont dachu wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont posadzek wraz ze wszystkimi warstwami,, tynkowanie i malowanie pomieszczeń, remont sufitów podwieszanych, wykonanie ścianek działowych, - zewnątrz budynku - docieplenie budynku 1

2 12 cm, remont zadaszenia na wejściem, remont schodów zewnętrznych ( 2szt), wykonanie podjazdu niepełnosprawnych, remont dojść i dróg przed remontowaną częścią. 2.Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Czerminie. Inwestycja ta zlokalizowana jest na działce nr 1115 w Czerminie w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Czerminie. Roboty obejmować będą ; zainstalowanie elementów zabawowych, wykonanie ławek, nasadzenie zieleni, wykonanie alejek spacerowych wewnątrz placu, urządzenie letniego amfiteatru oraz ogrodzenie placu. 1. Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w OtałęŜy. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 797 w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły podstawowej w OtałęŜy. Roboty obejmować będą ; zainstalowanie elementów zabawowych, wykonanie ławek, nasadzenie zieleni, wykonanie alejek spacerowych wewnątrz placu. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w projekcie technicznym, i przedmiarze robót. Przedmiar robót i projekt techniczny stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić na podstawie przedmiarów robót stanowiące załącznik nr 5 Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Określone w dokumentacji projektowej typy materiałów podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały o co najmniej równowaŝnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia załoŝonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie moŝliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod kaŝdym względem ( w tym art.; wymiarów, cięŝaru, sposobu transportu i montaŝu). CięŜar udowodnienia, Ŝe materiał (wyrób) jest równowaŝny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłoŝyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do uŝytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, Ŝe są one rzeczywiście równowaŝne. Wykonawcy dostarczą na zamontowane urządzenia zabawowe wraz z elementami wyposaŝenia certyfikaty bezpieczeństwa B,atesty oraz wymogi norm polskich i UE. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych 5. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin przekazania placu budowy Dziennikiem budowy i kompletną dokumentacja techniczną- w dniu podpisania umowy Termin rozpoczęcia robót z dniem podpisania umowy Termin zakończenia robót r. Zmiana terminu zakończenia robót jest moŝliwa tylko w formie aneksu do umowy w następujących przypadkach: - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego 2

3 - działanie siły wyŝszej, za którą uwaŝa się: - wystąpienie w czasie realizacji robót stanu surowego otwartego i robót zewnętrznych temperatury poniŝej minus 10 C o godz rano - inne zdarzenia w szczególności: wojna, powódź, poŝar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy i Zamawiającego, zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy i których zaistnienie lub skutki uniemoŝliwiają wykonanie niniejszej umowy Strona powołująca się na stan siły wyŝszej zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyŝszej Wykonawca zobowiązany jest dołoŝyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych działań. O ile stan siły wyŝszej trwa dłuŝej niŝ jeden miesiąc, kaŝda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyŝszej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyŝszej. 7. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA TYCH WARUNKÓW: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a/ przedłoŝą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. a/ wykaŝą, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zawodowe.zamawiający wykazania osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika robót z uprawnieniami w branŝy konstrukcyjno-budowlanej. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp; Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów Ŝądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musza wspólnie spełniać warunki określone w pkt 7 ppkt.2-3, natomiast kaŝdy z uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej musi spełniać warunki takie jak Wykonawca składający ofertę indywidualną w zakresie wynikającym z pkt 7 ppkt 1 i 4 3

4 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania waŝności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie: - wypełniony formularz oferty załącznik nr 1 w przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu. a) oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 2 w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają wszyscy Wykonawcy w zakresie w jakim spełniają warunki udziału w postępowaniu b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają wszyscy Wykonawcy c) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty te składają wszyscy Wykonawcy d) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynaleŝność do izby zawodowej inŝynierów i techników budownictwa, wg załącznika nr 3 w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu. e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu moŝna przedkładać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Forma dokumentów zgodnie z 4 w/w Rozporządzenia. (Dz. U. Nr 188, poz. 1155) 8.1 OFERTY WSPÓŁNE (KONSORCJUM/SPÓŁA CYWILNA) 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty naleŝy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo winno ; a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania 4

5 c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienie 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólna ofertę. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej ) Wykonawcy składający ofertę wspólną maja obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 9. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 9.1 Zamawiający prowadzi protokół postępowania 9.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania z tym ze oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 9.3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą ; Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2003r. Nr 153 poz.1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 9.4.W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów u Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. 9.5Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przesłał siwz i poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej, na której zamieszczona została niniejsza specyfikacja, pod warunkiem, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 9.6 Pytania naleŝy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku na adres: Urząd Gminy w Czerminie, Czermin 9.7 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem zgodnie z pkt. 10 SIWZ. 9.8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 5

6 warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza stosowna informację na stronie internetowej. 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest takŝe do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się takŝe drogą faksową, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, jednakŝe kaŝda przekazana informacja lub dokument muszą być potwierdzone w formie pisemnej. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upowaŝnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Małgorzata Czaja Urząd Gminy w Czerminie, Czerminie Tel WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA ZADANIA. A) WADIUM: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości ,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na konto zamawiającego BS o/czermin kserokopię dowodu wpłaty naleŝy dołączyć do oferty. Za wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uznaje fakt wpływu środków na wyŝej podany rachunek przed upływem terminu składania ofert podanego w specyfikacji. W przypadku wnoszenia wadium w formie dokumentów wymienionych w pkt 2,3,4,5 oryginał naleŝy złoŝyć w kasie Urzędu Gminy w Czerminie pokój nr 10, natomiast kopie załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji zamawiający wymaga aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Poręczyciela (Gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie iŝ zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46.ust.5 ustawy PZP. Jednocześnie zamawiający wymaga aby okres waŝności poręczenia (gwarancji) nie był krótszy niŝ okres związania z ofertą. Wadium dla Konsorcjum moŝe być wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zwrot wadium Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego 6

7 wykonania tej umowy; 3) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. Ponadto zamawiający zatrzymuje wadium jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.l lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. B) ZABEZPIECZENIE: Zamawiający Ŝądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy o wartości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione do dnia podpisania umowy w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w formie pienięŝnej,, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający zostawi 30% kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy ; BS o/czermin Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą Do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłuŝej niŝ 30 dni od upływu terminu składania ofert Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz oraz z 2008 r. Nr 171 poz.1058); Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 7

8 14. Opis sposobu przygotowania ofert KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta indywidualna winna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8.SIWZ 3) kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiarów robót Załącznik nr 5 4) wypełniony formularz o zakresie prac wykonywanych przez podwykonawców (jeŝeli dotyczy, w innym przypadku piszemy nie dotyczy ) zał nr 6 ; 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeŝeli dotyczy, w innym przypadku piszemy nie dotyczy.).zał. nr 7 6. Zaakceptowany i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 8) 7. Udzielenie min 3 letniej gwarancji na wykonane roboty (do wypełnienia w formularzu oferty) 14.3 Oferta wspólna składana przez konsorcjum lub spółkę cywilna winna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, podpisany przez pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej; 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej specyfikacji; 3) kosztorys ofertowy szczegółowy wypełniony na podstawie przedmiarów robót zał. nr 5 4)oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8 siwz - Oświadczenie określone w pkt 8 ppkt a podpisuje umocowany pełnomocnik konsorcjum/spółki lub wszyscy uczestnicy konsorcjum/wspólnicy; 5) wypełniony formularz o zakresie prac wykonywanych przez podwykonawców (jeŝeli dotyczy - w innym przypadku piszemy nie dotyczy.) Zał. nr 6 6)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeŝeli dotyczy w innym przypadku piszemy nie dotyczy )zał. nr Zaakceptowany i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 8) W przypadku gdy ofertę składa kila podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŝdego z nich 8. Udzielenie min 3 letniej gwarancji na wykonane roboty (do wypełnienia w formularzu oferty) Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, Ŝe wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą. Ofertę naleŝy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. KaŜdą stronę naleŝy ponumerować, miejsca zmian, poprawek, przeróbek, przekreśleń, uzupełnień powinny być parafowane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. Cała oferta powinna być zszyta, 8

9 zbindowana lub złączona trwale w inny sposób Ofertę naleŝy umieścić w podwójnej kopercie (wewnętrzna i zewnętrzna). a/ zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: Urząd Gminy w Czermin oraz opisana Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin Nie otwierać przed dniem 15 października 2009r. do godz b/ na wewnętrznej, zaklejonej kopercie naleŝy umieścić adres Wykonawcy oraz adres Zamawiającego podany wyŝej Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w ofercie powinno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami sposobu przygotowania ofert. Wewnętrzną i zewnętrzną kopertę naleŝy dodatkowo oznaczyć określeniem zmiana. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu do składania ofert Koperty oznaczone jako wycofane zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 upzp Wykonawca ma moŝliwość uzyskania wszelkich moŝliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w Ŝadnym wypadku nie moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezaleŝnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w pkt ppkt Miejsce i termin składania ofert 1. Składanie ofert Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres: Urząd Gminy w Czerminie Czermin (sekretariat Urzędu - pok. Nr 14 ) czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 8 do Termin złoŝenia oferty 15 października 2009 r. do godz dotyczy takŝe ofert składanych drogą pocztową. 9

10 2.0twarcie ofert Miejsce otwarcia ofert Urząd Gminy w Czerminie Czermin Sala obrad Termin otwarcia ofert: w dniu 15 października 2009r. o godz Opis sposobu obliczania ceny oferty 16.1.NaleŜy podać cenę brutto za całość zamówienia, jest to cena ryczałtowa niezmienna do końca wykonania zamówienia Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U Nr 157, poz. 976) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za całość zamówienia (wg zał. numer 1) Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatki oraz inne opłaty), które Wykonawca winien ponieść z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Ceną oferty jest cena brutto podana w formularzu ofertowym 16.5 Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do specyfikacji, dokumentacji projektowej. Wykonawca w przedłoŝonej ofercie zobowiązany jest przedstawić czynniki kalkulacyjne przyjęte do kosztorysów ofertowych: Roboczogodzina R Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp (od R+S) Wskaźnik narzutu zysku Z (od R+S+Kp) Średni wskaźnik kosztów zakupu materiałów Kz(M) Ponadto do kosztorysu ofertowego naleŝy załączyć: Zestawienie materiałów i sprzętu z wyszczególnieniem ilości, cen jednostkowych, wartości Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2 upzp. 16.8Oferta zawierająca raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 4 upzp. 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcy Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny Ofert 10

11 18.1 KRYTERIA OCENY OFERT: Cena-100% 18.2 SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium cena" - poszczególnym wykonawcą zostaną przyznane punkty za cenę brutto w skali 1:100, obliczone wg wzoru: najniŝsza cena oferowana brutto C= x 100 pkt. cena oferty badanej brutto a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom specyfikacji i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyŝszą liczbę punktów. b) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. c) JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia- w terminie określonym przez Zamawiającego- ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. d) JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wyniku postępowania. Następnie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak, niŝ przed upływem terminu związania ofertą zgodnie z art. 94 ust. 1 upzp z uwzględnieniem art. 94 ust. 1a upzp 19.2 Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść stosowne zabezpieczenie zgodnie z pkt. 12B siwz 19.4 W przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej (przed podpisaniem umowy z Zamawiającym), Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 11

12 20. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (wg zał. numer 8). 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PROTEST 1) Wykonawca moŝe wnieść pisemny protest do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami art. 180 i kolejnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz oraz z 2008 r. Nr 171 poz.1058). 2) Protest naleŝy wnieść na piśmie. Dopuszczalne jest wniesienie protestu równieŝ faksem, jeŝeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie ODWOŁANIE Na zasadach określonych w art. 184 i kolejnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz oraz z 2008 r. Nr 171 poz.l058)od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie SKARGA DO SĄDU Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu zgodnie z postanowieniem art. 194 i kolejnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz oraz z 2008 r. Nr 171 poz.1058). 22. Postanowienia końcowe- zasady udostępniania dokumentów 22.1.Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzenia postępowania z wyjątkiem dokumentów spełniających warunki określone w pkt siwz i opisanych: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ort. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: 22.3 Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Udostępnienie protokołu lub załączników moŝe nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 12

13 22.6 JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione JeŜeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie moŝe obciąŝać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeŝeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt26.5. SIWZ Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niŝ w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera ; 1. Instrukcja dla wykonawców 2. wzór oferty załącznik nr 1 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 4. wykaz osób odpow.. za realizację zamówienia - załącznik nr 3 5. Przedmiar robót Załącznik nr 5 6. Wypełniony formularz o zakresie prac wykonywanych przez podwykonawców, załącznik nr 6 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia załącznik nr 7 8. Wzór umowy Załącznik nr 8 9. Dokumentacja projektowa załącznik 9 ZATWIERDZAM : Wójt Gminy Czermin /-/ Leon Getinger Czermin,dnia

14 ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA Załącznik Nr 1 Gmina Czermin Czermin 1. Ofertę przetargową składa: nazwa:... adres siedziby: telefon:.. fax: NIP:.. REGON:. 2. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszej oferty: nazwisko i imię:.... adres:. telefon:.. fax: Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ opublikowanego w BZP w dniu r., internecie oraz zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czerminie 1) oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:... PLN netto plus. % podatku VAT w kwocie... PLN, razem... PLN brutto, słownie:... brutto, zgodnie z wypełnionym ślepym kosztorysem jako kosztorysem ofertowym. 2) oświadczamy, Ŝe zamówienie zrealizujemy w terminie :... 3) oświadczamy, Ŝe na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres :... 4) oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 5) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń oraz, Ŝe dokonaliśmy wizji na terenie budowy, zbadaliśmy plac budowy i jego otoczenie a takŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty; 6) oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert; 7)oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami Umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 8) załącznikami do niniejszej oferty są a)... b)... c)... d) , dn ( pieczęć/ci i podpis/y upełnomocnionego/nych przedstawiciela/li wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 2... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2007 r. Nr 223 poz oraz z 2008 r. Nr 171 poz.1058): (Dz. U. z (imię i nazwisko osoby upowaŝnionej stanowisko) (imię i nazwisko osoby upowaŝnionej stanowisko) działając w imieniu i na rzecz ( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej) przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.: remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ Oświadczam/ Oświadczamy Ŝe, spełniamy wszystkie warunki udziału w ww. postępowaniu: Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt 1). Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku nie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takowych w formie załącznika do niniejszego oświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2)*. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3). Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, który stanowi, Ŝe z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 1); b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2); c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 1 pkt 3); d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 15

16 zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4); e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub f) inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5); g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6); h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7); i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 8); j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( art. 24 ust. 1 pkt 9); k) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, ( art. 24 ust. 1 pkt 10); l) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowaniu lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (art. 24 ust. 2 pkt 1); m) wykonawców, którzy złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania (art.24 ust.2 pkt. 2); n) wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 (art.24 ust.2 pkt. 3); o) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą (art.24 ust.2 pkt. 4);...dnia (pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy) * W przypadku udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inne podmioty Wykonawca dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 16

17 ... ( pieczęć wykonawcy ) ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZCJĘ ZAMÓWIENIA Nazwa Przedsiębiorstwa... Adres Przedsiębiorstwa... Numer telefonu... Nr telefaksu/fax... Wykaz kierownictwa firmy Nazwisko i imię Stanowisko WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ L. p. Stanowisko ( funkcja ) Nazwisko i imię Nr uprawnień zawodowych i zakres Całkowite doświadczenie (ilość lat) 1. Kierownik Budowy Wypełnić zgodnie z postanowieniami pkt 8. instrukcji... dnia ( pieczęć/ci i podpis/y upełnomocnionego/nych przedstawiciela/li wykonawcy)... 17

18 ... ( pieczęć wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 6 ZAKRES ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM Nazwa Przedsiębiorstwa... Adres Przedsiębiorstwa... Numer telefonu... Nr telefaksu/fax... Składając ofertę w przetargu na remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ oświadczam/y, Ŝe moja/nasza firma zamierza powierzyć podwykonawcom następujące roboty: Element robót Nazwa firmy podwykonawcy Wartość netto robót dnia ( pieczęć/ci i podpis/y upełnomocnionego/nych przedstawiciela/li wykonawcy) 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 7... ( pieczęć podwykonawcy) ZOBOWIAZANIE DO WSPÓŁPRACY Ja, niŝej podpisany(a) działając w imieniu ) zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika/firmy jako podwykonawcy 1... ( nazwa wykonawcy )... przy realizacji zamówienia remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ oraz zobowiązuję się, Ŝe w razie uzyskania zamówienia przez tego Wykonawcę moja firma będzie pracować przy jego realizacji.... dnia ( pieczęć/ci i podpis/y upełnomocnionego/nych przedstawiciela/li podwykonawcy) 19

20 zał nr 8 do SIWZ UMOWA nr /2009 zawarta w dniu r. w Czerminie pomiędzy Gminą Czermin, zwaną dalej Zamawiającym", w imieniu której działa: Leon Getinger - Wójt Gminy Czermin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czermin Sławomir Orłowski a z siedzibą w, zwanym dalej Wykonawcą" w imieniu której działa ; w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ 2. Szczegółowy zakres i standard robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 15 lipca 2009 r., w ofercie Wykonawcy z dnia., oraz dokumentacji technicznej, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 2 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, naleŝytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i według projektu. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy. 3. Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, które będą załącznikami do protokołów odbioru. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. JeŜeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaŝe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciąŝają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykaŝą, Ŝe materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciąŝają Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia, Ŝe wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. JeŜeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyŝszych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaŝe się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 6. Do obowiązków i na koszt Wykonawcy naleŝy: - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania, - pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i 20

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu...

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu... Wykonawca: O F E R T A Nr sprawy: 18/DPZ/RB/2010 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres:...... Województwo:... ; adres e-mail:...@... Numer telefonu:... Numer faksu... NIP REGON Nr konta bankowego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo