Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/B/02/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) NA USŁUGĘ ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 ZATWIERDZAM: Prezes Zarządu Włodzimierz Misztal 1

2 Rawa Mazowiecka, lipiec 2015r. DZIAŁ I DANE OGÓLNE 1. Informacja o Zamawiającym. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka Telefon: Faks: Internet: Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwana w dalszej części specyfikacji ustawą". 3. Oznaczenie Wykonawcy. Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 zgodnie zakresem, lokalizacją i harmonogramem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Rodzaj zamówienia. Usługa 6. Wymagania stawiane Wykonawcy. 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2

3 7. Termin realizacji zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 8. Informacje uzupełniające. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert uzupełniających. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej. 7) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. c) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy UZP. f) Nie należą do tej samej grupy kapitałowej chyba, że wykażą iż istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (art.26 ust. 2b Ustawy PZP). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: a) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych. b) Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. Prawa zamówień publicznych. 4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. 5) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: a) Jest niezgodna z ustawą. 3

4 b) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych. c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. e) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego. - spełnia/niespełna. 10. Zawartość oferty. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku wynikających z art. 22 ust.1 i art. 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji (Załącznik nr 2). 3. Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4). 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4

5 8. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć Załącznik Nr 3: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności był krótszy w tym okresie, wykonał cztery usługi polegające na minimum całorocznej obsłudze co najmniej czterech kompleksów basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 200 m², w tym co najmniej dwóch lodowisk o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00zł., wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykaz wykonanych usług należy potwierdzić referencjami w języku polskim. 9. Oświadczenie o potencjale technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia potwierdzające posiadanie następujących maszyn i urządzeń (załącznik przedstawić na podstawie samodzielnie przygotowanego oświadczenia): - odkurzacz ssący przeznaczone do odsysania wody z mokrych powierzchni oraz do czyszczenia powierzchni suchych 1 szt., - kombajn sprzątający o zasilaniu akumulatorowym 1 szt., - maszyny dyskowe do czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych 1 szt., - maszyna ciśnieniowa do odkażania części sanitarnych wysokimi temperaturami 1 szt., - myjka wysokociśnieniowa typu karcher 1szt., - maszyna szorująca dwubiegowa z wytwornicą piany 1 szt., - profesjonalne wózki serwisowe 4 szt., - pralka automatyczna do zmianowej dezynfekcji mopów, ścierek 1 szt. 10. Oświadczenie o dysponowaniu przez pracodawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z książeczkami zdrowia zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ponadto Wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym minimum dwie osoby przewidziane jako zarządzające usługą sprzątania przeszkolone z zakresu zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na basenach. Szkolenie należy udokumentować stosownym zaświadczeniem. 11. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej PLN. Wykonawca, który posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego. 5

6 12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia potencjału lub inny dokument potwierdzający udostępnienie potencjału musi być podpisane przez podmiot udostępniający zgodnie z reprezentacją. 13. Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera). 14. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 6, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. b) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 2, 3, 5, 6, 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 11. Sposoby porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 38 ust. 1 do 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do końca terminu składania ofert, jednakże Zamawiający odpowie na te zapytania, które wpłyną nie później niż do połowy pierwotnego terminu składania ofert; na pozostałe zapytania Zamawiający odpowie wyłącznie wówczas, jeżeli uzna je za szczególnie istotne. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oryginały lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem powinny być przesłane pocztą w dniu nadania faksu bądź w dniu przesłania dokumentu drogą elektroniczną. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 07:00 do 15:00. W zakresie merytorycznym: Bogusława Romaldowska , em: W zakresie formalnym: Katarzyna Mirowska , em: 12. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych) 6

7 Dopuszczalne formy wadium. Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego). Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym Gwarancje bankowe Gwarancje ubezpieczeniowe Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego w: Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w oddzielnej kopercie razem z ofertą z oznaczeniem Wadium Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Pozostałe informacje dotyczące wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez zamawiającego, a wniesionego w innej formie - w kasie zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium. 4) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium. 5) Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 13. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której w pkt 2. nie powoduje utraty wadium 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7

8 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Przygotowanie oferty a) Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i aktualne na dzień... przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. c) Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część innymi załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian merytorycznych przez wykonawcę. d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. e) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. g) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. h) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. i) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. j) Ofertę należy napisać w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. k) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. l) Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 2. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: a) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty. c) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia mowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartej umowy. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 8

9 umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 15. Sposób składania ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być oznaczone pieczęcią Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 Nie otwierać przed godziną 9:05 dnia r. 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka do r. do godz. 9:00 Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. powyżej oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami do r. o godz. 9:05 w swojej siedzibie. Otwarcie ofert jest jawne. 18. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena oferowana powinna uwzględnić cenę świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem oraz niezbędnym wyposażeniem określonym w SIWZ. 2. Cena musi uwzględnić podatek od towarów i usług, wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym koszty transportu, a także wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. a) Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch 9

10 miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza; b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; c) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; d) Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT. 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19. Ocena ofert. 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 1) W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Cena (C) - 60 % Społeczne (S) -40 % 2) Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 60 pkt. przez członków komisji przetargowej. Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 85 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru: C = (Cmin / C x ) x 60 pkt. gdzie: C liczba punktów oferty w kryterium cena C min - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert C x - cena oferty badanej b) Sposób wyliczenia punktów w kryterium społeczne (S) Powyższe kryterium rozumiane jest jako procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący sposób: S = (K / Kmax x 100) x 40% albo S = 0 przy Kmax = 0 10

11 gdzie: S liczba punktów w kryterium społecznym, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, K procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że minimalna ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę musi wynosić 50%. Jeżeli wykonawca zaproponuje ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w ZGO AQUARIUM poniżej 50 % jego oferta zostanie odrzucona. Kob wskaźnik K oferty badanej K max - maksymalny zaoferowany wskaźnik K spośród wszystkich ofert c) Sposób wyliczenia punktów oferty (P) gdzie: P liczba punktów ogółem dla oferty badanej P = C + S C liczba punktów oferty w kryterium cena S liczba punktów w kryterium społecznym, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, 2. Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone. 3. Dla porównania ofert będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca z formularza cenowego. 4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego i uznana za najkorzystniejszą. 20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 11

12 b) na stronie internetowej zamawiającego. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. 23. Informacja o udzieleniu zaliczek. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 24. Postanowienia końcowe. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12

13 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi sprzątania budynków 2.2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej Usługi sprzątania powinny być wykonane zgodnie z przepisami sanitarno higienicznymi. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości, worki na odpady, materiały eksploatacyjne i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość wszystkich środków czystości Wykonawca wlicza w cenę oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i dokładnością oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 3. Kryta pływalnia wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej będzie czynna 7 dni w tygodniu konieczność zapewnienia obsługi całodobowej. Ponadto Wykonawca zapewni w dni świąteczne, wakacje, ferie, weekendy i imprezy sportowe podwójną obsadę. 4. Osoby wykonujące czynności sprzątające powinny mieć zapewnione przez Wykonawcę właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania z koszy odpadów (w tym ich segregacje) oraz bieżącego uzupełniania w toaletach i WC: mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, kostek WC itd. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kadry sprzątającej w ilości nie mniejszej niż 8 osób. 7. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: - odkurzacz ssący przeznaczone do odsysania wody z mokrych powierzchni oraz do czyszczenia powierzchni suchych 1szt - kombajn sprzątający o zasilaniu akumulatorowym 1 szt., - maszyny dyskowe do czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych 1 szt., - maszyna ciśnieniowa do odkażania części sanitarnych wysokimi temperaturami 1 szt., - myjka wysokociśnieniowa typu karcher 1szt., - maszyna szorująca dwubiegowa z wytwornicą piany 1 szt., - profesjonalne wózki serwisowe 4 szt., - pralka automatyczna do zmianowej dezynfekcji mopów, ścierek 1 szt. 8. Wykonawca prowadzi nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie Spa. 9. Oferent jest zobowiązany zapoznać się z dokumentami przetargowymi i dokonać wizji w terenie. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 w dniu r. o godz. 10:00. 13

14 10. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy wraz z lokalizacją i harmonogramem przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Parametry techniczne obiektu krytej pływali wraz z lodowiskiem przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: a) Utrzymanie nieskazitelnej czystości w sprzątanych pomieszczeniach. b) Mycie: wszystkich okien, drzwi i szyb minimum dwa razy w roku, elewacji raz w roku, posadzki na podbaseniu raz na kwartał, sprzętu sportowego w miarę potrzeb, częstotliwość będzie uzgadniana z koordynatorem basenu, skateparku/wrotowiska w miarę potrzeb, ale nie mniej niż raz w miesiącu, płyty lodowiska przed otwarciem sezonu i po zamknięciu sezonu, szafek i ławek przy płycie lodowiska w miarę potrzeb, nie mniej niż 1 raz w miesiącu. c) Dyspozycyjność w przypadku dodatkowych zleceń np. sprzątanie po remontach. d) Kultura osobista, estetyczny wygląd pracowników (uniformy lub ubiory firmowe). e) Ścisła współpraca z obsługą obiektu. 13. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do: a) złożenia szczegółowego opisu technologii sprzątania z uwzględnieniem atestowanych środków czyszczących i sanitarnych, które będą używane w trakcie realizacji zamówienia. b) dysponowania pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia-przewidzianymi do realizacji kontraktu wraz z książeczkami zdrowia zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej; ponadto wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym minimum dwie osoby przewidziane jako zarządzające usługą sprzątania-przeszkolone w zakresie zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na basenach (szkolenie należy udokumentować zaświadczeniem). 14

15 DZIAŁ III ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 2) Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług. 4) Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy 5) Załącznik Nr 5 - Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy wraz z lokalizacją. 6) Załącznik Nr 6 - Parametry techniczne krytej pływalni. 7) Załącznik Nr 7 - Wzór umowy. 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 1. Zamawiający: FORMULARZ OFERTOWY ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka 2. Wykonawca: Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: Nazwa i adres wykonawcy: NIP. REGON. Nr. Tel/fax Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Oświadczamy, że będziemy realizować usługę sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, nr sprawy: ZP/B/02/2015, oferujemy realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w SIWZ, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia za cenę oraz z uwzględnieniem następujących wartości: 15

16 a) Cena miesięcznego wynagrodzenia: Netto..... zł (słownie złotych. ) podatek VAT (23%.. Brutto... zł (słownie złotych:. ) Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. b) Kryterium społeczne (S): Liczba wszystkich osób, którym zostanie A powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. osób B C Liczba wszystkich osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na obiekcie w ZGO AQUARIUM. Procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.. osób % ** ** C = B/A razy 100% (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) 5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 1.. , faks: , faks:. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, Imię... Stanowisko... Telefon...Fax.... Zakres: - do reprezentowania w postępowaniu* - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* - do zawarcia umowy* 6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:..., w formie:... 16

17 Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: Oświadczenia Niniejszym oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 2. Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie. 4. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie. 5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia zgodnie z pkt. 4b formularza ofertowego. 8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach od nr. do nr. 8. Złożenie oferty Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 9. Załączniki Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej oferty są: , dnia Podpis i pieczęć wykonawcy * Nie potrzebne skreślić 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. pieczęć firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907z późn. zm). Oświadczam również, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907z późn. zm)..., dnia Podpis i pieczęć Wykonawcy 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WYKAZ USŁUG. pieczęć firmowa Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Wykaz min. 4 wykonanych usług w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na minimum całorocznej obsłudze co najmniej czterech kompleksów basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 200 m², w tym co najmniej dwóch lodowisk o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00zł., wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Oświadczam (y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty sprzątania: l.p. Odbiorca (nazwa, adres) Przedmiot usługi Data wykonania Wartość usługi Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług..., dnia.. Podpis i pieczęć Wykonawcy

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. pieczęć firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca dostawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 Oświadczam że *należę / *nie należę do grupy kapitałowej w myśl art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, składającej się z niżej wymienionych podmiotów: Lp. Nazwa i adres siedziby podmiotu należącego do grupy kapitałowej ** * Niepotrzebne skreślić ** W przypadku nie należenia do grupy kapitałowej w tabeli należy wpisać nie dotyczy.., dnia. Podpis i pieczęć 20

21 21

22 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA ZP/B/02/2015 Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu..... roku pomiędzy: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP , Regon , reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Włodzimierza Henryka Misztala, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" a..., reprezentowanym przez: zwanym dalej "WYKONAWCĄ", Zamawiający oraz Wykonawca są zwani łącznie Stronami" lub każdy z nich oddzielnie Stroną". Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 upzp, nr sprawy ZP/B/02/2015, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca oświadcza, że: 1. Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia; 2. Posiada środki techniczne i potencjał kadrowy, niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu Umowy; 3. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy; 4. Zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług; 5. Dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek opóźnień w stosunku do ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, bez względu na przyczynę ich powstania.

23 6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania Wykonawca zapewni utrzymanie czystości wszystkich miejsc zgodnie z zakresem, lokalizacją i harmonogramem wymienionym w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał bieżącej kontroli prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. 3. W razie stwierdzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, że usługa nie została wykonana lub nie została wykonana należycie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach. 4. Od chwili pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego o wadach, Wykonawca ma 24 godziny na ich usunięcie. 5. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do postanowień ust. 4 powyżej, zostanie on obciążony karą umowna, o której mowa w 15 ust. 1a Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem Umowy z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją Umowy. 2. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. 3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.. osób na obiekcie ZGO AQUARIUM. 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: Netto..... zł (słownie złotych:. ) podatek VAT (23%). Brutto. zł (słownie złotych:. ) 23

24 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w Umowie oraz w SIWZ. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z 7 Umowy po odbiorze wykonanej pracy przez Zamawiającego i przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wprowadzenia przerw technologicznych lub remontowych na terenie krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie pomniejszone o proporcjonalną wartość przedmiotu Umowy za okres trwania przerwy. 6.Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia poprawności wykonywanej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia poprawności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 4 ust W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnia określonej liczby osób zgodnie z 4 ust. 3 wystawi wykonawcy pisemne upomnienie pod rygorem rozwiązania umowy. 8.Dwukrotne naruszenie zapisu 4 ust. 3 skutkuje rozwiązaniem umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem i naliczeniem kary umownej w wysokości 20% brutto kwoty przewidzianej na realizację zadania Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu Umowy za dany miesiąc. 2. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, którym mowa w 3 Umowy, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z 15 ust. 1a, ust. 1b niniejszej Umowy. 3. Wykonawca posiada odpowiednią ilość sprzętu mechanicznego zabezpieczającego właściwe zgodne z występującymi warunkami wykonanie przedmiotu umowy. 4. Wniesione do protokołu odbioru uwagi są podstawą do obniżenia wynagrodzenia miesięcznego o naliczoną każdorazowo w oparciu o 15 ust. 1a i 15 ust. 1b niniejszej Umowy, karę umowną. 5. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek usunąć wszystkie wskazane wady niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. 8 Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Tel..., fax., . Ze strony Wykonawcy kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie:... Tel..., fax., Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 24

25 2. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających stąd roszczeń. 3. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi wobec niego w okolicznościach określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się osób w obrębie wykonywanych prac Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w związku z tym, iż wzór Umowy stanowił stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania w sprawie o zamówienie publiczne poprzedzającego zawarcie Umowy, Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących zasadach: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnoinstrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz numerami tel., faksu, adresu poczty elektronicznej etc., co do których nie postanowiono, iż ich zmiana nie wymaga zmiany treści Umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wszelkie zawiadomienia/informacje przekazywane między Stronami uznane będą za doręczone jeżeli zostaną przesłane kurierem, osobiście, wysłane listem poleconym, pod podane poniżej adresy (numery telefonów, faksów oraz adresy podawane są dla celu bieżących kontaktów Strony). 2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy wskazanych w ust. 2 powyżej. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany Umowy. 3. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną

26 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku trzykrotnego ukarania Wykonawcy karą umowną, o której mowa w 15 ust. 1a niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. c) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni. d) Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. e) Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP oraz ppoż. f) Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a powyżej, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie za prace już wykonane, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie zgłosił co do ich wykonania żadnych uwag Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, w którym: a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, jednakże nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego; b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w 7 ust. 2 Umowy, w wysokości 1/30 wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; b) gdy pomimo trzykrotnego - w danym miesiącu - wezwania do usunięcia wad, o których mowa w 7 ust. 2 Umowy wady nie zostaną usunięte, kara umowna w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy; c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 3. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie (siedem) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na numer rachunku bankowego wskazany w w/w wezwaniu. 26

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Zakup oleju napędowego Numer ogłoszenia: 307154-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: ROZBUDOWA RIPOK W PUKININIE - DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Prace remontowe w budynku zabytkowym, będącym siedzibą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie Numer ogłoszenia: 163034-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Otwock, 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo