SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z )"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( S I W Z ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej euro,a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem Nazwy i kody zamówienia według CPV : Zatwierdził : Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz Świerzawa, dnia 12 listopad 2009 r. Adres: Gmina Świerzawa z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Świerzawa, ul.plac Wolności nr 60, tel. (075) , fax (075)

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2

3 ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający : Gmina Świerzawa Adres Zamawiającego : Świerzawa, Plac Wolności 60, tel. (075) ,fax. (0 75) , ; strona internetowa Regon oraz NIP ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.Nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r. ze zm.) prowadzone w trybie art przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem 2.Nazwy i kody zamówienia według CPV : (inne samochody pasażerskie ) 3.Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Samochód wielofunkcyjny osobowy fabrycznie nowy do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki 2. Silnik wysokoprężny 3. Moc silnika pow. 115 KM 4. Ładowność 9 osób 5. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - immobilizer 6. Wyposażenie wewnętrzne: - wspomaganie układu kierowniczego - opony zimowe komplet z felgami stalowymi - przednia szyba podgrzewana - system parkowania parktronic - czujniki z osprzętem 7. Wyposażenie wewnętrzne : - ABS + ASR + EDS + MSR - klimatyzacja dwustrefowa - przednie szyby sterowane elektrycznie - szyby boczne przyciemniane - dodatkowe ogrzewanie postojowe - światła przeciwmgielne przednie - lusterka boczne sterowane elektrycznie - centralny zamek sterowany pilotem - filtr przeciwpyłowy kabiny - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 3

4 - obrotomierz - dodatkowe gniazdo zasilania 12 V w kabinie - instalacja radiowa CD z antena i dwoma głośnikami - oświetlenie przedziału ładunkowego - tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - suwane drzwi boczne - regulacja wysokości reflektorów - kolory wszystkie (pożądany srebrny metalik o ile nie wymaga dopłaty ) - koło zapasowe - gaśnica - trójkąt odblaskowy 8.Zakres budowy: - podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną gumową, antypoślizgową - tapicerowany przedział pasażerski - podsufitka welurowa - tapicerowanie schowka nad kabiną kierowcy - szyby boczne przyciemniane - przesuwane okno dla pasażerów - 2 potrójne zestawy foteli z regulacją oparcia, pasy bezwładnościowe trzypunktowe - trzeci rząd siedzeń składany i demontowany - dodatkowa przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz dorosłej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ) i zamocowaniu pasami wózka o długości min. 1,45 m. - zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa, pojemnik na pasy) - najazdy do wprowadzania wózka do pojazdu - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych - przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne - fotel kierowcy z regulacją wysokości - wycieraczka tylnej szyby - zbiornik paliwa 80 litrów - podwójny przedni fotel pasażera - kierunkowskazy w kolorze białym 9.. Świadectwo homologacji pojazdu 10. Pakiet ubezpieczeniowy, oznaczenie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

5 ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wymagany bezwzględny termin realizacji zamówienia do dnia 28 grudnia 2009r. 4. Gwarancja jakości na cały przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy ( dotyczy również podzespołów mechanicznych ) liczona od dnia podpisania końcowego protokołu należytego wykonania i przekazania do Zamawiającego. ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP. Warunkiem postępowania jest 1) Zrealizowanie co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze oraz o podobnej wartości 2.Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków : 1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia 2) nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP następujących dokumentów : 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty. 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczejwystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów : 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług o okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz dat 5

6 wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie ( zał. nr 2 do oferty ) Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami bądź protokołami odbioru. 3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego : 1).Świadectwo autoryzacji producenta 4. W/w dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienna pieczątką ) w języku polskim.jeżeli nie ma ogólnodostępnego tłumaczenia w/w dokumentów, Wykonawca powinien je przetłumaczyć na język polski. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum ), zgodnie z art. 23 w związku z art.141 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający żąda : 1) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie 2) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkc.1 ppkt 1-2.Dokumenty wymienione w pkcie 2 i 3 składane mogą być wspólnie i takiej będą podlegać ocenie.wadium wnoszone jest przez konsorcjum 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum; 4) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum 5) umowa, o której mowa wyżej,winna zawierać w szczególności : oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń 6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich to dokumenty mogą być składane. ( Dz. U. Nr 87 poz.605 ze zm. ) ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻĘ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,drogą elektroniczną lub faksem. 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionych przypadkach szczególności braku adresu Wykonawców umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego 4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 5. Adres strony internetowej Zamawiającego:www.bip.swierzawa.pl 6. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna i faksem. 7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres owy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem 9. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczna lub za pomocą faksu 6

7 będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom 11.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia w sprawach dotyczących procedury przetargowej Pani Marianna Główka tel. (75) lub (75) oraz w sprawach dotyczących dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Eugeniusz Lebiedź tel. (75) w Porozumiewanie się z Wykonawców z uprawnionymi pracownikami odbywać się może codziennie wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:oo 15:oo pod numerem tel. (75) lub (075) W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności. ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do SWIZ. 2. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych. 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. 5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron nie zapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę. 7. Upoważnienie (pełnomocnictwo ) do podpisania musi być dołączone do oferty, o ile wynika ono Z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być przedstawione w formie oryginału. 8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Wykonawca,składając ofertę może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i jako część zastrzeżona oferty Wszystkie strony części zastrzeżonej oferty i części jawnej oferty muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11.Oferta musi być złożona w opakowaniu : nieprzejrzystym, zamkniętym; i kopercie opisanej w następujący sposób : 7

8 Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów oraz fax w przypadku posiadania. 12. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać dostarczyć do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 10,00 13.Zmiana i wycofanie oferty : 1)Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 2)powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem zmiana lub wycofanie.do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania Wykonawcy. 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć spiętą w jeden dokument, w zamkniętej w sposób trwały kopercie, oznaczonej Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem z dopiskiem Nie otwierać przed 23 listopada 2009 r. godz. 10,15 należy wnieść do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa, Plac Wolności 60 - sekretariat Burmistrza pok.nr 9 I piętro lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie do dnia 23 listopada 2009r. do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust.6 PZP. 4. Otwarcie ofert : 1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 listopada 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa., Świerzawa, Plac Wolności 60 pokój nr 5 I piętro 2) otwarcie ofert jest jawne 3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający poda zebranym nazwy firm oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz stawki podatku VAT w dniu upływu terminu składania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu oferty. 2.Cena oferowana powinna być podana następująco : 1) łączna cena netto (bez VAT ) 2) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT ) 3) łączna cena brutto (z Vat ) 3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT ) 8

9 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej,według formuły : Cn/Cbx100x100 +ilość punktów,gdzie Cn najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych Cb cena oferty rozpatrywanej 100 wskaźnik stały 100% znaczenie kryterium ceny 4.Cena brutto ( z VAT )oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze) 5.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający ma prawo poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wyłącznie wymienione i w sposób określony w art. 87 PZP. 6.Wszystkie inne omyłki rachunkowe lub błędy popełnione w obliczeniu ceny, skutkować będą odrzuceniem oferty. ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w PLN. ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTRÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPSOBU OCENY OFERT 1.Przy wyborze oferty, spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się wyłącznie następującym kryterium: cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia [łącznie podatkiem Vat ] -100 % Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium jak poniżej: 2. Obliczanie ilości punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości ROZDZIAŁ XVIII. INFROMACJE O FORMALNOŚCIACH,JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający zawiera umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 3 do nin. instrukcji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,o których mowa w art. 93 ust.1 PZP. ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY. Wzór umowy jest przedstawiony jako załącznik nr 3 do oferty. 9

10 ROZDIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej w procedurze powyżej euro. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art PZP. ROZDIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 5.Zamawiajacy nie przewiduje zmian umowy Świerzawa,dnia 12 listopada 2009 r. Z a t w i e r d z i ł : Integralną częścią niniejszej siwz są : 1) zał. Nr 1 formularz oferty wraz z załącznikami a) oświadczenie zgodne z art.24. zał. Nr 1 b) wykaz zrealizowanych zamówień zał. Nr 2 2) projekt umowy zał. nr 3 10

11 FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI 11

12 FORMULARZ Załącznik nr 1 do siwz... (pieczątka wykonawcy) Gmina Świerzawa O F E R T A 1.Odpowiadając na ogłoszenie w trybie" przetarg nieograniczony na realizację dostawy : Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem z zakresem rzeczowym i na zasadach finansowania uszczegółowionych w stosownych punktach instrukcji dla oferentów 2.oferuję wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za kwotę Cena ryczałtowa brutto... złotych słownie....złotych w tym podatek vat... złotych Cena ryczałtowa netto... złotych słownie...złotych 3. proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin rozpoczęcia jako niezwłoczny po podpisaniu przez Zamawiającego umowy... oraz termin zakończenia do Na wykonany cały przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości na okres...miesięcy, liczonej od momentu odbioru końcowego tj. przekazania przedmiotu zamówienia, oraz rękojmi za wady fizyczne na okres... miesięcy - liczonej równocześnie z gwarancją jakości i od tego samego momentu 5. oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 6. oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, w tym szczególnie do określenia ceny ofertowej. 7.- spełniam wymogi art. 22 ust.1 ustawy z r. prawo zamówień publicznych, co potwierdzam stosownym oświadczeniem wraz z dokumentami, które załączam do oferty, 8. oświadczam, że projekt umowy : został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie */ 12

13 . 9.oświadczam, że w cenie, o której mowa w pkt.1 ujęty został pełny zakres czynności dostawy. 10. oświadczam, że złożona oferta jest ważna do czasu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do włącznie, 11. oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty są kompletne i zgodne z prawdą, zostały ponumerowane wraz z załącznikami, spięte w jeden dokument składający się z... kolejnych stron. integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: ( może być na oddzielnej kartce) (miejscowość i data) (podpis wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić 13

14 załącznik nr 1 do oferty (pieczęć wykonawcy) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm ). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmie oświadczam, że: 1) spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: Art O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie 14

15 przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko i podpis)... Podpisano (imię, nazwisko i podpis) (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 15

16 nazwa wykonawcy... adres... tel/fax... DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY załącznik nr 2 (do oferty) Oświadczam, że moja Firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat tj.x r. do X r. między innymi niżej wymienione zamówienia dotyczące realizacji usług, o których mowa w instrukcji dla wykonawców, a które są warunkiem uczestnictwa w postępowaniu L p Nazwa przedmiotu zamówienia, jego krótki opis z danymi technicznymi, adres Całkowita wartość zadania / [w tys. z] Okres realizacji wg - umowy - faktycznie Numer dokumentu potwierdzający należyte wykonanie zamówienia w załączeniu Nazwa zamawiającego - adres - telefon rozpoczęcie zakończenie W przypadku, kiedy oferent był podwykonawcą, należy wpisać literę p w kolumnie 3 a w kolumnie 2 podać zakres zrealizowanego zamówienia tylko przez oferenta. Oświadczam, że wyżej wymienione zamówienia wykonałem z należytą starannością i w okresie X.2006 r. do X.2009 r. żadnemu z zamawiających nie została wyrządzona szkoda będąca następstwem wykonania zamówień z nienależytą starannością lub ich nie wykonania. Oświadczenie potwierdzam załączonymi dokumentami.... data. (podpis wykonawcy ) 16

17 - p r o j e k t - - załącznik nr 3 (do oferty U M O W A Nr 16/2009 Zawarta w dniu... w Świerzawie p o m i ę d z y: Gminą Świerzawa z siedziba Świerzawa ul. Plac Wolności 60 posiadającą Regon oraz NIP zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Pana Józefa Kołcza przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Pana Andrzeja Chodyry a firmą,...z siedzibą... posiadającą wpis do... reprezentowanym przez...posiadający NIP...Regon... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : 1 1.Na podstawie przeprowadzonego postępowania zgodnie z art PZP w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do Wykonania następującą dostawę : Zakup mikrobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.Samochód wielofunkcyjny osobowy fabrycznie nowy do przewozu osób niepełnosprawnych najazdem na wózek inwalidzki 2.Silnik wysokoprężny 3.Moc silnika pow. 115 KM 4.Ładowność 9 osób 5.Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - immobilizer 6.Wyposażenie wewnętrzne: - wspomaganie układu kierowniczego - opony zimowe komplet z felgami stalowymi - przednia szyba podgrzewana - system parkowania parktronic - czujniki z osprzętem 7.Wyposażenie wewnętrzne : - ABS + ASR + EDS + MSR - klimatyzacja dwustrefowa - przednie szyby sterowane elektrycznie - szyby boczne przyciemniane - dodatkowe ogrzewanie postojowe z 17

18 - światła przeciwmgielne przednie - lusterka boczne sterowane elektrycznie - centralny zamek sterowany pilotem - filtr przeciwpyłowy kabiny - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - obrotomierz - dodatkowe gniazdo zasilania 12 V w kabinie - instalacja radiowa CD z antena i dwoma głośnikami - oświetlenie przedziału ładunkowego - tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - suwane drzwi boczne - regulacja wysokości reflektorów - kolory wszystkie (pożądany srebrny metalik o ile nie wymaga dopłaty ) - koło zapasowe - gaśnica - trójkąt odblaskowy 8.Zakres budowy: - podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną gumową, antypoślizgową - tapicerowany przedział pasażerski - podsufitka welurowa - tapicerowanie schowka nad kabiną kierowcy - szyby boczne przyciemniane - przesuwane okno dla pasażerów - 2 potrójne zestawy foteli z regulacją oparcia, pasy bezwładnościowe trzypunktowe - trzeci rząd siedzeń składany i demontowany - dodatkowa przestrzeń ładunkowa umożliwiająca przewóz dorosłej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ) i zamocowaniu pasami wózka o długości min. 1,45 m. - zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa, pojemnik na pasy) - najazdy do wprowadzania wózka do pojazdu - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych - przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne - fotel kierowcy z regulacją wysokości - wycieraczka tylnej szyby - zbiornik paliwa 80 litrów - podwójny przedni fotel pasażera - kierunkowskazy w kolorze białym 9. Świadectwo homologacji pojazdu 10.Pakiet ubezpieczeniowy, oznaczenie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2.Przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce oraz wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia. 4. Na przedmiot umowy Dostawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu zdawczoodbiorczego,wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczenia do ruchu pojazdu objętego 18

19 niniejszą umową oraz książką gwarancji. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się jako termin bezwzględnie wymagany : 1) do dnia 28 grudnia 2009r. 2) Odbiór dostawy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Łączne ryczałtowe wynagrodzenie brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości...złotych słownie :... w tym podatek VAT w wysokości... złotych cena netto w wysokości... słownie złotych... 2.Cena za dostawę jest cena ryczałtową i nie ulegnie zmianie Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez dwie strony. 2. Należność za odebrany bez usterek i wad przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr:...w terminie 14 dni po sprawdzeniu kompletności dostawy. 3.Koszt dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca czyli dostawca. 1.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości dostarczenia samochodu do odbioru w terminie 2 dni przed terminem odbioru wynikającym z umowy. 2.Odbiór jakościowy pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu, a Dostawca zobowiązany jest w terminie 10 dni do ich usunięcia i zgłoszenia ponownego na piśmie gotowości do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji...: 2.W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni usunąć wady lub usterki, a na czas usuwania usterek dostarczy Zamawiającemu pojazd zastępczy. 7 Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach a) a odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy odsetki ustawowe od ryczałtowego wynagrodzenia brutto w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki; c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % 19

20 wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w podanych przypadkach a) Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto 3.W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego 4.Kary umowne,dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy. 5.Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w Umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. 2. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy strony będą rozwiązywały w drodze polubownej, ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sadom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Niniejsza Umowa może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 10. Niniejszą Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po dwie dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Integralna częścią umowy jest : 1) załącznik nr 1 siwz 2) załącznik nr 2 oferta Wykonawcy 20

21 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Stawiski, dnia 04.02.2008r. Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo