WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie ""

Transkrypt

1 WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " I. Zamawiający Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Chełmno Plac Rydygiera 1 a/ Adres internetowy (URL): b/ Adres poczty elektronicznej: c/ Numer telefonu: (0-56) d/ Numer faksu: (0-56) II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w oparciu o kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póż. zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn.: Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie. 2. Do zadań przyjmującego zamówienie należy : 2.1. Przyjmowanie zleceń od poszczególnych komórek ZOZ-u dotyczących dostaw i dokonywanie na ich podstawie zakupów zgodnie z zawartymi umowami przez ZOZ a w szczególności : - materiałów medycznych - druków medycznych i nie medycznych - artykułów biurowych - sprzętu medycznego jednorazowego użytku - artykułów żywnościowych ( w przypadku nagłej potrzeby ). / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u - artykułów gospodarczych /domowego użytku / / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u 2.2 Przewóz materiałów laboratoryjnych do badań ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz pozostały transport zaopatrzeniowy. W przypadkach uzasadnionych i potwierdzonych przez zlecającego przysługiwać będzie zwrot kosztów za transport według wzoru : ilość kilometrów x stawka za 1 km 2.3 Systematyczne prowadzenie rozdzielników / pod względem ilościowym i wartościowym / dotyczących rozchodu: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów medycznych, druków medycznych i nie medycznych, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych / w przypadku nagłej potrzeby / zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ u oraz wg Zarządzenia Dyrektora ZOZ u - nr 7/ Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/faktur dotyczących dostaw. 2.5 Dostarczanie pism wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów. 2.6.Sporządzanie wniosków wraz załącznikami o udzielenie zamówienia publicznego do kierownika Zamawiającego, w zakresie dostaw wymienionych w pkt.i. - wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. a/ w/w wnioski składa w zależności od trwania umowy, według rocznego zapotrzebowania /na min.30 dni przed wszczęciem postępowania przetargowego / b/wypełnianie załączników w/w wniosku / druków do pobrania w dziale zamówień publicznych / zgodnie z aktualnym nazewnictwem oraz zapotrzebowaniem / w zakresie dostaw wymienionych w pkt.1./

2 2.7 Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych, które należy składać do Kierownika Zamawiającego Wzór stanowi Załącznik nr 4 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 2.8 Sporządzanie półrocznych analiz / narastająco / dotyczących realizacji podpisanych umów, które składa się do Kierownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym ZOZ Chełmno Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych 2.9 Przestrzeganie obowiązujących w ZOZ Chełmno Zarządzeń, Instrukcji, Procedur itp., a w szczególności : a/ Zarządzenia Dyrektora z dnia wprowadzającym Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych b/ Instrukcji Obiegu Dokumentów c/ Procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz wchodzących w życie /zarządzeń, instrukcji, procedur / w trakcie trwania umowy. / wykonawca złoży stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentami / 2.10Wykonywanie innych niż w/w, zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u Dbanie o powierzony majątek IV Termin realizacji zamówienia : 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony - 12 m-cy. 2. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia. 3. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem: Zabezpieczenie logistyczne ZOZ u. V Miejsce, termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie ZOZ Chełmno, Plac Rydygiera 1 w terminie do dnia r., do godziny 11:00,. 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składani ofert. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w ZOZ Chełmno, Plac Rydygiera 1, pokój nr 6 budynek administracji 4. Otwarcie ofert jest jawne. VI Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. Wszystkie strony oferty powinny być trwale złączone (np. zszyte zszywaczem, zbindowane, itp.) VII Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1.1 Aktualny odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 1.2 Kserokopia dyplomu ukończenia : min. szkoły średniej 1.3 Kserokopię posiadania prawa jazdy 1.4 Oświadczenie o posiadaniu własnego środka transportu 1.5 Wypełniony formularz ofertowy - na druku załącznika nr Opis przebiegu pracy zawodowej na potwierdzenie znajomości specyfiki zamówienia 1.7 Oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zostanie dostarczone w ciągu 30dni, Ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3 VIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria oceny ofert: oferowana cena.( wartość oferty ogółem brutto ) pkt. doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia...10 pkt. 1. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 1.1. Kryterium wartości - wskaźnik W liczony według wzoru : W = wartość najniższa wśród wszystkich ofert x 90 wartość badanej ofert 1.2 Kryterium potwierdzenia doświadczenia w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia : w okresie 5-ciu lat...10 pkt. w okresie 2-ch lat...5 pkt. brak doświadczenia...0 pkt. Oferowany termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego Cena oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna. IX Opis sposobu obliczenia ceny 1.Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 2.Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia. 3. Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. X Wybór oferty O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony listownie o terminie i miejscu podpisania umowy. XI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Warunki na których zawarta zostanie umowa z wykonawcą, w sprawie zamówienia publicznego określone są w projekcie umowy /wraz z załącznikami 1 i 2 / stanowiącym Załącznik nr 2 dołączonym do niniejszych warunków zamówienia. XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia, jest: st. inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Prybińska tel./fax (056)

4 załącznik nr 1 do warunków zamówienia znak sprawy: 20/ , dnia... Pieczęć Wykonawcy OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne poniżej EURO na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym warunkami zamówienia, za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia, stanowiącego cenę oferty : Wartość oferty : a/...pln Brutto miesięcznie słownie zł b/...pln Brutto rocznie słownie:... zł Termin płatności: przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami określonymi w warunkach zamówienia, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Oświadczam, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do warunków zamówienia akceptuję. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamówienie zrealizuję sam.. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta wraz załącznikami zawiera... ponumerowanych i parafowanych stron.... podpis Wykonawcy

5 załącznik nr 2 do warunków zamówienia znak sprawy 20/2009 projekt umowy Umowa Kontrakt Nr../ 2009 zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą przy ul. Dr Rydygiera 1, Chełmno, zwanego dalej Udzielającym zamówienie, reprezentowaną przez: Mariolę Burc Dyrektora ZOZ w Chełmnie; a,. zamieszkałym, zwanym dalej,,przyjmującym zamówienie Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego usług na rzecz Udzielającego określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. W ramach swoich zadań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zabezpieczenia logistycznego ZOZ- u w Chełmnie Plac Rydygiera 1. 2 Przyjmujący zamówienie otrzymuje od Udzielającego zamówienie na podstawie odrębnej Umowy użyczenia nr../2009 niezbędne do wykonania świadczenia: pomieszczenia i urządzenia biurowe Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy wykonuje czynności wynikające z : a/ zarządzenia Dyrektora z dnia wprowadzającym Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych b/ Instrukcji Obiegu Dokumentów c/ Procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz wchodzących w życie /zarządzeń, instrukcji, procedur / w trakcie trwania umowy. 1. Przyjmujący zamówienie ponadto zobowiązany jest do realizacji innych czynności wynikających z regulaminu porządkowego ZOZ. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że usługi, o których mowa w 1. będą wykonywane zgodnie z posiadanymi umiejętnościami a także należytą starannością. 3. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza: a. posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP; b. posiadanie aktualnych badań profilaktycznych; 4

6 1. Przyjmujący zamówienie może powierzyć innej osobie (która go zastąpi) wykonywanie czynności na rzecz Udzielającego zamówienie wyłącznie za jego uprzednią pisemną zgodą, uzyskaną najpóźniej na 7 dni przed podjęciem czasowej realizacji umowy przez te osoby. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby, której powierzył wykonywanie poszczególnych czynności. 3. Zastępstwo, o którym mowa w ust. 1 nie może trwać dłużej niż 15 dni w roku (chyba, że zajdą okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisywania umowy) i odbywa się na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie. 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia przepływu informacji pomiędzy stronami umowy, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest utrzymywać systematyczne kontakty z Udzielającym zamówienie lub osobą upoważnioną przez Dyrektora ZOZ- u. 5. Przerwa w kontaktach o których mowa w pkt.4 dłuższa niż 3 dni lub przerwa w wykonywaniu zleconych zadań dłuższa niż 3 dni oraz naruszenie przez Przyjmującego zamówienie wymienionych wyżej postanowień umowy dotyczących powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej a także nie zastosowanie się do wskazówek Udzielającego zamówienie, uprawnia Udzielającego zamówienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5 W czasie wykonywania usług Przyjmujący zamówienie nie może opuścić stanowiska pracy w żadnych okolicznościach, chyba że uzyska zgodę przełożonego. 6 Przyjmującym Zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie prawidłowości świadczenia usług zamówienie. dokonywanych przez: Udzielającego zamówienia, osoby wskazane przez Udzielającego 7 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu urządzeń biurowych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do używania urządzeń biurowych udostępnionych przez udzielającego zamówienie wyłącznie w celu wykonania usług objętych niniejszą umową. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) noszenia identyfikatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) realizowania usług bez zbędnej zwłoki 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz do stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania usług o których mowa w Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu usług w zakresie udzielonego zamówienia ponosi Przyjmujący zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie, umowy 8 obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego ( Dz. U. z 2004 roku Nr 283, poz z późn. zm.). 4. W czasie wykonywania usług przyjmującemu zamówienie nie wolno świadczyć usług na rzecz innych podmiotów świadczących usługi logistyczne. Nieprzestrzeganie tych postanowień może

7 skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, przez Udzielającego zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wszelkich innych ustaleń dotyczących udzielającego zamówienia niepodanych do wiadomości publicznej. Naruszenie tego postanowienia może być powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz wystąpienia o odszkodowanie na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. 6. Przyjmujący zamówienie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. W przypadku uszkodzenia udostępnionych przyjmującemu zamówienie sprzętu biurowego podczas wykonywania usług jest on zobowiązany do ich naprawienia bądź zakupu nowych z własnych środków Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług, o których mowa w 1, w godzinach normalnej ordynacji Zakładu, a w szczególności gdy wynika to z charakteru świadczonych usług. 2. Przyjmujący zamówienie zabezpiecza świadczenie usług będących przedmiotem umowy całodobowo z zastrzeżeniem ust.1., poprzez pełnienie gotowości do świadczenia usług pod nr telefonu 10 Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: a) udostępnienia pomieszczeń biurowych na czas udzielenia usług, b) zapewnienia urządzeń biurowych na czas udzielenia usług 11 Niniejsza umowa zawarta na czas określony od dnia 2009 r. do dnia.2009r Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, chyba że zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy, 2. Umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 4. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie jednej ze stron, w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą stronę 5. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach : A/ Przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki przeniesie na osoby trzecie bez uzyskania zgody Udzielającego zamówienie B/ Przyjmujący zamówienie rażąco naruszy obowiązki wynikające z przedmiotu umowy C/ Przyjmujący zamówienie wadliwie wykona usługi, ograniczy dostępność do usług lub wykona usługi złej jakości

8 D/ 3-krotnych pisemnych skarg / uwag / dotyczących wykonania przez Przyjmującego zamówienie usług wynikających z przedmiotu umowy 6. Umowa wygasa w przypadku, gdy zajdą okoliczności za które strony nie ponoszą odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy, w szczególności: 1) w przypadku likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, 2) w przypadku śmierci przyjmującego zamówienie, 3) w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie z NFZ, Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia zgodnie oświadczają, że ustanawiają miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczać do siedziby Udzielającego zamówienie fakturę/rachunek w ciągu 10 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. 2. Przyjmujący zamówienie otrzymuje należność z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości zł brutto za jeden miesiąc / z czego stanowi: zabezpieczenie logistyczne świadczenie usług, o których mowa w 1. zł brutto, ryczałt samochodowy zł brutto / za 3. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Udzielającego zamówienie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku bankowego Udzielającego zamówienie. 4. Przyjmującego zamówienie oświadcza, że kwoty, o których mowa w ust. 2 wyczerpują całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienie na rzecz Przyjmującego zamówienie związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 5. Za opóźnienie w wypłacie należności Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki w wysokości ustawowej Wszystkie bieżące koszty, ponoszone przez Przyjmującego zamówienie podczas i w związku z wykonywaniem usługi, o których mowa w 1. umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy, pokrywa Przyjmujący zamówienie. Udzielający zamówienie może je zwracać Przyjmującemu zamówienie na podstawie każdorazowo uzgodnionych dokumentów i terminów, po uprzednich uzgodnieniach w tym zakresie z Udzielającym zamówienie lub osobą wskazaną przez Dyrektora.. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy określone w 1., Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 50% każdomiesięcznej wartości umowy wskazanej w 13 ust. 2. Każdorazowo przyjmujący zamówienie będzie o tym fakcie powiadomiony na piśmie Niezależnie od kary umownej Udzielający zamówienia może dochodzić od Przyjmującego zamówienie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

9 15 Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem obowiązku Udzielającego zamówienie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, do których stosuje się przepisy Kodeksu Pracy, oraz obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych Przyjmującego zamówienie, do których stosuje się odpowiednie przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje udzielający zamówienia, a jeden przyjmujący zamówienie. Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie......

10 Załącznik numer 1 do projektu umowy Nr.spr. 20/2009 UMOWA UŻYCZENIA NR /2009 zawarta w dniu.2009 r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą przy ul. Dr Rydygiera 1, Chełmno, zwanego dalej Użyczającym, reprezentowaną przez: Mariolę Burc Dyrektora ZOZ w Chełmnie; A,.zamieszkałym.., zwanym dalej,,biorącym w użyczenie. 1 Niniejsza umowa użyczenia jest integralną częścią Umowy-Kontraktu Nr /2009 z dnia..2009r. 2 Użyczający zezwala Biorącemu w używanie przez czas trwania Umowy-Kontraktu polegającej na zapewnieniu pracy Działu Zaopatrzenia na bezpłatne używanie bazy lokalowej Użyczającego, tj. pomieszczeń oraz urządzeń biurowych będących własnością Użyczającego, jeżeli nie regulują tego odrębne zarządzenia. 3 Korzystanie z rzeczy wymienionych z 2 może odbywać się w zakresie niezbędnym do udzielania usług zgodnie z Umową-Kontraktem /2009r Biorący w używanie zobowiązany jest używać użyczone urządzenia biurowe, i lokal w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu. 2. Bez zgody użyczającego, Biorący w używanie nie może oddać użyczanego, lokalu, urządzeń biurowych osobie trzeciej do używania. 5 Biorący w używanie jest odpowiedzialny za uszkodzenie bądź utratę rzeczy, jeżeli używa jej w sposób sprzeczny z jej właściwościami lub przeznaczeniem albo, gdy nie będąc do tego upoważniony oddaje ją osobie trzeciej, a nie uległyby one utracie lub uszkodzeniu, gdyby używał ich w sposób właściwy albo gdyby zachował je u siebie. 6 Biorący w używanie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzeń biurowych, będące następstwem prawidłowego ich używania.

11 7 Konserwacja i naprawa lokalu, urządzeń biurowych wynikająca ze zwykłych zasad eksploatacyjnych odbywa się na koszt Użyczającego. 8 Biorący w Używanie nie może wykorzystać rzeczy oddanych mu w używanie na cele odpłatnego udzielania usług chyba, że odpłatność ta wynika z innych przepisów i pobierana jest na koszt Użyczającego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 każdej ze Stron. Użyczający Biorący w użyczenie

12 Załącznik numer 2 do projektu umowy Nr.spr. 20/2009 ZAŁĄCZNIK nr 2 DO UMOWY-KONTRAKTU Z DNIA.2009r. Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie Do zadań Przyjmującego zamówienie należy : W zakresie dostaw po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ZOZ u I Przyjmowanie zleceń od poszczególnych komórek ZOZ-u dotyczących dostaw i dokonywanie na ich podstawie zakupów zgodnie z zawartymi umowami przez ZOZ a w szczególności : - Materiałów medycznych - Druków medycznych i nie medycznych - Artykułów biurowych - Sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Artykułów gospodarczych / domowego użytku / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u - Artykułów żywnościowych (w przypadku nagłej potrzeby) podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u II Systematyczne prowadzenie rozdzielników pod względem ilościowym i wartościowym dotyczących rozchodu : - Materiałów medycznych - Druków medycznych i nie medycznych - Artykułów biurowych - Sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Artykułów gospodarczych / domowego użytku / - Artykułów żywnościowych (w przypadku nagłej potrzeby ) zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ- u oraz wg Zarządzenia Dyrektora ZOZ -u nr 7/2006 III Przewóz materiałów laboratoryjnych do badań ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz pozostały transport zaopatrzeniowy (rozliczany ryczałtem) IV Dostarczanie pism wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów. V Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/faktur dotyczących dostaw. VI Sporządzanie wniosków wraz załącznikami o udzielenie zamówienia publicznego do Dyrektora ZOZ-u, w zakresie dostaw wymienionych w pkt. I. - wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych a/ w/w wnioski składa w zależności od trwania umowy, według rocznego zapotrzebowania / na min.30 dni przed wszczęciem postępowania przetargowego /

13 b/ wypełnianie załączników do w/w wniosku / druki do pobrania w biurze zamówień publicznych / zgodnie z aktualnym nazewnictwem oraz zapotrzebowaniem, w zakresie dostaw wymienionych w pkt.i. VII Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych, które należy składać do Dyrektora ZOZ-u. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych VIII Sporządzanie półrocznych analiz / narastająco / dotyczących realizacji podpisanych umów w zakresie dostaw wymienionych w pkt. I, które należy składać do Dyrektora ZOZ-u, zgodnie z obowiązującym w ZOZ Chełmno Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych IX Wykonywanie innych niż w/w, zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u. X Dbanie o powierzony majątek

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Umowa Nr../ 2009 zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, zwanego dalej Udzielającym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew Pęczniew, dnia 5 grudnia 2016 r. Zapytanie ofertowe na : Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew Miejsce dostawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/44/11/III Sucha Beskidzka 16.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Dyrekcja Zespołu

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

a... zwanym dalej Wykonawcą.

a... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr 3 U M O W A nr.../2016 /wzór umowy cywilno- prawnej/ Zawarta w dniu... r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/63 /11 Sucha Beskidzka dnia 12.12.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań i zabiegów okulistycznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Wzór N zawarta w dniu... r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014 ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 12 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 20 /13 Sucha Beskidzka dnia 4.11.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań diagnostycznych - densytometrii

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII NR../2017

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII NR../2017 UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII NR../2017 zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia.. pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo