SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy GOPS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy warsztatów aktywizacji zawodowej dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 15 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy indywidualnego doradztwa zawodowego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w wymiarze 74 godzin łącznie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w wymiarze 74 godzin łącznie w ramach projektu systemowego Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego usługi psychiatryczne lub psychologiczne Zatwierdzam Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Iwona Rumanowska Puck, dnia 23 marca 2011 r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy warsztatów aktywizacji zawodowej dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 15 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy indywidualnego doradztwa zawodowego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ul. 10 Lutego Puck II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami), oraz aktów wykonawczych do ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Warsztaty psychospołeczne, dla 2 grup 19 i 18 osobowych, po 25 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w zakresie: nabycia umiejętności pracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej (gotowość do rozwoju) treningu komunikacji interpersonalnej asertywności i podniesienia samooceny radzenia sobie ze stresem i frustracją 2. Warsztaty aktywizacji zawodowej dla 2 grup 19 i 18 osobowych, po 15 godzin - osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w zakresie: treningu aktywizacji zawodowej obejmującego: wygląd i zachowanie kandydata przyszłego pracownika, oczekiwania pracodawców i pracobiorców, ćwiczenie umiejętności

3 takich jak: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, pisanie CV, listu motywacyjnego zarządzania czasem przygotowania do poruszania się po rynku pracy autoprezentacji porad z zakresu wizażu i stylizacji 3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz. obejmujące: określenie potencjału zawodowego beneficjenta, jego kwalifikacji, umiejętności, cech charakteru i predyspozycji zawodowych, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniej pracy 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz. obejmujące: diagnozę problemu pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi pomoc w odbudowie prawidłowych relacji w rodzinie itp. poradnictwo wg zdiagnozowanych potrzeb Ilekroć w opisie czasu zajęć występuje słowo godzina, należy przez to rozumieć 60 minut. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM: 1. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wszystkich warsztatów i konsultacji na terenie miasta Puck. 2. Zajęcia warsztatowe i konsultacje muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze zajęcia odbywały się w sobotę, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy i z uczestnikami projektu. 3. Wykonawca na okres trwania zajęć zapewni i wyposaży sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej pracy na zajęciach. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć szczegółowy program oraz harmonogram zajęć, określić miejsce odbywania zajęć, na co najmniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem. 5. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom poczęstunek tj. kawa, herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana), ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny zapewni catering w postaci ciepłego posiłku (drugie danie). Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie. 7. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników warsztatów i konsultacji indywidualnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.

4 8. Pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą być oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacjami o realizowanym projekcie. 9. Wykonawca po zakończeniu realizacji warsztatów i konsultacji indywidualnych wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie. 10. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika projektu pakiet materiałów szkoleniowych (skrypty szkoleniowe) oraz materiały biurowe w postaci: 50 kartkowy notatnik formatu A4, plastikową teczkę na dokumenty A4, długopis, które zostaną przekazane uczestnikom na własność. Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie. 11. Przeprowadzenie wśród uczestników projektu ankiet początkowych i końcowych określających poziom ich zadowolenia oraz zdobytych umiejętności psychospołecznych i ich opracowanie. 12. Termin prowadzenia warsztatów kwiecień 20 maja 2011 r. 13. Termin przeprowadzenia konsultacji indywidualnych bezpośrednio po zakończeniu warsztatów, jednak nie później niż do 20 maja 2011 r. 14. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji warsztatów i konsultacji indywidualnych dostarczyć do Zleceniodawcy następujące dokumenty: potwierdzone za zgodność kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć, przeprowadzone ankiety wraz z ich opracowaniem, oznaczone logotypami POKL, EFS, podpisane przez uczestników listy: obecności, skorzystania z cateringu/poczęstunku na zajęciach, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń oraz karty indywidualnych konsultacji, zdjęcia z przeprowadzanych warsztatów na płycie CD lub DVD 15. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do r. IV. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI.Termin wykonania zamówienia: 20 maja 2011 r. VII. Informacje o podwykonawcach: Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

5 umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) następujące dokumenty i oświadczenia: oferta, oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. b) następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. IX. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). X. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. XI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na podstawie złożonych oświadczeń

6 na zasadzie spełnia /nie spełnia 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził minimum 5 warsztatów psychospołecznych i aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów ośrodków pomocy społecznej potwierdzonych zaświadczeniami, że usługi te wykonane zostały należycie. 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że kadra prowadząca warsztaty i konsultacje posiada wykształcenie wyższe o kierunku zgodnym z tematyką prowadzonych warsztatów lub wykształcenie wyższe i specjalizację lub inne wykształcenie uprawniające do prowadzenia w/w warsztatów i konsultacji. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami, które prowadziły co najmniej 5 szkoleń o tematyce i zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - klientami ośrodków pomocy społecznej, a w przypadku konsultacji indywidualnych posiadanie przez osobę prowadzącą co najmniej 2 letniego okresu wykonywania zawodu psychologa lub doradcy zawodowego i co najmniej dwuletniego okresu udzielania porad psychologicznych lub co najmniej dwuletniego okresu udzielania porad w zakresie doradztwa zawodowego. 1.4 sytuacja ekonomiczna i finansowa opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na podstawie złożonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 2. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych XII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

7 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia w prowadzeniu szkoleń o tematyce i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - klientami ośrodków pomocy społecznej i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) wykaz wykonanych usług (warsztatów psychospołecznych i aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów ośrodków pomocy społecznej), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, 4) formularz ofertowy, 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Składanie oświadczeń, wniosków, zapytań w niniejszym postępowaniu prowadzone będzie w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się faksem lub mailem z jednoczesnym wysłaniem pocztą. Nr fax: , Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone pytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia składane na piśmie należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, Puck. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 6 dni przed terminem składania ofert, na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2,

8 pod warunkiem że, wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 3. Przedłużenie składania terminu ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie. 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Imię i nazwisko: Justyna Mazur nr telefonu godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz XIV. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XV. Termin związania z ofertą: 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie

9 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVI. Opis sposobu przygotowywania ofert: Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać: - pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). - dane adresata: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, Puck - nazwę zadania: Przetarg na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych w ramach projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy - informację: Nie otwierać przed godziną dnia r. 2. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 3. Forma dokumentów i oświadczeń. 1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 4.Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 2) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 5. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4) Oferta musi być sporządzona: a) w języku polskim b) w formie pisemnej 6. Zaleca się, aby: a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

10 b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami, c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji. 7. Zmiana / wycofanie oferty: a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY, d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zwrot oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania. XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, Puck, pokój nr 3, w terminie do dnia do r. do godz Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, Puck, pokój nr 4, dnia r, godz Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto, podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, określona do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki wymienione w SIWZ, czyli m.in.: koszty wynajmu pomieszczeń, koszt przekazanych materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, koszt ubezpieczenia uczestników warsztatów i indywidualnych konsultacji od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt poczęstunku/cateringu itp. 3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

11 XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium cena brutto oferty: 100 % Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego wzoru: cena oferty najtańszej do ceny oferty badanej x 100 Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie najkorzystniejsza cenowo. 2/ Zamawiający ogłosi wynik postępowania zamieszczając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym, tj. w swojej siedzibie przy ul. 10 Lutego 29, na tablicy ogłoszeń i jednocześnie powiadomi wszystkich, którzy złożą oferty. 3/ Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 4/ W powiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 5/ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy przed podpisaniem umowy. XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

12 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie oraz skarga. Zgodnie z przepisem art.180 ust.2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wybory trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego.

13 Załącznik Nr 1 projekt umowy UMOWA NR o przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych w ramach projektu PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA - IDĘ DO PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu. w Pucku, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, Puck, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Kierownika Ośrodka Iwonę Rumanowską, zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez. zarejestrowaną w... Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.. zwanym dalej Wykonawcą W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia r. na wykonanie zadania: przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy warsztatów aktywizacji zawodowej dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 15 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy indywidualnego doradztwa zawodowego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w wymiarze 74 godzin łącznie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy w wymiarze 74 godzin łącznie w ramach projektu systemowego Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1) Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie: a. warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy b. warsztatów aktywizacji zawodowej dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 15 godzin osoby realizujące projekt Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy c. indywidualnego doradztwa zawodowego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz.

14 d. indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 uczestników projektu Podejmuję nowe wyzwania idę do pracy po 2 godz. na uczestnika, tj. łącznie 74 godz. 2) W warsztatach i konsultacjach, w których zgodnie z założeniami projektu uczestniczyć mogą Beneficjenci Ostateczni, z którymi Zamawiający zawarł kontrakt socjalny, udział wezmą osoby wykazane w Załączniku Nr. 2 Oświadczenie Zamawiającego: 1. Województwo Pomorskie, jako Instytucja Pośrednicząca, przyznało Zamawiającemu środki do realizacji projektu PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA - IDĘ DO PRACY, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem. 2. Warunki realizacji projektu określają: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu i umowa ramowa zawarta z Instytucją Pośredniczącą wraz z aneksami. 3 Warunki finansowe: 1. Zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy w wysokości brutto. zł(słownie:.. złotych). 2. Zapłata za warsztaty i konsultacje o której mowa w punkcie 1 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawianego przez Wykonawcę po odbiorze prac, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami o których mowa w 6 niniejszej umowy, jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Za datę uruchomienia środków uznaje się dzień w którym środki te wpłyną z Instytucji Pośredniczącej na rachunek Zamawiającego. Zapłata dokonana zostanie na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę w zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 4 Czas obowiązywania Umowy: 1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od daty zawarcia umowy do 20 maja 2011r W przypadku niewykonania usługi lub jej części Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych w wysokości dwukrotnej ceny za niezrealizowaną usługę. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca

15 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 złotych. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi. 4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 6 Zakres obowiązków Stron: 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) Przedłożenia Wykonawcy listy uczestników wraz z danymi teleadresowymi. b) W przypadku przerwania szkolenia przez uczestnika projektu do 25% zakresu realizacji zajęć, uzupełnienia liczby uczestników projektu z listy rezerwowej i skierowania w jego miejsce kolejnej osoby. c) Terminowego regulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy. d) Przekazywania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na sposób i zakres wykonywania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy. b) Zapewnienia sal wykładowych oraz innych pomieszczeń i sprzętów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania. c) Dostarczenia programu oraz harmonogramu warsztatów, określenia miejsca odbywania zajęć, na co najmniej 5 roboczych dni przed ich rozpoczęciem. d) Przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem. e) Przekazania na własność materiałów piśmienniczych i szkoleniowych uczestnikom warsztatów w dniu jego rozpoczęcia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. f) Prowadzenia dziennika zajęć oraz imiennych list obecności na zajęciach potwierdzanych własnoręcznym podpisem uczestników, oznaczonych logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. g) Bezzwłocznego informowania Zamawiającego w formie telefonicznej lub pisemnej (faksem) o przypadkach nieobecności na zajęciach osób skierowanych, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. h) Wydania wszystkim uczestnikom warsztatów odpowiednich zaświadczeń opatrzonych w znak Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. i) Ubezpieczenia uczestników warsztatów i konsultacji indywidualnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. j) Oznakowania sal wykładowych logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz umieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 k) Po zakończeniu realizacji zadania dostarczyć do Zleceniodawcy następujące dokumenty: potwierdzone za zgodność kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć, oryginały przeprowadzonych ankiet i ich opracowania, oznaczone logotypami POKL, EFS, podpisane przez uczestników oryginały list: obecności na zajęciach, skorzystania z cateringu/poczęstunku, odbioru materiałów biurowych i szkoleniowych, potwierdzających odbiór zaświadczeń oraz karty indywidualnych konsultacji. l) Fotograficznego dokumentowania przebiegu warsztatów i przekazania dokumentacji na płycie CD lub DVD Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania. m) Przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w zakresie przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do szkolenia, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy, tylko w okresie obowiązywania umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy (w trakcie podpisywania niniejszej umowy zostanie podpisana odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu) n) Z uwagi na współfinansowanie przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego funduszu do dnia 31 grudnia 2020 r Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 2. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy za pośrednictwem osób trzecich Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej umowy. 2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych. 11 Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy i których Strony nie będą w stanie rozwiązać w drodze polubownej poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego sądu. 12 Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Kontrasygnata Głównego Księgowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo