Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Lędziny Adres zamawiającego: Lędzińska Lędziny Lędziny r. Znak sprawy: ZI-3/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniŝej progów unijnych Podstawa prawna: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) na: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Zatwierdził: 1. Zamawiający:

2 Gmina Lędziny Lędziny, ul. Lędzińska 55 Tel. (032) ; fax (032) adres 2. Tryb postępowania przetarg nieograniczony. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 p.z.p. 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. Ofertę moŝe złoŝyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. na 5. Pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (w zaleŝności od moŝliwości technicznych wszystkich uczestników postępowania). Wykonawca lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty faksem Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania. 6.1 Opis przedmiotu zamówienia: A. Utrzymanie czystości ulic miejskich : - mechaniczne zamiatanie min. 2 x w tygodniu dróg i placów na terenie miasta, powodujące usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów, liści, błota, ziemi; - ręczne czyszczenie chodników zamiatanie chodników, parkingów i placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi (śmieci, opony, gruz), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek płyt, krawęŝników, obrzeŝy oraz ze spoin pomiędzy nimi ; - chemiczne czyszczenie całkowite usunięcie wszelkich przerostów zieleni z szczelin, spoin pomiędzy krawęŝnikami, obrzeŝami i asfaltu poprzez oprysk środkiem chemicznym; - wyjazd interwencyjny drobna praca porządkowa powodująca usunięcie wszelkich zanieczyszczeń w szczególności zwłok zwierząt (psy, sarny, dzik) na zgłoszenie StraŜy Miejskiej lub inspektora wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych; - obsługa akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata usunięcie zebranych odpadów z wyznaczonych punktów miasta; - obsługa imprez oczyszczenie zleconego terenu, jednokrotnie przed i po oraz w sposób bieŝący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróŝnieniem workowych koszy 110 l i kontenerów 1100 l; - usuwanie napisów, kontenerów, murów i podobnych powierzchni poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub zamalowanie do stanu pierwotnego; W zakresie cen naleŝy podać: - cenę jednostkową mechanicznego zamiatania jezdni - 1m 2

3 - cenę jednostkową zamiatania 1mb chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację t śmieci; - 1 t - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 1. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l - 1szt 2. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów na ścianach, wiatach - 1m 2 B. Czyszczenie rowów. Czyszczenie rowów, wykaszanie trawy, wydobycie osadu na powierzchnię i odłoŝenie na pobocze, uporządkowanie terenu, wywiezienie osadu i trawy na odl. 5 km. W zakresie cen naleŝy podać: - czyszczenie 1mb rowu. Zlecenia prac odbywa się będą pisemnie poprzez wpis do ksiąŝki prac lub zleceniem. C. Ścinanie poboczy. Ścięcie wyrównanie poboczy o średniej gr. 5 cm, uzupełnienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km. nierówności, odwóz W zakresie cen naleŝy podać: - ścinanie 1m 2 pobocza. 6.2 Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: : Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót własnym sprzętem i przy uŝyciu materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. się 10. Zamówienie moŝe być realizowane wyłącznie siłami własnymi Wykonawcy (nie dopuszcza powierzenia Ŝadnej części prac podwykonawcom). 11. Termin wykonania zamówienia: cały rok 2008 od dnia podpisania umowy (na bieŝąco, głównie w okresie wiosennym i jesiennym).

4 12. Oferta będzie zakwalifikowana jako spełniająca warunki zamówienia, jeŝeli Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.), b) złoŝy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy jw. c) spełni/zaakceptuje warunki określone niŝej: zaoferuje termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego i złoŝenia faktury, zaakceptuje istotne warunki umowy, d) posiada: niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) dostarczy wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej specyfikacji. Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeŝeli stwierdzi, Ŝe dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 13. Oświadczenia i dokumenty które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca (załącznik nr 4), wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy kierujących pracami), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5) + odpisy posiadanych uprawnień zawodowych i zaświadczeń przynaleŝności do odpowiedniego samorządu zawodowego (zg. z wymogami Prawa Budowlanego), wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (jednak nie mniej niŝ w okresie jednego roku i minimum trzy roboty) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, czasu realizacji, miejsca wykonania, nazwy zamawiającego oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (protokoły odbioru robót, oświadczenia zamawiających o naleŝytym wykonaniu zamówienia, ewentualnie referencje) (załącznik nr 6), kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14. Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych tylko pisemnie.

5 15. Wykonawca moŝe się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 16. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: imię nazwisko: Grzegorz Berger tel.: (032) wew. 54; fax Nie przewiduje się pobierania wadium. 18. Termin związania ofertą 30 dni. 19. Zasady przygotowania oferty Zawartość oferty: formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) - załącznik nr 2, deklaracja przyjęcia wzoru istotnych warunków umowy - załącznik nr 3, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca - załącznik nr 4, wykaz wykonanych robót (doświadczenie zawodowe) + dokumenty potwierdzające załącznik nr 5, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej specyfikacji. Dodatkowo: przedsiębiorcy działający w formie Spółki Cywilnej winni dołączyć umowę tej Spółki Cywilnej Oferta winna być złoŝona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Urzędu Miasta i napis: Przetarg nieograniczony Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Nie otwierać przed godz dnia r Na kopercie wewnętrznej naleŝy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu jw Wszystkie kartki oferty winny być numerowane wg. schematu - nr kolejnej kartki/całkowita liczba kartek oferty i podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 20. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego Urzędu Miasta Lędziny pokój 105 do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego.

6 22. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę ryczałtowo jednostkową obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym takŝe VAT) na roboty wyszczególnione w punkcie Ceny musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie 3. Cena podana w ofercie powinna ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Podana w ofercie cena będzie stała i będzie obowiązywać w cały czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Oferty z raŝąco niską ceną będą odrzucone na podstawie art. 89 p.z.p. po dokonaniu ustaleń zgodnie z art. 90 pkt Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna będzie poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7 p.z.p. 23. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 1. Tryb badania i oceny ofert Badania i oceny ofert będzie komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Lędziny. I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno prawnych i kompletności ofert. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 12 SIWZ będzie oceniane według zasady spełnia nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 13) SIWZ i sprawdzeniu zawartości złoŝonej oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŝej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złoŝone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu. 1. Kryteria oceny ofert - cenę jednostkową zamiatania 1m 2 jezdni; - 20% - cenę jednostkową zamiatania 1m 2 chodnika z usunięciem nieczystości; - 20% - czyszczenie chemiczne chodników za 1mb; - 5% - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego; - 5% - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację 1 t śmieci; - 5% - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 1. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l, - 5% 2. za opróŝnienie kontenerów 1100 l, - 5% - cenę usuwanie napisów za 1m 2-5% - cenę jednostkową czyszczenia 1mb rowu; - 15% - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 5%

7 Sposób liczenia punktów za cenę: Wszystkie wyszczególnione wyŝej rodzaje robót zostaną przeliczone wg poniŝszego wzoru a następnie uzyskane punkty zsumowane. C = Cn : Ck * Wc * 100 Cn cena najniŝsza Ck cena kolejnej oferty Wc waga ceny W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto % 2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyŝszą liczbę punktów. 2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 24. Nie przewiduje się konieczności wpłaty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 25. Termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 26. Zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych - w ofercie naleŝy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być ujawnione (poprzez szczegółowe wymienienie na osobnej kartce zastrzeŝonych stron oferty, lub teŝ wyraźne zaznaczenie w ofercie takich informacji). 27. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 28. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłoŝeniem oferty ponosi Oferent niezaleŝnie od wyniku wyboru ofert. 29. Oferent we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania oferty. 30. Oferta nie moŝe zawierać dodatkowych bonusów, upustów, itp. które winny być uwzględnione wyłącznie w oferowanej cenie ryczałtowej. 31. W toku postępowania Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy prawo zamówień publicznych z dn r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.)

8

9 Załącznik nr 1 O F E R T A W Y K O N A W C Y Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Termin realizacji: : cały rok 2008 (na bieŝąco, głównie w okresie wiosennym, letnim i jesiennym). - cenę jednostkową zamiatania jezdni - 1m 2 - cenę jednostkową zamiatania chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację t śmieci - za 1tonę - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 3. za opróŝnienie kosza o poj. 110 l - 1szt 4. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów za - 1m 2 - cenę jednostkową czyszczenia rowu - 1mb - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 1m 2 Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty odbioru końcowego (lub częściowego) i złoŝenia faktury... (data i podpis/y Wykonawcy)

10 Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) tzn.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.).... (data i podpis/y Wykonawcy)

11 Załącznik nr 3 D E K L A R A C J A Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Deklaruję niniejszym Ŝe : - zapoznałem się z treścią istotnych warunków umowy na remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Miasta Lędziny w roku 2008, - przyjmuję bez zastrzeŝeń warunki zawarte w tym wzorze, - zobowiązuję się do podpisania umowy, po korzystnym dla mnie rozstrzygnięciu przetargu (w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami Prawa zamówień publicznych art. 94, ust. 1) - tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 1

12 Zaplecze techniczne Nazwa oferenta: Adres oferenta: tel/fax Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. Sprzęt:... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 2

13 Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. Pojazdy:... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 3

14 Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. WyposaŜenie techniczne: Inne:... (data i podpis/y Wykonawcy)

15 Załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe Nazwa oferenta: Adres oferenta: tel/fax Oferent musi wykazać minimum trzy wykonane zamówienia w toŝsamej branŝy. Wykonane remonty i drogi Całkowita wartość Czas realizacji Miejsce wykonania i nazwa zamawiającego W załączeniu do wykazu - oświadczenia zamawiających o naleŝytym wykonaniu zamówienia, ewentualnie referencje (lub inne dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie) dotyczące wyłącznie robót podanych w powyŝszej tabeli.... (data i podpis/y oferenta) Załącznik nr 7

16 WZÓR UMOWA nr.../08 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Lędziny, u1.lędzińska 55, Lędziny zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Burmistrz Miasta - mgr. Wiesław Stambrowski a... reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszonego w BZP w dniu r pod numerem...) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm ): 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania BieŜące naprawy dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Zakres techniczny obejmuje: - cenę jednostkową zamiatania jezdni - 1m 2 - cenę jednostkową zamiatania chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji dzień ziemi i sprzątanie świata, wywóz i utylizację - t śmieci; - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : a. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l - 1szt b. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów za - 1m 2 - cenę jednostkową czyszczenia rowu - 1mb - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 1m 2 2 Termin rozpoczęcia robót: r. Termin zakończenia robót: r. 3

17 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do oferty. 1. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru (jakościowego i ilościowego) robót sporządzonego po wykonaniu określonego zakresu prac. 2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe (na podstawie faktur częściowych, wystawionych po odbiorze umownego zakresu robót). 3. Termin płatności do 30 dni od daty złoŝenia faktury. 4. NaleŜność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy. 5. Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy słuŝy prawo naliczenia odsetek ustawowych. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: KaŜdorazowo rozpoczęcie wykonywania prac remontowych poprzedzone będzie wezwaniem pisemnym lub telefonicznym przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego. 2. Po skutecznym wezwaniu nastąpi wspólne określenie miejsc wykonania prac i ich kolejności Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie pan Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie pan/i... 7 Strony postanawiają, Ŝe formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pienięŝną w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu robót w wysokości obniŝki o 1% umownej ceny za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pienięŝną za kaŝdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu odbioru zgłoszonych robót, w wysokości 1% wartości robót podlegających odbiorowi. 3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemoŝliwiających wykonanie prac, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy moŝe przesunąć termin zakończenia robót i odstąpić wówczas od naliczania kar pienięŝnych określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu (na określony czas przesunięcia) Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w kaŝdym czasie za obopólnym porozumieniem. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części (bez zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy) : w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeŝeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, jeŝeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

18 jeŝeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac bez uzasadnionych przyczyn, jeŝeli Wykonawca zaprzestał wykonywania prac i w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich wznowienia nie uczynił tego, 3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeŝeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Niego. 5. Poza okolicznościami określonymi w pkt. 2 i 4 Zamawiający lub Wykonawca moŝe odstąpić od realizacji umowy, jeŝeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy moŝe być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 2. W przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę i powstania przez to szkód przekraczających wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej ich wielkości na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 10 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, a w szczególności odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. W przypadku raŝącego naruszenia zasad bezpieczeństwa prowadzenia i zabezpieczania prac drogowych Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez odszkodowania dla Wykonawcy. 11 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej (aneks do umowy) W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego. 2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14

19 Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: UWAGA Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obsługa i utrzymanie przeprawy międzybrzegowej z napędem górno linowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej przez rzekę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99

Bardziej szczegółowo