Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"

Transkrypt

1 Nowe Skalmierzyce, r. ROiSO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Rodzaj zamówienia: dostawa Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Opracowanie Sebastian Walczak, Józef Świątek 1

2 I. Informacje o Zamawiającym. 1. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Nowe Skalmierzyce, tel , faks , NIP , Regon Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Sebastian Walczak tel , faks , pok. nr 4, - Józef Świątek tel , 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści siwz na wniosek wykonawcy nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 9. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. II. Tryb udzielenia zamówienia do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w tym: 1) komputer stacjonarny z monitorem 1 szt. 2) serwer dwuprocesorowy 1 szt. 3) oprogramowanie 4) drukarka 3 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne jest zawarty w zał. nr 1a do siwz. 4. Wymagania Zamawiającego: 1) Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż: a) 36 miesięcy - na serwer, określony w poz. nr 3 załącznika nr 1a, komputer stacjonarny, monitor, licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń; 2

3 b) 24 miesiące - drukarki wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1a do swiz, licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń; 2) Wykonawca zapewni w czasie trwania gwarancji czas naprawy: a) serwera nie dłuższy niż 24 h, licząc od chwili zgłoszenia awarii, w miejscu instalacji, b) komputera stacjonarnego, monitora, drukarki nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia awarii, 3) w przypadku niemożliwości dokonania naprawy urządzeń, w wyznaczonym terminie, wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż uszkodzonych urządzeń, które zostaną niezwłocznie zwrócone po odbiorze naprawionych (nie dotyczy serwera); 4) urządzenia zastępcze nie mogą być dłużej użytkowane przez Zamawiającego niż 30 dni; 5) wszelkie koszty związane z dostawą, odbiorem i naprawą gwarancyjną ponosi wykonawca; 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wymontowania twardego dysku z urządzenia, celem zabezpieczenia danych, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 5. Odbiór urządzeń komputerowych stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po dostarczeniu i uruchomieniu urządzeń komputerowych w siedzibie Zamawiającego. 6. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia po jego odbiorze bez zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. IV. Termin wykonania zamówienia - 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 5. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 3

4 sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: a) brak jest podstaw do wykluczenia każdego z nich, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia. VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 3. Inne dokumenty: 1) wypełniony załącznik nr 1 formularz OFERTA. 2) specyfikacje techniczne, karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń komputerowych, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. VII. Sposób przygotowania oferty. 1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 4

5 Adres Zamawiającego Oferta Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie otwierać przed r. godz. 10:15 Adres składającego oferty 1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 4) dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną oraz zawierać datę, 5) napisać ofertę w języku polskim, 6) wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować, 7) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, 2. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 3. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Nowe Skalmierzyce, pokój nr 10 (sekretariat) 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 (parter). XI. Opis sposobu obliczenia ceny. Cenę należy podać w zł polskich, wg formularza Oferta (zał. Nr 1 do siwz), z wyodrębnieniem podatku VAT. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Kryteria oceny ofert najniższa cena. 2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona): 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5

6 XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy. 1. Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu uchwałę zgromadzenia wspólników dotyczącą zadania objętego zamówieniem - uprawniająca zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału spółki lub umowę spółki, kiedy złożenie takiej uchwały jest zbędne ( art. 230 Ksh ). 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu deklaracje zgodności i certyfikaty CE oferowanych urządzeń komputerowych. XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: - Wykonawca złożył pisemny uzasadniony wniosek, że termin dostawy nie może zostać zachowany z przyczyn, za które nie odpowiada, - działania siły wyższej, - ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT, - zmiany warunków finansowania zamówienia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Informacja wykonawcy. 1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 2. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6

7 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Załączniki: nr 1a opis przedmiotu zamówienia, nr 1 - formularz OFERTA, nr 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, nr 4 wzór umowy, Opracowanie Sebastian Walczak, Józef Świątek 7

8 Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia Lp Nazwa Ilość 1 Windows Small Bussiness Server Premium 2008 R2 Licencje dostępowe 64bit 15 szt. 2 Windows Small Bussiness Server Premium 2008 R2 łącznie z 5 licencjami dostępowymi 64Bit z nośnikiem 1 szt. SERWER DWUPROCESOROWY (zainstalowany Windows Small Bussiness Server Premium 2008) Obudowa: typu Rack wraz elementami niezbędnymi do montażu w szafie (zestaw do zamontowania serwera na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umożliwiający pełne wysunięcie obudowy, śruby itp.) o wysokości nie przekraczającej 2U Procesor: dwa procesory min. czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych przy konfiguracji dwuprocesorowej SPECint_2006 min. 33 pkt. 3 wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty ), Płyta główna: Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji. -minimum 9 gniazd pamięci RAM. -minimum 8 portów USB (w tym min. 2 z przodu), -port VGA z tyłu -2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera zdalnego zarządzania, Pamięć RAM: Nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, -obsadzone min 3 gniazd pamięci, możliwość rozbudowy do minimum 72 GB RAM -obsługa pamięci typu UDIMM, RDIMM i LVDIMM, HDD: 3 szt. dysków twardych typu SAS 2.0 hot-plug, nie mniejsze niż 146 GB 15k rpm każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 5 możliwość instalacji min. 4, Kontrolery: -kontroler dysków typu SAS 2.0 -minimum 6 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache min. 256MB -fabrycznie zainstalowane podtrzymanie bateryjne pamięci cache kontrolera - 2 kanałowy kontroler typu SATA, Inne napędy i moduły: DVD- RW wewnętrzny, Karta graficzna: rozdzielczość min x 1200, Karty sieciowe: -2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 na płycie głównej - wsparcie dla akceleracji TCP/IP, VT-c - rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE Zasilanie i chłodzenie: Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej min. 600W na 1 zasilacz, o sprawności min. 92% przy typowym obciążeniu 50% -Nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug, Oprogramowanie: 1 szt. 8

9 4 5 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temp., dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.), Wsparcie dla systemów operacyjnych: Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, 2008 R2, Certyfikaty producenta: Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE. Dokumentacja: Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami, Gwarancja: 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, w miejscu instalacji, Inne: Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta) -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera Dołączona klawiatura i mysz komputerowa. Zainstalowany system wymieniony w pozycji 2 (Windows Small Bussiness Server Premium 2008). DRUKARKA Drukarka laserowa. Wydruk A4 w czerni co najmniej 30 str./min., w kolorze co najmniej 30 str./min., możliwość druku na papierze o gramaturze od 60 do 220 g/m 2. Procesor o prędkości min. 515 MHz, co najmniej 384 MB pamięci z możliwością rozbudowy do 1024 MB przez jedno wolne 144-stykowe gniazdo DIMM. Rozdzielczość druku nie mniej niż 1200 x 600 dpi. Funkcja ekonomicznego drukowania, automatyczna funkcja drukowania dwustronnego, karta sieciowa 10/100 Mbps, port Hi-Speed USB 2.0. Panel sterowania, wyświetlacz. Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) min stron. Zalecana ilość drukowanych miesięcznie stron min Oprogramowanie drukarki oraz sterowniki na płycie CD. KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM Obudowa: typu Tower z zasilaczem min. 450 W i przynajmniej dwoma portami USB z przodu obudowy. 3 szt. 9

10 Procesor: czterordzeniowy o częstotliwości co najmniej 2,8 GHz, o łącznej pamięci cache L3 wszystkich rdzeni min. 8 MB oraz współczynniku TDP nie przekraczającym 100 W. Płyta główna: wyposażona w min. 6 portów USB 2.0, zintegrowaną kartę sieciową 10/100/1000 mbps, zintegrowaną kartę dźwiękową, złącze PCI Express x16 v.2.0, dwa złącza PCI Express x1, jedno złącze PCI, min. 6 złączy Serial ATA II, jedno złącze ATA Karta graficzna: kartę graficzną umożliwiającą wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1920 x 1080 Pamięć: min. 4 GB pamięci DDR3 o częstotliwości 1333 MHz Dysk twardy: dysk Serial ATA II o pojemności min. 500 GB, o prędkości obrotowej talerzy 7200 rpm Napęd: wewnętrzna nagrywarka DVD umożliwiająca nagrywanie płyt z prędkościami: DVD +/- R 22x, DVD+/- RW 8x, DVD+/- R DL 16x, DVD RAM 12x, CD-R 48X, CD-RW 32x, wyposażona w min. 2 MB pamięci cache, z czasem dostępu dla płyt dvd 140 ms lub mniejszym Monitor: Monitor 22 cale, zintegrowane głośniki; kolor czarny lub czarno-srebrny,o przekątnej ekranu min. 21,5 cala, matryca TN o jasności 250 cd/m 3, o czasie reakcji 5 ms lub krótszym. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu 1920 x 1080 z głębią koloru 16,7 mln kolorów. Kontrast min. 1: Częstotliwość synchronizacji pionowej 75 Hz lub większa, częstotliwość synchronizacji poziomej 83 khz lub większa, matryca podświetlana diodami LED. Pobór mocy max. 35 W, możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu. System operacyjny, inne oprogramowanie: Windows 7 Professional PL Microsoft Office 2010 PL, w wersji zawierającej programy Word, Excel, Power Point i Outlook, licencja dożywotnia. Klawiatura, mysz umożliwiająca nawigowanie wbudowanym kółkiem. 10

11 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa Siedziba.... Nr telefonu/faks/ .. nr NIP nr REGON oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, za cenę: L.p. Nazwa szt. Cena jednostkowa brutto Cena dostawy (kol. 3 x kol. 4) brutto Windows Small Bussiness Server Premium 2008 R2 Licencje dostępowe 64bit (poz. 1 zał. 1a) Windows Small Bussiness Server Premium 2008 R2 łącznie z 5 licencjami dostępowymi 64Bit z nośnikiem (poz. 2 zał. 1a) 3. Serwer dwuprocesorowy (poz. 3 zał. nr 1a) 4. Drukarka (poz. 15 zał. nr 1a) 5. Komputer stacjonarny z monitorem (poz. 5 zał. nr 1a) Razem cena oferty: X X Cena słownie:...zł w tym podatek VAT w wysokości... zł,... %. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie... 11

12 Oświadczam, że udzielę gwarancji na okres: a). - na serwer określony w poz. nr 3 załącznika nr 1a, komputer stacjonarny, monitor określone w poz. nr 4 załącznika nr 1a do siwz, licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń (nie krótszej niż 36 m-cy); b).. - na drukarki określone w poz. Nr 4 załącznika nr 1a do swiz, licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń (nie krótszej niż 24 m-ce). 5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia takiej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ofertę podpisali: dnia... 12

13 Załącznik Nr 2 Nazwa i adres Wykonawcy : Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : Oświadczenie Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce, dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... Miejscowość i data : 13

14 Załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy : Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 14

15 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. Miejscowość i data:... 15

16 Wzór umowy Umowa nr. Załącznik Nr 4 zawarta w dniu r., w Skalmierzycach, pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8, nr statystyczny REGON , NIP , reprezentowanym przez Bożenę Budzik Burmistrza Gminy i Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a.. w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, następującej treści : 1 1. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem, w tym:.. (jak w siwz). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji:.. Okres gwarancji biegnie od przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sposób określony w Wykonawca zapewnia w czasie trwania gwarancji czas naprawy: a) serwera nie dłuższy niż 24 h, licząc od chwili zgłoszenia awarii, w miejscu instalacji, b) komputera stacjonarnego, monitora, drukarek nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia awarii, 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 4 Przyjęcie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1-3 nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 16

17 5 1.Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości zł (słownie:..), w tym podatek VAT w wysokości zł, 2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po jego odbiorze bez zastrzeżeń i otrzymaniu faktury, w terminie do 30 dni od jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1-3, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w 3, 2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, za opóźnienie w wykonaniu naprawy urządzeń w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli czas naprawy przekroczy 30 dni, 3) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych. 7 Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 8 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. sąd 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 10 Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 11 Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 2) oferta Wykonawcy; Wykonawca: Zamawiający : 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2014.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

Bardziej szczegółowo