Nr 7/Marzec likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 7/Marzec 2011. likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa-"

Transkrypt

1 Nr 7/Marzec 2011 dżetowej nawoływał do zaprze- nie drogi przy ulicy Spacerowej pewnością coś musimy zrobić, dia Katowice w której poruszano stania snucia wizji populistycz- na Fazańcu, czyli przy śmiet- jakoś zareagować na tę sytuację. kwestie mieszkań zakładowych nych sam zaś kupował głosy tak nisku! Na place zabaw przezna- [ ] Ta kwestia jest także akcen- w tym sprzedaży mieszkań po niezbędne do swojego budżetu czono za to całe 20 tysięcy zło- towana przez niektórych radczy likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa- Co znamienne na miejscu pod walka o propagandowy sukces? gląda także kwestia związana żają różne rozwiązania. Jednym siedziba Stowarzyszenia przy Wieść gminna niesie, że radna zakupem pojazdu busa dla nie- z nich jest łączenie szkół. Po ul. Szkolnej 7 zjawiło się 150 SLD otrzymawszy posadę w Ra- pełnosprawnych za 200 tysięcy zdezerterowaniu z dyskusji osób. Z władz miasta nie było dzie Społecznej Szpitala oraz złotych, szczególnie kiedy wspo- z mieszkańcami na antenie Radia nikogo Komentarz zdaje się przeniesienie remontu zieleńca mnimy na problemy opisywane Katowice w dniu 14 marca br. być zbyteczny! z ul. Waryńskiego na Katowicką przez nasz miesięcznik związane Guzy postanowił zademonstrooniemiała z radości i postanowiła z dowozem niedowidzącej Ka- wać swoje prospołeczne oblicze Prezydent Miasta otrzymał rówbyć na tak, nie dostrzegając mili, która od roku nie może do- w kwestii szkół i stwierdził: nież zielone światło od radnych przy tym, że leży jak długa i sze- prosić się o dowóz do przedszko- nie będziemy u nas likwido- miejskich do zaciągania pożyroka cała sfera socjalna w mieście la specjalistycznego Dąbrowie wać żadnych szkół. Trzeba w tym czek na kwotę 20 milionów zło- od szpitala, przez oświatę po Górniczej. miejscu jasno jednak sprecyzo- tych na spłatę starych zobowiąopiekę społeczną i Urząd Pracy. wać, że sytuacja jest bardzo dyna- zań. Jak więc widać pędząca ma- Gdzie zatem ta lewicowa wraż- Tymczasem, bieda zagłada do miczna i niewykluczone, że w ko- szyna pożyczkowa zamiast zo- Kolejne miesiące upływające liwość? Te podmioty, które uza- kolejnych garnków Guzy lejnych latach będziemy po pro- stać zahamowana dalej będzie w naszym mieście powodują, że leżnione do tej pory były w duże sięgnął do portfeli rodziców stu zmuszeni podjąć niepopu- napędzana do granic możliwości dana nam jest możliwość obser- mierze od środków zewnętrz- dzieci przedszkolnych (obszernie larne decyzje. Czas i finansowe gminy. W podawanych przez wacji jak polityka propagandy nych, dawały sobie radę, ale po o tym piszemy w kolejnym arty- uwarunkowania pokażą co czeka oficjalną urzędową stronę danych sukcesu przekuwana jest ich dramatycznym ścięciu przez kule), w MOPSie brakuje środ- siemianowicką siatkę szkół. Na Prezydent cieszy się swoim niew czyn Oto za sobą mamy rząd cudów i niespełnionych ków, a w oświacie obcinane są teraz jedno jest pewne: zostaje bywałym sukcesem zwiększenia burzliwą sesję budżetową na któ- obietnic padły jak długie i sze- godziny indywidualne zalecone tyle szkół, ile do tej pory. dochodów o 8, 41%. Nie wsporej ustalane były główne kierunki rokie. Plany łączenia szkół, które przez Poradnię Pedagogiczno Drżyjcież zatem nauczyciele i ro- mina jednak o tym, iż planuje rzekomego i naszym zdaniem lotem błyskawicy obiegły miasto Psychologiczną (np. wobec dzie- dzice bo nie znacie dnia ani równocześnie zwiększyć wydatki raczej wątpliwego rozwoju mia- były skrzętnie ukrywane, ale ci z problemami) i dokonano tzw. godziny! Okazać się może, że o 9, 47 % w stosunku do poprzedsta i to co wyraźnie jest do- przecież ten niewygodny temat uśrednienia czyli de facto obni- zbyt słaba kawa do tego stopnia niego budżetu. Nie widać nigdzie strzegalne to chaos! Dalej musi zostać wyjaśniony... żenia pensji! Zgodnie mianowi- wyprowadzi Pana Prezydenta również dlaczego nastąpić ma ten w polityce Jacka Guzego panuje cie z art. 42 ust. 5b Karty nauczy- z równowagi, ze zrobi ciach! jakże doniosły moment wzrostu propaganda sukcesu, wszech- Czyżby Guzy bał się gniewu ciela nauczyciel, który realizuje dochodów. Postanowiliśmy się obecna radość nawet z wy- mieszkańców?! Zauważmy rów- tygodniowy obowiązkowy wy- Bardzo ciekawą pozycją docho- przyjrzeć i w tym zakresie budżeleasingowanego wozu WUKO, nież, że za budżetem głosowało miar zajęć i dla którego ustalony dów w obecnym budżecie są np. towi i znajdujemy m.in., iż do który do tego stopnia cieszy tylko 15 osób, co wskazuje na to, plan zajęć w pewnych okresach mandaty nakładane przez Straż budżetu ma wpłynąć 7 milionów władze miasta, ze nie omieszkały że zyskał on poparcie jedynie roku szkolnego nie wyczerpuje Miejską. Pan Prezydent chce 450 tysięcy 570 zł z tytułu kar pstryknąć sobie zdjęcia i opubli- koalicji rządzącej miastem oraz obowiązującego tego nauczy- uzyskać ich na kwotę 150 tysięcy i opłat za korzystanie ze środokować go na stronach urzędu SLD! Nieformalny układ intere- ciela tygodniowego wymiaru złotych (wzrost w stosunku do wiska, której poprzedni budżet miasta. Co ciekawe, zdjęcie sów? Nie śmiem podejrzewać! godzin zajęć dydaktycznych, po- roku ubiegłego o blisko 9%) na 2010 rok nie zawierał (za uwieczniło również postać nie- W budżecie poczesne miejsce winien nauczać odpowiednio strzeżmy się więc naszych Straż- uchwałą budżetową nr 572/2009 dawnego przewodniczącego znalazła inwestycja przy ul. Ka- większą liczbę godzin w innych ników, którzy mają nas gnębić! z r.), budżet też zasili Rady Miasta Pana Andrzeja Goś- towickiej (podobno z fontan- okresach danego roku szkolnego. Średnia mandatów po 50 zł na opłata przedszkolna szacowana ciniaka, który jak informują źró- ną?!), która jako żywo odzwier- Praca wykonywana zgodnie z tak dzień wychodzi 9 sztuk! (wlicza- na blisko 2 miliony złotych (ten dła jest stałą postacią krajobrazu ciedla politykę Jacka Guzego na ustalonym planem zajęć nie jest jąc niedziele i święta). szacunek jednak wydaje się magistratu. No cóż, gdzie mógłby pokaz wydać pieniądze zamiast pracą w godzinach ponadwymia- daleko przesadzony, bo rodzice wypromować się jak nie na Pulsie rozwiązać problem. I tak pan rowych. Rozważana jest rów- Najbardziej jednak poruszyć mo- masowo rezygnują z godzin nad- Miasta (dawne ISI) i to za darmo. Guzy uraczy nasz zieleńcem za nież kwestia 3 połączeń szkół: że przeciętnego mieszkańca spra- programowych - efekt zoba- Jak widać przeciętność w Urzę- kwotę 1 miliona 606 tysięcy zło- Szkoły Podstawowej nr 6 z Gim- wa mieszkań komunalnych. Sa- czymy przy wykonaniu obecnego dzie Marszałkowskim nie jest tak tych (na który ma już projekt, ale nazjum nr 4, Szkoły Podstawo- ma tylko kwestia wynajmu lokali budżetu ). W budżecie dostrzepotrzebna jak w naszym biednym który chce rzekomo konsulto- wej nr 3 z Zespołem Szkół nr 3, mieszkalnych i użytkowych to galny jest też wzrost opłat za żłomieście To Gościniak u Prezy- wać ), na budowę Parku Tra- Gimnazjum nr 2 z Zespołem wpływy w kwocie zł bek o blisko 65%, wzrost podatku denta Guzego, to Prezydent Guzy dycji przeznaczamy kolejne 7 Szkół nr 4 w Michałkowicach. (więc blisko 17 milionów), tym- od nieruchomości o prawie 9%, z Gościniakiem u Prokuratora, to milionów 460 tysięcy złotych, Oczywiście, kwestia tak niewy- czasem na remonty tychże Prezy- a także o 63% (o 2 miliony 632 sesja z gościem Gościnia- podświetlamy zieleń miejską za godna dla władz trzymana będzie dent planuje jedynie milion zło- tysiące złotych) sprzedaż makiem Strach się bać czy nam 820 tysięcy złotych oraz zre- do ostatniego momentu w ta- tych przewodniczący z lodówki nie witalizujemy staw rzęsa na kwotę jemnicy Pan Henryk Ptasznik wyskoczy...? 1 milion 945 tysięcy złotych! Co w niedawnym wywiadzie dla Pul- Jak już wspominałem 14 marca Pan Prezydent Guzy na sesji bu- ciekawe w planie jest podświetla- su Miasta stwierdził [ ] z odbyła się audycja na antenie Ra-

2 reklam, spadek udziałów gminy łania podejmowane przez obecną ko z tyłu konkurującej stawki Prezydencie, chciałoby się poz tytułu podatku dochodowego od koalicję (rządzącą już drugą i raczej nie uratują postępującej wiedzieć kończ Waść, wstydu osób prawnych o 25%, co wska- kadencję) są chybione. Ktoś degrengolady miasta. O ile ten oszczędź! zuje na stagnację gospodarczą powie, ale są wpływy z funduszy jednak budżet na 2011 rok jest jątku gminy. To co jest dostrze- i likwidację miejsc pracy. europejskich w różnej postaci, nędzny o tyleż populizm obecnie galne jednak i boli najbardziej Wszystkie te elementy potwier- zauważmy jedno nie są one urzędującego Prezydenta Miasta to zdecydowany kryzys gospo- dzać mogą jedynie tezę, że absorbowane w takiej ilości w ja- sięga zenitu wprawiając w zdzi- Mariusz Polok darczy, który odbija się w mieście w trudnej sytuacji gospodarczej kiej tego byśmy mogli oczeki- wienie nie tylko członków napoprzez zmniejszenie sprzedaży w jakiej znalazła się gmina, dzia- wać, plasując nasze miasto dale- szego Stowarzyszenia. Panie siedzeń sesji rady miasta z miesiąca do trzech miesięcy. Na sesji można było odnieść wrażenie, że nowy Statut Miasta Becker. Poprosił o oddalenie Prezydenta Miasta w części posiada opinie prawne, które to owoc ciężkiej pracy radnych, wniosku Jerzego Kurzawy in- Statutu dotyczącej Komisji świadczą, że nie będzie problemu którzy działali w komisji staformując, że od 2003 roku Sie- Rozwoju Miasta i Inwestycji. z opublikowaniem statutu tutowej w trakcie poprzedniej kamianowice Śląskie nie potrafią Przewodniczący w połowie w d z i e n n i k u w o j e w o d y. dencji. I owszem, ta praca została uchwalić nowego statutu miasta, wypowiedzi przerwał radnej pro- Podkreślił po raz drugi, że ko- wykorzystana w nowym statucie, niestety nie odniósł się przy tym sząc, aby spojrzała do auto- misja rewizyjna ma zadania ale jednocześnie należy pado kontrowersyjnych zapisów, poprawek. Po chwili konsternacji zlecone przez ustawę o samo- miętać, że Adam Cebula przedo których mówił radny PiS-u. okazało się, że danych zapisów rządzie gminnym, po czym po- stawił własny projekt Statutu Wypowiedź pana Beckera nie w autopoprawkach nie ma. prosił radcę prawnego zatrudnio- Miasta, a nie kompromis wyprazostała również przerwana przez nego w Urzędzie Miasta o opinię. cowany przez radnych poprzedprzewodniczącego tak, jak miało Kolejne pytanie Jerzego Kurza- Skoro ustawa określa zadania tej niej kadencji. Przewodniczący to miejsce w przypadku pana wy wywołało żywą dyskusję komisji powtarzanie ich w sta- zrobił zresztą wiele, aby swój V Sesję Rady Miasta Siemia- Kurzawy. Sposób prowadzenia w sali obrad, a chodziło o wy- tucie jest zbędne, może to grozić projekt przepchnąć jak najszybnowic Śląskich zdominowała tej dyskusji nie miał jednak kreślenie zadań Komisji Rewi- ewentualnie stwierdzeniem nie- ciej, nie bacząc na jego wartość, dyskusja dotycząca uchwalenia zakończyć się jedynie na prze- zyjnej z projektu statutu. Radny ważności ustawy w tej części co widać było chociażby w przynowego Statutu Miasta Siemia- rywaniu wypowiedzi radnego. wymieniał podczas swej wy- stwierdził mecenas Bazański. padku błędów numeracyjnych nowice Śląskie, którego projek- Przewodniczący Cebula, który powiedzi wszystkie zadania Słowa te skomentował pan Ku- w przedstawionym statucie. todawcą był Przewodniczący wcześniej zapewniał, że czas na wypisane w Statucie Miasta rzawa stwierdzając po raz ko- Adam Cebula nie powołał Rady Miasta Adam Cebula. Jak dyskusję nadejdzie, teraz oznaj- z 2003 roku, kiedy to po raz ko- lejny, że w ustawie nie ma mowy komisji statutowej, na której radsię w krótce okazało, ten nie- mił: proszę państwa w tym lejny przerwał jego wypowiedź o zadaniach, które są wymienio- ni mieliby czas zastanowić się zwykle ważny dla funkcjo- punkcie nie będzie dyskusji przewodniczący Cebula, twier- ne w starym statucie: Pragnę nad jego propozycjami zmian. nowania naszego miasta do- i przeszedł do głosowania nad dząc, że wymienione przez niego wprowadzić do statutu zadania Na łamach prasy oskarża on kument, został przegłosowany wnioskiem wiceprzewodniczą- zadania zawarte są w ustawie. o których nie ma mowy w usta- natomiast Jerzego Kurzawę w sposób skandaliczny. cego Jerzego Beckera. Uznano Temu stwierdzeniu katego- wie podkreślał radny. W tym o brak merytorycznych uwag przy tym, że wniosek o wyco- rycznie zaprzeczył radny Kurza- czasie radny Forum Samorzą- w trakcie trwania Komisji Już na początku sesji radny fanie propozycji Jerzego Kurza- wa i miał rację, bowiem ustawa dowego Grzegorz Jurkiewicz, Finansowo-Budżetowej. Czy na Prawa i Sprawiedliwości Jerzy wy jest dalej idący. Propozycja nie określa szczegółowo zadań złożył wniosek o zakończenie tej komisji nie powinno się Kurzawa poprosił o wycofanie o wycofanie uchwały statutu komisji. Oto fragment ustawy, dyskusji i wprowadzenie autopo- dyskutować o Statucie Miasta projektu uchwały dotyczącej spod obrad została tym samym który dotyczy poruszonego prawek związanych z błędami patrząc na niego od strony statutu z dalszego procedowania. oddalona głosami Platformy tematu: art. 18a -3. Komisja numeracyjnymi, a także dopisa- finansowo-budżetowej? Zatem Radny tak argumentował swój Obywatelskiej i Forum Samo- rewizyjna opiniuje wykonanie nie dwóch propozycji radnej oskarżenia przewodniczącego wniosek: W paragrafie 47 rządowego. budżetu gminy i występuje Danuty Sobczyk, pomijając w ten pod adresem radnego to zwykła przedstawionego Statutu Miasta Godzinę później nadszedł czas na z wnioskiem do rady gminy sposób ważne uwagi Jerzego Ku- gra polityczna. W dodatku wykopunkt 3 zdanie drugie "Nagranie debatę związaną z przygotowaną w sprawie udzielenia lub nie- rzawy. W celu spisania autopo- rzystano do tej gry Referat służy jako materiał roboczy ", uchwałą. Pierwsze uwagi do pro- udzielenia absolutorium wój- prawek zarządzono 5 minutową Polityki Informacyjnej i Prouważam że nagranie jest ma- jektodawcy skierowała Barbara towi. Wniosek w sprawie abso- przerwę. mocji Miasta, który jak już teriałem publicznym. W treści Merta, wykazując kilka błędów lutorium podlega zaopiniowaniu wszyscy wiemy, jest maszyną zdania trzeciego które brzmi: związanych z numeracją para- przez regionalną izbę obrachun- Po przerwie radni przeszli do propagandową utrzymywaną "Nagranie przechowuje się do grafów, które nie zgadzały się kową. Art. 18a- 4. Komisja głosowania nad wnioskiem o z publicznych pieniędzy. Zresztą czasu zatwierdzenia protokołu z zawartymi w treści odwoła- rewizyjna wykonuje inne zadania uchwalenie nowego Statutu już podczas sesji przewodniprzez Radę, należy wydłużyć niami, po czym skomentowała zlecone przez radę w zakresie Miasta wraz z autopoprawkami. czący Cebula zamykał usta radczas przechowywania nagrania sposób przygotowania uchwały: kontroli. Uprawnienie to nie Przeczytano zmiany, jakim uległ nemu Kurzawie przerywając do okresu dwóch lat. Po tych Jak to będzie wyglądało, że narusza uprawnień kontrolnych statut poprzez wprowadzenie w sposób niekulturalny jego słowach przewodniczący sesji zamiast jednolitego tekstu innych komisji, powoływanych poprawek Danuty Sobczyk. Za wypowiedzi. Adam Cebula przerwał wypo- statutu, mamy projekt roboczy przez radę gminy na podstawie przyjęciem nowego statutu gło- W swoim projekcie Statutu wiedź radnego. Oburzony takim z dnia 11 stycznia, kartkę art. 21, komisje tryb i zasady sowało 17 radnych, przeciwne Miasta Adam Cebula umieścił postępowaniem przewodniczą- z autopoprawkami, a teraz ja działania, ust. 1. Zatem ustawa były 2 osoby: Jerzy Kurzawa zapis mówiący, że nagrania cego Jerzy Kurzawa wyjaśniał, zauważam następne błędy. Czy określa jedynie dwa zadania z PiS i Tomasz Blacha z Wolnych ścieżki dźwiękowej z sesji rady że chce uzasadnić swój wniosek, nie będzie sytuacji takiej, że spośród wielu wymienionych Siemianowic, a pozostałe 2 miasta będą usuwane po zaniestety przewodniczący nie ośmieszymy się jako rada miasta przez radnego Kurzawę na sesji, wstrzymały się od głosu. twierdzeniu protokołu, czyli po dopuścił już go do głosu tak głosując za takim dokumentem, resztę zaś określa Rada Miasta. Po wyjściu z sesji rady miasta miesiącu. W wywiadzie przeproargumentując swoje kontro- który nie spełnia na dzień Z tego wynika, że jeżeli zadań jedna z radnych w obecności wadzonym przez rzecznika miawersyjne w tej sprawie za- dzisiejszy wszystkich wymogów? komisji rewizyjnej nie zabez- kilku stojących osób oznajmiła, sta Michała Tabakę przewodchowanie: Nie ma takiej możli- Dlatego proszę o wyjaśnienie pieczymy w statucie miasta, że zmieniono również treść niczący informuje już, że w najwości! Zgłosił pan wniosek, je- i wsparcie mnie radcą prawnym. dojdzie do dwóch niebez- paragrafu 47 w nowym statucie bliższym czasie nagranie żeli panu jakieś zapisy nie od- piecznych zjawisk. Po pierwsze miasta, o czym przed głosowa- umieszczane będą w Biuletynie powiadały, miał pan pełne prawo Po wypowiedzi radnej również może się okazać, że zadania ko- niem nie poinformowano rad- Informacji Publicznej. Będziemy aby to przedyskutować na radny Tomasz Dzierwa wyka- misji będzie można zmieniać na nych. Pytaliśmy o tę sprawę rad- trzymać za słowo, gdyż komisjach. zał dublujący się tekst w ma- korzyść władz, które mają więk- nego Tomasza Blachę, który od- wszystkie działania poprawia- Obecnie zgłosił pan wniosek i za teriale. szość w Radzie Miasta. Po drugie powiedział byłem równie jące przejrzystość funkcjonochwileczkę ten wniosek będzie W przygotowanym przez siebie będziemy ograniczać dostęp do zdziwiony jak pan, kiedy usły- wania urzędu, leżą naszemu o uzupełnienie, będziemy materiale pogubił się również wiedzy obywatelom miasta, szałem tę informację po sesji. stowarzyszeniu głęboko w sercu, dyskutować. projektodawca Adam Cebula. ponieważ zadania komisji będą Również z przemówienia, które żałujemy jednak, że ustanowione Na pomoc w obronie uchwały Radna Danuta Sobczyk zauwa- kryły się w gąszczu uchwał, a nie po przegłosowanej ustawie statu- prawo mówi coś zupełnie innego. przyszedł przewodniczącemu żyła brak ważnych zapisów do- w statucie miasta. W dalszej towej wygłosił Jerzy Kurzawa koalicjant Platformy Obywatel- tyczących wydawania opinii części głos zabrał przewodni- wynika, że nie miał pojęcia, że skiej, wiceprzewodniczący Fo- i wnioskowania o wydatkach czący Adam Cebula, który wydłużono czas przechowyrum Samorządowego Jerzy z budżetu przedstawionych przez oświadczył Barbarze Mercie, że wania ścieżki dźwiękowej z po- Mariusz Piotrowski

3 W ostatnich dniach doszła do Śląskie, której wysokość jak się które w ograniczonym zakresie dziców o tym jak bardzo do muru wielu rodziców dzieci przed- okazuje przewyższała stawki mogłyby korzystać z opieki przypięła go ustawa o systemie szkolnych wyjątkowo smutna w Katowicach, a nawet w War- przedszkolnej, a poza tym dzie- oświaty! Jak pisaliśmy wcześniej wiadomość, a mianowicie szawie, Stowarzyszenie Wolne liło na biednych i bogatych, cze- w naszej gazecie według nowych uchwałą 10/2010 z 20 grudnia Siemianowice wraz z rodzicami go w placówkach publicznych nie przepisów to gminy ustalają, jaki 2010 roku Rada Miasta przyjęła dzieci domagało się uchylenia powinno mieć miejsca. Tym ra- czas pracy przedszkola publiczprojekt uchwały przygotowany uchwały nr 10/2010 z dnia 20 zem postawiono wysoki mur fi- nego jest darmowy. Nie może on przez administrację Jacka Gu- grudnia 2010 roku. Miasto obło- nansowy, a miasto przecież po- być jedynie krótszy niż pięć gozego o wprowadzeniu realizacji żyło rodziców bardzo wysokimi winno wspierać działania rodzi- dzin dziennie. Zacytujmy dobezpłatnego nauczania, wycho- opłatami, które ich dotykają jako ców, nie zaś je utrudniać czy słownie przepisy, na jakie powania i opieki w przedszkolach rodziców, ale również jako osoby, wręcz uniemożliwiać! Co gorsze, wołuje się Prezydent Jacek Guzy. dla których organem prowa- które ze względu na przyjęte w tej kwestii nie możliwa jest po- Oto art. 6 ustawy o systemie dzącym jest gmina Siemianowice stawki będą wielokrotnie zmu- moc dla najbardziej potrzebu- oświaty mówi: Śląskie w wymiarze 5 godzin szeni rezygnować z pozaplano- jących rodziców ze strony dziennie. wych godzin czy też zajęć do- MOPSu. W związku z powyżdatkowych dla swoich dzieci. szym oprotestowano działania W związku z zaistniałą sytuacją Tego typu działania są sprzeczne administracji Guzego, która w naszej oświacie, gdzie poziom z ideą wychowania przedszkol- stworzyła złe prawo, niszczące kształcenia jest żenujący, a w za- nego, rozwoju intelektualnego z trudem budowany kapitał i posadzie wyniki wszelkich dopusz- przyszłych pokoleń, co więcej tencjał intelektualny siemianoczalnych testów, które obnażają naruszają zasady logiki, które wickich dzieci! nijakość naszej władzy, WOLNE przecież nie opierają się jedynie SIEMIANOWICE przygotowały na instrumentach finansowych. Niestety w sprawie doczekaliśmy wraz z rodzicami przedszkol- Wszyscy przyłączający się do się tez AKCJI DEZINFORMAnymi protest w sprawie opłat za protestu nie chcą ponosić CYJNEJ ze strony Urzędu Miaopiekę. Ceny wyższe niż w War- kosztów zadłużenia miasta, które sta, a zatem i samego Prezydenta szawie, a rodzicom jakoś nie żyje próbuje sobie rekompensować Miasta, który nim przecież kiesię jak w Warszawie. Zatem, Sto- rozrzutność i bezzasadność ruje. Nie trzeba było wiele czewarzyszenie Wolne Siemiano- inwestycji m.in. z kieszeni ro- kać, a redaktorzy Nowych Siewice postanowiło ruszyć z akcją dziców dzieci przedszkolnych. mianowic w wydaniu z 19 styczprotestacyjną przeciwko pazer- Wprowadzone zasady odpłat- nia 2011 roku posunęli się do ności władzy i jej całkowitej bez- ności nie dosyć, że stanowią kłamstwa! W kolportowanej myślności w tej kwestii! istotną barierę dla wielu rodzi- przez magistrat gazetce propa- W związku z oburzeniem rodzi- ców, to jeszcze w żaden sposób gandowej (przecież mało kto ców takim działaniem radnych nie pomagają rodzinom wielo- wierzy w rzetelność populistycz- Rady Miasta dotyczącym stawek dzietnym. Uchwalone prawo po- nych informacji tam podawaza opiekę przedszkolną, realizo- głębiło jedynie katastrofalną nych) NOWE SIEMIANOWICE waną przez gminę Siemianowice sytuację siemianowickich dzieci, Pan Jacek Guzy pouczał ro- 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Natomiast art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty mówi: Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:1) przedszkole publiczne w cza-sie przekraczającym wymiar za-jęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2. Za pozostałe godziny dziecka w placówce samorząd ma prawo (nie obowiązek!) ustalić dodatkową stawkę. Ale jeśli gmi-na nie zechce, ustawa daje furtkę można wcale nie pobierać opłat za dodatkowe godziny! Jak pisaliśmy nasza Rada Miasta postanowiła głosami PO, PIS oraz Forum Samorządowego Jacka Guzego poszukać pieniędzy do dziurawego budżetu w kieszeni mieszkańców. Uchwałą nr 10/2010 z 20 grudnia 2010 roku Rady Miasta ustaliła odpłatność za realizację nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach w czasie powyżej jedynie ustawowego progu 5 h dziennie na poziomie 0,17% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w zaokrągleniu do 10 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę to obecnie stanowi 2, 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Co ciekawe w Katowicach ta stawka wynosi 1, 30 zł za każdą godzinę, jednakowoż podstawę programową stanowi 6 h opieki przedszkolnej dziennie. Grażyna Bartel Barbara Roguska Danuta Sobczyk Jerzy Becker Tomasz Dzierwa Marian Jadwiszczok Grzegorz Jurkiewicz Zbigniew Krupski Stefan Wieczorek Marzena Ziaja Adam Cebula Dorota Połedniok Jacek Rzepczyk Mikołaj Wajda Anna Zasada Chorab

4 godzinę świadczeń. tujemy twarze radnych którzy władze miasta w sprawie opłat gdyby rodzice nagminnie rezyopowiedzieli się za wprowa- zagrażała wielu rodzinom i dla- gnowali z godzin nadprogramo- Nie jest również prawdą jakoby opłata miała wynosić 2, 20 zł za dzeniem horrendalnych stawek tego tez uruchomiona została wych. To oburzająca sytuacja godzinę. Przecież Pan Tabaka czy przedszkolnych w naszym mieś- akcja protestacyjna. Spontanicz- i niedopuszczalna! Dla porządku wyjaśnijmy rów- Pani Czernik chyba powinni cie w pierwszym głosowaniu oraz nie zebrano 436 podpisów pod W kolejnych odsłonach akcji nież kłamstwa rozsiewane w Noumieć liczyć : 1386 zł (tyle od radnych, którzy opowiedzieli się petycją do władz miejskich, gdzie rodziców Pan Guzy szukał popar- wych Siemianowicach i w kwe wynosi minimalne wystii opłat w katowickich przed- wraz z Prezydentem Jackiem zaproponowano likwidację opłat cia dla własnych projektów, pod nagrodzenie!) x 0, 17% to daje 2, Guzym za stawkami własnymi, lub ich radykalna obniżkę odpo- którymi mieliby się podpisać szkolach. Zaiste w uchwale nr 3562 zł (a uchwała nakazuje lekceważąc głos rodziców wiednio 80 groszy za godzinę opozycyjni radni z góry narzu- LXII/1272/10 Rady Miasta Katozaokrąglać do 10 gr!) - zatem w sprawie. nadprogramową (na pierwsze cając własne stawki. O barku wice z dnia 26 lipca 2010 r. w spra S Z A N O W N I PA Ń S T W O dziecko), 40 groszy na drugie i 20 możliwości porozumienia wie ustalenia opłat za świad- UCZCIWIE LICZĄC 2, 40 zł! groszy (na każde kolejne). Pod- w sprawie wiadomo było od saczenia udzielane przez przed- Mariusz Polok Sami zresztą wiecie jakiej kwoty stawa programowa miała zostać mego początku. jak się nie trudno szkola, dla których organem prodomagają się Dyrektorzy przedwadzącym jest miasto Katowice ustalona na 6 godzin. Złożony 8 domyślać wizji prezydenckich szkoli już zawczasu wypowialutego 2011 roku projekt uchwały bronili zażarcie Pan Cebula oraz (obowiązywała od sierpnia 2010 dający umowy! Czyżby niekomr.) obowiązywała co prawda rodzice prosili o wprowadzenie Pani Breguła, która jak pamię- petencja prezydenckich urzęstawka 2,68 zł na pierwsze dziec- pod obrady Rady Miasta w trybie tamy sama wstrzymała się dników lub też socjotechnika?! tzw. siedmiodniowym, do czego w pierwszym głosowaniu w spra- ko, na drugie 1,34 zł oraz zwal- Rozumiemy oczywiście, że dzianiające od opłat za trzecie i każde N i e s t e t y i t u t a j T U B A w wielu przypadkach Pan Guzy wie tym bardziej dziwaczna łania w Katowicach nie miały bykolejne dziecko, jednak 25 paź- P R O P A G A N D O W A się uciekał. Niestety już pierwsze może być jej postawa w tej kwenajmniej związku z trwającą P R E Z Y D E N TA G U Z E G O sygnały docierające z Urzędu stii. Sprawa ostatecznie została dziernika 2010 r. uchwałą kampanią samorządową, ale były KŁAMAŁA! Miasta wskazywały, że w sprawie wyjaśniona na sesji. Wcale jak się LXVI/1339/10, zmieniającą przejawem troski o rodziców. Otóż podała stawkę 2, 68 zł, co niewiele się zmieni. Piszący okazało Vox populi nie jest Vox uchwałę w sprawie ustalenia Dlatego też w obliczu zbliopłat za świadczenia udzielane nie było zgodne z prawdą. Ta w kolejnym wydaniu Nowych DEI jeno Prezydent Guzy de- żających się wyborów parlaprzez przedszkola, dla których informacja była na tyleż istotna, Siemianowic Pan Guzy wspo- cyduje sam za wszystkich. Jak mentarnych nie spodziewamy się bo przecież nasze miasto jest minał co prawda, iż VOX PO- ujął to zgrabnie na sesji jego organem prowadzącym jest miażadnej reakcji ze strony naszych znacznie biedniejsze od Katowic, PULI VOX DEI (głos ludu, głos wizja zyskała uznanie wśród sto Katowice ustalono odpłatlokalnych władz, których znaność, rodziców (prawnych opie- a jednak polityka tamtejszej Rady Pana), ale kolejne akapity artyku- wyborców, zatem ma prawo sam czącą część stanowią politycy zdawała się być zdecydowanie łu pokazywały lekceważenie decydować. Tak też się stało. kunów) za 1 godzinę świadczeń PO! Pamiętajmy jednak, że bardziej prorodzinna. Czy problemu i rzekomą winę ro- Stawki ostatecznie ustalono na 1, wykraczających poza podstawę rzetelność to podstawa inforprogramową wychowania przed- sytuacja materialna młodych dziców dzieci przedszkolnych za 50 zł za godzinę i gdyby nie macji i nagannym jest wprowaszkolnego, obejmującą koszty rodziców w Siemianowicach brak inwestycji w mieście. Niko- żywiołowa akcja rodziców i na- dzanie opinii publicznej w błąd, Śląskich jest na bardzo wysokim go chyba nie trzeba przeko- szego Stowarzyszenia dzisiaj Pan dodatkowych świadczeń dydakchociaż zdaje się, niestety, że ze poziomie, powiedziałbym lep- nywać, iż ta teza jest kolejnym Jacek Guzy bez przeszkód po- tycznych, prowadzonych przez strony Urzędu Miasta nieco do szym niż w Katowicach czy na- kłamstwem w sprawie. Katastro- bierałby daninę w wysokości 2, przedszkole, w wysokości 1,30zł. tego przywykliśmy wet w Warszawie? Miasto ma falna sytuacja budżetu nie jest dla 40 zł za każdą godzinę! Dobitnie W przypadku, gdy do przed- obowiązek zapewnienia dzieszkola uczęszcza drugie dziecko, ciom miejsca w przedszkolach. Guzy straszył Dyrektorów ko- Dziennika Zachodniego. nikogo tajemnicą. Pan Prezydent podkreślił to w wywiadzie dla opłata wynosi 0,65zł. za jedną Dla porządku poniżej prezen- Uchwała zatwierdzona przez niecznością redukcji w razie Jacek Blida Jolanta Kopiec Jerzy Becker Tomasz Dzierwa Marian Jadwiszczok Grzegorz Jurkiewicz Zbigniew Krupski Stefan Wieczorek Marzena Ziaja Adam Cebula Dorota Połedniok Jacek Rzepczyk Mikołaj Wajda Anna Zasada Chorab Beata Breguła

5 najmu lokali mieszkalnych i użyt- z gazet redagowanych przez Stawki do analiz przyjąłem takie w których wcześniej wykupiono kowych znajdujących się w tych magistariat Mamy wypraco- jak "chodzą" w gminie. lokale od Huty. Praktyka pokabudynkach. wane wszystkie scenariusze. zała, że stan wspólnot jest Z ekonomicznego punktu wi- Czyżby twierdzenia Prezydenta Jak zauważyliśmy inwestycja się w o wiele lepszy niż zasobów dzenia tylko głupiec będzie twier- o merytorycznym przygotowaniu zwraca i to z zyskiem. Oczywi- Gminnych. dził, że to jest olbrzymie obcią- były zwykłym populizmem? ście nie uwzględniłem żadnego żenie dla budżetu Miasta, bo jest Poniżej zamieszczam wyliczenie remontu prócz 3 lokali, ale może to nabycie realnego majątku, któ- rentowności tej inwestycji on być w roku następnym bądź Stowarzyszenie Wolne Siemiary przynosi dochody i wcale nie w oparciu o kamienice przy rozłożony w czasie. Oczywiście nowice pragnie zapytać Prezymusi pochłonąć wielu milionów. ulicach Powstańców 29 i Szeflera gmina nie musi sprzedawać denta Jacka Guzego, dlaczego Mieszkania będące dzisiaj w za- 12. Jak się okazuje to całkiem pustostanów. Mogą być one zespół urzędników, za którego sobie gminy wymagają remon- dochodowy interes. wykorzystane jako mieszkania pracę płacą podatnicy czyli tów na kwotę około 70 mln zło- socjalne dla osób zajmujących mieszkańcy Miasta, nie może tych, ale Prezydent w projekcie atrakcyjne mieszkania. Dzięki pochwalić się jakimkolwiek Zanim odpowiem na to pytanie, budżetu na 2011 roku przeznacza takiemu manewrowi Gmina mo- dowodem swej pracy? Na jakiej chciałbym przytoczyć słowa zaledwie 1 milion złotych na ten Analiza finansowa że zasiedlać mieszkańcami te podstawie straszy się pozostałą Pana Prezydenta Jacka Guzego cel. Są to olbrzymie potrzeby, ale nieruchomości przy atrakcyjniejsze mieszkania, a to resztę obywateli, że będą oni zamieszczone w wywiadzie dla Urząd Miasta nie zamierza ich Powstańców 29 i Szeflera 12, przecież dochód dla Miasta. ponosić koszty całego przed- Dziennika Zachodniego w dniu realizować a i mieszkańcy nigdy Wariantów jest wiele, ale koszty sięwzięcia? Śmiech mnie ogarnia 31 grudnia 2010 roku: nie łudzili się aby z ich kamienic Ilość lokali mieszkaniowych: 24 to "sława" i zysk. Tak czy inaczej gdy pomyślę, że sprawę można Właśnie w tym przypadku dało się zrobić nowy Man- Ilość pustostanów: 3 nie trzeba być wielkim eko- było załatwić za długi Huty narosło bardzo dużo niepotrzeb- hattan. Jeżeli opłaca się kupić te Cena licytacji: złotych nomistą by dojść do takich Jednośc względem Miasta, a takie nych nieporozumień. Populiści budynki prywatnym przedsię- Powierzchnia mieszkań: 1186 wniosków. Na marginesie warto rozwiązanie proponował sam wykorzystują fakt, że przeciętny biorcom, którzy i tak nie podejmą m/kw nadmienić, że lokale mieszkalne likwidator majątku Huty Jedność. Kowalski nie zna się na prze- na poczatku większych inwe- Powierzchnia pustostanów: 163 składające się na sprzedaną pisach prawa i opowiadają bzdu- stycji, to dlaczego nie opłaci się to m/kw nieruchomość wchodzą w skład ry. Tak więc, czy miasto rzeczy- Miastu? WSPÓLNOTY, która nie należy wiście ma wykupić mieszkania 23 listopada złożyłem wniosek do Razem powierzchnia: 1349 do najlepiej prosperujących w popo byłej hucie? Niektórzy miesz- Prezydenta Jacka Guzego z proś- m/kw równaniu do pozostałych wspól- Janusz Ławecki kańcy są temu przeciwni. Argu- bą o kopie protokołów Zespołu not utworzonych w budynkach mentują, że nikt za nich nie do spraw regulacji problemu wykupił ich mieszkania, więc mieszkań zakładowych Huty Przychód przy założeniu, że dlaczego robić dziwne wyjątki. Jedność S.A., powołanego czynsz wynosi 4 złote za m/kw: Warto także wiedzieć, że to przez prezydenta Jacka Guzego m/kw * 4.00 zł *12 m-cy przedsięwzięcie będzie olbrzy- W odpowiedzi dowiedziałem się = zł/rok mim obciążeniem dla budżetu miedzy innymi, że nie może na- Jeśli w ciągu roku miasta. być tych nieruchomości na wyremontowane zostaną te 3 Określenie dziwne wyjątki licytacji, ponieważ są obciążone pustostany to na rynku pójdzie sugeruje czytelnikowi, że hutnicy hipoteką. To jest kłamstwo. to za 1500 zł za m/kw czyli: dostaną coś za darmo, na co inni W chwili licytacji komornik 163m/kw * 1500zł = mieszkańcy nie mogą liczyć. zdejmuje hipotekę i nabywca ku- zł/rok P r a g n i e m y p r z y p o m n i e ć puje czystą, czyli nieobciążoną prezydentowi Siemianowic Ślą- nieruchomość. Dodatkowo do- Razem przychód: zł + skich, że miasto nie wykupi wiedziałem się z pisma, iż zespół zł = złotych/rok mieszkań dla hutników, a po- ten nie wyprodukował nawet większy swój majątek. jednego protokołu ustaleń, ani Koszty.. Wykupienie mieszkania przez na- jednej opinii prawnej, nawet jed- Remont pustostanów wydatek jemcę to nie to samo, co kupienie nego papierka. Siedem posiedzeń 3szt * zł = zł majątku przez Gminę. Mieszkań- i nawet jednej kartki papieru? Przyjąłem koszt cy nie będą właścicielami tych Z czego wynika usilnie kreowane administrowania 0.58 zł za mieszkań lecz nadal najemcami, twierdzenie, że nabycie kamienic m/kw co daje: którzy płacą czynsz systematycz- po Hucie Jedność to olbrzymie 1349m * 0.58 zł * 12 m-cy = 9 nie, a miasto ma zagwarantować obciążenie dla budżetu miasta? 389 zł/rok im czynsz na stałym i bezpiecz- Na podstawie, jakich dokumen- Zaliczka na eksploatację nym poziomie porównywalnym tów i wyliczeń Prezydent Siemia- przyjąłem 0.80 zł za m/kw, do reszty mieszkań gminnych. nowic Śląskich przekazuje takie czyli: Prywatni inwestorzy wykupując informacje? Ale na tym nie ko- 1349m * 0.80 zł * 12 m-cy = 12 mieszkania podwyższają czynsz niec, na sesji Rady Miasta dnia zł/rok często o kilkaset złotych, a jak stycznia 2011 roku Radny To- Zaliczka na remonty przyjmuję wiemy ustawa dopuszcza takie masz Blacha zadał Prezydentowi 1.40 zł za m/kw, czyli: podwyżki, co pół roku. Takie Jackowi Guzemu pytanie w for- 1349m * 1.40 zł * 12 m-cy = 22 działanie spowoduje niewypła- mie interpelacji: czy była zro- 663 zł/rok calność najemców, którzy to biona analiza finansowa na Podatek od nieruchomości: 1 w większości stanowią grupę lu- przykładzie chociażby jednej 991 zł/rok dzi ubogich. Już teraz możemy z licytowanych nieruchomości? sobie wyobrazić co będzie Odpowiedzi w imieniu Prezy- RAZEM koszty w skali roku efektem takiego obrotu sprawy. denta udzieliła pani Irena Chle- to: zł Roszczenia nowych właścicieli bik, naczelnik wydziału lokalokamienic o odszkodowania od wego. Oświadczyła, że nikt takiej Zysk netto wynosi: Gminy. Zatem działania mające analizy nie przeprowadził, bo nie zł zł = 194 na celu zakup kamienic uchronią było takiej potrzeby. Problem 435 zł budżet przed roszczeniami jest bardzo poważny i nie było Pamiętamy za ile kupiliśmy tą właścicieli w przyszłości, a także takiej potrzeby? Przypomnijmy nieruchomość? zwiększą dochody miasta z tytułu czytelnikom nagłówek jednej Za zł.

6 Niedawno, na łamach naszej pocieszyła dziewczynki, dlatego gazety oraz Dziennika Za- zaprosił mamę Kamilki na chodniego poruszany był pro- spotkanie. Henryk Ptasznik na blem dowozu małej dziewczynki, początku roku rozmawiał z maktóra cierpi na poważną wadę mą dziewczynek i zapewnił, że wzroku. spróbuje im pomóc. Jednak na przeszkodzie stanęły po raz Kamilka, która z powodu swej kolejny przepisy. genetycznej dolegliwości musi uczęszczać do specjalistycz- Szczytem jednak bezczelności nego przedszkola, ma jednak wydaje się odpowiedź, którą problemy z dojazdem. Violetta przesłał II Zastępca Prezydenta Hora, mama chorej dziewczynki Miasta Pan Henryk Ptasznik od długiego czasu prosiła o po- pouczający matkę trójki dzieci moc miasto. To jednak systema- o wieku, w jakim dziecko tycznie jej odmawiało za- podlega realizacji obowiązku słaniając się szeregiem ustaw, wychowania przedszkolnego. Co które rzekomo uniemożliwiały ciekawe, pomimo, iż nic nie działanie władzom miasta. zrobił w sprawie, która zaczynała W jednym z pism odmownych przypominać telenowelę bez urzędnicy uzasadniali: Przepisy happy endu, pouczał kobietę ustawy o systemie oświaty nie wyjątkowo doświadczoną przez zawierają w tym względzie los! Smutne to, iż nasze miasto żadnych regulacji, które mogłyby w tak prostych sprawach tak stanowić podstawę do wydania bardzo zawodzi, a wystarczyłaby przez gminę zgody na przewóz odrobina empatii... Ostatnio dzieci w wieku 3-5 lat do jednak na drwiny pozwolił sobie przedszkola. W tym samym Referat Edukacji, który szlapiśmie dodają również: Należy chetnie postanowił wypłacić pamiętać, że pracownicy samo- Pani Violecie za bilety autorządowi są ograniczeni prze- busowe, jakimi rzekomo Pani pisami prawa i muszą się do nich Hora wraz z dziewczynką podróbezwzględnie stosować. Pani żowała do Dąbrowy Górniczej, Violetta próbowała się nawet sugerując jakoby Pani Violecie odwoływać do przypadków z jej w całej sprawie chodziło o pieprzedszkola, gdzie dzieci są do- niądze To oburzające zachowożone z różnych gmin nawet wanie pokazuje, jak traktuje się przez straż miejską, ale bezsku- w mieście ludzi dobrej woli. tecznie. Przypomnijmy dowóz z nieukry- Niestety najbliższa szkoła, która waną satysfakcją niesienia pozwala na przygotowanie małej pomocy najbardziej potrzebu- Kamilki do życia w tych szcze- jącym obywatelom naszego gólnych okolicznościach, miasta nieodpłatnie realizuje znajduje się w Dąbrowie Gór- nasze Stowarzyszenie Wolne niczej. Z tego powodu jej siostra Siemianowice ale również 16-letnia Agnieszka, przez cały widzimy (co bardzo nas smuci!), tydzień przebywa w przyszkol- jak, tak naprawdę, do przepisów nym internacie. W sprawie inter- podchodzą urzędnicy! weniowała nawet trzecia córka pani Violetty, 13-letnia Basia, Informacja z ostatniej chwili: która również cierpi na to rzadkie schorzenie. W czasie spotkania Po zgłoszeniu faktu, iż od przywigilijnego organizowanego szłego roku Dyrektor placówki przez Siemianowickie Stowarzy- w Dąbrowie Górniczej zdecyszenie Niewidomych odważnie dowała o umieszczeniu w szkopodeszła do wiceprezydenta le podstawowej małej Kamilki Henryka Ptasznika i zapytała udało się wreszcie zmusić wprost: dlaczego miasto nie chce urzędników do działania! pomóc jej młodszej siostrze? Dzięki uporowi matki dziew- Prezydent zaczął zasłaniać się czynki Pani Violetty a także zrealizować cel naszej akcji zapewniony transport do szeregiem ustaw uniemożli- zaangażowaniu wielu osób, i zapewnić dowóz małej Kawiających przedszkola od siemianowicczynce. miastu pomoc dziew- w szczególności Betiny Ogon milce do placówki w Dąbrowie kiego magistratu! Naszym zda- Dobra mina do złej gry z naszego Stowarzyszenia Wol- Górniczej, która od 1 kwietnia niem ta decyzja winna zapaść Mariusz Polok prezydenta Ptasznika wcale nie ne Siemianowice udało się 2011 roku wreszcie dostanie dużo wcześniej

7 Projekt ten od wielu miesięcy sta- np. Citizens Advice, czy Citizens zwolnienie, aspekty umowy o pra- mia punkt porad obywatelskich. dycznych, która jako amerynowił pomysł, który wydawał się Advice & Law Centre, które cę i cywilnoprawnych wąt- Do czasu właściwego przygotowania kańska lekarka, pochodzenia trudny w realizacji ze względu na oferują szeroką gamę usług z pliwości, przypadki dyskrymiwiele siedziby naszego sto- szwajcarskiego znana jest ze swo- trudności z jakimi Stowa- zamiarem przyczynienia się do nacji rasowej lub seksualnej, warzyszenia przy ul. Szkolnej 7 jej przełomowej książki Rozrzyszenie Wolne Siemianowice poprawy jakości życia ludzi i ich ochrony danych i poufności pra- będzie on tymczasowo działał mowy o śmierci i umieraniu (On musiało się konfrontować przy społeczności lokalnych. Ja cownika), przy tut. Parafii Świętego Antoniego. Death and Dying), w której przedróżnych okazjach. Jednak zasadą osobiście chciałbym, aby po 4) pomoc dla osób w sprawie W każdy wtorek począw- stawiła psychologiczną teorię funkcjonowania naszego Stowa- pierwszej fazie kształtowania się pytań w szerokim zakresie kwestii szy od 8 marca br. od godziny reakcji pacjenta na wiadomość rzyszenia jest podejmowanie Przychodni stało się to formą mieszkaniowych (w przyszłości będzie możliwość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej działań i dyskusji niewygodnych, wymiany doświadczeń ludzi planowany jest bezpłatny uzyskania bezpłatnej pomocy perspektywie śmierci. Powieniepopularnych i działanie w ob- posiadających różne zdolności i (obywatelski) bank zamiany w sprawach dotyczącej życia działa ona: Nie można rozwinąć szarach, które społeczność lokal- doświadczenia zawodowe. Ma to mieszkań), jak załatwić dotacje codziennego od prostej porady się duchowo w swoim człowiena naszego miasta dawano zapom- być nowa zintegrowana i co mieszkaniową, pisanie wniosków o c h a r a k t e r z e p r a w n y m, czeństwie, kiedy siedzi się w piękniała. Brakowało nam inicjatyw najważniejsze bezpłatna forma itd., doradztwa do napisania pisma nym ogrodzie i pozwala sobie od otwartych na drugiego człowieka ośrodka doradztwa wszelakiego 5)pisanie prostych pism urzędo- urzędowego włącznie. Przyjmować sług swoich serwować najw znacznie szerszym spektrum niż dla mieszkańców. Nowe centrum wych, sądowych, itd będą prawnicy i studenci przedniejsze potrawy, wyszukane obecne do tej pory. Dlatego też wymiany porad ogólnych i ostatnich lat studiów prawniczych. rarytasy [ ] duchowo dojrzewa obserwując naszą społeczność prawnych. Chcemy skupić ludzi PROJEKT STOWARZYSZElokalną Dyżury w sprawach spo- się wtedy, kiedy człowiek cierpi, dostrzegalnym stała się wokół tej poradni i zaproponować NIA WOLNE SIEMIANO- łecznych rozpoczynam ja, kolejne walczy [ ] idzie pod prąd rzeki. obojętność na los drugiego czło- im doradztwo w następujących WICE Przychodnia Porad osoby dołączą stopniowo. Z czasem [ ] Nie da się przekupić jest wieka, szczególnie na jego naj- obszarach: Obywatelskich", która zapowiadana pojawią sie również adwo- sprawiedliwy. Właśnie taka prostsze potrzeby. Są organizacje 1) poradnictwo konsumenckie - była już wiele miekaci i radcowie prawni, aby za- postawa powinna ludziom po- charytatywne, kościelne, publicz- pomoc dla osób z problemami sięcy wcześniej wreszcie staje się pewnić jak najwyższy poziom kazać, gdzie jest ich miejsce, jak ne, ale brakowało inicjatyw otwar- z zakupionego towaru (umów rzeczywistością. Wreszcie staje wsparcia dla osób potrzebujących bardzo są potrzebni drugiemu tych w inicjatywach tych chcie- leasingu, wadliwe towary, umowy sie możliwe to, na co wiele osób - całkowicie PRO PUBLICO BO- człowiekowi. Dosyć mamy ludzi, liśmy zapraszać ludzi do pomocy konsumenckie, usługi bankowe, z tak wielkim utęsknieniem NO! To oczywiście pierwszy etap, którzy maja wszystko a nie innym ludziom w tym w czym kredytowe, sprzedaż na odległość, czekało. Ludzie potrzebują jeżeli się powiedzie i społeczność potrafią w swoim bogactwie jesteśmy dobrzy, sprawdzeni ży- anulowanie zamówienia, remont wsparcia, bo w wielu sytuacjach lokalna będzie zainteresowana dostrzec drugiego człowieka. Dlaciowo, doświadczeni! Stąd usługi budowlane, nieuczciwi wy- pozostawieni są sami sobie. pomocą z naszej strony nie wykluczamy tego też nasze stowarzyszenie pojawił się PROJEKT PORADNI konawcy, gwarancje, depozyty) Tylko wspólnie możemy coś rozszerzenia działal- chciałoby te postawy zmieniać OBYWATELSKIEJ, czyli miej- 2) pomoc dla osób z problemami zmienić! BYĆ BLISKO LUDZI ności na pozostałe dzielnice miasta, i uświadamiać, ludzi o ich znasca, gdzie każdy bez wyjątku z długami, - to nasz cel nadrzędny! po ówczesnym uzgodnieniu czeniu w życiu całej społeczności mieszkaniec mógłby uzyskać po- 3) zatrudnienie - pomoc w spra- miejsca. Spotkałem ostatnio czło- lokalnej chociażby poprzez moc. Tego typu formy aktywności wach związanych z zatrudnieniem Miło nam poinformować, iż Sto- wieka, który przywołał słowa tylko świadomy akt wyborczy! znane są w całej Europie, szcze- (jak napisać CV, biznes plan, warzyszenie Wolne Siemianowice zmarłej w 2004 r. Pani Elisabeth gólnie na wyspach brytyjskich, podanie o pracę, itd., niesłuszne z dniem 8 marca 2011 r. urucha- Kübler Ross, doktor nauk me- Mariusz Polok winno być w swej wymowie po- Twoje pisane prawo. go sprzętu nasz ogród nie posiada) które wędrują nieodmiennie do strzegane jako drogowskaz, w ja- Wiem z doświadczenia, iż na Wal- do koszenia trawy, nie byłoby kasy naszego ogrodu i dziwnym kim kierunku się powinno po- ne Zebrania chodzi znikoma ilość w tym nic dziwnego gdyby ów nie- trafem nie wystarczy pieniędzy na dążać? ludzi, przyczyny są różne, wiek, dościgły mistrz nie pogonił mnie np. zakup kosiarki, przewodów Kiedyś napisałem artykuł w ga- kwiecień też nie jest miesiącem po przewód do kosiarki tłumacząc elektrycznych, pilarki do ścinania zecie Wolne Siemianowice pod ty- przyjaznym na takie zebranie, brak mi przy okazji, iż nasz ogród prze- drzew itd. Jedynym zaś beneficjentułem Moja lauba czyli bajzel na czasu może również być powodem wodu nie posiada?! Co prawda kro- tem do pobierania pieniędzy z kasy ogrodzie, mając nadzieję że tekst nieobecności. Te przyczyny nie wą nie jestem, trawy nie jem, a sko- ogrodu jest zarząd?! ten jako żywo dotrze do świado- mogą jednak być powodem sić trzeba, widząc moje zakłopo- Dla wiadomości działkowiczów Coraz częściej myślę, czy warto mości działkowiczów i nie tylko. podejmowania daleko idących tanie w geście dobrej woli gos- wysokość wynagrodzenia wg modalej opisywać sprawy które nurtu- Mimo tego, iż niedawno przepro- uchwał gdzie 10 do 20 procent podarz /jednak/ brakującego prze- jej wiedzy (dla 4 członków Zają przeciętnego działkowicza? Czy wadzona kontrola, nakazała zarzą- uczestników decyduje o dalszych wodu użyczył. Jednocześnie wy- rządu) jest to kwota około 3000 tys warto dalej parać się tym, co z na- dowi ścisłe przestrzeganie przepi- losach naszego ogrodu działko- tłumaczył, iż przewód jest przewo- zł. Nie sposób nie wspomnieć o natury swojej nie przynosi pożąda- sów zawartych w Regulaminie wego! Pozostała większość, a jest dem pożyczonym gminnym tłumaczeniu (Zarządu), nych efektów. Niekiedy zastana- ROD oraz informowania działko- ich 80 do 90 procent, ma pełne Przy piątej godzinie koszenia ko- iż brak kasy jest daleko idącym wiam się czy czasami nie warto wiczów o wszystkich ważnych prawo do rzetelnej informacji po- siarka odmówiła posłuszeństwa czynnikiem zorganizowania dnia lepiej udawać idioty, powiedzieć sprawach na tablicach ogłoszeń. przez tablice ogłoszeń, które są nastąpił trzask nastała cisza po działkowca,. A przypomnę, dzieje dosyć tego i zając się czym innym? W tym miejscu można by sobie w pełni dostępne dla wszystkich, analizie i głębszym namyśle do- się to tylko za kadencji obecnej (czy dalej brnąć w to, co nie jest postawić pytanie czy coś się niezależnie od tego czy uczestniczą szedłem do tego, iż przyczyną jest ekipy, która zarządza naszym tożsame z ideą ROD (...) zmieniło w tym zakresie? Otóż, na zebraniu czy nie! (..) Rzetelność zepsuty kondensator, który oczy- ogrodem. Klasycznym przykłapokazując dwa światy. Nie są to za wiele zmian nie nastąpiło! Zre- nakazuje mi potwierdzić fakt, że na wiście musiałem kupić koszt 19 zł. dem może być działalność pojednak światy wirtualne, gdzie gra alizowano co prawda jeden punkt tablicy ogłoszeń pokazała się Nie licząc naprawy!!! przednich zarządów który każdego się toczy wokół pieniędzy i cy- z kontroli, na tablicy ogłoszeń uka- informacja dla działkowiczów/ iż Czasem myślę jak to jest? Gdybym roku organizowały dzień działnizmu. Kiedyś, wydawało mi się, zała się informacja o trybie i za- robót na ogrodzie jest raptem czte- zamiast koszenia miał coś poma- kowca bez dodatkowych opłat. Jaże zarządzanie ogrodem jest kresie odpracowania godzin na ry (nie będę ich wymieniał szkoda lować np. tablice ogłoszeń to bym ka zatem ekonomia przyświeca dobrem które służy wszystkim... rzecz ogrodu. Gwoli przypomnie- klawiatury), prosta arytmetyka sta- pewnie musiał kupić farbę? Ewen- obecnym włodarzom, oznajmiając zabawy dożynkowe integrowały nia działkowcu zgodnie z regu- nowi iż 4 prace razy 5 godzin dają tualnie, coś związane z pracami wszem i wobec, że na rzeczywiste działkowiczów przy wspólnej za- laminem ROD masz pełne prawo sumę 100 zł a zatem pytanie nie jest budowlanymi to wg. naszych potrzeby ogrodu brakuje kasy, nabawie. Obecny stan przedstawia nie płacić za pracę na rzecz ogrodu bezpodstawne to dlaczego do mistrzów musiałbym kupić cement tomiast na wynagrodzenia niektóobraz zwykłej bladej szarości, nie- możesz to odpracować, kiedy na kasy ogrodu wpływa z tytułu prac tudzież kielnię do rzucania zapra- rych członków zarządu bez probledostrzeganie tego problemu nie Walnym Zebraniu zapadnie de- na rzecz ogrodu 5350 zł zamiast wą, bo jak wytłumaczyć fakt braku mu się zawsze znajdzie!!! Jeśli wystawia naszym decydentom jed- cyzja o trybie i zakresie prac na 100zł? (jedna roboczo godzina wszystkich niezbędnych narzędzi działkowiczu masz ciekawe sponak najlepszej opinii. Czy Statut rzecz ogrodu, ta informacja ma się 5zł) które w istocie swojej użyteczności trzeżenia uwagi pisz na adres wraz z regulaminem ROD jest tyl- ukazać niezwłocznie na tablicy Prawdą jest, że jednym który pod- służą do prawidłowego funkcjo- redakcji lub włącz się do dyskusji ko zapisem zdań, paragrafów zwy- ogłoszeń i Ty Drogi działkowcu jął pracę celem odpracowania pra- nowania naszego ogrodu? Wszak na forum internetowym Wolne kłymi kartkami papieru czy może wtedy zadecydujesz czy chcesz cy na rzecz ogrodu byłem (ja) wraz my jako działkowcy obarczeni Siemianowice. jednak czymś znaczącym, co po- zapłacić albo odpracować! To z moim sprzętem (jako, że takowe- jesteśmy różnymi płatnościami, Paweł Grzysek

8 Zuzia Zakurzewska urodziła się 20 lipca 2010 dwukomorowe skurczowe i rozkurczowe roku w 35 tygodniu ciązy. Po porodzie okazało zaburzenie czynności. się że ma zespół Downa. Lekarze po badaniach Rodzice wierzą, że czołówka światowa kardiostwierdzili u Zuzi dwie dziurki w serduszku. Po logów w tym dr. Del Nido stawią czoła i uda im kolejnych badaniach została na oddziale dla się mnie uratować. Jednak nie jest to łatwe. wcześniaków około miesiąca. Pierwsze 6 dni Mimo iż bardzo by chcieli aby swoich sił spróspędziłam w inkubatorze. Po niecałym miesiącu bowali lekarze w Stanach nie stać ich na tak została przewieziona do szpitala w Dublinie kosztowną operacje. Bez tej operacji Zuzia nie gdzie po rozmowie mamy z Kardiologie dr ma szans żyć. To, że urodziła się z zespołem Colinem McMahon okazało się, że wady są na Downa nie przekreśla jej, też powinna, mieć tyle poważne, że niestety lekarze z Dublina nie szanse by żyć. Od 19 listopada nie potrzebuje podejmą się operacji. Oznajmili, że nie wia- już sondy, sama je, sama pije, uśmiecha się, domo ile zostało Zuzi dni, tygodni, miesięcy. wodzi wzrokiem, reaguje na dźwięk i światło, Może tydzień, może dwa, może miesiąc, za- dzielnie stawia czoła wszystkim przeciwnością. wsze kończąc na pół roku. Pokazuje, że chce żyć. "Jest bardzo silna mała. iskierką, której nie chcemy pozwolić zgasnąć" Dr McMachon skontaktował się z lekarzem jak mówi jej mama Dominika. Pedro Del Nido który stwierdził, że sprawa rzeczywiście jest ciężka, ale myśli, że jest w stanie Koszty operacji w Stanach Zjednoczonych to naprawić. Zuzia ma wystarczająco dużo tkan- przerastają niestety rodziców Zuzi. Dlatego ki na naprawę 2 wad z którymi będzie mogła już apelujemy o pomoc dla niej. Już wkrótce żyć. Rozpoznali u niej: hipoplazje lewej komo- w mieście będzie można zobaczyć wolonry serca, przerwany (zwężony) łuk aorty typu B tariuszy z puszkami fundacji Słoneczko, (dodatkowo kontynuacje IAA), kompletnie do- pojawią się plakaty zapraszające na koncert minujący kanał przedsionkowo-komorowy organizowany wraz z Siemianowickim prawej komory, poważne pod-zastawkowe Centrum Kultury, w naszych parafiach księża zwężenie aorty, membrana lewego przedsionka, również będą prosić o datki. Prosimy nie wysoki start z głównego pnia płucnego lewa bądźcie obojętni na los małej Zuzi. Walczymy tętnicą płucną, niedomykalność zastawki AV, o jej życie.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2013 r. 4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2013 r. 4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013 z SESJI RADY MIASTA odbytej w dniu 24 października 2013 r. w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ul. Jana Pawła II 10. Sesję rozpoczęto o godz.13.00 W Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r.

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r. Fragment stenogramu dotyczący II czytania projektu uchwały: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynówka Królewska Grottgera II /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyciąg z Protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć:

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć: Poziom 1 Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom. Jeśli więc mieszkańcy mają

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. mnie, iż nic nie stoi (...) na przeszkodzie, by w przedszkolu były nadal prowadzone takie zajęcia. września 2013 roiw.

Marek Michalak. mnie, iż nic nie stoi (...) na przeszkodzie, by w przedszkolu były nadal prowadzone takie zajęcia. września 2013 roiw. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, września 2013 roiw ZEW/500/29-3/201 3/MP Pani Krystyna Szuniilas Minister Edukacji Narodowej w wystąpieniu z 8 sierpnia 2013 roku przedstawiłem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 28 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013 z SESJI RADY MIASTA odbytej w dniu 23 stycznia 2014 r. w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ul. Jana Pawła II 10.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013 z SESJI RADY MIASTA odbytej w dniu 23 stycznia 2014 r. w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ul. Jana Pawła II 10. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013 z SESJI RADY MIASTA odbytej w dniu 23 stycznia 2014 r. w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ul. Jana Pawła II 10. Sesję rozpoczęto o godz.13.00 W Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW" Rozdział I 1 2 1. Stowarzyszenie Nasz Dom - Rzeszów" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla celów niezarobkowych. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE WSTĘP 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach POrozmawiajmy DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW DLACZEGO NOWA USTAWA? Trybunał Konstytucyjny w lipcu ubiegłego roku uznał za niezgodne z Konstytucją RP 24 przepisy obecnej ustawy działkowych. Przed posłami stanęło

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie Załącznik do uchwały Nr LII.738.2014 r Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014 roku STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie I. Preambuła My, mieszkańcy Gmin, przekonani,

Bardziej szczegółowo

Samorządy się spieszą, a wojewodowie unieważniają uchwały. Przeanalizowaliśmy blisko 30 rozstrzygnięć nadzorczych z sześciu województw.

Samorządy się spieszą, a wojewodowie unieważniają uchwały. Przeanalizowaliśmy blisko 30 rozstrzygnięć nadzorczych z sześciu województw. Gminy popełniają błędy w uchwałach o opłatach za przedszkola. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wojewodowie uchylili zapisy kilkudziesięciu z nich. Publikujemy przegląd najczęstszych potknięć. Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM Opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rozdział I PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku UCHWAŁA NR 10.2016 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6 pkt. 1 Ramowego Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1 3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo