Protokół nr XLIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie odbytej w dniu 12 marca 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XLIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie odbytej w dniu 12 marca 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie"

Transkrypt

1 Protokół nr XLIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie odbytej w dniu 12 marca 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: Radni zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pisemnie (załącznik nr 1) otrzymując porządek obrad (załącznik nr 1) wraz z projektami uchwał. Posiedzeniu przewodniczył: Włodzimierz Wełnowski - Przewodniczący Rady Miejskiej. Ad 1 i 2. Przewodniczący Rady Miejskiej witając wszystkich przybyłych na XLIII sesję Rady Miejskiej dokonał jej otwarcia, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał. Ad 3. Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2010 r. Z uwagi na brak uwag do protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych: Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ad 4. Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1). Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Wełnowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegający na dodaniu w pkt. 9 dwóch projektów 1

2 uchwał. Jak powiedział, oba projekty dotyczą rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Barcina, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 22 lutego br. Nadmienił, że kopie tych skarg radni otrzymali. Były one przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej i w oparciu o opinie komisji zostały następnie przygotowane projekty uchwał, które także radnym doręczył. Jako że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrywania skarg na burmistrza właściwa jest Rada Miejska, stąd prosił o zmianę porządku obrad. Zaproponował, by umieścić je w punkcie 9 jako kolejne, przy czym pierwszym byłby projekt dotyczący rozpatrzenia skargi, której przedmiotem jest bezczynność burmistrza w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a następnym projekt dotyczący nienależytego zdaniem skarżącej wykonywania obowiązków przez burmistrza polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Wobec braku innych propozycji dotyczących zmiany porządku obrad i nie wniesienia sprzeciwu, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o zmianę porządku obrad: - w sprawie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej W. Wełnowskiego o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barcina głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska jednogłośnie zmieniła porządek obrad. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zmieniony porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej. 4. Ustalenie porządku obrad. 5. Informacja nt. stanu dróg w gminie Barcin. 6. Informacja nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. 2

3 9. Podjęcie uchwał: 9.1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/322/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r. dotyczącej emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 9.2. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin; 9.3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barcin; 9.4. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Barcin na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki; 9.5. w sprawie zmian budżetu gminy Barcin na 2010 rok; 9.6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barcina; 9.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barcina. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 11. Odpowiedzi na interpelacje. 12. Wolne wnioski, zapytania i informacje. 13. Zakończenie obrad. Ad 5. W tej części sesji uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Jacek Mazany. 3

4 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Jacek Mazany: Chciałbym skrótowo w zasadzie tutaj przedstawić sytuację na drogach. Ci, którzy w zasadzie z państwa jeżdżą, widzą sytuację, jak to wyglądało zimą, jak to wyglądają w tej chwili zniszczenia pozimowe. Są to problemy, które dotykają nas, niestety, na co dzień przy niedoszacowaniu dróg powiatowych. Ja tak się może tu odniosę w zasadzie stricte do gminy Barcin sentencyjnie w układzie robót wykonanych w roku Wykonano II etap tzn. na drodze Barcin Złotniki Kujawskie poprzez Złotowo wykonanie powierzchniowego utrwalenia na długości 2 kilometry 180 przy doszacowaniu gminy Barcin w kwocie 88 tys. zł. Drugie takie poważniejsze zadanie to była przebudowa drogi powiatowej Piechcin Szeroki Kamień. I etap w miejscowości Piechcin na długości kilometr 455 przy doszacowaniu Urzędu Miejskiego w kwocie 240 tys. zł. I tutaj chciałbym podziękować Wysokiej Radzie za pomoc w realizacji tych zadań. Pomoc o tyle dla nas bardzo potrzebna i w zasadzie pomogło to przy realizacji tych zadań, bo nie wiem czy w zasadzie bez wsparcia finansowego byśmy sobie tutaj z tymi zadaniami poradzili. W międzyczasie też żeśmy wykonali to był efekt pozimowych zniszczeń na drodze Kania Mamlicz wykonanie nakładki na długości 380 m i taki krótki odcinek na odcinku Barcin Mamlicz. Poza tym własnymi siłami, bo głównie wykonujemy zakresy robót bieżących, utrzymaniowych wykonujemy pakietem własnych sił roboczych tzn. obwodem drogowo mostowym w Podgórzynie, który jest zlokalizowany przy naszej jednostce. Wszelkiego rodzaju roboty utrzymaniowe tzn. utrzymanie zieleni, koszenie poboczy, wymiana znaków, remonty cząstkowe pozimowe, bo remonty cząstkowe już generalnie wykonujemy siłami zleconymi poprzez wyłonienie przetargami. Staramy się w ten sposób zminimalizować niedoszacowanie dróg powiatowych. Powiem tak, że na obecną chwilę na sieć w zasadzie 489 km na dzisiaj, ponieważ żeśmy oddali 3,5 km, przejęła gmina Gąsawa 1 odcinek drogi powiatowej i to jest też, uważam, dobry trend w układzie, no są drogi, które nie mają znaczenia jako w zasadzie zgodnie z zapisem jeśli chodzi o drogi powiatowe i w związku z tym o taką wartość długość sieci drogowej nam się zmniejszyła. Właściwie zweryfikowała zima, jeszcze może wcześniej jeśli chodzi, żeby mieć pogląd w układzie finansowym, na te 490 km doszacowanie zarządu dróg powiatowych to był rząd w granicach 5 mln zł. To jest kwota, która obejmuje całość utrzymania zarządu powiatowego, remonty cząstkowe, zimę, wszelkie sprawy związane z prowadzeniem działalności i robót utrzymaniowych, no i w układzie inwestycji. W roku 2009 doszacowanie było ciut wyższe było na poziomie 7 mln 400 zł. A podyktowane to było tym, że skutecznie udało nam się pozyskać środki 2-krotnie z RPO na przebudowę dróg powiatowych i 2 zadania z tzw. schetynówki. W tym roku będziemy realizować dość duże zadania na przebudowę drogi o długości 3 km 300 i przebudową obiektu mostowego. Wartość kontraktu wynosiła 7,5 mln zł, przetarg poszedł za kwotę w granicach 60%, bardzo nisko, to jest za wartość 4 mln 800 zł. O tyle też jest plus tego 4

5 wszystkiego, że ta różnica, która została z przetargu minus powiedzmy środki, które powinniśmy oddać do urzędu wojewódzkiego na schetynówkę, ponieważ aplikowane były 3 mln zł, a w związku z tym, że kontrakt poszedł niżej 500 tys. pomniejszono o tę wartość. I te pieniążki zostały scedowane na drogi powiatowe i na 2010 po raz pierwszy się zdarza dwucyfrowy budżet tj. w granicach 12 mln zł, gdzie powiedzmy z tego jest ok. 4 mln zł ze środków strukturalnych. To co wspomniałem o przebudowie drogi powiatowej Damasławek Mieleszyn z przebudową obiektu mostowego i III etap też w ramach RPO to jest na odcinku Żnin Wenecja Gąsawa, to jest zadanie 3-etapowe. Co ewentualnie tutaj w planach na rok Co prawda nie mam jeszcze do końca sprecyzowanych tutaj informacji, plan inwestycyjny został już ustalony, tutaj u państwa przewidujemy remont drogi Wolice Barcin polegający na 2- krotnym powierzchniowym utrwaleniu grysami z korektą w miejscowości Wolice. Tam wymaga korekty częściowej nawierzchnia bitumiczna, to jest w obrębie firmy transportowej, jeżeli dobrze sobie kojarzę. Jest o tyle tutaj układ, bo może ktoś zadać akurat mi pytanie czemu akurat powierzchniowe utrwalenie tutaj się robi. No powierzchniowe utrwalenie w zasadzie nie wzmacnia nawierzchni w sensie obciążenia, natomiast uszczelnia nawierzchnię i przynajmniej na ten okres minimum 5 lat w tej nawierzchni nie powinno się nic złego dziać. Oczywiście przed wejściem i wykonaniem powierzchniowego utrwalenia taka jest też procedura trzeba wyremontować w miarę dobrze tę drogę i taki mamy przyjęty w planie zakres zadania. Muszę jeszcze państwu powiedzieć, że ta droga to też tak troszeczkę wisi w powietrzu, ponieważ ewidencyjnie mamy 2,5 km, natomiast utrzymujemy drogę o długości 3 km 300 i w tym układzie chcemy zrobić cały odcinek, który obejmie również ogródki działkowe, żeby cały układ tutaj tej drogi złapać. Zgodnie z tym, co rada miejska podjęła wstępną decyzję odnośnie przejęcia tej drogi po wykonaniu remontu, tutaj też byłbym za tym, żeby to podtrzymać i tę drogę przekazać. Zima, niestety, też spustoszyła budżet. Zresztą nie tylko zarządu dróg. A powiem, koszty mam nie do końca sprecyzowane, ale mogę tak mniej więcej orientacyjnie powiedzieć, że na obecną chwilę przy założeniu w budżecie 250 tys. przewiduję w granicach miliona 300, a to jeszcze nie jest koniec zimy, bo oprócz tego również by trzeba było policzyć koszty związane z uszkodzeniem oznakowania. To nie jest jakieś tam, powiedzmy, zadanie, że ktoś tam poniszczył znaki, ale to, powiedzmy, były sytuacje, że zawieje śnieżne były na takiej wysokości, że nie wszędzie te znaki były widoczne, prawda? Nie ma tego dużo, ale największy problem stanowi w tej chwili to, że po porozpychaniu i poszerzeniu dróg sporo odkładu ziemnego jest na polach rolników. To też będziemy musieli szybko uporządkować te tereny, a nie ukrywam, jest tego znaczna ilość. Także to też będzie wliczone w budżet mojej jednostki. Tę kwotę przy zimowym utrzymaniu, taka jest rzeczywistość i prawda, że zmniejszą się tutaj nakłady na drogi powiatowe. Ja nie chcę tutaj przedłużać, może w ramach dyskusji jakieś tematy się tutaj 5

6 rozwiną. Powiedziałem tak bardzo nieszczegółowo, a pokrótce chciałem tutaj tylko nakreślić zakres działania. Zresztą każdego razu jak tutaj jestem, to ten temat się przewija. Przebieg dyskusji: Radny Henryk Popławski: Dyskutujemy tu nie po raz pierwszy. Tak się składa, że drugi rok pod rząd mamy okazję podyskutować na temat dróg powiatowych w naszej gminie. Ja sobie zadałem trud, sięgnąłem do materiałów, które były z poprzedniej sesji i tak na początek pierwsza taka konkluzja ja mam świadomość tego, że większość zarzutów, które padną pod pańskim adresem, nie powinny być kierowane do pana. To powinien przyjąć na klatę pan starosta, odważny człowiek. Ale pan starosta nie raczy przyjechać, schował się za spódniczką wicestarosty, która też nie przyjechała, więc musimy, niestety, kierować pytania do pana. Będzie otwierana może kolejna świetlica tak jak w Krotoszynie, to pan starosta się pojawi, wtedy można zabłysnąć. Więc na pewno jeszcze go tu zobaczymy, tylko nie w takich okolicznościach. Pierwsza sprawa chciałbym, żeby pan podał całkowity koszt remontu tej drogi Piechcin Szeroki Kamień, tego pierwszego odcinka, bo pan tylko podał wysokość naszego wkładu. Jeśli mógłby pan od razu podać, to ja bym do tego się odniósł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: 743 tys. jeżeli dobrze pamiętam. Radny Henryk Popławski: 743 tysiące Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: 756, przepraszam. Radny Henryk Popławski: Dobra, niech będzie 760. Też możemy zaokrąglić. Przypomnijcie sobie państwo, jak w ubiegłym roku dyskutowaliśmy, bardzo sekretarz powiatu przekonywał, że my tam poniżej 19% będziemy partycypowali w kosztach. Ja mu wtedy wytknąłem, że matematyka nie lubi niedomówień i nawet przy założeniu, że jest to milionowa inwestycja, to nasze dwieście parę tysięcy stanowi troszkę więcej niż 20%. Okazuje się, że te już proporcje takie finansowe zmieniły się. Bardzo możemy żałować, że żadnej informacji z powiatu, z zarządu dróg nie otrzymaliśmy na piśmie co do wykonania ubiegłorocznego, co do planów na ten rok, bo wtedy moglibyśmy się odnieść. A tak? Większość z nas jest wzrokowcami, każdy z nas jak widzi cyfry, to jakoś tak ładnie przemawiają. A jak się rzuca w powietrze, to one jakoś ulatują i trudno wychwycić czasami. Podaje pan w planach na ten rok ambitne założenie wyremontowanie drogi Barcin Wolice. Tylko powiedzmy sobie otwarcie, wy to robicie tylko i wyłącznie dlatego, że tej drogi chcecie się 6

7 pozbyć. Gdybyście nie mieli interesu w tym, że się tej drogi pozbędziecie i zrzucicie utrzymanie tej drogi w latach następnych na gminę, to pewnie by to nie było robione. Ja jestem bardzo zainteresowany, jakie plany ma zarząd dróg powiatowych w stosunku do drogi Piechcin Szeroki Kamień, do II etapu. A powiem panu dlaczego jestem zainteresowany. Dlatego że ja mieszkam w Piechcinie, dlatego że zdarza mi się tą drogą jeździć. Ja bym bardzo chętnie panu zaproponował przejażdżkę tą drogą. Wolałbym pańskim samochodem, bo nie stać mnie za bardzo na remonty zawieszenia. I nawet jestem skłonny z panem pójść w zakład, że przejedziemy ten kilometr czy 2 km drogi i jeżeli uda się panu przejechać, powiedzmy 100 m bez wpadnięcia w dziurę, to ja panu będę płacił kasę, a za każdą dziurę, której pan nie da rady ominąć, pan będzie płacił mi kasę. Dojdę do pieniędzy w ten sposób. Bo tam praktycznie można przyjąć na dzień dzisiejszy już, że nie są dziury w asfalcie, tylko pomiędzy jedną wielką dziurą zdarzają się szczątki asfaltu. Co zamierzacie w tym zakresie zrobić? Bo to wcale nie jest taki błahy temat. Tam mieszka sporo ludzi. Z tego, co mi wiadomo, do gminy wpływają skargi. Z tego, co mi wiadomo, jedna pani, która została tam przesiedlona z dużą rodziną, dość systematycznie nawet interweniuje u burmistrza. Ale jest tam też duża grupa rolników, którzy muszą się tą drogą poruszać. A mam jeszcze pytanie odnośnie I etapu tej drogi. Bo myśmy wyłożyli 240 tys., tylko że w odczuciu moim i podejrzewam, że wszystkich, którzy tę drogę znają, myśmy wyłożyli pieniądze, a wyście przyjęli bubel. Dlatego że droga została zrobiona źle. Już w momencie, kiedy został położony dywanik na tej drodze, od razu dało się zauważyć po pierwszych opadach, że stoją kałuże na drodze. Problem nie został rozwiązany do dzisiaj. Ktoś odebrał te roboty, mimo tego że było zgłaszane. Z tego, co wiem, to nawet pan burmistrz w tej sprawie zgłaszał zastrzeżenia. Jedno miejsce przy dawnej portierni, przy dawnym wjeździe na zakłady wapiennicze w Piechcinie wszyscy, którzy są z Piechcina i okolicy wiedzą, o co mi chodzi gdzie stała kałuża, rozwiązano problem w sposób salomonowy. W nowo położonej nawierzchni wycięto rowek, wyłożono kostką i na środku placu zrobiono ściek. Widocznie wracamy do tego, co było kiedyś, że w miastach były ścieki, rynsztoki i tam taką namiastkę rynsztoku wykonano. Wg mnie jest to ewidentnie skopana robota. Czyli nie powinna być odebrana. Jeżeli nie potrafi firma zrobić, to trudno. Są kary umowne, można nie odebrać. Jak ich się przeciągnie z pieniędzmi, to nabiorą szacunku do roboty i do pieniędzy. I mówię, chciałbym wiedzieć, czy jakiekolwiek prace poza tą drogą Wolice Barcin mają szansę być u nas zrobione. A już najlepsza jest droga Piechcin Szeroki Kamień i tam pana zapraszam. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Odnośnie drogi Piechcin Szeroki Kamień. Tak jak mówiłem wcześniej, było to zadanie polegające na współfinansowaniu, żeśmy wspólnie ustalali zakres robót. Projekt techniczny mam na cały odcinek tzn. na ten odcinek, który został wybudowany 7

8 plus pozostałą część do granicy powiatu. Ja panu nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy to będziemy robili. Nie ja jestem decydentem odnośnie środków finansowych. Jeżeli budżet pozwoli na to, to jak najbardziej też chciałbym, żeby coś rozpoczęte było skończone od początku do końca, bo znam życie i wiele, wiele dróg takich mamy, że zaczęło się, I etap się zrobiło i kilka lat następnych się nie robi nic, prawda? To taki jest też wizerunek nie do końca, sprawia wrażenie, bo kawałek drogi jest zrobiony i dalej jest koszmar. Nieraz też, chyba wcześniej mówiłem, 90% dróg na obecną chwilę wymaga remontów. I to nie remontów cząstkowych polegających na łataniu dziur, tylko każdego roku wykonujemy ocenę stanu technicznego dróg i nawierzchnie, niestety, wymagają już dzisiaj pewnych ruchów, a takich dróg jest przynajmniej ok. 40%. Przy projekcie budżetu też dla mnie istotna jest droga, gdzie jest największe przełożenie ruchu tzn. wykonujemy pomiary ruchu i to są w zasadzie takie drogi, gdzie priorytet powinien być dla tych dróg. Ja rozumiem każdego użytkownika drogi. Podobnie jak przy zimowym utrzymaniu, że droga mniej ważna jest najważniejsza, bo tam ktoś mieszka. I ja to rozumiem. Tylko też trzeba pod uwagę wziąć to, że priorytet powinien być dla dróg, które zgodnie z zapisem o drogach powiatowych to są drogi, które łączą jednostki międzypowiatowe, międzywojewódzkie, drogi między gminami. A stan rzeczy jest taki, że naprawdę na tych drogach się niewiele robi. Robi się szczątkowo, bo proszę wyobrazić sobie, ja w tej chwili w tym roku mi będzie 44 lata pracy w drogownictwie i to co się dzieje w tej chwili w okresie ostatnich 25 lat to jest marazm. Okres międzyremontowy wynosi w tej chwili prawie 40 lat. Jeszcze lata osiemdziesiąte były takim rokiem, że przez 2 lata sporo się robiło w układzie cienkich dywaników i powierzchniowych utrwaleń i na tym żeśmy stanęli. I to wygląda na to, że tak szybko się tutaj nie będzie posuwało do przodu. Bo ja już też mówiłem kiedyś na sesji powiatowej, chcąc np. przez 10 lat poprawić wizerunek dróg powiatowych to bym musiał mieć budżet stricte tylko w układzie inwestycji w granicach 25 mln zł. A ja każdego roku mam gdzieś ok. 1,5 mln. Ten rok jest wyjątkowy, ponad 4 mln zł, a to ze względu na to, że zafunkcjonowały środki strukturalne. A teraz jeszcze odpowiadając panu tutaj na to pytanie Piechcin Szeroki Kamień. Mam jeszcze układ tutaj pogwarancyjny. Żeśmy wspólnie odbierali tutaj razem z urzędem gminy, były zastrzeżenia, pewne rzeczy zostały skorygowane. Ten plac, o którym pan tutaj mówi, o tym odwodnieniu, no przyznaję rację, natomiast on w zasadzie jest poza układem pasa drogowego, ale tutaj na prośbę urzędu miejskiego to zostało zrobione. Mam jeszcze zabezpieczenie w sensie tym, że ten układ pogwarancyjny jest 3 lata. Do tematu wiosną wrócimy w układzie wykonawczym, postaramy się w jakiś sposób, żeby to zafunkcjonowało. Pewne rzeczy wychodzą po realizacji. Nie da się idealnie tego zrobić. Tym bardziej, że żeśmy to próbowali zrobić w miarę tanio tzn. powinny być też m. in. na odcinku drogi wojewódzkiej pobocza umocnione są to pobocza ziemne. Też był problem w układzie przy warunkach pogodowych zmiennych, deszczowych, że 8

9 były rozjeżdżane. Jest to skorygowane. Także tutaj pana zapewniam, że postaramy się tutaj o tym, sytuacji o której pan tutaj wspomina, skorygować to. Zadał pan pytanie, czy byłem na drodze na tym drugim odcinku. Akurat tak się zdarza, że byłem we wtorek. Jest sytuacja tam w miarę poprawiona poprzez wykonanie remontu cząstkowego. To jest odcinek, który naprawdę sukcesywnie, widać to w oczach, potężne są dziury. Należy to ratować i będziemy w ramach po przetargu. Przetarg mamy 19 marca. Firma wykonawcza wejdzie, ale to też będzie polegało tylko na zasadzie zabezpieczenia wszystkich dziur, żeby stworzyć w miarę bezpieczne warunki. Na jak długo to starczy, można sobie wyobrazić, przełożyć, że na tej drodze przynajmniej w ubiegłym roku byliśmy 4 razy z remontem cząstkowym i to jest postępujący. Ja widzę degradację dróg i proszę mnie też zrozumieć, że akurat są sytuacje nieraz trudne, ale chociażby teraz w tej sytuacji w okresie pozimowym problem remontów cząstkowych wraca na okrągło. Przyjechali, worek masy wyrzucili, pojechali dalej. Tylko zadać pytanie należy sobie, w tym okresie emulsją nie należy prowadzić jeszcze żadnych robót konserwacyjnych. Mamy substrat w workach masę na zimno, gdzie pojedyncze naprawdę te miejsca, które zagrażają bezpieczeństwu dla użytkowników dróg staramy się sukcesywnie łatać. Codziennie patrolujemy drogi. W tej chwili zostało wykonanych masą, żeśmy wykorzystali chyba 70 ton na obecną chwilę, także to jest też postępujące. Staramy się sytuację ratować na miarę możliwości. Także do tego tematu nie wiem, panie radny, czy jeszcze coś nie dopowiedziałem? Radny Henryk Popławski: Panie dyrektorze, pan mówi na okrągło, ale pan nie mówi nic, bo konkretów to tu nie ma żadnych. A wracając do I odcinka, o którym pan mówił, że kałuża na placu była poza ciągiem jezdni, to ja pana zapraszam naprzeciwko szkoły przy przejściu dla pieszych, gdzie kałuża jest w ciągu jezdni i ona też była zgłaszana. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Wiem, to jest pół metra, będzie to skorygowane na pewno. Panie radny, ja na okrągło mówię, gdybym miał pieniądze, to by nie było takiej rozmowy. Natomiast jeżeli tych środków nie ma, nie ma zabezpieczenia, to działamy na zasadzie półśrodków. Do tej drogi na pewno wrócimy w okresie powiosennym. Radna Małgorzata Bohuszewicz: Rzeczywiście pisemne takie oświadczenie czy ewentualnie sformułowanie jakie zadania w powiecie się robi i ewentualnie procentowo ile na powiat jest przewidywane, na pewno dałoby nam obraz łatwiejszego zrozumienia jaka jest polityka powiatu w stosunku do poszczególnych gmin. Ale ja tylko mam krótkie pytanie do pana. Ponieważ mówi pan, że w tym roku ma być robiona droga Barcin Wolice, chciałabym wiedzieć ewentualnie, jaki jest przewidywany koszt całkowity tej drogi. Ze strony powiatu. 9

10 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Otrzymując zaproszenie nie otrzymałem tutaj informacji, żeby przygotować materiały na tę sesję. Jednego roku przygotowałem, a tu była moja wola. Ja mogę państwu powiedzieć, bo ja jestem przygotowany. Mam tutaj w układzie dziesięciolecia zrobione zestawienie na bieżąco wszystkich dróg odnośnie kosztów, współfinansowania. Jeżeli pani radna temat wywołała, ja postaram się odnieść i tutaj państwu powiedzieć jak to się ma procentowo w stosunku w poszczególnych gminach odnośnie dofinansowania czy współfinansowania wspólnych zadań. I tak samo w układzie procentowym ile zostało nam na poszczególnych gminach zrobione. Ja już tutaj zakładam rok 2010, bo już takie wstępne przymiarki mamy i podam ogólną kwotę w kolejności gmin. Gmina Barcin 479 tys. zł, Gąsawa 463, Janowiec 492 tys., Łabiszyn 135, Rogowo 630 i Żnin 346 tys. zł. To są kwoty, które żeśmy otrzymali my jako zarząd dróg powiatowych w układzie lat I teraz żeby się odnieść do procentowego udziału w stosunku do wykonanych robót na terenie całego powiatu, a przyjąłem zadania w zasadzie stricte wszystkie roboty bitumiczne począwszy od remontu, od przebudowy, od nakładek, od powierzchniowych utrwaleń poprzez przebudowę, budowę chodników i procentowo to wygląda w ten sposób. Ja może od razu przybliżę też długość sieci. Gmina Barcin długość dróg 47,6 km, procentowe wykonanie 22,6. A jeśli państwo będą chcieli takie materiały, ja mam, mogę przygotować, skserować, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji w układzie powiedzmy danych robót bądź nawet każdego roku począwszy od pierwszego roku działania do tego roku mogę takie państwu przygotować poglądowe materiały, żeby można było sobie okiem rzucić i ewentualnie porównać. Gmina Gąsawa: sieć 76,6 km, 19,46 w układzie wykonawczym. Janowiec Wielkopolski: 89,4 km, procent wykonania 22,47. Łabiszyn: 51,8 sieć, procentowe wykonanie 9,88. Rogowo: 85,5 km, 31,1. I Żnin: 142,5 km, 18,7%. Tak wygląda to w podziale poszczególnych gmin w poszczególnych latach, zakres robót wykonanych w stosunku do sieci drogowej. Radna Jadwiga Mateńko: My rozumiemy co to znaczy nie mieć pieniędzy, a mieć takie ogromne zadania. I wiemy, że z pustego i Salomon nie naleje. Drogi powiatowe rzeczywiście wyróżniają się negatywnie na tle naszych dróg w gminie Barcin. Są w stanie złym i bardzo złym. Tak jak pan mówił o kwocie, rzeczywiście taka kwota dwudziestu kilku milionów by się przydała pewnie w każdym roku, żeby te drogi doprowadzić do jakiegoś stanu. Ja tylko chciałam zapytać o rzecz następującą kto planuje te drogi czy kto podaje do remontu. Pan dostaje gotowy plan? Czy pana sugestie są brane pod uwagę również przy typowaniu w które drogi inwestujemy w którym roku? Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Ale chodzi 10

11 o zadania inwestycyjne? Radna Jadwiga Mateńko: Tak, o zadania inwestycyjne. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Znaczy sugestie są z naszej strony, natomiast ja muszę się dopasować do pieniążków, które otrzymuję w prowizorium budżetowym. A tutaj, no niestety, się głębokie cięcia robi i w tym roku mamy te 2 zadania priorytetowe. To już wcześniej wspominałem o strukturalnych środkach, ze schetynówki i z RPO, gdzie trzeba było w pierwszej kolejności zabezpieczyć pieniądze. Nawet była sytuacja tego typu, jeśli chodzi o przebudowę obiektu mostowego w Lubostroniu, była szansa pozyskania znacznych pieniędzy z rezerwy budżetowej z generalnej dyrekcji, natomiast starostwo było na tyle niewydolne w sensie, żeby tę kwotę umieścić w budżecie, ponieważ było zagrożenie przekroczenia dyscypliny budżetowej. Radny Jakub Jurek: Ja mam takie pytanie. Chciałem poprzeć właśnie koleżankę Jadwigę Mateńko odnośnie dróg powiatowych. Jeżeli pan robi projekt, budżet jak gdyby tych dróg, prowizorium budżetowe, to nie można założyć praktycznie więcej tych dróg, ażeby obcięto coś tam czy po prostu można było zgromadzić większą pulę na te drogi a zrobić coś więcej. Bo jeżeli pan założy tylko 2 drogi do prowizorium, czy może 3 drogi, wtedy ten budżet jest mniejszy. Takie mam pytanie. Odnośnie następnej drogi Mamlicz Jordanowo. Chodzi o tę drogę, jest naprawdę w bardzo złym stanie również. Co się planuje na tej drodze? Czy częściowe nakładki czy tylko sypanie, jak to się mówi, z worka w te dziury. Jeździ tam autobus szkolny, kierowcy po prostu przeklinają jadąc tą drogą. Następna i korzystając z tego, że pan jest tutaj na sesji jest droga Mamlicz Będzitowo. Jest okropnie zarośnięta, że tak powiem. Brzydko się jedzie, rolnicy nie mogą przejechać tam ze sprzętem. Chodzi o wycinkę krzewów i gałęzi, które wystają do półosi jezdni. I następną sprawę bym miał do pana temat znaku w Mamliczu informujący o kolejności przejazdu na skrzyżowaniu Złotowo Jordanowo Mamlicz. Jest znak po prostu nieczytelny, absolutnie nieczytelny. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: W Mamliczu, tak? Radny Jakub Jurek: Tak, w Mamliczu przy szkole. To jest znak stojący w ogrodzeniu przy szkole. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Panie radny, to czy ja zakładam więcej. Ja zawsze mam perspektywy olbrzymie, tylko tak jak mówiłem wcześniej, ja muszę się dopasować do budżetu. 11

12 Radny Jakub Jurek: A kto ten budżet konstruuje do pana jako do dróg powiatowych? Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: To znaczy generalnie to wygląda w ten sposób, że sugestie są z naszej strony, jest zespół gospodarki przestrzennej, który się również zajmuje w układzie dróg planowaniem, ustalamy pewne konkrety i finał jest taki, że jak otrzymuję prowizorium i widzę, ile mam pieniędzy, to najpierw chcemy zabezpieczyć te podstawowe rzeczy, najbardziej pilne. Ja też jeszcze tego nie dopowiedziałem, ale czeka nas chyba niezbyt przyjemna sytuacja w sensie pozimowych zniszczeń jeszcze. Zresztą to analogia była w ubiegłym roku, kiedy musiałem w miesiącu kwietniu 200 tys. poszukać, ponieważ nawierzchnie się rozpływały i mam obawy duże, oby tak nie było, że ten rok będzie analogiczny, ponieważ w tej chwili jeszcze grunt jest przemarznięty. A proszę sobie wyobrazić, że istniejący stan nawierzchni to jest grubości 3 cm. Tyle istniejące poprzez zużycie mają grubości. Ile te nawierzchnie mają wytrzymać przy takim taborze, przy takim nacisku na oś, które coraz więcej się przemieszcza naszymi drogami. Do tego dochodzi nawilgocenie pasa drogowego i efekt później finalny jest. Ja powiem państwu taką rzecz. Jeżdżąc samochodem to z reguły to wygląda w ten sposób, że każdy patrzy czy są jakieś pojedyncze dziury, żeby w dziurę nie wpaść. Zwróćcie państwo uwagę kiedyś i dajcie sobie czas, wystarczy obojętnie na jakiej drodze wyjść na chwilę z samochodu i zobaczyć jak te nawierzchnie są spękane. To jest jedna siatka. Nie da się czegoś utrzymać w takim stanie rzeczy na obecną chwilę. Te drogi naprawdę wymagają głębokich remontów. Ja mówię głębokie remonty w sensie nawierzchni. Ale problem dalej tkwi, ponieważ powinno się zacząć od podbudowy, gdzie w latach sześćdziesiątych te drogi były w czynie społecznym. To pierwsza moja praca była, gdzie kamień wapienny trafiał w zasadzie taki sort zerówka i pytanie, jak długo te drogi mają wytrzymać. Szkielet kamienia też powinien być odpowiednio. Co z tego, że my nawierzchnię położymy, jak ona po 3-4 latach zaczyna też już delikatnie falować. A to jest oddziaływanie właśnie, że nie została wzmocniona nawierzchnia. Tylko pytanie, przy tych środkach, czy taki ruch zrobić. Bo wtedy zrobimy cząstkę tego, co robimy do tej pory. Po prostu wygląda to w ten sposób, że działamy interwencyjnie i te najbardziej potrzebujące rzeczy, które powinniśmy zrobić, staramy się na bieżąco robić. Tylko akurat w drogach to wygląda w ten sposób, że są rzeczy nie do przewidzenia. Tak jak już wcześniej mówiłem, w układzie wiosennym te zniszczenia pozimowe powoduje to, że to będzie postępujące i trzeba będzie na szybko pieniądze szukać, żeby te drogi ratować, żeby stworzyć sytuację. Bo najprościej jest znakami się obstawić itd. Ale chyba nie o to chodzi. I też nie pytam rady czy zarządu, czy mam to robić czy nie. Podejmuję decyzję sam, a później w trakcie roku staram się szukać gdzieś, żeby te pieniądze przerzucić, bo jednak priorytet jest bezpieczeństwo ludzi. I tak do tego podchodzimy. Ale to wszystko się odbywa na zasadzie 12

13 posiadanych środków. Odnośnie krzewów, ( ) staramy się sukcesywnie drogi powiatowe odkrzaczać. W latach do mieliśmy 100% dróg wyczyszczonych. W tej chwili troszeczkę to na niekorzyść wygląda. Staramy się być wszędzie, natomiast pozytywnym, uważam, jest to, że otrzymałem z ochrony środowiska ze starostwa powiatowego na zakup akcesoriów do stricte związanych z utrzymaniem ochrony środowiska tzn. m. in. mam zamiar kupić do ciągnika, który wcześniej został nam zakupiony, osprzęt, który jest m. in. przeznaczony do renowacji rowów - to jest w układzie zmiennych głowic, do wycinki krzewów, do prześwietlania drzew, do ścinki poboczy. Takie coś mi się marzy i sądzę, że to w jakiś sposób też sukcesywnie, ale na pewno pokażemy się wcześniej, żeby siłami własnymi w jakiś sposób to uporządkować. A ten znak wymienimy oczywiście. Radna Alicja Wiczewska: Ja już nie będę atakowała, dlaczego jest tyle dróg robionych a nie więcej, bo to co powiedziała Jadzia, że rzeczywiście jest prawda jeżeli by się miało pieniądze, zrobiłoby się wiele. Odpowiadając panu jest też niewygodnie odpowiadać na pytania, kto ustala, czy pan ustala dane drogi. Wiemy, że oczywiście pan może sugestie swoje mieć, ale nie wszystkie są ujmowane. Niemniej jednak moje pytanie zmierza do czego innego. Kolega pytał o drogę Szeroki Kamień. Nie ukrywam, że jest to droga nam bliska, bo jesteśmy mieszkańcami Piechcina, więc ta droga również jest nam bliska. I w tej chwili nie umiał pan odpowiedzieć czy i kiedy ewentualnie dalszy odcinek będzie robiony. Proszę powiedzieć, czy państwo posiadacie WPI, bo na pewno posiadacie, i czy w planach na odległe lata jest to w ogóle ujęte czy to w ogóle nie jest ujęte, gdzieś to zapomniane jest, że na razie jest to zakończone i o dalszym etapie się w ogóle nie myśli. I jeszcze moje następne pytanie jest takie czy ta droga Piechcin Szeroki Kamień ona już została całkowicie odebrana. Ja wiem, że są usterki, ale czy są te usterki już wszystkie wykonane czy jeszcze nie. Mam na myśli tu wjazd do gimnazjum. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Odnośnie planowanych inwestycji, ustalaniu, powiedziałem tutaj i się nie będę powtarzał. Czy mam WPI nie mam. Miałem zrobione na 8 lat, bo taki był wymóg jednego z radnych rady powiatu. I zadałem sobie pytanie, bo to jest w zasadzie materiał, który w jakiś sposób dla mnie jest wyrocznią, że mam po kolei to poukładane. Tylko po 6 latach jak zerknąłem, ile z tego jest zrobione, to jest biała plama. I pytanie, czy prowadzić to, czy to robić. Bo, tak jak mówiłem, przy niedoszacowaniu finansowym w takim układzie jak jest obecnie, ja nie jestem w stanie przewidzieć co będzie. To jest na zasadzie działania czasowej, tam gdzie jest największa potrzeba. Powiem jeszcze inaczej, np. jestem mieszkańcem gminy Gąsawa, gdzie ten ruch turystyczny jest naprawdę wzmożony poprzez to, że jest Biskupin, jest Wenecja i by się wydawało, że dbamy o image tej gminy, o ruch turystyczny, o promocję powiatu. Tylko 13

14 sygnalizuję też temat i będę w tym temacie dalej temat drążyć. Wizualnie droga do Biskupina i do drogi nr 5 i do Muzeum Kolejki Wąskotorowej wygląda w miarę wypucowana. Tylko tu jest kwestia roku, dwóch i ta droga się rozjedzie. I też tylko chodzi o to, żeby znaleźć środki, żeby zabezpieczyć na powierzchniowe utrwalenie, żeby uszczelnić tę drogę. To są tego typu problemy. Wierzcie mi państwo, że nie mogę sobie ustawić czegoś i tak będziemy działać. Tak jak mówiłem wcześniej, staramy się też pozyskiwać środki finansowe. W tej chwili temat stanął ogólnopowiatowego wysypiska śmieci w Wawrzynkach, który zaczął funkcjonować i w związku z tym jest problem drogi, ponieważ wzmożenie ruchu na tej drodze zacznie się i w zasadzie już to się w tej chwili odbywa. Weszła firma z Mławy. Jestem po rozmowach wstępnych, że dofinansują też w układzie przebudowy tej drogi. Mamy jeszcze zabezpieczone z alokacji środków z RPO 2 miliony 800 zł, gdzie też na tę drogę w zasadzie kończymy przygotowanie wniosku. Ale proszę sobie wyobrazić, inwestycja tego typu przy założeniu, że ma to być droga standardowa tzn. wzmocnienie poboczy, poszerzenie drogi do 6 m tak jak są wymogi unijne, koszt inwestorski wynosi 12 mln. I teraz sobie należy zadać pytanie, gdzie te pieniądze znaleźć. Nie jesteśmy w stanie tego manewru zrobić w układzie 1 roku i żeby wyjść tutaj w jakiś sposób naprzeciw staramy się pozyskać z jednej strony od strony Chomętowa na długości 5km, to co wspomniałem, z tej alokacji środków unijnych, żeby to wykorzystać i z własnych środków, żeby starczyło to na 5 km. Natomiast II etap w Żninie, gdzie się rozwija baza żeglarska, chcemy to zrobić ze środków schetynówki, jeżeli nam się uda, żeby złagodzić koszty tejże inwestycji, bo jako powiat na obecną chwilę 12 mln wyłożyć to uważam jest niemożliwe. Radny Hubert Łukomski: Panie dyrektorze, wspomniał pan, że w planie inwestycyjnym na rok 2010 jest planowana droga Barcin Wolice. I moje pytanie jest następujące czy jest określony już termin, kiedy to ma być zrealizowane. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Nie, nie mam terminu jeszcze. To znaczy tak powiem, w tej chwili zbieramy pełne informacje, przygotowujemy pod przetarg wstępne obliczenia. Ponieważ mam 4 zadania takich drobniejszych robót bitumicznych, które przekraczają daną kwotę, nie mogę tego robić z wolnej ręki, tylko poprzez zamówienia publiczne. Ja sądzę, że nie chcę obiecywać, ale w miesiącu czerwcu najpóźniej w lipcu powinniśmy zrealizować, przed okresem wakacyjnym. Tym bardziej, że w układzie wykonania powierzchniowego utrwalenia też muszą być pewne warunki pogodowe, trzeba się dostosować do odpowiedniej temperatury powietrza. Ale sądzę, że koniec czerwca liczę, że tak na 90% powinno to być zrobione z przełożeniem ewentualnie w układ miesiąca lipca, w I dekadzie. 14

15 Radny H. Popławski: Pobiadoliliśmy sobie tak podobnie jak w roku ubiegłym, ponarzekaliśmy sobie, wynika z tego dokładnie nic. Jeszcze raz podkreślę, że szkoda, że nie ma tu głównego decydenta i gospodarza terenu czyli pana starosty. Ale wie pan co, jedna optymistyczna rzecz z pańskiej wypowiedzi wynika. Nie pamiętam dokładnie, pan podawał na początku, więc mogę troszeczkę się mylić, ale chyba pan podał, że gdzieś przekazaliście 3,6 km drogi gminie, u nas przekażecie 3, zmniejszy wam się o 6, tym sposobem doprowadzicie do tego, że drogi powiatowe przestaną być dla was problemem. Także tu się problem może rozwiązać. Ma pan pole do popisu, żeby przekazać wszystkie drogi gminom i wtedy naprawdę nie będzie problemu. Radny Jakub Wojciechowski: Ja jeszcze w nawiązaniu, w poparciu radnych z Piechcina pana Popławskiego i pani Wiczewskiej odnośnie drogi Piechcin Szeroki Kamień, bo ten temat na pewno będziemy drążyć. Pan już tutaj raczył nam powiedzieć, że jechał pan tą drogą i część tej drogi została naprawiona czy mógłby pan powiedzieć na jakim odcinku ona tam była poprawiona, bo ja byłem w niedzielę, specjalnie pojechałem, dojechałem tutaj do tzw. góry harcerskiej i tak naprawdę żałuję, że w ogóle tą drogą pojechałem. A jeszcze chciałem tutaj zaznaczyć, że tą drogą również do szkoły dojeżdżają dzieci. Może dojść do takiej sytuacji, że w pewnym momencie firma PKS, która wozi dzieci odmówi po prostu przejazdu tą drogą i dzieci do szkoły nie dojadą. Czy w końcu może pan podać nam termin, bo tutaj już pan radny Popławski, pani radna Wiczewska pytała o termin, a odpowiedź nadal nie padła. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: ( ) Panu chodzi generalnie o remont cząstkowy czy wykonanie bitumu? Radny Jakub Wojciechowski: Takie i takie. W tej chwili na pewno ponaglający jest remont cząstkowy, bo autobus mówię szkolny jeździ z Szerokiego Kamienia do Piechcina. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Ja pana rozumiem, bo problem w zasadzie dowozu dzieci, teraz dzieci się przemieszczają po wszystkich drogach. Jest to problem i też mnie na tym zależy, że to w miarę jak najszybciej było. Tak jak wspominałem wcześniej, dziewiętnastego mamy przetarg. Do rozstrzygnięcia wystarczy powiedzmy te 8-10 dni maksymalnie jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to zaraz na początku kwietnia wejdziemy. A muszę powiedzieć, że zawsze remonty rozpoczynamy od gminy Barcin. Tak już tutaj mamy w harmonogramie przyjęte. Ja może zasugeruję taką rzecz państwu. Jeżeli mogę tutaj poprosić Wysoką Radę bo z mojej wiedzy to wynika w ten sposób, i z tych środków, które otrzymujemy, na pewno ten II etap nie będzie zrealizowany czy nie można by było wspólnymi siłami po wyremontowaniu chociażby wykonać powierzchniowe 15

16 utrwalenie tzn. zabezpieczyć tę drogę, żeby mieć przynajmniej na te 3-4 lata spokój. Tutaj jeżeli byłaby taka opcja i prośba do Wysokiej Rady o wsparcie. To w sumie nie jest duży koszt. Trudno mi w tej chwili strzelać ile, ale na pewno złagodzi to skutki i mieszkańców, bo temat się będzie cały czas przewijać. To nie dlatego, że tutaj coś chcę opuścić czy czegoś nie robić, tylko ja mówię, rzetelnie sprawę stawiam, że nie ma tych środków. A tutaj mówię, gdybyśmy taki zabieg zrobili, to naprawdę przynajmniej na te 3-4 lata z tą drogą byłby spokój w sensie tym, że by nie było utyskiwania. Mówię, bo w układzie przebudowy tej drogi nie ma obecnie szansy na dzisiaj, żeby ten II etap pociągnąć. Radny H. Popławski: Ja panie dyrektorze już tak króciutko tylko. I to jest pierwszy taki sygnał, że jednak warto było, żeby pan przyjechał, bo warto rozmawiać i pewnie nie wiem, czy uda się to w tym roku, bo nie wiem, czy znajdziemy środki u siebie, ale to już jest jakiś zaczynek do rozmowy, żeby można było rozmawiać. Bo niech pan sobie przypomni, myśmy w ubiegłym roku jak tu siedzimy, większość radnych podkreślała, że gmina nie odżegnuje się od partycypowania w tych kosztach, nie odżegnuje się od współpracy, tylko żeby współpracować, to muszą być 2 strony i nie na zasadzie psychoterapii, tylko właśnie zasady partnerskiej. My możemy dołożyć, ale inicjatywa leży po pańskiej stronie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Panie radny, żeby temat jeszcze teraz tutaj tak dokończyć, powiem tak. Naprawdę jest mi niezręcznie państwa prosić, bo ktoś odbije temat, że to nie jest droga gminna. Macie rację państwo, tylko tyle że tymi drogami jeździmy wszyscy i te skutki ponosimy wszyscy. Ja mówiłem chyba tu na sesji ubiegłorocznej, zresztą powtarzam się prawie na każdej sesji, że jeżeli jest dobra wola 2 stron, to jest wielka sprawa. Jeżeli ktoś dołoży złotówkę, ja dołożę 2 złote. Bo byłbym głupi i chory, gdybym odrzucił ofertę państwa tutaj odnośnie współfinansowania. W sumie to jest nasz wspólny cel. Tym bardziej tutaj jeśli chodzi o drogi powiatowe. Też nam głównie powinno zależeć na tym, żeby przy wsparciu i wtedy się nie pytam czy ta droga jest mniej ważna czy ważna, ale jest to droga powiatowa i z tej drogi powiatowej korzysta wielu ludzi. Na tym przewodniczący obrad podziękował dyrektorowi J. Mazanemu za przybycie i przedstawienie informacji. Dodał, że przedstawione informacje nie były optymistyczne. Wyraził nadzieję, że dyrektor wysłuchane opinie przekaże staroście, by w planach na następne lata uwzględniał gminę Barcin na poziomie potencjału, który jest wymagany. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Ja chciałbym podziękować. Pamiętam ubiegłoroczną sesję, gdzie też tutaj byłem 16

17 pod obstrzałem. Ja powiem państwu, że ja się nie boję się z ludźmi rozmawiać, bo po to jestem powołany na tym stanowisku, tylko trudno mi odpowiadać naprawdę nie mając w ręku czegoś. Bo chciałbym też wiele, też tymi drogami powiatowymi jeżdżę, nie tylko powiatowymi, i też wyzywam na drogowców, że tak się zachowują, tylko proszę nas naprawdę zrozumieć, że na obecną chwilę dysponujemy takim kapitałem a nie innym i trudno jest pogodzić wiele spraw. Wiele obserwatorów jest, wszyscy na drogach się znamy, wszyscy wyrzucają jakieś tam błędy. Nie ukrywam, poniekąd mają i rację, i też tym ludziom przyznam rację. A już powiem dalej, że to, co się odbywało tejże zimy, to przechodzi wszelkie granice, bo zachowanie ludzi jest w tej chwili tak roszczeniowe, tylko na zasadzie krytykowania, każda droga jest najważniejsza, a tak nie powinno być. Także ja państwu dziękuję za polemikę. Odbieram to trochę, mam tutaj rumieńce, ale lubię rozmawiać na takie gorące tematy, nie chowam głowy w piasek, natomiast chodzi o to, żeby wspólnymi siłami łatwiej jest coś zrobić. Wychodzę z propozycją, jeżeli to by przeszło, to byłbym bardzo zadowolony. I też państwu w jakiś sposób by złagodziło te sprawy związane z funkcjonowaniem części dróg powiatowych. Burmistrz M. Pęziak: Szczerze mówiąc nie planowałem zabrać głosu, dlatego że nie ma pana starosty na sesji, natomiast jak się zadaje pytanie panu dyrektorowi, jak to wygląda z tym ustalaniem, na jakie inwestycje drogowe w powiecie będą pieniądze na jakie nie, i dyrektor próbuje jakoś tam odpowiadać, ale wystarczy popatrzeć na pana Stefana Firszta być może na innych radnych powiatowych, na mnie, bo my wiemy jak to tam wygląda, dlatego się uśmiechamy. I tutaj nic więcej dalej komentować nie będę. Ja wiem, że pan dyrektor Jacek Mazany na pewno każdą tego typu sesję bardzo przeżywa, bo przyjmuje wszystkie słowa krytyki niestety sam. I to, że się lekko tylko zarumienił, to nie znaczy, że nie będzie spał może tydzień. Bo jak znam tego człowieka, to na pewno będzie tydzień przynajmniej jeszcze do mnie dzwonił i przeżywał to, co tutaj się na sesji działo. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Jacek Mazany: Nie jest źle, panie burmistrzu. Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wełnowski: Oby z tego były pozytywne rozwiązania. Następnie Teresa Grabowska Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg przedstawiła informację nt. stanu dróg gminnych (załącznik nr 3). Przebieg dyskusji: Radna M. Bohuszewicz: Bardzo miło się słucha, jak są takie wielkie kwoty 17

18 i takie wielkie odcinki dróg zrobione w stosunku do tego, co jest zrobione w powiecie. I szkoda, że pana dyrektora tutaj nie ma, by usłyszał, jakie jest porównanie. Radna J. Mateńko: Jesteśmy komisją rolnictwa i wypada mi jako przewodniczącej powiedzieć kilka zdań, chociaż ja się powtórzę, bo na sesji budżetowej już mówiłam o tym, że życzyłabym każdej władzy panującej w kadencji chociażby takiego jednego roku budżetowego, jeśli chodzi o drogi. I życzyłabym po prostu, żebyśmy w następnych latach mogli i stać nas było inwestować w drogi, bo uważam, że nasza gmina chyba jest wzorcem w powiecie. Radna Elżbieta Pałka: Chciałabym się odnieść do tego planu na 2010 rok, zostaną wykonane nasze drogi. Miałabym pytanie do pana burmistrza odnośnie mojej interpelacji kilkakrotnie powtarzanej nie tylko przeze mnie. Dotyczy ona drogi przy ul. Lotników 15. To jest droga spółdzielni mieszkaniowej, ale w pewnym czasie padło tutaj takie zapewnienie, że moglibyśmy troszeczkę wspomóc działania spółdzielni i pomóc naprawić tę nawierzchnię. Burmistrz M. Pęziak: Jeśli chodzi o zadane pytanie przez panią radną Elżbietę Pałkę powiem tak, że w tej chwili, z tego, co wiem, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy przygotowuje dokumentację z kosztorysem i wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jakie środki są potrzebne na to, aby tę drogę tam poprawić, jej stan, zrobić trochę więcej miejsca, aby można było parkować bezpiecznie samochody w taki sposób, aby nie tarasowały one dojazdu służbom ratującym zdrowie, dobytek. Zaproponujemy radzie wsparcie tej inwestycji. Jeśli będzie taka wola, środki mam nadzieję, że się jeszcze jakieś w ciągu roku nam uda wygospodarować, bo przecież jeszcze jest trochę przetargów przed nami, jest cały czas szansa, aby to zrobić. Radna E. Pałka: Chciałabym wyjaśnić, dlaczego tak uporczywie monituję w tej sprawie. Ponieważ po częstych rozmowach z mieszkańcami ja widzę, że już ludziom po prostu cierpliwość się kończy i zaczynają być wręcz agresywni w rozmowach. Bo też każdy dba o swoje samochody i o swoje bezpieczeństwo. Radny H. Popławski: Ja odpowiem pani radnej, dlatego że mogę odpowiedzieć również z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej. Więc nie dalej jak dzisiaj prowadziliśmy rozmowy w sprawie naprawy szczątkowej tej drogi poprzez uzupełnienie emulsją i grysem z tym, że to będzie możliwe dopiero przy dodatnich temperaturach. Nie ma możliwości zrobienia tego na dzień dzisiejszy. Na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, że będziemy zalepiali tak jak robi to powiat, wrzucimy worek byle czego w dziurę i będziemy czekali, aż się to wykruszy. Nie. Na pewno zrobimy to grysem i emulsją. 18

19 Natomiast jeśli chodzi o taką kompleksową naprawę, pani radna nie była na ostatniej sesji, więc mogę podać informację. Pani radna składając takie interpelacje dąży do tego, żeby moja osoba została wykluczona z rady, bo przecież donosy poszły do pana wojewody, że łącząc funkcję prezesa spółdzielni z radnym zajmuję się tego typu rzeczami. Także życzę pani radnej wszystkiego najlepszego i myślę, że to jest w trosce o moje dobre samopoczucie. Na tym zakończono dyskusję i podziękowano kierownik T. Grabowskiej za przedstawienie informacji. Ad 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przedstawiła dyrektor MGOPS w Barcinie Dorota Dokładna (załącznik nr 4). Przebieg dyskusji: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej A. Wiczewska: Zapewniam państwa, że na komisji merytorycznej, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej pani dyrektor mówiła nam jeszcze dużo więcej, bo były zadawane bezpośrednio pytania. Pani dyrektor, pozwoli pani, że ja nie zadam pytań, ale chciałabym państwu przedstawić tak pokrótce, bo tak naprawdę to 3 lata z sobą współpracujemy w tej kadencji i chciałabym po prostu coś na temat ośrodka pomocy społecznej powiedzieć i przedstawić ich działalność. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie kierowanym przez panią dyrektor Dorotę Dokładną zatrudnionych jest 41 pracowników. Są to pracownicy socjalni, administracja, opiekunki środowiskowe, pracownicy realizujący usługi specjalistyczne, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz osoba zatrudniona do prowadzenia świetlicy i pracownik gospodarczy. Tak jak już pani dyrektor wspomniała, budżet na rok 2009 nie odbiegał dużo od budżetu 2000 r., bo wynosił Ja nie będę już mówiła tych drobnych kwot, żeby nie rozmazywać tego. Zaznaczyła pani dyrektor słusznie, że z budżetu gminy była to kwota ponad zł. Tak jak już pani dyrektor też wspomniała o tym, że w roku 2008 ośrodek pomocy społecznej realizował program, który miał wesprzeć rolników z powodu klęski żywiołowej, jaka była była to susza. Była to kwota ponad 227 tys. zł. Nie była wypłacana w roku 2009 dla rolników, ale ona została w budżecie i była kierowana do mieszkańców naszej gminy. Największy zakres wykonywanych zadań dotyczył realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. Z ustawy tej realizowano wszystkie zadania o charakterze obligatoryjnym na poziomie 19

20 występujących potrzeb na terenie naszej gminy. Jak słyszeliście państwo, pani dyrektor wspomniała, że wszystkie zadania obligatoryjne zostały wykonane w 100%. Zadania o charakterze fakultatywnym realizowane były na poziomie możliwości finansowych uwzględniając uzasadnione potrzeby mieszkańców gminy. Liczba osób i rodzin objętych w roku 2009 świadczeniami była też zbliżona do roku W tym roku była to liczba 623 rodziny i ponad osób skorzystało z tej formy wsparcia. Należy również zauważyć, co zauważyła również to pani dyrektor ośrodka pomocy społecznej, że po raz pierwszy zgłosiło się 58 nowych rodzin i były to rodziny właśnie, gdzie pewnie najniższe jest to uposażenie, były to rodziny emerytów i rencistów. Co trzecia rodzina w naszej gminie objęta jest pracą socjalną. Docelowo należy dążyć, aby taką formą pomocy socjalnej objęte były wszystkie rodziny w zasięgu oddziaływania pomocy społecznej. I rozmawiałam z panią dyrektor, pani dyrektor mówi, że tak rzeczywiście standardy mówią europejskie, że tak powinno być, że wszystkie osoby powinny być objęte tą pracą socjalną. Nie zawsze to wychodzi, bo i kadrowe zasoby takie są, jakie są i też natłok prac jest inny niż może to rzeczywiście Istotny w pracy społecznej jest wzrost usług opiekuńczych, co jest bardzo pozytywnie odbierane w środowisku z uwagi na rangę tej formy pomocy, a jest ona kierowana do osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy. Należy również zaznaczyć, że z tej formy pomocy korzysta coraz więcej osób i coraz więcej osób chce z tej formy pomocy korzystać. Świadczy chyba o tym, że nasze społeczeństwo rzeczywiście już też starzeje się, w związku z tym coraz więcej osób Dyrektor MGOPS D. Dokładna: Zdanie powiem, nam się po prostu to opłaca. Warto jest inwestować w rozwój środowiskowej formy pomocy z uwagi na to, że jak państwu przedstawiłam, koszt utrzymania w domach pomocy jest o wiele wyższy. Myślę, że tu są jeszcze te zyski takie najważniejsze chodzi o integrację w środowisko i o te koszty psychologiczne. Także ja bardzo się cieszę i mam taką okazję podziękować za to, że po prostu ten wzrost tych usług opiekuńczych jak gdyby tu nastąpił. Ale to mogło się dziać tylko dlatego, że w ubiegłym roku zwiększyliście państwo budżet na zatrudnienie opiekunek. Także to jest równolegle po prostu, bo nie można zwiększyć usług, jeżeli nie ma się po prostu kim pracować. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej A. Wiczewska: Tak jak zaznaczyła również pani dyrektor, to często tak się zdarza, bo w naszej sytuacji akurat w ośrodku pomocy społecznej do 8 aż środowisk po 2 opiekunki wchodzą do 1 środowiska, dlatego że jest albo sytuacja zdrowotna pacjenta albo też dla celów bezpieczeństwa pracownika, bo przecież to są też różne środowiska. Proszę państwa, godny podkreślenia jest fakt wprowadzenia przez panią dyrektor jak i samych pracowników nowatorskich form pracy. Wiemy już, to co pani dyrektor wspomniała, ale również gros z nas było na podsumowaniu 20

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Komisja odbyła wizję lokalną w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku na ul. Starowiejskiej.

Ad.1. Komisja odbyła wizję lokalną w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku na ul. Starowiejskiej. Protokół Nr 37/2010 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 14 lipca 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku oraz Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r.

Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Protokół z V sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26 marca 2015 r. Pkt 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02 i powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 02 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 I. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku Komisja odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Andrzej Nizioł - Przewodniczący Komisji 2. Pan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI z XLI Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 2 czerwca 2010 r.

Protokół nr XLI z XLI Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 2 czerwca 2010 r. Protokół nr XLI z XLI Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 2 czerwca 2010 r. Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Otwarcia XLI sesji Rady Gminy Kluki dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ Nr X/11 z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku W sesji udział wzięli wszyscy radni. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Anna Grajko Wójt Gminy 2. Leszek Ziółek Sekretarz Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Przewodniczący Rady Powiatu Dominik Szewc wygłosił sentencję: OTWIERAM IX SESJĘ RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO V KADENCJI. Następnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3.dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w

3.dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w Protokół Nr 33/2005 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 28 grudnia 2005r. Przewodniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 10 00 do godziny 11 45. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo