SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z uwzględnieniem zmian z ) na Wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Pabianice, dnia r. 1

2 Punkt 1 Instrukcja dla wykonawców Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto z siedzibą w Pabianicach ul. Zamkowa 16 tel.(0-42) faks. (0-42) , NIP , REGON Adres Internetowy: zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Nr nadany przez Zamawiającego.. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz i Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r Nr 163, poz i Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551,Dz.U.z 2007r Nr 82 poz.560 ), zwanej dalej ustawą. Punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmujące remont i naprawę infrastruktury tramwajowej polega na: 1. wymianie jednej zwrotnicy na pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 2. wykonaniu 10 wstawek szynowych o długości 3m kaŝda w miejscach wskazanych przez zamawiającego - przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 3. wymianie 8 szt. iglic zwrotnicowych 4. wymianie 0,8 km przewodu jezdnego na pętli przy ul. Warszwskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 5 Jest zalecane, aby Oferent dokonał wizji w terenie, w celu zapoznania się z warunkami robót Oferent kalkuluje cenę ofertową w oparciu o powyŝsze materiały, posiadaną wiedzę techniczną, doświadczenie i wizję lokalną w terenie. Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty zamówieniem oraz prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o. o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów, 2

3 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. PUNKT 3. OFERTY WARIANTOWE OFERTY CZĘŚCIOWE UMOWY RAMOWE AUKCJA ELEKTRONICZNA 1) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty wariantowej 2) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty częściowej 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 4) Zamawiające nie przewiduje wyboru oferty w formie aukcji elektronicznej PUNKT 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:. do dnia r. PUNKT 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy 1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót torowych i sieciowych tramwajowych 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania 3) nie podlegają wykluczeniu na okoliczności podane w art. 24 4) spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne musi złoŝyć oświadczenie o spełnieniu tych warunków zgodnie z art. 44 ustawy PUNKT 6. WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda, następujących n/w dokumentów potwierdzających spełnienie warunków FORMALNYCH 1) Formularz oferty 2) Formularz cenowy - wypełniony załącznik nr 2 3

4 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 4) Oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 i Ŝe spełnia wymagania określone w art.22 ust. 1 prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1, spełnienie warunków MATERIALNYCH 5) Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, usług polegających na naprawie i remoncie torów i sieci tramwajowej odpowiadających wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz miejsca i daty wykonania oraz załączeniem dla minimum 3 usług ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających, Ŝe zostały wykonane naleŝycie - załącznik nr 6 6) Dokumenty potwierdzające Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia-kwalifikacje w zakresie :obsługi, konserwacji, remontów i montaŝu elektrycznej sieci tramwajowej, spawalnicze - w szczególności naleŝy załączyć kserokopie uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym potwierdzeniem.członkostwa we właściwej Izbie InŜynierów Budownictwa 7) W przypadku ewentualnych podwykonawców, wykaz podwykonawców którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia jak w pkt 7), a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności spełnienie warunków EKONOMICZNO - FINANSOWYCH 8) Udzielenia minimum trzech lat gwarancji (oświadczenie na formularzu oferty) 9) WyraŜenia zgody na 30 dniowy termin płatności faktur (oświadczenie na formularzu oferty) 10) Kosztorys ofertowy i formularz cenowy PUNKT 7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest : Joanna Kołakowska p.o. Naczelnika Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice ul. św. Jana 4 Telefon W niniejszym postępowaniu : 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie 2) Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni przekaŝe SIWZ 3) oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie 4) dokumenty przekazywane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie 5) Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne. 4

5 6) Fax ) e mail: PUNKT 8. JĘZYK OFERTY Ofertę naleŝy napisać w języku polskim, czytelnym pismem. PUNKT 9. PODPISY Osoby wskazane w dokumencie upowaŝniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złoŝyć podpisy na: 1) wszystkich stronach oferty, 2) załącznikach, 3) w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany. PUNKT 10. PEŁNOMOCNICTWO Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres upowaŝnienia i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W razie złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osoby udzielające pełnomocnictwa. PUNKT 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę 2) Ofertę naleŝy sporządzić na druku oferty załączonym do SIWZ. lub innym formularzu który uwzględnia wszystkie zapisy załączonego wzoru 3) Forma oferty pisemna pod rygorem niewaŝności. 4) Ofertę stanowi druk Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy ) oraz dokumentami, które je potwierdzają 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty 6) Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 7) Zaleca się aby oferta była złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej zdekompletowanie 8) Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 9) Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji 10) Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 PUNKT 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wynosi 30 dni tj. do dnia r. 1) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŝe tylko jeden raz, na 7 dni przed terminem związania ofertą zwrócić się do oferentów o przedłuŝenie okresu związania ofertą. nie dłuŝej niŝ o 60 dni.przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłuŝeniem wadium 2) Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium, albo jeŝeli jest to moŝliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą 3) Odmowa wyraŝenia zgody o której mowa w pkt. 2 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 4) Wniesienie protestu zawiesza czas związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu PUNKT 13. ADRESOWANIE OFERT Wymagane jest zamieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie,którą naleŝy zaadresować na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice, ul. Św. Jana 4 OFERTA NA: Wykonanie częściowego remontu torów i sieci tramwajowej NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT PUNKT 14. TERMIN SKŁADANIA OFERT Upływa dnia r. o godz Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: w Biurze Obsługi Interesantów Pabianice, ul. Zamkowa 16 Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. PUNKT 15. OTWARCIE OFERT Nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, Pabianice, pok. 25 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 6

7 2) Oferenci winni być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami. Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy, ceny ofertowe, udzielony okres gwarancji oraz inne informacje dotyczące terminów wykonania i płatności 3) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. PUNKT 16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie na podstawie formularza cenowego obejmującego całość przedmiotu zamówienia. Cena podana przez wykonawcę w ofercie ma obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 2) Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty 3) Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. PUNKT 17. WALUTA Rozliczenie między wykonawcą a zmawiającym prowadzone będzie w złotych polskich PUNKT 18. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty pkt W ocenie poszczególnych kryteriów zastosowane zostaną następujące wzory cena minimalna cena - ocena punktowa = x 100 pkt cena badana Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 19 poz.177 ) spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyŝszą ilość punktów oraz została uznana za najkorzystniejszą PUNKT 19. KARY UMOWNE Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, 7

8 3) za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16 % wartości robót objętych wadą, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: 1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 2) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3) Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych PUNKT 20. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia lub SIWZ naleŝy kierować do: Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, tel lecz nie później niŝ 6 dni przed otwarciem ofert. 1) Oferent moŝe zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 3) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. 4) Wniosek przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5) Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku ( bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który go złoŝył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców PUNKT 21. MODYFIKACJE SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiąŝące. Modyfikacja nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny i warunków udziału w postępowaniu PUNKT 22. PRZEDŁUśENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących istotnych warunków zamówienia 8

9 PUNKT 23. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA/WYCOFANIE PUNKT 24. WYJAŚNIENIA DO ZŁOśONYCH OFERT Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złoŝonych ofert (art. 87). PUNKT 25. UNIEWAśNIENIE POSTEPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY UniewaŜnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust1 ustawy PUNKT 26. WYNIK POSTEPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru 2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone,podając uzasadnienie faktyczne i prawne 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Po wyborze oferty załączniki do protokołu będą, na wniosek zainteresowanych oferentów, do wglądu w Wydziale InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska PUNKT 27. PROTESTY I ODWOŁANIA 1) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą. 2) Protest naleŝy złoŝyć w ciągu 7 dni od daty, w której Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrzenia. 3) Wniesienie protestu moŝliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia z wyjątkiem protestu złoŝonego do ogłoszenia 4) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom którzy do protestu się dołączyli PUNKT 28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 1) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej 2) Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego jeŝeli przepisy ustawy nie 9

10 stanowią inaczej 3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej 4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie 5) Wzór umowy załączono do SIW Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest : podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonane roboty PUNKT 29. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania Załączniki do SIWZ Formularz oferty Wzór umowy Oświadczenie (zał. nr 1) Formularz cenowy (zał. nr 2) Przedmiary robót (zał. nr 3, 4, 5 ) Wykaz robót (zał. nr 6) 10

11 OFERTA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie częściowego remont i naprawę infrastruktury tramwajowej w Pabianicach Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: wartość netto... zł VAT... %... zł wartość brutto... zł, słownie... zł. termin rozpoczęcia:...termin zakończenia: Oświadczamy, Ŝe: 1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ) 2) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeŝeń oraz została przeprowadzona wizja lokalna w terenie, 4) w cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie prace towarzyszące oraz dodatkowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, 5) udzielamy...- letniego okresu gwarancji 6) udzielamy... dniowego terminu płatności faktur 7) zamówienie wykonamy samodzielnie /z udziałem podwykonawców Akceptujemy: 8) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą, 9) zapisy projektu umowy, ogólne warunki umowy 10) przedstawioną formę finansowania i płatności. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do: 1) podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Dane oferenta: Adres... 11

12 Kod... Tel. /fax...., dnia.. podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu! 12

13 WZÓR UMOWA Nr /07 Zawarta w dniu września 2007 r. w Pabianicach w wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot Unii, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu 18 września 2007r. pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez; Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic zwaną dalej Zamawiającym, a.reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z naprawą i remontem torów i sieci tramwajowej w Pabianicach polegających na : 1. wymianie sieci trakcyjnej wraz z osprzętem na pętli przy ul. Warszawskiej 150 0,8 km 2. wymiana 8 iglic zwrotnicowych 3. wymianę zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej 4. wykonanie 10 wstawek szyny po 3 mb na ul. Zamkowej i Warszawskiej w zakresie określonym w materiałach przetargowych, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca integralną część umowy.. 2. Termin realizacji całości zadania : od...do r Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy na kwotę..zł(netto) wraz z podatkiem VAT -.zł Słownie:.. 2. Zamawiający będzie regulował naleŝność za wykonane roboty na podstawie faktury wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego 13

14 3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za roboty objęte umową nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o obmiar robót z zastosowaniem cen jednostkowych lub stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysie ofertowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, lecz nie moŝe być wyŝsze niŝ wynagrodzenie określone w 3 pkt Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe odrębnie za roboty torowe i roboty sieciowe. 5. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub przekraczających zakres zawarty w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, nie przekraczających 20 % wartości umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie tych robót, a rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony wg. stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysach ofertowych, lu jeŝeli roboty nie występują w kosztorysie ofertowym, to w oparciu o średnie ceny publikowane wg SEKOCEBUD. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kosztorysu powykonawczego najpóźniej wraz z protokółem pomiarów wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w dniu końcowego odbioru robót. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na wykonanie zadania objętego niniejszą umową zabezpieczone w Dziale 600 rozdz budŝetu miasta Pabianic. 10. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z dokumentami rozliczeniowymi. 11. W przypadku wystąpienia nieterminowej płatności przez zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości 1/2 odsetek ustawowych liczonych za kaŝdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia wynosi... lata licząc od daty odbioru. 2. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o.o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. 3. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. 14

15 5. 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej: 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. d/ za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16% wartości robót objętych wadą. 2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: a/ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 3) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi na własny koszt w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 2. Ujawnienie wad będzie stwierdzone protokolarnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego.. 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie prowadzenia odbiorów: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy na piśmie. 2) Brak ustosunkowania się Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu przekazania pisma Zamawiającemu.. 3) Zamawiający wyznaczy termin, zawiadomi Wykonawcę i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4) JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad b/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to: 15

16 - jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zaŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. c/ jeŝeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający moŝe powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności w postaci aneksu.. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19 poz.177 z uwzględnieniem zmian z / Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca.. 16

17 Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art.24 i art. 22 prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19 z 2004 r poz. 177 tekst jednolity) Nazwa oferenta... Adres oferenta... Telefon... Fax... OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY * Ŝe 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.publicznego z niŝej podanych powodów określonych w art. 24 prawa zamówień publicznych 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ( art. 24 ) 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 17

18 przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 10 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt ) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. miejscowość i data podpis i pieczątka imienna upowaŝnionego przedstawiciela 18

19 ZAŁACZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY zakres rzeczowy wartość robót netto ( zł) VAT (%) wartość podatku ( zł) wartość robót brutto (zł) tory wymiana zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej wykonanie wstawek szynowych o dł. 3 m wymiana iglic zwrotnicowych sieć trakcyjna wymiana przewodu jezdnego z osprzętem DuŜy Sktręt Razem 19

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. dr hab. Jana Bernera 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia W postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej Nr dz. 380 i 254 w Naczęsławicach. Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Urząd Miejski w Pabianicach, z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach Wykaz dokumentów: 1. Formularz oferty 2. Instrukcja dla wykonawców 3. Zestaw wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu...

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu... Wykonawca: O F E R T A Nr sprawy: 18/DPZ/RB/2010 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres:...... Województwo:... ; adres e-mail:...@... Numer telefonu:... Numer faksu... NIP REGON Nr konta bankowego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo