Nr 7/Marzec likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 7/Marzec 2011. likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa-"

Transkrypt

1 Nr 7/Marzec 2011 dżetowej nawoływał do zaprze- nie drogi przy ulicy Spacerowej pewnością coś musimy zrobić, dia Katowice w której poruszano stania snucia wizji populistycz- na Fazańcu, czyli przy śmiet- jakoś zareagować na tę sytuację. kwestie mieszkań zakładowych nych sam zaś kupował głosy tak nisku! Na place zabaw przezna- [ ] Ta kwestia jest także akcen- w tym sprzedaży mieszkań po niezbędne do swojego budżetu czono za to całe 20 tysięcy zło- towana przez niektórych radczy likwidowanej Hucie Jedność. to jakieś ukryte lęki czy tych Bardzo interesująco wy- nych. Władze samorządu rozwa- Co znamienne na miejscu pod walka o propagandowy sukces? gląda także kwestia związana żają różne rozwiązania. Jednym siedziba Stowarzyszenia przy Wieść gminna niesie, że radna zakupem pojazdu busa dla nie- z nich jest łączenie szkół. Po ul. Szkolnej 7 zjawiło się 150 SLD otrzymawszy posadę w Ra- pełnosprawnych za 200 tysięcy zdezerterowaniu z dyskusji osób. Z władz miasta nie było dzie Społecznej Szpitala oraz złotych, szczególnie kiedy wspo- z mieszkańcami na antenie Radia nikogo Komentarz zdaje się przeniesienie remontu zieleńca mnimy na problemy opisywane Katowice w dniu 14 marca br. być zbyteczny! z ul. Waryńskiego na Katowicką przez nasz miesięcznik związane Guzy postanowił zademonstrooniemiała z radości i postanowiła z dowozem niedowidzącej Ka- wać swoje prospołeczne oblicze Prezydent Miasta otrzymał rówbyć na tak, nie dostrzegając mili, która od roku nie może do- w kwestii szkół i stwierdził: nież zielone światło od radnych przy tym, że leży jak długa i sze- prosić się o dowóz do przedszko- nie będziemy u nas likwido- miejskich do zaciągania pożyroka cała sfera socjalna w mieście la specjalistycznego Dąbrowie wać żadnych szkół. Trzeba w tym czek na kwotę 20 milionów zło- od szpitala, przez oświatę po Górniczej. miejscu jasno jednak sprecyzo- tych na spłatę starych zobowiąopiekę społeczną i Urząd Pracy. wać, że sytuacja jest bardzo dyna- zań. Jak więc widać pędząca ma- Gdzie zatem ta lewicowa wraż- Tymczasem, bieda zagłada do miczna i niewykluczone, że w ko- szyna pożyczkowa zamiast zo- Kolejne miesiące upływające liwość? Te podmioty, które uza- kolejnych garnków Guzy lejnych latach będziemy po pro- stać zahamowana dalej będzie w naszym mieście powodują, że leżnione do tej pory były w duże sięgnął do portfeli rodziców stu zmuszeni podjąć niepopu- napędzana do granic możliwości dana nam jest możliwość obser- mierze od środków zewnętrz- dzieci przedszkolnych (obszernie larne decyzje. Czas i finansowe gminy. W podawanych przez wacji jak polityka propagandy nych, dawały sobie radę, ale po o tym piszemy w kolejnym arty- uwarunkowania pokażą co czeka oficjalną urzędową stronę danych sukcesu przekuwana jest ich dramatycznym ścięciu przez kule), w MOPSie brakuje środ- siemianowicką siatkę szkół. Na Prezydent cieszy się swoim niew czyn Oto za sobą mamy rząd cudów i niespełnionych ków, a w oświacie obcinane są teraz jedno jest pewne: zostaje bywałym sukcesem zwiększenia burzliwą sesję budżetową na któ- obietnic padły jak długie i sze- godziny indywidualne zalecone tyle szkół, ile do tej pory. dochodów o 8, 41%. Nie wsporej ustalane były główne kierunki rokie. Plany łączenia szkół, które przez Poradnię Pedagogiczno Drżyjcież zatem nauczyciele i ro- mina jednak o tym, iż planuje rzekomego i naszym zdaniem lotem błyskawicy obiegły miasto Psychologiczną (np. wobec dzie- dzice bo nie znacie dnia ani równocześnie zwiększyć wydatki raczej wątpliwego rozwoju mia- były skrzętnie ukrywane, ale ci z problemami) i dokonano tzw. godziny! Okazać się może, że o 9, 47 % w stosunku do poprzedsta i to co wyraźnie jest do- przecież ten niewygodny temat uśrednienia czyli de facto obni- zbyt słaba kawa do tego stopnia niego budżetu. Nie widać nigdzie strzegalne to chaos! Dalej musi zostać wyjaśniony... żenia pensji! Zgodnie mianowi- wyprowadzi Pana Prezydenta również dlaczego nastąpić ma ten w polityce Jacka Guzego panuje cie z art. 42 ust. 5b Karty nauczy- z równowagi, ze zrobi ciach! jakże doniosły moment wzrostu propaganda sukcesu, wszech- Czyżby Guzy bał się gniewu ciela nauczyciel, który realizuje dochodów. Postanowiliśmy się obecna radość nawet z wy- mieszkańców?! Zauważmy rów- tygodniowy obowiązkowy wy- Bardzo ciekawą pozycją docho- przyjrzeć i w tym zakresie budżeleasingowanego wozu WUKO, nież, że za budżetem głosowało miar zajęć i dla którego ustalony dów w obecnym budżecie są np. towi i znajdujemy m.in., iż do który do tego stopnia cieszy tylko 15 osób, co wskazuje na to, plan zajęć w pewnych okresach mandaty nakładane przez Straż budżetu ma wpłynąć 7 milionów władze miasta, ze nie omieszkały że zyskał on poparcie jedynie roku szkolnego nie wyczerpuje Miejską. Pan Prezydent chce 450 tysięcy 570 zł z tytułu kar pstryknąć sobie zdjęcia i opubli- koalicji rządzącej miastem oraz obowiązującego tego nauczy- uzyskać ich na kwotę 150 tysięcy i opłat za korzystanie ze środokować go na stronach urzędu SLD! Nieformalny układ intere- ciela tygodniowego wymiaru złotych (wzrost w stosunku do wiska, której poprzedni budżet miasta. Co ciekawe, zdjęcie sów? Nie śmiem podejrzewać! godzin zajęć dydaktycznych, po- roku ubiegłego o blisko 9%) na 2010 rok nie zawierał (za uwieczniło również postać nie- W budżecie poczesne miejsce winien nauczać odpowiednio strzeżmy się więc naszych Straż- uchwałą budżetową nr 572/2009 dawnego przewodniczącego znalazła inwestycja przy ul. Ka- większą liczbę godzin w innych ników, którzy mają nas gnębić! z r.), budżet też zasili Rady Miasta Pana Andrzeja Goś- towickiej (podobno z fontan- okresach danego roku szkolnego. Średnia mandatów po 50 zł na opłata przedszkolna szacowana ciniaka, który jak informują źró- ną?!), która jako żywo odzwier- Praca wykonywana zgodnie z tak dzień wychodzi 9 sztuk! (wlicza- na blisko 2 miliony złotych (ten dła jest stałą postacią krajobrazu ciedla politykę Jacka Guzego na ustalonym planem zajęć nie jest jąc niedziele i święta). szacunek jednak wydaje się magistratu. No cóż, gdzie mógłby pokaz wydać pieniądze zamiast pracą w godzinach ponadwymia- daleko przesadzony, bo rodzice wypromować się jak nie na Pulsie rozwiązać problem. I tak pan rowych. Rozważana jest rów- Najbardziej jednak poruszyć mo- masowo rezygnują z godzin nad- Miasta (dawne ISI) i to za darmo. Guzy uraczy nasz zieleńcem za nież kwestia 3 połączeń szkół: że przeciętnego mieszkańca spra- programowych - efekt zoba- Jak widać przeciętność w Urzę- kwotę 1 miliona 606 tysięcy zło- Szkoły Podstawowej nr 6 z Gim- wa mieszkań komunalnych. Sa- czymy przy wykonaniu obecnego dzie Marszałkowskim nie jest tak tych (na który ma już projekt, ale nazjum nr 4, Szkoły Podstawo- ma tylko kwestia wynajmu lokali budżetu ). W budżecie dostrzepotrzebna jak w naszym biednym który chce rzekomo konsulto- wej nr 3 z Zespołem Szkół nr 3, mieszkalnych i użytkowych to galny jest też wzrost opłat za żłomieście To Gościniak u Prezy- wać ), na budowę Parku Tra- Gimnazjum nr 2 z Zespołem wpływy w kwocie zł bek o blisko 65%, wzrost podatku denta Guzego, to Prezydent Guzy dycji przeznaczamy kolejne 7 Szkół nr 4 w Michałkowicach. (więc blisko 17 milionów), tym- od nieruchomości o prawie 9%, z Gościniakiem u Prokuratora, to milionów 460 tysięcy złotych, Oczywiście, kwestia tak niewy- czasem na remonty tychże Prezy- a także o 63% (o 2 miliony 632 sesja z gościem Gościnia- podświetlamy zieleń miejską za godna dla władz trzymana będzie dent planuje jedynie milion zło- tysiące złotych) sprzedaż makiem Strach się bać czy nam 820 tysięcy złotych oraz zre- do ostatniego momentu w ta- tych przewodniczący z lodówki nie witalizujemy staw rzęsa na kwotę jemnicy Pan Henryk Ptasznik wyskoczy...? 1 milion 945 tysięcy złotych! Co w niedawnym wywiadzie dla Pul- Jak już wspominałem 14 marca Pan Prezydent Guzy na sesji bu- ciekawe w planie jest podświetla- su Miasta stwierdził [ ] z odbyła się audycja na antenie Ra-

2 reklam, spadek udziałów gminy łania podejmowane przez obecną ko z tyłu konkurującej stawki Prezydencie, chciałoby się poz tytułu podatku dochodowego od koalicję (rządzącą już drugą i raczej nie uratują postępującej wiedzieć kończ Waść, wstydu osób prawnych o 25%, co wska- kadencję) są chybione. Ktoś degrengolady miasta. O ile ten oszczędź! zuje na stagnację gospodarczą powie, ale są wpływy z funduszy jednak budżet na 2011 rok jest jątku gminy. To co jest dostrze- i likwidację miejsc pracy. europejskich w różnej postaci, nędzny o tyleż populizm obecnie galne jednak i boli najbardziej Wszystkie te elementy potwier- zauważmy jedno nie są one urzędującego Prezydenta Miasta to zdecydowany kryzys gospo- dzać mogą jedynie tezę, że absorbowane w takiej ilości w ja- sięga zenitu wprawiając w zdzi- Mariusz Polok darczy, który odbija się w mieście w trudnej sytuacji gospodarczej kiej tego byśmy mogli oczeki- wienie nie tylko członków napoprzez zmniejszenie sprzedaży w jakiej znalazła się gmina, dzia- wać, plasując nasze miasto dale- szego Stowarzyszenia. Panie siedzeń sesji rady miasta z miesiąca do trzech miesięcy. Na sesji można było odnieść wrażenie, że nowy Statut Miasta Becker. Poprosił o oddalenie Prezydenta Miasta w części posiada opinie prawne, które to owoc ciężkiej pracy radnych, wniosku Jerzego Kurzawy in- Statutu dotyczącej Komisji świadczą, że nie będzie problemu którzy działali w komisji staformując, że od 2003 roku Sie- Rozwoju Miasta i Inwestycji. z opublikowaniem statutu tutowej w trakcie poprzedniej kamianowice Śląskie nie potrafią Przewodniczący w połowie w d z i e n n i k u w o j e w o d y. dencji. I owszem, ta praca została uchwalić nowego statutu miasta, wypowiedzi przerwał radnej pro- Podkreślił po raz drugi, że ko- wykorzystana w nowym statucie, niestety nie odniósł się przy tym sząc, aby spojrzała do auto- misja rewizyjna ma zadania ale jednocześnie należy pado kontrowersyjnych zapisów, poprawek. Po chwili konsternacji zlecone przez ustawę o samo- miętać, że Adam Cebula przedo których mówił radny PiS-u. okazało się, że danych zapisów rządzie gminnym, po czym po- stawił własny projekt Statutu Wypowiedź pana Beckera nie w autopoprawkach nie ma. prosił radcę prawnego zatrudnio- Miasta, a nie kompromis wyprazostała również przerwana przez nego w Urzędzie Miasta o opinię. cowany przez radnych poprzedprzewodniczącego tak, jak miało Kolejne pytanie Jerzego Kurza- Skoro ustawa określa zadania tej niej kadencji. Przewodniczący to miejsce w przypadku pana wy wywołało żywą dyskusję komisji powtarzanie ich w sta- zrobił zresztą wiele, aby swój V Sesję Rady Miasta Siemia- Kurzawy. Sposób prowadzenia w sali obrad, a chodziło o wy- tucie jest zbędne, może to grozić projekt przepchnąć jak najszybnowic Śląskich zdominowała tej dyskusji nie miał jednak kreślenie zadań Komisji Rewi- ewentualnie stwierdzeniem nie- ciej, nie bacząc na jego wartość, dyskusja dotycząca uchwalenia zakończyć się jedynie na prze- zyjnej z projektu statutu. Radny ważności ustawy w tej części co widać było chociażby w przynowego Statutu Miasta Siemia- rywaniu wypowiedzi radnego. wymieniał podczas swej wy- stwierdził mecenas Bazański. padku błędów numeracyjnych nowice Śląskie, którego projek- Przewodniczący Cebula, który powiedzi wszystkie zadania Słowa te skomentował pan Ku- w przedstawionym statucie. todawcą był Przewodniczący wcześniej zapewniał, że czas na wypisane w Statucie Miasta rzawa stwierdzając po raz ko- Adam Cebula nie powołał Rady Miasta Adam Cebula. Jak dyskusję nadejdzie, teraz oznaj- z 2003 roku, kiedy to po raz ko- lejny, że w ustawie nie ma mowy komisji statutowej, na której radsię w krótce okazało, ten nie- mił: proszę państwa w tym lejny przerwał jego wypowiedź o zadaniach, które są wymienio- ni mieliby czas zastanowić się zwykle ważny dla funkcjo- punkcie nie będzie dyskusji przewodniczący Cebula, twier- ne w starym statucie: Pragnę nad jego propozycjami zmian. nowania naszego miasta do- i przeszedł do głosowania nad dząc, że wymienione przez niego wprowadzić do statutu zadania Na łamach prasy oskarża on kument, został przegłosowany wnioskiem wiceprzewodniczą- zadania zawarte są w ustawie. o których nie ma mowy w usta- natomiast Jerzego Kurzawę w sposób skandaliczny. cego Jerzego Beckera. Uznano Temu stwierdzeniu katego- wie podkreślał radny. W tym o brak merytorycznych uwag przy tym, że wniosek o wyco- rycznie zaprzeczył radny Kurza- czasie radny Forum Samorzą- w trakcie trwania Komisji Już na początku sesji radny fanie propozycji Jerzego Kurza- wa i miał rację, bowiem ustawa dowego Grzegorz Jurkiewicz, Finansowo-Budżetowej. Czy na Prawa i Sprawiedliwości Jerzy wy jest dalej idący. Propozycja nie określa szczegółowo zadań złożył wniosek o zakończenie tej komisji nie powinno się Kurzawa poprosił o wycofanie o wycofanie uchwały statutu komisji. Oto fragment ustawy, dyskusji i wprowadzenie autopo- dyskutować o Statucie Miasta projektu uchwały dotyczącej spod obrad została tym samym który dotyczy poruszonego prawek związanych z błędami patrząc na niego od strony statutu z dalszego procedowania. oddalona głosami Platformy tematu: art. 18a -3. Komisja numeracyjnymi, a także dopisa- finansowo-budżetowej? Zatem Radny tak argumentował swój Obywatelskiej i Forum Samo- rewizyjna opiniuje wykonanie nie dwóch propozycji radnej oskarżenia przewodniczącego wniosek: W paragrafie 47 rządowego. budżetu gminy i występuje Danuty Sobczyk, pomijając w ten pod adresem radnego to zwykła przedstawionego Statutu Miasta Godzinę później nadszedł czas na z wnioskiem do rady gminy sposób ważne uwagi Jerzego Ku- gra polityczna. W dodatku wykopunkt 3 zdanie drugie "Nagranie debatę związaną z przygotowaną w sprawie udzielenia lub nie- rzawy. W celu spisania autopo- rzystano do tej gry Referat służy jako materiał roboczy ", uchwałą. Pierwsze uwagi do pro- udzielenia absolutorium wój- prawek zarządzono 5 minutową Polityki Informacyjnej i Prouważam że nagranie jest ma- jektodawcy skierowała Barbara towi. Wniosek w sprawie abso- przerwę. mocji Miasta, który jak już teriałem publicznym. W treści Merta, wykazując kilka błędów lutorium podlega zaopiniowaniu wszyscy wiemy, jest maszyną zdania trzeciego które brzmi: związanych z numeracją para- przez regionalną izbę obrachun- Po przerwie radni przeszli do propagandową utrzymywaną "Nagranie przechowuje się do grafów, które nie zgadzały się kową. Art. 18a- 4. Komisja głosowania nad wnioskiem o z publicznych pieniędzy. Zresztą czasu zatwierdzenia protokołu z zawartymi w treści odwoła- rewizyjna wykonuje inne zadania uchwalenie nowego Statutu już podczas sesji przewodniprzez Radę, należy wydłużyć niami, po czym skomentowała zlecone przez radę w zakresie Miasta wraz z autopoprawkami. czący Cebula zamykał usta radczas przechowywania nagrania sposób przygotowania uchwały: kontroli. Uprawnienie to nie Przeczytano zmiany, jakim uległ nemu Kurzawie przerywając do okresu dwóch lat. Po tych Jak to będzie wyglądało, że narusza uprawnień kontrolnych statut poprzez wprowadzenie w sposób niekulturalny jego słowach przewodniczący sesji zamiast jednolitego tekstu innych komisji, powoływanych poprawek Danuty Sobczyk. Za wypowiedzi. Adam Cebula przerwał wypo- statutu, mamy projekt roboczy przez radę gminy na podstawie przyjęciem nowego statutu gło- W swoim projekcie Statutu wiedź radnego. Oburzony takim z dnia 11 stycznia, kartkę art. 21, komisje tryb i zasady sowało 17 radnych, przeciwne Miasta Adam Cebula umieścił postępowaniem przewodniczą- z autopoprawkami, a teraz ja działania, ust. 1. Zatem ustawa były 2 osoby: Jerzy Kurzawa zapis mówiący, że nagrania cego Jerzy Kurzawa wyjaśniał, zauważam następne błędy. Czy określa jedynie dwa zadania z PiS i Tomasz Blacha z Wolnych ścieżki dźwiękowej z sesji rady że chce uzasadnić swój wniosek, nie będzie sytuacji takiej, że spośród wielu wymienionych Siemianowic, a pozostałe 2 miasta będą usuwane po zaniestety przewodniczący nie ośmieszymy się jako rada miasta przez radnego Kurzawę na sesji, wstrzymały się od głosu. twierdzeniu protokołu, czyli po dopuścił już go do głosu tak głosując za takim dokumentem, resztę zaś określa Rada Miasta. Po wyjściu z sesji rady miasta miesiącu. W wywiadzie przeproargumentując swoje kontro- który nie spełnia na dzień Z tego wynika, że jeżeli zadań jedna z radnych w obecności wadzonym przez rzecznika miawersyjne w tej sprawie za- dzisiejszy wszystkich wymogów? komisji rewizyjnej nie zabez- kilku stojących osób oznajmiła, sta Michała Tabakę przewodchowanie: Nie ma takiej możli- Dlatego proszę o wyjaśnienie pieczymy w statucie miasta, że zmieniono również treść niczący informuje już, że w najwości! Zgłosił pan wniosek, je- i wsparcie mnie radcą prawnym. dojdzie do dwóch niebez- paragrafu 47 w nowym statucie bliższym czasie nagranie żeli panu jakieś zapisy nie od- piecznych zjawisk. Po pierwsze miasta, o czym przed głosowa- umieszczane będą w Biuletynie powiadały, miał pan pełne prawo Po wypowiedzi radnej również może się okazać, że zadania ko- niem nie poinformowano rad- Informacji Publicznej. Będziemy aby to przedyskutować na radny Tomasz Dzierwa wyka- misji będzie można zmieniać na nych. Pytaliśmy o tę sprawę rad- trzymać za słowo, gdyż komisjach. zał dublujący się tekst w ma- korzyść władz, które mają więk- nego Tomasza Blachę, który od- wszystkie działania poprawia- Obecnie zgłosił pan wniosek i za teriale. szość w Radzie Miasta. Po drugie powiedział byłem równie jące przejrzystość funkcjonochwileczkę ten wniosek będzie W przygotowanym przez siebie będziemy ograniczać dostęp do zdziwiony jak pan, kiedy usły- wania urzędu, leżą naszemu o uzupełnienie, będziemy materiale pogubił się również wiedzy obywatelom miasta, szałem tę informację po sesji. stowarzyszeniu głęboko w sercu, dyskutować. projektodawca Adam Cebula. ponieważ zadania komisji będą Również z przemówienia, które żałujemy jednak, że ustanowione Na pomoc w obronie uchwały Radna Danuta Sobczyk zauwa- kryły się w gąszczu uchwał, a nie po przegłosowanej ustawie statu- prawo mówi coś zupełnie innego. przyszedł przewodniczącemu żyła brak ważnych zapisów do- w statucie miasta. W dalszej towej wygłosił Jerzy Kurzawa koalicjant Platformy Obywatel- tyczących wydawania opinii części głos zabrał przewodni- wynika, że nie miał pojęcia, że skiej, wiceprzewodniczący Fo- i wnioskowania o wydatkach czący Adam Cebula, który wydłużono czas przechowyrum Samorządowego Jerzy z budżetu przedstawionych przez oświadczył Barbarze Mercie, że wania ścieżki dźwiękowej z po- Mariusz Piotrowski

3 W ostatnich dniach doszła do Śląskie, której wysokość jak się które w ograniczonym zakresie dziców o tym jak bardzo do muru wielu rodziców dzieci przed- okazuje przewyższała stawki mogłyby korzystać z opieki przypięła go ustawa o systemie szkolnych wyjątkowo smutna w Katowicach, a nawet w War- przedszkolnej, a poza tym dzie- oświaty! Jak pisaliśmy wcześniej wiadomość, a mianowicie szawie, Stowarzyszenie Wolne liło na biednych i bogatych, cze- w naszej gazecie według nowych uchwałą 10/2010 z 20 grudnia Siemianowice wraz z rodzicami go w placówkach publicznych nie przepisów to gminy ustalają, jaki 2010 roku Rada Miasta przyjęła dzieci domagało się uchylenia powinno mieć miejsca. Tym ra- czas pracy przedszkola publiczprojekt uchwały przygotowany uchwały nr 10/2010 z dnia 20 zem postawiono wysoki mur fi- nego jest darmowy. Nie może on przez administrację Jacka Gu- grudnia 2010 roku. Miasto obło- nansowy, a miasto przecież po- być jedynie krótszy niż pięć gozego o wprowadzeniu realizacji żyło rodziców bardzo wysokimi winno wspierać działania rodzi- dzin dziennie. Zacytujmy dobezpłatnego nauczania, wycho- opłatami, które ich dotykają jako ców, nie zaś je utrudniać czy słownie przepisy, na jakie powania i opieki w przedszkolach rodziców, ale również jako osoby, wręcz uniemożliwiać! Co gorsze, wołuje się Prezydent Jacek Guzy. dla których organem prowa- które ze względu na przyjęte w tej kwestii nie możliwa jest po- Oto art. 6 ustawy o systemie dzącym jest gmina Siemianowice stawki będą wielokrotnie zmu- moc dla najbardziej potrzebu- oświaty mówi: Śląskie w wymiarze 5 godzin szeni rezygnować z pozaplano- jących rodziców ze strony dziennie. wych godzin czy też zajęć do- MOPSu. W związku z powyżdatkowych dla swoich dzieci. szym oprotestowano działania W związku z zaistniałą sytuacją Tego typu działania są sprzeczne administracji Guzego, która w naszej oświacie, gdzie poziom z ideą wychowania przedszkol- stworzyła złe prawo, niszczące kształcenia jest żenujący, a w za- nego, rozwoju intelektualnego z trudem budowany kapitał i posadzie wyniki wszelkich dopusz- przyszłych pokoleń, co więcej tencjał intelektualny siemianoczalnych testów, które obnażają naruszają zasady logiki, które wickich dzieci! nijakość naszej władzy, WOLNE przecież nie opierają się jedynie SIEMIANOWICE przygotowały na instrumentach finansowych. Niestety w sprawie doczekaliśmy wraz z rodzicami przedszkol- Wszyscy przyłączający się do się tez AKCJI DEZINFORMAnymi protest w sprawie opłat za protestu nie chcą ponosić CYJNEJ ze strony Urzędu Miaopiekę. Ceny wyższe niż w War- kosztów zadłużenia miasta, które sta, a zatem i samego Prezydenta szawie, a rodzicom jakoś nie żyje próbuje sobie rekompensować Miasta, który nim przecież kiesię jak w Warszawie. Zatem, Sto- rozrzutność i bezzasadność ruje. Nie trzeba było wiele czewarzyszenie Wolne Siemiano- inwestycji m.in. z kieszeni ro- kać, a redaktorzy Nowych Siewice postanowiło ruszyć z akcją dziców dzieci przedszkolnych. mianowic w wydaniu z 19 styczprotestacyjną przeciwko pazer- Wprowadzone zasady odpłat- nia 2011 roku posunęli się do ności władzy i jej całkowitej bez- ności nie dosyć, że stanowią kłamstwa! W kolportowanej myślności w tej kwestii! istotną barierę dla wielu rodzi- przez magistrat gazetce propa- W związku z oburzeniem rodzi- ców, to jeszcze w żaden sposób gandowej (przecież mało kto ców takim działaniem radnych nie pomagają rodzinom wielo- wierzy w rzetelność populistycz- Rady Miasta dotyczącym stawek dzietnym. Uchwalone prawo po- nych informacji tam podawaza opiekę przedszkolną, realizo- głębiło jedynie katastrofalną nych) NOWE SIEMIANOWICE waną przez gminę Siemianowice sytuację siemianowickich dzieci, Pan Jacek Guzy pouczał ro- 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Natomiast art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty mówi: Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:1) przedszkole publiczne w cza-sie przekraczającym wymiar za-jęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2. Za pozostałe godziny dziecka w placówce samorząd ma prawo (nie obowiązek!) ustalić dodatkową stawkę. Ale jeśli gmi-na nie zechce, ustawa daje furtkę można wcale nie pobierać opłat za dodatkowe godziny! Jak pisaliśmy nasza Rada Miasta postanowiła głosami PO, PIS oraz Forum Samorządowego Jacka Guzego poszukać pieniędzy do dziurawego budżetu w kieszeni mieszkańców. Uchwałą nr 10/2010 z 20 grudnia 2010 roku Rady Miasta ustaliła odpłatność za realizację nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach w czasie powyżej jedynie ustawowego progu 5 h dziennie na poziomie 0,17% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w zaokrągleniu do 10 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę to obecnie stanowi 2, 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Co ciekawe w Katowicach ta stawka wynosi 1, 30 zł za każdą godzinę, jednakowoż podstawę programową stanowi 6 h opieki przedszkolnej dziennie. Grażyna Bartel Barbara Roguska Danuta Sobczyk Jerzy Becker Tomasz Dzierwa Marian Jadwiszczok Grzegorz Jurkiewicz Zbigniew Krupski Stefan Wieczorek Marzena Ziaja Adam Cebula Dorota Połedniok Jacek Rzepczyk Mikołaj Wajda Anna Zasada Chorab

4 godzinę świadczeń. tujemy twarze radnych którzy władze miasta w sprawie opłat gdyby rodzice nagminnie rezyopowiedzieli się za wprowa- zagrażała wielu rodzinom i dla- gnowali z godzin nadprogramo- Nie jest również prawdą jakoby opłata miała wynosić 2, 20 zł za dzeniem horrendalnych stawek tego tez uruchomiona została wych. To oburzająca sytuacja godzinę. Przecież Pan Tabaka czy przedszkolnych w naszym mieś- akcja protestacyjna. Spontanicz- i niedopuszczalna! Dla porządku wyjaśnijmy rów- Pani Czernik chyba powinni cie w pierwszym głosowaniu oraz nie zebrano 436 podpisów pod W kolejnych odsłonach akcji nież kłamstwa rozsiewane w Noumieć liczyć : 1386 zł (tyle od radnych, którzy opowiedzieli się petycją do władz miejskich, gdzie rodziców Pan Guzy szukał popar- wych Siemianowicach i w kwe wynosi minimalne wystii opłat w katowickich przed- wraz z Prezydentem Jackiem zaproponowano likwidację opłat cia dla własnych projektów, pod nagrodzenie!) x 0, 17% to daje 2, Guzym za stawkami własnymi, lub ich radykalna obniżkę odpo- którymi mieliby się podpisać szkolach. Zaiste w uchwale nr 3562 zł (a uchwała nakazuje lekceważąc głos rodziców wiednio 80 groszy za godzinę opozycyjni radni z góry narzu- LXII/1272/10 Rady Miasta Katozaokrąglać do 10 gr!) - zatem w sprawie. nadprogramową (na pierwsze cając własne stawki. O barku wice z dnia 26 lipca 2010 r. w spra S Z A N O W N I PA Ń S T W O dziecko), 40 groszy na drugie i 20 możliwości porozumienia wie ustalenia opłat za świad- UCZCIWIE LICZĄC 2, 40 zł! groszy (na każde kolejne). Pod- w sprawie wiadomo było od saczenia udzielane przez przed- Mariusz Polok Sami zresztą wiecie jakiej kwoty stawa programowa miała zostać mego początku. jak się nie trudno szkola, dla których organem prodomagają się Dyrektorzy przedwadzącym jest miasto Katowice ustalona na 6 godzin. Złożony 8 domyślać wizji prezydenckich szkoli już zawczasu wypowialutego 2011 roku projekt uchwały bronili zażarcie Pan Cebula oraz (obowiązywała od sierpnia 2010 dający umowy! Czyżby niekomr.) obowiązywała co prawda rodzice prosili o wprowadzenie Pani Breguła, która jak pamię- petencja prezydenckich urzęstawka 2,68 zł na pierwsze dziec- pod obrady Rady Miasta w trybie tamy sama wstrzymała się dników lub też socjotechnika?! tzw. siedmiodniowym, do czego w pierwszym głosowaniu w spra- ko, na drugie 1,34 zł oraz zwal- Rozumiemy oczywiście, że dzianiające od opłat za trzecie i każde N i e s t e t y i t u t a j T U B A w wielu przypadkach Pan Guzy wie tym bardziej dziwaczna łania w Katowicach nie miały bykolejne dziecko, jednak 25 paź- P R O P A G A N D O W A się uciekał. Niestety już pierwsze może być jej postawa w tej kwenajmniej związku z trwającą P R E Z Y D E N TA G U Z E G O sygnały docierające z Urzędu stii. Sprawa ostatecznie została dziernika 2010 r. uchwałą kampanią samorządową, ale były KŁAMAŁA! Miasta wskazywały, że w sprawie wyjaśniona na sesji. Wcale jak się LXVI/1339/10, zmieniającą przejawem troski o rodziców. Otóż podała stawkę 2, 68 zł, co niewiele się zmieni. Piszący okazało Vox populi nie jest Vox uchwałę w sprawie ustalenia Dlatego też w obliczu zbliopłat za świadczenia udzielane nie było zgodne z prawdą. Ta w kolejnym wydaniu Nowych DEI jeno Prezydent Guzy de- żających się wyborów parlaprzez przedszkola, dla których informacja była na tyleż istotna, Siemianowic Pan Guzy wspo- cyduje sam za wszystkich. Jak mentarnych nie spodziewamy się bo przecież nasze miasto jest minał co prawda, iż VOX PO- ujął to zgrabnie na sesji jego organem prowadzącym jest miażadnej reakcji ze strony naszych znacznie biedniejsze od Katowic, PULI VOX DEI (głos ludu, głos wizja zyskała uznanie wśród sto Katowice ustalono odpłatlokalnych władz, których znaność, rodziców (prawnych opie- a jednak polityka tamtejszej Rady Pana), ale kolejne akapity artyku- wyborców, zatem ma prawo sam czącą część stanowią politycy zdawała się być zdecydowanie łu pokazywały lekceważenie decydować. Tak też się stało. kunów) za 1 godzinę świadczeń PO! Pamiętajmy jednak, że bardziej prorodzinna. Czy problemu i rzekomą winę ro- Stawki ostatecznie ustalono na 1, wykraczających poza podstawę rzetelność to podstawa inforprogramową wychowania przed- sytuacja materialna młodych dziców dzieci przedszkolnych za 50 zł za godzinę i gdyby nie macji i nagannym jest wprowaszkolnego, obejmującą koszty rodziców w Siemianowicach brak inwestycji w mieście. Niko- żywiołowa akcja rodziców i na- dzanie opinii publicznej w błąd, Śląskich jest na bardzo wysokim go chyba nie trzeba przeko- szego Stowarzyszenia dzisiaj Pan dodatkowych świadczeń dydakchociaż zdaje się, niestety, że ze poziomie, powiedziałbym lep- nywać, iż ta teza jest kolejnym Jacek Guzy bez przeszkód po- tycznych, prowadzonych przez strony Urzędu Miasta nieco do szym niż w Katowicach czy na- kłamstwem w sprawie. Katastro- bierałby daninę w wysokości 2, przedszkole, w wysokości 1,30zł. tego przywykliśmy wet w Warszawie? Miasto ma falna sytuacja budżetu nie jest dla 40 zł za każdą godzinę! Dobitnie W przypadku, gdy do przed- obowiązek zapewnienia dzieszkola uczęszcza drugie dziecko, ciom miejsca w przedszkolach. Guzy straszył Dyrektorów ko- Dziennika Zachodniego. nikogo tajemnicą. Pan Prezydent podkreślił to w wywiadzie dla opłata wynosi 0,65zł. za jedną Dla porządku poniżej prezen- Uchwała zatwierdzona przez niecznością redukcji w razie Jacek Blida Jolanta Kopiec Jerzy Becker Tomasz Dzierwa Marian Jadwiszczok Grzegorz Jurkiewicz Zbigniew Krupski Stefan Wieczorek Marzena Ziaja Adam Cebula Dorota Połedniok Jacek Rzepczyk Mikołaj Wajda Anna Zasada Chorab Beata Breguła

5 najmu lokali mieszkalnych i użyt- z gazet redagowanych przez Stawki do analiz przyjąłem takie w których wcześniej wykupiono kowych znajdujących się w tych magistariat Mamy wypraco- jak "chodzą" w gminie. lokale od Huty. Praktyka pokabudynkach. wane wszystkie scenariusze. zała, że stan wspólnot jest Z ekonomicznego punktu wi- Czyżby twierdzenia Prezydenta Jak zauważyliśmy inwestycja się w o wiele lepszy niż zasobów dzenia tylko głupiec będzie twier- o merytorycznym przygotowaniu zwraca i to z zyskiem. Oczywi- Gminnych. dził, że to jest olbrzymie obcią- były zwykłym populizmem? ście nie uwzględniłem żadnego żenie dla budżetu Miasta, bo jest Poniżej zamieszczam wyliczenie remontu prócz 3 lokali, ale może to nabycie realnego majątku, któ- rentowności tej inwestycji on być w roku następnym bądź Stowarzyszenie Wolne Siemiary przynosi dochody i wcale nie w oparciu o kamienice przy rozłożony w czasie. Oczywiście nowice pragnie zapytać Prezymusi pochłonąć wielu milionów. ulicach Powstańców 29 i Szeflera gmina nie musi sprzedawać denta Jacka Guzego, dlaczego Mieszkania będące dzisiaj w za- 12. Jak się okazuje to całkiem pustostanów. Mogą być one zespół urzędników, za którego sobie gminy wymagają remon- dochodowy interes. wykorzystane jako mieszkania pracę płacą podatnicy czyli tów na kwotę około 70 mln zło- socjalne dla osób zajmujących mieszkańcy Miasta, nie może tych, ale Prezydent w projekcie atrakcyjne mieszkania. Dzięki pochwalić się jakimkolwiek Zanim odpowiem na to pytanie, budżetu na 2011 roku przeznacza takiemu manewrowi Gmina mo- dowodem swej pracy? Na jakiej chciałbym przytoczyć słowa zaledwie 1 milion złotych na ten Analiza finansowa że zasiedlać mieszkańcami te podstawie straszy się pozostałą Pana Prezydenta Jacka Guzego cel. Są to olbrzymie potrzeby, ale nieruchomości przy atrakcyjniejsze mieszkania, a to resztę obywateli, że będą oni zamieszczone w wywiadzie dla Urząd Miasta nie zamierza ich Powstańców 29 i Szeflera 12, przecież dochód dla Miasta. ponosić koszty całego przed- Dziennika Zachodniego w dniu realizować a i mieszkańcy nigdy Wariantów jest wiele, ale koszty sięwzięcia? Śmiech mnie ogarnia 31 grudnia 2010 roku: nie łudzili się aby z ich kamienic Ilość lokali mieszkaniowych: 24 to "sława" i zysk. Tak czy inaczej gdy pomyślę, że sprawę można Właśnie w tym przypadku dało się zrobić nowy Man- Ilość pustostanów: 3 nie trzeba być wielkim eko- było załatwić za długi Huty narosło bardzo dużo niepotrzeb- hattan. Jeżeli opłaca się kupić te Cena licytacji: złotych nomistą by dojść do takich Jednośc względem Miasta, a takie nych nieporozumień. Populiści budynki prywatnym przedsię- Powierzchnia mieszkań: 1186 wniosków. Na marginesie warto rozwiązanie proponował sam wykorzystują fakt, że przeciętny biorcom, którzy i tak nie podejmą m/kw nadmienić, że lokale mieszkalne likwidator majątku Huty Jedność. Kowalski nie zna się na prze- na poczatku większych inwe- Powierzchnia pustostanów: 163 składające się na sprzedaną pisach prawa i opowiadają bzdu- stycji, to dlaczego nie opłaci się to m/kw nieruchomość wchodzą w skład ry. Tak więc, czy miasto rzeczy- Miastu? WSPÓLNOTY, która nie należy wiście ma wykupić mieszkania 23 listopada złożyłem wniosek do Razem powierzchnia: 1349 do najlepiej prosperujących w popo byłej hucie? Niektórzy miesz- Prezydenta Jacka Guzego z proś- m/kw równaniu do pozostałych wspól- Janusz Ławecki kańcy są temu przeciwni. Argu- bą o kopie protokołów Zespołu not utworzonych w budynkach mentują, że nikt za nich nie do spraw regulacji problemu wykupił ich mieszkania, więc mieszkań zakładowych Huty Przychód przy założeniu, że dlaczego robić dziwne wyjątki. Jedność S.A., powołanego czynsz wynosi 4 złote za m/kw: Warto także wiedzieć, że to przez prezydenta Jacka Guzego m/kw * 4.00 zł *12 m-cy przedsięwzięcie będzie olbrzy- W odpowiedzi dowiedziałem się = zł/rok mim obciążeniem dla budżetu miedzy innymi, że nie może na- Jeśli w ciągu roku miasta. być tych nieruchomości na wyremontowane zostaną te 3 Określenie dziwne wyjątki licytacji, ponieważ są obciążone pustostany to na rynku pójdzie sugeruje czytelnikowi, że hutnicy hipoteką. To jest kłamstwo. to za 1500 zł za m/kw czyli: dostaną coś za darmo, na co inni W chwili licytacji komornik 163m/kw * 1500zł = mieszkańcy nie mogą liczyć. zdejmuje hipotekę i nabywca ku- zł/rok P r a g n i e m y p r z y p o m n i e ć puje czystą, czyli nieobciążoną prezydentowi Siemianowic Ślą- nieruchomość. Dodatkowo do- Razem przychód: zł + skich, że miasto nie wykupi wiedziałem się z pisma, iż zespół zł = złotych/rok mieszkań dla hutników, a po- ten nie wyprodukował nawet większy swój majątek. jednego protokołu ustaleń, ani Koszty.. Wykupienie mieszkania przez na- jednej opinii prawnej, nawet jed- Remont pustostanów wydatek jemcę to nie to samo, co kupienie nego papierka. Siedem posiedzeń 3szt * zł = zł majątku przez Gminę. Mieszkań- i nawet jednej kartki papieru? Przyjąłem koszt cy nie będą właścicielami tych Z czego wynika usilnie kreowane administrowania 0.58 zł za mieszkań lecz nadal najemcami, twierdzenie, że nabycie kamienic m/kw co daje: którzy płacą czynsz systematycz- po Hucie Jedność to olbrzymie 1349m * 0.58 zł * 12 m-cy = 9 nie, a miasto ma zagwarantować obciążenie dla budżetu miasta? 389 zł/rok im czynsz na stałym i bezpiecz- Na podstawie, jakich dokumen- Zaliczka na eksploatację nym poziomie porównywalnym tów i wyliczeń Prezydent Siemia- przyjąłem 0.80 zł za m/kw, do reszty mieszkań gminnych. nowic Śląskich przekazuje takie czyli: Prywatni inwestorzy wykupując informacje? Ale na tym nie ko- 1349m * 0.80 zł * 12 m-cy = 12 mieszkania podwyższają czynsz niec, na sesji Rady Miasta dnia zł/rok często o kilkaset złotych, a jak stycznia 2011 roku Radny To- Zaliczka na remonty przyjmuję wiemy ustawa dopuszcza takie masz Blacha zadał Prezydentowi 1.40 zł za m/kw, czyli: podwyżki, co pół roku. Takie Jackowi Guzemu pytanie w for- 1349m * 1.40 zł * 12 m-cy = 22 działanie spowoduje niewypła- mie interpelacji: czy była zro- 663 zł/rok calność najemców, którzy to biona analiza finansowa na Podatek od nieruchomości: 1 w większości stanowią grupę lu- przykładzie chociażby jednej 991 zł/rok dzi ubogich. Już teraz możemy z licytowanych nieruchomości? sobie wyobrazić co będzie Odpowiedzi w imieniu Prezy- RAZEM koszty w skali roku efektem takiego obrotu sprawy. denta udzieliła pani Irena Chle- to: zł Roszczenia nowych właścicieli bik, naczelnik wydziału lokalokamienic o odszkodowania od wego. Oświadczyła, że nikt takiej Zysk netto wynosi: Gminy. Zatem działania mające analizy nie przeprowadził, bo nie zł zł = 194 na celu zakup kamienic uchronią było takiej potrzeby. Problem 435 zł budżet przed roszczeniami jest bardzo poważny i nie było Pamiętamy za ile kupiliśmy tą właścicieli w przyszłości, a także takiej potrzeby? Przypomnijmy nieruchomość? zwiększą dochody miasta z tytułu czytelnikom nagłówek jednej Za zł.

6 Niedawno, na łamach naszej pocieszyła dziewczynki, dlatego gazety oraz Dziennika Za- zaprosił mamę Kamilki na chodniego poruszany był pro- spotkanie. Henryk Ptasznik na blem dowozu małej dziewczynki, początku roku rozmawiał z maktóra cierpi na poważną wadę mą dziewczynek i zapewnił, że wzroku. spróbuje im pomóc. Jednak na przeszkodzie stanęły po raz Kamilka, która z powodu swej kolejny przepisy. genetycznej dolegliwości musi uczęszczać do specjalistycz- Szczytem jednak bezczelności nego przedszkola, ma jednak wydaje się odpowiedź, którą problemy z dojazdem. Violetta przesłał II Zastępca Prezydenta Hora, mama chorej dziewczynki Miasta Pan Henryk Ptasznik od długiego czasu prosiła o po- pouczający matkę trójki dzieci moc miasto. To jednak systema- o wieku, w jakim dziecko tycznie jej odmawiało za- podlega realizacji obowiązku słaniając się szeregiem ustaw, wychowania przedszkolnego. Co które rzekomo uniemożliwiały ciekawe, pomimo, iż nic nie działanie władzom miasta. zrobił w sprawie, która zaczynała W jednym z pism odmownych przypominać telenowelę bez urzędnicy uzasadniali: Przepisy happy endu, pouczał kobietę ustawy o systemie oświaty nie wyjątkowo doświadczoną przez zawierają w tym względzie los! Smutne to, iż nasze miasto żadnych regulacji, które mogłyby w tak prostych sprawach tak stanowić podstawę do wydania bardzo zawodzi, a wystarczyłaby przez gminę zgody na przewóz odrobina empatii... Ostatnio dzieci w wieku 3-5 lat do jednak na drwiny pozwolił sobie przedszkola. W tym samym Referat Edukacji, który szlapiśmie dodają również: Należy chetnie postanowił wypłacić pamiętać, że pracownicy samo- Pani Violecie za bilety autorządowi są ograniczeni prze- busowe, jakimi rzekomo Pani pisami prawa i muszą się do nich Hora wraz z dziewczynką podróbezwzględnie stosować. Pani żowała do Dąbrowy Górniczej, Violetta próbowała się nawet sugerując jakoby Pani Violecie odwoływać do przypadków z jej w całej sprawie chodziło o pieprzedszkola, gdzie dzieci są do- niądze To oburzające zachowożone z różnych gmin nawet wanie pokazuje, jak traktuje się przez straż miejską, ale bezsku- w mieście ludzi dobrej woli. tecznie. Przypomnijmy dowóz z nieukry- Niestety najbliższa szkoła, która waną satysfakcją niesienia pozwala na przygotowanie małej pomocy najbardziej potrzebu- Kamilki do życia w tych szcze- jącym obywatelom naszego gólnych okolicznościach, miasta nieodpłatnie realizuje znajduje się w Dąbrowie Gór- nasze Stowarzyszenie Wolne niczej. Z tego powodu jej siostra Siemianowice ale również 16-letnia Agnieszka, przez cały widzimy (co bardzo nas smuci!), tydzień przebywa w przyszkol- jak, tak naprawdę, do przepisów nym internacie. W sprawie inter- podchodzą urzędnicy! weniowała nawet trzecia córka pani Violetty, 13-letnia Basia, Informacja z ostatniej chwili: która również cierpi na to rzadkie schorzenie. W czasie spotkania Po zgłoszeniu faktu, iż od przywigilijnego organizowanego szłego roku Dyrektor placówki przez Siemianowickie Stowarzy- w Dąbrowie Górniczej zdecyszenie Niewidomych odważnie dowała o umieszczeniu w szkopodeszła do wiceprezydenta le podstawowej małej Kamilki Henryka Ptasznika i zapytała udało się wreszcie zmusić wprost: dlaczego miasto nie chce urzędników do działania! pomóc jej młodszej siostrze? Dzięki uporowi matki dziew- Prezydent zaczął zasłaniać się czynki Pani Violetty a także zrealizować cel naszej akcji zapewniony transport do szeregiem ustaw uniemożli- zaangażowaniu wielu osób, i zapewnić dowóz małej Kawiających przedszkola od siemianowicczynce. miastu pomoc dziew- w szczególności Betiny Ogon milce do placówki w Dąbrowie kiego magistratu! Naszym zda- Dobra mina do złej gry z naszego Stowarzyszenia Wol- Górniczej, która od 1 kwietnia niem ta decyzja winna zapaść Mariusz Polok prezydenta Ptasznika wcale nie ne Siemianowice udało się 2011 roku wreszcie dostanie dużo wcześniej

7 Projekt ten od wielu miesięcy sta- np. Citizens Advice, czy Citizens zwolnienie, aspekty umowy o pra- mia punkt porad obywatelskich. dycznych, która jako amerynowił pomysł, który wydawał się Advice & Law Centre, które cę i cywilnoprawnych wąt- Do czasu właściwego przygotowania kańska lekarka, pochodzenia trudny w realizacji ze względu na oferują szeroką gamę usług z pliwości, przypadki dyskrymiwiele siedziby naszego sto- szwajcarskiego znana jest ze swo- trudności z jakimi Stowa- zamiarem przyczynienia się do nacji rasowej lub seksualnej, warzyszenia przy ul. Szkolnej 7 jej przełomowej książki Rozrzyszenie Wolne Siemianowice poprawy jakości życia ludzi i ich ochrony danych i poufności pra- będzie on tymczasowo działał mowy o śmierci i umieraniu (On musiało się konfrontować przy społeczności lokalnych. Ja cownika), przy tut. Parafii Świętego Antoniego. Death and Dying), w której przedróżnych okazjach. Jednak zasadą osobiście chciałbym, aby po 4) pomoc dla osób w sprawie W każdy wtorek począw- stawiła psychologiczną teorię funkcjonowania naszego Stowa- pierwszej fazie kształtowania się pytań w szerokim zakresie kwestii szy od 8 marca br. od godziny reakcji pacjenta na wiadomość rzyszenia jest podejmowanie Przychodni stało się to formą mieszkaniowych (w przyszłości będzie możliwość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej działań i dyskusji niewygodnych, wymiany doświadczeń ludzi planowany jest bezpłatny uzyskania bezpłatnej pomocy perspektywie śmierci. Powieniepopularnych i działanie w ob- posiadających różne zdolności i (obywatelski) bank zamiany w sprawach dotyczącej życia działa ona: Nie można rozwinąć szarach, które społeczność lokal- doświadczenia zawodowe. Ma to mieszkań), jak załatwić dotacje codziennego od prostej porady się duchowo w swoim człowiena naszego miasta dawano zapom- być nowa zintegrowana i co mieszkaniową, pisanie wniosków o c h a r a k t e r z e p r a w n y m, czeństwie, kiedy siedzi się w piękniała. Brakowało nam inicjatyw najważniejsze bezpłatna forma itd., doradztwa do napisania pisma nym ogrodzie i pozwala sobie od otwartych na drugiego człowieka ośrodka doradztwa wszelakiego 5)pisanie prostych pism urzędo- urzędowego włącznie. Przyjmować sług swoich serwować najw znacznie szerszym spektrum niż dla mieszkańców. Nowe centrum wych, sądowych, itd będą prawnicy i studenci przedniejsze potrawy, wyszukane obecne do tej pory. Dlatego też wymiany porad ogólnych i ostatnich lat studiów prawniczych. rarytasy [ ] duchowo dojrzewa obserwując naszą społeczność prawnych. Chcemy skupić ludzi PROJEKT STOWARZYSZElokalną Dyżury w sprawach spo- się wtedy, kiedy człowiek cierpi, dostrzegalnym stała się wokół tej poradni i zaproponować NIA WOLNE SIEMIANO- łecznych rozpoczynam ja, kolejne walczy [ ] idzie pod prąd rzeki. obojętność na los drugiego czło- im doradztwo w następujących WICE Przychodnia Porad osoby dołączą stopniowo. Z czasem [ ] Nie da się przekupić jest wieka, szczególnie na jego naj- obszarach: Obywatelskich", która zapowiadana pojawią sie również adwo- sprawiedliwy. Właśnie taka prostsze potrzeby. Są organizacje 1) poradnictwo konsumenckie - była już wiele miekaci i radcowie prawni, aby za- postawa powinna ludziom po- charytatywne, kościelne, publicz- pomoc dla osób z problemami sięcy wcześniej wreszcie staje się pewnić jak najwyższy poziom kazać, gdzie jest ich miejsce, jak ne, ale brakowało inicjatyw otwar- z zakupionego towaru (umów rzeczywistością. Wreszcie staje wsparcia dla osób potrzebujących bardzo są potrzebni drugiemu tych w inicjatywach tych chcie- leasingu, wadliwe towary, umowy sie możliwe to, na co wiele osób - całkowicie PRO PUBLICO BO- człowiekowi. Dosyć mamy ludzi, liśmy zapraszać ludzi do pomocy konsumenckie, usługi bankowe, z tak wielkim utęsknieniem NO! To oczywiście pierwszy etap, którzy maja wszystko a nie innym ludziom w tym w czym kredytowe, sprzedaż na odległość, czekało. Ludzie potrzebują jeżeli się powiedzie i społeczność potrafią w swoim bogactwie jesteśmy dobrzy, sprawdzeni ży- anulowanie zamówienia, remont wsparcia, bo w wielu sytuacjach lokalna będzie zainteresowana dostrzec drugiego człowieka. Dlaciowo, doświadczeni! Stąd usługi budowlane, nieuczciwi wy- pozostawieni są sami sobie. pomocą z naszej strony nie wykluczamy tego też nasze stowarzyszenie pojawił się PROJEKT PORADNI konawcy, gwarancje, depozyty) Tylko wspólnie możemy coś rozszerzenia działal- chciałoby te postawy zmieniać OBYWATELSKIEJ, czyli miej- 2) pomoc dla osób z problemami zmienić! BYĆ BLISKO LUDZI ności na pozostałe dzielnice miasta, i uświadamiać, ludzi o ich znasca, gdzie każdy bez wyjątku z długami, - to nasz cel nadrzędny! po ówczesnym uzgodnieniu czeniu w życiu całej społeczności mieszkaniec mógłby uzyskać po- 3) zatrudnienie - pomoc w spra- miejsca. Spotkałem ostatnio czło- lokalnej chociażby poprzez moc. Tego typu formy aktywności wach związanych z zatrudnieniem Miło nam poinformować, iż Sto- wieka, który przywołał słowa tylko świadomy akt wyborczy! znane są w całej Europie, szcze- (jak napisać CV, biznes plan, warzyszenie Wolne Siemianowice zmarłej w 2004 r. Pani Elisabeth gólnie na wyspach brytyjskich, podanie o pracę, itd., niesłuszne z dniem 8 marca 2011 r. urucha- Kübler Ross, doktor nauk me- Mariusz Polok winno być w swej wymowie po- Twoje pisane prawo. go sprzętu nasz ogród nie posiada) które wędrują nieodmiennie do strzegane jako drogowskaz, w ja- Wiem z doświadczenia, iż na Wal- do koszenia trawy, nie byłoby kasy naszego ogrodu i dziwnym kim kierunku się powinno po- ne Zebrania chodzi znikoma ilość w tym nic dziwnego gdyby ów nie- trafem nie wystarczy pieniędzy na dążać? ludzi, przyczyny są różne, wiek, dościgły mistrz nie pogonił mnie np. zakup kosiarki, przewodów Kiedyś napisałem artykuł w ga- kwiecień też nie jest miesiącem po przewód do kosiarki tłumacząc elektrycznych, pilarki do ścinania zecie Wolne Siemianowice pod ty- przyjaznym na takie zebranie, brak mi przy okazji, iż nasz ogród prze- drzew itd. Jedynym zaś beneficjentułem Moja lauba czyli bajzel na czasu może również być powodem wodu nie posiada?! Co prawda kro- tem do pobierania pieniędzy z kasy ogrodzie, mając nadzieję że tekst nieobecności. Te przyczyny nie wą nie jestem, trawy nie jem, a sko- ogrodu jest zarząd?! ten jako żywo dotrze do świado- mogą jednak być powodem sić trzeba, widząc moje zakłopo- Dla wiadomości działkowiczów Coraz częściej myślę, czy warto mości działkowiczów i nie tylko. podejmowania daleko idących tanie w geście dobrej woli gos- wysokość wynagrodzenia wg modalej opisywać sprawy które nurtu- Mimo tego, iż niedawno przepro- uchwał gdzie 10 do 20 procent podarz /jednak/ brakującego prze- jej wiedzy (dla 4 członków Zają przeciętnego działkowicza? Czy wadzona kontrola, nakazała zarzą- uczestników decyduje o dalszych wodu użyczył. Jednocześnie wy- rządu) jest to kwota około 3000 tys warto dalej parać się tym, co z na- dowi ścisłe przestrzeganie przepi- losach naszego ogrodu działko- tłumaczył, iż przewód jest przewo- zł. Nie sposób nie wspomnieć o natury swojej nie przynosi pożąda- sów zawartych w Regulaminie wego! Pozostała większość, a jest dem pożyczonym gminnym tłumaczeniu (Zarządu), nych efektów. Niekiedy zastana- ROD oraz informowania działko- ich 80 do 90 procent, ma pełne Przy piątej godzinie koszenia ko- iż brak kasy jest daleko idącym wiam się czy czasami nie warto wiczów o wszystkich ważnych prawo do rzetelnej informacji po- siarka odmówiła posłuszeństwa czynnikiem zorganizowania dnia lepiej udawać idioty, powiedzieć sprawach na tablicach ogłoszeń. przez tablice ogłoszeń, które są nastąpił trzask nastała cisza po działkowca,. A przypomnę, dzieje dosyć tego i zając się czym innym? W tym miejscu można by sobie w pełni dostępne dla wszystkich, analizie i głębszym namyśle do- się to tylko za kadencji obecnej (czy dalej brnąć w to, co nie jest postawić pytanie czy coś się niezależnie od tego czy uczestniczą szedłem do tego, iż przyczyną jest ekipy, która zarządza naszym tożsame z ideą ROD (...) zmieniło w tym zakresie? Otóż, na zebraniu czy nie! (..) Rzetelność zepsuty kondensator, który oczy- ogrodem. Klasycznym przykłapokazując dwa światy. Nie są to za wiele zmian nie nastąpiło! Zre- nakazuje mi potwierdzić fakt, że na wiście musiałem kupić koszt 19 zł. dem może być działalność pojednak światy wirtualne, gdzie gra alizowano co prawda jeden punkt tablicy ogłoszeń pokazała się Nie licząc naprawy!!! przednich zarządów który każdego się toczy wokół pieniędzy i cy- z kontroli, na tablicy ogłoszeń uka- informacja dla działkowiczów/ iż Czasem myślę jak to jest? Gdybym roku organizowały dzień działnizmu. Kiedyś, wydawało mi się, zała się informacja o trybie i za- robót na ogrodzie jest raptem czte- zamiast koszenia miał coś poma- kowca bez dodatkowych opłat. Jaże zarządzanie ogrodem jest kresie odpracowania godzin na ry (nie będę ich wymieniał szkoda lować np. tablice ogłoszeń to bym ka zatem ekonomia przyświeca dobrem które służy wszystkim... rzecz ogrodu. Gwoli przypomnie- klawiatury), prosta arytmetyka sta- pewnie musiał kupić farbę? Ewen- obecnym włodarzom, oznajmiając zabawy dożynkowe integrowały nia działkowcu zgodnie z regu- nowi iż 4 prace razy 5 godzin dają tualnie, coś związane z pracami wszem i wobec, że na rzeczywiste działkowiczów przy wspólnej za- laminem ROD masz pełne prawo sumę 100 zł a zatem pytanie nie jest budowlanymi to wg. naszych potrzeby ogrodu brakuje kasy, nabawie. Obecny stan przedstawia nie płacić za pracę na rzecz ogrodu bezpodstawne to dlaczego do mistrzów musiałbym kupić cement tomiast na wynagrodzenia niektóobraz zwykłej bladej szarości, nie- możesz to odpracować, kiedy na kasy ogrodu wpływa z tytułu prac tudzież kielnię do rzucania zapra- rych członków zarządu bez probledostrzeganie tego problemu nie Walnym Zebraniu zapadnie de- na rzecz ogrodu 5350 zł zamiast wą, bo jak wytłumaczyć fakt braku mu się zawsze znajdzie!!! Jeśli wystawia naszym decydentom jed- cyzja o trybie i zakresie prac na 100zł? (jedna roboczo godzina wszystkich niezbędnych narzędzi działkowiczu masz ciekawe sponak najlepszej opinii. Czy Statut rzecz ogrodu, ta informacja ma się 5zł) które w istocie swojej użyteczności trzeżenia uwagi pisz na adres wraz z regulaminem ROD jest tyl- ukazać niezwłocznie na tablicy Prawdą jest, że jednym który pod- służą do prawidłowego funkcjo- redakcji lub włącz się do dyskusji ko zapisem zdań, paragrafów zwy- ogłoszeń i Ty Drogi działkowcu jął pracę celem odpracowania pra- nowania naszego ogrodu? Wszak na forum internetowym Wolne kłymi kartkami papieru czy może wtedy zadecydujesz czy chcesz cy na rzecz ogrodu byłem (ja) wraz my jako działkowcy obarczeni Siemianowice. jednak czymś znaczącym, co po- zapłacić albo odpracować! To z moim sprzętem (jako, że takowe- jesteśmy różnymi płatnościami, Paweł Grzysek

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA Okładka: ślady bobrów na tamie w Wielopolu Zdj.: M.Troszka Drodzy Rybniczanie! Dobiegł końca cykl spotkań wyborczych do rad rybnickich dzielnic. Bardzo liczny udział mieszkańców naszego miasta w zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004

Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004 Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004 Korowody... Tak cieszyli się baseballiści ligockiego klubu Laura z wygranego meczu,...a tak przedstawiciele zwycięskiej dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia ze zdobycia

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH nr 1 /201 4 (03) Marzec NAKŁAD: 7000 egz. GAZETA BEZPŁATNA "Przegląd Świętochłowicki" to niezależny magazyn społeczno - publicystyczny. Wydawany i redagowany w Świętochłowicach przez mieszkańców Świętochłowic

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dla każdego coś miłego...

Dla każdego coś miłego... Nr 2/452; luty 2009 Dla każdego coś miłego... Policyjny Sznupek oraz Zebra byli gośćmi imprezy Bezpieczne ferie. O feriach w mieście c z y t a j n a str. 20 21. Dzieci z Maroka Nowin czas spędzały na basenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (277) 30. posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w dniu 13 czerwca 2002 r.

Zapis stenograficzny (277) 30. posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w dniu 13 czerwca 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (277) 30. posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w dniu 13 czerwca 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun z dnia 30.06.2011 r. Walne Zgromadzenie obejmowało członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych i garaży w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Numer 135 Marzec 2013 Quo vadis edukacjo prawnicza? Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Układ zamknięty Witajcie w sądzie Komisja ds. Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje od

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły

Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły strona 10-11 www.gazeta.jasnet.pl wiaości 3 Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły Pierwsze echo po ogłoszeniu ogólnych wyników matur już minęło. Absolwenci jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet. 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz służbę zdrowia w naszym mieście? A. Stoi na wysokości zadania B. Kompletnie się nie sprawdza C. Robi, co

Bardziej szczegółowo

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika DZIŚ Prawo na co dzień wydanie specjalne n Zmiany w ozusowaniu umów-zleceń od 2015 r., dotyczące członków rad nadzorczych i rolników ubezpieczonych w KRUS gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL prawniczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo