Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.:"

Transkrypt

1 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE z/s w ROGOŹNIKU tel. (0-32) ul. Węgroda 59 faks (0-32) Rogoźnik POLSKA Nr sprawy ZP/I/ 15 /2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1-go Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km Zatwierdzam: Dyrektor ( ) mgr inż. Józef Kupajski r. Przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity) zwanej dalej Ustawą. 1

2 ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Informacja dotycząca walut obcych Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Informacja dotycząca podwykonawców Pozostałe informacje. 11 2

3 WZORY FORMULARZY: 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych 4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 5. Wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia 6. Wzór umowy. Załącznikami do SIWZ są: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda Rogoźnik tel. (032) Fax. (032) , NIP Strona internetowa: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity), zwanej dalej ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie : I etapu chodnika po zachodniej stronie pasa drogowego wzdłuż drogi powiatowej 4713 S 1 Maja w miejscowości Strzyżowice w gminie Psary. Zakres budowy w I etapie obejmuje budowę odcinka chodnika wraz ze zjazdami do posesji o długości 150,0 mb i kanalizacji deszczowej o długości 165,5 mb, od budynku nr 96a (koniec opracowania projektu) do zjazdu przed budynkiem nr 110. Zakres robót obejmuje: - chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 166,50 m 2, - zjazdy do posesji z kostki czerwonej gr. 8 cm 58,50 m 2, - krawężniki betonowe 15 x 30 cm 97,0 mb, - krawężnik najazdowy 20 x 25 cm 53,0 mb, - kanalizacja z rur PVC dn 315 mm 49,0 mb, - kanalizacja z rur PVC dn 250 mm 116,50 mb, - kanalizacja z rur PVC dn 200 mm ( przykanaliki ) 9,0 mb. 2. Szczegółowy wykaz dokumentacji dla realizacji przedmiotowego zamówienia : Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza) wykonana przez Projektowanie i Nadzór w Budownictwie inż. Jerzy Musil Bytom, ul. Ostatnia 2c/3, a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, b) Przedmiar robót, c) Przekrój konstrukcyjny chodnika, d) Przekrój konstrukcyjny zjazdu, e) Profil podłużny kanalizacji, f) Plan sytuacyjny, g) Plan sytuacyjny chodnika, 3

4 h) Plan sytuacyjny odwodnienia, i) Mapa orientacyjna, j) Studnia rewizyjna, ł) Studzienka ściekowa. 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty w zakresie chodników Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej 5. Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia: 50 dni. Termin ten obejmuje również czasookres niezbędny na okres odbiorów po uprzednim zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez zamawiającego przystąpienia do odbioru. Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi nie później niż 14 dni przed terminem wykonania zamówienia. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej: 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, 5.2.Wykonali co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.3 Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 5.4 W celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia z wymaganą sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wysokość ceny ofertowej brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. Stwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków) dokumenty według formuły spełnia / nie spełnia 4

5 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia spełniania warunków (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył oświadczenie, - że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy Art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy oraz - że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 5 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ i potwierdził jego treść niżej wymienionymi dokumentami: 6.1.Aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.2 Aktualnymi (ą) : - zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającymi odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 Ustawy (karalność osób wskazanych w wymienionym przepisie), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (karalność podmiotów zbiorowych tj. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - nie dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.Wykazem wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania przynajmniej 3 robót branży drogowej o łącznym minimalnym zakresie : 300 m 2 chodnika, - Załącznik nr 3 do SIWZ UWAGA! Wartość dotyczy kwoty netto. 6.4.Wykazem osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj.: - co najmniej 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, dla której należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub w specjalności drogowej wraz z aktualnym potwierdzeniem przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, Osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za realizację zamówienia winna wykazać się 2 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Załącznik nr 4 do SIWZ 6.5.Polisą, lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 5

6 wykonaniem niniejszego zamówienia z wymaganą sumą gwarancyjną nie mniejszą niż ,00 zł. W przypadku oferty Wykonawców składających ofertę wspólnie sumy gwarancyjne polis lub innych dokumentów ubezpieczenia muszą stanowić łącznie powyższe kwoty 6.6.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.7.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6.8.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do ich reprezentowania albo reprezentowania ich i zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z nich musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. UWAGA! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz spełniać wymóg punktu INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej można przekazywać również za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Uważa się je za złożone w terminie jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza następujące osoby: - w sprawach merytorycznych (dotyczących przedmiotu zamówienia) i w sprawach formalnych: mgr inż. Ryszard Czykiel - Wydział Dróg i Mostów PZD w Będzinie z/s w Rogoźniku, tel. 032 / wew. 25, - w Internecie na stronie 6

7 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 8.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2600,00 złotych. Słownie złotych: dwa tysiące sześćset złotych 00/100 groszy Wadium może być wniesione w: a ) pieniądzu, b ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c ) gwarancjach bankowych, d ) gwarancjach ubezpieczeniowych, e ) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr GETIN BANK S.A. o/będzin z dopiskiem Wadium w przetargu na zadanie: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy składać w siedzibie Zamawiającego do kasy Rogoźnik ul. Węgroda 59 II piętro, pok Zamawiający zwróci niezwłocznie wniesione wadium w następujących sytuacjach: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, - postępowanie zostanie unieważnione, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium (wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni zgodnie z Art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 7

8 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta jest dokumentem zawierającym treść oświadczenia woli zatem Wykonawca musi ofertę własnoręcznie podpisać. Wszelkie miejsca w ofercie, w których nanoszone były zmiany muszą być bezwzględnie parafowane przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca do podpisania oferty i parafowania zmian ustanowi swojego reprezentanta wówczas jest zobowiązany załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza Ofertę należy napisać w języku polskim, trwałą i czytelną techniką Wykonawca sporządzi ofertę według załączonego do niniejszej SIWZ wzoru formularza (FORMULARZ OFERTY) Załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku formularza ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty obliczenie ceny oferty, zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 12 oraz 25 SIWZ Wykonawcy chcąc wspólnie ubiegać się o zamówienie spółka cywilna, konsorcjum mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnik musi mieć upoważnienie co najmniej do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie albo reprezentowania ich i zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Pełnomocnictwo w oryginale (lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia opisane w rozdziale 5 niniejszej SIWZ przy uwzględnieniu zapisów zawartych we wzorze umowy Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru załączonego do SIWZ Wraz z ofertą Wykonawca składa parafowany wzór umowy Zamawiający zaleca aby: Ofertę i składane wraz z nią dokumenty złożyć w sposób uniemożliwiający (bez ingerencji) wysunięcie jakiejkolwiek kartki Każdą stronę oferty i składanych wraz z nią dokumentów należy ponumerować kolejnymi cyframi arabskimi Ofertę i składane wraz z nią dokumenty tak opakować i opisać aby zapobiec ich przypadkowemu otwarciu przed terminem otwarcia ofert Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w kopercie lub opakowaniu zaadresowanym w sposób następujący: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda Rogoźnik, Oferta na: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4713 S ul. 1 Maja w Strzyżowicach etap I. z dopiskiem Nie otwierać przed r. godz. 10,30. Ponadto koperta lub opakowanie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy w celu możliwości zwrotu oferty złożonej po terminie. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 8

9 Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Rogoźnik, ul. Węgroda 59 w pokoju 25 (Sekretariat). Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu swojej oferty przed upływem terminu składania ofert. (Koperta powinna być oznaczona określeniami: zmiana lub wycofanie ) Termin składania ofert. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz Miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Rogoźnik, ul. Węgroda 59 w pokoju 25 (Sekretariat) Termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie Cenę należy podać w następujący sposób: - wartość (netto), - wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, - cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wartości podatku VAT. Cena winna obejmować również czynności określone w pkt. 25 SIWZ. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium wyboru oferty cena 100% Cena zostanie przeliczona na punkty wg poniższego algorytmu, gdzie 1% = 1 pkt. Cena najniższa Ilość punktów oferty badanej = x 100% Cena badana Zamawiający porówna ceny złożonych ofert, tj. wysokość ceny 100% oznacza, że oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego otrzyma maksymalną liczbę punktów 100 i zostanie wybrana przez Zamawiającego Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z Art. 94 Ustawy O terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony pisemnie. W piśmie Zamawiający poda termin i miejsce zawarcia umowy. 9

10 14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy poda Zamawiającemu nazwy (firm) proponowanych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części robót wskazanych w formularzu oferty. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej oferty (brutto) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy zgodnie z Art. 148 Ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego w PLN. Bank: GETIN BANK S.A. o/będzin nr rachunku: Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna warunki poręczeń i gwarancji wymagają akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zapisy dokumentów winny gwarantować nieodwołalne wypłacenie należności. Uwaga! Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 16. WZÓR UMOWY. Wzór umowy zawierający warunki na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zamieszczono w Załączniku nr 6 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami Działu VI Ustawy. 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 10

11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 22. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 23. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 24. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW. W przypadku złożenia oferty na realizację zamówienia przy współudziale podwykonawcy, Wykonawca musi wyraźnie w formularzu oferty wskazać, jakie roboty zamierza powierzyć podwykonawcom. Należy wypełnić Załącznik Nr 5 do SIWZ. i załączyć do oferty. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przez podwykonawcę następującego zakresu zmówienia : roboty budowlane w zakresie budowy chodnika. 25. POZOSTAŁE INFORMACJE Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wznowienia wytyczenia, koniecznych pomiarów dla celów prawidłowej realizacji budowy, inwentaryzacji powykonawczej i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać zmiany na mapie zasadniczej oraz na mapie ewidencji gruntów i budynków Wykonawca : zgłasza do zasobów geodezyjnych rozpoczęcie prac, ponosi koszty wznowienia punktów osnowy geodezyjnej, naniesie wykonaną inwestycję na mapy ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej załączając inwentaryzację wykonanych obiektów, Zamawiającemu przekaże kopie ww. map z naniesioną wykonaną inwestycją i szkice inwentaryzacji powykonawczej w ilościach po 3 egz Wykonawca zgłosi do właścicieli sieci rozpoczęcie robót i zwróci się o nadzory branżowe na czas robót Wykonawca wykona projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji ul. Bema 1 w Będzinie i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, celem pozyskania informacji, które będą konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca. 11

12 26.5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące metod i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych: a) kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ilości robót zawarte w przekazanym przedmiarze określono na podstawie projektu budowlanowykonawczego zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. b) Cenę za roboty budowlane należy opracować metodą uproszczoną, gdzie ceną kosztorysową obiektów lub robót budowlanych będzie iloczyn ilości ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i cen jednostkowych dla ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót. Kosztorys winien być opracowany ściśle wg kolejności pozycji i ilości jednostek przedmiarowych zgodnych z przedmiarem robót. Uwaga: Podane w przedmiarach robót numery tablic KNR-ów, KNNR-ów, inne zapisane podstawy wyceny stanowią jedynie podstawę opisu robót Kalkulacja własna ceny jednostkowej roboty, sporządzana przez Wykonawcę robót, polega na szczegółowym obliczaniu kosztów robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową (obmiarową) oraz na dodaniu kosztów pośrednich i zysku. Wyliczone ceny jednostkowe winny uwzględniać również wszystkie koszty związane z realizacją robót łącznie z czynnościami towarzyszącymi wymienionymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w pkt. 25 niniejszej SIWZ. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) Kosztorys ofertowy musi zawierać cały zakres rzeczowy poszczególnych robót zawarty w przedmiarach Cena oraz wartości jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12

13 WZÓR nr sprawy: ZP/I/ 15 /2008 Załącznik Nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) Formularz oferty Nazwa Wykonawcy... Adres... Tel.... Fax.... Nr konta... w Banku... NIP... REGON Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km netto...zł słownie: zł - brutto... słownie:......zł - w tym podatek VAT...zł słownie:......zł Cena brutto zawiera 22 % podatku VAT. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. dni od daty zawarcia umowy. 3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady miesięcy... (miejscowość, data).. ( podpis osoby/osób/ uprawnionej) 13

14 nr sprawy: ZP/I/ 15 /2008 Załącznik Nr 1 c.d. 4. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: a) siłami własnymi *) b) przy pomocy podwykonawców w zakresie*):.. 5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia złożenia ofert a w przypadku jej wybrania zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.. 8. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez...*) (nazwa lidera) 10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera*/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: *) 11. Oferta została złożona na. zapisanych stronach (kolejno ponumerowanych). *) niepotrzebne skreślić Załącznikami do niniejszej oferty są: (miejscowość i data ) (podpis osoby /osób/ upoważnionej) 14

15 nr sprawy: ZP/I/ 15/2008 WZÓR Załącznik nr 2 (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZADANIE PN.: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km Oświadczam, że zgodnie z Art.22 ust.1 Ustawy: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania; 2. posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w rozdziale 5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Imię i nazwisko Podpis Wykonawcy lub Reprezentanta przez Niego ustanowionego (wraz z pieczątką)

16 WZÓR Załącznik Nr 3 Nr sprawy: ZP/I/15/2008 (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH zrealizowanych w ostatnich 5 latach przed wszczęciem niniejszego postępowania, porównywalnych z zakresem będącym przedmiotem zamówienia tj.: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km Uwaga! Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. Za wykonanie porównywalnych robót budowlanych uważa się wykonanie budowy, przebudowy lub remontu chodników z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m 2. Rodzaj zamówienia Wartość Okres realizacji Nazwa zamówienia od do Zamawiającego Do niniejszego wykazu dołączamy.. szt. referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie... (pieczątka Wykonawcy).. (miejscowość i data) 16

17 WZÓR Nr sprawy: ZP/I/15 /2008 Załącznik Nr 4 (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km Oświadczam, że do realizacji (wykonania) zamówienia przewidziane są następujące osoby: Lp. Stanowisko/ Imię i nazwisko Wykształcenie/ posiadane uprawnienia budowlane* Doświadczenie zawodowe (podać gdzie i w jakich latach) Do wykazu załączamy kserokopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ilości.. szt (miejsce i data ) (podpis osoby /osób/ upoważnionej) 17

18 WZÓR Nr sprawy: ZP/I/15 /2008 Załącznik Nr 5... (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ PODMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km oświadczamy, że niżej podane zakresy wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (należy podać zakres prac bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty, przed zawarciem umowy przedłożę projekt umowy z Podwykonawcą(ami) do zaakceptowania przez Zamawiającego zgodnie z art Kodeksu Cywilnego..... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela) 18

19 nr sprawy: ZP/I/ 15 /2008 WZÓR Załącznik nr 6 UMOWA nr....../08 zawarta w dniu...pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, NIP zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : - Dyrektora Józefa Kupajskiego - Wicestarostę Będzińskiego Mariusza Kozłowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Cezarego Baryłko a... zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w... NIP:... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:... reprezentowaną przez: o treści: 1 1. Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity), zobowiązany jest do realizacji na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą : Budowa chodnika od km do km oraz renowacja nawierzchni drogi powiatowej 4713 S od km do km ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Etap I-szy Budowa chodnika od km do km zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i postanowieniami niniejszej umowy oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część: - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, - dokumentacją projektową, - ofertą wykonawcy. 2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z w/w dokumentami oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady (gwarancji) oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 3. Umowa obowiązuje od dnia. do dnia.. Strony ustalają następujący termin zakończenia robót:

20 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na bazie kosztorysu ofertowego. 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty, potwierdzone przez właściwych branżowych inspektorów nadzoru oraz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 3. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty:... zł brutto (słownie:...). Na kwotę... zł brutto składa się: a/ wynagrodzenie za roboty wykonane w oparciu o dokumentację projektową zamawiającego w wysokości:... zł netto, b/ podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% od wartości robót określonych w ppkt. a w wysokości:... zł, 4. Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbędne (niecelowe z punktu widzenia optymalnej realizacji przedmiotu umowy) - choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie 3 ust.3 na skutek zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości stanowiącej 10 % ceny oferty, tj Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 4. Pozostała kwota zabezpieczenia (30%) służąca pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia: a) Kierownika budowy... nr uprawnień... z dnia... (specjalność...). Kierownik budowy pełni obowiązki określone w prawie budowlanym i innych przepisach. 2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: a) Ewentualna zmiana kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. 2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich. 3. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca winien: 1) zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne, 2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów, 4 20

21 4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 5) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości, 6) uporządkować teren budowy (wraz z terenem przyległym) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę. 4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania pomiarów kontrolnych na zlecenie i z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia. Za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego (a nie datę zgłoszenia do odbioru). 2. Roboty zanikające i ulęgające zakryciu wymagają każdorazowo odbioru przez właściwego inspektora nadzoru. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu, zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 3. Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. Dla potwierdzenia zakresu i jakości wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwą dokumentacje powykonawczą. 4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób. 2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy oraz pismem do Zamawiającego, załączając dokumentację powykonawczą, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. 3) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu tej gotowości przez inspektora nadzoru. 4) za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany uważa się, w przypadku braku stwierdzenia wad, dzień podpisania protokołu odbioru końcowego; natomiast w przypadku stwierdzenia wad dzień protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. 5. Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz powykonawczą mapę geodezyjną w 3 egzemplarzach Wykonawca oświadcza, że wyroby budowlane, urządzenia użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, urządzeń - certyfikat na znak bezpieczeństwa, bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w części innym osobom (podwykonawcom) Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktur. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie w oparciu o 21

22 protokół odbioru częściowego i kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o książkę obmiaru uzgodnioną przez inspektora nadzoru. 3. Faktury należy wystawić na Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z uzgodnionymi wcześniej dokumentami rozliczeniowymi, zaś fakturę końcową w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia wraz z uzgodnionymi wcześniej dokumentami rozliczeniowymi, następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:... nr rachunku: Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 2. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i wynosi 36 miesięcy. 3. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie pisemnie na adres Wykonawcy. 5. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może: 1) żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady; 2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć; 3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. 6. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 1) zgodności z niniejszą umową, 2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie. 2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, armatury, stanowiące integralną część umowy. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 3. Termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego. 4. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane: 22

23 1) użytkowaniem materiałów, urządzeń, armatury zamontowanych w ramach przedmiotu umowy niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi, 2) wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy, 5. Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór gwarancyjny) nie później, niż 14 dnia przed upływem terminu gwarancji. Odbiór ten będzie dokonany przez Strony umowy, przy udziale Użytkownika Obiektu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad, wyznaczy termin na protokolarne usunięcie wad. 6. Postanowienia zawarte w 10 ust.3 do 6 stosuje odpowiednio. 7. Za dzień upływu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad - uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lub, w przypadku stwierdzenia wad w terminie rękojmi i gwarancji upływ terminu rękojmi i gwarancji związany z usunięciem ostatniej wady Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a)za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3) za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki, b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3) za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c)z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3) za przedmiot odbioru, d)za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3) za każdy dzień przerwy, e)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3). 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a)za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego umówionej części w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3) za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane z winy Zamawiającegoza każdy dzień zwłoki lub przerwy, b)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie ( 3 ust. 3), 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 4. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. 5. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 23

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Pomiechowo poprzez budowę chodników i parkingów.

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Pomiechowo poprzez budowę chodników i parkingów. Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek tel.22 765-27-24, fax.22 765-27-10 www.pomiechówek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012 ZP kanalizacja.2.2012 Stryków, dnia 05.07.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo