SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z )"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej euro,a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem Nazwy i kody zamówienia według CPV : Zatwierdził : Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz Świerzawa, dnia 12 listopad 2009 r. Adres: Gmina Świerzawa z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Świerzawa, ul.plac Wolności nr 60, tel. (075) , fax (075)

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2

3 ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający : Gmina Świerzawa Adres Zamawiającego : Świerzawa, Plac Wolności 60, tel. (075) ,fax. (0 75) , ; strona internetowa Regon oraz NIP ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.Nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r. ze zm.) prowadzone w trybie art przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem 2.Nazwy i kody zamówienia według CPV : (inne samochody pasażerskie ) 3.Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Samochód wielofunkcyjny osobowy fabrycznie nowy do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki 2. Silnik wysokoprężny 3. Moc silnika pow. 115 KM 4. Ładowność 9 osób 5. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - immobilizer 6. Wyposażenie wewnętrzne: - wspomaganie układu kierowniczego - opony zimowe komplet z felgami stalowymi - przednia szyba podgrzewana - system parkowania parktronic - czujniki z osprzętem 7. Wyposażenie wewnętrzne : - ABS + ASR + EDS + MSR - klimatyzacja dwustrefowa - przednie szyby sterowane elektrycznie - szyby boczne przyciemniane - dodatkowe ogrzewanie postojowe - światła przeciwmgielne przednie - lusterka boczne sterowane elektrycznie - centralny zamek sterowany pilotem - filtr przeciwpyłowy kabiny - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 3

4 - obrotomierz - dodatkowe gniazdo zasilania 12 V w kabinie - instalacja radiowa CD z antena i dwoma głośnikami - oświetlenie przedziału ładunkowego - tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - suwane drzwi boczne - regulacja wysokości reflektorów - kolory wszystkie (pożądany srebrny metalik o ile nie wymaga dopłaty ) - koło zapasowe - gaśnica - trójkąt odblaskowy 8.Zakres budowy: - podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną gumową, antypoślizgową - tapicerowany przedział pasażerski - podsufitka welurowa - tapicerowanie schowka nad kabiną kierowcy - szyby boczne przyciemniane - przesuwane okno dla pasażerów - 2 potrójne zestawy foteli z regulacją oparcia, pasy bezwładnościowe trzypunktowe - trzeci rząd siedzeń składany i demontowany - dodatkowa przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz dorosłej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ) i zamocowaniu pasami wózka o długości min. 1,45 m. - zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa, pojemnik na pasy) - najazdy do wprowadzania wózka do pojazdu - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych - przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne - fotel kierowcy z regulacją wysokości - wycieraczka tylnej szyby - zbiornik paliwa 80 litrów - podwójny przedni fotel pasażera - kierunkowskazy w kolorze białym 9.. Świadectwo homologacji pojazdu 10. Pakiet ubezpieczeniowy, oznaczenie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

5 ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wymagany bezwzględny termin realizacji zamówienia do dnia 28 grudnia 2009r. 4. Gwarancja jakości na cały przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy ( dotyczy również podzespołów mechanicznych ) liczona od dnia podpisania końcowego protokołu należytego wykonania i przekazania do Zamawiającego. ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP. Warunkiem postępowania jest 1) Zrealizowanie co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze oraz o podobnej wartości 2.Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków : 1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia 2) nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP następujących dokumentów : 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty. 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczejwystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów : 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług o okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz dat 5

6 wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie ( zał. nr 2 do oferty ) Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami bądź protokołami odbioru. 3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego : 1).Świadectwo autoryzacji producenta 4. W/w dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienna pieczątką ) w języku polskim.jeżeli nie ma ogólnodostępnego tłumaczenia w/w dokumentów, Wykonawca powinien je przetłumaczyć na język polski. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum ), zgodnie z art. 23 w związku z art.141 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający żąda : 1) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie 2) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkc.1 ppkt 1-2.Dokumenty wymienione w pkcie 2 i 3 składane mogą być wspólnie i takiej będą podlegać ocenie.wadium wnoszone jest przez konsorcjum 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum; 4) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum 5) umowa, o której mowa wyżej,winna zawierać w szczególności : oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń 6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich to dokumenty mogą być składane. ( Dz. U. Nr 87 poz.605 ze zm. ) ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻĘ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,drogą elektroniczną lub faksem. 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionych przypadkach szczególności braku adresu Wykonawców umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego 4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 5. Adres strony internetowej Zamawiającego:www.bip.swierzawa.pl 6. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna i faksem. 7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres owy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem 9. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczna lub za pomocą faksu 6

7 będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom 11.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia w sprawach dotyczących procedury przetargowej Pani Marianna Główka tel. (75) lub (75) oraz w sprawach dotyczących dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Eugeniusz Lebiedź tel. (75) w Porozumiewanie się z Wykonawców z uprawnionymi pracownikami odbywać się może codziennie wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:oo 15:oo pod numerem tel. (75) lub (075) W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności. ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do SWIZ. 2. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych. 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. 5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron nie zapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę. 7. Upoważnienie (pełnomocnictwo ) do podpisania musi być dołączone do oferty, o ile wynika ono Z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być przedstawione w formie oryginału. 8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Wykonawca,składając ofertę może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i jako część zastrzeżona oferty Wszystkie strony części zastrzeżonej oferty i części jawnej oferty muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11.Oferta musi być złożona w opakowaniu : nieprzejrzystym, zamkniętym; i kopercie opisanej w następujący sposób : 7

8 Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów oraz fax w przypadku posiadania. 12. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać dostarczyć do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 10,00 13.Zmiana i wycofanie oferty : 1)Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 2)powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem zmiana lub wycofanie.do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania Wykonawcy. 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć spiętą w jeden dokument, w zamkniętej w sposób trwały kopercie, oznaczonej Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem z dopiskiem Nie otwierać przed 23 listopada 2009 r. godz. 10,15 należy wnieść do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa, Plac Wolności 60 - sekretariat Burmistrza pok.nr 9 I piętro lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie do dnia 23 listopada 2009r. do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust.6 PZP. 4. Otwarcie ofert : 1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 listopada 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa., Świerzawa, Plac Wolności 60 pokój nr 5 I piętro 2) otwarcie ofert jest jawne 3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający poda zebranym nazwy firm oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz stawki podatku VAT w dniu upływu terminu składania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu oferty. 2.Cena oferowana powinna być podana następująco : 1) łączna cena netto (bez VAT ) 2) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT ) 3) łączna cena brutto (z Vat ) 3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT ) 8

9 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej,według formuły : Cn/Cbx100x100 +ilość punktów,gdzie Cn najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych Cb cena oferty rozpatrywanej 100 wskaźnik stały 100% znaczenie kryterium ceny 4.Cena brutto ( z VAT )oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze) 5.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający ma prawo poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wyłącznie wymienione i w sposób określony w art. 87 PZP. 6.Wszystkie inne omyłki rachunkowe lub błędy popełnione w obliczeniu ceny, skutkować będą odrzuceniem oferty. ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w PLN. ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTRÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPSOBU OCENY OFERT 1.Przy wyborze oferty, spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się wyłącznie następującym kryterium: cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia [łącznie podatkiem Vat ] -100 % Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium jak poniżej: 2. Obliczanie ilości punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości ROZDZIAŁ XVIII. INFROMACJE O FORMALNOŚCIACH,JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający zawiera umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 3 do nin. instrukcji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,o których mowa w art. 93 ust.1 PZP. ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY. Wzór umowy jest przedstawiony jako załącznik nr 3 do oferty. 9

10 ROZDIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej w procedurze powyżej euro. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art PZP. ROZDIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 5.Zamawiajacy nie przewiduje zmian umowy Świerzawa,dnia 12 listopada 2009 r. Z a t w i e r d z i ł : Integralną częścią niniejszej siwz są : 1) zał. Nr 1 formularz oferty wraz z załącznikami a) oświadczenie zgodne z art.24. zał. Nr 1 b) wykaz zrealizowanych zamówień zał. Nr 2 2) projekt umowy zał. nr 3 10

11 FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI 11

12 FORMULARZ Załącznik nr 1 do siwz... (pieczątka wykonawcy) Gmina Świerzawa O F E R T A 1.Odpowiadając na ogłoszenie w trybie" przetarg nieograniczony na realizację dostawy : Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem z zakresem rzeczowym i na zasadach finansowania uszczegółowionych w stosownych punktach instrukcji dla oferentów 2.oferuję wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za kwotę Cena ryczałtowa brutto... złotych słownie....złotych w tym podatek vat... złotych Cena ryczałtowa netto... złotych słownie...złotych 3. proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin rozpoczęcia jako niezwłoczny po podpisaniu przez Zamawiającego umowy... oraz termin zakończenia do Na wykonany cały przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości na okres...miesięcy, liczonej od momentu odbioru końcowego tj. przekazania przedmiotu zamówienia, oraz rękojmi za wady fizyczne na okres... miesięcy - liczonej równocześnie z gwarancją jakości i od tego samego momentu 5. oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 6. oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, w tym szczególnie do określenia ceny ofertowej. 7.- spełniam wymogi art. 22 ust.1 ustawy z r. prawo zamówień publicznych, co potwierdzam stosownym oświadczeniem wraz z dokumentami, które załączam do oferty, 8. oświadczam, że projekt umowy : został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie */ 12

13 . 9.oświadczam, że w cenie, o której mowa w pkt.1 ujęty został pełny zakres czynności dostawy. 10. oświadczam, że złożona oferta jest ważna do czasu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do włącznie, 11. oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty są kompletne i zgodne z prawdą, zostały ponumerowane wraz z załącznikami, spięte w jeden dokument składający się z... kolejnych stron. integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: ( może być na oddzielnej kartce) (miejscowość i data) (podpis wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić 13

14 załącznik nr 1 do oferty (pieczęć wykonawcy) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm ). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmie oświadczam, że: 1) spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: Art O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie 14

15 przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko i podpis)... Podpisano (imię, nazwisko i podpis) (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 15

16 nazwa wykonawcy... adres... tel/fax... DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY załącznik nr 2 (do oferty) Oświadczam, że moja Firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat tj.x r. do X r. między innymi niżej wymienione zamówienia dotyczące realizacji usług, o których mowa w instrukcji dla wykonawców, a które są warunkiem uczestnictwa w postępowaniu L p Nazwa przedmiotu zamówienia, jego krótki opis z danymi technicznymi, adres Całkowita wartość zadania / [w tys. z] Okres realizacji wg - umowy - faktycznie Numer dokumentu potwierdzający należyte wykonanie zamówienia w załączeniu Nazwa zamawiającego - adres - telefon rozpoczęcie zakończenie W przypadku, kiedy oferent był podwykonawcą, należy wpisać literę p w kolumnie 3 a w kolumnie 2 podać zakres zrealizowanego zamówienia tylko przez oferenta. Oświadczam, że wyżej wymienione zamówienia wykonałem z należytą starannością i w okresie X.2006 r. do X.2009 r. żadnemu z zamawiających nie została wyrządzona szkoda będąca następstwem wykonania zamówień z nienależytą starannością lub ich nie wykonania. Oświadczenie potwierdzam załączonymi dokumentami.... data. (podpis wykonawcy ) 16

17 - p r o j e k t - - załącznik nr 3 (do oferty U M O W A Nr 16/2009 Zawarta w dniu... w Świerzawie p o m i ę d z y: Gminą Świerzawa z siedziba Świerzawa ul. Plac Wolności 60 posiadającą Regon oraz NIP zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Pana Józefa Kołcza przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Pana Andrzeja Chodyry a firmą,...z siedzibą... posiadającą wpis do... reprezentowanym przez...posiadający NIP...Regon... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : 1 1.Na podstawie przeprowadzonego postępowania zgodnie z art PZP w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do Wykonania następującą dostawę : Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.Samochód wielofunkcyjny osobowy fabrycznie nowy do przewozu osób niepełnosprawnych najazdem na wózek inwalidzki 2.Silnik wysokoprężny 3.Moc silnika pow. 115 KM 4.Ładowność 9 osób 5.Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - immobilizer 6.Wyposażenie wewnętrzne: - wspomaganie układu kierowniczego - opony zimowe komplet z felgami stalowymi - przednia szyba podgrzewana - system parkowania parktronic - czujniki z osprzętem 7.Wyposażenie wewnętrzne : - ABS + ASR + EDS + MSR - klimatyzacja dwustrefowa - przednie szyby sterowane elektrycznie - szyby boczne przyciemniane - dodatkowe ogrzewanie postojowe z 17

18 - światła przeciwmgielne przednie - lusterka boczne sterowane elektrycznie - centralny zamek sterowany pilotem - filtr przeciwpyłowy kabiny - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - obrotomierz - dodatkowe gniazdo zasilania 12 V w kabinie - instalacja radiowa CD z antena i dwoma głośnikami - oświetlenie przedziału ładunkowego - tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - suwane drzwi boczne - regulacja wysokości reflektorów - kolory wszystkie (pożądany srebrny metalik o ile nie wymaga dopłaty ) - koło zapasowe - gaśnica - trójkąt odblaskowy 8.Zakres budowy: - podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną gumową, antypoślizgową - tapicerowany przedział pasażerski - podsufitka welurowa - tapicerowanie schowka nad kabiną kierowcy - szyby boczne przyciemniane - przesuwane okno dla pasażerów - 2 potrójne zestawy foteli z regulacją oparcia, pasy bezwładnościowe trzypunktowe - trzeci rząd siedzeń składany i demontowany - dodatkowa przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz dorosłej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ) i zamocowaniu pasami wózka o długości min. 1,45 m. - zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa, pojemnik na pasy) - najazdy do wprowadzania wózka do pojazdu - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych - przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne - fotel kierowcy z regulacją wysokości - wycieraczka tylnej szyby - zbiornik paliwa 80 litrów - podwójny przedni fotel pasażera - kierunkowskazy w kolorze białym 9. Świadectwo homologacji pojazdu 10.Pakiet ubezpieczeniowy, oznaczenie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2.Przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce oraz wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia. 4. Na przedmiot umowy Dostawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu zdawczoodbiorczego,wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczenia do ruchu pojazdu objętego 18

19 niniejszą umową oraz książką gwarancji. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się jako termin bezwzględnie wymagany : 1) do dnia 28 grudnia 2009r. 2) Odbiór dostawy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Łączne ryczałtowe wynagrodzenie brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości...złotych słownie :... w tym podatek VAT w wysokości... złotych cena netto w wysokości... słownie złotych... 2.Cena za dostawę jest cena ryczałtową i nie ulegnie zmianie Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez dwie strony. 2. Należność za odebrany bez usterek i wad przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr:...w terminie 14 dni po sprawdzeniu kompletności dostawy. 3.Koszt dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca czyli dostawca. 1.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości dostarczenia samochodu do odbioru w terminie 2 dni przed terminem odbioru wynikającym z umowy. 2.Odbiór jakościowy pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu, a Dostawca zobowiązany jest w terminie 10 dni do ich usunięcia i zgłoszenia ponownego na piśmie gotowości do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji...: 2.W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni usunąć wady lub usterki, a na czas usuwania usterek dostarczy Zamawiającemu pojazd zastępczy. 7 Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach a) a odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy odsetki ustawowe od ryczałtowego wynagrodzenia brutto w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki; c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % 19

20 wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w podanych przypadkach a) Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto 3.W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego 4.Kary umowne,dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy. 5.Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w Umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. 2. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy strony będą rozwiązywały w drodze polubownej, ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sadom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Niniejsza Umowa może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 10. Niniejszą Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po dwie dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Integralna częścią umowy jest : 1) załącznik nr 1 siwz 2) załącznik nr 2 oferta Wykonawcy 20

21 21

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy STAROSTWO OWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL OFERTA Ja(My) niżej podpisany(i)... działając w imieniu i na rzecz......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej Nr dz. 380 i 254 w Naczęsławicach. Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-24/

Załącznik Nr 1 A/R-24/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja 9 83-400 Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO NA DRUK, REDAGOWANIE I DYSTRYBUCJĘ BIULETYNU RADY I BURMISTRZA MIASTA WIEŚCI Z RATUSZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo