REGULAMIN ORGANIZACYJNY OFICYNY WYDAWNICZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY OFICYNY WYDAWNICZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 2/2012 r. Rektora WSETiNS w Kielcach z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OFICYNY WYDAWNICZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Podstawy działalności 1 1. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach działa na podstawie 5 Statutu WSETiNS w Kielcach i jest jednostką Samodzielnego Zakładu WSETiNS w Kielcach, powołanego zarządzeniem nr 2/2012 Kanclerza WSETiNS z dnia r. 2. Podstawowym zadaniem Oficyny Wydawniczej jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów konferencyjnych oraz opracowań służących potrzebom Uczelni. 3. W szczególności Wydawnictwo zobowiązane jest do publikacji: 1) monografii, 2) tematycznych Zeszytów Naukowych WSETiNS, 3) materiałów z konferencji naukowych, wykładów otwartych itp. 4) podręczników akademickich, skryptów, zbiorów ćwiczeń itp. 5) sprawozdań z badań naukowych, 6) innych prac dydaktyczno-naukowych, 7) książek popularnonaukowych 8) prac zleconych przez podmioty zewnętrzne. 4. Podstawą pracy Oficyny Wydawniczej jest plan wydawniczy. 5. Nadzór nad Oficyna Wydawniczą w imieniu Rektora sprawuje Kanclerz WSETiNS w Kielcach. 6. Kanclerz WSETiNS w Kielcach.powołuje i odwołuje Radę Programową oraz Redaktorów Naukowych poszczególnych wydawnictw lub serii wydawniczych. 7. Regulamin organizacyjny Wydawnictwa zatwierdza Rektor. 8. Kanclerz WSETiNS w Kielcach.zatwierdza Rady Naukowe poszczególnych serii wydawniczych. 1

2 Rada Programowa 2 1. Przy Oficynie Wydawniczej działa Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy. 2. W skład Rady Programowej Oficyny Wydawniczej wchodzą: 1) Rektor WSETiNS w Kielcach 2) Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich WSETiNS w Kielcach, 3) Prorektor ds. Ogólnych WSETiNS w Kielcach, 4) Kanclerz WSETiNS w Kielcach 5) Dziekani WSETiNS w Kielcach, 6) Kierownik Biblioteki WSETiNS w Kielcach, 7) Kierownik Oficyny Wydawniczej, 8) Kwestor WSETiNS w Kielcach. 9) Zaproszone do współpracy osoby z głosem doradczym, 3. Kanclerz WSETiNS w Kielcach. może odwołać członka Rady w dowolnym czasie trwania kadencji. 4. Zadania Rady: 1) opiniowanie planów wydawniczych, 2) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, 3) opiniowanie wniosków wydawniczych, 4) ocena realizacji planu wydawniczego i finansowego Oficyny Wydawniczej, 5) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Oficyny Wydawniczej. 5. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w roku akademickim. 6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu. 7. Rada powoływana jest na czas kadencji organów Uczelni. Redaktor Naukowy 3 1. Redaktor Naukowy wnioskuje do Kanclerza WSETiNS w Kielcach o powołanie recenzentów oraz Rady Naukowej dla publikacji, nad którymi sprawuje pieczę merytoryczną. 2. Zadaniem Redaktora Naukowego jest: 1) przygotowanie zaleceń dla autorów, 2) stwierdzenie zgodności wykorzystania uwag recenzenta i redakcji w przygotowanej do druku pracy, 3) sprawdzenie poprawności tekstu pod względem merytorycznym i formalnym, 4) wprowadzenie ewentualnych poprawek, zmian i uzupełnień po uzgodnieniu z autorem, 5) zawiadomienie Wydawnictwa w formie pisemnej o zakwalifikowaniu pracy do druku. 2

3 Kierownik Oficyny Wydawniczej 4 1. Funkcję Kierownika Oficyny Wydawniczej sprawuje Kierownik Samodzielnego Zakładu WSETiNS w Kielcach 2. Do zadań Kierownika Oficyny Wydawniczej należy: 1) nadzór nad technicznym przygotowanie materiałów do druku, 2) zlecanie korekty językowej i stylistycznej, 3) zatwierdzanie projektu okładki, 4) przydzielanie numeru ISBN oraz ISSN, 5) analiza cen usług wydawniczych, 6) zlecanie podmiotom zewnętrznym materiałów do druku, 7) opracowanie cennika usług wydawniczych i przedstawienie propozycji do zatwierdzenia Kanclerzowi WSETiNS w Kielcach.. 8) korespondencja i przyjmowanie materiałów skierowanych do Wydawnictwa, 9) weryfikacja pod względem formalnym nadesłanych prac, 10) sporządzanie umów z recenzentami, 11) przekazywanie prac do recenzji, 12) przygotowywanie projektu planu wydawniczego, 13) sporządzanie projektu planów rzeczowo-finansowych. 3. Na wniosek Kierownika Oficyny Wydawniczej Kanclerz WSETiNS w Kielcach może powołać zastępcę kierownika i sekretarza Oficyny Wydawniczej. Zasady finansowania i rozliczania publikacji 6 1. Działalność Oficyny Wydawniczej finansowana jest: 1) ze środków finansowych na wydawanie skryptów, przewodników i innych pomocy dydaktycznych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni, 2) ze środków finansowych jednostek organizacyjnych zlecających usługi wydawnicze, 3) z dotacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 4) ze środków finansowych z innych źródeł instytucji i przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych, 5) z przychodów za świadczone usługi wydawnicze zlecane przez jednostki spoza Uczelni, 6) z przychodów ze sprzedaży publikacji, 7) z przychodów z reklam. 2. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Uczelni. 3. Ewidencję przychodów i kosztów Oficyny Wydawniczej prowadzi Dział Kwestury. 3

4 Plan wydawniczy 7 1. Oficyna Wydawnicza działa w oparciu o plan wydawniczy, którego podstawą są wnioski składane przez jednostki lub pracowników Uczelni. 2. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Plan wydawniczy zatwierdza Rektor na wniosek Oficyny Wydawniczej w oparciu o opinię Rady Programowej. Umowy wydawnicze 8 1. Kanclerz WSETiNS w Kielcach zawiera umowy wydawnicze. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju zawiera umowy z recenzentami. Procedura publikowania 9 1. Prace naukowe złożone do Oficyny Wydawniczej wymagają recenzji zewnętrznych. 2. Za recenzje zewnętrzne uważa się takie, które zostały wykonane przez osoby niebędące w żadnym stosunku pracy z Uczelnią. Oryginały recenzji są przechowywane w Oficynie Wydawniczej. 3. Redaktor Naukowy za zgodą Oficyny Wydawniczej opracowuje szczegółowe zasady przygotowania prac przez autorów. 10 Do zmian Regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej stosuje się przepisy dotyczące jego wydania. Dr Jan Telus Rektor WSETiNS w Kielcach 4

5 Załącznik nr 1..., dnia... WNIOSEK O WŁĄCZENIE PUBLIKACJI DO PLANU WYDAWNICZEGO (INFORMACJE O AUTORZE I KSIĄŻCE) 1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer tel. kom., , stanowisko służbowe osoby zgłaszającej publikację do planu: Adres zamieszkania i tel. (komórkowy i domowy), adres i tel. aktualnej pracy: Stanowisko służbowe i tytuł naukowy autora: Tytuł publikacji i jej rodzaj (własna, zlecona*): Autorski opis publikacji: a) Publikacja cykliczna/jednorazowa:... b) cel wydania: c) najważniejsze tezy: d) potencjalny krąg odbiorców, ich orientacyjna liczba:... e) gratisy (liczba opublikowanych egzemplarzy planowana do bezpłatnego przekazania z uzasadnieniem): 5

6 .... f) proponowana objętość w arkuszach autorskich (1 arkusz = około 22 stron znormalizowanego maszynopisu = znaków drukarskich):.... g) proponowany nakład pierwszego wydania:... h) sposób finansowania: Klasyfikacja formalna książki (proszę zaznaczyć x): monografia, Tematyczny Zeszyt Naukowy WSETiNS, Materiał z konferencji naukowych, wykładów otwartych itp. Podręcznik akademicki, skrypt, zbiór ćwiczeń itp. Sprawozdanie z badań naukowych, Inna praca dydaktyczno-naukowych, Książka popularnonaukowa Praca zlecona przez podmioty zewnętrzne. Inna - jaka 9. Proponowany przez Autora termin złożenia kompletnego komputeropisu i ukazania się publikacji drukiem: 10. Nazwa instytucji dotującej, sponsora (jeśli istnieje) lub potencjalnych reklamodawców oraz wysokość dotacji: Cechy konkurencyjne na rynku wydawniczym (szacowana sprzedaż w liczbie egz. w czasie pierwszego, drugiego i trzeciego roku sprzedaży): Inne ważne informacje i sugestie Autora: Załączniki: np. konspekt książki, tezy, obroniona praca doktorska, praca habilitacyjna, fragment książki, spis treści, rekomendacje, itp. 14. Załącznik obowiązkowy: dane autorów publikacji 6

7 data i własnoręczny podpis wnioskodawcy UMOWA WYDAWNICZA Z AUTOREM UTWORU ORYGINALNEGO (WYBORU / OPRACOWANIA) Załącznik nr 2 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy Samodzielnym Zakładem Oficyną Wydawniczą Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, zwanym w dalszym ciągu tej umowy Wydawcą", w imieniu którego działa. a Panem/ią... zamieszkałym/ą zwanym/ą w dalszym ciągu tej umowy Autorem" Autor oświadcza, że napisał/ zobowiązuje się napisać utwór pod tytułem: o charakterze... objętości około... arkuszy autorskich. Tytuł utworu może być zmieniany za porozumieniem Stron. 2. Autor zobowiązuje się dostarczyć Wydawcy w terminie do dnia...całość utworu, według zasad określonych w 3 ust. 2, w tym tekst (maszynopis lub wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną) w.....egzemplarzach, oraz materiał ilustracyjny wraz z wersją elektroniczną w... egzemplarzach. Wydawca zleca druk książki i jest płatnikiem wobec podmiotów zewnętrznych, zaangażowanych w proces wydania książki Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. 2. Autor oświadcza, iż utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób. 3. Autor oświadcza, że jego prawa do utworu wymienionego w 1 nie są w czymkolwiek 7

8 ograniczone i przenosi na Wydawcę wyłączne prawo ich publikacji w języku polskim na zasadach określonych w niniejszej Umowie. W szczególności Autor udziela Wydawcy wyłącznej licencji na następujących polach: a) utrwalania utworu, b) reprodukowania (zwielokrotnienia) utworu drukiem oraz rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego utworu c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu, d) wprowadzania utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu w sieci komputerowej lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze (wydanie utworu w postaci zapisu elektronicznego). 4. Autor zobowiązuje się nie naruszać prawa Wydawcy określonego w ust Autor niniejszym gwarantuje, iż utwór nie zawiera materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy. 6. Korzystanie przez Wydawcę z utworu na w/w polach wskazanych w treści ust. 3 nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. 7. Strony ustalają następujące brzmienie noty copyright": 8. Autor nie może udostępniać tekstu utworu osobom trzecim. 9. W przypadku wystąpienia w utworze wad prawnych Wydawca może od umowy odstąpić i żądać od Autora naprawienia wynikłej stąd szkody Autor zobowiązuje się dostarczyć utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu takiego rodzaju utworów w formie książkowej. 2. Autor dostarczy Wydawcy utwór w formie maszynopisu / wydruku komputerowego, wraz z jego wersją elektroniczną, wykonanego 3. Do maszynopisu Autor dołączy wg potrzeby: spis treści, materiał ilustracyjny (szkice rysunków bądź rysunki w wersji elektronicznej), bibliografię, wykaz podpisów pod rysunkami i tablicami oraz wytyczne do zilustrowania utworu. 4. Dostarczone Wydawcy egzemplarze maszynopisu utworu i materiałów stają się jego własnością z chwilą wydania utworu. W razie ich utraty lub uszkodzenia przed wydaniem Wydawca ponosi koszt ich odtworzenia z oryginałów Autora, nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności, w szczególności z tytułu dostarczenia mu przez Autora jednego egzemplarza utworu. 4 Jeżeli Autor nie dostarczy utworu w terminie określonym w l ust. 2, Wydawca może od umowy odstąpić, po uprzednim wyznaczeniu Autorowi na piśmie dodatkowego terminu dostarczenia utworu. 5 8

9 1. Liczbę egzemplarzy utworu w poszczególnych wydaniach oraz sposób wydania i cenę książki ustala Wydawca w porozumieniu z Autorem. 2. Wydawca zawiadomi Autora o wielkości nakładu i wysokości ceny. 3. Wydawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową książki na zasadach wyłączności Wynagrodzenie Autora za przeniesienie na Wydawcę prawa, o którym mowa w 2 ust. 3 umowy ustalone stanowi różnicę pomiędzy kosztami wydania książki a przychodem uzyskanym z jej sprzedaży. 2. Na koszty wydania książki składają się: a. Koszty przygotowania książki do druku b. Koszt druku c. Koszty recenzji (jeśli występują) d. Koszty egz. gratisowych i ich dystrybucji, o których mowa w 7. e. Koszty zarządu wydawnictwa, ustalone w kwocie % sumy kosztów pkt. a-d. 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Autorowi a. po sprzedaży całego nakładu b. w sposób następujący: 4. Honorarium autorskie obejmuje należność za: a) napisanie i dostarczenie utworu w umówionej postaci, b) przeniesienie prawa wydawania utworu w zakresie ustalonym w umowie, c) wykonanie korekty autorskiej. 4. W wypadku nie zaakceptowania przez Wydawcę napisanego utworu, Autor nie otrzyma wynagrodzenia. 7 Autor otrzyma.. egzemplarzy autorskich książki, nie przeznaczonych do sprzedaży. Egzemplarze w ilości..szt. Wydawca przekaże do bibliotek w kraju, w tym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wskazanych przez Autora. Egzemplarze w ilości..szt. Wydawca przekaże do biblioteki uczelni własnej 8 1. Wydawca w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od otrzymania utworu oświadczy Autorowi na piśmie, czy utwór przyjmuje, odrzuca, czy też jego przyjęcie uzależnia od dokonania we wskazanym terminie określonych poprawek. W razie niewysłania oświadczenia w terminie, utwór uważa się za przyjęty z upływem terminu. 2. W razie złożenia utworu po dokonaniu zmian, termin na wysłanie przez Wydawcę oświadczenia w sprawie jego przyjęcia wynosi 3 miesiące od otrzymania utworu ze zmianami Wydawca ma prawo dokonywania w utworze zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego. 9

10 2. Dokonywanie przez Wydawcę zmian określonych w ust. l po korekcie autorskiej wymaga porozumienia z Autorem Autor ma obowiązek wykonać i odesłać Wydawcy korektę autorską. 2. Zwrot całości utworu po korekcie powinien nastąpić nie później niż po upływie.., licząc od dostarczenia tekstu do korekty Autorowi. 3. Jeżeli Autor odmówi wykonania korekty lub nie wykona jej w odpowiednim terminie, Wydawca będzie miał prawo wydać i rozpowszechnić utwór w postaci przesłanej do korekty. 4. Autor może zostać obciążony kosztami zmian dokonywanych przez niego w utworze po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania ponad %. 5. Wydawca może zażądać od Autora wykonania korekty na maszynopisie gwarancyjnym, zaś Autor obowiązany jest żądanie to uwzględnić. 6. Autor upoważnia Wydawcę do wznawiania utworu bez korekty autorskiej Wydawca zobowiązuje się zakończyć druk utworu w ciągu... od dnia przyjęcia utworu. 2. Jeżeli Wydawca nie wyda utworu w terminie określonym w 11 ust. l Autor może wezwać Wydawcę na piśmie do wydania utworu, udzielając Wydawcy rocznego terminu na wydanie utworu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Autor może odstąpić od umowy, składając Wydawcy stosowne oświadczenie na piśmie. 3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron (Autora lub Wydawcę), po wydaniu choćby jednego wydania utworu, Autorowi nie będzie przysługiwać żadne odszkodowanie. 4. Przystępując do rozpowszechniania utworu wymienionego w 1, Wydawca zobowiązany jest do zawiadomienia Autora o liczbie wydanych egzemplarzy. 5. W razie niewielkiego popytu w okresie miesięcy od wydania utworu Wydawca zawiadomi Autora pismem z potwierdzonym odbiorem o zamiarze dokonania obniżenia ceny sprzedaży lub oddania zapasu utworu na przemiał. W każdym przypadku Autor w terminie ma prawo zgłosić żądanie wykupienie zapasu po obniżonej cenie. Po upływie tego terminu i niezgłoszeniu się Autora Wydawca rozporządza zapasem według swojego uznania. 12 Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 14 1

11 Autor obowiązany jest, przed złożeniem utworu u Wydawcy, uzyskać zgodę na publikowanie przekładów, ilustracji i tablic zaczerpniętych z innych źródeł opatrzonych zastrzeżeniami autorskimi. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa cywilnego. 16 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy Właściwe rzeczowo dla siedziby Wydawcy. 17 Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron... Autor. Wydawca 1

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 34/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. REGULAMIN studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo