S PE CYFI KA CJA I S T O T N YCH W A RUNKÓ W ZA M Ó WI ENIA. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S PE CYFI KA CJA I S T O T N YCH W A RUNKÓ W ZA M Ó WI ENIA. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:"

Transkrypt

1 Numer postępowania 6/IAM/2014/8 S PE CYFI KA CJA I S T O T N YCH W A RUNKÓ W ZA M Ó WI ENIA W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport rzeźb balansujących do Miami Postępowanie nr 6/IAM/2014/08 Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Dariusz Sobkowicz Warszawa, dnia r.

2 1. ZAMAWIAJĄCY: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa 2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tj EURO). 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest transport rzeźb balansujących do Miami zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr2) KOD CPV: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. 3.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.6 Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN 3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 3.8 Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 3.9 Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia: Terminy realizacji zamówienia: Odbiór do 15 września 2014 roku z Poczesna (k. Częstochowy) Dostarczenie do 25 października 2014 roku do Miami 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności spełniający następujące warunki: posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie posiadanie wiedzy i doświadczenia. - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Strona 2 z 16

3 zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez oferentów dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ w formule: spełnia nie spełnia Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z Wykonawców winien przedłożyć wraz z ofertą FORMULARZ OFERTOWY załączniki nr 1 opracowane przez Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ załącznik nr 3 do siwz, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6.2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji Strona 3 z 16

4 ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. 6.6 Wykonawca wraz z ofertą składa informację zawierającą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6.5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: - za pomocą faksu na nr: , pisemnie na adres: Instytut Adama Mickiewicza 25, Warszawa Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od do Katarzyna Kieloch 7.4. Zamawiający porozumiewał się będzie z wykonawcą za pomocą faksu, drogą mailową lub pisemnie na adres podany przez Wykonawców. 8. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy 9. Termin związania ofertą: 9.1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni 9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert w Strona 4 z 16

5 formie innej niż pisemna. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w części 6 SIWZ, a ponadto: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) pełnomocnictwo uprawniające do składania oferty w imieniu wykonawcy składającego ofertę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo może przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę umocowaną do występowania w imieniu Wykonawcy oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (upoważnioną zgodnie z wypisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej Nie jest dopuszczalne złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres: a także następujące zapisy: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa Nie otwierać przed dniem roku, godz. 11:00 Oferta na: Transport rzeźb balansujących do Miami Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (imię i nazwisko / nazwa / firma, dokładny adres, numery telefonów Wykonawcy - ewentualnie pieczęć) 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa. Recepcja Termin składania ofert upływa w dniu 09 września 2014 r. o godz. 10:30 Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 września 2014 r. o godz. 11: Otwarcie ofert jest jawne. Obecność Wykonawców nie jest obowiązkowa Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Strona 5 z 16

6 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 12.1.Wykonawca w przedstawionej ofercie /Formularz ofertowy załącznik nr 1 do siwz/ poda cenę jednoznaczną i ostateczną za jedną godzinę ochrony mienia Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość usługi będącej przedmiotem zamówienia na dzień rozpoczęcia usługi, ceny netto oraz brutto, słownie i cyframi wypełnione zgodnie z dołączonym załącznikiem nr Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Opis kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Cena 100% W kryterium cena najwyższą liczbę punktów (100), otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto (wartość brutto ogółem), a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Cn Xc = x 100 Cof Gdzie: Xc - wartość punktowa ceny Cn - najniższa proponowana cena Cof - cena oferty ocenianej 13.2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej podanym kryterium. 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: W przypadku wyboru oferty Konsorcjum należy dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców w przedmiocie wykonywania zamówienia. W powiadomieniu o wyborze Wykonawcy podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy. Wybrany Wykonawca winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną powiadomieni przez umieszczenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, indywidualnie elektronicznie, faksem lub listownie a także w formie elektronicznej i na stronie zamawiającego Umowa pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy załączonym do SIWZ. (Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik 6 do SIWZ) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 2) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie Strona 6 z 16

7 3) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego 4) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym 5) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności., w szczególności istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem lub wystąpienia istotnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. 6) W przypadku nie uwzględnionych zapisów w istotnych postanowieniach umowy, które będą ważne i istotne w niniejszym zamówieniu. 17. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy Pzp, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy. Strona 7 z 16

8 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa F O R M U L A R Z O F E R T O W Y W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport rzeźb balansujących do Miami Sprawa nr 6/IAM/2014/ /pełna nazwa firmy Wykonawcy/ posiadającego siedzibę... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość... województwo powiat... telefon fax... strona internetowa NIP...REGON... Reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest P.., tel.:, fax., 2. Oferujemy Wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do siwz oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferujemy wykonanie usługi objętej ogłoszeniem za cenę: Wartość ogółem brutto zł słownie W tym stawka podatku VAT % W kwocie..zł Oświadczamy, iż powyższa wartość ogółem brutto zawiera: a) podstawienie pustego kontenera do załadunku towaru b) transport pełnego kontenera do portu c) przeładunek kontenera, załadunek na statek d) odprawa celna w procedurze wywozu e) opłaty armatorskie set morskich listów przewozowych f) fracht morski Gdynia Miami g) dostarczenie do miejsca docelowego w Miami h) koszty ubezpieczenia sprzętu i) koszty karnetów ATA oraz opłaty celne Strona 8 z 16

9 3. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 3) akceptujemy Istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego; 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 5) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Oferta została złożona na.. stronach. 7) Podwykonawcom powierzymy następujących części zamówienia: 4. Załącznikami do niniejszej oferty są:.,.,.,.,.,.,..., dn (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) Strona 9 z 16

10 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Data odbioru oraz dostawy TRANSPORT RZEŹB BALANSUJĄCYCH trasa Poczesna (k. Częstochowy) Miami Odbiór nie później niż 15 września 2014 roku. Data i godzina odbioru do ustalenia z p. Andrzejem Kędziorą. Dostarczenie nie później niż 25 października 2014 roku. 2. Zawartość kontenera: Przedmiot Ilość Wymiary Waga / jednostka Waga (łącznie) rzeźba 20 2 x 1,5 x 1,5 m 30 kg 600 kg forma 5 2 x 2 x 1,5 m 25 kg 125 kg Rura stelażowa 10 6m (długość) 5 kg 50 kg Lina stalowa 1 500m 50 kg 50 kg Skrzynki 3 1 x 0,4 x 0,4 m 10 kg 30 kg narzędziowe Materiały 3 0,5 x 0,4 x 0,3 m 10 kg 30 kg promocyjne (kartony) reflektory 10 0,5 x 0,3 x 0,3 m 3 kg 30 kg 3. Wycena powinna obejmować: j) podstawienie pustego kontenera do załadunku towaru k) transport pełnego kontenera do portu l) przeładunek kontenera, załadunek na statek m) odprawa celna w procedurze wywozu n) opłaty armatorskie set morskich listów przewozowych o) fracht morski Gdynia Miami p) dostarczenie do miejsca docelowego w Miami q) koszty ubezpieczenia sprzętu r) koszty karnetów ATA oraz opłaty celne... (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) Strona 10 z 16

11 .. Załącznik nr 3 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport rzeźb balansujących do Miami Sprawa nr 6/IAM/2014/8 w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Strona 11 z 16

12 Załącznik nr 4 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport rzeźb balansujących do Miami Sprawa nr 6/IAM/2014/8 w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 12 z 16

13 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca (pieczęć): Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa Oświadczenie Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.). Ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie Transport rzeźb balansujących do Miami Sprawa nr 6/IAM/2014/8 Informuję, że na dzień składania ofert nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* Informuję, że na dzień składania ofert należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* * niepotrzebne skreślić, - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej... (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. Strona 13 z 16

14 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta dnia... roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560,) przy ul. Mokotowskiej 25, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem: RIK 70/2006 NIP , Regon: , reprezentowanym przez:. zwanym dalej IAM, a Panią/em..., zamieszkałą/ym w... (...), przy ul...., działającą/ym pod nazwą..., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez...pod nr..., NIP:..., REGON:..., zwaną/ym dalej Wykonawcą, zwani dalej łącznie Stronami, o następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach... W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 Wykonawca oświadcza, że jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w przewozie... i daje gwarancję bezpiecznego i należytego świadczenia tego rodzaju usług IAM zamawia a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Transport rzeźb balansujących do Miami Szczegółowy opis i terminy zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia odpowiedniego transportu, 3 2) zapewnienia wykwalifikowanej, doświadczonej obsługi, Strona 14 z 16

15 3) ścisłej współpracy z koordynatorem wyznaczonym przez IAM, mającej na celu satysfakcję wszystkich osób zaangażowanych w organizację i w realizację Projektu Z tytułu należytego wykonania czynności określonych w 2, IAM zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. PLN BRUTTO (słownie:. złotych brutto). 2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez IAM dokumentu finansowego wystawionego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez IAM. 3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz IAM kary umownej w wysokości 30% kwoty określonej w W razie niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu IAM otrzymanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. 3. W razie odstąpienia od Umowy przez IAM z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, będzie on zobowiązany do zwrotu IAM otrzymanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. 4. W przypadkach określonych w ust. 1-3, jeżeli wysokość szkody jest większa od kary umownej lub zwróconej kwoty, IAM może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6 Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych o drugiej Stronie w związku z wykonywaniem Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Strony, ich pracowników i współpracowników oraz obowiązuje również po wykonaniu Umowy. 7 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem niniejszej Umowy, Strony będą się starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W przypadku niemożności rozwiązania sporów w taki sposób, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla IAM. 9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 10 Strona 15 z 16

16 Wykonawca oświadcza, że spełnia przesłanki ubiegania się o zamówienia publiczne określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). 11 Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla IAM, jeden egzemplarz dla Wykonawcy Osobą odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony IAM jest..., 2. Osobą odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest..., 3. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na dokumencie finansowym informacji o osobie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz o przedmiocie i dacie Umowy. IAM Wykonawca Strona 16 z 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 25 maja 2015 r. ZATWIERDZAM ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/48B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo