SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki Zamość... /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: IM-ZP MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pod nazwą: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA ZAMOŚĆ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA ZAMOŚĆ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ Zamawiający: MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki Zamość tel. (84) fax (84) NIP: Regon:

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. nazwę oraz adres Zamawiającego 2. tryb udzielenia zamówienia 3. opis przedmiotu zamówienia 4. termin wykonania zamówienia 5. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 8. wymagania dotyczące wadium 9. termin związania ofertą 10. opis sposobu przygotowania ofert 11. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. opis sposobu obliczenia ceny 13. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 14. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 17. pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 18. opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 19. maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 20. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 21. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 22. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 23. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 24. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna 25. wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 26. wymagania dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o utworzeniu funduszu szkoleniowego oraz zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 27. informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 2

3 zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia - zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 28. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów 29. spis załączników 3

4 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Miasto Zamość Zamość, Rynek Wielki 13 tel. (84) fax (84) Adres strony internetowej: 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na obie lub na wybraną przez Wykonawcę część zamówienia, według następującego podziału: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1b oraz nr 1c do niniejszej SIWZ, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt i opisanych w załączniku nr 1c do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 4

5 3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Załącznik nr 1: Postanowienia wspólne i informacje ogólne, 2) Załącznik nr 1a: Wykaz deklarowanego do ubezpieczenia majątku, 3) Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części I zamówienia, 4) Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II zamówienia, 5) Załącznik nr 2: Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, 6) Załącznik nr 3: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 7) Załącznik nr 4: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, 8) Załącznik nr 5: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy) W załącznikach nr 1b oraz nr 1c do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia r. mienie wg stanu na dzień r. w tym nowo zakupione i wcześniej nie wykazane, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część I zamówienia: (usługi ubezpieczeniowe) 5

6 (usługi ubezpieczenia od ognia) (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej) (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6 Część II zamówienia: (usługi ubezpieczeniowe) (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej) (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych) (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6 4. Termin wykonania zamówienia 4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance, o których mowa w pkt Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6

7 5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, w art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 5.1.a-5.1.d powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 5.2. i pkt 5.3 powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 950 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego potwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia Wiedza i doświadczenie Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu 7

8 zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Potencjał techniczny Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przedkłada: Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 950 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie 8

9 właściwego organu państwowego potwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z poźn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (odpowiednio wg wzoru załącznika nr 10a lub wzoru załącznika nr 10b do SIWZ). 6.5 Inne dokumenty nie wymienione w pkt Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 9

10 osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 6.6 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Dokumenty określone w pkt i 6.4. powinien złożyć każdy Wykonawca Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie określone w pkt mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres owy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: pisemnie na adres: Miasto Zamość, Zamość, ul. Rynek Wielki 13, za pomocą faksu na nr (84) , drogą elektroniczną: 7.5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Strzępek, Ireneusz Czuk fax (84) , Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10

11 7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym, mowa w pkt 7.6. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski Wyjaśnienia oraz modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość, Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych - ul. Pereca 12, Zamość. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenie z pkt , dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z pkt 6.4 oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego z pkt 6.5 należy złożyć w formie oryginału W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 11

12 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na jedną lub obie części zamówienia Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnym pakiecie z ponumerowanymi stronami, spiętym, opatrzonym nazwą: Załączniki zastrzeżone - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w niniejszej SIWZ oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 12

13 Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu (kopercie), przy czym opakowanie to powinno być oznakowane napisem ZMIANA. Opakowanie to zostanie otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na opakowaniu (kopercie) WYCOFANIE. Opakowanie takie zostanie otwarte w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertą wycofaną nie będzie otwierane Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub trwale zamkniętych opakowaniach. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na adres Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, Zamość oraz powinno zawierać napis: Oferta na usługę pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjny i instytucjami kultury Część nr.. (należy wpisać nr części zamówienia) Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na usługę pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjny i instytucjami kultury Część nr.. (należy wpisać nr części zamówienia) Na ofertę składają się : 1) formularz oferty (odpowiednio wg wzoru załącznika nr 7a do SIWZ lub wzoru załącznika nr 7b do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ), 3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia, 13

14 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ), 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z poźn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (odpowiednio wg wzoru załącznika nr 10a do SIWZ lub wzoru załącznika nr 10b do SIWZ), 7) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z pkt 10.5 SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 8) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 9) dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zgodnie z pkt 6.5 SIWZ. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w pokoju nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta) w Urzędzie Miasta Zamość, Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz) najpóźniej do dnia r. do godz. 10: Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz) Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt 13 SIWZ Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty. 14

15 12. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto w formularzu ofertowym (wg wzoru załącznika nr 7a do SIWZ lub wzoru załącznika nr 7b do SIWZ) w odniesieniu do tej części zamówienia, na którą składa ofertę Cenę oferty na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 12-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1b oraz nr 1c do SIWZ z zastrzeżeniami Zamawiającego, o których mowa w pkt 4 SIWZ dotyczącym terminu wykonania zamówienia Cena oferty powinna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia Cenę oferty za AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zależna będzie od aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawienia polisy ubezpieczeniowej Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. stosując ogólnie przyjętą metodę zaokrąglania liczb (tj. gdy trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to ostatnia zachowana cyfra nie zmienia się, gdy trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa 5, to ostatnia zachowana cyfra jest zwiększona o 1). Cenę oferty należy podać również słownie Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawi w ofercie a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona W szczególności, jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, Zamawiający uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową kwotę wynikającą z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) formularza cenowego; przy czym w formularzu cenowym dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszej kolejności w ten sposób poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w podsumowaniu składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC, AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów poszczególnych pojazdów (sprawdzenie w poziomie poszczególnych pozycji). 15

16 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania, nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Zamawiający dokona oceny ofert stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca największą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt) Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami: Część I zamówienia 1) cena - 85 % 2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15 % Część II zamówienia 1) cena - 90 % 2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10 % Opis kryteriów: Część I zamówienia 1) Cena: Maksymalną ilość punktów w kryterium Cena otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Cena zostanie określona zgodnie ze wzorem: Cena oferty najtańszej Cn = Kp Wc Cena oferty badanej gdzie: Cn ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium Cena Kp współczynnik proporcjonalności = 100 Wc waga procentowa dla kryterium Cena = 85 Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 2) Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Ocena ofert w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie małych punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych w literach a-d), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty małe za warunki pośrednie nie będą przyznawane. 16

17 Maksymalną ilość małych punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne zostanie określona zgodnie ze wzorem: Imp Pp = Kp Wk 100 pkt gdzie: Pp ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, Imp ilość małych punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Kp współczynnik proporcjonalności = 100, Wk waga procentowa dla kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne = 15%. a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzk przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ponad limit obligatoryjny (łącznie ,00 zł) 3 punkty przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 3 punkty przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem ,00 zł. dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti 4 punkty przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy 3 punkty, przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia 3 punkty zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 5 punktów b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przyjęcie klauzuli 168 godzin 4 punkty rozszerzenie ubezpieczenia OC Miasta o czyste straty finansowe, z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 5 punktów 17

18 podwyższenie podlimitu na OC zarządcy drogi do ,00 zł 9 punktów Podwyższenie sumy gwarancyjnej do ,00 zł 12 punktów zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 5 punktów c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód 3 punkty zniesienie udziału własnego 5 punktów d) Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 punkty przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 3 punkty przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 2 punkty przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód 3 punkty przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 15 % - 8 punktów objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego ryzyka kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia ,00 zł, z franszyzą redukcyjną 300,00 zł 5 punktów Część II zamówienia 1) Cena Maksymalną ilość punktów w kryterium Cena otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Cena zostanie określona zgodnie ze wzorem: Cena oferty najtańszej Cn = Kp Wc Cena oferty badanej gdzie: Cn ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium Cena Kp współczynnik proporcjonalności = 100 Wc waga procentowa dla kryterium Cena = 90 Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 2) Klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne Ocena ofert w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie małych punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych poniżej). Punkty małe za warunki pośrednie nie będą przyznawane. 18

19 Maksymalną ilość małych punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne zostanie określona zgodnie ze wzorem: Imp Pp = Kp Wk 100 pkt gdzie: Pp ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, Imp ilość małych punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Kp współczynnik proporcjonalności = 100, Wk waga procentowa dla kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne = 10%. uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania 40 punktów przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej 40 punktów przy szkodach częściowych niepomniejszanie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia) 20 punktów Wynik oceny ofert Część I zamówienia Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium Cena (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Pp). Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów Część II zamówienia Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium Cena (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Pp). Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 19

20 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zamość oraz na stronie internetowej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia r., Wykonawca do dnia r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia r Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20

21 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 6a, nr 6b do niniejszej SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Część I zamówienia: zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ; zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w 10 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego, Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w 10 umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt i , jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia 21

22 Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w 10 umowy), c) wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia z Wykonawcą uzupełnienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu) Część II zamówienia: zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ; zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w 10 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w 10 umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt i , jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Numer sprawy: ZP/6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO (DALEJ ZWANA SIWZ) Komisja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo