Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie"

Transkrypt

1 ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza Olsztyn tel. (0-89) fax. (0-89) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie Przedmiotowe post powanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustaw, o warto ci szacunkowej nie przekraczaj cej kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. OLSZTYN WRZESIE

2 Cz I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj cego. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa; ul. Cha ubi skiego 3 A NIP: Oddzia Regionalny w Olsztynie Olsztyn, ul. Kasprowicza 1 (089) , Fax. (089) zaprasza do z enia ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie Cz II. Tryb udzielenia zamówienia. Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Cz III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka parterowego budynku gospodarczego oraz pi trowego, cz ciowo zawalonego budynku mieszkalnego w Komorowie przy ul. Cegielnianej Zakres prac obejmuje: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiaj cego wymaganej przepisami zgody w ciwego urz du na wykonanie robót rozbiórkowych, w tym wykonanie opracowa projektowych, z enie wniosków itp. W opracowaniu mo na wykorzysta postanowienie Starosty Ostrowskiego z dnia r.; 2) rozbiórk parterowego budynku gospodarczego z uprz tni ciem i wywiezieniem wszystkich materia ów z rozbiórki i zalegaj cych w pobli u budynku oraz uporz dkowanie trenu po prowadzonych robotach rozbiórkowych; 3) rozbiórk pi trowego budynku mieszkalnego z uprz tni ciem i wywiezieniem wszystkich materia ów z rozbiórki i zalegaj cych w pobli u budynku oraz uporz dkowanie trenu po prowadzonych robotach rozbiórkowych; 4) wszystkie koszty zwi zane z uzyskaniem zgody (pozwolenia) na rozbiórk, rozbiórk do poziomu min. 40 cm poni ej terenu oraz plantowaniem terenu w miejscu rozebranych budynków i uporz dkowaniem terenu dzia ki nr 1956 w tym koszty utylizacji, wywiezienia i sk adowania materia ów z rozbiórki i znajduj cych si na terenie dzia ki. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte s we wzorze umowy stanowi cym za cznik nr 7 do SIWZ. 4. Materia y pomocnicze do realizacji zamówienia zawieraj : 1) dokumentacja budynków w tym: zdj cia - 4 szt., uproszczona inwentaryzacja budynków - 2 szt., szkic sytuacyjny; 2) kopia wniosku o pozwolenie na rozbiórk z dnia r. oraz postanowienia Starosty Ostrowskiego z dnia r.; 5. Roboty wykonywane musz by prowadzone w sposób bezpieczny, najmniej uci liwy dla mieszka ców osiedla. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owej analizy dokumentów za czonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej, celem uwzgl dnienia w z onej ofercie kosztów wszystkich robót i czynno ci, które s przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest nale yta staranno przy realizacji zobowi za umowy; 2

3 3) ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane b przez Zamawiaj cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 4) okre lenie przez Wykonawc telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale niezb dnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 5) Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez Wykonawc podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; 6) Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowi zany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadaj cych si do wykorzystania w miejscach zorganizowanego sk adowania odpadów zgodnie z Ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U poz. 21 z pó n. zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Ochrony rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z pó n. zm.). 7. Nazwy i kody dotycz ce przedmiotu zamówienia okre lone we Wspólnym S owniku Zamówie (CPV): : roboty rozbiórkowe; : roboty w zakresie usuwania gruzu; : us ugi in ynieryjne w zakresie projektowania. 8. Wykonawca mo e powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskaza w ofercie cz (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Cz IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie nale y wykona w terminie: 90 dni od dnia podpisania umowy. Cz V. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotycz ce: 1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i do wiadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu: 1) warunek udzia u w post powaniu w zakresie posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania: nie dotyczy, ocena spe nienia tego warunku b dzie dokonana na podstawie za czonego do oferty wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2) warunek posiadania wiedzy i do wiadczenia: nie dotyczy, ocena spe nienia tego warunku b dzie dokonana na podstawie za czonego do oferty wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 3) warunek dysponowania odpowiednim potencja em technicznym: nie dotyczy, ocena spe nienia tego warunku b dzie dokonana na podstawie za czonego do oferty 3

4 wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 4) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spe niony, gdy Wykonawca wyka e si, e: a) dysponuje lub b dzie dysponowa co najmniej jedn osob posiadaj uprawnienia do kierowania robotami w specjalno ci: konstrukcyjno budowlanej; 5) warunek dotycz cy sytuacji ekonomicznej i finansowej: nie dotyczy, ocena spe nienia tego warunku b dzie dokonana na podstawie za czonego do oferty wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 3. Oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu Zamawiaj cy dokona na podstawie analizy za czonych do oferty o wiadcze i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z tre ci za czonych o wiadcze i dokumentów musi jednoznacznie wynika, i Wykonawca spe ni warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w cz ci V SIWZ w ust. 1 i Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, warunki w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mog spe nia cznie. 5. Wykonawca mo e polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Cz VI. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu. 1. Na potwierdzenie spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofert zobowi zany jest z : 1) wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu - za cznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu: 2) wykaz osób, które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) wiadczenie, e osoby, które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie, 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofert zobowi zany jest z : 1) wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - za cznik nr 3 do SIWZ, 4

5 oraz nast puj ce dokumenty potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia z post powania: 2) aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, 3) list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacj o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej za cznik nr 6 do SIWZ. 3. Je eli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, e b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci poprzez przedstawienie pisemnego zobowi zania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz ci VI SIWZ w ust. 2: 1) pkt 2) - sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci; 9. W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez Wykonawc maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do w ciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu. 10. Zamawiaj cy da od Wykonawcy z enia wraz z ofert pe nomocnictwa (w formie orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie) lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisuj cej/podpisuj cym ofert, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy szym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 11. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o zamówienie, wówczas maj obowi zek ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pe nomocnictwo (w formie orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie) nale y za czy do oferty. Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiaj cy za da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców. 12. Dokumenty s sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez Wykonawc lub osob /osoby upowa nion /upowa nione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodno z orygina em". 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za zgodno z orygina em odpowiednio przez Wykonawc lub te podmioty. 5

6 14. Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi tpliwo ci co do jej prawdziwo ci. 15. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski. 16. Je eli Wykonawca nie do czy do oferty wymaganych o wiadcze i dokumentów lub z ich tre ci nie b dzie wynika, e zosta y spe nione warunki udzia u w post powaniu - z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiaj cy wykluczy Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Cz VII. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami. 1. Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj : 1) pisemnie na adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza Olsztyn lub 2) faksem na numer: lub ) drog elektroniczn : 2. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja nie czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagaj cych zachowania pisemno ci post powania. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami w zwi zku z tocz cym si post powaniem s : 1) w zakresie proceduralnym - Ewelina Gulewicz, tel , 2) w zakresie merytorycznym - Ireneusz Roman tel Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie, jednak nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. 6. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w cz ci VII SIWZ w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyja nie, Zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 7. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku o udzielenie wyja nie tre ci SIWZ. 8. Tre zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e Wykonawcom, którym przekaza SIWZ, bez ujawnienia ród a zapytania, a tak e zamie ci j na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 9. Zamawiaj cy nie przewiduje organizowania zebra z Wykonawcami w celu wyja nienia tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ. 6

7 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian SIWZ Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a tak e zamieszcza j na stronie internetowej. 11. Wszelkie modyfikacje, uzupe nienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równie pytania Wykonawców wraz z wyja nieniami staj si integraln cz ci SIWZ i b wi ce przy sk adaniu ofert. Cz VIII. Wymagania dotycz ce wadium. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium. Cz IX. Termin zwi zania ofert. 1. Sk adaj cy ofert Wykonawca jest ni zwi zany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed termin zwi zania ofert, z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert, zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni 60 dni. 4. Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w cz ci IX SIWZ w ust. 3, nie powoduje utraty wadium. 5. Przed enie terminu zwi zania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert. Je eli przed enie terminu zwi zania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego przed enia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. Cz X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Ka dy Wykonawca zobowi zany jest zapozna si dok adnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa ofert zgodn z jej postanowieniami. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. 3. Wykonawca mo e z jedn ofert. 4. W Formularzu oferty nale y poda cen ofertow brutto za wykonanie zamówienia. 5. Do oferty nale y równie za czy wszystkie wymagane o wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 6. Oferta powinna zawiera nast puj ce dokumenty i o wiadczenia: 1) formularz oferty - za cznik nr 1 do SIWZ; 2) wiadczenia oraz dokumenty, o których mowa w cz ci VI SIWZ; 3) dokument lub dokumenty, z których b dzie wynika uprawnienie do podpisania oferty; 4) Pe nomocnictwo w przypadku z enia oferty przez pe nomocnika oraz pe nomocnictwo z art. 23 Pzp - w formie orygina u, b kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez notariusza. 7. Za czniki do oferty: o wiadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, sporz dzone przez 7

8 Wykonawc, winny zawiera informacje i dane wymagane przez Zamawiaj cego i powinny by sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiaj cego wzorcami (za cznikami do SIWZ). 8. Oferta oraz wszystkie wymagane za czniki: o wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, wymagaj podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upowa nionej / upowa nionych do podpisywania oferty, pe nomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno by do czone do oferty. 9. ony podpis winien by czytelny, tj. umo liwiaj cy odczytanie imienia i nazwiska podpisuj cego, a je eli w asnor czny znak jest nieczytelny musi by uzupe niony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego mo na odczyta imi i nazwisko osoby/osób podpisuj cej/podpisuj cych ofert. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós poprawki winny by parafowane przez osob /osoby podpisuj /podpisuj ce ofert. 11. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu maj by po wiadczone lub potwierdzone za zgodno z orygina em odpowiednio: przez osob /osoby uprawnion /uprawnione lub upowa nion /upowa nione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany w z onej ofercie lub j wycofa, pod warunkiem, e uczyni to przed terminem sk adania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj formy pisemnej. Zmiany dotycz ce tre ci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta nale y opatrzy napisem ZMIANA. Pisemne o wiadczenie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie nale y opatrzy napisem WYCOFANIE. 13. Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej w j zyku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze albo r cznie d ugopisem. 14. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty by y kolejno ponumerowane i z czone w sposób uniemo liwiaj cy jej dekompletacj. 15. Ofert wraz ze wszystkimi za cznikami: o wiadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, nale y umie ci w zamkni tej kopercie. Kopert zewn trzn nale y zaadresowa oraz opisa wed ug poni szego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i adres Zamawiaj cego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza Olsztyn Adres na który nale y sk ada oferty: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza Olsztyn Oferta na: Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie Nie otwiera przed: r. godz. 11:00 8

9 16. Wykonawca, sk adaj c ofert mo e zastrzec, e nie mog by udost pniane znajduj ce si w jego ofercie informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz z pó n. zm.) przez tajemnic przedsi biorstwa rozumie si nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto gospodarcz, co do których przedsi biorca podj niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci. Zastrze enie winno by wówczas dokonane poprzez z enie oferty w dwóch cz ciach opisanych jako cz jawna oferty i cz tajna oferty. Oferta ona bez podzia u na cz ci jawn i tajn jest oferta jawn. Wykonawca nie mo e zatrze informacji podawanych do publicznej wiadomo ci podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Cz XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert. 1. Ofert wraz ze wszystkimi wymaganymi za cznikami: o wiadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, nale y z w terminie do r., do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiaj cego w pokoju nr 113 (kancelaria). 2. Otwarcie ofert nast pi w dniu r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaj cego w pokoju nr 236 ( wietlica). 3. Otwarcie ofert nast pi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Informacje, o których mowa w cz ci XI SIWZ w ust. 4, Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Cz XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Zaoferowana cena stanowi wynagrodzenie rycza towe, obowi zuj ce do ko ca realizacji pe nego zakresu rzeczowego zadania. 2. Wykonawca ma obowi zek zapoznania si z terenem budowy oraz innymi warunkami i utrudnieniami, w jakich przyjdzie mu realizowa zamówienie. W cenie oferowanej nale y uwzgl dni ryzyko zwi zane z rycza towym charakterem wynagrodzenia. 1. Przez cen ofertow brutto za wykonanie zamówienia nale y rozumie cen w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97, poz z pó n. zm.). 2) Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest cen zawieraj obowi zuj cy podatek VAT i winna uwzgl dnia warunki umowy oraz obejmowa wszystkie koszty zwi zane z realizacj zamówienia, opisanego w cz ci 3 SIWZ. 3) Prace rozbiórkowe podlegaj opodatkowaniu stawk podstawow. 4) W dniu og oszenia post powania stawki podatku od towarów i us ug VAT wynosz : a) roboty rozbiórkowe 23%, b) opracowanie dokumentacji projektowej 23% zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2004 r. nr 9

10 54 poz. 535 z pó n. zm.). 5) Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci si do wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko ceny. 6) Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, we mie pod uwag obiektywne czynniki, w szczególno ci oszcz dno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonywania zamówienia dost pne dla wykonawcy oraz wp yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów. 7) Zamawiaj cy odrzuca ofert wykonawcy, który nie z wyja nie lub, je eli dokonana ocena wyja nie potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cz XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty b oceniane wed ug jedynego kryterium, którym jest cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiaj cy za najkorzystniejsz ofert uzna ofert niepodlegaj odrzuceniu o najni szej cenie ofertowej brutto za wykonanie zamówienia, która tym samym uzyska najwi ksz liczb punktów. Pozosta e oferty zostan ocenione jako iloraz najni szej ceny spo ród ofert niepodlegaj cych odrzuceniu i ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej. Wynik zostanie przedstawiony w punktach. Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia zostan przyznane wg poni szego wzoru: najni sza cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia C = x 100 cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej 2. Obliczenia b prowadzone z dok adno ci do 2 miejsc po przecinku. 3. Je eli Wykonawca z y ofert, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Cz XIV. Informacje o formalno ciach, jakie powinny by dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawc, który przed y najkorzystniejsz ofert z punktu widzenia kryterium przyj tego w SIWZ, z uwzgl dnieniem postanowie wynikaj cych z tre ci SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 2. Umowa zostanie zawarta, z zastrze eniem art. 183 ustawy, w terminie: 1) nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli to zawiadomienie zosta o przes ane faksem lub mailem; 2) nie krótszym ni 10 dni je eli zosta o przes ane w inny sposób. 3. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminów, o których mowa w ust. 2, je eli: 1) ono tylko jedn ofert ; 2) nie odrzucono adnej oferty; 10

11 3) nie wykluczono adnego wykonawcy; 3. W przypadku wyboru oferty z onej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców. 4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak równie o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalno ciach, jakie winny zosta dope nione w celu zawarcia umowy. Cz XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Cz XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 1. Istotne postanowienia umowy okre la wzór umowy stanowi cy za cznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega uniewa nieniu w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zwarte w SIWZ. 4. Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc b prowadzone wy cznie w z otych polskich (PLN). 5. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo dokonania nast puj cych zmian postanowie zawartej umowy: 1) Zamawiaj cy dopuszcza nieistotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w tym zmiany korzystne dla Zamawiaj cego, które nie wp ywaj na warunki zamówienia i tre oferty. Przez nieistotne Zamawiaj cy rozumie takie zmiany, i wiedza o nich na etapie post powania o udzielenie zamówienia nie wp yn aby na kr g podmiotów ubiegaj cych si o zamówienie, czy te na wynik post powania. 2) Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmiany umowy w przypadku zdarze losowych, niezale nych od stron umowy mieszcz cych si w granicy zwyk ego ryzyka zwi zanego z ich dzia alno ci. Skutkiem tych zmian umowy mo e by zmiana terminu realizacji umowy. 3) Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmiany umowy w przypadku wyst pienia zmian cych nast pstwem dzia ania organów administracji, w szczególno ci przekroczenie zakre lonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole, itp. W przypadku wyst pienia takich okoliczno ci termin wykonania umowy mo e ulec odpowiedniemu przed eniu, o czas niezb dny do zako czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale yty, nie d ej jednak ni o okres trwania tych okoliczno ci. 4) Gdy zmiana w zakresie robót spowoduje konieczno zaniechania cz ci robót (niewykonane w trakcie umowy), Wykonawcy nie przys uguje prawo do otrzymania za nie wynagrodzenia. 5) Wykonawca mo e przed termin wykonania przedmiotu umowy o czas opó nienia, je eli takie opó nienie jest lub b dzie mia o wp yw na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: zawieszenia robót przez zamawiaj cego, szczególnie niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych; si y wy szej (zdarzenia zewn trznego, niemo liwego do przewidzenia i niemo liwego do zapobie enia, którego wyst pienie nie jest wynikiem 11

12 dzia ania Wykonawcy). 6) Wykonawca mo e domaga si przed enia terminu realizacji zamówienia, je li polecono mu zbadanie przyczyny wady, za któr nie jest odpowiedzialny. 7) Wszelkie zmiany w tre ci umowy wymagaj pisemnego uzasadnienia. Cz XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przys uguj rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI ustawy. 2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys uguj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci: 4) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu; 5) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia; 6) odrzucenia oferty odwo uj cego. 4. Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania. 5. Odwo anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo awczej stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do s du. Cz XVIII. Opis cz ci zamówienia, je eli Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. Cz XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiaj cy zawrze umow ramow. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Cz XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych do niniejszego post powania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Cz XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. Cz XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj cego. 1. Adres poczty elektronicznej: 2. Adres strony internetowej Zamawiaj cego: 12

13 Cz XXIII. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze w walutach obcych. Cz XXIV. Informacj o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Cz XXV. Wysoko zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. Cz XXV. Wymagania zwi zane z realizacj zamówienia, dotycz ce art. 29 ust. 4 ustawy. Zamawiaj cy nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymaga, dotycz cych art. 29 ust. 4 ustawy. Cz XXVI. Wykaz za czników do SIWZ Za czniki sk adaj ce si na integraln cz specyfikacji: 1. Formularz oferty za cznik nr 1 do SIWZ. 2. O wiadczenie wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu - za cznik nr 2 do SIWZ. 3. O wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia za cznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz osób - za cznik nr 4 do SIWZ. 5. O wiadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnie za cznik nr 5 do SIWZ. 6. Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej albo informacja o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej za cznik nr 6 do SIWZ. 7. Projekt umowy za cznik nr 7 do SIWZ. 8. Dokumentacja budynków w tym: zdj cia - 4 szt., uproszczona inwentaryzacja budynków - 2 szt., szkic sytuacyjny za cznik nr 8 do SIWZ. 9. Kopia wniosku o pozwolenie na rozbiórk z dnia r. oraz postanowienia Starosty Ostrowskiego z dnia r. za cznik nr 9 do SIWZ. 13

14 Za cznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Wykonawca wpisany do: Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS* Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* (dotyczy osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz ) tel.... fax Regon... NIP... Nr konta: Oferta na: rozbiórk budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie wraz z uzyskaniem zgody w ciwego urz du na wykonanie tych rozbiórek. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okre lonych w SIWZ za cen ofertow brutto za wykonanie zamówienia: (s ownie:.) w tym: 1) dokumentacja projektowa oraz uzyskanie w imieniu Zamawiaj cego wymaganej zgody:.. (s ownie: ) 2) wykonanie rozbiórki budynków wraz z uporz dkowaniem terenu, wywiezieniem i utylizacj materia ów z rozbiórki:... (s ownie:..) 4. Zamówienie zrealizujemy w terminie: 90 dni od dnia podpisania umowy. 14

15 5. wiadczamy, e udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: zgodnie z SIWZ. 6. Warunki p atno ci zgodne z ustanowionymi w zamówieniu. 7. wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez okres 30 dni od up ywu terminu sk adania ofert. 8. wiadczamy, e zapoznali my si z tre ci SIWZ i akceptujemy j bez zastrze. 9. wiadczamy, e akceptujemy warunki za czonego do SIWZ wzoru umowy i zobowi zujemy si do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 10. wiadczamy, e wycena przedmiotu umowy uwzgl dnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki zwi zane z realizacj zamówienia i obejmuje ca y zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 11. wiadczamy, e powierzamy* / nie powierzamy* podwykonawcom nast puj cej cz ci (zakresu) oferowanego zamówienia Za cznikami do sk adnej oferty s : 1) 2)... 3) 4) Oferta zawiera:... stron. *niepotrzebne skre li czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy 15

16 Za cznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... wiadczenie Wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu w post powaniu na: rozbiórk budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie. wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy 16

17 Za cznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w post powaniu na: rozbiórk budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie. wiadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe niania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy 17

18 Za cznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób, które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami L.p. Imi i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nr uprawnie ) Do wiadczenie (lata pracy w zawodzie) i wykszta cenie Zakres wykonywanych czynno ci w przedmiotowym zamówieniu Forma dyspozycji dysponuj */ 1. dysponowa * dysponuj */ 2. dysponowa * *niepotrzebne skre li Za czam o wiadczenie*/o wiadczenia* o posiadaniu wymaganych uprawnie przez ww. osob */osoby*, która*/które* b dzie*/b uczestniczy w wykonaniu zamówienia. *niepotrzebne skre li W przypadku, gdy Wykonawca poda informacje o osobach, którymi b dzie dysponowa musi do czy do oferty pisemne zobowi zanie (o wiadczenie) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z przed onego dokumentu musi wynika sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc, przy wykonaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki b dzie czy Wykonawc z innym podmiotem, zakres i okres udzia u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy 18

19 Za cznik nr 5 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnie wiadczam e osoba*/osoby*, która*/które* b dzie*/b * uczestniczy w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami w specjalno ci: konstrukcyjno budowlanej. *niepotrzebne skre li czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy 19

20 Za cznik nr 6 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... 1)* wiadczenie Wykonawcy wiadczam, e nie nale do grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó niejszymi zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami). 2)* wiadczam, e nale do grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó niejszymi zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami). Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej: czytelny podpis lub podpis z piecz tk imienn osoby/osób miejscowo i data upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy * UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca NIE NALE Y do grupy kapita owej nale y skre li ramk oznaczon 2). W przypadku, gdy wykonawca NALE Y do grupy kapita owej nale y skre li ramk oznaczon 1) oraz wype ni list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej. 20

21 Za cznik nr 7 do SIWZ Wzór UMOWA Nr W dniu r. w Olsztynie pomi dzy Wojskow Agencj Mieszkaniow Warszawa, ul. Cha ubi skiego 3A Oddzia Regionalny Olsztyn ul. Kasprowicza 1, Olsztyn, zwan w dalszym ci gu umowy Zamawiaj cym, NIP , REGON reprezentowan przez: Pana Andrzeja SIEMO SKIEGO - Dyrektora a..., z siedzib..., zwanym w dalszym ci gu umowy Wykonawc dzia aj cym na podstawie..., NIP..., REGON..., reprezentowanym przez:.. zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci: 1 ZAKRES UMOWY 1. Zgodnie z wynikiem post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu...zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj ce na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki parterowego budynku gospodarczego oraz pi trowego budynku mieszkalnego w Komorowie przy ul. Cegielnianej, na dzia ce nr 1956, zwane w dalszej cz ci umowy przedmiotem umowy. 2. Zakres prac i robót budowlanych obejmuje: 1) w zakresie dokumentacji projektowych: uzyskanie w imieniu Zamawiaj cego wymaganej przepisami zgody w ciwego urz du na wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, w tym wykonanie opracowa projektowych, sporz dzeniem i z eniem wniosków na rozbiórk itp. przy uzyskiwaniu zgody na rozbiórk budynku mieszkalnego mo na wykorzysta posiadane przez Zamawiaj cego postanowienie Starosty Ostrowskiego z dnia r., 2) w zakresie budowlanych: rozbiórk parterowego budynku gospodarczego z uprz tni ciem i wywiezieniem wszystkich materia ów z rozbiórki i zalegaj cych w pobli u budynku oraz uporz dkowanie trenu po prowadzonych robotach rozbiórkowych, rozbiórk pi trowego budynku mieszkalnego z uprz tni ciem i wywiezieniem wszystkich materia ów z rozbiórki i zalegaj cych w pobli u budynku oraz uporz dkowanie trenu po prowadzonych robotach rozbiórkowych, uporz dkowanie terenu dzia ki nr 1956 w tym utylizacji i sk adowania materia ów z rozbiórki i znajduj cych si na terenie dzia ki, 3) inne: wykonawca staje si w cicielem wszystkich materia ów i gruzu znajduj cych si na terenie dzia ki nr 1956, w tym pochodz cych z rozbiórki. 21

22 3. Wykonawca o wiadcza, e zapozna si z terenem budowy i uznaje to za wystarczaj podstaw do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca wykona zakres robót obj ty niniejsz umow zgodnie: - ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, - ofert z dnia.., 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. Strony ustalaj terminy realizacji umowy:. dni od daty podpisania umowy 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót z podzia em przedmiotu umowy na poszczególne etapy i elementy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem stanowi za cznik Nr 3 do umowy. 3. Zamawiaj cy mo e poleci Wykonawcy podj cie kroków dla przy pieszenia tempa robót, je eli tempo robót okre lone harmonogramem - za cznik nr 3 do umowy- zdaniem Zamawiaj cego, nie pozwoli na terminowe zako czenie robót. Wszystkie koszty zwi zane z podj tymi dzia aniami obci aj Wykonawc. 3 OBOWI ZKI STRON 1. Zamawiaj cy niniejsz umow zobowi zuje si do dokonania wymaganych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem robót, w szczególno ci: 1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; przekazanie nast pi na podstawie protoko u; 2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 3) dokonania odbioru przedmiotu umowy; 4) dokonania zap aty wynagrodzenia. 2. Wykonawca niniejsz umow zobowi zuje si wobec Zamawiaj cego do: 1) nale ytego, terminowego, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk budowlan, obowi zuj cymi normami, projektem budowlanym, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji umowy, ofert Wykonawcy, SIWZ, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowi zuj cymi przepisami prawa i do usuni cia wszystkich wad wyst puj cych w tym przedmiocie w okresie gwarancji jako ci/r kojmi za wady fizyczne. 2) zapewnienia na czas trwania rozbiórki nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osob posiadaj w ciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru autorskiego; 3) zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych, niezb dnych do nale ytego i terminowego wykonania robót; 4) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami i osi gni ciami wspó czesnej wiedzy techniczno-budowlanej, PN i BN obowi zkowymi do stosowania jak i nie obowi zkowymi do stosowania, a dotycz cymi zakresu przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy (ustawa z dnia r. o normalizacji) oraz zgodnie z wymogami Prawa budowlanego art. 5 i innych przepisów w ciwych dla wykonania przedmiotu umowy, 5) umo liwienia Zamawiaj cemu w ka dym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót rozbiórkowych oraz innych okoliczno ci dotycz cych bezpo redniej realizacji przedmiotu zamówienia, 6) ponoszenia pe nej odpowiedzialno ci za prace, które wykonuj podwykonawcy, 7) ubezpieczenia budowy i robót z tytu u szkód, które mog zaistnie w zwi zku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno ci cywilnej oraz nast pstw nieszcz liwych wypadków, dotycz cych pracowników i osób trzecich, które to wypadki mog powsta w zwi zku z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi w warto ci rzeczywistej; 8) odpowiednie ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawców w okresie realizacji umowy: 22

23 9) zg oszenia przedmiotu umowy do odbioru ko cowego, uczestniczenia w czynno ciach odbioru i zapewnienie usuni cia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynno ciach przekazania przedmiotu umowy do u ytkowania, 10) dbania o nale yty stan i porz dek na terenie rozbiórki i terenie przyleg ym; 11) wykonania innych prac i czynno ci zwi zanych z przedmiotem umowy; 12) ponoszenie kosztów poboru wody, energii elektrycznej oraz innych mediów i kosztów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 4 ZLECENIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 1. Zamawiaj cy dopuszcza zlecenie cz ci robót, wskazanych w ofercie Wykonawcy, podwykonawcom. 2. Wykonawca wykona osobi cie ni ej wymieniony zakres robót:... Podwykonawca... wykona ni ej wymieniony zakres robót: Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub zaniechania jego w asnych pracowników. 4. Do zawarcia umowy o roboty rozbiórkowe przez Wykonawc z podwykonawc wymagana jest zgoda Zamawiaj cego w formie pisemnej. 5. Zamawiaj cy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc umowy z podwykonawc lub jej projektu, wraz z cz ci dokumentacji dotycz cej robót okre lonych w umowie lub projekcie, mo e zg osi na pi mie sprzeciw lub zastrze enia, co skutkuje nie wyra eniem zgody na zawarcie umowy. 6. Do zawarcia umowy przez podwykonawc z dalszym podwykonawc wymagana jest zgoda Zamawiaj cego i Wykonawcy; ustalenia ust. 5) stosuje si odpowiednio. 7. Umowy, o których mowa w ust. 4), 5), 6), powinny by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 8. Zawieraj cy umow z podwykonawc oraz Zamawiaj cy i Wykonawca ponosz solidarn odpowiedzialno za zap at wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powy ej, s niewa ne. 9. Zamawiaj cy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawc, której tre b dzie sprzeczna z tre ci umowy zawartej z Wykonawc oraz takiej, która nie b dzie przewidywa a mo liwo ci przekazywania wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty rozbiórkowe przez Zamawiaj cego bezpo rednio z faktur wystawionych przez Wykonawc. 10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawc, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawc bez zgody Zamawiaj cego oraz w przypadku nieuwzgl dnienia sprzeciwu lub zastrze do umowy, zg oszonych przez Zamawiaj cego zgodnie z ustaleniami ust. 5), Zamawiaj cy jest zwolniony z odpowiedzialno ci okre lonej w ust. 8). 11. W sytuacji okre lonej w ust. 10) Zamawiaj cemu przys uguj uprawnienia w postaci wstrzymania p atno ci nale no ci z tytu u realizacji umowy przez Wykonawc do czasu dostosowania warunków umowy do ustale okre lonych w niniejszym paragrafie oraz kary umowne okre lone w 11 ust. 1 pkt Wykonawca zobowi zany jest do sk adania w terminie 30 dni od wystawienia faktury Zamawiaj cemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawc, którego wierzytelno jest cz ci sk adow wystawionej faktury, o dokonaniu zap aty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera zestawienie kwot, które by y nale ne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zap aty przyjmuje si dat uznania rachunku podwykonawcy. 23

24 13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12), Zamawiaj cy zatrzyma z kolejnej nale no ci Wykonawcy kwot w wysoko ci równej nale no ci podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 14. Ustalenia ust. 12) i 13) stosuje si odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 15. Wykonawcy nie przys uguje prawo do przed enia terminu wykonania przedmiotu umowy z tytu u powo ania si na okoliczno wstrzymania p atno ci nale no ci przez Zamawiaj cego z powodów okre lonych w ust. 11), 13) i 14). 16. Nie zastosowanie si Wykonawcy do wymogów wynikaj cych z zapisów ust. 10), 12) i 14), upowa nia Zamawiaj cego do podj cia wszelkich niezb dnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustale niniejszego paragrafu, a do odst pienia od umowy z Wykonawc z winy Wykonawcy w cznie. 5 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Zamawiaj cy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: - bran a budowlana Inspektor nadzoru dzia a w granicach umocowania okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z pó n. zm.). 2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polece zwi zanych z jako ci i ilo ci robót, które s niezb dne do prawid owego oraz zgodnego z umow wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie b dzie kierownik budowy..., dzia aj cy w granicach umocowania okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z pó n. zm.). 4. Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia Zamawiaj cemu oraz wszystkim osobom przez niego upowa nionym dost pu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie lub gdzie przewiduje si wykonanie robót zwi zanych z realizacj przedmiotu umowy. 6 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie niniejszej umowy strony ustalaj wynagrodzenie w kwocie... z otych netto (s ownie:...z otych), brutto.. zgodnie z ofert Wykonawcy z post powania o udzieleniu zamówienia stanowi za cznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty i wydatki na realizacj przedmiotu zamówienia, jakie ponie mo e zamawiaj cy, w tym tak e koszty i wydatki na prace dodatkowe itp., ryzyko wyst pienia których w ka dym przypadku obci a Wykonawc. 3. Wykonawca jest p atnikiem podatku od towarów i us ug (VAT) nr NIP Zamawiaj cy jest p atnikiem podatku od towarów i us ug (VAT) nr NIP ROZLICZENIE 1. Zap ata wynagrodzenia odbywa si b dzie na podstawie faktur cz ciowych wystawionych za wykonane etapy i elementy robót okre lone harmonogramem rzeczowofinansowym realizacji robót, z uwzgl dnieniem potr ce wynikaj cych z umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiaj cego. 2. Podstaw wystawienia faktur cz ciowych przez Wykonawc b protoko y odbioru wykonanych robót podpisane przez upowa nionych przedstawicieli stron tj. inspektora nadzoru i kierownika budowy. 3. Suma zap aconych kwot wynagrodzenia, obj tych fakturami cz ciowymi, do czasu odbioru ko cowego nie mo e w adnym przypadku przekroczy 85% wynagrodzenia netto (warto netto umowy). 24

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Olga Rytel Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady udzielania zamówie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo