WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie ""

Transkrypt

1 WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " I. Zamawiający Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Chełmno Plac Rydygiera 1 a/ Adres internetowy (URL): b/ Adres poczty elektronicznej: c/ Numer telefonu: (0-56) d/ Numer faksu: (0-56) II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w oparciu o kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póż. zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn.: Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie. 2. Do zadań przyjmującego zamówienie należy : 2.1. Przyjmowanie zleceń od poszczególnych komórek ZOZ-u dotyczących dostaw i dokonywanie na ich podstawie zakupów zgodnie z zawartymi umowami przez ZOZ a w szczególności : - materiałów medycznych - druków medycznych i nie medycznych - artykułów biurowych - sprzętu medycznego jednorazowego użytku - artykułów żywnościowych ( w przypadku nagłej potrzeby ). / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u - artykułów gospodarczych /domowego użytku / / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u 2.2 Przewóz materiałów laboratoryjnych do badań ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz pozostały transport zaopatrzeniowy. W przypadkach uzasadnionych i potwierdzonych przez zlecającego przysługiwać będzie zwrot kosztów za transport według wzoru : ilość kilometrów x stawka za 1 km 2.3 Systematyczne prowadzenie rozdzielników / pod względem ilościowym i wartościowym / dotyczących rozchodu: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów medycznych, druków medycznych i nie medycznych, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych / w przypadku nagłej potrzeby / zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ u oraz wg Zarządzenia Dyrektora ZOZ u - nr 7/ Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/faktur dotyczących dostaw. 2.5 Dostarczanie pism wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów. 2.6.Sporządzanie wniosków wraz załącznikami o udzielenie zamówienia publicznego do kierownika Zamawiającego, w zakresie dostaw wymienionych w pkt.i. - wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. a/ w/w wnioski składa w zależności od trwania umowy, według rocznego zapotrzebowania /na min.30 dni przed wszczęciem postępowania przetargowego / b/wypełnianie załączników w/w wniosku / druków do pobrania w dziale zamówień publicznych / zgodnie z aktualnym nazewnictwem oraz zapotrzebowaniem / w zakresie dostaw wymienionych w pkt.1./

2 2.7 Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych, które należy składać do Kierownika Zamawiającego Wzór stanowi Załącznik nr 4 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 2.8 Sporządzanie półrocznych analiz / narastająco / dotyczących realizacji podpisanych umów, które składa się do Kierownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym ZOZ Chełmno Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych 2.9 Przestrzeganie obowiązujących w ZOZ Chełmno Zarządzeń, Instrukcji, Procedur itp., a w szczególności : a/ Zarządzenia Dyrektora z dnia wprowadzającym Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych b/ Instrukcji Obiegu Dokumentów c/ Procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz wchodzących w życie /zarządzeń, instrukcji, procedur / w trakcie trwania umowy. / wykonawca złoży stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentami / 2.10Wykonywanie innych niż w/w, zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u Dbanie o powierzony majątek IV Termin realizacji zamówienia : 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony - 12 m-cy. 2. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia. 3. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem: Zabezpieczenie logistyczne ZOZ u. V Miejsce, termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie ZOZ Chełmno, Plac Rydygiera 1 w terminie do dnia r., do godziny 11:00,. 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składani ofert. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w ZOZ Chełmno, Plac Rydygiera 1, pokój nr 6 budynek administracji 4. Otwarcie ofert jest jawne. VI Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. Wszystkie strony oferty powinny być trwale złączone (np. zszyte zszywaczem, zbindowane, itp.) VII Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1.1 Aktualny odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 1.2 Kserokopia dyplomu ukończenia : min. szkoły średniej 1.3 Kserokopię posiadania prawa jazdy 1.4 Oświadczenie o posiadaniu własnego środka transportu 1.5 Wypełniony formularz ofertowy - na druku załącznika nr Opis przebiegu pracy zawodowej na potwierdzenie znajomości specyfiki zamówienia 1.7 Oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zostanie dostarczone w ciągu 30dni, Ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3 VIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria oceny ofert: oferowana cena.( wartość oferty ogółem brutto ) pkt. doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia...10 pkt. 1. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 1.1. Kryterium wartości - wskaźnik W liczony według wzoru : W = wartość najniższa wśród wszystkich ofert x 90 wartość badanej ofert 1.2 Kryterium potwierdzenia doświadczenia w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia : w okresie 5-ciu lat...10 pkt. w okresie 2-ch lat...5 pkt. brak doświadczenia...0 pkt. Oferowany termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego Cena oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna. IX Opis sposobu obliczenia ceny 1.Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 2.Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia. 3. Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. X Wybór oferty O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony listownie o terminie i miejscu podpisania umowy. XI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Warunki na których zawarta zostanie umowa z wykonawcą, w sprawie zamówienia publicznego określone są w projekcie umowy /wraz z załącznikami 1 i 2 / stanowiącym Załącznik nr 2 dołączonym do niniejszych warunków zamówienia. XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia, jest: st. inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Prybińska tel./fax (056)

4 załącznik nr 1 do warunków zamówienia znak sprawy: 20/ , dnia... Pieczęć Wykonawcy OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne poniżej EURO na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym warunkami zamówienia, za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia, stanowiącego cenę oferty : Wartość oferty : a/...pln Brutto miesięcznie słownie zł b/...pln Brutto rocznie słownie:... zł Termin płatności: przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami określonymi w warunkach zamówienia, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Oświadczam, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do warunków zamówienia akceptuję. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamówienie zrealizuję sam.. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta wraz załącznikami zawiera... ponumerowanych i parafowanych stron.... podpis Wykonawcy

5 załącznik nr 2 do warunków zamówienia znak sprawy 20/2009 projekt umowy Umowa Kontrakt Nr../ 2009 zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą przy ul. Dr Rydygiera 1, Chełmno, zwanego dalej Udzielającym zamówienie, reprezentowaną przez: Mariolę Burc Dyrektora ZOZ w Chełmnie; a,. zamieszkałym, zwanym dalej,,przyjmującym zamówienie Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego usług na rzecz Udzielającego określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. W ramach swoich zadań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zabezpieczenia logistycznego ZOZ- u w Chełmnie Plac Rydygiera 1. 2 Przyjmujący zamówienie otrzymuje od Udzielającego zamówienie na podstawie odrębnej Umowy użyczenia nr../2009 niezbędne do wykonania świadczenia: pomieszczenia i urządzenia biurowe Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy wykonuje czynności wynikające z : a/ zarządzenia Dyrektora z dnia wprowadzającym Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych b/ Instrukcji Obiegu Dokumentów c/ Procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz wchodzących w życie /zarządzeń, instrukcji, procedur / w trakcie trwania umowy. 1. Przyjmujący zamówienie ponadto zobowiązany jest do realizacji innych czynności wynikających z regulaminu porządkowego ZOZ. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że usługi, o których mowa w 1. będą wykonywane zgodnie z posiadanymi umiejętnościami a także należytą starannością. 3. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza: a. posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP; b. posiadanie aktualnych badań profilaktycznych; 4

6 1. Przyjmujący zamówienie może powierzyć innej osobie (która go zastąpi) wykonywanie czynności na rzecz Udzielającego zamówienie wyłącznie za jego uprzednią pisemną zgodą, uzyskaną najpóźniej na 7 dni przed podjęciem czasowej realizacji umowy przez te osoby. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby, której powierzył wykonywanie poszczególnych czynności. 3. Zastępstwo, o którym mowa w ust. 1 nie może trwać dłużej niż 15 dni w roku (chyba, że zajdą okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisywania umowy) i odbywa się na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie. 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia przepływu informacji pomiędzy stronami umowy, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest utrzymywać systematyczne kontakty z Udzielającym zamówienie lub osobą upoważnioną przez Dyrektora ZOZ- u. 5. Przerwa w kontaktach o których mowa w pkt.4 dłuższa niż 3 dni lub przerwa w wykonywaniu zleconych zadań dłuższa niż 3 dni oraz naruszenie przez Przyjmującego zamówienie wymienionych wyżej postanowień umowy dotyczących powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej a także nie zastosowanie się do wskazówek Udzielającego zamówienie, uprawnia Udzielającego zamówienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5 W czasie wykonywania usług Przyjmujący zamówienie nie może opuścić stanowiska pracy w żadnych okolicznościach, chyba że uzyska zgodę przełożonego. 6 Przyjmującym Zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie prawidłowości świadczenia usług zamówienie. dokonywanych przez: Udzielającego zamówienia, osoby wskazane przez Udzielającego 7 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu urządzeń biurowych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do używania urządzeń biurowych udostępnionych przez udzielającego zamówienie wyłącznie w celu wykonania usług objętych niniejszą umową. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) noszenia identyfikatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) realizowania usług bez zbędnej zwłoki 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz do stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania usług o których mowa w Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu usług w zakresie udzielonego zamówienia ponosi Przyjmujący zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie, umowy 8 obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego ( Dz. U. z 2004 roku Nr 283, poz z późn. zm.). 4. W czasie wykonywania usług przyjmującemu zamówienie nie wolno świadczyć usług na rzecz innych podmiotów świadczących usługi logistyczne. Nieprzestrzeganie tych postanowień może

7 skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, przez Udzielającego zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wszelkich innych ustaleń dotyczących udzielającego zamówienia niepodanych do wiadomości publicznej. Naruszenie tego postanowienia może być powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz wystąpienia o odszkodowanie na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. 6. Przyjmujący zamówienie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. W przypadku uszkodzenia udostępnionych przyjmującemu zamówienie sprzętu biurowego podczas wykonywania usług jest on zobowiązany do ich naprawienia bądź zakupu nowych z własnych środków Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług, o których mowa w 1, w godzinach normalnej ordynacji Zakładu, a w szczególności gdy wynika to z charakteru świadczonych usług. 2. Przyjmujący zamówienie zabezpiecza świadczenie usług będących przedmiotem umowy całodobowo z zastrzeżeniem ust.1., poprzez pełnienie gotowości do świadczenia usług pod nr telefonu 10 Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: a) udostępnienia pomieszczeń biurowych na czas udzielenia usług, b) zapewnienia urządzeń biurowych na czas udzielenia usług 11 Niniejsza umowa zawarta na czas określony od dnia 2009 r. do dnia.2009r Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, chyba że zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy, 2. Umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 4. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie jednej ze stron, w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą stronę 5. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach : A/ Przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki przeniesie na osoby trzecie bez uzyskania zgody Udzielającego zamówienie B/ Przyjmujący zamówienie rażąco naruszy obowiązki wynikające z przedmiotu umowy C/ Przyjmujący zamówienie wadliwie wykona usługi, ograniczy dostępność do usług lub wykona usługi złej jakości

8 D/ 3-krotnych pisemnych skarg / uwag / dotyczących wykonania przez Przyjmującego zamówienie usług wynikających z przedmiotu umowy 6. Umowa wygasa w przypadku, gdy zajdą okoliczności za które strony nie ponoszą odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy, w szczególności: 1) w przypadku likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, 2) w przypadku śmierci przyjmującego zamówienie, 3) w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie z NFZ, Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia zgodnie oświadczają, że ustanawiają miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczać do siedziby Udzielającego zamówienie fakturę/rachunek w ciągu 10 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. 2. Przyjmujący zamówienie otrzymuje należność z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości zł brutto za jeden miesiąc / z czego stanowi: zabezpieczenie logistyczne świadczenie usług, o których mowa w 1. zł brutto, ryczałt samochodowy zł brutto / za 3. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Udzielającego zamówienie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku bankowego Udzielającego zamówienie. 4. Przyjmującego zamówienie oświadcza, że kwoty, o których mowa w ust. 2 wyczerpują całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienie na rzecz Przyjmującego zamówienie związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 5. Za opóźnienie w wypłacie należności Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki w wysokości ustawowej Wszystkie bieżące koszty, ponoszone przez Przyjmującego zamówienie podczas i w związku z wykonywaniem usługi, o których mowa w 1. umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy, pokrywa Przyjmujący zamówienie. Udzielający zamówienie może je zwracać Przyjmującemu zamówienie na podstawie każdorazowo uzgodnionych dokumentów i terminów, po uprzednich uzgodnieniach w tym zakresie z Udzielającym zamówienie lub osobą wskazaną przez Dyrektora.. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy określone w 1., Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 50% każdomiesięcznej wartości umowy wskazanej w 13 ust. 2. Każdorazowo przyjmujący zamówienie będzie o tym fakcie powiadomiony na piśmie Niezależnie od kary umownej Udzielający zamówienia może dochodzić od Przyjmującego zamówienie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

9 15 Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem obowiązku Udzielającego zamówienie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, do których stosuje się przepisy Kodeksu Pracy, oraz obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych Przyjmującego zamówienie, do których stosuje się odpowiednie przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje udzielający zamówienia, a jeden przyjmujący zamówienie. Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie......

10 Załącznik numer 1 do projektu umowy Nr.spr. 20/2009 UMOWA UŻYCZENIA NR /2009 zawarta w dniu.2009 r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą przy ul. Dr Rydygiera 1, Chełmno, zwanego dalej Użyczającym, reprezentowaną przez: Mariolę Burc Dyrektora ZOZ w Chełmnie; A,.zamieszkałym.., zwanym dalej,,biorącym w użyczenie. 1 Niniejsza umowa użyczenia jest integralną częścią Umowy-Kontraktu Nr /2009 z dnia..2009r. 2 Użyczający zezwala Biorącemu w używanie przez czas trwania Umowy-Kontraktu polegającej na zapewnieniu pracy Działu Zaopatrzenia na bezpłatne używanie bazy lokalowej Użyczającego, tj. pomieszczeń oraz urządzeń biurowych będących własnością Użyczającego, jeżeli nie regulują tego odrębne zarządzenia. 3 Korzystanie z rzeczy wymienionych z 2 może odbywać się w zakresie niezbędnym do udzielania usług zgodnie z Umową-Kontraktem /2009r Biorący w używanie zobowiązany jest używać użyczone urządzenia biurowe, i lokal w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu. 2. Bez zgody użyczającego, Biorący w używanie nie może oddać użyczanego, lokalu, urządzeń biurowych osobie trzeciej do używania. 5 Biorący w używanie jest odpowiedzialny za uszkodzenie bądź utratę rzeczy, jeżeli używa jej w sposób sprzeczny z jej właściwościami lub przeznaczeniem albo, gdy nie będąc do tego upoważniony oddaje ją osobie trzeciej, a nie uległyby one utracie lub uszkodzeniu, gdyby używał ich w sposób właściwy albo gdyby zachował je u siebie. 6 Biorący w używanie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzeń biurowych, będące następstwem prawidłowego ich używania.

11 7 Konserwacja i naprawa lokalu, urządzeń biurowych wynikająca ze zwykłych zasad eksploatacyjnych odbywa się na koszt Użyczającego. 8 Biorący w Używanie nie może wykorzystać rzeczy oddanych mu w używanie na cele odpłatnego udzielania usług chyba, że odpłatność ta wynika z innych przepisów i pobierana jest na koszt Użyczającego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 każdej ze Stron. Użyczający Biorący w użyczenie

12 Załącznik numer 2 do projektu umowy Nr.spr. 20/2009 ZAŁĄCZNIK nr 2 DO UMOWY-KONTRAKTU Z DNIA.2009r. Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie Do zadań Przyjmującego zamówienie należy : W zakresie dostaw po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ZOZ u I Przyjmowanie zleceń od poszczególnych komórek ZOZ-u dotyczących dostaw i dokonywanie na ich podstawie zakupów zgodnie z zawartymi umowami przez ZOZ a w szczególności : - Materiałów medycznych - Druków medycznych i nie medycznych - Artykułów biurowych - Sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Artykułów gospodarczych / domowego użytku / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u - Artykułów żywnościowych (w przypadku nagłej potrzeby) podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u II Systematyczne prowadzenie rozdzielników pod względem ilościowym i wartościowym dotyczących rozchodu : - Materiałów medycznych - Druków medycznych i nie medycznych - Artykułów biurowych - Sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Artykułów gospodarczych / domowego użytku / - Artykułów żywnościowych (w przypadku nagłej potrzeby ) zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ- u oraz wg Zarządzenia Dyrektora ZOZ -u nr 7/2006 III Przewóz materiałów laboratoryjnych do badań ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz pozostały transport zaopatrzeniowy (rozliczany ryczałtem) IV Dostarczanie pism wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów. V Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/faktur dotyczących dostaw. VI Sporządzanie wniosków wraz załącznikami o udzielenie zamówienia publicznego do Dyrektora ZOZ-u, w zakresie dostaw wymienionych w pkt. I. - wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych a/ w/w wnioski składa w zależności od trwania umowy, według rocznego zapotrzebowania / na min.30 dni przed wszczęciem postępowania przetargowego /

13 b/ wypełnianie załączników do w/w wniosku / druki do pobrania w biurze zamówień publicznych / zgodnie z aktualnym nazewnictwem oraz zapotrzebowaniem, w zakresie dostaw wymienionych w pkt.i. VII Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych, które należy składać do Dyrektora ZOZ-u. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych VIII Sporządzanie półrocznych analiz / narastająco / dotyczących realizacji podpisanych umów w zakresie dostaw wymienionych w pkt. I, które należy składać do Dyrektora ZOZ-u, zgodnie z obowiązującym w ZOZ Chełmno Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych IX Wykonywanie innych niż w/w, zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u. X Dbanie o powierzony majątek

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu 2014r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..2014r. pomiędzy przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo