SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KZP/ 8/VI/2011 CPV: usługi związane z odpadami Postępowanie w trybie: przetarg nieograniczony poniżej wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) Rodzaj: usługa Nazwa zamówienia: Usługi pośrednictwa polegające na pozyskaniu dostawców odpadów komunalnych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o Zabrze, ul. Matejki 6 ZATWIERDZAM:... (data, podpis i pieczątka Zamawiającego) Zabrze, czerwiec 2011 r. 1

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA. SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ I.1. Określenie przedmiotu zamówienia. I.2. Termin wykonania zamówienia. I.3. Warunki udziału w postępowaniu. I.4. Warunki płatności. I.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej Zamawiającego. I.6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. I.7. Wymagania dotyczące wadium. I.8. Termin związania ofertą. I.9. Opis sposobu przygotowania oferty. I.10. Wykaz zawartości oferty. I.11. Miejsce i termin składania ofert. I.12. Opis sposobu obliczenia ceny. I.13. Informacje dot. walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. I.14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. I.15.Unieważnienie postępowania. I.16. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy. I.17. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy. I.18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. I.19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. II. OFERTA (FORMULARZE). Spis zawartości oferty. II.A. Formularz ofertowy. II.B. Projekt umowy. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA. I.1. Określenie przedmiotu zamówienia. Nomenklatura CPV: usługi związane z odpadami Niniejsze postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r z póź. zm.) Usługi pośrednictwa polegające na pozyskaniu dostawców odpadów komunalnych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. I.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, zwanego w dalszej części SIWZ pośrednikiem, który będzie świadczył usługi w zakresie pośrednictwa polegające na pozyskiwaniu dostawców odpadów komunalnych na składowisko w Zabrzu. Pośrednik jest zobowiązany pozyskać dostawców, którzy zabezpieczą dostawy odpadów komunalnych łącznie w ilości nie mniej niż średnio 40 ton/dzień i nie mniej niż średnio 880 ton/ miesiąc. Jednakże Zamawiający, w związku z limitem określonym w pozwoleniu zintegrowanym, ogółem może przyjąć na składowisko nie więcej niż ton odpadów (dotyczy odpadów pozyskiwanych zarówno przez pośrednika jak i przez Zamawiającego). W przypadku pozyskania w danym miesiącu rozliczeniowym odpadów: - w ilości między ton średnio/dzień, pośrednik otrzyma należne wynagrodzenie pomniejszone o 50%, - w ilości mniejszej niż 30 ton średnio/dzień, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania. Pośrednik może pozyskiwać wyłącznie dostawców posiadających wymagane prawem pozwolenia i decyzje dot. odbioru i transportu odpadów. Pośrednik jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia m-ca poprzedzającego, pisemnej informacji dot. źródeł pochodzenia odpadów. Informacja ta musi być potwierdzona przez dostawcę lub przewoźnika odpadów oraz musi zawierać nazwy pozyskanych firm i ilości odpadów, które będą dostarczane w m-cu następnym. W pierwszym m-cu trwania umowy pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, winna być dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po jej uzyskaniu, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni po pozyskaniu dostawcy. Odpady przywiezione na MSOK, w odniesieniu do których pośrednik nie przedstawi informacji, o której mowa powyżej, będą traktowane jako pozyskane przez MOSiR bez pośrednika i nie będzie za nie przysługiwało pośrednikowi wynagrodzenie. Pośrednik winien dołączyć do faktury każdorazowo raport miesięczny zawierający ilość dostarczonych za jego pośrednictwem odpadów. 3

4 Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu wagi elektronicznej o wymiarach: długość 10m, szerokość 3m, o możliwości ważenia pojazdów wraz z ładunkiem do 40t. UWAGA! Niniejsze zamówienie dotyczy wyłącznie składowania odpadów o kodzie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. I.1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. I.1.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. I.1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. I.1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. I.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy do dnia r. I.3. Warunki udziału w postępowaniu: Warunki uczestniczenia w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej Specyfikacji. Złożenie oferty oznacza akceptację w całości i bez zastrzeżeń warunków określonych w niniejszej Specyfikacji. I.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich postanowień zawartych w niniejszej Specyfikacji. I.3.2. Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszą Specyfikacją. I.3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą spełnianie warunków dotyczących: I posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; I posiadania wiedzy i doświadczenia; I dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; I sytuacji ekonomicznej i finansowej; I Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jako załącznik nr 1. I Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru, stanowiącym załącznik nr 2. I Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach opisanych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt I

5 I.3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: I Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia jako załącznik nr 3, zgodnie z załączonym wzorem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1,3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. I.3.5. Kwestię składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. I.3.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt I kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełnienia w/w warunków dokonywana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnienie w/w warunków. Powyższe warunki są zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm). Niespełnienie wyżej wymienionych warunków chociażby jednego - spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 2 Ustawy Pzp. O wykluczeniu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 24 ust. 3 Prawo zamówień publicznych). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Prawo zamówień publicznych). I.3.7. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi zawierać odpowiednio wymagane dokumenty i oświadczenia, z tym, że warunki tam określone uważa się za spełnione przy wykazaniu, że choć jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną spełnił opisany warunek. 5

6 I.3.8. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. I.3.9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. I.4. Warunki płatności I.4.1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego całej płatności za składowanie odpadów od dostawcy pozyskanego przez pośrednika, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. I.4.2. Wykonawca winien dołączyć do faktury każdorazowo raport miesięczny zawierający ilość dostarczonych za jego pośrednictwem odpadów. I.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej Zamawiającego. I.5.1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, Zabrze fax (032) , godziny urzędowania od 7 00 do I.5.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na własnej stronie internetowej: I.5.3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ oraz informację o terminie zebrania zamieścić na własnej stronie internetowej: w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręczy się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej. I.5.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na własnej stronie internetowej. I.5.5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 6

7 którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na własnej stronie internetowej. I.5.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, Zabrze fax (032) , Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. I.6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono : w zakresie formalno-prawnym -Eleonora Kiślak w zakresie spraw technicznych - Mirosław Zadoń. I.7. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł. I.7.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego PKO SA Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w kasie MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, Zabrze. Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego, a poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi zostać złożone w kasie Zamawiającego najpóźniej do godz w dniu składania ofert. Zamawiający w dniu otwarcia ofert o godz komisyjnie sprawdzi, czy wadium wpłynęło na rachunek bankowy lub do kasy Zamawiającego. Z powyższej czynności zostanie sporządzony protokół. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7

8 I.7.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia r. do godz Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. (art. 24) I.7.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. I.7.4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. I.7.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. I.7.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt I.7.3. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. I.7.7. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. I.7.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. I.8. Termin związania ofertą. Wykonawca, składając ofertę, jest związany złożoną ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. I.9. Opis sposobu przygotowania oferty I.9.1. Oferta musi być złożona, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. I.9.2. Cena oferty musi być podana w polskich złotych z zaokrągleniem do pełnych groszy. I.9.3. Ofertę należy złożyć na formularzach zgodnych z załączonymi do SIWZ wzorami, a jej zawartość musi być zgodna ze spisem zawartości oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tych miejscach formularzy, gdzie mowa jest o pieczęci, nazwie i adresie Wykonawcy, należy odpowiednio: postawić odcisk pieczęci wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podać adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8

9 I.9.4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami. I.9.5. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. I.9.6. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: - nazwę i adres: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. J. Matejki 6, Zabrze nazwę zamówienia, nazwę i dokładny adres Wykonawcy - Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert I.9.7. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn.zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, niezależnie od oferty ( w odrębnej kopercie), dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. I.9.8. Oferta musi być podpisana na każdej zapisanej stronie przez osob(ę)y uprawnion(ą)e zgodnie z dokumentami rejestrowymi albo przez osob(ę)y posiadając(ą)e ważne pełnomocnictwo do podpisania oferty, które należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie powinno być wydane na jednym dokumencie i podpisane przez wszystkich konsorcjantów. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oferta musi być podpisana na każdej zapisanej stronie przez osob(ę)y posiadając(ą)e ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. I.9.9. Kopie dokumentów składanych w ofercie muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem, oraz muszą być podpisane w sposób opisany w pkt I I Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany zgodnie z pkt. I.9.8. I Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. I Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9

10 I.10. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia. - wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru), - wszystkie wymagane załączniki, - projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę (zaparafowany na każdej stronie oraz podpisany i opieczętowany na ostatniej stronie). I.11. Miejsce i termin składania ofert. I Oferta musi wpłynąć na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. (Hala Widowiskowo-Sportowa) Zabrze, ul. Matejki 6, p. Nr 31 najpóźniej do dnia r. do godz I W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy. I Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6, p. nr 92. I Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. I Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych). I Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. I.12. Opis sposobu obliczenia ceny. I.12.1 Cena należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określonego w pkt. I.1.1 SIWZ, określona w formularzu ofertowym na dzień składania ofert. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji. Cenę oferty należy kalkulować w powiązaniu z obowiązującym cennikiem składowania odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Zabrzu. Cena oferty i jej elementy, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kalkulacji cenowej będącej podstawą zaoferowanych cen zawartych w formularzu ofertowym. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, polegające na podaniu rozbieżnych cen cyfrą i słownie w taki sposób, że za prawidłową przyjmie wartość podaną słownie, oraz rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty również niezwłocznie informując Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10

11 I.13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. I.14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. I Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. I Kryterium oceny oferty jest cena waga 100 % I Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty będą oceniane punktowo. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium wg niżej opisanych zasad. K cena Minimalna oferowana cena brutto K = x 100 Cena brutto badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą tzn. ofertę z najniższą ceną (brutto). I Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. I Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. I Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp). 11

12 I.15. Unieważnienie postępowania. I Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w przypadku, o którym mowa w punkcie I.14.4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajęcej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. I O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. I W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. I W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. I.16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie dotyczy I.17. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik II.B SIWZ, który należy podpisać. I Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. I Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie. I Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. I Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej: a) lidera 12

13 b) wzajemne zobowiązania Wykonawców c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia. I Zamawiający określa warunki zmian postanowień zawartej umowy na następujące: - zmiana podwykonawców; Zmiana podwykonawców możliwa będzie w następujących przypadkach: - na wniosek Wykonawcy, - na żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż podwykonawca nierzetelnie wykonuje swoje obowiązki. I.18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. I Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. I Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. I Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. I Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. I Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt I wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. I Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 13

14 zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. I W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. I W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. I Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. I Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. I Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. I Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. I Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. I.19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje określone w pkt I.14.6 ust Zamawiający przekaże Wykonawcom zawiadomienie o wyborze 14

15 najkorzystniejszej oferty faxem lub em oraz pocztą. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić faxem lub em fakt otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. I ust. 1, również na stronie internetowej (www.mosir.zabrze.pl ) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych. 15

16 WZÓR OFERTY Należy wypełnić i podpisać załączone formularze... (pieczęć firmowa Wykonawcy)... (data sporządzenia oferty) II. OFERTA Nazwa zamówienia: Usługi pośrednictwa polegające na pozyskaniu dostawców odpadów komunalnych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o Zabrze, ul. Matejki 6 16

17 SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY Załącznik Dokument II.A FORMULARZ OFERTOWY Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie dokument lub z adnotacją nie dotyczy 1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w celu realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Oświadczenie Wykonawcy (osób fizycznych) w zakresie art. 24 ust. 4. II.B 1 pkt 2 PROJEKT UMOWY zaakceptowany przez Wykonawcę (podpisany na ostatniej stronie).... podpis i pieczątka firmowa Wykonawcy 17

18 Załącznik II.A FORMULARZ OFERTOWY Firma/Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Nr telefonu... nr faxu... Nazwa zamówienia: Usługi pośrednictwa polegające na pozyskaniu dostawców odpadów komunalnych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. Zmawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o Zabrze, ul. Matejki 6 1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami umowy, ja niżej podpisany reprezentujący firmę... zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z w/w warunkami wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad. 2. Następujące części zamówienia powierzę podwykonawcom: a) część... (opis części zamówienia) b) część... (opis części zamówienia) 3. Oferuję wykonanie w/w zadania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i wzorze umowy za: Cenę brutto......zł za jedną tonę odpadów składowaną na MSOK w Zabrzu za pośrednictwem Wykonawcy słownie... w tym podatek VAT w wysokości 23% Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia. 4. Zobowiązuję się rozliczać usługę wg cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym niniejszej oferty za ilość faktycznie składowanych odpadów za moim pośrednictwem. 5. Zobowiązuję się wykonywać zamówienie w okresie od daty obowiązywania umowy do dnia r. 6. Warunki i termin płatności: 6.1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego całej płatności za składowanie odpadów od dostawcy pozyskanego przez pośrednika, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 18

19 6.2. Wykonawca winien dołączyć do faktury każdorazowo raport miesięczny zawierający ilość dostarczonych za jego pośrednictwem odpadów. 7. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia. 8. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu, przez cały okres trwania umowy. 9. Przyjmuję do wiadomości, że oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ustawy Pzp. 10. Zobowiązuję się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, zamieszczonym w załączniku II.B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie może być unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia podpis i pieczątka firmowa Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Firma/Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy :... Nr tel/fax... Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam że: spełniam warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia podpis i pieczątka firmowa Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Firma/Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy :... Nr tel/fax... Oświadczam, iż brak podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych...., dnia podpis i pieczątka firmowa Wykonawcy 21

22 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST.1 PKT. 2 USTAWY Nazwisko i imię Wykonawcy... Adres Wykonawcy Telefon... Teleks / telefax... NIP... REGON... PESEL... związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego...., dnia podpis Wykonawcy 22

23 Załącznik II.B UMOWA NR /.../ 2011 Zawarta w dniu... w Zabrzu, pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Matejki 6, (NIP ) zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu 2. Członka Zarządu a NIP zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :... 1 Przedmiot umowy 1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Usługi pośrednictwa polegające na pozyskaniu dostawców odpadów komunalnych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą integralną część umowy. 2. Pośrednik jest zobowiązany pozyskać dostawców, którzy zabezpieczą dostawy odpadów komunalnych o kodzie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, łącznie w ilości nie mniej niż średnio 40 ton/dzień i nie mniej niż średnio 880 ton/ miesiąc. Jednakże Zamawiający, w związku z limitem określonym w pozwoleniu zintegrowanym, ogółem może przyjąć na składowisko nie więcej niż ton odpadów (dotyczy odpadów pozyskiwanych zarówno przez pośrednika jak i przez Zamawiającego). 3. W przypadku pozyskania w danym miesiącu rozliczeniowym odpadów: - w ilości między ton średnio/dzień, pośrednik otrzyma należne wynagrodzenie pomniejszone o 50%, - w ilości mniejszej niż 30 ton średnio/dzień, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania. 4. Wykonawca może pozyskiwać wyłącznie dostawców posiadających wymagane prawem pozwolenia i decyzje dot. odbioru i transportu odpadów. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia m-ca poprzedzającego, pisemnej informacji dot. źródeł pochodzenia odpadów. Informacja ta musi być potwierdzona przez dostawcę lub przewoźnika odpadów oraz musi zawierać nazwy pozyskanych firm i ilości odpadów, które będą dostarczane w m-cu następnym. 6. W pierwszym m-cu trwania umowy pisemna informacja, o której mowa w ust. 5 winna być dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po jej uzyskaniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po pozyskaniu dostawcy. 23

24 7. Odpady przywiezione na MSOK, w odniesieniu do których pośrednik nie przedstawi informacji, o której mowa w ust. 6, będą traktowane jako pozyskane przez MOSiR bez pośrednika. 2 Termin realizacji - Umowę zawiera się na czas określony : od... do.... lub do wyczerpania limitu wskazanego w 1 ust Wynagrodzenie :...zł brutto za jedną tonę odpadów składowaną na MSOK w Zabrzu za pośrednictwem Wykonawcy słownie... w tym podatek VAT w wysokości 23% 4 Zapłata wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego całej płatności za składowanie odpadów od dostawcy pozyskanego przez pośrednika, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 2. Wykonawca winien dołączyć do faktury każdorazowo raport miesięczny zawierający ilość dostarczonych za jego pośrednictwem odpadów. 5 Nadzór nad wykonawstwem : Obowiązki kierownika z ramienia Zamawiającego będzie pełnił kierownik MSOK mgr inż. Mirosław Zadoń. Kierownikiem usług ze strony Wykonawcy jest Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych. 1) Wykonawca zapłaci karę: - w wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy. 2) Zamawiający zapłaci : - karę w wysokości 10 % wartości umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem 7 umowy, - za nieterminową zapłatę faktury - odsetki ustawowe, od wartości faktury, za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli kara umowna określona w ust.1 nie pokrywa całej szkody lub szkoda powstała wskutek innych okoliczności niż wskazane w ust.1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 24

25 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 Rozstrzyganie sporów : 1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej mowy. 2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Inne ustalenia : 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu dotyczących go zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich w czasie trwania umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 3 ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Nie wnosimy zastrzeżeń co do treści umowy... podpis i pieczątka firmowa 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo