SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów, 2015.01.09"

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej połączony z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu informatycznego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Dotyczy Pakietu nr 3: 1. Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania 6-Acetylomrfiny, którego stabilność po otwarciu wynosi 30 dni? 2. Czy podane ilości badań zawierają oznaczenia potrzebne na wykonanie kontroli i kalibracji? Odpowiedź: Nie. 3. W związku z punktem 4 Załącznika nr 2/3 D prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie pakiet startowy odczynników potrzebnych do uruchomienia. Odpowiedź: Pod pojęciem pakiet startowy potrzebny do uruchomienia aparatu Zamawiający rozumie odczynniki płuczące. Dotyczy zapisów SIWZ oraz projektu umowy Załącznik nr 3/1. 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących terminów wyrażonych w dniach o sformułowanie dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 2. Prosimy o zmianę słowa opóźnienia na zwłoka mając na uwadze, że wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. 3. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia wysokości kar umownych do wysokości łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 i CSK 420/06 Sformułowanie art k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w określonej sumie w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. 4. Par. 3 ust. 6, ar 6 ust. 2 Prosimy o uzupełnienie ww. punktu o zapis: po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do załatwienia reklamacji i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w

2 wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. 5. Prosimy o uzupełnienie zapisów par. 5 ust. 4. W przypadku upływu terminu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 2 i nie przedłożenie aktualnych, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy i naliczy kary umowne, o których mowa w 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiającego może złożyć w terminie 30 dni od daty upływu terminu ważności dokumentów, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia dokumentów i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego tez względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. 6. Prosimy o uzupełnienie par. 6 pkt. 4 o następujący zapis: W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u zamawiającego z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca ustanowioną kare umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne obowiązujące przepisu prawa nie pozwalają na zmianę lun ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do kwoty wartości umowy netto, o której mowa w 2 ust. 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacowe przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. 7. Prosimy o zastąpienie słowa nieodpłatne na zapis w ramach wynagrodzenia umownego. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ projekt umowy. 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do nadzoru serwisowego przedmiotu dzierżawy, w tym również do wymiany elementów zużytych w wyniku eksploatacji. 8. Dotyczy par. 8 ust. 10 Prosimy o uzupełnienie ww. paragrafu Uszkodzenie przedmiotu dzierżawy przez zamawiającego spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie. II. Dotyczy Pakiet nr Ad. Zał. 2.2 Formularz cenowy dla odczynników ( ) Czy pozycja 9. Antykoagulant tocznia dotyczy testu potwierdzenia dla antykoagulantu tocznia? 2. Ad. Zał. Nr 2.2a Formularz cenowy dla osocza kontrolnego ( ) Prosimy o określenie ilości koniecznych kontroli dla pozycji odczynnikowych Odpowiedź: Wykonawca winien obliczyć konieczne ilości materiału kontrolnego na podstawie częstości wykonywanych badań: pozycja 11 i 12 dwa razy w tygodniu, pozycja jeden raz w tygodniu.

3 3. Ad. Zał. Nr 2/2F W punktach 11, 15 oraz 16 Parametrów granicznych dla analizatora. Wydajność aparatu 240 testów PT na godzinę prawdopodobnie omyłkowo brakuje słowa TAK w kolumnie Warunek bezwzględnie konieczny. Jednocześnie pod tabelą widnieje zapis Niespełnienie którego z punktów spowoduje odrzucenie oferty. Prosimy o poprawę i uzupełnienie brakującego słowa TAK. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia omyłkowo opuszczony wyraz TAK. 4. Ad. Zał. Nr 2/2G pkt. 6. Parametrów granicznych dla analizatora. Wydajność aparatu 110 ozn PT na godzinę Czy Zamawiający dopuści analizator zapasowy, w pełni kompatybilny z podstawowym posiadający 40 pozycji próbkowych na pokładzie? 5. Ad. Zał. nr 2/2G W punkcie 11. Parametrów granicznych dla analizatora. Wydajność aparatu 110 ozn PT na godzinę prawdopodobnie omyłkowo brakuje słowa TAK w kolumnie Warunek bezwzględnie konieczny. Jednocześnie pod tabelą widnieje zapis Niespełnienie którego z punktów spowoduje odrzucenie oferty. Prosimy o poprawę i uzupełnienie brakującego słowa TAK. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia omyłkowo opuszczony wyraz TAK. 6. Załącznik nr 2/2H Parametry graniczne i oceniane dla odczynników. Czy zapis Odczynniki muszą być jednakowe dla obu analizatorów (dopuszcza się odczynniki innego producenta dla rivaroxabanu i dabigatranu) oznacza, że oferowane odczynniki muszą być jednakowe dla obu analizatorów i pochodzić od producenta analizatorów, a jedynie dla rivaroxabanu i dabigatranu dopuszcza się odczynniki innego producenta? III. I. Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 1, Załącznik nr 2/ 1B: Zamawiający wymaga w tabeli cenowej w punkcie nr 1 i 2 podania osobnych kosztów dzierżawy dla każdego z zaoferowanych analizatorów hematologicznych Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną w postaci dwóch analizatorów pracujących wspólnie jako zintegrowany system połączony jednym podajnikiem. Czy w przypadku zaoferowania takiego analizatora Zamawiający wyrazi zgodę, aby w tabeli cenowej dla dzierżawy analizatorów scalić ze sobą koszty dla punktu nr 1 i nr 2 i podać całościowy koszt dzierżawy takiego systemu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie kosztów dzierżawy całego systemu w postaci dwóch analizatorów pracujących wspólnie jako zintegrowany system połączony jednym podajnikiem pod warunkiem, że każdy z analizatorów spełnia wszystkie dalsze parametry graniczne wymienione w punktach 4-21 parametrów granicznych oraz w przypadku awarii jednego z analizatorów może pracować samodzielnie i oznaczać wszystkie parametry. II. Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 1, Załącznik nr 2/1 C: 1. Zamawiający wymaga w punkcie 4 parametrów granicznych, zaoferowania analizatorów hematologicznych rozdzielających leukocyty na min. 5 populacji dwutorowo, z czego jedna metoda to metoda optyczna. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, w którym rozdział WBC odbywa się w oparciu o dwa kanały, w których zastosowana jest metoda optyczna fluorescencyjna cytometria przepływowa, co daje bardziej wiarygodny wynik analizy? 2. Zamawiający wymaga w punkcie 7 parametrów granicznych, aby zaoferowane analizatory hematologiczne były w stanie wykonać pełny profil badań z max. 180 µl krwi w trybie manualnym. Czy Zamawiający wymaga jednocześnie, aby zaoferowane analizatory pobierały nie więcej niż 180 µl krwi również w trybie podajnikowym, co jest szczególnie istotne w przypadku ewentualnych powtórek i weryfikacji wyników? III.Dotyczy SIWZ, pakiet nr 1, Załącznik nr 2/1D: Zamawiający wymaga w punkcie 3 parametrów granicznych zaoferowania odczynników, których trwałość wynosi min. 6 miesięcy od dostawy. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, do którego część odczynników posiada krótszy niż 6 miesięcy termin ważności od daty dostawy, ale nie krótszy niż 3 miesiące z czasem zużycia od momentu otwarcia szybszym niż czas ważności, a ważność krwi kontrolnej wynosi 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem/ W takim przypadku Oferent zapewnia szybkie dostawy: do 2 dni roboczych od daty dostawy a ilość odczynników i krwi kontrolnej jest skalkulowana z uwzględnieniem ważności od daty dostawy i stabilności po otwarciu. Nie spowoduje to zatem start u Zamawiającego, ani żadnych dodatkowych czynności. IV.Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 1: Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania zaoferowanych analizatorów w pakiecie nr 1 w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby mikroskop, który ma być dołączony do analizatorów hematologicznych został dostarczony w terminie do 8 tygodnie od daty podpisania umowy? Opisany w warunkach

4 granicznych mikroskop jest mikroskopem specjalistycznym, dostępnym na specjalne zamówienie i termin oczekiwania na sprowadzenie takiego mikroskopu w firmie specjalizującej się w produkcji takich mikroskopów wynosi do 8 tygodni i jest to niezależne od Oferenta.. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Załącznik 3/1 projekt umowy 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wartość rynkowa brutto przedmiotu dzierżawy wynosi.. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i przekaże do użytkowania przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do 30 dni (dotyczy analizatorów) / do 8 tygodni (dotyczy mikroskopu pakiet nr 1) od daty podpisania niniejszej umowy. IV. 1. Dotyczy pakietu nr 3: Czy w trosce o wysoką jakość badań i uniknięcia zafałszowania wyników wynikających z zastosowania systemu mycia kuwet wielorazowego użytku, Zamawiający dopuści analizatory pracujące w oparciu o system kuwet jednorazowego użytku? 2. Dotyczy pakietu nr 3, załącznik nr 2/3: W tabeli w pozycji 16 i 18 znajduje się parametr Ekstazy. Proszę o sprostowanie czy powyższy parametr ma być wyceniony jednokrotnie czy dwukrotnie? Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w załączniku 2/3 pozycję nr 18 - Ekstazy 3. Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonujący wycenę odczynników, potrzebnych do wykonywania badań opisanych w załączniku nr 2/3, wziął pod uwagę fakt trwałości odczynnika po rozpuszczeniu lub otwarciu na pokładzie oferowanego analizatora? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian co oznacza, że przewiduje wykonanie podanych w załączniku 2/3 ilości oznaczeń w trakcie realizacji umowy w ciągu 3 lat. 4. Dotyczy pakietu nr3: Czy zamawiający wymaga, aby analizator, odczynniki, kontrolne oraz kalibratory pochodziły od jednego dostawcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby analizator, odczynniki, kontrole, kalibratory pochodziły od jednego dostawcy i równocześnie zwraca uwagę na fakt, że termin dostawca nie jest równoznaczny z producentem. V. Dotyczy SIWZ, Załącznik 3/1 Projekt umowy: 3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach w terminie 5 dni wyrażenia roboczych, a także uzupełnienie zapisu w zdaniu pierwszym o następujący: lub maile na adres.... Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ bez zmian. 3 ust. 5 i 6: Prosimy o zastąpienie słów załatwić i załatwienia zwrotem rozpatrzyć i rozpatrzenia. 3 ust. 6 pkt. 1) i 6 ust. 1: Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań za każdy dzień opóźnienia zwrotem za każdy dzień zwłoki. Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: opóźnienia określeniem zwłoki. 4 ust. 1: Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z zapisem licząc od daty dostawy towaru i otrzymania faktury VAT Zamawiający wymaga, aby faktura była dostarczana wraz z towarem? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy towaru nie była dołączana faktura? Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia.

5 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4 ust. 3: Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż naruszają one prawo wierzycieli do ochrony swoich praw w razie niewypłacalności dłużnika. W kodeksie cywilnym w art wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia. 6 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości umowy określonej w 2 ust. 1. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. 6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ projekt umowy. W 6 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w 6 ust. 6 niniejszej umowy. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej w 2 ust. 1 niniejszej umowy". 7: Prosimy o dodanie do powyższego postanowienia zapisu jeśli dotyczy. 8 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach niż 4 dni wyrażenia roboczych, 8 ust. 13: Prosimy o zmianę użytego sformułowania od daty otrzymania faktury VAT na zwrot od daty wystawienia faktury. Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych.. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu

6 przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. 4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. 7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ projekt umowy. Nowy wzór umowy 3/1 i 3/2 stanowi załącznik do SIWZ nr 3_zmiana. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę. Z poważaniem Janusz Solarz- Dyrektor

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-7456 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo