Strona 1/13 SPORZĄDZIŁ. ... podpis i pieczęć imienna. ... d a t a... d a t a KOMISJA PRZETARGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1/13 SPORZĄDZIŁ. ... podpis i pieczęć imienna. ... d a t a... d a t a KOMISJA PRZETARGOWA"

Transkrypt

1 na wykonanie zadania pn. Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla 1/13 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. SPORZĄDZIŁ... podpis i pieczęć imienna... d a t a... d a t a KOMISJA PRZETARGOWA 1. Przewodniczący -Robert Pawłowski.. 2. członek -Grzegorz Kulpa.. 3. Członek -Krzysztof Krysiak.. 4. Członek -Krzysztof Olszewski.. 5. Sekretarz -Jacek Woźnicki.. ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA w dniu podpis i pieczęć imienna

2 2/13 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji Rozdział IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Rozdział VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają wiedzę i doświadczenie; c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. a. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. b. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia c. Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z postępowania. Rozdział IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty:

3 3/13 a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 1. Forma dokumentów a. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę b. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości c. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Rozdział X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1.Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w sposób uniemożliwiający bezśladowe usunięcie lub zmianę zapisanych w niej informacji. Dla zachowania poprawnej formy pisemnej oferty wymagane jest, aby wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w ofercie były podpisane przez osobę lub osoby posiadające zdolność do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować upełnomocnienie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania podmiotu oferenta, o ile nie wynika to z dokumentów, których przedłożenie jest wymagane. 2.Wszystkie strony lub kartki oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony oferenta i ponumerowane, przy czym ilość stron lub kartek, z których składa się oferta wraz z załącznikami należy wpisać na FORMULARZU OFERTOWYM. 3.W przypadku pomyłki należy słowo, cyfrę lub liczbę przekreślić - parafując przez osobę upełnomocnioną i napisać poprawnie tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości jaka treść, cyfra, liczba została poprawiona, a którą należy przyjąć za właściwą. 4.Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego (tak jak kopertę zwrotną), którą następnie należy umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej tytułem: Komunikacja Miejska -Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17 PRZETARG- wynajem i serwis odzieży roboczej 5.Oferta winna być zabezpieczona w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. Koperty powinny być nieprzezroczyste. 6.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7.Zmiana albo wycofanie oferty dokonane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wykonawca może również przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić dokumentację wymaganą dla potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z treści złożonych oświadczeń. Treść zmiany lub dokumenty uzupełniające należy umieścić w kopercie w sposób opisany w punkcie 4 odpowiednio z dopiskiem ZMIANA lub UZUPEŁNIENIE. W przypadku zmiany wiążącą dla oferenta jest treść zawarta w kopercie oznaczonej dopiskiem ZMIANA w zakresie, jakim zmiana ta obejmuje. Wycofanie oferty może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy. 8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego. 9.Oferta oraz załączone dokumenty po zakończeniu postępowania nie podlegają zwrotowi. 10.Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

4 4/13 nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Rozdział XI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. W toku przygotowania ofert Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 2. Zapytanie należy kierować pisemnie na adres zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania. 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ 5. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert: Grzegorz Kulpa tel sprawy merytoryczne Krzysztof Olszewski tel sprawy merytoryczne Jacek Woźnicki tel sprawy formalno prawne. Rozdział XII Wadium Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium Rozdział XIII Termin związania ofertą. 30 dni od terminu składania ofert. Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, Płock, pok. 217 do dn r. do godz Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego, pok a. Otwarcie ofert jest jawne b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. d. Informacje, o których mowa powyżej, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XV Sposób obliczania ceny 1. Cena oferty winna być przedstawiona w PLN 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN Rozdział XVI Kryteria ocen ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) cena 95% cena najniższa brutto ocena punktowa x 100 pkt. cena badana brutto 2) odpis na PFRON 5% a) do 10% - 0 pkt. b) 11%- 20% - 50 pkt. c) powyżej 20% pkt. 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową ROZDZIAŁ XVII Zawarcie umowy

5 5/13 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia zostanie zawarta umowa, - ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy zostanie uzgodniony ostateczny wzór odzieży roboczej z wybranym Wykonawcą. Rozdział XVIII Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XIX Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Protest przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności zamawiającego: a. na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w SIWZ lub zaproszeniu; b. na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia, c. na wykluczenie Wykonawcy z postępowania, d. na odrzucenie oferty, e. na wybór Wykonawcy w postępowaniu. 2. Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 3. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia. 6. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7. O złożeniu protestu zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu. 8. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też Wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 9. Protest rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 10. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia. 12. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowanie. Rozdział XX. Dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego i warunki ich wprowadzenia 1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1.1. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku gdy konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego Zmiana harmonogramu dostawy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany 1.4. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

6 6/ Zmiany obowiązującej stawki VAT, z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za zrealizowaną część umowy oraz wszystkie spełnione świadczenia Zwiększenie ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego do wielkości nie przekraczającej 20%., przy zachowaniu cen jednostkowych w formularzu ofertowym oraz parametrów jakościowych odzieży. 2. Postanowienia z niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między mi.

7 7/13 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy... pieczęć wykonawcy Formularz ofertowy PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie zadania: pn Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla KM- Płock Sp. z o.o., Płock ul. Przemysłowa 17 Nazwa wykonawca Adres województwo... Adres korespondencyjny województwo... Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... REGON... Numer telefonu... Numer faksu... Konto bankowe... OFERTA ZAWIERA... ponumerowanych STRON / KARTEK... upełnomocniony przedstawiciel wykonawca... podpis i pieczęć imienna... data

8 8/13 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (cd)... pieczęć oferenta 1. Składając niniejszą ofertę na realizację zadania pn Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla przez Zamawiającego Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. wyrażamy chęć ubiegania się o udzielenie nam zamówienia w postępowaniu prowadzonym na warunkach zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym Załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ofertową brutto (kwota łączna):... zł (słownie:...zł) w tym % VAT zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym zawartym w poniższej tabeli: Rodzaj odzieży (skład kompletu) ILOŚĆ PRACOWNI KÓW PLANOWAN A ILOŚĆ CYKLI SERWISOW ANIA W OKRESIE TRWANIA UMOWY Cena jednostkowa netto zł (Za tygodniowy serwis 1 pracownika) Tygodniowa wartość usługi (pozycja 2x4) Wartość netto zł (iloczyn kolumn 3x5) Kwota podatku VAT Wartość brutto Ubranie robocze dwuczęściowe: Spodnie ogrodniczki/ Bluza/ Koszula flanelowa Ubranie robocze trudnopalne dla spawacza dwuczęściowe: Spodnie ogrodniczki/ Bluza Koszula flanelowa Ubranie robocze antyelektrostatyczn e dwuczęściowe spodnie ogrodniczki / bluza Koszula flanelowa Kwota łączna

9 9/13 Wartość odtworzeniowa odzieży roboczej: Lp. Rodzaj odzieży Cena odtworzenia odzieży netto 1szt Spodnie robocze ogrodniczki 2. Bluza robocza 3. Koszula flanelowa 4. Spodnie trudnopalne dla spawacza ogrodniczki 5. Bluza trudnopalna dla spawacza 6. spodnie ogrodniczki antyelektrostatyczne 7. Bluza antyelektrostatyczne Dane z powyższej tabeli pozycja 1 do 7 służą do realizacji zapisów umowy związanych z odtworzeniem przedmiotu. 2. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszej SIWZ oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności. 3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi 5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub będziemy dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej ofercie przetargowej. 7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającymi z ustawy prawo zamówieniach publicznych i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, która jest dla nas zrozumiała i w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej oferty przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu 11. Oświadczam, że jestem zakładem pracy chronionej/ nie jestem zakładem pracy chronionej i z tego tytułu przysługuje Zamawiającemu odpis na PFRON w wysokości. % wartości wynagrodzenia miesięcznego upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... data, podpis i pieczęć imienna

10 10/13 Załącznik nr 3 U M O W A zawarta w dniu...r. w Płocku, pomiędzy Komunikacją Miejską -Płock Sp. z o.o. z siedzibą: województwo: Mazowieckie powiat: M. Płock gmina/dzielnica: Płock, adres: ul. Przemysłowa 17, Płock REGON: wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. m. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy zł, którą reprezentuje: Janusz Majchrzak - Prezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : a z siedzibą w..., ul... działającym na podstawie posiadającym NIP..., wpisanym do... pod nr... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wynajmu i serwisowania odzieży roboczej dla pracowników Zamawiającego oraz utrzymania odzieży w czystości w okresie trwania usługi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Pierwsza dostawa odzieży powinna nastąpić do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do świadczenia następujących usług na rzecz Zamawiającego: a. dokonanie pomiarów pracowników w celu dostarczenia odpowiedniej odzieży we właściwych rozmiarach b. oznaczenie odzieży imieniem i nazwiskiem, nr służbowym pracownika, oraz kodem kreskowym zawierającym między innymi powyższe informacje, c. pranie odzieży według ustalonego harmonogramu d. dokonywanie przeróbek krawieckich, naprawy uszkodzonej odzieży (każdego uszkodzenia) na koszt Wykonawcy e. dostarczanie Zamawiającemu czystej odzieży i odbieranie odzieży do serwisowania (pranie/czyszczenie lub naprawy) własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt f. dostawy odzieży zamiennej w razie jej naturalnego zużycia lub zniszczenia np. skurczenia/zmniejszenia rozmiarówki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy g. w przypadku wymiany odzieży Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymiar odpowiadający wymiarowi z dnia pomiarów pracownika. h. sortowanie i umieszczanie odzieży roboczej przez pracownika Wykonawcy, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego, w szafach dostarczonych przez Wykonawcę znajdujących się u Zamawiającego w miejscach wskazanym przez niego (odzież czysta oddzielnie dla każdego pracownika imiennie) wg częstotliwości określonych w przedmiocie zamówienia i w uzgodnionym z Zamawiającym dniu tygodnia w godzinach od 7.00 do i. trwałe umieszczenie LOGO Zamawiającego (szacunkowy wymiar dł.5,00 x szer.3,00cm) na spodniach ogrodniczkach z przodu oraz na kieszeni bluzy roboczej, wg poniższego wzoru poniżej: j. dostarczenie odzieży dla nowego pracownika w trakcie umowy wynajmu i serwisowania w ciągu 14 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy. k. dostarczenia szafek na odzież czysta i brudną,. 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

11 11/ Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zapewniający jego zużycie jedynie w stopniu wynikającym z jego prawidłowego używania. Odzież winna być przechowywana w sposób zgodny z jego właściwościami, a w szczególności chroniona przed wilgocią i pleśnią. Ewentualne naprawy szafek winny być wykonywane przez Wykonawcę i na jego koszt. 2. W razie uszkodzenia bądź zniszczenia odzieży, będącej przedmiotem wynajmu, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania określonego w pkt.1, Zamawiający wykupi zniszczoną lub zagubioną odzież za cenę równą wartości odtworzenia odzieży, określonej w załączniku nr 1 do umowy (Formularz ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia do SIWZ), pomniejszoną o okres jej używania, tj. o 1/ Odzież będąca przedmiotem Umowy, stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający nie może podnajmować ani użyczać przedmiotu umowy bez zgody Wykonawcy. 4. Odzież może być serwisowana jedynie przez Wykonawcę, w terminach i z częstotliwością ustaloną przez strony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający nie ma prawa sam prać i konserwować odzieży, ani zlecać tych czynności osobom trzecim. 5. Szafki na odzież czystą i brudna mogą być wykorzystywane tylko do przechowywania odzieży roboczej będącej przedmiotem umowy, stanowiącej własność Wykonawcy, a będącej w posiadaniu Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu wynajmowanych szaf po upływie okresu obowiązywania umowy Poprzez naprawę odzieży, o której mowa w 2 strony rozumieją naprawę każdego rodzaju uszkodzenia np. naprawa rozdarć, przyszycie napy, guzika, wymiana uszkodzonego zamka błyskawicznego, itp.. 2. Wykonawca naprawy uszkodzonej odzieży wykonuje na swój koszt Strony określają kwotę netto za każdy tydzień trwania usługi wymienionej w 1 w wysokości: zł (słownie..) powiększoną o należny podatek VAT. 2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe nie ulegną zmianie. 3. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy w zależności od wykorzystania przez Zamawiającego ustalonej wielkości usługi, np. z powodu urlopów, absencji chorobowej (co najmniej 2 tygodnie). Zamawiający ma prawo pomniejszenia kwoty określonej w pkt. 1 5 o ilość nieserwisowanej odzieży. 4.Wykonawca deklaruje zgodnie z formularzem ofertowym, że wysokość przysługującego Zamawiającemu odpisu na fundusz PFRON wynosi. % wartości miesięcznego wynagrodzenia. 5.Do każdej faktury Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument uprawniający do dokonania przez Zamawiającego odpisu z funduszu PFRON. Dokument powinien zawierać procent i kwotę przysługującego odpisu. 6. W przypadku, jeżeli wystawiony dokument uprawniający do odpisu będzie uprawniał Zamawiającego do odpisu na fundusz PFRON w wysokości niższej niż zadeklarowana w ust. 4 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu w wysokości stanowiącej wartość obliczoną według następującego wzoru: R = W P R - % rabatu W - % deklarowanego odpisu (zgodnie z ust.4) P - % rzeczywistego odpis na PFRON za dany okres rozliczeniowy 6 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec każdego miesiąca zawierającej rzeczywistą ilość tygodni wykonanej usługi w zależności od ilości obsługiwanych pracowników. 2. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy:.. 3. Za datę zapłaty przyjmujemy datę obciążenia rachunku Zamawiającego Ewentualne reklamacje ilościowe i jakościowe winny być zgłaszane telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od dostawy. Reklamacja winna być potwierdzona na piśmie w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, pod rygorem nieważności.

12 12/13 2. Jeżeli reklamacja ilościowa nie została zgłoszona w trybie określonym powyżej, podstawą rozliczenia jest ewidencja prowadzona przez Wykonawcę Zamawiający może zmniejszyć wielkość zapotrzebowania na odzież roboczą w przypadku zmian w zatrudnieniu. Zmiana zapotrzebowania na odzież roboczą nie może przekroczyć 20%, przy czym wielkości liczone są od ilości podanej w SIWZ. Zmiana zapotrzebowania odnosi się do ilości pracowników Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeznakowania indywidualnego odzieży w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy. 9 1.Umowa zostaje zawarta na okres 37 miesięcy 2.Etapy realizacji niniejszej umowy: a) dokonanie pomiarów pracowników w celu dostarczenia odpowiedniej odzieży we właściwych rozmiarach w terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy b) dostawa pierwszego kompletu przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy c) serwisowanie odzieży roboczej 36 miesięcy od dostawy pierwszego kompletu. 3. Umowa niniejsza może być rozwiązana: a) przez każdą ze stron z obowiązującym 30-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą stronę, b) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron, w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy, c) w każdym czasie na zgodny wniosek stron. 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia odzieży roboczej za kwotę stanowiącą 1/36 wartości odzieży za każdy miesiąc niezrealizowanego okresu umowy. 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z jego winy odzież robocza pozostaje do dyspozycji Zamawiającego bez sankcji finansowo- prawnych przez okres na jaki została zawarta umowa Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% wartości brutto całości zamówienia, - w przypadku niedostarczenia w terminie zamówionej odzieży we właściwych rozmiarach (minimum po 1 kpl.) w wysokości 0,2% wartości brutto, o której mowa w 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% wartości brutto całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych Po zakończeniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: Jako koordynatora ze strony Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia, w tym wynagrodzenia za wykup odzieży równej wartości odtworzeniowej pomniejszonej o okres jej używania tj. o 1/ Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

13 13/ Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Płocku. 16 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY.. WYKONAWCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252

ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo