Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 12 (13) Grudzieñ 2008 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny beskidzki Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Na pó³metku kadencji Postêp zmian najlepiej oceniæ mo e ten, kto wróci³ tu po kilku latach wywiad ze Stanis³awem Lichosytem, Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka. czytaj str. 8» gazeta bezp³atna Do z³ na oœwiadczenie Tak e dla klientów z gorsz¹ histori¹ sp³at kredytów Równie z zajêciami Komorniczymi!!! tel , kom Kiedy dostan¹ odszkodowanie? Pêkniêta œciana frontowa domu, przesuniête progi, zniszczone ogrodzenie, po³amane drzewa pañstwo Michalina i Kazimierz Budzyñscy nie spodziewali siê, e coœ podobnego mo e im siê przytrafiæ. Na szczêœcie nikt w wypadku nie ucierpia³, jednak w³aœciciele budynku do tej pory nie dostali odszkodowania. W Bia³ce 29 paÿdziernika, oko³o godziny 16:20 zdarzy³ siê wypadek. Samochód zjecha³ z drogi na pobocze, niszcz¹c ogrodzenie i naruszaj¹c stan techniczny domu pañstwa Budzyñskich. Przeczucie mnie tknê³o, eby zamkn¹æ bramê. Nigdy tego nie robi³am mówi Michalina Budzyñska. Ale gdybym jej wtedy nie zamknê³a, auto z ca³ym impetem uderzy³oby w dom i straty by³yby jeszcze wiêksze. Mia³am ju wychodziæ, ale coœ mnie powstrzymywa³o. Chcia³am jeszcze pozbieraæ orzechy, które suszy³y siê na podwórzu. Inaczej mog³abym siê znaleÿæ przy bramie w momencie wypadku Poza tym dzieñ by³ ³adny, s³oneczny, ciep³y dodaje. W sumie to by³o szczêœcie w nieszczêœciu. Jeszcze pó³ roku temu mieszka³ z nami syn ze swoimi ma³ymi dzieæmi. W taki piêkny dzieñ wnuki z pewnoœci¹ bawi³yby siê na zewn¹trz i co jakiœ czas wbiega³yby do domu. Oczywiœcie wejœciem, które w tym wypadku zosta³o zniszczone Uderzenie by³o tak mocne, e nie wiedzia³am, co siê dzieje. Kiedy ju siê zorientowa³am, trzês³am siê ca³a, by³am przera ona. Wiedzia³am, co nas czeka, jak to bêdzie, ile k³opotów przed nami. Podobno by³am okropnie blada. Pewnie to jeszcze wszystko cz³owiek zdrowiem przyp³aci. Zaraz po wypadku wykonano ekspertyzê o stanie technicznym budynku mieszkalnego. W trakcie oglêdzin stwierdzono, e wskutek uderzenia œciana uleg³a pêkniêciu, a trzy nadpro a przemieœci³y siê, przez co nast¹pi³a blokada drzwi wejœciowych zewnêtrznych i wewnêtrznych. Ponadto zniszczona zosta³a brama, ogrodzenie, p³ytki chodnikowe i rosn¹ce na dzia³ce drzewa. BANK SPÓ DZIELCZY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ POLSKI BANK dzia³aj¹cy od 1911r. Oferuje: atrakcyjne kredyty i bezpieczne lokaty terminowe oraz karty kredytowe rachunki rozliczeniowe rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe (ROR): - niska miesiêczna prowizja za obs³ugê rachunku tylko 3,99 PLN - wp³ata i wyp³ata gotówki w okienku kasowym bez op³at - mo liwoœæ uzyskania linii kredytowej przy przeniesieniu rachunku z innego banku - wydanie nowej karty VISA Electron bez op³at - wyp³aty bez prowizji w ponad 3200 bankomatach w ca³ej Polsce poza bezpoœredni¹ obs³ug¹ w placówkach Banku umo liwiamy korzystanie z us³ug przez: Internet Banking SMS Banking Homebanking Bankofon Œrodki z³o one na rachunkach w Banku Spó³dzielczym w Suchej Beskidzkiej gwarantowane s¹ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Aby naprawiæ zniszczenia, pañstwo Budzyñscy musieli siê zapo yczyæ. Nale a³o przecie poprawiæ œcianê frontow¹, wymieniæ progi i drzwi, wykonaæ now¹ boazeriê w mieszkaniu, która tak e uleg³a zniszczeniu podczas wypadku. Wszystko to w³aœciciele domu zrobili na w³asny koszt. adnego odszkodowania jeszcze nie dostali. Zima siê zbli a mówi Michalina Budzyñska. Wziêliœmy ju dwa kredyty, eby doprowadziæ dom stanu u ywalnoœci. Mamy ju te d³ugi u znajomych. Trzeba by³o miêdzy innymi poprawiæ œciany, zatynkowaæ, zamówiæ u stolarza troje drzwi, wykonaæ ogrodzenie. Kosztowa³o nas to ju 10 tysiêcy z³otych. Poza tym, zanim wstawiliœmy nowe drzwi, przez dwa i pó³ tygodnia musieliœmy wchodziæ do domu drzwiami tarasowymi. A wiadomo, e one zamykaj¹ siê tylko od œrodka. Jeœli wiêc trzeba by³o gdzieœ pójœæ, dom zostawa³ otwarty Ka dy tylko rozk³ada rêce i mówi, e dopóki œledztwo nie zostanie zakoñczone, to nie dostaniemy adnego odszkodowania dodaje mieszkanka Bia³ki. Dom jest oczywiœcie ubezpieczony. Có jednak z tego? adne odszkodowanie z tej racji pañstwu Budzyñskim dalszy ci¹g na str. 2» KOMPLEKSOWE WYKAÑCZANIE WNÊTRZ M.IN.: projektowanie i aran acje, wizualizacje komputerowe, posadzki przemys³owe - betonowe, ywice - do gara y, hal, domów hydro- i chemoizolacje ³azienek, tarasów, piwnic Tel wycena, wykonawstwo Tel aran acje, wizualizacje Maków Podhalañski Gabinet Dermatologii Estetycznej podjasieniem dr n. med. Tomasz Rogoziñski Z³uszczanie, botox, wype³nianie zmarszczek SUCHA BESKIDZKA ul. Bat. Ch³opskich 2 tel Market Kredytowy Multika Kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny, DB Kredyt!!! Sucha B. Ul. Mickiewicza 61 (naprzeciwko PKP 100m w stronê Stryszawy) tel: 33/ kom: , DEALER: P.H.U. JOLKA JACEK BAÑDURA TWÓJ PARTNER W LESIE I OGRODZIE NISKIE CENY! DU E RABATY! SPRZEDA RATALNA! SERWIS! TRWA E I NIEZAWODNE Pilarki spalinowe od 649 z³ SUCHA BESKIDZKA, ul. Mickiewicza 9 tel e mail: PROMOCYJNE CENY NA BILETY LOTNICZE MADRYT NOWY JORK CHICAGO MIAMI ADIS ABEBA 890 PLN 1700 PLN 1800 PLN 2100 PLN 1500 PLN OFERTA NA LATO 2009 JU W SPRZEDA Y!!! POZNAJ MOC HERBATY Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 119 Pasa handlowy (I piêtro, obok solarium) Pon.-pt , sob Centrum Handlowe Zakopianka ul. Zakopiañska Kraków Pon.-sb. 09:00-21:30 Niedz tel /188 tel /132 Przy zakupie i okazaniu tej reklamy rabat wellkommbilety * ceny brutto w dwie strony REZERWACJA ON-LINE:

2 2 Grudzieñ 2008 Nr 12 Obdarowywanie sprawia najwiêksz¹ radoœæ SUCHA BESKIDZKA W sobotê 6 grudnia do suskiego Domu Katolickiego zawita³ Œwiêty Miko³aj. Radoœæ zebranych tam dzieci by³a ogromna. Z przejêciem rozpakowywa³y prezenty i wspólnie œpiewa³y piosenki. Najwa niejsza wspó³praca 12 grudnia 2008 roku Komendê Powiatow¹ Policji w Suchej Beskidzkiej odwiedzili przedstawiciele Starostwa. Podczas spotkania podsumowano efekty wspó³pracy pomiêdzy policj¹, a samorz¹dami. Z aproszone zosta³y wszystkie dzieci ze suskich szkó³ podstawowych, od zerówki do klasy trzeciej z Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II, ze Szko³y Podstawowej nr 2, z filii z B³¹dzonki. Pojawi³y siê te maluchy w wieku od 2 do 5 lat, których listê poda³ Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz dzieci ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalañskim. W sumie ze Œwiêtym Miko³ajem w Domu Katolickim 6 grudnia spotka³o siê oko³o 150 maluchów. Dzieci obejrza³y bajkê przygotowan¹ przez uczniów Szko³y Podstawowej z B³¹dzonki, pod opiek¹ Iwony Buca³y. By³y piêkne stroje, cudowne dekoracje opowiada Maria Chmiel, prezes stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej. Bajka w nieprawdopodobny sposób zainteresowa³a dzieci. Zachwyca³y siê smerfem i czerwonym kapturkiem. Po przedstawieniu odby³y siê konkursy, w których nagrodami by³y hulajnogi i pi³ki. Aby je zdobyæ, dzieci œpiewa³y piosenki, odmawia³y modlitwy i mówi³y wiersze. W pewnym momencie pojawi³ siê ch³opiec imieniem Georgio, który wyrecytowa³ piêkny wiersz o tym, jak bardzo kocha swoj¹ mamê wspomina Maria Chmiel. Chcia³am mu zrobiæ zdjêcie, ale nie by³am w stanie. Patrzy³am tylko i s³ucha³am jak mówi Kiedy siê odwróci³am i spojrza³am na mamê ch³opca, zobaczy³am, e ona p³acze. Tak bardzo siê wzruszy³a. Zdjêcia nie zrobi³am, ale nigdy tej chwili nie zapomnê. Wszystkie dzieci zosta³y obdarowane przez Œwiêtego Miko³aja prezentami, piêknie zapakowanymi s³odyczami. Tak by³y przejête, e patrzy³y na niezwyk³ego goœcia z rozszerzonymi Ÿrenicami. Spotkanie z Miko³ajem w Domu Katolickim to ju pewnego rodzaju tradycja, mo na powiedzieæ, e na sta³e wpisa³o siê w ycie Suchej Beskidzkiej. Przygotowanie ca³ej uroczystoœci zaczyna siê ju w listopadzie. Trzeba przecie zebraæ odpowiednie œrodki na zakup prezentów. Rycerstwo Niepokalanej pozyskuje je, sprzedaj¹c znicze we Wszystkich Œwiêtych na cmentarzu, kwestuj¹c przy Koœciele, a tak e chodz¹c po mieœcie od jednej firmy do drugiej, od sklepu do sklepu i zbieraj¹c datki. Nieocenion¹ pomoc ju od kilku lat niesie te m³odzie z Grupy Apostolskiej zawsze anga uje siê w zbiórkê pieniêdzy i pomaga w organizowaniu spotkania z Miko³ajem. Tym razem by³y te dwie wolontariuszki Ola i Monika spoza grupy. - Wszystkie osoby pracuj¹ jako wolontariusze, sp³acaj¹c w ten sposób ³aski, które otrzymali od Niepokalanej mówi Maria Chmiel. Przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia zostanie jeszcze przygotowana pomoc w postaci paczek ywnoœciowych dla rodzin potrzebuj¹cych dodaje prezes stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej. Ksiêdzu Proboszczowi, Burmistrzowi Miasta i wszystkim wspó³mieszkañcom, którzy darz¹ nas dobrym s³owem, yczliwoœci¹ i zaufaniem, dziêkujemy w imieniu obdarowanych, za dobre serce. Bóg zap³aæ! Komendanci Powiatowi Policji jak i podleg³ych Komisariatów starali siê, aby œrodki przekazane przez w³adze samorz¹dowe wykorzystaæ jak najlepiej. Najwa niejsza jest wspó³praca - g³ównym celem naszych przedsiêwziêæ jest bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu suskiego. Jest to nasz wspólny interes. W tym roku Starostwo jak i ka da z gmin powiatu suskiego w³¹czy³y siê w modernizacjê i doposa enie suskiej policji. Dziêki finansowemu wsparciu w³adz samorz¹dowych uda³o siê wyremontowaæ policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych w KPP Sucha Beskidzka. W tym roku w³adze samorz¹dowe sfinansowa³y w po³owie zakup radiowozu marki Kia Cee'd, który patroluje g³ównie tereny gmin Zembrzyce i Budzów, ale nie tylko. Ze œrodków samorz¹dowych zakupiony zosta³ równie sprzêt komputerowy oraz multimedialny. W Komisariacie w Jordanowie wybudowano wiatê ochron- n¹ na radiowozy, a tak e wyremontowano pomieszczenia komisariatu. Ponadto w tym roku na terenie gmin Zawoja i Bystra Sidzina policjanci pe³nili dodatkowe s³u by kontraktowe z inicjatywy tamtejszych w³adz samorz¹dowych, które przynosz¹ wymierne efekty. Wspó³praca Suskiej Policji z samorz¹dami to nie tylko finanse. Co roku podejmujemy te wiele wspólnych dzia³añ jak: Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna Droga do Szko³y podaje Pawe³ Siwiec z KPP Sucha Beskidzka. Realizujemy równie programy prewencyjne: Razem Bezpieczniej, Zintegrowana Polityka Bezpieczeñstwa, Bezpieczne dziecko itp. Zale y nam na dobrym wizerunku policji. D¹ ymy do tego, aby mieszkañcy naszego powiatu z roku na rok czuli siê bezpieczniej. O to musimy zabiegaæ wszyscy. Info: KPP Sucha Beskidzka Fot.: Kiedy dostan¹ odszkodowanie?» dokoñczenie ze str. 1 siê nie nale y. Nikt przecie nie ubezpiecza budynku mieszkalnego od wypadków samochodowych! Samochód, który wjecha³ w ich dom te by³ ubezpieczony, ale i tego odszkodowania na razie nie mo na wyegzekwowaæ. Sprawa ci¹gnie siê ju od kilku tygodni. Kierowca Audi, które wjecha³o Zniszczona brama w dom, twierdzi, e inny kierowca wymusi³ pierwszeñstwo, wyje d aj¹c nagle na drogê, a on, chc¹c go omin¹æ zjecha³ w bok i uderzy³ w stoj¹cy przy drodze budynek. Tê sprawê bada jeszcze Policja. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisê ma w³aœciciel Audi TT nie wyp³aci tymczasem odszkodowania, dopóki nie zostanie stwierdzone, e jest to jego wina. Pañstwo Budzyñscy skar ¹ siê na Komisariat Policji w Makowie Podhalañskim. M¹ co tydzieñ chodzi³ na posterunek w Makowie mówi Michalina Budzyñska, a tam policjanci tylko rozk³adali rêce i ze stoickim spokojem mówili: My panu wspó³czujemy, ale nic nie mo emy zrobiæ. Jak pan siê czegoœ dowie, to niech pan da nam znaæ. Co tydzieñ by³o to samo. Pawe³ Siwiec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej t³umaczy: Trwa postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Brany jest te pod uwagê samochód, który wyjecha³ przed Audi. Kierowca Audi t³umaczy siê bowiem tym, e chc¹c unikn¹æ kolizji, zjecha³ na bok. Ponadto trzyma nas jeszcze opinia bieg³ego. Zosta³ bowiem powo³any bieg³y w tej sprawie i dwa tygodnie temu by³ on na miejscu zdarzenia. Teraz wszystko zale y od jego opinii. Ma j¹ dostarczyæ do Komisariatu Policji w Makowie Podhalañskim, ale, jak powiedzia³, nie wczeœniej ni pocz¹tkiem stycznia. Nastêpnie zebrane do tej pory materia³y wraz z opini¹ bieg³ego zostan¹ przes³ane do S¹du Grodzkiego. Poszkodowani, czyli pañstwo Budzyñscy, bêd¹ te mogli wyst¹piæ w roli oskar yciela posi³kowego. W praktyce wygl¹daæ bêdzie to tak. Jeœli bieg³y przedstawi opiniê na pocz¹tku stycznia, ca³a dokumentacja zostanie przekazana do S¹du Grodzkiego. S¹d t¹ spraw¹ zajmie siê koñcem stycznia, ewentualnie pocz¹tkiem lutego. Po rozstrzygniêciu sprawy i Pêkniêta œciana wskazaniu winnego przez s¹d, pañstwo Budzyñscy bêd¹ mogli uzyskaæ odszkodowanie za zniszczone mienie Zaraz po wypadku mówi oficer prasowy KPP Pawe³ Siwiec. Poszkodowani musz¹ wiêc czekaæ jeszcze dwa miesi¹ce, a dostan¹ jakiekolwiek pieni¹dze z ubezpieczenia. Procedury, papiery, biurokracja Wszystko siê tylko odsuwa w czasie. A czy ktoœ siê zastanowi³, jak oni, do czasu wyp³acenia odszkodowania, bêd¹ sp³acaæ zaci¹gniêty na remont zniszczonego domu kredyt?

3 Nr 12 Grudzieñ SUCHA BESKIDZKA Miko³aj spe³nia marzenia dzieci 5 grudnia Miejsk¹ Œwietlicê Profilaktyczn¹ w Suchej Beskidzkiej odwiedzi³ Œwiêty Miko³aj. A jak wygl¹da³? To chyba oczywiste. Wygl¹da³ jak Miko³aj mówi¹ dzieci. Mia³ brodê, czapkê, czerwone spodnie i buty. Dziêki ofiarnoœci i sercu licznych sponsorów w tym roku przygotowaliœmy osiemdziesi¹t paczek dla dzieci, które do nas przychodz¹ mówi Katarzyna Janik, kierownik œwietlicy. Pod uwagê brane by³y listy obecnoœci i aktywny udzia³ w zajêciach. Wczeœniej dzieci pisa³y listy do Œwiêtego Miko³aja i przewa nie dostawa³y to, co sobie wymarzy³y. Chyba e zapomnia³y o czymœ napisaæ. Chcia³em dostaæ Spidermana i go dosta³em mówi siedmioletni Kacper. W paczce mia³em te kalendarz adwentowy, cukierki i inne smako³yki. Zapomnia³em tylko napisaæ, e chcê jeszcze prawdziwy samochód, wiêc Miko³aj mi go nie przyniós³ Zawartoœæ paczki zale a³a jednak g³ównie od sytuacji dziecka. Jednym dzieciom potrzebne by³y przecie ciep³e ubrania na zimê. Niejednokrotnie podopieczni œwietlicy dostali tylko te paczki. Dlatego staraliœmy siê w miarê mo liwoœci spe³niæ ich marzenia mówi Katarzyna Janik. Dziewczynki dostawa³y lalki, ch³opcy wymarzone autka i roboty. Oczywiœcie Miko³aj bra³ pod uwagê to, czy wszystkie by³y grzeczne. Dzieci nie wiedzia³y, e w tym dniu Miko³aj je odwiedzi. W ogóle nie spodziewa³y siê wizyty, dlatego reagowa³y spontanicznie, z radoœci¹, której nie da siê opisaæ. Dla samej tej ich radoœci warto by³o tê uroczystoœæ przygotowaæ mówi Katarzyna Janik. By³y te dzieci, które regularnie chodzi³y do œwietlicy w ci¹gu roku, a akurat rozchorowa³y siê na pocz¹tku grudnia. Do nich Miko³aj wraz z anio³kiem i diabe³kiem poszed³ osobiœcie i w domu da³ im prezenty. Tym, do których nie zd¹ y³ dojechaæ w pi¹tek, pracownicy œwietlicy rozwieÿli paczki OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW BUDZÓW 281 Badania techniczne wszystkich pojazdów Czynne: pon.-pt , sob tel Stacja paliw tel , tel./fax: w sobotê 6 grudnia. W œwietlicy czuæ ju atmosferê œwi¹t. Dzieci ubra³y i oœwietli³y choinki, same wszystko udekorowa³y. Piek³y nawet pierniczki. Ka dy ma podpisany swój piernik i zaniesie go do domu na Wigiliê. Staraliœmy siê stworzyæ œwiat bajki i myœlê, e nam siê to uda³o mówi Katarzyna Janik. Dzieci s¹ weso³e i szczêœliwe. Poznaj¹ zwyczaje wigilijne, przygotowuj¹ jase³ka, rozmawiaj¹ o spêdzaniu Wigilii, przez co wczuwaj¹ siê w niezwyk³¹ atmosferê Œwi¹t Bo ego Narodzenia. W Miejskiej Œwietlicy Profilaktycznej grudzieñ to szczególny czas. Koñcówka roku jest jakby podsumowaniem ca³oœci. Jest to najpiêkniejszy okres w œwietlicy dzieci, a tak e i opiekunowie mog¹ poczuæ ca³¹ magiê œwi¹t. Maluchy same przygotowuj¹ kolacjê wigilijn¹ dla misiów i lalek, a tu przed 24 grudnia odbywa siê tu prawdziwa Wigilia, na któr¹ przychodzi te ksi¹dz. Wszyscy wspólnie ³ami¹ siê op³atkiem, sk³adaj¹ yczenia, a potem próbuj¹ tradycyjnych potraw. Zawsze jest rybka i barszcz czerwony. Na koniec dzieci œpiewaj¹ kolêdy, których wczeœniej siê nauczy³y. Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz zbli aj¹cego siê Nowego Roku pragniemy z³o yæ Naszym Czytelnikom i Klientom serdeczne yczenia du o sukcesów, radoœci, uœmiechów Redakcja G³osu Beskidzkiego beskidzki Uwaga! Œliska nawierzchnia! PóŸna jesieñ i pocz¹tek zimy to nie tylko moment gwa³townego och³odzenie, ale i pogorszenia warunków jazdy po drogach. W godzinach porannych 27 listopada 2008 roku w Tarnawie Dolnej na drodze krajowej K-28 dosz³o do groÿnie wygl¹daj¹cego wypadku drogowego. Kieruj¹ca samochodem Volkswagen 25- letnia mieszkanka powiatu suskiego z nieustalonych przyczyn zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i doprowadzi³a do zderzenia z samochodem Fiat, którym kierowa³a 19-letnia mieszkanka powiatu myœlenickiego. W wyniku odniesionych obra eñ obydwie kieruj¹ce, jak i 21-letnia pasa erka VW zosta³y zabrane do szpitala, gdzie pozosta³y na leczeniu. Na szczêœcie ich yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo. G³ównym czynnikiem, który móg³ siê przyczyniæ do zaistnienia tego zdarzenia jest œliska nawierzchnia drogi informuje Pawe³ Siwiec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. O tej porze roku szczególnie w godzinach rannych nale y zachowaæ na drodze szczególn¹ czujnoœæ i ostro noœæ ze wzglêdu na przygruntowe przymrozki. Przede wszystkim w³aœciciele samochodów nie powinni oszczêdzaæ na zakupie opon zimowych, gdy od tego zale y nie tylko ich bezpieczeñstwo, ale równie bezpieczeñstwo innych u ytkowników drogi. Niestety co roku w tym czasie zwiêksza siê liczba wypadków na drodze, poniewa kierowcy potrzebuj¹ czasu na przyzwyczajenie siê do nowych warunków drogowych.

4 4 Grudzieñ 2008 Nr 12 - SALON AZIENEK - P YTKI CERAMICZNE - DOCIEPLENIA BUDYNKÓW - MIESZALNIA KOLORÓW TYNKÓW I FARB MARKET BUDOWLANY PROMOCJA DRZWI zewnêtrzne metalowe 530 z³ (wymiar 205 x 95cm) Jordanów, ul. Mickiewicza 139 tel./ fax kom SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE Gdy zaœwieci pierwsza gwiazdka Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego Narodzenia. Po czterotygodniowym Adwencie, okresie oczekiwania i skupienia, nadchodz¹ piêkne, najbardziej chyba rodzinne œwiêta w roku. Rozpoczynaj¹ siê w magiczny wieczór wigilijny. Wieczór, w którym ponad dwa tysi¹ce lat temu w Betlejem narodzi³ siê Jezus, Syn Bo y. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Z PCV I ALUMINIUM Najwiêkszy wybór drzwi wejœciowych Profile okienne 5-cio i 6-cio komorowe Punkt sprzeda y: Jordanów, ul. Gen. Maczka 3 018/ Zanim kupimy prawdziw¹ choinkê Œwiêta Bo ego Narodzenia bez choinki? Tego nikt z nas nie mo e sobie wyobraziæ. Choinka jest przecie jakby symbolem tych Œwi¹t. Kolorowa i oœwietlona wprowadza do domu magiê. N iektórzy decyduj¹ siê na sztuczne drzewko, jednak inni chc¹ w okresie Œwi¹t poczuæ w domu zapach prawdziwej choinki, prosto z lasu. Czêsto jednak œwie e drzewka i ga³êzie pochodz¹ z kradzie y. Tak jak i w latach ubieg³ych Nadleœnictwo Sucha prowadzi sprzeda choinek przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia. Mo na je nabyæ w siedzibie Nadleœnictwa w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej 7. S¹ to tylko choinki CZÊŒCI SAMOCHODOWE NOWE I U YWANE UL. ZIELONA 12 (NAPRZECIW KRYTEJ P YWALNI) SUCHA BESKIDZKA CZYNNE OD 8-17, SOB 8-13 TEL W ed³ug tradycji i dawnych wierzeñ w tym czasie wszystko jest mo liwe, nawet zwierzêta mog¹ przemówiæ ludzkim g³osem Nazwa wigilia pochodzi od ³aciñskiego s³owa oznaczaj¹cego czuwanie. Potocznie kojarzy siê g³ównie ze zwyczajami i uroczyst¹ wieczerz¹, do której zasiada ca³a rodzina 24 grudnia. Z tym dniem wi¹ e siê mnóstwo zwyczajów. Od dawna uwa ano, e tak jak spêdzimy dzieñ wigilijny, tak bêdzie wygl¹da³ ca³y przysz³y rok. Aby wiêc mieæ ca³y rok si³ê i energiê, nale a³o wstaæ wczeœnie rano. Nie wolno te by³o w ci¹gu dnia siê k³aœæ, bo to mog³o wywo³aæ chorobê. Unikano wszelkich k³ótni, staraj¹c siê zapomnieæ o urazach i okazywaæ innym yczliwoœæ. Ca³y dzieñ spêdzano raczej weso³o, poniewa wró- y³o to szczêœcie i pomyœlnoœæ w przysz- ³ym roku. Ponadto wierzono, e w tym dniu nie wolno niczego po yczaæ. Kto bowiem w Wigiliê coœ z domu swojego wydaje, na pewno przez ca³y najbli szy rok niczego siê nie dorobi. Wa ne te by³o, aby rano do domu pierwszy jako goœæ przyszed³ mê czyzna to mia³o zapewniæ domownikom zdrowie. Najwa niejszym jednak zwyczajem wigilijnym jest przygotowanie wieczerzy. Gdy pierwsza gwiazdka ukazuje siê na niebie, ca³a rodzina zasiada do œwi¹tecznego sto³u. Jedno nakrycie nale y zostawiæ wolne, dla niespodziewanego goœcia, który mo e nie mieæ gdzie spêdziæ Œwi¹t. Nikomu w tym dniu nie mo na odmówiæ goœciny. Na stole pod obrusem powinno siê znaleÿæ siano, co ma przypominaæ o tym, e Pan Jezus narodzi³ siê w ³óbku, w³aœnie na sianie. Od niepamiêtnych ju czasów kolacja wigilijna sk³ada siê z postnych potraw. Króluj¹ natomiast grzyby, kapusta i ryba. Dañ powinno byæ dwanaœcie, tyle ilu by³o aposto³ów. Najbardziej typowe potrawy wigilijne to: barszcz z uszkami, zupa grzybowa, kapusta z grzybami i grochem, pierogi O Wigilii opowiadaj¹ dzieci z Miejskiej Œwietlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej Kacper (7 lat): Na Wigiliê pod obrus daje siê sianko i jemy dwanaœcie potraw. O tych dwunastu potrawach mieliœmy te w czytance ostatnio. Najbardziej lubiê ogl¹daæ choinkê, jeœæ barszcz i pomagaæ mamie piec pierniczki. Mój m³odszy brat Patryk, który ma 5 lat, lubi gotowaæ. On chyba zostanie w przysz³oœci kucharzem, bo ci¹gle mamie pomaga w kuchni. A ja muszê wszystko po nich potem sprz¹taæ. Jak jest dzieñ adwentowy, to siê nie pali papierosów. A w ogóle Wigilia to jest najlepsze œwiêto na œwiecie. I wtedy te jest Miko³aj. I mo na jeœæ ró ne potrawy, takie jak barszcz z uszkami. Codziennie siê ich nie robi, tylko na Wigiliê. Nie wolno natomiast jeœæ w tym dniu kebabów, zapiekanek, pizzy, hamburgerów i jeszcze innych konserwantów. Ja kiedyœ zjad³em w Wigiliê zapiekankê i mnie potem strasznie brzuch bola³, bo za du o namiesza³em. Patryk (10 lat): Ja zawsze na Wigiliê robiê z babci¹ ciasto œliwkowe. Babcia w³¹cza mi piekarnik, a ja przygotowujê masê. Na kolacjê jemy wtedy barszcz czerwony, rybkê i zupê jak¹œ. A potem spod choinki wyci¹gamy prezenty. Bardzo kocham Œwiêtego Miko³aja. Artur (5 lat): Zawsze na Wigiliê jem rybê. Najbardziej j¹ lubiê. Po Wigilii œpiewamy kolêdy, na przyk³ad Dzisiaj w Betlejem. Przy choince stoi te ³óbek. Jest tam Józef, Matka Bo a, ma³y Jezusek, trzej królowie i trzej pastuszkowie. Ja bêdê pasterzem w jase³kach. œwierkowe podkreœla nadleœniczy Tadeusz Kosman. Œcinane s¹ one w ramach wykonywanych zabiegów pielêgnacyjnych w m³odnikach œwierkowych. Nie pozyskuje siê ich specjalnie na Œwiêta. Oferta Nadleœnictwa dotyczy jedynie œwierków, poniewa o czym wielu z nas nie wie, b¹dÿ stara siê nie pamiêtaæ w okresie przedœwi¹tecznym obowi¹zuje ca³kowity zakaz pozyskiwania m³odych jode³ z lasu. Celem sprzeda y choinek œwierkowych przez Nadleœnictwo jest zatem ochrona lasów przed nielegalnym ich pustoszeniem, wyeliminowanie kradzie y drzewek i stroiszu, zw³aszcza jod³owego. Zawsze jednak jakiœ procent kradzie y wystêpuje, g³ównie jest to stroisz, choæ i zdarzaj¹ siê kradzie e ca³ych choinek mówi nadleœniczy Tadeusz Kosman. Generalnie najwiêcej takich przypadków jest na terenie leœnictwa Budzów i Jasieñ. Aby temu zapowiedz, prowadzone s¹ akcje, zasadzki i patrole. Oprócz tego staramy siê nieco deformowaæ drzewko, odrywaj¹c niektóre ga³¹zki. Drzewku to nie szkodzi, ale zmniejsza siê jego atrakcyjnoœæ. W zwi¹zku z nielegalnym pozyskiwaniem choinek na Œwiêta Bo ego Narodzenia, Wojewoda Ma³opolski i w tym roku wyda³ Rozporz¹dzenie dotycz¹ce zakazu niszczenia, uszkadzania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, nabywania i oferowania do sprzeda y drzewek jod³y o wysokoœci do 5 metrów. Zakaz ten obowi¹zuje od 1 grudnia 2008 do 15 stycznia 2009 roku. Jod³a pospolita jest w tym czasie pod œcis³¹ ochron¹. Za kradzie drzewa z lasu grozi kara od trzech miesiêcy do piêciu lat wiêzienia. Jod³a pospolita wystêpuj¹ca na terenach górskich, podgórskich i na wy ynach, jest obecnie w recesji, co wi¹ e siê miêdzy innymi z bezmyœlnoœci¹ ludzi, którzy niszcz¹ drzewa zw³aszcza przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia. Poza tym jod³a pospolita jest gatunkiem s³abo odpornym na zanieczyszczenie powietrza i obni anie siê poziomu wód gruntowych. Trudno j¹ te wyprodukowaæ w szkó³kach, nie mówi¹c ju o uzyskaniu nasion, które musz¹ byæ zbierane w œciœle okreœlonym terminie. Zatem, zanim kupimy choinkê z niepewnego Ÿród³a lub sami j¹ z grzybami i kapust¹, kluski z makiem i oczywiœcie ryba. Wieczerza wigilijna rozpoczyna siê wspóln¹ modlitw¹ i dzieleniem siê op³atkiem. Jest to chyba najwa niejsza chwila wieczoru, gdy ³amiemy op³atek, symbol pojednania, sk³adaj¹c sobie nawzajem yczenia. Po kolacji w ka dym domu rozbrzmiewaj¹ kolêdy. Jedni je œpiewaj¹, inni ich s³uchaj¹. Wa ne tylko by wszêdzie rozchodzi³a siê pieœñ pe³na radoœci z narodzin Chrystusa. O pó³nocy natomiast, we wszystkich Koœcio³ach odprawiana jest uroczysta Msza Œwiêta, zwana Pasterk¹, któr¹ tradycyjnie rozpoczyna kolêda Wœród nocnej ciszy. Wieczór wigilijny to czas pe³en refleksji i zadumy, a jednoczeœnie szczêœcia i radoœci. Spêdzamy go zwykle w otoczeniu najbli szych, staramy siê byæ dla siebie yczliwi i mili. Jest to chyba najpiêkniejszy wieczór w roku Gabrysia (5 lat): Na Wigiliê siadamy ca³¹ rodzin¹ przy stoliku i ³amiemy siê op³atkiem. Bêdziemy te robiæ Wigiliê w œwietlicy. Ch³opcy ubior¹ choinkê i posprz¹taj¹, a dziewczynki bêd¹ piek³y ciasteczka. Przygotujemy te jase³ka. nielegalnie zetniemy, zastanówmy siê, jakie szkody mo emy wyrz¹dziæ œrodowisku naturalnemu. Co z tego, e przez kilkanaœcie dni bêdziemy mieæ w domu piêkne pachn¹ce lasem drzewko? Przecie igie³ki i tak nied³ugo opadn¹, choinka uschnie, a my j¹ wyrzucimy na œmietnik. Tymczasem lasy skazane zostan¹ na szkody, których tak szybko nie da siê naprawiæ.

5 Nr 12 Grudzieñ Nie tylko przedszkolaki dostaj¹ prezenty SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE Jak co roku, i tym razem Miejskie Przedszkole Samorz¹dowe w Suchej Beskidzkiej zorganizowa³o imprezê miko³ajkow¹ dla dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczêszczaj¹. Miko³aj przyby³ tu 4 grudnia o godzinie 16:00, by obdarowaæ wszystkie przyby³e na zabawê maluchy. Jest to ju tradycja mówi Bo ena Paj¹k, nauczycielka. Od kilkunastu lat zapraszamy dzieci ze œrodowiska, z miasta i okolic, na spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem. Przewa nie s¹ to 3-latki, które przygotowuj¹ siê do przedszkola. W tym roku w zabawie uczestniczy³o 32 dzieci. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przedstawieniem przygotowanym przez grupê szeœciolatków. Tym razem mali aktorzy wystawili bajeczkê zatytu³owan¹ Z³ot¹ gêœ. Bajka musia³a byæ dynamiczna i weso³a, z kolorowymi strojami i dekoracjami, by zainteresowaæ wszystkich goœci przysz³y bowiem dzieci w wieku od 1.5 do 5 lat. Jedne by³y bardziej onieœmielone, nieco pocz¹tkowo przestraszone, inne odwa niejsze i zainteresowane wystêpem starszaków. Niektóre Sprawcy napadu zatrzymani Oko³o godziny 8:00 rano 3 grudnia 2008 roku uzbrojeni i zamaskowani sprawcy napadli na bar Pod Kasztanem w Suchej Beskidzkiej przy ul. Nieszczyñskiej. T u po otwarciu lokalu trzej mê czyÿni z za³o onymi na g³owê kominiarkami wpadli do baru. Najpierw jeden z nich grozi³ barmance, trzymaj¹c w rêce pistolet, a nastêpnie skrêpowali jej taœm¹ nogi i rêce, i zamknêli na zapleczu. Zabrali pieni¹dze z szuflady i automatu do gry zrêcznoœciowej, po czym opuœcili lokal. Wieczorem kryminalnym z Suskiej Komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uda³o siê zatrzymaæ sprawców napadu rabunkowego. Okaza³o siê, e s¹ to 17-latkowie: dwóch mieszkañców Juszczyna i jeden z Kojszówki. S¹ uczniami jednej ze szkó³ œrednich w powiecie suskim. Policjanci zebrali na tyle mocne dowody, e m³odzi mê czyÿni nie mieli adnej linii obrony. W trakcie zatrzymania od razu przyznali siê do napadu. Z ustaleñ wynika, e przygotowywali siê do niego od kilku tygodni. Kupili w sklepie myœliwskim pistolet hukowy, który wygl¹dem przypomina broñ paln¹. Wyposa yli siê równie w kominiarki. W wyniku napadu zrabowali oko³o 5000 z³otych, które odzyskano prawie w ca³oœci tylko niewielk¹ ich czêœæ same chcia³y w bajce wyst¹piæ. Po przedstawieniu powolnym krokiem wszed³ Miko³aj spokojnie, by dzieci siê przyzwyczai³y. Po rozdaniu paczek maluchy mog³y pobawiæ siê w salach. Organizowaliœmy zabawy w kole, by oœmieliæ i zachêciæ dzieci do przedszkola mówi Bo ena Paj¹k. Z roku na rok jest coraz wiêcej sprawcy zd¹ yli wydaæ. Osoby te obecnie zatrzymane s¹ do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Sprawców napadu ju mamy podaje Pawe³ Siwiec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, ale sprawa nie zosta³a zamkniêta. Niewykluczone, e maj¹ oni na koncie jeszcze inne przestêpstwa. chêtnych. Impreza wzbudza coraz wiêksze zainteresowanie. - Niektóre dzieci, a tak e ich rodzice po raz pierwszy s¹ wtedy na terenie przedszkola dodaje dyrektor Urszula Ma³usecka. - Podczas tych wizyt dzieci zawieraj¹ swoje pierwsze znajomoœci z rówieœnikami. Kilka wypowiedzi dzieci: Antoœ L.: (krasnal): Ja siê trochê ba³em, ale potem by³o ju mi lepiej. Maciuœ S.: (dyrygent): A ja siê w ogóle nie ba³em, nic a nic.... Iwonka B.: (elf): W trakcie przedstawienia to siê przyzwyczai³am do widowni. Micha³ek J.: ( Tadeusz, syn drwala): Mi siê spodoba³o, e jad³em na scenie prawdziw¹ bu³kê, i jad³em j¹ za d³ugo. By³a naprawdê pyszna. Kubuœ K.: (dziêcio³): Rozœmieszy³o mnie jak spad³y mi pa³eczki i wturla³y siê pod choinkê. Iwonka B.: (elf): Mi sie podoba³ taniec elfów, a tak naprawdê to ca³e przedstawienie by³o fajne O losie zatrzymanych w najbli szym czasie zdecyduje S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej. Za pope³nione przestêpstwo grozi im kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolnoœci. Na razie zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesiêcy. Biuro Podró y PANORAMA Rok za³o enia 1992 Oferuje: - bilety autokarowe, lotnicze, promowe, - wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne, - ubezpieczenia turystyczne: Warta Travel, karta Euro<26, karta Planeta M³odych Jordanów, ul. gen. Maczka 5 Tel. (018) Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 125 Tel. (033) (033) F.P.H.U. REXBUD S.J. Fabryka okien i drzwi PCV Aluminiowe konstrukcje Ogrody zimowe Okna 4 i 6 komorowe Zapewniamy: Profesjonalny monta Doradztwo techniczne Bezp³atn¹ wycenê FHU EGLEÑ POMOC DROGOWA CA ODOBOWA osobowe, dostawcze, ciê arowe Sucha Beskidzka ul. Koœcielna 8 tel Siedziba: Zabrze, ul. Pawliczka 22a tel SKOMIELNA BIA A KASACJA POJAZDÓW wydawanie zaœwiadczeñ dojazd do klienta

6 6 Grudzieñ 2008 Nr 12 POWIAT JORDANÓW Wieczór Kabaretowy w Osielcu Osielecka Ska³a, czyli wieczór kabaretowy to nowy pomys³ Gminnego Oœrodka Kultury w Jordanowie. Podj¹³ on próbê zorganizowania spotkania z ludÿmi, którzy siê bawi¹ tym, co robi¹, a ich radoœæ jest tym wiêksza, im wiêksz¹ radoœæ sprawiaj¹ swoj¹ zabaw¹ innym. Organizatorzy wyszli z za³o enia, e cz³owiekowi potrzeba radoœci, której tak czêsto, na co dzieñ prawie ka demu z nas brakuje. Pierwsze koty za p³oty, nie by³o Ÿle, jak na pierwszy raz. Osielecka Ska³a zgromadzi³a zespo³y w ró nym wieku Nie znaczy to, e jedni czy drudzy byli za m³odzi lub za starzy. Nie, wiek tu nie gra³ roli. W czasie wieczoru wyst¹pili: Teatr Ma³ych Form ARLEKIN z Zespo³u Szkó³ w Osielcu, Kabaret TEKA z Osielca, GRUPA MOJRA z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Suchej Beskidzkiej, PROFAN BUTAN z Suchej Beskidzkiej, JAGODZIORZE z Lipnicy Górnej ko³o Wiœnicza, TRADYCJA z Okleœnej w gminie Al- Pomys³ na usprawnienie ruchu MAKÓW PODHALAÑSKI Makowskie spotkania z poezj¹ wernia. Zaproszenie zespo³ów nie mia³o na celu poddawaæ ich konfrontacji, wystêpów nie oceniali jurorzy. Ocenia³a je jedynie publicznoœæ brawami, milczeniem lub œmiechem. Nagrod¹ dla wystêpuj¹cych zespo- ³ów by³a statuetka wykonana z kamienia wydobywanego w osieleckim kamienio³omie, niewielka gratyfikacja finansowa oraz skromny poczêstunek. Statuetki w imieniu Zarz¹du Kopalni Kamienia Osielec wrêcza³ Jan WoŸny. Czym by by³o nasze ycie codzienne, bez tej odrobiny œmiechu, pogodnej kpiny i dystansu do politycznych polskich paranoi, gdyby nie kabarety. Info: UG Jordanów Po kilkuletniej przerwie w Domu Kultury w Makowie Podhalañskim po raz kolejny, w dniach 18 i 19 listopada, odby³y siê Spotkania z poezj¹. Pomys³odawc¹, autorem scenariusza i prowadz¹cym oba wieczory by³ Wojciech Pazdur, pracownik Urzêdu Miasta. W pierwszym dniu zebrani mieli okazjê pos³uchaæ wierszy zmar³ej w sierpniu 2007 roku œ.p. Heleny Basiura. Autorka pochodzi³a z Zawoi, wiele lat swojego ycia spêdzi³a na Dolnym Œl¹sku (studia, praca zawodowa jako nauczyciel), po powrocie do Makowa zajmowa³a siê nadal prac¹ pedagogiczn¹. Przez wiele lat nieprzerwanie pisa³a wiersze o ró nej tematyce by³a to poezja babiogórsk¹, okolicznoœciow¹ i refleksyjn¹. Helena Basiura wyda³a dwa tomy wierszy: Gasn¹ce blaski i Czekaj¹c œwitu. Ponadto publikowa³a swoje poezje w ró nego rodzaju almanachach i antologiach. W czasie spotkania wiersze autorki W êtowni przy drodze powiatowej, obok zespo³u szkó³ powstaje parking i zatoczka dla autobusów dowo- ¹cych dzieci do szko³y. Dyrekcja szko³y w uzgodnieniu z organem wiod¹cym opracowa³a koncepcjê, a nastêpnie przyst¹piono do prac. Poprawienie dotychczasowego stanu to wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych i zatoczki dla autobusów dowo ¹cych m³odzie do szko³y. Przed wykonaniem tych prac parkuj¹ce pojazdy zajmowa³y bardzo ma³y skrawek pobocza znajduj¹cego siê przy drodze. Z kolei autobus, poniewa nie by³o zatoczki, musia³ zatrzymywaæ siê na pasie ruchu, co czêsto innym u ytkownikom drogi utrudnia³o p³ynnoœæ poruszania siê. Wykonano wiêc prace czytali uczniowie makowskiego gimnazjum: Justyna Ruszkowicz, Konrad Ruszkowicz oraz Dariusz Pieróg. Teksty z tomu Czekaj¹c œwitu interpretowa³ Wojciech Pazdur (pracownik UM). Wieczór ubogaci³a sw¹ gr¹ i œpiewem Kapela Makowska, prezentuj¹c utwory charakterystyczne dla folkloru babiogórskiego, tak ukochanego przez œ.p. Pani¹ Helenê. G³ównym bohaterem drugiego popo³udnia z poezj¹ by³ krakowski poeta Adam Ziemianin. Urodzony w Muszynie artysta jest autorem kilkunastu tomów wierszy i laureatem presti owych nagród literackich (laury im. Stanis³awa Piêtaka czy Anny Œwirszczyñskiej). przygotowawcze, polegaj¹ce na przesuniêciu ogrodzenia, a nastêpnie na niwelacji i utwardzeniu terenu. Ca³oœæ wykonanych prac zamknê³a siê w kwocie 25 tys. z³otych. Nastêpnym etapem bêdzie utwardzenie parkingu mas¹ asfaltow¹ lub kostk¹ brukow¹, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz wykonanie tzw. ma³ej architektury, co w znacznym stopniu przyczyni siê do poprawienia ogólnego wizerunku obiektu. Info: UG Jordanów Adam Ziemianin przez wiele lat by³ dziennikarzem. Publikowa³ swoje teksty w Kolejarzu, Echu Krakowa i Gazecie Krakowskiej. Znany jest równie jako autor s³ów pieœni, które wykonywali: Stare Dobre Ma³ eñstwo, Wolna Grupa Bukowina, El bieta Adamiak, Jacek Wójcicki czy Ola Maurer. Tym razem pieœni Ziemianina z muzyk¹ Krzysztofa Myszkowskiego interpretowa³a Ania Kowalska w towarzystwie Marcina Wicherka (piano) i Zbyszka Kowalskiego (bas). Adam Ziemianin przedstawi³ teksty z ró nych okresów swojej twórczoœci. Mo na by³o równie us³yszeæ jego interpretacjê wierszy z najnowszego tomu nosz¹cego tytu³ Co za szczêœcie. W œrodowym koncercie wyst¹pili tak e podopieczni Ogniska Muzycznego Moderato prowadzonego przez Zofiê Hajto. Œpiewa³y m³ode wokalistki: Joanna Janiszewska i Julita Kupczak. Utwory instrumentalne na pianino zaprezentowali w kolejnoœci wystêpu: Anna Staœkiewicz, Lidia Wolczko, Adam Marusiñski i Anna Ba³os. Info: UM Maków Podhalañski Bezp³atne og³oszenia Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie skorzystaæ z formularza na stronie lub wys³aæ na adres: SPRZEDAM Sprzedam dwurodzinny du y dom w Zembrzycach. Bardzo tanio. Kontakt: Srzedam dom w Myœlenicach o pow. 150 m kw. na dzi. 5 ar. do zamieszkania, ukoñczony 2005 r. z du ym salonemi kuchnia(umeblowana), gara, 3 pokoje 2 ³azienki, pom. gosp., balkon i taras, ogrzewanie kominkowe i gazowe, woda miejska, kanalizacja, si³a. Cena 570 tys. do negocjacji. Kontakt: Piêknie po³o one 20 arów nad jeziorem dobczyckim w Drogini. Dzia³ka zadrzewiona, z domkiem, wodoci¹giem, kominkiem, dojazd drog¹ asfaltow¹ Kontakt: tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, hipoteczne. Pokój z kuchni¹, 28m2, nowe, wykoñczone, bezczynszowe, du y balkon i winda. Kontakt: Sprzedam dwa budynki na 8 arowej dzia³ce (mo liwy podzia³). 1 - mieszkalny, 80 m2, do remontu; 2 - budynek 40 m2, do rozbudowy na mieszkalny. Dzia³ka ogrodzona, prostok¹tna, w atrakcyjnej lokalizacji, dwa oddzielne wjazdy, wszystkie media. Cena do negocjacji - niedrogo. Kontakt: ; Sprzedam dom w centrum Rzezawy ko³o Bochni na dzia³ce 25 arowej wraz z budynkiem gospodarczym. Dzia³ka uzbrojona - pr¹d, gaz, woda, kanalizacja, telefon. Kontakt: Atrakcyjne dzia³ki budowlane! Mam do sprzedania dzia³ki budowlane, na jednej z nich znajduje siê ma³y domek. Miejscowoœæ Wêglówka, wiêcej informacji pod nr tel Cena do uzgodnienia. Kontakt: Adam Sprzedam mieszkanie 78 m2 Osiedle Tysi¹clecia Myœlenice. Cena 270 tys. z³ Kontakt: Notatki z radiowozu 12 listopada. Usi³owanie w³amania. W Suchej Beskidzkiej zatrzymano 38-letniego mieszkañca miasta, który chcia³ w³amaæ siê do stacji benzynowej w Suchej Beskidzkiej i skraœæ pieni¹dze z kasy. Zosta³ on jednak sp³oszony przez pracownika stacji, który w tym czasie znajdowa³ siê na zewn¹trz. Wezwana na miejsce policja wraz z psem tropi¹cym odnalaz³a miejsce zamieszkania sprawcy. Mê czyzna przyzna³ siê równie do w³amania, które mia³o miejsce koñcem sierpnia 2008 roku (w³amanie do sklepu spo ywczego i spó³dzielni mieszkaniowej w Suchej Beskidzkiej). 15 listopada. Rozbój. W Makowie Podhalañskim dwóch mê czyzn w wieku 30 i 37 lat napad³o na 70-letniego mieszkañca miasta. Obezw³adnili go, wywracaj¹c na ziemiê, a nastêpnie zabrali mu pieni¹dze (200 z³otych). Sprawcy rozboju zostali zatrzymani do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. 20 listopada. Kradzie drewna. Mieszkaniec Stryszawy powiadomi³, e w okresie od maja do listopada 2008 roku, znany mu inny Stryszawianin z dzia³ki leœnej wyci¹³, a nastêpnie NIERUCHOMOŒCI Sprzedam dzia³kê, przy drodze A4 na wysokoœci Brzeska. 30 arów + stary dom + media. Cena: ,00 z³. Kontakt: Sprzedam mieszkanie Os. Niepodleg- ³oœci w Bochni, powierzchnia 69m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, parking cena do uzgodnienia Kontakt: Sprzedam dwurodzinny, du y dom w miejscowoœci Zembrzyce. Tanio, do zamieszkania od zaraz. Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 17 arów w Pawlikowicach 2 kilometry od Wieliczki Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlanous³ugow¹ o pow. 18 arów, przy drodze krajowej nr 28 w Bia³ce k/makowa Podhalañskiego. Kontakt:: Tel.: Kontakt: KUPIÊ Kupie gospodarstwo powy ej 5 hektarow Kontakt: Kupiê ma³y, murowany domek, nie nowy, do 160 tysiêcy. Kontakt: Kupiê nieu ytek rolny 5 ha. tel Kontakt: WYNAJMÊ Wynajmê lokal w Nowym Targu w samym centrum miasta. Kontakt: Wynajmê (od lutego 2009) samodzielny pokój dwuosobowy w domu, os. Lekarka w Wieliczce. Cena do ustalenia. Kontakt: ; ; Do wynajêcia lokal biurowo - us³ugowy w Myœlenicach. Powierzchnia lokalu 11m2. Cena za wynajem 500 z³ + vat + pr¹d. Kontakt: Kontakt pod nr. tel lub sprzeda³ 23 sztuki drzew o ³¹cznej wartoœci 8 tysiêcy z³otych. 21 listopada. Po ar. W Suchej Beskidzkiej na ul. B³¹dzonka wybuch³ po ar. Spali³a siê suszarnia, a tak e znajduj¹ce siê w niej deski i drewniana wiata. Straty oszacowano na oko³o 50 tys. z³otych. Kolizja drogowa W Suchej Beskidzkiej na ul. Przemys³owej, mieszkaniec miasta kieruj¹c samochodem Volkswagen, najecha³ na opuszczone rogatki dalszy ci¹g na str. 7»

7 Nr 12 Grudzieñ Notatki z radiowozu» dokoñczenie ze str. 6 przy przejeÿdzie kolejowym i je uszkodzi³. Zosta³ ukarany mandatem 300 z³otych. Po ar. W Naprawie wybuch³ po ar budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Spali³y siê dachy obydwu budynków. Nikt nie odniós³ adnych obra eñ. Wstêpnie ustalono, e przyczyn¹ po aru by³a nieszczelnoœæ przewodu kominowego. Straty oszacowano na 100 tys. z³otych. 24 listopada. Zniszczenie mienia. W Suchej Beskidzkiej w jednym z lokali gastronomicznych jeden z klientów, 38- letni mê czyzna bêd¹cy pod wp³ywem Za zimno na kradzie G³os Beskidzki ul. Przewóz 2a Kraków beskidzki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Beskidzki Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Beskidzki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. alkoholu, rozbi³ szybê w automacie do gry zrêcznoœciowej. Straty oszacowano na 500 z³otych. Zosta³ zatrzymany i odpowie za przestêpstwo uszkodzenia mienia. 27 listopada. Kradzie energii elektrycznej. W Marcówce nieznany sprawca od lipca do wrzeœnia 2008 roku dokona³ kradzie y pr¹du elektrycznego poprzez silne oddzia³ywanie pola magnetycznego. Starty wynios³y oko³o z³otych na szkodê Enion Bielsko Bia³a. 28 listopada. Nieszczêœliwy wypadek. W Lachowicach 26-letni mieszkaniec Stryszawy w masywie leœnym za siedliskiem Kachlówka zsun¹³ siê z drzewa uderzaj¹c g³ow¹ o pod³o e. W wyniku upadku dozna³ z³amania krêgos³upa. W nocy 13 grudnia 2008 roku dy- urny Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej odebra³ telefon od mieszkañca osiedla Na Stawach w Suchej Beskidzkiej. Rozmówca poinformowa³ go, e dwóch mê czyzn w³amuje siê do zaparkowanego na osiedlu Fiata 125p. Oficer Dy urny natychmiast skierowa³ na wskazane miejsce dwa patrole. Kiedy policjanci doje d ali do miejsca, z daleka widzieli, e dwóch mê czyzn próbowa³o uruchomiæ tego Fiata na tzw. popych. Kiedy jednak zobaczyli radiowozy, zaczêli pieszo uciekaæ. Po krótkim poœcigu zostali zatrzymani. Byli to 25- i 26-letni mieszkañcy Krakowa. Próbowali ukraœæ Fiata, jednak nie zdo³ali go uruchomiæ, gdy samochód zasilany by³ gazem, a by³o mroÿno, co utrudnia³o jego uruchomienie. Jak siê okaza³o tej nocy na terenie Suchej Beskidzkiej by³o to ju ich szóste w³amanie do samochodu. Mieli zamiar ukraœæ ka dy z samochodów, jednak nie uda³o siê im adnego z nich uruchomiæ. By³y to: dwa Polonezy, maluch, Fiat Uno i ostatni du y Fiat, przy którym wpadli. W ka dym z nich uszkodzili stacyjkê. W³amali siê równie do dostawczego Volkswagena, jednak skradli z niego tylko panel radia. Na domiar wszystkiego okaza³o siê, e mê czyÿni ci w po³owie listopada 2008 roku zbiegli z Zak³adu Karnego w Tarnowie, podczas prac wykonywanych poza murami budynku. Mieli tam odbyæ kary pozbawienia wolnoœci: jeden do 2011, drugi do 2014 roku. Za wystêpki w Suchej Beskidzkiej grozi im kara od 1 do 10 lat wiêzienia. Obaj znajduj¹ siê ju w zak³adzie karnym. Szkolna edukacja regionalna Autorski program nauczania regionalnego W bie ¹cym roku szkolnym wdra- am w ycie swój autorski program nauczania pt.: Dziedzictwo kulturowe w regionie: Zembrzyce, Marcówka, powiat suski, wokó³ Babiej Góry, wielcy ludzie regionu, tradycje i obrzêdy. Realizowany jest on na zajêciach kó³ka historyczno fotograficznego, które prowadzê od 1999 roku w Zespole Szkó³ w Zembrzycach. S¹dzê, e poprzez takie tematy jak np.: Historia i zabytki Zembrzyc, Marcówki, powiatu suskiego, Opowieœci, legendy i podania Gminy Zembrzyce, Wielcy ludzie powiatu suskiego, Rok obrzêdowy w okolicach Babiej Góry itp. ukszta³tujê wiedzê uczniów o regionie, a tym samym o ich Ma³ych Ojczyznach. Cele edukacji regionalnej Edukacja regionalna jest moim zdaniem wa nym elementem kszta³cenia uczniów we wspó³czesnej szkole. Przyœwiecaj¹ jej nastêpuj¹ce cele: Zapoznanie uczniów z histori¹, zabytkami, legendami, podaniami, tradycjami, obrzêdami, ludÿmi wyró - niaj¹cymi siê, œwiadkami wydarzeñ historycznych naszego regionu. Rozwijanie wiedzy o kulturze w³asnego regionu i jej zwi¹zkach z Polsk¹ i Europ¹. Dba³oœæ o dziedzictwo kulturowe regionu, a w szczególnoœci o zabytki i INFORMACJE Wykluczono dzia³anie osób trzecich. Wypadek drogowy. W Kojszówce nieznany sprawca kieruj¹cy samochodem ciê arowym, wyprzedzaj¹c potr¹ci³ naczep¹ id¹cego pieszo 33-letniego mê czyznê, po czym oddali³ siê z miejsca zdarzenia. Potr¹cony dozna³ z³amania kostki prawej nogi. 1 grudnia. Potr¹cenie ze skutkiem œmiertelnym. W arnówce w godzinach wieczorowych kieruj¹cy Audi 38-letni mieszkaniec tej miejscowoœci potr¹ci³ 80-letniego mê czyznê, który nagle wtargn¹³ na jezdniê. Pieszy zgin¹³ w wypadku. Szczegó³owe okolicznoœci zdarzenia bada Policja. 2 grudnia. Nieszczêœliwy wypadek. W Jachówce 65-letni mieszkaniec tej miejscowoœci podczas podcinania drzew pi³¹ motorow¹ zosta³ przygnieciony przez opadaj¹ce drzewo. W wyniku odniesionych obra eñ zgin¹³ na miejscu. 5 grudnia. Potr¹cenie osoby. W Suchej Beskidzkiej w godzinach porannych 38-letnia mieszkanka miasta kieruj¹c Fordem potr¹ci³a 84-letnia kobietê, równie mieszkankê Suchej. Piesza z obra eniami zosta³a przewieziona do szpitala. Szczegó³owe okolicznoœci wypadku bada Policja. 7 grudnia. NietrzeŸwa kieruj¹ca. W Skomielnej Bia³ej po podjêtym poœcigu zatrzymano do kontroli samochód Volvo. Kieruj¹ca samochodem, 42-letnia mieszkanka Skomielnej Czarnej, by³a w stanie nietrzeÿwym - wstêpny wynik to 0,62 mg/l, pobrano równie krew do badañ. Podczas zatrzymania naruszy³a ona nietykalnoœæ cielesn¹ policjantów. Zosta³a zatrzymana do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. mowê naszych przodków. Kszta³towanie to samoœci regionalnej w kontekœcie wartoœci narodowych i europejskich. Osobisty kontakt m³odzie y z danym zabytkiem w czasie wycieczek. Udzia³ w lokalnych przedsiêwziêciach kulturalnych np.: w wieczornicy upamiêtniaj¹cej odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci przed pomnikiem ofiar na rynku zembrzyckim, w Dniach Gminy Zembrzyce, Do ynkach, Dniu Patrona Szko³y, Wieczorze Kolêd, czy przedstawieniach teatralnych: Królewna Œnie ka, Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Pan Tadeusz itp. Przygotowanie uczniów do dojrza³ego ycia w strukturach regionalnych, narodowych, pañstwowych i europejskich. Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych. Uznanie i szacunek dla ludzi badaj¹cych historiê, zabytki, legendy, podania regionu, aby ocaliæ je od zapomnienia. Uœwiadomienie uczniom, i tutaj w naszych Ma³ych Ojczyznach s¹ nasze korzenie i bez wzglêdu na to, gdzie w przysz³oœci bêdziemy mieszkaæ, trzeba do nich wracaæ, odnawiaæ je oraz pielêgnowaæ. Kazimierz Surzyn Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 41 Maków Podhalañski, oœ lecia 10 Jordanów, Rynek 27 Czego oczekujesz od codziennej k¹pieli? SPRZEDAM BEZ POŒREDNIKÓW Budynek o przeznaczeniu handlowo-us³ugowo-mieszkalnym. Powierzchnia parteru 220m 2, piêtro 80m 2 Mo liwosc rozbudowy piêtra do 120m 2 Dzia³ka uzbrojona, 22a utwardzona na ca³osci, 2 wjazdy na dzia³kê bezposrednio z zakopianki, po³ozona w s¹siedztwie z CPN (oko³o 300m), restauracj¹, przystankiem autobusowym, na granicy Lubnia i Tenczyna nr.budynku 944 Lubieñ, na dzia³ce znajduje siê studnia z wod¹. Stan surowy nie zamkniêty. TEL Jeœli chcesz nadaæ jej ulotn¹ nutkê elegancji i aromatu najlepsze bêd¹ sole k¹pielowe. Jeœli Twoim celem jest wsparcie organizmu w stanach zmêczenia lub konkretne potrzeby terapeutyczne - niezast¹pione s¹ sole lecznicze. W apczycy, ma³ej miejscowoœci opartej wschodni¹ œcian¹ na ma³opolskiej Bochni od X wieku dzia³a³y warzelnie, produkuj¹ce sól z wydobywanej tu naturalnej solanki. Po dziesiêciu stuleciach historia zatoczy³a kr¹g i na teren dawnej osady górniczej powróci³o warzelnictwo. Na pocz¹tku lat 70-tych odkryto ³apczyckie z³o a leczniczych mioceñskich solanek, o unikalnym sk³adzie pierwiastkowym. Dziêki tradycyjnemu procesowi warzenia panwiowego uzyskano nich lek, który dziœ mo na œmia³o nazwaæ polskim sposobem na zdrowie. Dostêpna w wiêkszoœci aptek, Bocheñska Lecznicza Sól Jodowo- Bromowa jest produktem o 30 letniej tradycji uzdrowiskowej i sprawdzonym leczniczym oddzia³ywaniu na organizm. Prosta metoda produkcji soli, daje gwarancjê utrzymania naturalnych proporcji i unikalnych wzajemnych zale noœci pierwiastków terapeutycznie czynnych. Sól Bocheñska jest zaleca miedzy innymi przy leczeniu chorób: dróg oddechowych, reumatycznych, uk³adu naczyniowego, przemiany materii, ginekologii, dermatologii. Jest ponadto szeroko stosowana w stanach zmêczenia, dla poprawy ogólnej kondycji fizycznej i wzmocnienia organizmu. Przed u yciem zapoznaj siê z informacj¹ na opakowaniu, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz¹ce dzia³añ niepo ¹danych i dawkowanie, oraz informacje dotycz¹ce stosowania produktu leczniczego, b¹dÿ skonsultuj siê z lekarzem lub farmaceut¹. LEKI lecz¹, KOSMETYKI pielêgnuj¹ wybór nale y do Ciebie

8 8 Grudzieñ 2008 Nr 12 REKLAMA DREWNO z ca³ego ŒWIATA Oferujemy: - klejonki - meble ogrodowe - tarcice egzotyczne - deski tarasowe Nowy Targ ul. Szaflarska 103 a PROMOCJA KLEJONKI sosnowej œwierkowej merantii tel./fax tel. kom MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ SKLEP MEDYCZNY Sucha Beskidzka ul. Handlowa 1 (Przychodnia miejska) tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: CITROEN PEUGEOT RENAULT CZÊŒCI NOWE WYSY KA CA Y KRAJ Kraków, ul. Lea 137 beskidzki DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , Na pó³metku kadencji Wywiad ze Stanis³awem Lichosytem, Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka. Które z przedwyborczych postulatów uda³o siê ju zrealizowaæ? Zobowi¹zania, które wspólnie z Radnymi z Komitetu Wyborczego Samorz¹dni podjêliœmy staj¹c do wyborów, konsekwentnie realizujemy. Zapewne pomaga w tym fakt, e Samorz¹dni stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ w suskiej Radzie Miejskiej, ale trzeba przyznaæ, e nie ma zauwa alnych podzia³ów i pozostali dwaj Radni staraj¹ siê równie wspó³pracowaæ dla dobra miasta. Chocia jesteœmy na pó³metku kadencji uwa am, e realizacja zobowi¹zañ nieco wyprzedza up³ywaj¹cy czas. Uda³o siê ju wype³niæ najwa niejsze i najkosztowniejsze zobowi¹zanie, tj przeprowadziæ modernizacjê rejonowej oczyszczalni œcieków, ca³kowity koszt zadania wyniós³ ok. 5 mln z³otych. Trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci¹gowej, przyby³o dalsze ponad 7 km nowej sieci œciekowej i oko³o 2 km wodoci¹gów. Prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do pozyskiwania wód g³êbinowych, jako alternatywnego zaopatrzenia w wodê pitn¹ niektórych rejonów miasta. Sukcesywnie remontowane i modernizowane s¹ drogi gminne i wewnêtrzne, szczególnie na obszarach, gdzie wykonana jest ju infrastruktura podziemna (kanalizacja, wodoci¹g). Wymienionych zosta³o oko³o 250 lamp oœwietlenia ulicznego, tj 25 procent ca³ego systemu oœwietleniowego miasta. Stare energoch³onne lampy rtêciowe zast¹piono latarniami sodowymi. W 2007 roku w zamku suskim utworzone zosta³o muzeum miejskie, tym samym poszerzy³a siê oferta kulturalna i turystyczna miasta. Przeprowadzona zosta³a procedura przygotowawcza w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ulicy Wadowickiej, w³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia na budowê drogi z ca³¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Warto przy okazji takiego podsumowania pamiêtaæ równie o przedsiêwziêciach, które nie nale ¹ do przedwyborczych zobowi¹zañ, a zosta³y wykonane, jak chocia by budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu Moje boisko Orlik Ca³y kompleks jest ju prawie gotowy, a proces inwestycyjny od momentu rozpoczêcia projektowania do odbioru technicznego robót, trwa zaledwie 5 miesiêcy. Jak wygl¹da wspó³praca z miastami partnerskimi? Sucha Beskidzka ma ju trzech partnerów. Od maja 2004 r. miêdzynarodowym partnerem Suchej jest wêgierskie miasto Jaszbereny. W kwietniu 2005 r. umowa o wspó³pracy zawarta zosta³a z miastem po³o onym na przeciwleg³ych krañcach Polski z Fromborkiem. W obecnej kadencji w czerwcu 2007 r., z inicjatywy strony w³oskiej podpisaliœmy umowê o wspó³pracy z miastem Ceriale po³o onym nad morzem Liguryjskim niedaleko San Remo we W³oszech. To œwiadczy o tym, e Sucha Beskidzka jest przyk³adem miasta otwartego, które œwiadomie wychodz¹c poza region, od kilku lat nawi¹zuje kontakty oraz wspó³pracuje na wielu p³aszczyznach ycia spo³ecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Tym samych stwarzamy odpowiednie warunki mieszkañcom miasta, organizacjom, instytucjom i szko³om do wzajemnych kontaktów, wymiany doœwiadczeñ i wspó³pracy. Tak siê dzieje, szczególnie w przypadku dwóch pierwszych miast, nieco trudniej z tymi kontaktami jest z Ceriale, byæ mo e to zbyt krótki okres na rzeteln¹ ocenê, a w dodatku ta odleg³oœæ ponad 1000 km. W jaki sposób pozyskiwane s¹ œrodki z Unii Europejskiej i na co s¹ przeznaczane? (...) postêp zmian najlepiej oceniæ mo e ten, kto wróci³ tu po kilku latach. Warto przy tej okazji podkreœliæ, e co roku w bud ecie miasta oko³o 30% wydatków stanowi¹ ró nego rodzaju inwestycje. To bardzo dobry wskaÿnik skoro ju 15% przeznaczonych na inwestycje powszechnie uwa a siê za bud et rozwojowy. W tym wzglêdzie mamy siê równie czym pochwaliæ. Ju w tej kadencji, czyli za 2007 rok Sucha Beskidzka zajê³a 8 miejsce w Polsce wœród miast powiatowych w pozyskiwaniu œrodków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca (458 z³). Wszystkie te œrodki finansowe zosta³y przeznaczone i wykorzystane na inwestycje z zakresu ochrony œrodowiska. W poprzednich latach, zdobyte dotacje unijne przeznaczone by³y miêdzy innymi na rekultywacjê starego wysypiska œmieci oraz na wa³y przeciwpowodziowe. By³o te trochê drobniejszych projektów. Nie mamy wiêc co narzekaæ, ale wbrew pozorom i kampanii informacyjnej w mediach, uzyskanie wsparcia finansowego ze œrodków unijnych jest niezwykle trudne. Winne s¹ skomplikowane, niespójne i czêsto zmieniaj¹ce siê kryteria oraz œlamazarne procedury. Zdarzaj¹ siê równie niezrozumia³e kryteria, wed³ug których np. Sucha Beskidzka nie ma adnych szans na zdobycie œrodków na dalsz¹ rozbudowê kanalizacji sanitarnych z funduszu spójnoœci, bo procent skanalizowania miasta jest zbyt du y, a co za tym idzie - efekt ekologiczny dla statystyk mniejszy. Pomimo tych mankamentów nie poddajemy siê i bêdziemy czyniæ dalsze starania o pozyskanie dofinansowania w innych dziedzinach. W fazie przygotowawczej s¹ tzw. studia wykonalnoœci i wnioski na Utworzenie Strefy Gospodarczej D¹bie oraz rewitalizacjê Osiedla Beskidzkiego. Czy dla miasta wa niejszy jest rozwój gospodarki, czy turystyki? W którym kierunku miasto bêdzie siê rozwija³o? G³ównym celem jest harmonijny rozwój miasta uwzglêdniaj¹cy poprawê poziomu ycia mieszkañców, systematyczn¹ rozbudowê infrastruktury miejskiej, stwarzanie odpowiednich warunków dla mieszkañców i przedsiêbiorców poprzez w³aœciw¹ politykê podatkow¹ i stanowienie przyjaznego prawa miejscowego. Realizacja tych zagadnieñ ma poœredni wp³yw na podniesienie walorów i wzrost znaczenia turystyczno-rekreacyjnego miasta. Sucha Beskidzka pozostanie centrum administracyjnym i oœwiatowym ca³ego regionu podbabiogórskiego, natomiast rozwój gospodarki winien nastêpowaæ w dziedzinach, które s¹ obojêtne dla œrodowiska naturalnego. Jak przez ostatnie lata zmieni³ siê wygl¹d miasta? Co wybudowano, co wyremontowano, co zburzono? Trudno by³oby wyliczaæ, co wybudowano, czy wyremontowano na przestrzeni ostatnich lat. Uwa am, e Sucha Beskidzka z roku na rok zmienia swoje oblicze. Jest w tym zas³uga samorz¹du miejskiego, ale równie aktywnych mieszkañców i inwestorów, bo wiele siê zmieni³o przy ich udziale. Powsta³o wiele inwestycji kubaturowych, efektownych, ale równie takich, które s¹ niezwykle kosztowne choæ niewidoczne na pierwszy rzut oka, mam na myœli te z dziedziny ochrony œrodowiska. Postêp zmian najlepiej oceniæ mo e ten, kto wróci³ tu po kilku latach. Warto przy tej okazji podkreœliæ, e co roku w bud ecie miasta oko³o 30% wydatków stanowi¹ ró nego rodzaju inwestycje. To bardzo dobry wskaÿnik skoro ju 15% przeznaczonych na inwestycje powszechnie uwa a siê za bud et rozwojowy. Co jest najwiêksz¹ bol¹czk¹ dla w³adz samorz¹dowych Suchej Beskidzkiej? S¹ problemy, spêdzaj¹ce sen z powiek? Niestety tak - sprawa roszczeñ spadkobierców rodziny Tarnowskich, to problem z którym zmagam siê od pocz¹tku, tj od 2001 roku, kiedy obj¹³em funkcjê burmistrza i koñca nie widaæ. No w³aœnie, kwestia Zamku Suskiego na jakim etapie znajduje siê ta sprawa, a tak e ta, dotycz¹ca roszczeñ spadkobierców rodu Tarnowskich do innych nieruchomoœci w Suchej Beskidzkiej? W ramach tzw. komunalizacji mienia, Skarb Pañstwa przekaza³ Gminie Sucha Beskidzka szereg znacjonalizowanych po wojnie nieruchomoœci, w tym obiekty zabytkowe, które od lat s³u ¹ lokalnej spo³ecznoœci. Zmiany ustrojowe w naszym kraju spowodowa³y, e spadkobiercy by³ych w³aœcicieli, którzy od zakoñczenia II wojny œwiatowej przebywaj¹ poza granicami Polski, wytoczyli przeciwko gminie z powództwa cywilnego procesy o zwrot wielu nieruchomoœci o najbardziej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania i dalszego rozwoju miasta. S¹ wœród nich Zamek z parkiem i szeœæ innych nieruchomoœci, w tym prawie szeœciohektarowy teren w centrum miasta. W 2004 roku ówczesny Wojewoda Ma³opolski wyda³ korzystn¹ dla Suchej Beskidzkiej decyzjê uznaj¹c, e wszystkie nieruchomoœci podpada³y pod reformê roln¹. Na wskutek odwo³ania prawników rodziny Tarnowskich minister rolnictwa decyzjê tê jednak uchyli³. Rozpoczê³y siê procesy o zwrot poszczególnych nieruchomoœci z powództwa cywilnego. W kilku przypadkach zapad³y niekorzystne dla miasta wyroki w pierwszej instancji, a jeden z budynków w centrum, mimo apelacji gminy musia³ zostaæ przekazany spadkobiercom. Dopiero skarga gminy do S¹du Najwy szego powstrzyma³a procesy w s¹dach powszechnych. W 2006 r. S¹d Najwy szy uzna³, e niedopuszczalna jest taka droga i to w postêpowaniu administracyjnym nale y orzec, czy skonfiskowany maj¹tek podpada³ pod dekret o reformie rolnej z 1944 r. Na dzieñ dzisiejszy sprawy s¹ w rêkach Wojewody Ma³opolskiego i podobno do koñca tego roku ma on podj¹æ decyzjê w sprawie zespo³u zamkowo-parkowego. Zapewne tajemnic¹ niektórych prawników pozostanie, dlaczego postêpowania tocz¹ siê oddzielnie dla poszczególnych nieruchomoœci, skoro przed wojn¹ by³ to jeden wielki maj¹tek. Wierzê, e mimo doœæ wyraÿnych tendencji (choæby przyk³ad Krzeszowic), decyzja wojewody bêdzie dla miasta korzystna. Jeœli stanie siê inaczej, bêdziemy siê odwo³ywaæ. Gdyby i to nie pomog³o, wyst¹pimy do Skarbu Pañstwa o zwrot poniesionych nak³adów na dotychczasowe utrzymanie tych nieruchomoœci, a jest tego kilka milionów. Jak¹ ocenê postawi³by Pan sobie, patrz¹c na swoje dotychczasowe dokonania? Nie mnie jest oceniæ siebie, to przywilej mieszkañców. Burmistrz po pracy jakie s¹ Pana ulubione formy spêdzania wolnego czasu? Pe³ni¹c tak¹ funkcjê trzeba byæ do dyspozycji siedem dni w tygodniu i to przez wiele godzin, dlatego niezbyt czêsto pojawia siê problem z zagospodarowaniem wolnego czasu. Ale jeœli ju, to lubiê dla relaksu popracowaæ fizycznie w ogrodzie. Rozmawia³a:

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 CELE GŁÓWNE Organizacja pracy w nowym roku szkolnym ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie obiektu METODY

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO Na rok 2010 PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO-LITERACKIEGO Na rok 2010 Prowadzący: Anna Madej-Henclik Anna Kroplewska Karolina Święcichowska Hanna Bulas-Januszewska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo