Stosowanie przepisów prawnych w geodezji 311[10].Z3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie przepisów prawnych w geodezji 311[10].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ BoŜena Wasielewska Stosowanie przepisów prawnych w geodezji 311[10].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inŝ. Barbara Gąsowska mgr inŝ. Sylwia Mikulska Opracowanie redakcyjne: mgr inŝ. Barbara Kapruziak Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[10].Z3.01 Stosowanie przepisów prawnych w geodezji, zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik geodeta. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania System prawny Rzeczypospolitej Polskiej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów SłuŜba Geodezyjna i Kartograficzna Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy prawne, standardy techniczne i normy techniczne w geodezji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 51 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik, który zaczynasz czytać, ma tytuł Stosowanie przepisów prawnych w geodezji. Jak wynika z tytułu poświęcony będzie zagadnieniom prawnym. W odniesieniu do geodezji jest to bardzo szeroki temat, poniewaŝ praktycznie wszystkie działania geodety realizowane są w oparciu o uregulowania prawne. W poradniku tym nie znajdziesz gotowych procedur, jak wykonać poszczególne prace geodezyjne, ale nauczysz się jak wyczytać z przepisów prawnych odpowiednie procedury, jak odszukać odpowiednie przepisy. Niejednokrotnie, materiał przedstawiony w poradniku moŝe wydać Ci się trudny do zrozumienia. Pewne fragmenty moŝe trzeba będzie przeczytać kilkakrotnie, aby przyswoić wiedzę. Sformułowania języka prawnego są inne niŝ uŝywane w języku potocznym, ale takim językiem i słownictwem trzeba będzie umieć się posługiwać i rozumieć go. W poradniku tym znajdziesz w szczególności: wymagania wstępne, jakie są niezbędne do zrealizowania jednostki modułowej, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, pytania sprawdzające, które pozwolą Ci upewnić się, Ŝe poziom Twoich wiadomości jest wystarczający do realizacji ćwiczeń, ćwiczenia, które mają pomóc Ci ugruntować wiadomości teoretyczne oraz nabyć umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który umoŝliwi sprawdzenie poziomu Twojej wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, który oceni opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę. 311[10].Z3 Obsługa geodezyjna nieruchomości 311[10].Z3.01 Stosowanie przepisów prawnych w geodezji 311[10].Z3.02 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 311[10].Z3.03 Wykonywanie prac geodezyjnych do celów prawnych 311[10].Z3.04 Sporządzenie mapy do celów prawnych Schemat układu jednostek modułowych 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: charakteryzować rodzaje podstawowych prac geodezyjnych i kartograficznych, znać sposoby wykonania w/w prac, wymienić rodzaje osnów geodezyjnych, wymienić zakres informacji i sposoby udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków, wymienić rodzaje map wykorzystywanych w pracach geodezyjnych, czytać teksty ze zrozumieniem, korzystać z róŝnych źródeł informacji, kojarzyć informacje i logicznie wnioskować. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posłuŝyć się podstawowymi pojęciami z prawoznawstwa, posłuŝyć się aktami normatywnymi, zastosować przepisy prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa administracyjnego, określić zakres obowiązków organów Państwowej SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej, określić zasady prowadzenia i przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zastosować w pracach geodezyjnych i kartograficznych obowiązujące normy, standardy techniczne oraz przepisy prawne, wykonać badania hipoteczne, sprawdzić stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej Materiał nauczania Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Prawo to uporządkowany zbiór norm postępowania wydanych lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczonych przymusem państwowym. Ustawa jest aktem prawa powszechnego uchwalanym wyłącznie przez parlament i zajmującym w hierarchii aktów prawnych miejsce bezpośrednio po konstytucji. Rozporządzanie jest aktem normatywnym prezydenta, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej i ministrów oraz poszczególnych kierowników urzędów centralnych. Rozporządzenie jest wydawane wyłącznie na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisu ustawy (delegacja ustawowa) i zawiera przepisy wykonawcze do przepisów zawartych w ustawach. Publikatory urzędowe: Dziennik Ustaw, w którym ogłaszane są: ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe. Monitor Polski, w którym publikowane są: uchwały i zarządzenia naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej, uchwały międzynarodowe sejmu i senatu, wojewódzkie dzienniki urzędowe, w których publikowane są zarządzenia i uchwały terenowych organów rządowej administracji ogólnej i organów samorządu terytorialnego. Elementy budowy ustawy: tytuł, który zawiera słowo ustawa, datę jej ustanowienia i zwięzłe określenia zagadnień, do których odnoszą się normy prawne w niej zawarte, przepisy merytoryczne, przepisy o wejściu ustawy w Ŝycie. Podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł, który powinien obejmować kaŝdą samodzielną myśl. Artykuły dzielą się na ustępy, paragrafy, punkty i litery. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej podstawa systemu prawnego państwa Konstytucja jest najwaŝniejszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, Ŝe wszystkie akty prawa muszą być z nią zgodne. KaŜdy ma obowiązek przestrzegania tego prawa. Nawiązując do jednego z zagadnień geodezji - gospodarki nieruchomościami, naleŝy zauwaŝyć, Ŝe w Konstytucji znajduje się niezwykle istotny zapis dotyczący własności: Rzeczypospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Własność moŝe być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. KaŜdy obywatel ma prawo do własności i innych praw majątkowych oraz prawo dochodzenia naruszenia tych praw. Własność i inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze: władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), 6

8 władzy wykonawczej (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów), władzy sądowniczej (sądy i trybunały). Władza ustawodawcza Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm (460 posłów) i Senat (100 senatorów). Wybory do Sejmu i Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Sejm i Senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Obradują na posiedzeniach, które są jawne. Sejm wybiera ze swego grona Marszałka Sejmu, a Senat Marszałka Senatu. Sejm lub Senat powołuje komisje stałe lub nadzwyczajne. Komisje śledcze moŝe powołać tylko Sejm. Władza wykonawcza Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i administracja rządowa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straŝy suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną kraju. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala projekt budŝetu państwa. Rada Ministrów kieruje administracją rządową, której przedstawicielem w województwie jest wojewoda, koordynuje i kontroluje pracę tych organów. Prezes Rady Ministrów kieruje pracami Rady Ministrów, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym i jest zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników administracji rządowej. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania Prezesa Rady Ministrów. Władza sądownicza Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną od innych władz, wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Władzę sądowniczą sprawują: Sąd NajwyŜszy, Sądy powszechne, Naczelny Sąd Administracyjny, Sądy administracyjne, Sądy wojskowe, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd NajwyŜszy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Sąd NajwyŜszy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (jest drugą instancją) oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeŝonych dla innych sądów. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie ustalonym w ustawie, kontrolę administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje równieŝ 7

9 orzekanie zgodności z ustawami uchwał samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności przepisów prawa, wydanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją i ustawami. Trybunał Stanu - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli a takŝe posłowie i senatorowie, za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swego urzędowania, ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nie są przepisami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Mają one charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającymi te akty. Podobnie jest z aktami prawa miejscowego, które ustanawiane są przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej i obowiązują na obszarze ich działania. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów oraz grupie, co najmniej obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Sejm rozpatruje projekty ustaw i uchwala ustawy większością głosów. Ustawa uchwalona przez Sejm zostaje następnie przekazana do Senatu, który moŝe ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki lub uchwalić jej odrzucenie w całości. Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Senat to następnie trafia do Prezydenta Rzeczypospolitej, który ją podpisuje i zarządza ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego rozporządzenia zawartego w ustawie. Rozporządzenie zawiera wytyczne, czyli przepisy wykonawcze dotyczące aktów ustawy, w celu ułatwienia jednoznacznego korzystania z ustawy. System prawa cywilnego System prawa cywilnego regulują: ustawa Kodeks cywilny z dn.23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami, ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dn.17 listopada 1964r. z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Składa się z czterech ksiąg (rys. 1). 8

10 KODEKS CYWILNY Księga pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA Księga druga WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE Księga trzecia ZOBOWIĄZANIA Księga czwarta SPADKI Rys. 1. Struktura ustawy Kodeks cywilny Część ogólną stanowią przepisy zawierające normy, regulujące zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego. W księdze I Kodeksu określone zostały podmioty prawa (rys. 2), mienie, czynności prawne, itp. Ze względu na wagę tych zagadnień w zawodzie geodety, przytoczone zostaną niektóre definicje. Osoba fizyczna jest to kaŝdy człowiek od chwili odłączenia go od ciała matki do chwili śmierci, niezaleŝnie od wieku, płci, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz innych cech. Osoba prawna jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z właściwego rejestru. Osobami prawnymi są: Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przykładami stanowienia osób prawnych z mocy ustaw są: jednostki samorządu terytorialnego tj. gminy, powiaty, województwa (z mocy ustaw samorządowych), przedsiębiorstwa państwowe (z mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych), Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad (z mocy ustawy o autostradach płatnych), Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (z mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), inne. PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO osoby fizyczne osoby prawne Rys. 2. Podmioty prawa cywilnego Mienie jest to własność i inne prawa majątkowe. Nieruchomość jest to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak równieŝ budynki trwale związane z gruntem związane lub części składowe takich budynków, jeŝeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Za części składowe nieruchomości uwaŝa się takŝe drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Urządzenia słuŝące do doprowadzania lub 9

11 odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne, nie naleŝą do części składowych gruntu lub budynku, jeŝeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Za części składowe nieruchomości uwaŝa się takŝe prawa związane z jej własnością. Nieruchomość rolna (grunty rolne) jest to nieruchomość, która jest lub moŝe być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Gospodarstwo rolne są to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeŝeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Czynności prawne są to działania, które zmierzają do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złoŝenie odpowiedniego oświadczenia woli. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyraŝone, lecz równieŝ te, które wynikają z ustawy, z zasad współŝycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest niewaŝna, chyba, Ŝe właściwy przepis przewiduje inny skutek. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mogą podejmować czynności prawne. NaleŜy pamiętać, Ŝe według przepisów Kodeksu cywilnego osoby fizyczne mogą mieć: a) zdolność prawną, b) pełną zdolność do czynności prawnych, c) ograniczoną zdolność do czynności prawnych, d) brak zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawna to zdolność występowania jako podmiot w stosunkach cywilnoprawnych. KaŜdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną. Pełna zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nabywa się ją z chwilą uzyskania pełnoletności (z chwilą ukończenia 18 lat). Małoletni, przez zawarcie małŝeństwa uzyskuje pełnoletność i tym samym pełną zdolność do czynności prawnych, której nie traci w razie uniewaŝnienia małŝeństwa. Ograniczona zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoba pełnoletnia moŝe być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii i potrzebna jest pomoc do prowadzenia spraw. Dla takich osób sąd ustanawia kuratora. Brak zdolności do czynności prawnych mają osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Prawo rzeczowe ujęte jest w księdze II a przepisy tego prawa regulują prawne formy korzystania z rzeczy (prawa rzeczowe i ograniczone prawa rzeczowe) (rys. 3). Prawa rzeczowe to prawo własności i prawo uŝytkowania wieczystego. Według Kodeksu cywilnego ograniczone prawa rzeczowe w odniesieniu do nieruchomości, to uŝytkowanie i słuŝebność. Inne przepisy prawa dołączają tu jeszcze własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu uŝytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i hipotekę. Własność Jest to najszersze prawo do rzeczy (nieruchomości), które moŝe być zbywalne, przenoszalne i dziedziczne. Jest to prawo do rozporządzania rzeczą i korzystania z niej zgodnie z przepisami prawa i zasadami współŝycia społecznego. Właściciel moŝe korzystać z rzeczy, pobierać poŝytki i inne dochody. Właściciel w związku z prawem własności ma takŝe szereg obowiązków wynikających z ustawy. 10

12 Rys. 3. Prawne formy korzystania z rzeczy (nieruchomości) wg Kodeksu cywilnego UŜytkowanie wieczyste UŜytkowanie wieczyste naleŝy do silnych praw rzeczowych. Jest ono zbywalne, przenoszalne i dziedziczne. Podmiotami tego prawa mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Przedmiotem uŝytkowania wieczystego mogą być grunty naleŝące do Skarbu Państwa a takŝe grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego. Mogą to być grunty połoŝone w granicach administracyjnych miast lub osiedli oraz grunty połoŝone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego. Oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat, ale w wyjątkowych przypadkach moŝe być krótszy, co najmniej jednak 40 lat. UŜytkownik wieczysty ma prawo Ŝądać przedłuŝenia umowy a odmowa przedłuŝenia tego prawa jest dopuszczalna tylko ze względu na waŝny interes społeczny. Umowa o oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste oraz umowa o przedłuŝenie tego prawa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Budynki i urządzenia wzniesione przez wieczystego uŝytkownika na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie naleŝącym do jednostek samorządy terytorialnego stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i urządzeń, które wieczysty uŝytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste. UŜytkownik wieczysty uiszcza opłaty roczne przez czas trwania prawa uŝytkowania wieczystego gruntu opłaty roczne, chyba, Ŝe przepisy szczególne stanowią inaczej. UŜytkowanie UŜytkowanie polega na prawie uŝywania cudzej rzeczy (np. nieruchomości) i pobierania z niej poŝytków. Zakres prawa uŝytkowania moŝna ograniczyć do części rzeczy (np. części nieruchomości). UŜytkowanie jest prawem niezbywalnym i nie podlega dziedziczeniu. Wskutek niewykonywania przez 10 lat prawo uŝytkowania wygasa. Właściciel nie ma obowiązku świadczenia nakładów na rzecz obciąŝoną uŝytkowaniem a uŝytkownik obowiązany jest dokonywać naprawy i ponosić inne nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Po wygaśnięciu uŝytkowania uŝytkownik jest zobowiązany zwrócić rzecz we właściwym stanie. 11

13 SłuŜebność SłuŜebność gruntowa jest to obciąŝenie nieruchomości na rzecz kaŝdoczesnego właściciela innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) pewnym prawem. Przykładami słuŝebności jest słuŝebność przejazdu, przejścia, wejścia na grunt w określonych celach. SłuŜebność powinna być tak wykonywana, Ŝeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciąŝonej. Właściciel nieruchomości obciąŝonej moŝe Ŝądać zniesienia słuŝebności gruntowej za wynagrodzeniem a jeŝeli utraciła ona dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie bez wynagrodzenia. SłuŜebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania po upływie 10 lat. Hipoteka Hipoteka jest to obciąŝenie nieruchomości prawem na mocy, którego wierzyciel moŝe dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Prawo to pozostaje bez względu na zmianę właściciela nieruchomości. Księga trzecia Kodeksu cywilnego normuje stosunki prawne zobowiązaniowe. Zobowiązanie naleŝy rozumieć jako stosunek prawny, w którym jedna ze stron moŝe domagać się od drugiej strony określonego zachowania. Najczęstszymi źródłami zobowiązań są wszelkiego rodzaju umowy (o dzieło, zlecenie, sprzedaŝy, zamiany) oraz akty administracyjne (decyzje). Umowy sprzedaŝy, zamiany, decyzje administracyjne, często związane są z gospodarką nieruchomościami. Poza tym do praw zobowiązaniowych, mających zastosowanie w gospodarce nieruchomościami, naleŝą: najem, dzierŝawa, uŝyczenie i doŝywocie. Najem jest zobowiązaniem w ramach, którego wynajmujący oddaje rzecz (nieruchomość lub jej część) najemcy do uŝywania na czas określony lub nieokreślony, w zamian za ustanowiony czynsz. Umowa najmu na czas dłuŝszy niŝ rok powinna być zawarta na piśmie, bo w przeciwnym razie staje się umową na czas nieokreślony. DzierŜawa jest zobowiązaniem w ramach, którego wydzierŝawiający zobowiązuje się oddać rzecz (nieruchomość lub jej część) do uŝywania i pobierania poŝytków, przez czas określony lub nieokreślony, a dzierŝawca zobowiązuje się płacić wydzierŝawiającemu czynsz. DzierŜawa zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. DzierŜawa na czas dłuŝszy niŝ 30 lat staje się dzierŝawą na czas nieoznaczony. DzierŜawa jest ustanawiana w drodze umowy. UŜyczenie jest zobowiązaniem w ramach, którego uŝyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas określony lub nie, na bezpłatne uŝywanie oddanej mu w tym celu rzeczy (nieruchomości lub jej części). DoŜywocie jest zobowiązaniem w ramach, którego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywającemu doŝywotnie utrzymanie lub inne świadczenie. Księga czwarta Kodeksu cywilnego odnosi się do prawa spadkowego i reguluje przejście praw i obowiązków zmarłego na inne podmioty prawa. System prawa administracyjnego System prawa administracyjnego, czyli zespół norm regulujących strukturę, kompetencje, sposób działania organów administracji publicznej, zawierają przepisy prawa powszechnego. Podstawowe uregulowania w tym zakresie to: ustawa z dn. 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dn. 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym, ustawa z dn. 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym, ustawa z dn. 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa. 12

14 Administracja (łac. administrare - być pomocnym) jest to jedna z podstawowych form działalności państwa sprowadzająca się do organizowania bezpośredniej realizacji zadań państwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Administracja publiczna działalność obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym inaczej zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez róŝne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. Podział administracji publicznej: administracja państwowa, administracja rządowa, administracja samorządowa. Administracja państwowa jest często utoŝsamiana z administracją rządową i odwrotnie. Celowe i logiczne wydaje się wyodrębnienie administracji państwowej, w której skład nie wchodzi administracja rządowa. Obecnie do organów administracji państwowej moŝna zaliczyć m.in.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, NajwyŜsza Izba Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Sądownictwa, Narodowy Bank Polski, centralne organy administracji podległe Sejmowi. Administrację rządową, ze względu na zakres jej działania, moŝna podzielić, na administrację rządową centralną (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej) oraz na administrację rządową terenową (wojewoda i podległe mu słuŝby). Administrację samorządową ukształtowano w Polsce na 3 szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organy kaŝdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne na obszarze właściwości miejscowej. Do organów samorządu terytorialnego na kaŝdym szczeblu naleŝą: organy stanowiące i kontrolne (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa), organy wykonawcze (zarząd gminy, zarząd powiatu, zarząd województwa). Organy administracji publicznej na róŝnych szczeblach mają między innymi za zadanie przeprowadzanie postępowań administracyjnych. Postępowanie administracyjne jest to procedura postępowania uregulowana przepisami prawa, związana z wydaniem przez organ postanowienia lub decyzji. Postanowienia są to takie akty prawne, które nie rozstrzygają o istocie sprawy i dotyczą tylko poszczególnych kwestii wynikłych w toku postępowania. Ich treścią są przede wszystkim zagadnienia proceduralne (wszczęcie, zawieszenie postępowania) a wyjątkowo dotyczą samej sprawy. Postanowienie, wobec którego strona moŝe napisać zaŝalenie lub skargę do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie. ZaŜalenie moŝna wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia i tylko w sprawach ściśle określonych w Kodeksie cywilnym, np. o odmowie udostępnienia akt, w sprawie zawieszenia postępowania. ZaŜalenie nie ma takiej mocy jak odwołanie, moŝe jednak wstrzymać wydanie decyzji. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji (przykład decyzji (rys. 4), która rozstrzyga sprawę, co do jej istoty, w całości lub w części, albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji (decyzja o umorzeniu postępowania). Decyzje w uzasadnionych przypadkach mogą mieć nadany rygor natychmiastowej wykonalności (przykład - rys. 6). Decyzję doręcza się stronom na piśmie. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strony mogą wnieść odwołanie. W zaleŝności od instancji organu 13

15 administracyjnego, odwołania muszą być kierowane do właściwego organu odwoławczego. W treści decyzji znajduje się pouczenie, czy słuŝy od niej odwołanie, w jakim trybie i gdzie je kierować. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu z wyłączeniem przypadku, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarŝoną decyzję, albo uchyla zaskarŝoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy, bądź uchylając tę decyzję umarza postępowanie pierwszej instancji, albo umarza postępowanie odwoławcze. W praktyce geodezyjnej i kartograficznej, w gospodarce nieruchomościami szereg działań wymaga przeprowadzenia postępowań administracyjnych. Postanowienia wydawane są przy ustaleniach proceduralnych takich jak wszczęcie wszelkich postępowań administracyjnych, zawieszenie postępowań (rys. 4) a wyjątkowo dotyczą samej istoty sprawy, np. zatwierdzenie ugody, zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki. Decyzje wymagane są przy takich pracach geodezyjnych jak: podział nieruchomości (decyzja zatwierdzająca podział) (rys. 5), rozgraniczenie nieruchomości (decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości) oraz przy: wyłączeniach gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, wywłaszczeniach, przekazaniu gruntu w uŝytkowanie wieczyste. W kaŝdej fazie postępowania administracyjnego, aŝ do momentu wydania decyzji, strony mogą zawrzeć przed organem administracji publicznej ugodę. Przyczynia się to do uproszczenia i przyśpieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa. Z inicjatywą zawarcia ugody moŝe wystąpić organ administracji lub strony. Ugoda musi być sporządzona w formie pisemnej. Organ zatwierdza ugodę lub odmawia jej zatwierdzenia w formie postanowienia, na które przysługuje stronom zaŝalenie. Ugoda obowiązuje od dnia, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu staje się ostateczne. Zatwierdzona ugoda wywołuje takie same skutki jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego. Przykładem ugody moŝe być ugoda zawarta w postępowaniu rozgraniczeniowym. 14

16 ..., dnia...r. POSTANOWIENIE Nr... Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z Nr 261, poz ze zm.) oraz art. 101, art. 123, art. 124 i art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz ze zm.), z urzędu Wójt Gminy... Zawiesza postępowanie o zatwierdzenie podziału nieruchomości - działki połoŝonej w... nr..., obręb..., o powierzchni..., dla której Sąd Rejonowy w... prowadzi księgę wieczystą KW..., do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłuŝej niŝ na okres 12 miesięcy. Uzasadnienie Pan... wniósł o zatwierdzenie podziału nieruchomości - działki połoŝonej w... nr..., obręb..., o powierzchni..., dla której Sąd Rejonowy w... prowadzi księgę wieczystą KW..., stanowiącej jego własność. Dla obszaru tego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina... ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w dniu..., tj. przed złoŝeniem wniosku o podział nieruchomości. Wobec tego na mocy art. 94 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami postępowanie w sprawie podziału naleŝało obligatoryjnie zawiesić do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłuŝej niŝ na okres 12 miesięcy. Pouczenie: Na podstawie art i art. 141 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszego postanowienia słuŝy stronom zaŝalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w..., za pośrednictwem Wójta Gminy..., w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Rys. 4. Postanowienie o zawieszeniu postępowania o podział nieruchomości 15

17 .., dnia..r. DECYZJA Nr.. Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) oraz art i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), na wniosek Pana.., Wójt Gminy.. 1. Zatwierdza podział nieruchomości - działki połoŝonej w.. nr.., obrębu.., o powierzchni.., dla której Sąd Rejonowy w.. prowadzi księgę wieczystą KW.. na działki: nr.., o powierzchni.., nr.., o powierzchni.., nr.. o powierzchni.. i nr.., o powierzchni.., zgodnie z mapą z projektem podziału, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 2. Stwierdza, Ŝe powstała w wyniku podziału działka nr.., o powierzchni.. została wydzielona pod publiczną drogę gminną i z mocy prawa przechodzi na własność Gminy.. z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna. UZASADNIENIE Pan.. - właściciel nieruchomości - działki połoŝonej w.. nr.., obrębu.., o powierzchni.., dla której Sąd Rejonowy w.. prowadzi księgę wieczystą KW.., wniósł o zatwierdzenie podziału jej na 4 działki: nr.., o powierzchni.., nr.., o powierzchni.., nr.. o powierzchni.. i nr.., o powierzchni.. Do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty, w tym mapę z projektem podziału. Projektowany podział zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na tym terenie (uchwała Rady Gminy.. nr.. z dnia.., Dz. Urz. Woj...nr.., poz...). Wydzielona część nieruchomości - działka nr.., o powierzchni.. przeznaczona jest w planie miejscowym pod publiczną drogę gminną. Wobec powyŝszych okoliczności na mocy art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.) naleŝało zatwierdzić podział nieruchomości, zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. W związku z tym naleŝało stwierdzić, Ŝe działka nr.., o powierzchni.., wydzielona pod drogę przeszła z mocy prawa na własność Gminy.. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Pieczęć urzędowa Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji z podaniem stanowiska słuŝbowego Pouczenie Na podstawie art i 2, art i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji słuŝy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.., za pośrednictwem Wójta Gminy.., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rys. 5. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 16

18 .., dnia.. r. DECYZJA Nr.. Na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), na wniosek Zarządu Dróg w.. Starosta.. 1. Zezwala Zarządowi Dróg w.. na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej połoŝonej w.. przy ulicy.., działka nr.., obręb.. o powierzchni.. ha, dla której Sąd Rejonowy w.. prowadzi księgę wieczystą KW.., stanowiącej własność Pani.., na okres nie dłuŝszy niŝ 1 miesiąc w celu przeprowadzenia prac drenaŝowych i remontowych na drodze powiatowej nr.. w.. 2. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE W dniu.., na skutek obfitych opadów atmosferycznych, na odcinku drogi powiatowej nr.. w.., przyległym do nieruchomości gruntowej połoŝonej w.. przy ulicy.., działka nr.., obręb.. o powierzchni.. ha, dla której Sąd Rejonowy w.. prowadzi księgę wieczystą KW.., stanowiącej własność Pani.., nastąpiło podtopienie i zapadnięcie się części jezdni. Zarząd Dróg w.. jako zarządca dróg powiatowych wystąpił o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie przedmiotowej nieruchomości na okres nie dłuŝszy niŝ 1 miesiąc. W celu usunięcia awarii, w szczególności przeprowadzenia prac drenaŝowych i odwodnienia podtopionego odcinka drogi oraz wyremontowania nawierzchni niezbędne jest zajęcie sąsiadującej z drogą ww. opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Pani.. Prace powinny być przeprowadzone natychmiast w celu zapobieŝenia dalszemu podtapianiu i zapadaniu się jezdni i związanymi z tym znacznymi stratami majątkowymi oraz zagroŝeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wobec powyŝszych okoliczności wniosek Zarządu Dróg w.. jest uzasadniony w świetle art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami i naleŝało orzec jak w sentencji. Po upływie okresu zajęcia nieruchomość zostanie doprowadzona do stanu poprzedniego lub zostanie wypłacone odpowiednie odszkodowanie. JeŜeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, moŝe Ŝądać, aby starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości w drodze umowy. Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Pieczęć urzędowa Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji z podaniem stanowiska słuŝbowego Pouczenie Na podstawie art i 2, art i 2 k.p.a. w zw. z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami, od niniejszej decyzji słuŝy stronom odwołanie do Wojewody.. w.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty.., w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Rys. 6. Decyzja na czasowe zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności 17

19 Księgi wieczyste i hipoteka Księgi wieczyste dla nieruchomości zakłada się i prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z dn. 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece oraz w oparciu o rozporządzenia, czyli przepisy wykonawcze do tej ustawy. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Są one podstawą do bezpiecznego obrotu nieruchomościami i stanowią zabezpieczenie kredytu hipotecznego (wierzytelności). Księga wieczysta jest to urzędowy rejestr, mający na celu ustalenie praw rzeczowych i ograniczonych praw rzeczowych określonych na nieruchomości a takŝe niektórych innych praw i ograniczeń. Przedmiotem wpisu w księdze wieczystej jest zasadniczo nieruchomość gruntowa. W jej skład moŝe wchodzić wiele działek ewidencyjnych, nawet ze sobą niegraniczących. Właściciel kilku nieruchomości (niezaleŝnie od faktu czy graniczą one ze sobą czy nie) stanowiących całość gospodarczą, moŝe ubiegać się o połączenie ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość. Jest to wykonalne, gdy nieruchomości, które mają być połączone, nie są obciąŝone ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz więcej niŝ jednego podmiotu. Księga wieczysta dla nieruchomości zawiera 4 działy. 1) Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, np. wpis drogi koniecznej, dla nieruchomości władnącej (tabele 1,2,3). Tabela 1. Wzór pierwszej strony działu pierwszego I-O księgi wieczystej Tabela 2. Wzór drugiej strony działu pierwszego I-O księgi wieczystej 18

20 Tabela 3. Wzór pierwszej i drugiej strony działu pierwszego I-Sp księgi wieczystej 2) Dział drugi obejmuje wpisy dotyczące własności oraz uŝytkowania wieczystego a wpisywane są tu wszystkie podmioty tych praw, czyli właściciele i uŝytkownicy wieczyści (tabela 4). Tabela 4. Wzór pierwszej strony działu drugiego księgi wieczystej 3) Dział trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące (tabela 5, 6): ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek (np. uŝytkowania), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub uŝytkowaniem wieczystym (wpis spełnienia drogi koniecznej dla nieruchomości obciąŝonej), innych praw i roszczeń (np. dzierŝawy, roszczenia prawa pierwokupu nieruchomości). Tabela 5. Wzór pierwszej strony działu trzeciego księgi wieczystej 19

21 Tabela 6. Wzór drugiej strony działu trzeciego księgi wieczystej 4) Dział czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek, to znaczy wielkości wierzytelności zabezpieczonej na nieruchomości (tabela 7). Tabela 7. Wzór pierwszej strony działu czwartego księgi wieczystej Tabela 8. Wzór drugiej strony działu czwartego księgi wieczystej Prowadzenie ksiąg wieczystych naleŝy do właściwych sądów rejonowych. Dla kaŝdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, ale są przypadki, Ŝe przepisy szczególne stanowią inaczej. Wyjątkiem jest przykładowo sytuacja prowadzenia wspólnej księgi dla gruntu oddanego w uŝytkowanie wieczyste i dla znajdującego się na takim gruncie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość będącą własnością wieczystego uŝytkownika gruntu. Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego wykonuje następujące podstawowe procedury związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych: załoŝenie księgi wieczystej, gdy powstaje nieruchomość, 20

22 zamknięcie księgi wieczystej, gdy nieruchomość przestaje istnieć, odłączenie, gdy część nieruchomości przechodzi do innej księgi wieczystej, przyłączenie, gdy część innej nieruchomości przechodzi do nieruchomości zapisanej w istniejącej księdze wieczystej. ZałoŜenie księgi wieczystej ma miejsce, gdy powstaje nieruchomość. Za przykład moŝe posłuŝyć sytuacja, gdy nieruchomość gruntowa zostaje podzielona, a jej część zostanie nabyta przez nowego właściciela. Wówczas nowy właściciel ma obowiązek złoŝyć wniosek do sądu rejonowego o załoŝenie księgi wieczystej. Księgi wieczyste są jawne i kaŝdy moŝe je przeglądać. Natomiast akta księgi wymagają specjalnej ochrony, poniewaŝ na ich podstawie dokonywane były wpisy do księgi. MoŜe je przeglądać osoba mająca interes prawny lub notariusz w obecności upowaŝnionego do tego pracownika sądu. Geodeta, w związku z wykonywanymi pracami takimi jak podziały, rozgraniczenia, scalenia, wywłaszczenia sprawdza stan prawny nieruchomości i przeprowadza badania ksiąg wieczystych. Badanie to polega na wypisaniu danych z księgi wieczystej i potwierdzeniu ich własnoręcznym podpisem. Przykładowy druk badania ksiąg wieczystych przedstawia tabela 10. Z danych księgi wieczystej moŝna uzyskać odpis po uprzednim złoŝeniu odpowiedniego formularza wniosku. Odpisy wydaje się na Ŝądanie osób zainteresowanych, na Ŝądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego a w uzasadnionych przypadkach - na Ŝądanie osoby, której dotyczył wykreślony wpis. Odpisy dokumentów, znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, wydaje się na Ŝądanie osób zainteresowanych, sądu, prokuratora, organu administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Jest to zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko: 1) prawom obciąŝającym nieruchomość z mocy ustawy, niezaleŝnie od wpisu, 2) prawu doŝywocia, 3) słuŝebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej, 4) słuŝebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. Tabela 9. Formularz badania ksiąg wieczystych Dział III Rodzaj ograniczeń praw rzeczowych... Podstawa wpisu 10 Uwagi 11 21

23 Dział II 1. Wierzyciel 2. Wieczysty uŝytkownik... Imię, nazwisko, imiona rodziców lub nazwa osoby prawnej, adres Podstawa ustalenia danych wym. w kol Informacje o mapach 7 Rodzaj nieruchomości 6 PołoŜenienieruchomości i inne informacje o sposobie wykorzystania 5 Pole powierzchni 4 Numer działki L P 1 3 Dział I Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów... Nazwa nieruchomości 2 Hipoteka jest to obciąŝenie nieruchomości prawem na mocy, którego wierzyciel moŝe dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Prawo to pozostaje bez względu na zmianę właściciela nieruchomości. Hipoteka zabezpiecza tylko wierzytelności pienięŝne i moŝe być wyraŝona w oznaczonej sumie pienięŝnej. Przedmiotem hipoteki moŝe być takŝe uŝytkowanie wieczyste (łącznie z budynkami i urządzeniami na uŝytkowanym terenie stanowiące własność wieczystego uŝytkownika) oraz inne ograniczone prawa rzeczowe związane z własnością lokali. Hipoteka obejmuje nieruchomość wraz z przynaleŝnościami i utrzymuje się na niej jako na całości aŝ do całkowitego wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpiecza. Części składowe nieruchomości są objęte hipoteką równieŝ po ich odłączeniu, dopóki pozostają na nieruchomości chyba, Ŝe zostały zbyte, co potwierdza pisemna umowa z datą zbycia i jest to zgodne z prawidłową gospodarka. Do chwili zajęcia nieruchomości wierzyciel hipoteczny nie 22

24 moŝe sprzeciwić się usunięciu jej części składowych lub przynaleŝności, jeŝeli właściciel nie narusza przy tym zasad prawidłowej gospodarki. Wygaśnięcie hipoteki ma miejsce w przypadku: wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, nie przywrócenia w ciągu 10 lat wpisu bezpodstawnie wykreślonej hipoteki, zrzeczenia się hipoteki, przejścia na wierzyciela nieruchomości obciąŝonej, złoŝenia do depozytu zabezpieczonej kwoty wraz z zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem, wygaśnięcia uŝytkowania wieczystego Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest Konstytucja? 2. Na jakiej podstawowej zasadzie opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej? 3. Jakie są źródła powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej? 4. Jakie sprawy reguluje Kodeks cywilny i jakie są części składowe Kodeksu cywilnego? 5. Jakie podmioty zdefiniowano w prawie cywilnym? 6. Co to jest nieruchomość? 7. Co to są czynności prawne i co oznacza zdolność do czynności prawnych? 8. Czym róŝni się własność i uŝytkowanie wieczyste? 9. Jakie prawa zobowiązaniowe dotyczą nieruchomości? 10. Co to jest administracja publiczna? 11. Co to jest administracja samorządowa? 12. Jaki organ przeprowadza postępowania administracyjne? 13. Kiedy organy administracji publicznej wydają decyzję a kiedy postanowienie? 14. Jakie znasz postępowania administracyjne w geodezji, kończące się wydaniem decyzji? 15. Kiedy strony postępowania mogą zawrzeć przed organem administracji publicznej ugodę? 16. W jakim celu zakłada się i prowadzi Księgi wieczyste? 17. Jakie informacje zawierają poszczególne działy Księgi wieczystej? 18. Co oznacza sformułowanie, Ŝe księgi wieczyste objęte są rękojmią wiary publicznej? 19. Czy księgi wieczyste są jawne i jaka instytucja zajmuje się ich przechowywaniem? 20. W jakich przypadkach następuje wygaśnięcie hipoteki? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Napisz decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości działki nr 101 na działki 101/1 i 101/2. Nieruchomość połoŝona jest we wsi Zimna Woda, gmina Krzywda, woj. Siedleckie i stanowi własność Wiktorii Wesołowskiej i Jana Wesołowskiego (wspólnota małŝeńska). Nieruchomość ma załoŝoną Księgę wieczystą nr KW 1376/88, która znajduje się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uwaŝnie polecenie ćwiczenia i wypisać następujące informacje: 23

25 właściciel, adres obiektu, rodzaj postępowania, dokumenty dodatkowe, 2) zastanowić się i zdecydować jaki organ wydaje w tym wypadku decyzję, 3) przypomnieć na podstawie materiału nauczania sobie sposób pisania decyzji (data, nr, podstawa prawna, wnioskodawca, treść decyzji, uzasadnienie, pouczenie), 4) napisać treść decyzji (ręcznie na komputerze). WyposaŜenie stanowiska pracy: długopis, ołówek, gumka, papier formatu A4, ewentualnie komputer z edytorem tekstu. Ćwiczenie 2 Wypełnij druk badania księgi wieczystej dla następującej sytuacji: Księga wieczysta nr 13246/87, Współwłasność: (Akt notarialny Rep.345/90 z dn r.) Aniela Grzybek 1 / 2, Katarzyna Kot 1 / 4, Ewelina Łysek 1 / 4. Działki: 34/1 o pow ha (uŝytek - R) wieś Suchowola, 308 o pow ha (uŝytek Ls) wieś Suchowola. Na działce 34/1 jest słuŝebność drogi koniecznej na rzecz nieruchomości sąsiadującej dz.35 pozbawionej dojazdu (Dec. nr 132/89 wyd. przez Wójta Gminy Sucha w dn r). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uwaŝnie polecenie ćwiczenia i wypisać następujące informacje: właściciele, tytuł własności, opis nieruchomości, rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego, adres obiektu, rodzaj postępowania, dokumenty dodatkowe, 2) przygotować druk formularza badania księgi wieczystej, 3) przeczytać uwaŝnie nagłówki kolumn w formularzu badania księgi wieczystej i porównać z danymi zadania, 4) wypełnić formularz starannym i czytelnym pismem według nagłówków kolumn. WyposaŜenie stanowiska pracy: formularz badania księgi wieczystej, długopis, ołówek, gumka. 24

26 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić ustrój Rzeczypospolitej Polskiej? 2) wymienić źródła powszechnie obowiązującego prawa? 3) wyjaśnić pojęcie: właściciel nieruchomości? 4) wyjaśnić róŝnicę między uŝytkowaniem wieczystym a uŝytkowaniem? 5) wyjaśnić co to jest postępowanie administracyjne? 6) napisać decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości? 7) napisać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości? 8) wymienić procedury związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych? 9) określić, jakie informacje zawiera księga wieczysta? 10) wypełnić formularz badania księgi wieczystej? 25

27 4.2. SłuŜba Geodezyjna i Kartograficzna Materiał nauczania SłuŜba Geodezyjna i Kartograficzna powołana została w ramach struktur państwowych na wszystkich szczeblach administracyjnych. Podstawowym aktem prawnym, regulującym organizację, działanie i zadania SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest ustawa z 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne, nowelizowana w latach następnych. Sprawami geodezji i kartografii na poszczególnych szczeblach administracji zajmują się: na szczeblu centralnym Główny Geodeta Kraju jako Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) a nadzór nad pracami Głównego Geodety Kraju sprawuje minister zajmujący się administracją publiczną, na szczeblu wojewódzkim wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w imieniu wojewody oraz geodeta województwa, działający w imieniu marszałka województwa, na szczeblu powiatowym geodeta powiatowy działający w imieniu starosty, na szczeblu gminnym geodeta gminny działający w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzący sprawy naleŝące do zakresu zadań i kompetencji starosty powierzone gminie w drodze porozumienia. Organ centralny Główny Geodeta Kraju (prezes GUGIK) Organy wojewódzkie Wojewódzki Inspektor Nadzoru GiK (w imieniu wojewody) Geodeta Województwa (w imieniu marszałka województwa) Organy powiatowe Geodeta Powiatowy (w imieniu starosty) Organy gminne Geodeta Gminny (w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) Rys. 7. Schemat organizacji SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej 26

28 Do zadań SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej naleŝy w szczególności: 1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, 2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym: a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster), b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych, c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych, d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski, e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, 3) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja, 4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, 5) opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie, 6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, 7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej, 8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi, 9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów, 10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie, 11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, 12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdroŝenie katastru. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, 2) pełni funkcję organu wyŝszego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a takŝe nadzoruje i kontroluje ich działania, 3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne, 5) opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru oraz współdziała w jego tworzeniu, 6) prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczególnych województw, 7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej, 8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów, 9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjnotechnicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych 27

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Prawo to uporządkowany zbiór norm postępowania wydanych lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczonych przymusem państwowym. Ustawa jest aktem prawa powszechnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... XV XXI Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości... 3 1.1. Definicje w Kodeksie cywilnym... 3

Bardziej szczegółowo

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ryszard Hycner KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Część II Podstawy Gospodarki Nieruchomościami Cel wykładów: Przedstawienie podstawowych zasad w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Wnoszę o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności gruntu URZĄD MIASTA I GMINY W BOGATYNI adres: ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia telefon: 0 75 77 31 947, faks: 0 75 77 31 052, e-mail: umig@bogatynia.pl PN-EN ISO 9001:2001 WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I HANDLU

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Wszystko o księgach wieczystych

Wszystko o księgach wieczystych Wszystko o księgach wieczystych, czyli co kredytobiorca powinien wiedzieć na ten temat. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty ewidencji, czyli: działki, budynki i lokale oraz podmioty,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się:

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: a. na żądanie strony, b. na żądanie Sądu, c. na wniosek osoby nie będącej stroną, d. z innych uzasadnionych przyczyn. 2. Właściwość miejscową organu administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALANIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU: - BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, - PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. 1. Na czym polegają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali, oraz zmiany tytułów praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim w Krakowie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 0152/ 126 / 09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Informacje ogólne Klauzula wykonalności pozwala na przeprowadzenie egzekucji na mocy uzyskanego wyroku czy ugody. Innymi słowy, jest to instrument, który pozwala

Bardziej szczegółowo

Pojęcie nieruchomości w świetle przepisów prawa

Pojęcie nieruchomości w świetle przepisów prawa Pojęcie nieruchomości w świetle przepisów prawa Pojecie nieruchomości w Polsce regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny 1, o gospodarce nieruchomościami 2 oraz o własności lokali 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816) Druk nr 2867 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SŁUŻEBNOŚCI, EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 77/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe

Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe CZ.1 Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe Źródła prawa powszechnie obowiązującego, stanowione przez terenowe organy administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art.

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 1 Zmiany: 11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 Dz.U.2009.72.620 art. 1 2020-12-31 Dz.U.2003.80.721 art. 45 ust. 2 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity) Dz.U.2012.83 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 376/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych przygotowało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

SKARGA. na akt organu administracji publicznej - połączenie działek : pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr 2980/2 położonych w Czernicy

SKARGA. na akt organu administracji publicznej - połączenie działek : pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr 2980/2 położonych w Czernicy Wrocław dnia 27.05.2010 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79 50-126 Wrocław za pośrednictwem: Starosty Powiatu we Wrocławiu ul. Kościuszki 129 50-439 Wrocław Skarżący: Janina

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-76-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Przepisy regulujące nabywanie nieruchomości pod drogi: Ustawa o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 11 stycznia 2016 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 445-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia o reprywatyzacji nieruchomości warszawskich oraz o rekompensatach i odszkodowaniach za niektóre nieruchomości warszawskie przejęte przez państwo Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo