Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Lędziny Adres zamawiającego: Lędzińska Lędziny Lędziny r. Znak sprawy: ZI-3/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniŝej progów unijnych Podstawa prawna: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) na: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Zatwierdził: 1. Zamawiający:

2 Gmina Lędziny Lędziny, ul. Lędzińska 55 Tel. (032) ; fax (032) adres 2. Tryb postępowania przetarg nieograniczony. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 p.z.p. 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. Ofertę moŝe złoŝyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. na 5. Pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (w zaleŝności od moŝliwości technicznych wszystkich uczestników postępowania). Wykonawca lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty faksem Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania. 6.1 Opis przedmiotu zamówienia: A. Utrzymanie czystości ulic miejskich : - mechaniczne zamiatanie min. 2 x w tygodniu dróg i placów na terenie miasta, powodujące usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów, liści, błota, ziemi; - ręczne czyszczenie chodników zamiatanie chodników, parkingów i placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi (śmieci, opony, gruz), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek płyt, krawęŝników, obrzeŝy oraz ze spoin pomiędzy nimi ; - chemiczne czyszczenie całkowite usunięcie wszelkich przerostów zieleni z szczelin, spoin pomiędzy krawęŝnikami, obrzeŝami i asfaltu poprzez oprysk środkiem chemicznym; - wyjazd interwencyjny drobna praca porządkowa powodująca usunięcie wszelkich zanieczyszczeń w szczególności zwłok zwierząt (psy, sarny, dzik) na zgłoszenie StraŜy Miejskiej lub inspektora wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych; - obsługa akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata usunięcie zebranych odpadów z wyznaczonych punktów miasta; - obsługa imprez oczyszczenie zleconego terenu, jednokrotnie przed i po oraz w sposób bieŝący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróŝnieniem workowych koszy 110 l i kontenerów 1100 l; - usuwanie napisów, kontenerów, murów i podobnych powierzchni poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub zamalowanie do stanu pierwotnego; W zakresie cen naleŝy podać: - cenę jednostkową mechanicznego zamiatania jezdni - 1m 2

3 - cenę jednostkową zamiatania 1mb chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację t śmieci; - 1 t - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 1. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l - 1szt 2. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów na ścianach, wiatach - 1m 2 B. Czyszczenie rowów. Czyszczenie rowów, wykaszanie trawy, wydobycie osadu na powierzchnię i odłoŝenie na pobocze, uporządkowanie terenu, wywiezienie osadu i trawy na odl. 5 km. W zakresie cen naleŝy podać: - czyszczenie 1mb rowu. Zlecenia prac odbywa się będą pisemnie poprzez wpis do ksiąŝki prac lub zleceniem. C. Ścinanie poboczy. Ścięcie wyrównanie poboczy o średniej gr. 5 cm, uzupełnienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km. nierówności, odwóz W zakresie cen naleŝy podać: - ścinanie 1m 2 pobocza. 6.2 Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: : Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót własnym sprzętem i przy uŝyciu materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. się 10. Zamówienie moŝe być realizowane wyłącznie siłami własnymi Wykonawcy (nie dopuszcza powierzenia Ŝadnej części prac podwykonawcom). 11. Termin wykonania zamówienia: cały rok 2008 od dnia podpisania umowy (na bieŝąco, głównie w okresie wiosennym i jesiennym).

4 12. Oferta będzie zakwalifikowana jako spełniająca warunki zamówienia, jeŝeli Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.), b) złoŝy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy jw. c) spełni/zaakceptuje warunki określone niŝej: zaoferuje termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego i złoŝenia faktury, zaakceptuje istotne warunki umowy, d) posiada: niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) dostarczy wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej specyfikacji. Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeŝeli stwierdzi, Ŝe dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 13. Oświadczenia i dokumenty które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca (załącznik nr 4), wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy kierujących pracami), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5) + odpisy posiadanych uprawnień zawodowych i zaświadczeń przynaleŝności do odpowiedniego samorządu zawodowego (zg. z wymogami Prawa Budowlanego), wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (jednak nie mniej niŝ w okresie jednego roku i minimum trzy roboty) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, czasu realizacji, miejsca wykonania, nazwy zamawiającego oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (protokoły odbioru robót, oświadczenia zamawiających o naleŝytym wykonaniu zamówienia, ewentualnie referencje) (załącznik nr 6), kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14. Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych tylko pisemnie.

5 15. Wykonawca moŝe się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 16. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: imię nazwisko: Grzegorz Berger tel.: (032) wew. 54; fax Nie przewiduje się pobierania wadium. 18. Termin związania ofertą 30 dni. 19. Zasady przygotowania oferty Zawartość oferty: formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych z dn r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) - załącznik nr 2, deklaracja przyjęcia wzoru istotnych warunków umowy - załącznik nr 3, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca - załącznik nr 4, wykaz wykonanych robót (doświadczenie zawodowe) + dokumenty potwierdzające załącznik nr 5, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej specyfikacji. Dodatkowo: przedsiębiorcy działający w formie Spółki Cywilnej winni dołączyć umowę tej Spółki Cywilnej Oferta winna być złoŝona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Urzędu Miasta i napis: Przetarg nieograniczony Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Nie otwierać przed godz dnia r Na kopercie wewnętrznej naleŝy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu jw Wszystkie kartki oferty winny być numerowane wg. schematu - nr kolejnej kartki/całkowita liczba kartek oferty i podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 20. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego Urzędu Miasta Lędziny pokój 105 do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego.

6 22. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę ryczałtowo jednostkową obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym takŝe VAT) na roboty wyszczególnione w punkcie Ceny musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie 3. Cena podana w ofercie powinna ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Podana w ofercie cena będzie stała i będzie obowiązywać w cały czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Oferty z raŝąco niską ceną będą odrzucone na podstawie art. 89 p.z.p. po dokonaniu ustaleń zgodnie z art. 90 pkt Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna będzie poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7 p.z.p. 23. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 1. Tryb badania i oceny ofert Badania i oceny ofert będzie komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Lędziny. I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno prawnych i kompletności ofert. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 12 SIWZ będzie oceniane według zasady spełnia nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 13) SIWZ i sprawdzeniu zawartości złoŝonej oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŝej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złoŝone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu. 1. Kryteria oceny ofert - cenę jednostkową zamiatania 1m 2 jezdni; - 20% - cenę jednostkową zamiatania 1m 2 chodnika z usunięciem nieczystości; - 20% - czyszczenie chemiczne chodników za 1mb; - 5% - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego; - 5% - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację 1 t śmieci; - 5% - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 1. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l, - 5% 2. za opróŝnienie kontenerów 1100 l, - 5% - cenę usuwanie napisów za 1m 2-5% - cenę jednostkową czyszczenia 1mb rowu; - 15% - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 5%

7 Sposób liczenia punktów za cenę: Wszystkie wyszczególnione wyŝej rodzaje robót zostaną przeliczone wg poniŝszego wzoru a następnie uzyskane punkty zsumowane. C = Cn : Ck * Wc * 100 Cn cena najniŝsza Ck cena kolejnej oferty Wc waga ceny W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto % 2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyŝszą liczbę punktów. 2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 24. Nie przewiduje się konieczności wpłaty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 25. Termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 26. Zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych - w ofercie naleŝy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być ujawnione (poprzez szczegółowe wymienienie na osobnej kartce zastrzeŝonych stron oferty, lub teŝ wyraźne zaznaczenie w ofercie takich informacji). 27. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 28. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłoŝeniem oferty ponosi Oferent niezaleŝnie od wyniku wyboru ofert. 29. Oferent we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania oferty. 30. Oferta nie moŝe zawierać dodatkowych bonusów, upustów, itp. które winny być uwzględnione wyłącznie w oferowanej cenie ryczałtowej. 31. W toku postępowania Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy prawo zamówień publicznych z dn r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.)

8

9 Załącznik nr 1 O F E R T A W Y K O N A W C Y Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Termin realizacji: : cały rok 2008 (na bieŝąco, głównie w okresie wiosennym, letnim i jesiennym). - cenę jednostkową zamiatania jezdni - 1m 2 - cenę jednostkową zamiatania chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji Dzień ziemi i Sprzątanie świata, wywóz i utylizację t śmieci - za 1tonę - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : 3. za opróŝnienie kosza o poj. 110 l - 1szt 4. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów za - 1m 2 - cenę jednostkową czyszczenia rowu - 1mb - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 1m 2 Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty odbioru końcowego (lub częściowego) i złoŝenia faktury... (data i podpis/y Wykonawcy)

10 Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.) tzn.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.).... (data i podpis/y Wykonawcy)

11 Załącznik nr 3 D E K L A R A C J A Oferent: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszenie z dn r) Deklaruję niniejszym Ŝe : - zapoznałem się z treścią istotnych warunków umowy na remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Miasta Lędziny w roku 2008, - przyjmuję bez zastrzeŝeń warunki zawarte w tym wzorze, - zobowiązuję się do podpisania umowy, po korzystnym dla mnie rozstrzygnięciu przetargu (w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami Prawa zamówień publicznych art. 94, ust. 1) - tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm.... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 1

12 Zaplecze techniczne Nazwa oferenta: Adres oferenta: tel/fax Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. Sprzęt:... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 2

13 Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. Pojazdy:... (data i podpis/y Wykonawcy) Załącznik nr 4 strona 3

14 Opis (rodzaj, marka producenta). Liczba jednostek. Rok produkcji. Własny lub dzierŝawiony. Wydajność, wielkość. WyposaŜenie techniczne: Inne:... (data i podpis/y Wykonawcy)

15 Załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe Nazwa oferenta: Adres oferenta: tel/fax Oferent musi wykazać minimum trzy wykonane zamówienia w toŝsamej branŝy. Wykonane remonty i drogi Całkowita wartość Czas realizacji Miejsce wykonania i nazwa zamawiającego W załączeniu do wykazu - oświadczenia zamawiających o naleŝytym wykonaniu zamówienia, ewentualnie referencje (lub inne dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie) dotyczące wyłącznie robót podanych w powyŝszej tabeli.... (data i podpis/y oferenta) Załącznik nr 7

16 WZÓR UMOWA nr.../08 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Lędziny, u1.lędzińska 55, Lędziny zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Burmistrz Miasta - mgr. Wiesław Stambrowski a... reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku (ogłoszonego w BZP w dniu r pod numerem...) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z póź. zm ): 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania BieŜące naprawy dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Zakres techniczny obejmuje: - cenę jednostkową zamiatania jezdni - 1m 2 - cenę jednostkową zamiatania chodnika z usunięciem nieczystości - 1m 2 - czyszczenie chemiczne chodników za - 1mb - cenę jednego wyjazdu interwencyjnego - 1wyjazd - cenę obsługi akcji dzień ziemi i sprzątanie świata, wywóz i utylizację - t śmieci; - cenę obsługi imprez (festyny, odpusty, doŝynki) : a. za opróŝnienie kosza o poj. 100 l - 1szt b. za opróŝnienie kontenerów 1100 l - 1szt - cenę usuwanie napisów za - 1m 2 - cenę jednostkową czyszczenia rowu - 1mb - ścięcie poboczy z nadmiaru ziemi gr. 5 cm - 1m 2 2 Termin rozpoczęcia robót: r. Termin zakończenia robót: r. 3

17 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do oferty. 1. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru (jakościowego i ilościowego) robót sporządzonego po wykonaniu określonego zakresu prac. 2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe (na podstawie faktur częściowych, wystawionych po odbiorze umownego zakresu robót). 3. Termin płatności do 30 dni od daty złoŝenia faktury. 4. NaleŜność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy. 5. Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy słuŝy prawo naliczenia odsetek ustawowych. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: KaŜdorazowo rozpoczęcie wykonywania prac remontowych poprzedzone będzie wezwaniem pisemnym lub telefonicznym przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego. 2. Po skutecznym wezwaniu nastąpi wspólne określenie miejsc wykonania prac i ich kolejności Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie pan Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie pan/i... 7 Strony postanawiają, Ŝe formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pienięŝną w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu robót w wysokości obniŝki o 1% umownej ceny za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pienięŝną za kaŝdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu odbioru zgłoszonych robót, w wysokości 1% wartości robót podlegających odbiorowi. 3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemoŝliwiających wykonanie prac, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy moŝe przesunąć termin zakończenia robót i odstąpić wówczas od naliczania kar pienięŝnych określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu (na określony czas przesunięcia) Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w kaŝdym czasie za obopólnym porozumieniem. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części (bez zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy) : w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeŝeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, jeŝeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

18 jeŝeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac bez uzasadnionych przyczyn, jeŝeli Wykonawca zaprzestał wykonywania prac i w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich wznowienia nie uczynił tego, 3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeŝeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Niego. 5. Poza okolicznościami określonymi w pkt. 2 i 4 Zamawiający lub Wykonawca moŝe odstąpić od realizacji umowy, jeŝeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy moŝe być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 2. W przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę i powstania przez to szkód przekraczających wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej ich wielkości na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 10 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, a w szczególności odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. W przypadku raŝącego naruszenia zasad bezpieczeństwa prowadzenia i zabezpieczania prac drogowych Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez odszkodowania dla Wykonawcy. 11 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej (aneks do umowy) W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego. 2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14

19 Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: UWAGA Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 23.10.2008r Znak sprawy: OŚR-3412/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 01.10.2012r Znak sprawy: ZP.271.7.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Wisła, dnia 06 stycznia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wisła, dnia 06 stycznia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE GPN.7081-02/10 Wisła, dnia 06 stycznia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z 6 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych zatwierdzonym Zarządzeniem Nr Or.0152-43/2008 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21 który reprezentują: mgr inŝ. Krzysztof Ziółkowski Kanclerz mgr Jan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 Nysa, 17.02.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 11/2016 na: Roczne odnowienie wsparcia dla HP Data Protector. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo