SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z uwzględnieniem zmian z ) na Wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Pabianice, dnia r. 1

2 Punkt 1 Instrukcja dla wykonawców Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto z siedzibą w Pabianicach ul. Zamkowa 16 tel.(0-42) faks. (0-42) , NIP , REGON Adres Internetowy: zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu częściowego torów i sieci tramwajowej Nr nadany przez Zamawiającego.. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz i Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r Nr 163, poz i Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551,Dz.U.z 2007r Nr 82 poz.560 ), zwanej dalej ustawą. Punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmujące remont i naprawę infrastruktury tramwajowej polega na: 1. wymianie jednej zwrotnicy na pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 2. wykonaniu 10 wstawek szynowych o długości 3m kaŝda w miejscach wskazanych przez zamawiającego - przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 3. wymianie 8 szt. iglic zwrotnicowych 4. wymianie 0,8 km przewodu jezdnego na pętli przy ul. Warszwskiej przedmiar robót stanowi załącznik nr 5 Jest zalecane, aby Oferent dokonał wizji w terenie, w celu zapoznania się z warunkami robót Oferent kalkuluje cenę ofertową w oparciu o powyŝsze materiały, posiadaną wiedzę techniczną, doświadczenie i wizję lokalną w terenie. Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty zamówieniem oraz prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o. o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów, 2

3 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. PUNKT 3. OFERTY WARIANTOWE OFERTY CZĘŚCIOWE UMOWY RAMOWE AUKCJA ELEKTRONICZNA 1) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty wariantowej 2) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty częściowej 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 4) Zamawiające nie przewiduje wyboru oferty w formie aukcji elektronicznej PUNKT 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:. do dnia r. PUNKT 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy 1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót torowych i sieciowych tramwajowych 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania 3) nie podlegają wykluczeniu na okoliczności podane w art. 24 4) spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne musi złoŝyć oświadczenie o spełnieniu tych warunków zgodnie z art. 44 ustawy PUNKT 6. WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda, następujących n/w dokumentów potwierdzających spełnienie warunków FORMALNYCH 1) Formularz oferty 2) Formularz cenowy - wypełniony załącznik nr 2 3

4 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 4) Oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 i Ŝe spełnia wymagania określone w art.22 ust. 1 prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1, spełnienie warunków MATERIALNYCH 5) Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, usług polegających na naprawie i remoncie torów i sieci tramwajowej odpowiadających wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz miejsca i daty wykonania oraz załączeniem dla minimum 3 usług ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających, Ŝe zostały wykonane naleŝycie - załącznik nr 6 6) Dokumenty potwierdzające Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia-kwalifikacje w zakresie :obsługi, konserwacji, remontów i montaŝu elektrycznej sieci tramwajowej, spawalnicze - w szczególności naleŝy załączyć kserokopie uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym potwierdzeniem.członkostwa we właściwej Izbie InŜynierów Budownictwa 7) W przypadku ewentualnych podwykonawców, wykaz podwykonawców którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia jak w pkt 7), a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności spełnienie warunków EKONOMICZNO - FINANSOWYCH 8) Udzielenia minimum trzech lat gwarancji (oświadczenie na formularzu oferty) 9) WyraŜenia zgody na 30 dniowy termin płatności faktur (oświadczenie na formularzu oferty) 10) Kosztorys ofertowy i formularz cenowy PUNKT 7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest : Joanna Kołakowska p.o. Naczelnika Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice ul. św. Jana 4 Telefon W niniejszym postępowaniu : 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie 2) Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni przekaŝe SIWZ 3) oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie 4) dokumenty przekazywane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie 5) Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne. 4

5 6) Fax ) e mail: PUNKT 8. JĘZYK OFERTY Ofertę naleŝy napisać w języku polskim, czytelnym pismem. PUNKT 9. PODPISY Osoby wskazane w dokumencie upowaŝniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złoŝyć podpisy na: 1) wszystkich stronach oferty, 2) załącznikach, 3) w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany. PUNKT 10. PEŁNOMOCNICTWO Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres upowaŝnienia i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W razie złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osoby udzielające pełnomocnictwa. PUNKT 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę 2) Ofertę naleŝy sporządzić na druku oferty załączonym do SIWZ. lub innym formularzu który uwzględnia wszystkie zapisy załączonego wzoru 3) Forma oferty pisemna pod rygorem niewaŝności. 4) Ofertę stanowi druk Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy ) oraz dokumentami, które je potwierdzają 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty 6) Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 7) Zaleca się aby oferta była złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej zdekompletowanie 8) Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 9) Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji 10) Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 PUNKT 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wynosi 30 dni tj. do dnia r. 1) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŝe tylko jeden raz, na 7 dni przed terminem związania ofertą zwrócić się do oferentów o przedłuŝenie okresu związania ofertą. nie dłuŝej niŝ o 60 dni.przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłuŝeniem wadium 2) Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium, albo jeŝeli jest to moŝliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą 3) Odmowa wyraŝenia zgody o której mowa w pkt. 2 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 4) Wniesienie protestu zawiesza czas związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu PUNKT 13. ADRESOWANIE OFERT Wymagane jest zamieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie,którą naleŝy zaadresować na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Pabianice, ul. Św. Jana 4 OFERTA NA: Wykonanie częściowego remontu torów i sieci tramwajowej NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT PUNKT 14. TERMIN SKŁADANIA OFERT Upływa dnia r. o godz Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: w Biurze Obsługi Interesantów Pabianice, ul. Zamkowa 16 Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. PUNKT 15. OTWARCIE OFERT Nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach Wydział InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, Pabianice, pok. 25 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 6

7 2) Oferenci winni być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami. Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy, ceny ofertowe, udzielony okres gwarancji oraz inne informacje dotyczące terminów wykonania i płatności 3) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. PUNKT 16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie na podstawie formularza cenowego obejmującego całość przedmiotu zamówienia. Cena podana przez wykonawcę w ofercie ma obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 2) Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty 3) Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. PUNKT 17. WALUTA Rozliczenie między wykonawcą a zmawiającym prowadzone będzie w złotych polskich PUNKT 18. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty pkt W ocenie poszczególnych kryteriów zastosowane zostaną następujące wzory cena minimalna cena - ocena punktowa = x 100 pkt cena badana Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 19 poz.177 ) spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyŝszą ilość punktów oraz została uznana za najkorzystniejszą PUNKT 19. KARY UMOWNE Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, 7

8 3) za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16 % wartości robót objętych wadą, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: 1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 2) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3) Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych PUNKT 20. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia lub SIWZ naleŝy kierować do: Wydziału InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, tel lecz nie później niŝ 6 dni przed otwarciem ofert. 1) Oferent moŝe zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 3) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. 4) Wniosek przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5) Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku ( bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który go złoŝył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców PUNKT 21. MODYFIKACJE SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiąŝące. Modyfikacja nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny i warunków udziału w postępowaniu PUNKT 22. PRZEDŁUśENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących istotnych warunków zamówienia 8

9 PUNKT 23. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA/WYCOFANIE PUNKT 24. WYJAŚNIENIA DO ZŁOśONYCH OFERT Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złoŝonych ofert (art. 87). PUNKT 25. UNIEWAśNIENIE POSTEPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY UniewaŜnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust1 ustawy PUNKT 26. WYNIK POSTEPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru 2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone,podając uzasadnienie faktyczne i prawne 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Po wyborze oferty załączniki do protokołu będą, na wniosek zainteresowanych oferentów, do wglądu w Wydziale InŜynierii Miasta i Ochrony Środowiska PUNKT 27. PROTESTY I ODWOŁANIA 1) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą. 2) Protest naleŝy złoŝyć w ciągu 7 dni od daty, w której Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrzenia. 3) Wniesienie protestu moŝliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia z wyjątkiem protestu złoŝonego do ogłoszenia 4) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom którzy do protestu się dołączyli PUNKT 28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 1) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej 2) Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego jeŝeli przepisy ustawy nie 9

10 stanowią inaczej 3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej 4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie 5) Wzór umowy załączono do SIW Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest : podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonane roboty PUNKT 29. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania Załączniki do SIWZ Formularz oferty Wzór umowy Oświadczenie (zał. nr 1) Formularz cenowy (zał. nr 2) Przedmiary robót (zał. nr 3, 4, 5 ) Wykaz robót (zał. nr 6) 10

11 OFERTA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie częściowego remont i naprawę infrastruktury tramwajowej w Pabianicach Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: wartość netto... zł VAT... %... zł wartość brutto... zł, słownie... zł. termin rozpoczęcia:...termin zakończenia: Oświadczamy, Ŝe: 1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ) 2) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeŝeń oraz została przeprowadzona wizja lokalna w terenie, 4) w cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie prace towarzyszące oraz dodatkowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, 5) udzielamy...- letniego okresu gwarancji 6) udzielamy... dniowego terminu płatności faktur 7) zamówienie wykonamy samodzielnie /z udziałem podwykonawców Akceptujemy: 8) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą, 9) zapisy projektu umowy, ogólne warunki umowy 10) przedstawioną formę finansowania i płatności. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do: 1) podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Dane oferenta: Adres... 11

12 Kod... Tel. /fax...., dnia.. podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu! 12

13 WZÓR UMOWA Nr /07 Zawarta w dniu września 2007 r. w Pabianicach w wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot Unii, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu 18 września 2007r. pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez; Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic zwaną dalej Zamawiającym, a.reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z naprawą i remontem torów i sieci tramwajowej w Pabianicach polegających na : 1. wymianie sieci trakcyjnej wraz z osprzętem na pętli przy ul. Warszawskiej 150 0,8 km 2. wymiana 8 iglic zwrotnicowych 3. wymianę zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej 4. wykonanie 10 wstawek szyny po 3 mb na ul. Zamkowej i Warszawskiej w zakresie określonym w materiałach przetargowych, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca integralną część umowy.. 2. Termin realizacji całości zadania : od...do r Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy na kwotę..zł(netto) wraz z podatkiem VAT -.zł Słownie:.. 2. Zamawiający będzie regulował naleŝność za wykonane roboty na podstawie faktury wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego 13

14 3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za roboty objęte umową nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o obmiar robót z zastosowaniem cen jednostkowych lub stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysie ofertowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, lecz nie moŝe być wyŝsze niŝ wynagrodzenie określone w 3 pkt Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe odrębnie za roboty torowe i roboty sieciowe. 5. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub przekraczających zakres zawarty w przedmiarach robót załączonych do oferty cenowej, nie przekraczających 20 % wartości umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie tych robót, a rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony wg. stawek i narzutów oraz cen materiałów i sprzętu podanych w kosztorysach ofertowych, lu jeŝeli roboty nie występują w kosztorysie ofertowym, to w oparciu o średnie ceny publikowane wg SEKOCEBUD. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kosztorysu powykonawczego najpóźniej wraz z protokółem pomiarów wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w dniu końcowego odbioru robót. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na wykonanie zadania objętego niniejszą umową zabezpieczone w Dziale 600 rozdz budŝetu miasta Pabianic. 10. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z dokumentami rozliczeniowymi. 11. W przypadku wystąpienia nieterminowej płatności przez zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości 1/2 odsetek ustawowych liczonych za kaŝdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia wynosi... lata licząc od daty odbioru. 2. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź sp. z o.o. formy utrzymania przewozu pasaŝerów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz zabezpieczenia organizacji ruchu podczas prowadzenia prac. 3. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki wywołane prowadzeniem robót. 14

15 5. 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej: 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia podanego w treści umowy b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. d/ za opóźnienie w usunięciu innych wad w wysokości 0,16% wartości robót objętych wadą. 2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: a/ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 3) Strony zastrzegają moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne naleŝności z tytułu kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi na własny koszt w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 2. Ujawnienie wad będzie stwierdzone protokolarnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego.. 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie prowadzenia odbiorów: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy na piśmie. 2) Brak ustosunkowania się Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu przekazania pisma Zamawiającemu.. 3) Zamawiający wyznaczy termin, zawiadomi Wykonawcę i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4) JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad b/ jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to: 15

16 - jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zaŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. c/ jeŝeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający moŝe powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności w postaci aneksu.. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19 poz.177 z uwzględnieniem zmian z / Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca.. 16

17 Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art.24 i art. 22 prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19 z 2004 r poz. 177 tekst jednolity) Nazwa oferenta... Adres oferenta... Telefon... Fax... OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY * Ŝe 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.publicznego z niŝej podanych powodów określonych w art. 24 prawa zamówień publicznych 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ( art. 24 ) 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 17

18 przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 10 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt ) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. miejscowość i data podpis i pieczątka imienna upowaŝnionego przedstawiciela 18

19 ZAŁACZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY zakres rzeczowy wartość robót netto ( zł) VAT (%) wartość podatku ( zł) wartość robót brutto (zł) tory wymiana zwrotnicy na pętli przy ul. Wiejskiej wykonanie wstawek szynowych o dł. 3 m wymiana iglic zwrotnicowych sieć trakcyjna wymiana przewodu jezdnego z osprzętem DuŜy Sktręt Razem 19

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. dr hab. Jana Bernera 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia W postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Urząd Miejski w Pabianicach, z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający 1. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO Sp. z o.o. 39-223 Strzegocice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo