Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było."

Transkrypt

1 Protokół nr VII/11 z VII sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, który powitał radnych Rady Miejskiej Śmigla, Burmistrza Śmigla, pracowników Urzędu, kierowników i dyrektorów jednostek podległych Gminie, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli, mieszkańców Gminy oraz przedstawicieli prasy. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Liczba radnych biorących udział w posiedzeniu pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych, zaproszonych gości i sołtysów z VII sesji Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ad.2. Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Romana Schillera o odczytanie porządku sesji. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Śmigla. 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami. 5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla. 6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Śmiglu. 9. Zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli. 10.Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom i przewodniczącym Zarządów Osiedli przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych, 2) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata , 3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011, 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego, 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego, 6) w sprawie przystąpienia Gminy Śmigiel do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, 7) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bronikowie, 8) w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Bronikowie, 9) w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla. 11.Odpowiedzi na zapytania. 12.Wolne głosy i wnioski. 13.Zakończenie sesji. Ad.3. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z VI sesji Rady Miejskiej Śmigla. Poinformował, że wiernie odzwierciedla przebieg obrad. Uwag do protokołów nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu z V sesji głosowało 15 radnych. Protokół przyjęto jednogłośnie. Ad.4. 1

2 Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski przedstawił informację ze swej działalności w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pytań do przedstawionej informacji nie było. Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było. Ad.6. Informacja Burmistrza Śmigla z działalności w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Burmistrz poinformował dot. pkt 20 że podpisał list intencyjny z firmą Polenergia Dystrybucja Sp.zo.o w Warszawie w sprawie budowy głównego punktu zasilania w Czaczu i Przysiece Polskiej. Teren ten jest wyznaczony w Studium pod przedsięwzięcia inwestycyjne jest to około 100 ha Burmistrz powiedział, że liczy na to, że po wybudowaniu drogi łączącej Widziszewo z Piątką będzie jeszcze większe zainteresowanie tym terenem tym bardziej, że w tym rejonie jest usytuowana stacja redukcyjna gazu, a Gmina w swym budżecie ma również zadanie polegające na doprowadzeniu w ten rejon wodociągu. Burmistrz rozszerzył następnie informację o punkt 24 dotyczący podpisania umowy z Leszczyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp.zo.o w Lesznie na przebudowę ul. Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z ul. Leśną w Nietążkowie. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia po wykonaniu robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Burmistrz poinformował, że Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru dostrzegł uchybienia w dwóch uchwałach w sprawie siłowni, które mają być usytuowane w rejonie Morownicy i Spławia. Spotkano się z prawnikami Urzędu Wojewódzkiego z którymi ustalono poprawki. Zastrzeżenia dotyczyły tych jednostek, które są rolą, pastwiskiem, lasem. Po dyskusji publicznej projekty uchwał zostaną skierowane pod obrady rady co nastąpi prawdopodobnie w czerwcu. Radny Jan Pietrzak zapytał o punkt 13 dotyczący spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i punkt 28 dotyczący spotkania u Starosty w sprawie planom budowy obwodnicy Kościana i utworzenia w Kościanie studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W nawiązaniu do punktu 13 Burmistrz odpowiedział, że są to rutynowe spotkania, które raz na jakiś czas stara się odbywać, aby porozmawiać o bieżących sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,, w tych przypadkach w których uzgodnienia z konserwatorem są konieczne. Na punkt 28 odpowiedzi udzieliła pani Wiesława Poleszak-Kraczewska, Z-ca Burmistrza Śmigla. Informując, że narada dotyczyła przebudowy drogi nr 308 na odcinku Powiatu Kościańskiego. Droga ta nie przebiega przez tereny Gminy Śmigiel. Rozważano budowę obwodnicy Kościana, której część stanowiłaby przebudowana droga nr 308. Na rozbudowę można liczyć dopiero po roku 2013 po nowym rozdaniu środków unijnych. Spotkanie z prof. Mizerką z Uniwersytetu Ekonomicznego miało na celu złożenie propozycji do skorzystania ze studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Radny Alfred Splisteser zapytał o punkt 3 dotyczący spotkania z kierownikiem Przechodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu w sprawie planowanych prac adaptacyjnych. Burmistrz Śmigla odpowiedział, że został zlecony projekt dostosowania obiektu do standardów Rozporządzenia. Projekt dokumentacji przedstawiono lekarzom, którzy całości go nie zaakceptowali. Koncepcję lekarzy przedstawiono w Sanepidzie, jeśli zostanie zaakceptowana to jestem w stanie się do niej przychylić- powiedział Burmistrz. Jeśli akceptacji Sanepidu nie będzie to będzie realizowana koncepcja opracowana przez Urząd. Radny Wojciech Ciesielski nawiązał do planu związanego z siłowniami wiatrowymi. 2

3 Ponownie wniosek o ewentualne wysłuchanie opinii przedstawicieli tych którzy są za i przeciw takiej inwestycji. W Krzywiniu pomimo uchwalenia planu wycofują się z budowy siłowni wiatrowych zakładając nawet odszkodowanie dla inwestora. Takie informacje były w prasie. Burmistrz odpowiedział, że powoływanie się na publikacje prasowe jest nadużyciem. Jeśli chce się na ten temat rozmawiać to trzeba mieć wiedzę najlepiej bezpośrednio z Urzędu w Krzywiniu. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma procedury unieważniającej plan, można podjąć procedury zmieniające. Wojewoda nie wniósł żadnych zastrzeżeń do uwarunkowań środowiskowych, wskazał na brak doprecyzowania do lokalizacji inwestycji, które będą w takich rejonach jak rola, łąka, sad, las. Radny Wojciech Ciesielski stwierdził, że bazuje tylko na tym co przeczytał w prasie i takie interpretacje o których mówi pan Burmistrz nie są w jego zamyśle. Radny powiedział, że ma pewien punkt widzenia, którego broni i podchodzi do tego z szacunkiem. Burmistrz odpowiedział, że każdy radny powinien tą kwestę związaną z planem w sprawie wiatrowni rozważyć w swoim zamyśle, przemyśleć i podnieść rękę za lub przeciw. Ad.7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2010 odczytał przewodniczący Komisji Marian Drzewiecki. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał również protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Śmiglu z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Pytań do sprawozdania nie było, stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu. Ad.9. Zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Radny Włodzimierz Drótkowski zapytał o komunikat w sprawie złej jakości wody w Śmiglu i czy są jakieś zmiany w tej sprawie? Ad.10. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr VII/48/11 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom i przewodniczącym Zarządów Osiedli przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych. Projekt uchwały omówił Burmistrz Śmigla informując, że jej projekt opracował zespół, który uwzględnił sugestie wyrażone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Konieczność taka wynikała również ze zmiany przepisów prawa. W poprzedniej uchwale były zawarte dwa tytuły :przysługująca dieta oraz ryczałt za dojazdy czego prawo już zabrania. Uchwała określa zatem wysokość diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet obliczana będzie wg ilości mieszkańców. - wstrzymało się 0. 3

4 Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata Projekt uchwały omówiła Skarbnik Śmigla, pani Danuta Marciniak. Zmienia się wykaz przedsięwzięć finansowych. Polega to na wprowadzeniu zadania związanego z dofinansowaniem do budowy drogi powiatowej w Widziszewie łączącej drogę krajową Nr 5 Poznań Wrocław. Zadanie realizowane jest przez Powiat Kościański. - za 14 radnych, - wstrzymało się 1. Uchwałę podjęto. Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok Projekt uchwały omówiła Skarbnik Śmigla informując, że zmiany w planie dochodów dotyczą m.in.: zł. to odszkodowanie za grunty wypłacone przez Powiat Kościański, powstałe przy budowie drogi powiatowej w Czaczu, ,00 zł. zwrot kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej jakie Gmina poniosła w 2010 r. Wydatki oprócz przeniesień dotyczą : zł. dofinansowanie do Starostwa w Kościanie na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 5 Poznań Wrocław z miejscowością Widziszewo ,00 zł. to środki do Starostwa w Kościanie na modernizację odcinków tras rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Śmigiel. - za 14 radnych, - wstrzymało się 1. Uchwałę podjęto. Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego. Projekt uchwały omówił Burmistrz Śmigla, który poinformował, że w roku bieżącym w budżecie Gminy znajdują się środki w wys zł. na dofinansowanie do Starostwa w Kościanie na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 5 Poznań Wrocław z miejscowością Widziszewo. Po wydaniu przez Starostwo decyzji realizacyjnej, Starosta dokonuje rekompensat na koszty związane z wykupem gruntów pod budowę drogi. Planowane dofinansowanie pozwoli na częściowe pokrycie tych kosztów. 4

5 - wstrzymało się 0. Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego. Projekt uchwały omówił Burmistrz Śmigla informując, że już wcześniej Rada podjęła zobowiązanie o finansowaniu projektu związanego z budową ścieżek rowerowych biegnących po drogach gruntowych i ich modernizacją w ramach projektu Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej. Środki w wys ,00 zł. przeznaczone będą na poprawę jakości istniejących ścieżek rowerowych. - za 14 radnych, - wstrzymało się 1. Uchwałę podjęto. Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie przystąpienia Gminy Śmigiel do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Burmistrz Śmigla poinformował, że program Wielkopolska odnowa wsi realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Sołectwa przystępując do Programu były zobowiązane do złożenia prac konkursowych. Żadne z tych Sołectw nie podjęło uchwał zebrań wiejskich w sprawie rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie. Pozostanie w Programie pozwoli sołectwom na konsekwentną realizację postanowień przyjętych w Planach i możliwość ubiegania się o środki finansowe jeżeli w przyszłości Urząd Marszałkowski takie konkursy będzie organizował. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Spraw Społecznych. - wstrzymało się 0. Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bronikowie. Burmistrz Śmigla poinformował, że o nadanie Szkole Podstawowej im. Por. Stefana Rysmanna wystąpiła Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Radny Wojciech Ciesielski dodał, że Stefan Rysmann był kierownikiem szkoły w Bronikowie, patriotą i społecznikiem. W Kwietniu 1940 r. został zamordowany w Charkowie przez policję sowiecką NKWD. W szkole zorganizowana zostanie wystawa okolicznościowa poświęcona Jego osobie. Materiały udostępni IPN. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Spraw Społecznych. 5

6 - wstrzymało się 0. Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Bronikowie. Burmistrz Śmigla wyjaśnił, że uzasadnienie do tej uchwały jest identyczne jak w przypadku nadania imienia Szkole Podstawowej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Spraw Społecznych. - wstrzymało się 0. Uchwała Nr VII/56/11 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej Śmigla w dniu 4 kwietnia 2011 r. wpłynęła skarga Pani Moniki Walkowiak na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej. Skarga wg właściwości została przekazana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Skarga dotyczy postępowania Dyrektora w stosunku do rodzica ucznia. Treść skargi odczytał Wiceprzewodniczący Rady, pan Roman Schiller. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. - za 14 radnych, - wstrzymało się 1. Uchwałę jednogłośnie. Ad.11. Na zapytanie radnego Drótkowskiego odpowiedzi udzielił Burmistrz Śmigla, który wyjaśnił, że stan i jakość wody na chwilę obecną nie odbiega od tej która była rok i dwa lata temu. Zawsze po okresie zimowym podnosi się stan wód powierzchniowych i one przedostają się do wód gruntowych. Przekroczone zostały 2 normy: azotanów i manganów. Komunikat musiał się pojawić, bo tak stanowi prawo. Punkt zastępczy poboru wody został utworzony na ul. Św. Wita. Ad.12. Przewodniczący Radu poinformował, że kolejna sesja planowana jest 19 maja 2011 r., sesja uroczysta odbędzie się 28 maja 2011 r. o godz w Centrum Kultury w Śmiglu. Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych za rok Radny Alfred Splisteser zapytał, czy będzie zorganizowane spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Przewodniczący Rady odpowiedział, że takie spotkanie zostanie zorganizowane. 6

7 Radny Wojciech Adamczewski nawiązał do uchwały w sprawie skargi, którą Rada podejmowała jako ostatnią. Z treści uchwały wynika, że Burmistrz jednoosobowo orzeka o tej skardze. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, skargi rozpatruje rada, ale może ona również przekazać ją do rozpatrzenia burmistrzowi. Jeśli w tym przypadku rada nie skorzystałaby z zapisu art kpa to wówczas rada skargę rozpatrywałaby sama. Radny Jan Pietrzak zwrócił się do Burmistrza Śmigla, aby wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Dyrektora Dróg w sprawie kanalizacji. Pan Pietrzak powiedział, że po ostatnich gwałtownych ulewach studzienki są pozapychane. Mieszkańcy przystąpili do prac melioracyjnych, szczególnie odwodnione mają być końcowe posesje i przy otwieraniu studzienek okazało się, że są pozapychane. Poprosił, aby powiadomić go kiedy wniosek zostanie wysłany i z jego odpowiedzią również. Burmistrz odpowiedział, że tego wniosku nie napisze, bo kanalizację przejęła na utrzymanie Gmina Śmigiel. Wniosek odesłano by z powrotem, bo Gmina jest właścicielem kanalizacji. Burmistrz zapewnił, że będzie wykonany przegląd kanalizacji i jeśli będzie taka potrzeba będzie przeczyszczona. Radny Jan Pietrzak stwierdził, że w takim razie wniosek wycofuje i liczy na to, że Burmistrz podejmie działania w tym zakresie. Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył VII sesje Rady Miejskiej Śmigla o godz Protokołowała: Dorota Skorupińska Przewodniczył: Wiesław Kasperski Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla 7

8 8

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r.

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r. Protokół Nr IX z IX Sesji Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Otwarcia obrad IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak, który przewodniczył obradom. Powitał serdecznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł

oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł PROTOKOŁ NR 14/2008 z obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Otwarcia obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo