Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110"

Transkrypt

1 IP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km StrzyŜów, 2011 r.

2 Spis treści: 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Dokumenty składające się na ofertę Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Podwykonawstwo Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Pouczenie o środkach prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Powiat StrzyŜowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w StrzyŜowie ul. Przecławczyka StrzyŜów, tel./fax (17) / (17) w Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Dokumentacja techniczna powinna obejmować następujące opracowania: a) Projekt budowlany; b) Projekt wykonawczy; projekty przebudowy sieci telekomunikacyjnej i innych branŝ wynikające z ewentualnej kolizji z odbudową mostu; c) Operat wodno prawny; d) Kosztorys inwestorski; e) Przedmiar robót; f) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, g) Studium wykonalności zgodne z Wytycznymi do opracowania studium wykonalności projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: Dokumenty o których mowa w ppkt. a-c naleŝy wykonać w 4 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej. Dokumenty o których mowa w ppkt. d-g naleŝy wykonać w 2 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej. Projekt budowlany oraz projekty branŝowe powinny zakładać odbudowę mostu o klasie obciąŝenia B w oparciu o technologie powszechnie stosowaną przez jednostki samorządu terytorialnego przy przebudowie podobnych obiektów. Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać aspekt ekonomiczny wykonania odbudowy, tj. powinna zwierać takie rozwiązania technologiczne, które umoŝliwią wykonanie obiektu o jak najlepszych parametrach przy poniesieniu jak najmniejszych kosztów Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu zamówienia: Usługi projektowania architektonicznego 3

4 3.3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno- UŜytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem, tj. usługi projektowania architektonicznego (wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, sporządzenie przedmiarów robót i studium wykonalności), oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego naleŝytego wykonania, w szczególności pełnienie nadzoru autorskiego nad odbudową zaprojektowanego obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych Cena w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowić ma sumę ceny przewidzianych w ramach zamówienia usług projektowania architektonicznego Podstawą wyceny ma być Program Funkcjonalno-UŜytkowy. 4. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia r. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania projektów przebudowy sieci telekomunikacyjnej i innych branŝ wynikające z ewentualnej kolizji z odbudową mostu w terminie nie później niŝ do r. 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złoŝonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia w następujący sposób: 4

5 a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania warunek zostanie spełniony jeŝeli Wykonawca przedłoŝy stosowne oświadczenie. b) w zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca przedłoŝy stosowne oświadczenie; c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca przedłoŝy stosowne oświadczenie. d) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca przedłoŝy stosowne oświadczenie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące kaŝdego z konsorcjantów będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca-konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione powyŝej. Niespełnienie powyŝszych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy-konsorcjum. 9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: a) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5

6 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 10. Dokumenty składające się na ofertę 10.1 Wypełniony Formularz ofertowy Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wymienione w pkt. 9 specyfikacji Dowód wpłaty wadium Parafowany projekt umowy. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 6

7 wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zamiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: mgr inŝ. Krzysztof Piękoś Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w StrzyŜowie, tel ; mgr inŝ. Jerzy Armata Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych, tel ; 13. Wymagania dotyczące wadium 13.1 Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Filia w StrzyŜowie Nr konta W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŝnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŝeniem pkt b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7

8 13.8 JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 14. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem r W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 15. Opis sposobu przygotowywania ofert 15.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Ofertę sporządza się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Ofertę naleŝy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba/osoby podpisujące dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta nie moŝe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty równieŝ muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których Ŝąda zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 8

9 w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), trwale spięte i dołączone do oferty oddzielnie Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie moŝna było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniŝszym: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie ul. Przecławczyka StrzyŜów, a takŝe opatrzona oznaczeniem: Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Nie otwierać przed r., godz. 10: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16. Podwykonawstwo Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 17. Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania: Oferta musi zawierać informacje wymienione w punkcie dla kaŝdego partnera konsorcjum Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, jako partner kierujący (lider), upowaŝniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu kaŝdego, jak teŝ dla wszystkich partnerów Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie, ul. 9

10 Przecławczyka 15, StrzyŜów, pok. nr Kancelaria ogólna do dnia r. do godz. 10: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11.6, wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie, ul. Przecławczyka 15, StrzyŜów, pok. nr 202 Sala Konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i 18.8, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 19. Opis sposobu obliczenia ceny Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyŝszeniu Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez wykonawcę w walucie polskiej. 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniŝszych kryteriów oceny ofert: a) cena liczona według wzoru: C N P C = CO W C 10

11 gdzie: P C wartość punktowa ceny, C N najniŝsza oferowana cena, C O cena oferty ocenianej, W C waga ceny (100 pkt) Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania Oferty będą podlegać ocenie dla kaŝdej części oddzielnie Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów (dla kaŝdej części oddzielnie). 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznana ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 22.2, lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza danymi, o których mowa w pkt 22.2 lit. a, określenie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 22.6 jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) złoŝona zostanie tylko jedna oferta, b) nie odrzucono Ŝadnej oferty, c) nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 11

12 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda od wybranego wykonawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewiduje moŝliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty: A) wydłuŝenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 1) wystąpienia konieczności uzyskania opinii, decyzji lub innych uzgodnień administracyjnych lub prawnych, których nie moŝna było przewidzieć do dnia składania ofert. B) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku: 1) zdarzeń losowych, Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 2 wymaga zgody obu stron wyraŝonej w postaci pisemnego aneksu do umowy. 25. Pouczenie o środkach prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 25.1, obejmują: a) odwołanie (art ustawy), z zastrzeŝeniem pkt 25.4, b) skarga do sądu (art. 198a-198g) W postępowaniu, ze względu na wartość mniejszą niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. Załączniki: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) załącznik nr 2; 12

13 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) załącznik nr 3; 4) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) załącznik nr 4; 5) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 5; 6) Projekt umowy załącznik nr 6; 7) Program Funkcjonalno UŜytkowy załącznik nr 7. Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. StrzyŜów, dnia 9 listopada 2011 r. ZATWIERDZAM 13

14 FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 Zamawiający: Powiat StrzyŜowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w StrzyŜowie ul. Przecławczyka StrzyŜów Wykonawca: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu i faks... Nr NIP... Nr REGON... Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Cena oferty brutto... PLN (słownie:... PLN). w tym podatek VAT... zł (słownie:... zł) cena netto oferty... zł (słownie:... zł) w tym: Lp. Przedmiot zamówienia Cena netto [PLN] 1 Projekt budowlany 2 Projekt wykonawczy 3 Operat wodno - prawny 4 Kosztorys inwestorski 5 Przedmiar robót 6 Specyfikacje techniczne 7 Studium wykonalności 8 Projekty przebudowy sieci telekomunikacyjnej i innych branż wynikające z ewentualnej kolizji z odbudową mostu 9 RAZEM Podatek VAT [PLN] Cena brutto [PLN] Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 14

15 1) Potwierdzamy, iŝ zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia. W szczególności zapoznaliśmy się z dokumentacją budowlaną i uwaŝamy ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy, a takŝe zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 2) Potwierdzamy, iŝ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeŝeń. 3) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do r., 4) Cena oferty wskazana powyŝej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym koszty pełnienia nadzoru autorskiego nad odbudową zaprojektowanego obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 5) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 30 dniowego terminu płatności, licząc od daty realizacji i wystawienia faktury VAT. 7) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. 8) Część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom obejmuje:... (naleŝy wskazać zakres lub napisać: nie dotyczy ) o łącznej wartości brutto. PLN (naleŝy wpisać wartość brutto lub -, jeśli nie dotyczy). Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) Załącznikami do niniejszej oferty są: 1...., 2...., 3...., 4...., 5...., 6...., 7...., 8...., 9...., , , , , , , Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 15

16 Załącznik nr 2... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 16

17 Załącznik nr 3... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 17

18 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 18

19 Załącznik nr 4... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie, jako osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego, przesłanki w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie których wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 19

20 Załącznik nr 5... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 20

21 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu. r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, Strzyżów, telefaks (017) , REGON , NIP , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie w osobach: 1. mgr Robert Godek Starosta Strzyżowski; 2. mgr Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą.. telefaks.., wpisanym do.. pod numerem.., REGON.., NIP., reprezentowanym przez: 1.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km w tym w szczególności: a) sporządzenie projektu budowlanego; b) sporządzenie projektu wykonawczego; projekty przebudowy sieci telekomunikacyjnej i innych branż wynikające z ewentualnej kolizji z odbudową mostu c) sporządzenie operatu wodno prawnego; d) sporządzenie przedmiaru robót; e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich; f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; g) sporządzenie studium wykonalności.

22 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 1, ppkt. a-b należy wykonać w 4 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej. 4. Dokumenty o których mowa w pkt. 1, ppkt. c-f należy wykonać w 2 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej Za wykonanie projektu Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe (obejmujące wszystkie koszty, marże, zysk) w wysokości. PLN, (słownie:.. 00/100 PLN) brutto, z czego podatek VAT wynosi.., (słownie:.00/100 PLN); 2. Wartość określona w ust. 1 wynika z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do czasu prawidłowego i ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, zgodnie z terminem określonym w 4 pkt 1 oraz w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT za wykonane zamówienie Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:. 2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w następujących terminie do dnia r. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania projektów przebudowy sieci telekomunikacyjnej i innych branż wynikające z ewentualnej kolizji z odbudową mostu w terminie nie później niż do r. 3. Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół odbioru przekazanej dokumentacji, zgodnie z terminami określonymi w punkcie 1. 2

23 4. Wprowadzenie w projekcie zmian, będących następstwem zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w 5 ust. 1, zostanie odnotowane według zasad określonych w ust Jeżeli przedmiot zamówienia będzie posiadał uchybienia lub wady, uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, Zamawiający ma prawo składać reklamacje drogą telefoniczną pod numer, które będą załatwiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 2. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać kary umownej, określonej w 6 ust. 3 lub też może wyznaczyć dodatkowy termin do jej załatwienia i żądać kar umownych, o których mowa w 6 ust Niewypełnianie przez Wykonawcę warunków umowy, tj. nieterminowa lub niezgodna pod względem przedmiotu, bądź ilości realizacja zamówienia, uchybienia w zakresie kompletności i poprawności wykonanych projektów, daje Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy i żądania odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w 6 ust W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów przekazania projektów, określonych w 4 ust. 1 pkt a) i b), Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie w dostawie projektów przekroczy 14 dni od ustalonego terminu przekazania, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kary umownej, o której mowa w ust W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji, określonego w 5 ust.1, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w wysokości 0,1 % wartości umówionego wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 2 ust. 6, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3

24 8 Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty, niezbędne do wykonania zamówienia. 9 Przedmiot niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i jest chroniony prawem autorskim Wykonawca jest twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Twórca oświadcza, że do wykonanej dokumentacji, o której mowa w 1 przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). 3. Twórca zapewnia, iż projekt stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich Z chwilą przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, następuje automatyczne przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do projektu, bez konieczności składania w tej sprawie dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 2. Prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 3. Z chwilą opisaną w ust. 1 następuje również nabycie przez Zamawiającego własności przekazanych mu egzemplarzy projektu. 12 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy. 13 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4

25 14 Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, podlegać będą orzecznictwu Sądu właściwego według siedziby Zamawiającego. 15 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 17 Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta cenowa. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo