Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/B/02/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) NA USŁUGĘ ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 ZATWIERDZAM: Prezes Zarządu Włodzimierz Misztal 1

2 Rawa Mazowiecka, lipiec 2015r. DZIAŁ I DANE OGÓLNE 1. Informacja o Zamawiającym. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka Telefon: Faks: Internet: Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwana w dalszej części specyfikacji ustawą". 3. Oznaczenie Wykonawcy. Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 zgodnie zakresem, lokalizacją i harmonogramem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Rodzaj zamówienia. Usługa 6. Wymagania stawiane Wykonawcy. 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2

3 7. Termin realizacji zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 8. Informacje uzupełniające. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert uzupełniających. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej. 7) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. c) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy UZP. f) Nie należą do tej samej grupy kapitałowej chyba, że wykażą iż istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (art.26 ust. 2b Ustawy PZP). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: a) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych. b) Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. Prawa zamówień publicznych. 4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. 5) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: a) Jest niezgodna z ustawą. 3

4 b) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych. c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. e) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego. - spełnia/niespełna. 10. Zawartość oferty. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku wynikających z art. 22 ust.1 i art. 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji (Załącznik nr 2). 3. Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4). 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4

5 8. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć Załącznik Nr 3: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności był krótszy w tym okresie, wykonał cztery usługi polegające na minimum całorocznej obsłudze co najmniej czterech kompleksów basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 200 m², w tym co najmniej dwóch lodowisk o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00zł., wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykaz wykonanych usług należy potwierdzić referencjami w języku polskim. 9. Oświadczenie o potencjale technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia potwierdzające posiadanie następujących maszyn i urządzeń (załącznik przedstawić na podstawie samodzielnie przygotowanego oświadczenia): - odkurzacz ssący przeznaczone do odsysania wody z mokrych powierzchni oraz do czyszczenia powierzchni suchych 1 szt., - kombajn sprzątający o zasilaniu akumulatorowym 1 szt., - maszyny dyskowe do czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych 1 szt., - maszyna ciśnieniowa do odkażania części sanitarnych wysokimi temperaturami 1 szt., - myjka wysokociśnieniowa typu karcher 1szt., - maszyna szorująca dwubiegowa z wytwornicą piany 1 szt., - profesjonalne wózki serwisowe 4 szt., - pralka automatyczna do zmianowej dezynfekcji mopów, ścierek 1 szt. 10. Oświadczenie o dysponowaniu przez pracodawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z książeczkami zdrowia zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ponadto Wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym minimum dwie osoby przewidziane jako zarządzające usługą sprzątania przeszkolone z zakresu zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na basenach. Szkolenie należy udokumentować stosownym zaświadczeniem. 11. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej PLN. Wykonawca, który posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego. 5

6 12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia potencjału lub inny dokument potwierdzający udostępnienie potencjału musi być podpisane przez podmiot udostępniający zgodnie z reprezentacją. 13. Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera). 14. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 6, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. b) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 2, 3, 5, 6, 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 11. Sposoby porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 38 ust. 1 do 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do końca terminu składania ofert, jednakże Zamawiający odpowie na te zapytania, które wpłyną nie później niż do połowy pierwotnego terminu składania ofert; na pozostałe zapytania Zamawiający odpowie wyłącznie wówczas, jeżeli uzna je za szczególnie istotne. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oryginały lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem powinny być przesłane pocztą w dniu nadania faksu bądź w dniu przesłania dokumentu drogą elektroniczną. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 07:00 do 15:00. W zakresie merytorycznym: Bogusława Romaldowska , em: W zakresie formalnym: Katarzyna Mirowska , em: 12. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych) 6

7 Dopuszczalne formy wadium. Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego). Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym Gwarancje bankowe Gwarancje ubezpieczeniowe Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego w: Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w oddzielnej kopercie razem z ofertą z oznaczeniem Wadium Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Pozostałe informacje dotyczące wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez zamawiającego, a wniesionego w innej formie - w kasie zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium. 4) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium. 5) Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 13. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której w pkt 2. nie powoduje utraty wadium 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7

8 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Przygotowanie oferty a) Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i aktualne na dzień... przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. c) Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część innymi załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian merytorycznych przez wykonawcę. d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. e) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. g) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. h) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. i) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. j) Ofertę należy napisać w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. k) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. l) Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 2. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: a) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty. c) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia mowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartej umowy. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 8

9 umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 15. Sposób składania ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być oznaczone pieczęcią Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 Nie otwierać przed godziną 9:05 dnia r. 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka do r. do godz. 9:00 Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. powyżej oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami do r. o godz. 9:05 w swojej siedzibie. Otwarcie ofert jest jawne. 18. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena oferowana powinna uwzględnić cenę świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem oraz niezbędnym wyposażeniem określonym w SIWZ. 2. Cena musi uwzględnić podatek od towarów i usług, wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym koszty transportu, a także wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. a) Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch 9

10 miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza; b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; c) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; d) Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT. 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19. Ocena ofert. 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 1) W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Cena (C) - 60 % Społeczne (S) -40 % 2) Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 60 pkt. przez członków komisji przetargowej. Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 85 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru: C = (Cmin / C x ) x 60 pkt. gdzie: C liczba punktów oferty w kryterium cena C min - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert C x - cena oferty badanej b) Sposób wyliczenia punktów w kryterium społeczne (S) Powyższe kryterium rozumiane jest jako procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący sposób: S = (K / Kmax x 100) x 40% albo S = 0 przy Kmax = 0 10

11 gdzie: S liczba punktów w kryterium społecznym, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, K procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że minimalna ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę musi wynosić 50%. Jeżeli wykonawca zaproponuje ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w ZGO AQUARIUM poniżej 50 % jego oferta zostanie odrzucona. Kob wskaźnik K oferty badanej K max - maksymalny zaoferowany wskaźnik K spośród wszystkich ofert c) Sposób wyliczenia punktów oferty (P) gdzie: P liczba punktów ogółem dla oferty badanej P = C + S C liczba punktów oferty w kryterium cena S liczba punktów w kryterium społecznym, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, 2. Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone. 3. Dla porównania ofert będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca z formularza cenowego. 4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego i uznana za najkorzystniejszą. 20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 11

12 b) na stronie internetowej zamawiającego. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. 23. Informacja o udzieleniu zaliczek. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 24. Postanowienia końcowe. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12

13 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi sprzątania budynków 2.2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej Usługi sprzątania powinny być wykonane zgodnie z przepisami sanitarno higienicznymi. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości, worki na odpady, materiały eksploatacyjne i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość wszystkich środków czystości Wykonawca wlicza w cenę oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i dokładnością oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 3. Kryta pływalnia wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej będzie czynna 7 dni w tygodniu konieczność zapewnienia obsługi całodobowej. Ponadto Wykonawca zapewni w dni świąteczne, wakacje, ferie, weekendy i imprezy sportowe podwójną obsadę. 4. Osoby wykonujące czynności sprzątające powinny mieć zapewnione przez Wykonawcę właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania z koszy odpadów (w tym ich segregacje) oraz bieżącego uzupełniania w toaletach i WC: mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, kostek WC itd. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kadry sprzątającej w ilości nie mniejszej niż 8 osób. 7. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: - odkurzacz ssący przeznaczone do odsysania wody z mokrych powierzchni oraz do czyszczenia powierzchni suchych 1szt - kombajn sprzątający o zasilaniu akumulatorowym 1 szt., - maszyny dyskowe do czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych 1 szt., - maszyna ciśnieniowa do odkażania części sanitarnych wysokimi temperaturami 1 szt., - myjka wysokociśnieniowa typu karcher 1szt., - maszyna szorująca dwubiegowa z wytwornicą piany 1 szt., - profesjonalne wózki serwisowe 4 szt., - pralka automatyczna do zmianowej dezynfekcji mopów, ścierek 1 szt. 8. Wykonawca prowadzi nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie Spa. 9. Oferent jest zobowiązany zapoznać się z dokumentami przetargowymi i dokonać wizji w terenie. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 w dniu r. o godz. 10:00. 13

14 10. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy wraz z lokalizacją i harmonogramem przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Parametry techniczne obiektu krytej pływali wraz z lodowiskiem przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: a) Utrzymanie nieskazitelnej czystości w sprzątanych pomieszczeniach. b) Mycie: wszystkich okien, drzwi i szyb minimum dwa razy w roku, elewacji raz w roku, posadzki na podbaseniu raz na kwartał, sprzętu sportowego w miarę potrzeb, częstotliwość będzie uzgadniana z koordynatorem basenu, skateparku/wrotowiska w miarę potrzeb, ale nie mniej niż raz w miesiącu, płyty lodowiska przed otwarciem sezonu i po zamknięciu sezonu, szafek i ławek przy płycie lodowiska w miarę potrzeb, nie mniej niż 1 raz w miesiącu. c) Dyspozycyjność w przypadku dodatkowych zleceń np. sprzątanie po remontach. d) Kultura osobista, estetyczny wygląd pracowników (uniformy lub ubiory firmowe). e) Ścisła współpraca z obsługą obiektu. 13. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do: a) złożenia szczegółowego opisu technologii sprzątania z uwzględnieniem atestowanych środków czyszczących i sanitarnych, które będą używane w trakcie realizacji zamówienia. b) dysponowania pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia-przewidzianymi do realizacji kontraktu wraz z książeczkami zdrowia zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej; ponadto wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym minimum dwie osoby przewidziane jako zarządzające usługą sprzątania-przeszkolone w zakresie zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na basenach (szkolenie należy udokumentować zaświadczeniem). 14

15 DZIAŁ III ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 2) Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług. 4) Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy 5) Załącznik Nr 5 - Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy wraz z lokalizacją. 6) Załącznik Nr 6 - Parametry techniczne krytej pływalni. 7) Załącznik Nr 7 - Wzór umowy. 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 1. Zamawiający: FORMULARZ OFERTOWY ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka 2. Wykonawca: Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: Nazwa i adres wykonawcy: NIP. REGON. Nr. Tel/fax Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Oświadczamy, że będziemy realizować usługę sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, nr sprawy: ZP/B/02/2015, oferujemy realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w SIWZ, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia za cenę oraz z uwzględnieniem następujących wartości: 15

16 a) Cena miesięcznego wynagrodzenia: Netto..... zł (słownie złotych. ) podatek VAT (23%.. Brutto... zł (słownie złotych:. ) Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. b) Kryterium społeczne (S): Liczba wszystkich osób, którym zostanie A powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. osób B C Liczba wszystkich osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na obiekcie w ZGO AQUARIUM. Procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.. osób % ** ** C = B/A razy 100% (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) 5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 1.. , faks: , faks:. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, Imię... Stanowisko... Telefon...Fax.... Zakres: - do reprezentowania w postępowaniu* - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* - do zawarcia umowy* 6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:..., w formie:... 16

17 Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: Oświadczenia Niniejszym oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 2. Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie. 4. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie. 5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia zgodnie z pkt. 4b formularza ofertowego. 8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach od nr. do nr. 8. Złożenie oferty Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 9. Załączniki Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej oferty są: , dnia Podpis i pieczęć wykonawcy * Nie potrzebne skreślić 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. pieczęć firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907z późn. zm). Oświadczam również, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 907z późn. zm)..., dnia Podpis i pieczęć Wykonawcy 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WYKAZ USŁUG. pieczęć firmowa Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Wykaz min. 4 wykonanych usług w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na minimum całorocznej obsłudze co najmniej czterech kompleksów basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 200 m², w tym co najmniej dwóch lodowisk o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00zł., wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Oświadczam (y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty sprzątania: l.p. Odbiorca (nazwa, adres) Przedmiot usługi Data wykonania Wartość usługi Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług..., dnia.. Podpis i pieczęć Wykonawcy

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. pieczęć firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca dostawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM/SKATEPARKIEM/WROTOWISKIEM W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY ULICY KATOWICKIEJ 20 Oświadczam że *należę / *nie należę do grupy kapitałowej w myśl art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, składającej się z niżej wymienionych podmiotów: Lp. Nazwa i adres siedziby podmiotu należącego do grupy kapitałowej ** * Niepotrzebne skreślić ** W przypadku nie należenia do grupy kapitałowej w tabeli należy wpisać nie dotyczy.., dnia. Podpis i pieczęć 20

21 21

22 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA ZP/B/02/2015 Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu..... roku pomiędzy: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP , Regon , reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Włodzimierza Henryka Misztala, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" a..., reprezentowanym przez: zwanym dalej "WYKONAWCĄ", Zamawiający oraz Wykonawca są zwani łącznie Stronami" lub każdy z nich oddzielnie Stroną". Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 upzp, nr sprawy ZP/B/02/2015, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca oświadcza, że: 1. Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia; 2. Posiada środki techniczne i potencjał kadrowy, niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu Umowy; 3. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy; 4. Zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług; 5. Dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek opóźnień w stosunku do ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, bez względu na przyczynę ich powstania.

23 6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania Wykonawca zapewni utrzymanie czystości wszystkich miejsc zgodnie z zakresem, lokalizacją i harmonogramem wymienionym w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał bieżącej kontroli prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. 3. W razie stwierdzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, że usługa nie została wykonana lub nie została wykonana należycie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach. 4. Od chwili pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego o wadach, Wykonawca ma 24 godziny na ich usunięcie. 5. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do postanowień ust. 4 powyżej, zostanie on obciążony karą umowna, o której mowa w 15 ust. 1a Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem Umowy z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją Umowy. 2. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. 3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.. osób na obiekcie ZGO AQUARIUM. 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: Netto..... zł (słownie złotych:. ) podatek VAT (23%). Brutto. zł (słownie złotych:. ) 23

24 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w Umowie oraz w SIWZ. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z 7 Umowy po odbiorze wykonanej pracy przez Zamawiającego i przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wprowadzenia przerw technologicznych lub remontowych na terenie krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie pomniejszone o proporcjonalną wartość przedmiotu Umowy za okres trwania przerwy. 6.Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia poprawności wykonywanej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia poprawności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 4 ust W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnia określonej liczby osób zgodnie z 4 ust. 3 wystawi wykonawcy pisemne upomnienie pod rygorem rozwiązania umowy. 8.Dwukrotne naruszenie zapisu 4 ust. 3 skutkuje rozwiązaniem umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem i naliczeniem kary umownej w wysokości 20% brutto kwoty przewidzianej na realizację zadania Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu Umowy za dany miesiąc. 2. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, którym mowa w 3 Umowy, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z 15 ust. 1a, ust. 1b niniejszej Umowy. 3. Wykonawca posiada odpowiednią ilość sprzętu mechanicznego zabezpieczającego właściwe zgodne z występującymi warunkami wykonanie przedmiotu umowy. 4. Wniesione do protokołu odbioru uwagi są podstawą do obniżenia wynagrodzenia miesięcznego o naliczoną każdorazowo w oparciu o 15 ust. 1a i 15 ust. 1b niniejszej Umowy, karę umowną. 5. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek usunąć wszystkie wskazane wady niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. 8 Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Tel..., fax., . Ze strony Wykonawcy kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie:... Tel..., fax., Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 24

25 2. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających stąd roszczeń. 3. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi wobec niego w okolicznościach określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się osób w obrębie wykonywanych prac Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w związku z tym, iż wzór Umowy stanowił stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania w sprawie o zamówienie publiczne poprzedzającego zawarcie Umowy, Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących zasadach: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnoinstrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz numerami tel., faksu, adresu poczty elektronicznej etc., co do których nie postanowiono, iż ich zmiana nie wymaga zmiany treści Umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wszelkie zawiadomienia/informacje przekazywane między Stronami uznane będą za doręczone jeżeli zostaną przesłane kurierem, osobiście, wysłane listem poleconym, pod podane poniżej adresy (numery telefonów, faksów oraz adresy podawane są dla celu bieżących kontaktów Strony). 2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy wskazanych w ust. 2 powyżej. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany Umowy. 3. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną

26 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku trzykrotnego ukarania Wykonawcy karą umowną, o której mowa w 15 ust. 1a niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. c) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni. d) Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. e) Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP oraz ppoż. f) Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a powyżej, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie za prace już wykonane, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie zgłosił co do ich wykonania żadnych uwag Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, w którym: a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, jednakże nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego; b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w 7 ust. 2 Umowy, w wysokości 1/30 wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; b) gdy pomimo trzykrotnego - w danym miesiącu - wezwania do usunięcia wad, o których mowa w 7 ust. 2 Umowy wady nie zostaną usunięte, kara umowna w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy; c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 3. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie (siedem) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na numer rachunku bankowego wskazany w w/w wezwaniu. 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 30.06.2015 ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel. +48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl UO PNU 06 15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo