SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z uwzględnieniem zmian z ) na Wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Pabianice, dnia r. 1

2 Punkt 1 Instrukcja dla wykonawców Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto z siedzibą w Pabianicach ul. Zamkowa 16 tel.(0-42) faks. (0-42) , NIP , REGON Adres Internetowy: zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Nr nadany przez Zamawiającego.. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz i Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r Nr 163, poz i Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551,Dz.U.z 2007r Nr 82 poz.560 ), zwanej dalej ustawą. Punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmujące remont i naprawę infrastruktury tramwajowej polega na: 1. wymianie jednej zwrotnicy na pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 2. wykonaniu 10 wstawek szynowych o długości 3m kaŝda w miejscach wskazanych przez zamawiającego - przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 3. wymianie 8 szt. iglic zwrotnicowych 4. wymianie 0,8 km przewodu jezdnego na pętli przy ul. Warszwskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 5 Jest zalecane, aby Oferent dokonał wizji w terenie, w celu zapoznania się z warunkami robót Oferent kalkuluje cenę ofertową w oparciu o powyŝsze materiały, posiadaną wiedzę techniczną, doświadczenie i wizję lokalną w terenie. Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty zamówieniem oraz prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o. o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów, 2

3 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. PUNKT 3. OFERTY WARIANTOWE OFERTY CZĘŚCIOWE UMOWY RAMOWE AUKCJA ELEKTRONICZNA 1) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty wariantowej 2) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty częściowej 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 4) Zamawiające nie przewiduje wyboru oferty w formie aukcji elektronicznej PUNKT 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:. do dnia r. PUNKT 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy 1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót torowych i sieciowych tramwajowych 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania 3) nie podlegają wykluczeniu na okoliczności podane w art. 24 4) spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne musi złoŝyć oświadczenie o spełnieniu tych warunków zgodnie z art. 44 ustawy PUNKT 6. WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda, następujących n/w dokumentów potwierdzających spełnienie warunków FORMALNYCH 1) Formularz oferty 2) Formularz cenowy - wypełniony załącznik nr 2 3

4 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 4) Oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 i Ŝe spełnia wymagania określone w art.22 ust. 1 prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1, spełnienie warunków MATERIALNYCH 5) Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, usług polegających na naprawie i remoncie torów i sieci tramwajowej odpowiadających wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz miejsca i daty wykonania oraz załączeniem dla minimum 3 usług ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających, Ŝe zostały wykonane naleŝycie - załącznik nr 6 6) Dokumenty potwierdzające Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia-kwalifikacje w zakresie :obsługi, konserwacji, remontów i montaŝu elektrycznej sieci tramwajowej, spawalnicze - w szczególności naleŝy załączyć kserokopie uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym potwierdzeniem.członkostwa we właściwej Izbie InŜynierów Budownictwa 7) W przypadku ewentualnych podwykonawców, wykaz podwykonawców którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia jak w pkt 7), a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności spełnienie warunków EKONOMICZNO - FINANSOWYCH 8) Udzielenia minimum trzech lat gwarancji (oświadczenie na formularzu oferty) 9) WyraŜenia zgody na 30 dniowy termin płatności faktur (oświadczenie na formularzu oferty) 10) Kosztorys ofertowy i formularz cenowy PUNKT 7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest : Joanna Kołakowska p.o. Naczelnika Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice ul. św. Jana 4 Telefon W niniejszym postępowaniu : 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie 2) Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni przekaŝe SIWZ 3) oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie 4) dokumenty przekazywane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie 5) Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne. 4

5 6) Fax ) e mail: PUNKT 8. JĘZYK OFERTY Ofertę naleŝy napisać w języku polskim, czytelnym pismem. PUNKT 9. PODPISY Osoby wskazane w dokumencie upowaŝniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złoŝyć podpisy na: 1) wszystkich stronach oferty, 2) załącznikach, 3) w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany. PUNKT 10. PEŁNOMOCNICTWO Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres upowaŝnienia i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W razie złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osoby udzielające pełnomocnictwa. PUNKT 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę 2) Ofertę naleŝy sporządzić na druku oferty załączonym do SIWZ. lub innym formularzu który uwzględnia wszystkie zapisy załączonego wzoru 3) Forma oferty pisemna pod rygorem niewaŝności. 4) Ofertę stanowi druk Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy ) oraz dokumentami, które je potwierdzają 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty 6) Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 7) Zaleca się aby oferta była złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej zdekompletowanie 8) Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 9) Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji 10) Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 PUNKT 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wynosi 30 dni tj. do dnia r. 1) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŝe tylko jeden raz, na 7 dni przed terminem związania ofertą zwrócić się do oferentów o przedłuŝenie okresu związania ofertą. nie dłuŝej niŝ o 60 dni.przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłuŝeniem wadium 2) Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium, albo jeŝeli jest to moŝliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą 3) Odmowa wyraŝenia zgody o której mowa w pkt. 2 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 4) Wniesienie protestu zawiesza czas związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu PUNKT 13. ADRESOWANIE OFERT Wymagane jest zamieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie,którą naleŝy zaadresować na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice, ul. Św. Jana 4 OFERTA NA: Wykonanie częściowego remontu torów i sieci tramwajowej NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT PUNKT 14. TERMIN SKŁADANIA OFERT Upływa dnia r. o godz Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: w Biurze Obsługi Interesantów Pabianice, ul. Zamkowa 16 Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. PUNKT 15. OTWARCIE OFERT Nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, Pabianice, pok. 25 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 6

7 2) Oferenci winni być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami. Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy, ceny ofertowe, udzielony okres gwarancji oraz inne informacje dotyczące terminów wykonania i płatności 3) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. PUNKT 16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie na podstawie formularza cenowego obejmującego całość przedmiotu zamówienia. Cena podana przez wykonawcę w ofercie ma obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 2) Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty 3) Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. PUNKT 17. WALUTA Rozliczenie między wykonawcą a zmawiającym prowadzone będzie w złotych polskich PUNKT 18. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty pkt W ocenie poszczególnych kryteriów zastosowane zostaną następujące wzory cena minimalna cena - ocena punktowa = x 100 pkt cena badana Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 19 poz.177 ) spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyŝszą ilość punktów oraz została uznana za najkorzystniejszą PUNKT 19. KARY UMOWNE Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, 7

8 3) za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16 % wartości robót objętych wadą, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: 1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 2) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3) Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych PUNKT 20. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia lub SIWZ naleŝy kierować do: Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, tel lecz nie później niŝ 6 dni przed otwarciem ofert. 1) Oferent moŝe zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 3) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. 4) Wniosek przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5) Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku ( bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który go złoŝył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców PUNKT 21. MODYFIKACJE SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiąŝące. Modyfikacja nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny i warunków udziału w postępowaniu PUNKT 22. PRZEDŁUśENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących istotnych warunków zamówienia 8

9 PUNKT 23. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA/WYCOFANIE PUNKT 24. WYJAŚNIENIA DO ZŁOśONYCH OFERT Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złoŝonych ofert (art. 87). PUNKT 25. UNIEWAśNIENIE POSTEPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY UniewaŜnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust1 ustawy PUNKT 26. WYNIK POSTEPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru 2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone,podając uzasadnienie faktyczne i prawne 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Po wyborze oferty załączniki do protokołu będą, na wniosek zainteresowanych oferentów, do wglądu w Wydziale InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska PUNKT 27. PROTESTY I ODWOŁANIA 1) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą. 2) Protest naleŝy złoŝyć w ciągu 7 dni od daty, w której Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrzenia. 3) Wniesienie protestu moŝliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia z wyjątkiem protestu złoŝonego do ogłoszenia 4) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom którzy do protestu się dołączyli PUNKT 28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 1) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej 2) Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego jeŝeli przepisy ustawy nie 9

10 stanowią inaczej 3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej 4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie 5) Wzór umowy załączono do SIW Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest : podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonane roboty PUNKT 29. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania Załączniki do SIWZ Formularz oferty Wzór umowy Oświadczenie (zał. nr 1) Formularz cenowy (zał. nr 2) Przedmiary robót (zał. nr 3, 4, 5 ) Wykaz robót (zał. nr 6) 10

11 OFERTA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie częściowego remont i naprawę infrastruktury tramwajowej w Pabianicach Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: wartość netto... zł VAT... %... zł wartość brutto... zł, słownie... zł. termin rozpoczęcia:...termin zakończenia: Oświadczamy, Ŝe: 1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ) 2) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeŝeń oraz została przeprowadzona wizja lokalna w terenie, 4) w cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie prace towarzyszące oraz dodatkowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, 5) udzielamy...- letniego okresu gwarancji 6) udzielamy... dniowego terminu płatności faktur 7) zamówienie wykonamy samodzielnie /z udziałem podwykonawców Akceptujemy: 8) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą, 9) zapisy projektu umowy, ogólne warunki umowy 10) przedstawioną formę finansowania i płatności. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do: 1) podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Dane oferenta: Adres... 11

12 Kod... Tel. /fax...., dnia.. podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu! 12

13 WZÓR UMOWA Nr /07 Zawarta w dniu września 2007 r. w Pabianicach w wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot Unii, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu 18 września 2007r. pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez; Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic zwaną dalej Zamawiającym, a.reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z naprawą i remontem torów i sieci tramwajowej w Pabianicach polegających na : 1. wymianie sieci trakcyjnej wraz z osprzętem na pętli przy ul. Warszawskiej 150 0,8 km 2. wymiana 8 iglic zwrotnicowych 3. wymianę zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej 4. wykonanie 10 wstawek szyny po 3 mb na ul. Zamkowej i Warszawskiej w zakresie określonym w materiałach przetargowych, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca integralną część umowy.. 2. Termin realizacji całości zadania : od...do r Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy na kwotę..zł(netto) wraz z podatkiem VAT -.zł Słownie:.. 2. Zamawiający będzie regulował naleŝność za wykonane roboty na podstawie faktury wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego 13

14 3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za roboty objęte umową nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o obmiar robót z zastosowaniem cen jednostkowych lub stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysie ofertowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, lecz nie moŝe być wyŝsze niŝ wynagrodzenie określone w 3 pkt Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe odrębnie za roboty torowe i roboty sieciowe. 5. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub przekraczających zakres zawarty w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, nie przekraczających 20 % wartości umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie tych robót, a rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony wg. stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysach ofertowych, lu jeŝeli roboty nie występują w kosztorysie ofertowym, to w oparciu o średnie ceny publikowane wg SEKOCEBUD. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kosztorysu powykonawczego najpóźniej wraz z protokółem pomiarów wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w dniu końcowego odbioru robót. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na wykonanie zadania objętego niniejszą umową zabezpieczone w Dziale 600 rozdz budŝetu miasta Pabianic. 10. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z dokumentami rozliczeniowymi. 11. W przypadku wystąpienia nieterminowej płatności przez zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości 1/2 odsetek ustawowych liczonych za kaŝdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia wynosi... lata licząc od daty odbioru. 2. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o.o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. 3. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. 14

15 5. 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej: 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. d/ za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16% wartości robót objętych wadą. 2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: a/ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 3) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi na własny koszt w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 2. Ujawnienie wad będzie stwierdzone protokolarnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego.. 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie prowadzenia odbiorów: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy na piśmie. 2) Brak ustosunkowania się Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu przekazania pisma Zamawiającemu.. 3) Zamawiający wyznaczy termin, zawiadomi Wykonawcę i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4) JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad b/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to: 15

16 - jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zaŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. c/ jeŝeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający moŝe powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności w postaci aneksu.. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19 poz.177 z uwzględnieniem zmian z / Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca.. 16

17 Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art.24 i art. 22 prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19 z 2004 r poz. 177 tekst jednolity) Nazwa oferenta... Adres oferenta... Telefon... Fax... OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY * Ŝe 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.publicznego z niŝej podanych powodów określonych w art. 24 prawa zamówień publicznych 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ( art. 24 ) 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 17

18 przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 10 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt ) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. miejscowość i data podpis i pieczątka imienna upowaŝnionego przedstawiciela 18

19 ZAŁACZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY zakres rzeczowy wartość robót netto ( zł) VAT (%) wartość podatku ( zł) wartość robót brutto (zł) tory wymiana zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej wykonanie wstawek szynowych o dł. 3 m wymiana iglic zwrotnicowych sieć trakcyjna wymiana przewodu jezdnego z osprzętem DuŜy Sktręt Razem 19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory Znak postępowania: ZP/6 Defibrylator AED/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo