Jacko, J. F. (2009). Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacko, J. F. (2009). Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i"

Transkrypt

1 .~-- Jacko, J. F. (2009). Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4 ( ): ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA 3-4 (IXI-IX2), 2009 PLISSN I6I9 Jan F. Jacka* Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Kraków Niektóre ontologiczne rozstrzygnięcia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia Celem niniejszej pracy jest analiza niektórych ontologicznych rozstrzygnięć,' które przyjmuje się domyślnie w Teorii Gier przy wyznaczaniu racjonalnej strategii działania i ocenie racjonalności wyboru w Dylemacie Podróżnika i Dylemacie Więźnia'. Te dylematy powstały głównie po to, by ilustrować metody Teorii Gier i inspirować do szukania nowych rozwiązań. Dlatego mają i powinny mieć charakter wyidealizowanych (uproszczonych) sytuacji. Praca nie jest krytyką Teorii Gicr3 Niniejszy tekst ma wskazać i omówić pewne warunki, które muszą spełnić rozwiązania tych dylematów, by mogły sh1żyć wyznaczaniu racjonalnych strategii w rzeczywistych sytuacjach. Some Ontological Solutions of Game Theory on Example of Traveller's Dilemma and Prisoner's Dilemma The aim o f the paper is analysis of som c antological solutions, presupposed in game theory for detennining rational strategy and valuation of choice rationality in traveller's dilemma and prisoner's dilemma. Somc conditions ofthose clilemmas are prcsented and examined that are necessary ifthose clilemmas are to be used for sctting rational strategies in reality. Key words: game theory, antological solutions * Słowo ontologia ma długą historię i posiada wiele znaczeń. W tradycji klasycznej jest utożsamiana z metafizyką. W niektórych nurtach fenomenologii ontologia, to badania istotowe dotyczące zarówno tego, co istnieje, jak i tego, co jest w sferze możliwości, w odróżnieniu od metafizyki, której przedmiotem jest byt realny (taki, który aktualnie istnieje). Pod wpływem neopozytywizmu, głównie w filozofii analitycznej pojawiło się pod pewnym względem zbliżone do fenomenologicznego pojęcie ontologia, jako analizy podstawowej aparatury pojęciowej danego języka lub dziedziny wiedzy. W tradycji fenomenologicznej ontologia dąży do definicji realnych (rzeczowych), czyli takich, które roszczą sobie pretensję do prawdziwości. Natomiast w sensie analitycznym ontologia to głównie definicje nominalne- dotyczące sensu pojęć. Na przykład, Tom Gruber uważa, że ontologia jest "parametryzacją (.specification) danego sposobu konceptualizacji" [Gruber 2008]. Podobnie określa ontologię Barry Smith [2003] i wielu innych współczesnych kontynuatorów myśli analitycznej. Kazimierz Ajdukiewicz tak określa ontologię: to "dyscyplina zmierzająca do wyjaśnienia aparatu pojęciowego, którym opemje się w filozofii i w życiu codziennym" [Ajdukiewicz 1983, s. l 06], "dążenie do definicji rzeczmvych pewnych lenninów opartych na wniknięciu w znacze1 nie przysługujące tym terminom w języku, z którego je czerpiemy" [Ajdukiewicz 1983, s. 105]. Pamiętając o rozbieżnościach co do rozumienia ontologii, proponuję jej definicję regulującą, która łączy niektóre tradycje filozoficznie. Przyjmuję w niniejszej pracy (definicja regulująca), że ontologia sytuacji, to definicja kluczowych (pierwotnych, wyjściowych) terminów, którymijest ona opisywana oraz twierdzenia określające tożsa mość (swoistość, istotę) tej sytuacji i jej elementów oraz relacji między nimi, które decydują o jej tożsamości. ' W latach 30. i 40. XX wieku powstała ogólna teoria gier strategicznych, którą nazwano "Teorią Gier". Jej twórcąjest m.in. John.van'Neumann. Znalazła ona zastosowanie m.in. w ekonomii (John Nash, Reinhard Sclten i John l-iarsanyi), w modelach przetargów (Wiliam Vickerey oraz John Mirrles), w naukach społecznych i mikroekonomii (Thomas Schelling, Robert Naumann oraz Leonid l-iurwicz, Eric Maksin i Roger Myerson). 3 Aplikacje Teorii Gier były wielokrotnie nagradzane m.in. przez komitet nagrody Nobla: John Nash, Reinhard Selten i John l-iarsanyi otrzymali ją za opracowania aplikacji teorii gier w ekonomii. Wiliam Vickerey oraz John Mirr les za stworzenie modelu przetargów, a za zastosowanie teorii gier w naukach społecznych i mikroekonomii- Thomas Schellinga, Roberta Naumann oraz Leonid Hurwicz, Eric Maksin i Roger Myerson.

2 - - ~ =================~~,;;;;;;;;;;.; JAN F.JACKO 1. Definicje regulu,jące Zakładam, że racjonalny wybór w omawianych tu dylematach polega na takim doborze środków do wyznaczonego celu, które w opartym na wiedzy przekonaniu podmiotu podejmuj ącego decyzję są skuteczne (dają pewność lub zwiększają w najwyższym możliwym. stopniu prawdopodobieństwo osiągni ęcia celu) oraz ekonomiczne (pozwalają osiągnąć \vyznaczony cel przy możliw ie minimalnych stratach). Strategia, to procedura (metoda) działania. Racjonalna strategia, to procedura racjonalnego działania. W niniejszej pracy przyjmuję szerokie poj ęcie gry, w myśl którego jest nią każda sytuacja, w której obowiązują reguły mówiące o tym, jakie działania są w niej dopuszczalne i co jest w niej sukcesem (korzyści ą, wygrana), a co porażką (przegraną, stratą). W przyj ętym tu sensie nie tylko gry towarzyskie, ale też niektóre rzeczywiste sytuacje można nazywać grami. Dylematem oazywać się tu będzie grę, w której osoby Z\Vane.. graczami" mają podjąć decyzję. Gra jest na tyle określona, by było wiadomo. jakie decyzje wchodzą w grę i by można bylo wyznaczyć strategię racjonalnego działania, czyli taką, która daje graczowi optymalny zysk (najwięcej korzyści w stosunku do strat). Taką strategię nazywa si.ę w Teorii Gier strategią optymalną. Przy czym sposób rozlm1ienia zysku, korzyści i straty zależy od regltł gry. Gdy gracz nie zna posunięć swego przeciwnika (wie tylko o możliwościach wyboru) - najbardziej racjonalna jest dla niego strategia dominująca, czyli taka, która niezależnie od wyboró'' przeciwnika i zdarzeń l.osowych nie jest gorsza od strategii alternat) -.,snych (daje przewagę lub równowagę). Sposób rozumienia terminu,,gorszy"...lepszy, "przewaga", "równowaga" zależy m.in. od reguł danej gry. 2. Dylematy będące przedmiotem analiz 1\vórcą pierwszego ze wspomnianych wyżej dylematów jest Kaushik Basu. Grę można streścić na stępująco: Linia lotnicza zagubiła dwie walizki, należące do różnych podróżnych. Walizki i ich zawartość były identyczne. Linia oferuje odszkodowanie za ich zgubienie lv kwocie nie większej niż l 00$. Ich właściciele proszeni są niezależnie od siebie o okre.ślen ie kwoty, j akiej oczekują - nie mniejszej niż 2$ i nie większej niż l 00$. Jeśli napiszą taką samą kwotę, obaj otrzymają odszkodowanie tej wysoko.ści. Jeśli napiszą rózne kwoty, zostanie uznana niższa hvota. Dodatkowo, ten kto napisze niższą kwotę, dostanie bonus w wysoko,ki 2$, a ten kto napisze wyższą, straci 2$ ze swojego odszkodowania. [Basu 1994, s. 391). Jak zauważa Basu, w Teorii Gier, najbardziej racjonalnym rozw iązaniem Dylematu Podróżnika jest obstawienie najniższej stawki 2$, gdyż ta właśnie strategia

3 NIEKTÓRE ONTOLOGiCZNE ROZSTRZYGNIĘCIA TEORIJ GIER jest dominująca (równowaga ma miejsce w przypadku, gdy drugi podróżnik obstawi też 2$). 4 Dylemat Więźnia można streścić w następujący sposób: Policja złapała dwóch przestępców..jedyne, co można im udowodnić to drobne przestępstwa, za które dostaną maksymalnie rok więzienia. Przestępcy nie kontaktują się ze sobą i nie znąją swoich decyzji. Każdemu z nich prokurator przedstawia taką oto propozycję :.,Jeżeli się przyznasz i będziesz współpracowalpomagając wyjaśnić sprawę, zostaniesz puszczony wolno, a twój partner będzie siedzieć dziesięć lat. Ten układ traci jednak ważność, jeżeli on też będzie współpracował. Wtedy obaj dostaniecie po pięć lat. Jeżel i żaden z was nic nie powie na temat sprawy, dostaniecie rok za inne 11-ykroczenia. Twojemu partnerowi zostały przedstawione te same warunki". 5 Macierz \vy pł at dla Dylematu Podróżnika wyg ląda następująco: A/B l 00,100 97,101 96, , ,5 0, ,97 99,99 96,100 95, ,5 0, ,96 100,96 98,98 95, ,5 0, ,95 99,95 99,95 97, ,5 0, ,1 5, l 5,1 5,1... 3,3 0,4 2 4,0 4,0 4,0 4,0... 4,0 2,2 Strategia dominująca wymaga, by racjonalny gracz współp racował z prokuratorem - bo w ten sposób będzie miał nąjwiększe szanse na korzystny wyrok (patrz przypis 5). 'Do powyższego wniosku prowadzą przyjmowane w Teorii Gier metody ustalania strategii do minującej, określonej m.in. zasadą równowagi Nasha (lub altematywnycj1 v.') znaczników równowagi) i metodą "indukcjj wstecznej" (ang. baclrwtmls induction): W s:yiuacji, gdy znamy posunięcie przeciwnika, s trategi ą najbardziej racj onalną w myś l Teorii Gier jest strategia optymalno, czyli taka, która optymaliwje zysk Na przy kład, jest nim obstawienie 1 OOS, j eśl i druga stmna tak samo obst~wia, a jeś l i obstawia inną stawkę- oznaczmy ją X- to st rat eg ią optymalną będzie obstawianie st-awki X- 1, z wyjątkiem, gdy X=2, bo tu zachodzi równowaga i wtedy t.el: oalei.y obstawie 2$. Natomiast, gdy nie znamy posunięc przecil-\11ika, najba rd.zi~j racjonal n ąjest strategia domin uj ąca, czyli taka. która w.każdych o k ol. i cz.nościa ch nie jest gors<:a od strategii alternatywnych. W przypadku dylematu podróżnika, do j ej V>')'l.naczenia w teorii gier stosuje się,.induk.cję wst eczną", gdzie przez algorytm X-1 dochod.zi się do rozwiązania 2. Do strategii dominującej dochodzi s i ę tu przez algorytm wyklucr..ający taktyki zdominowane, który w omawianym tu prl:ypadku prowadzi do wniosku, że strategią do!u i nującą jest obstllwianie muni7..szej stawki. [Basu 1994, 2007). ' Dylemat Wi ężnia v.')'myśl ili w l 950 roku Melvin Dresber i Merril Food (pracownicy RANO Corporation). Grę sformalizqwał Albert W.. Tucker.. Macierz wyp łat dla tego dylemotu wygląda następująco: Gracz A milczy Gracz A lez.naje Gracz B mi lczy Obaj skazani na jeden rok A wolny, B skazany na l O Jat 6racz B zeznaje A ska7..any na 1 O lat, B - wolny Obaj skazani na 5 lat

4 432 JANF. JACKO.Jeś l i Dylemat Podróżnika ograniczyć do możliwości obstawiania przez nich 3 i 2, to matryca wypłat jest podobna jak w Dylemacie Więźnia, jeśli wybór 3 zdefiniujemy - "milczysz", a wybór 2 - "zeznajesz", a wynik gry zdefiniujemy tak: 4 -"wychodzisz na wolność ", 3 -,jesteś uwięz iony na rok", 2 -,jes teś uwięziony na 5 lat" i O-, jesteś uwięziony na 10 lat". Macierz wypła t dla Dylematu Więźn ia : : A/B ,3 0,4 2 4,0?_,...,.., 3. Problem racjonalności wyboru Jak zau waża Basu, rozwiązania Teorii Gier często różnią s ię od tych, którymi kierują się ludzie w rzeczywistych sytua~jach: zarówno ludzie nie znający Teorii Gier, jak ludzie, którzy ją dobrze znają i rozumiej ą, obstawiają zwykle w Dylemacie Podróżnika dużo większą stawkę niż 2$. [Basu 2007]. Tę rozbieżność między strategią dom i nującą a zachowaniem łudzi można, co prawda tłumaczyć tym, że ludzie postępują nieracjonałnie w rzeczywistych sytuacjach. Trudno brać jednak to wyjaśnien ie poważnie, gdy strategie alternatywne okazttią się być korzystniejsze od wskazanej wyżej strategii dominującej. Basu [1994, 2007] powohtje się na dane empiryczne, które pokazuj ą, że strategia dominująca obstawiania 2 dolarów jest zwykle mniej zyskowna od strategii alternatywnych. Jest to, jego zdaniem paradoks, bo strategia dom inująca z definicji powinna być lepsza od strategii alternatywnych. W pracy niniejszej postaram się wskazać niektóre przyczyny tego "paradoksu". Jak postaram się pokazać, jego przyczynąjest ontologia a sytuacji założonej w interpretacji tego dylematu. Podobnąrozbieżność między zachowaniem ludzi a strategią dom inującą można zauważyć też w aplikacjach Dylematu Więźnia do analizy rzeczywistych sytuacji. Na przykład strategia domin ująca tego dylematu nakazuje uznać zażywanie środków dopingujących w sporcie za najbardziej racjona l ną. Takie rozwiąza nie wydaje się być w sprzecznośc i ze zdrowym rozsądkiem -racjonalny gracz powinien brać pod uwagę m.in. ryzyko kary - to, że szkodzą one zdrowiu oraz moż liwość dyskwalifikacji w wyniku ich wykrycia. Aby zbliżyć Dylemat Więźni a do rzeczywistych sytuacji, w których zachodzi ryzyko kary, opracowano jego iterowany wariant, który polega na wielokrotnym powtarzaniu' tej gry, gdy wybierając strategie w kolejnych rundach znamy wynik z poprzedniej. Tu każda gra staje się elementem gry następnej itd. Gracze mogą wtedy ukarać się za "zdradę" w grze poprzedniej. W takim przypadku strategie dominujące są inne n iż w przypadku pojedyncz~j gry. Poza tym strategia ta będzie się różnić w zależnośc i od tego, czy znanajest ilość powtórzeń gry. [terowany dy-

5 NIEKTÓRE ONTOLOGICZNE ROZSTR 7.YONJ ĘCIA TEORII GIER lemat więźnia nie oddaje wszystkich możliwych konsekwencji gry, które racjonalny gracz bierze pod uwagę w rzeczywistych sytuacjach, co postaram się pokazać w nastepnych częściach pracy. 4. Ontologia sytuacji W omawianych wyżej dylematach przyjmuje się domyślnie, że: 4.1. Działan ie gracza jest rozpatrywane w perspektywie jednej tylko gry i w jej kontekście ocenia s ię racjonalność jego decyzji Obaj gracze mają ten sam ceł, jakim jest wygrana Wygrana, to osiągn ięcie celu wyznaczonego regułami gry Gracze nie maj ą wpływu na reguły gry - oni s ię do nich stosują W myśl reguł wyznaczonych grą, ra~jonalni gracze muszą konkurować ze sobą i dążyć do przewagi nad drugą stron ą Wchodzące w grę zyski i straty graczy są warto ś ciami homogenicznymi i maj ą charakter i lośc iowy. Wyniki gry mozna przełożyć na wa rtośc i liczbowe i porównywać ze sobą, w każdym przypadku stwierdzając czy gracz wygrywa (osiąga zysk), czy przegrywa (ma s tratę). To założenie jest warunkiem stworzenia matrycy wypłat i obliczania strategii dominuj ącej oraz optymalnej Każdy gracz nie zna decyzj i drugiego gracza. Z jego punktu widzenia każde posuniecie drugiej strony jest równie prawdopodobne. Powyższe założen ia będą przedmiotem analizy w da ł szych częściach pracy. Możliwe, że niektóre warianty powyższych dylematów nie przyjmują któ regoś z tych założeń i wychodzą poza uproszczony tymi założen iami modeł sytuacji. 5. Czy racjonalność działania zawsze można ocenić w perspektywie jednej gry? Zasada otwartości gier Jak zauważa Basu, zanegowanie paradygmatu ra cjonalnośc i przyjmowanego w Teorii Gier może być w niektórych sytuacjach racjonalne na swój sposób - ze względu na zaangażowania stron, które nie są uwzględnione w opisie dylematów. [Basu 2007]. Sugestię powyższą można rozumieć w następuj ący sposób - negacja wąsk i ej racjonalności wyznaczonej strateg ią dominującą ustala nową grę i nowe jej regu ły, a tym samym wyznacza nowe kryteria racjonaln ośc i dla oceny zachowania graczy. Każda rzeczywista gra może s ię stać elementem innej gry, j e ś li tak zechcą gracze. Powyższe twierdzenie nazywać będę zasadą otwartości gier. Gry, które są częścią innej gry nazywać się tu będzie grami otwartymi, a gry, które nie są częśc i ą itmej gry- grami zamkniętymi. Grą nadrzędną nazywać będę g rę, której celom p0dporządkowana jest gra, któ rą nazywać będę grą podrzędną. W myś l powyższej zasady, racjonalność działan ia w otwartej grze trzeba rozpatrywać w kontekście gry nadrzędnej. Różnica między grami towarzyskimi a rzeczywistymi sytuacjami działania polega m.in. na tym, że te pierwsze są względnie zamknięte - wymagaj ą one od gra-

6 434 JAN.F.JACKO cza "wzięcia w nawias" jego życiowych zaangażowań i podporządkowania się na czas gry wyłącznie jej regułom. Stąd też m.in. płynie przyjemność grania w te gry - pozwalają one "odpocząć" od życiowych zaangażowań i skupić się wyłącznie na celach wyznaczonych grą. Rzeczywiste gry natomiast są względnie otwarte, bo ludzkie zaangażowania wiążą się ze sobą i są sobie podporządkowane. Słowo "względnie" w obu przypadkach wskazuje na możliwość zamknięcia lub otwarcia gry: Można grę przeżywać tak, jakby nie wiązała się z innymi zaangażowaniami człowieka i można też grę przeżywać tak, jakby się z nimi wiązała. Zamknięcie ]u b otwarcie gry jest w dużym stopniu sprawą za l eżną od gracza, choć w niektórych przypadkach zamknięcie gry wydaje się być niezgodne z przyjętą definicjąracjonalności działania. Nie nazwalibyśmy chyba racjonalnym zachowania szachisty, który pozostaje w płonącym domu, po to by wygrać partię, zamiast gasić pożar, który zagraża jego życiu lub uciekać przed niebezpieczeństwem. Takie zachowanie mogłoby być racjonalne tylko wtedy, gdyby gracz uznał tą partię szachów za grę nadrzędną względem innych swoich życiowych zaangażowań. W tym jednak przypadku należałoby rozważyć, czy jest on zdrowy psychicznie, ~j. czy takie zaangażowan.ie jest racjonalne ze względu na inne warunki racjonalności, które racjonalni gracze zwykje przyjmuj ą domyślnie, na przykład ze wzg lędu na warunek niekontrproduktywności działania, który mówi o tym, że nie jest racjonalnym działanie, w którym dążąc do celu przekreśla się możliwość jego realizacji. Zachowanie nieracjonalne w kontekśc ie jednej gry może okazać się racjonalnym w kontekście gry nadrzędnej. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: ojciec gra w szachy z synem, który dopiero uczy się tej gry. Ojciec wie, że porażka mogłaby zrazić dziecko do tej gry, a wygrana zachę ci je do dalszej nauki szachów, więc ojciec gra tak, że by przegrać partię szachów, mimo że zna optymalną strategię, która prowadzi do wygranej. W kontekśc i e szachów zachowanie to nie jest racjonalne, bo mija si ę z celem wyznaczonym regułami szachów, jakim jest wygrana, kosztem przegranej przeciwnika (wygrana- przegrana). Partia szachów niejestjednak w tej sytuacj i jedyną grą, którą należy wziąć pod uwagę, aby ocenić racjonalność zachowania ojca. Należy też wziąć po uwagę wyznaczony przez niego cel pedagogiczny, wyznaczający jego głębsze zaangażowanie i grę nadrzędną względem szachów. Dopiero w kontekście gry nad rzędnej zachowanie gracza staje się zrozum i ałe i dopiero w jej kontekście można ocenić, czy zachowuje się on racjonalnie. Zasada otwartości gier przeczy za łożeniu l. l. (Działanie graczajest rozpat1ywane w perspektywiejednej tylko gry i w jej kontek:kie ocenia się racjonalnośćjego decy~ji).. 6. Czy racjonalni gracze musz,ą dążyć do wygranej'? Założenie 4.3 nie powinno budzić wątpliwości, bo należy ono do definicji pewnego rodzaju gier. Przykładowo szachy mają cel wyznaczony regułami tej gry:

7 NIEKTÓRE ONTOLOGIC Z~<E ROZS-:?Z:,_::~::.:_ : :_~_ ~-::c ~ [l GIER chodzi w nich o wygraną (a gdy to j est ruemo ż::.. ~ -.:e km jest remis) i reguły szachowe mówią o tym, na czym ona polega. Bez :eg0.:ei:.j gra nie byłaby tym, czymjest- mogł aby polegać na przestawianiu Df '..i: :::..1 ~z:::...:h 0wnicy zgodnie z regułami szachów, a.! e nie byłaby partią szachów. '\':e zr.a.: ~: t0 _iednak. że gracze są zdeterminowani regu łami gry. Można przecież grać \\' sza~ h y z inną mo tywacją ni ż osi ągnięc i e celu wyznaczonego tą grą. Ta.kie za.:ho\'-.lr:ie może być racjonalne w świ etle gry nadrzędnej, co starałem się pokaza2.,,- poprzednjro punkcie, a co przeczy założen i u 4.2. (Racjonalni gracze mąją re;;.<:.~n : c.:-:. _;,/_;:fm i esi Hygrana). Jeś li rozważać racjonalność w kon tekści-e gry nadrzędnej. to może s i~ okaza ć, że w niektórych sytuacj ach racjonalny podróżnik nic chce._,::gra-: z drugim podróż nym a racj onalny więzi eń nie chce otrzymać najkrótszego mo żliwego wyroku. Na p rzykład, podróżny może chc ieć otrzymać jak najn i ęks.ze od;;zkodo\\ anie i może nie być zainteresowany tym, czy j est ono wi ększe. czy t~z mniejsze od odszkodowania, które otrzymał drugi podróżny. Może też kiero wa ć s.i~ altruistycznymi motywami i dążyć do tego, by firma wypłaci ła obu po drożnym jak największe odszkodowanie. Racjonalny więzień natomiast może ob a\\ iać s i ę kary za zdradę lub ki erować s i ę solidarnośc ią grupową i uważać te zaangażowa ni a za ważniej sze niż skrócenie wyrok.'u. Poclobnie jest w aplikacj ach Dylematu \\ 'iężn i a. )(a przykład racjonalny sportowiec może zani ech ać używ an ia środków dopinguj a_c; ch. bo uważa, zdrowie za ważniejsze od wygranej. Analiza racj onalności w tego typu sytuacjach wymagałaby wzbogacania przyjętej ontologii sytuacji o dodatkowe założenia antropologiczne, k1:óre mówią o tym, jakie zaangażowania nadrzędne są możliwe dla danej gry i jak wpływają na jej strategię optymalną. 7. Czy gracze nie mają wpływu na reguły gry, w którą grają? W omawianych tu dylematach gracze nie mają wpływu na reguły gry: podróżnicy nie mają wpływ u na propozycję przewoźnika, a w ięźni owie- na propozycję prokuratora. Wydaje się więc, że założenie 4.4 (Gracze nie mają 11pły H u na jej reguły - oni się do nich s tosują) jest w tych grach zasadne. W realnych sytuacjach może mieć ono ograniczenia: Po pierwsze - gracze w św i et l e swoich głębszych zaangażowań życiowych mogą nadawać grze sens, który wykracza poza jej reguły. Po drugie gracze w rzeczywistych sytuacjach i wielu grach towarzyskich mają zwykle jaki ś wpływ na reguły gry, w których biorą udzi ał. Jeśli j edna gra zawiera się w drugiej, to zaangażowanie w grę nadrzędną modyfikuje znaczenie reguł gry podrzędnej. Racjonalny gracz, który gra tylko w szachy, będz ie poj mował zysk jako własną wyg raną i przegraną przeciwnika. Racjonalny gracz w P O\ '<yższym przykładzie gry w szachy m iędzy ojcem i synem, posłuży się regułami tej gry po to, by przegrać. Czy to znaczy, że nie jest racjonalny? Oczywiście, że nie. On inaczej rozumie zysk płynący z tej gry. W ten sposób nadaje on

8 436 JAN f. JACK O dodatkowy sens regułom gry w szachy. Nie uchyla w ten sposób obowiązywania tych reguł - on tylko wypełnia je dodatkowym znaczeniem. Każda gra ma miejsca niedookreślone regułami gry i otwarte na interpre tację gracza. W tych miejscach znaczenie regu ł gry jest do pewnego stopnia zależne do gracza. Należy też pamiętać o tym, że istnieją gry, w których możliwe zachowania graczy i cel gry nie sąjedno?.naczn ie okreś lone jej regułami. W tych grach gracze mogą, a nawet czasem muszą tworzyć reguły. Tak jest na przykład w wielu fabułamych grach komputerowych, gdzie cel jest bardzo ogólnie okreś lony, a gracze muszą go dookreś l ić lub, gdzie cel wcale nie jest narzucony regułam i gry i gracz sam musi go wybrać (gra tylko mówi o tym, jakie cele można wyb rać i jakie są sposoby ich os iągania). Tak też jest w większośc i rzeczywistych sytuacji. - wskazująj ego ogra PO\V)'ższe uwagi podważajązałożenie 4.4, a dokładniej niczone obowiązywani e: po pie1wsze, nawet w grach, których cel jest jednoznacznie określony ich regułami, racjonalni gracze mogą dążyć do takich celów, które Wtedy nadają wykraczają poza daną grę, traktując jąjako element gry nadrzędnej. sens regułom gry. Po drugie, w rzeczywistych sytuacjach podobnie jak w wielu grach towarzyskich niektóre reguły zależą od zaangazowania i sposobu rozumienia gry przez gracza. 8. Czy podróżnicy muszą konkurować ze sobą '! Dyskretny uczestnik gry Reguły gry obow iązujące w Dylemacie Podróżnika i Więźni a są tak skollstruowane, że gracze muszą konkurować ze sobą, by wygrać. Wydaje się więc, że jest zasadne przyjąć w nich założen ie 4.5. (W myśl reguł wyznaczonych grą, gracze konkurują ze sobą- dążą do przewagi nad drugą stroną). Dylemat Podróżnika p.rzywołuj e jednak sytuację, która intuicyjnie nie ma charakteru konkurencji w sensie p.rzewagi nad drugim podróżnikiem. Jak zauważa Basu [2007], w rzeczywistych warunkach podróż ni, którzy znaj duj ą s ię w sytuacji przypominaj ącej Dylemat Podróżnika, zwykle mają na uwadze główn i e własną korzyść, a to, czy ta korzyść jest większa od korzyści drugiej strony, nie jest dla nich ważne [Basu 2007]. Jedną z przyczyn rozbieżności między wskazaną wyżej mo tywacj ą graczy a postulatem 4.5 jest założen ie, że w sytuacji, o której mówi dylemat, jest tylko dwóch graczy, gdy w istocie prócz podróżników w grze bierze udział dyskretny gracz- przewąźnik, który ma wypłac ić im odszkodowanie za zgubiony bagaż. Uwzględnienie dysktetnego gracza musiałoby doprowadzić do innej interpretacji gry, a dokładniej do innego okreś lenia zysku. Nie byłaby nim wygrana z drugim podróżnym, ale wygrana z firmą ubezpieczeniową - czyli jak największe odszkodowanie. W realnych sytuacjach w grze chodzi o zdobycie p.rzewagi,. ~

9 NIEKTÓRE 0!'-.'TOLOGICZNE ROZSTRZYGNLĘCIA TEOR!l GIER nad przewoźnikiem, a nie o przew agę nad drugim podróżni kiem. Jeśli przyjąć, że podróżny ma egoistyczną motywacjy - będzie dążył do tego, by otrzymać jak największe odszkodowanie (zachowanie drugiego podróżnika jest dla niego nieznaną okolicznością gry). Jeśli natomiast przyjąć, że gracz ma altruistyczną motywae;ję, będzie dążyć do tego, by odszkodowania obu podróżnych dawały jak największą sumę. W obu przypadkach interesy podróżnych są zbieżne. Konflikt zachodzi między ich interesem a interesem przewoźnika. To zaś jest sprzeczne z założeniem 4.5 (W my.<; l reguł wyznaczonych gr~ racjonalni gracze muszą konkurować ze sobą i dążyć do przewagi nad drugą slroną). Przy uwzg lędnieniu dyskretnego gracza macierz wypłat się nie zmienia, ale zmienia się strategia optymalna i dominująca. W zw i ązku z tym, że dylemat w milcz.ący sposób zakłada, że każdy wybór drugiego gracza jest równic prawdopodobny (wynosi l/98), to nie da się określić bardziej lub nuliej prawdopodobnych scenariuszy. Tu o racjonalności wyboru decydować musi irmy czynnik - jest nim wysokość wygranej, co łatwo ustalić, sumując możl iwe wypłaty przy każdym obstawieniu. Racjonalne strategie - w egoistyczn~j motywacji - dają największe prawdopodobieństwo wysokiego odszkodowania dla podróżnika, albo - w motywacji altruistycznej - sumy obu odszkodowań podróżników. Przy takiej interpretacji tego dylematu nie jest racjonalne obstawianie niskich stawek, bo przekreśla ono szansę otrzymania wysokiego odszkodowania. Obstawianie 2 dolarów byłoby racjonalne tylko wtedy, gdyby było wiadomo, że druga strona obstawi 2 lub 3 dolary, ale tego gracz nie wie. Jak już pisałem, ograniczenie możliwych wyborów do 2 lub 3 dolarów daje podobną matrycę wypła t jak Dylemat Więźnia, gdzie dyskretnym graczem jest wymiar spraw iedliwości uosobiony przez prokuratora, który składa więźniom ofertę i spodziewa s i ę korzyści z gry, jakąjest wyjaśnienie sprawy. W tej grze graczom nie chodzi o przewagę nad drugim więźniem, ale o przewagę nad wymiarem sprawiedliwości - o znmiejszenie kary za przestępstwo. W tym przypadku, jeśl i w i.ęźniowie mają egoistyczną motywację - ich interesy są sprzeczne. W przypadku Dylematu Więźnia założenie 4.5 pozostaje w mocy, przy założeniu, że nie wchodzi w grę żadna gra nadrzędna, która to zmienia, o czym była mowa w części 5 i 6. Je ś li jednak więźniowie kierują się altruistyczną motywacją - nie będą konkurować ze sobą lecz dążyć do rozwiązania, które zwiększa szansę minimalnej kary dla ich obu, wtedy strategia "milcz" jest optymalna, bo daje w sumie l l lat kary dla obu więźniów, gdy strategia alternatywna daje w sumie 15 lat kary. 9. Czy wchodzące w grę zyski i straty są wartościami homogenjcznymi i czy mają charakter tylko ilościowy? W Teorii Gier zakłada się, że różne rozwiązanja gry można przełożyć na wartości liczbowe i porównywać ze sobą. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wchodzące

10 438 JAN P.JACKO w grę zyski i straty są homogeniczne i mają charakter ilościowy. To założenie jest warunkiem stworzenia matrycy wypłat, porównywania ich wartości ze sobą i wykorzystania matematycznych metod do obliczania strategii optymalnej. Założenie to wydaje się być zasadne, skoro wchodzące w grę zyski i straty, to czas kary w Dylemacie Więźn ia, a w Dylemacie Podróżnika- suma odszkodowani.a. W rzeczywistych sytuacjach powyższe czynniki mogą mieć prócz ilościowe go, także charakter jakośc iowy, związany z satysfakcją graczy. Wyobraźmy sobie, że podróżn ik lubi wygrywać duże sumy, a przegrana dużej sumy, podobnie jak wygrana małej sumy, nie ma dla niego w i.ększego znaczenia. Wtedy pojawia się j akościowy aspekt proporcji potencjalnego zysku i ryzyka. Dla takiego gracza mało prawdopodobna wygrana dużej sumy będzie nieproporcjonalni.e bardziej interesująca niż pewniejsza wygrana przy mniejszych sumach. Najkorzystniejsza proporcja będzie przy dużych wygranych, mimo że ryzyko przegranej jest tam też duże. Macierz w-ypłat tego nie oddaje, bo żeby ten jakościowy skok oddać na macierzy wypłat należałoby odpowiednio powiększyć potencjalny zysk przy większych sumach o jego subiektywny aspekt Może się też zdarzyć, że podróżnik jest zainteresowany zyskiem tylko powyżej pewnej sumy pien iędzy. Wtedy wartości powyżej i pon iżej tej sumy nie są homogeniczne z p unktu widzenia gracza. Podobne moż liwości w rzeczywistych sytuacjach wchodzą w grę w Dylemacie Więźnia - jeśli współpraca jest bardzo ryzykowna, to lęk przed karąjest czynnikiem jakościowym, l'1órego nie oddaje matryca wypłat dla tej gry. Można powziąć wątp liwość, co do tego, czy wskazane tu jakośc iowe elementy wypłat powinny być uwzględniane przez racjonalnego gracza, skoro mają one charakter subiektywnych stanów. Może są to irracjonalne czynniki, którymi racjonalny gracz nie powinien się kierować. W sensie ścisjym, to nie emocje i przeżycia są j akośc.iowym elementem zysku, o którym tu mowa, ale wartość, o której informują, a która jest przedmiotem intencjonalnym. Racjonalność tych emocji i przeżyć za leży od gier nadrzędnych, którym podporządkowane są w realnych sytuacjach omawiane tu dylematy. Może się co prawda zdarzyć, że pragnienie wysokiej wygranej przy dużym ryzyku jest irracjonalną emocj ą hazardzisty, którą racjonalny gracz nie powinien się kierować. Pragnienie wysokiej wygranej może też oddawać optyma lną strategię w danej grze (część 8). Wtedy emocja jest racjonalna- informuje o ryzyku i stanowi ważny jakościowy element zysku. Podobnie strach przed odwetem może być inacjonalnym przejawem tchórzostwa więźnia, któremu nic nie grozi w rzeczywistości, może też oddawać realne niebezpieczeństwo. To, która z tych możliwości wch~dzi w grę można rozstrzygnąć, badając realia konkretnej sytuacji. Dopiero w tym kontekście można stwierdz i ć, czy te emocje i przeżyc ia są racjonalne i czy należy je brać pod uwagę, wyznaczając strategię optymalną.

11 NIEKTÓRE ONTOLOGTCZNE ROZSTRZYGNIĘCIA TEORII GIER... _.. _, 1 O. Czy wszystkie posunięcia drugiego gracza są równie prawdopodobne'? Jak mówi wamnek 4. 7, każdy gracz nie zna decyzji drugiego g>.;:=::. Z : =-. punklu widzenia każde posuniecie drugiej strony jest równie pr(l1. ~ d~:.~:' ' ;,. ~,;,.- Z.; kłada s ię tu, że gracz niczego nie wie i niczego nie domniemuje o p0s..::: : ~:~::..::C drugiej strony. Musi więc przyjąć, że każdy j ~j wybór jest równie moż E. - ~-. W rzeczywistych sytuacjach ludzie mn i~j lub bardziej trafnie Frz::.'- :-: -.:_ :. :;vsun.i ęci a drugiej strony, co wpływa na ich decyzj e. Powzięcie takich r:-z:- :.:.sz.:z:: ri. nie musi być nieracjonalne, o ile istn iej ą jakieś racje pozwalające ok.re~ fi ~ :0 ;::nwdopo dobieństwo. Dlatego racjonalny gracz, który ma tę wiedzę. po.,, i.n.i ;;~ xzi3_~ je pod uwagę, okre ślając swoje działanie, gdyż to zw iększa jego sz2.:;;e :12 z::sk. Gracz, który ma taką wiedzę, ale nie bierze jej pod uwagę mu sia łby C "-' ~:.:> xa~ :; i ~ wyjątkowym brakiem doc i ekliwo ś ci. w przyję tej domyślnie w dylem::..::~ r ~>dróż nika ontologii sytuacji - dwie wykluczające się cechy: racjona lnoś.ć i b:ak dociek liwości - muszą współ istn ieć ze sobą w osobi.e podróżni k a. Badania dotyczące Dylematu Podróżni ka pokaz uj ą, że w różnych prz~.iziałach w ielkośc i prawdopodobie11snvo obstawiania jest inne (Basu 200::]. J ę ~ii można okreś lić prawdopodobieńst\yo wyboru drugiego po dróżnika, to można ta_ informacją wzbogac i ć obliczenia optymalnej strategi i. W tym przypadku straciiab; ona swój uniwersa.lny charakter. bo zależałaby od konkretnej symacj i, w któr~j dokonuje się gra. Uwzględn i en i e prawdopodobier\stwa wyboru drugiego gracza j est jednak możliwe. Wymaga tylko dodatkowych badań i analiz, z których wnioski należałoby uwzg lędnić w opracmvyv.aniu racjonalnych strategii dzia łania. 11. Wnioski Jak s tarałem się pokazać, j edną z przeszkód w wykorzystaniu Teorii Gier do rozwiązywania realnych dylematów, może być założen ie zbyt ubogiej ontologii sytuacji, nie uwzględn iając ej czynników, które mogą wpływać na strategię optymalną. Zagrożenia tego można uniknąć, wzbogacając analizy o bardziej rozbudowaną onto logię sytuacj i. Il u s trację powyższej tezy ogran iczyłem do dwóch dylematów, ale wnioski niniejszej pracy m ogą odnosić się też do innych dylematów i rozwiązali Teorii Gier. Odpowiednie rozbudowanie ontologii sytuacji w Teorii Gier musiałoby znacznie skompli kować drogę do ustalenia optymalnej strategii działania. Ta tmdność nie usprawi.edliwia wskazanych wyżej braków. Powyższe analizy pokazuj ą, że metody ontologiczne i matematyczno-logiczne są komplementarne przy opracowywaniu strategii działania. Onto logię sytnacji w Teorii Gier można porównać do systemu nawigacji w maszynach latających, a metody logiczno-matematyczne do ich napędu. Bez systemu nawigacji, urządze-

12 440 JANF. JACKO nie się rozpędzi, ale nie trafi do celu, a bez napędu do niego nie doleci. Praca pomija niektóre matematyczno-logiczne aspekty omawianych tu problemów, co może ją naraz1ć na zarzut, że nie ma w niej matematyczno-logicznego "nap ędu ". Autor ma nad zieję, że praca wywoła dyskusję, która uzupehli ten brak. Bibliografia l. Ajduk iewicz, K. (2003]: Zagadnienia i kierunki.filozofii. Teoria poznania.!\fetafizyka. Kęty Warszawa, Wyd. Antyk. 2. Basu, K. [1994]: The Traveler's Dilemma: Paradoxes ofrationality in Game Theory. "American Economic Review", Vol. 84, No. 2, s. 39'! Basu, K. [2007]:.The Ti aveler ~ Dilemmtl. "Scientilic American Magazine'' June, s B i ech i er i, C. [ 1993 ]: Rafiona/i ty mul Coordination. Cambridge. Cambridge Unive.rsity Press. 5. Hinmore. K., Kirman, A., Tani, P. [red.) [1993]: Fronti11rs ofgame The01y. Cambridge, MA, l\lm ' Press 6. Cam erer, C. [ 1995]: lndividual Decision 1'vfaking. w: J. Kagel and A. Roth, [eds.]: Handbook of Experimental Economics, Princeton, Princeton University Press, s Camerer, C. [2003]: Behavi01 a! Gmne Theory: Experiments in Strategie lnteraction. Prioceton, I'rinceton University Press. 8. D a n i e lsou, P. [red.] [ 1.998]: Modeliing Rationa/ity, Morality and Evolwion. Oxford, Oxii:>rd University Press. 9. D ixit, A., N alebuff, B. [1991]: Thinking Strategically. New York, Norton. lo. Di.xit, A., Skeath, S. [1999]: Games ofsrraregy. New Yo.rk, W. W. Norton and Cornpany. 11. Frank, R. [1988): Passions Within Reason. New York, Norton. 12. Fudenberg, D., Tirole, J. [1991): Game Theory. Cambridge, IY'LA, łvot Press. 13. Ghemawat, J>. [1997): Games Businesses Play. Cambridge, MA, MIT' Press. 14. G ruber, T. [2008): Ontology w: L. Liu. M. T. Óz.su, [red.]: Encyclopedia ofdatabase SystenLs. Springer-Ve.rlag. Preprinted version: wizyta Hol lis, M. (1998): Trust Within Rec~~on. Cambridge, Camb.ridge University Press.!6. Kageł, J.,Roth.A., [eds.] [1995): Handbook ofe:l.perimental ECJ.momics. Princeion, Princeton University Press. 17. Koons, R. [1992): Paradoxes ofbeliefcmd Strategie.R.arionality. Cambridge, Cambridge University Press. l 8. Me Mi lian, J. [!99!]: Games, Strategie.~ and Managers. Oxford, Oxford University Press. 19. Nash, J. (.1950]: The Bargaining Problem. "Econometrica'' 18, s.l55-l Nash, J. [1951]: Non-cooperative Games. "Annals ofmathematics Joumal" 54, s Poundstone, W. [\992]: Prisoner :s D ilem ma. New York, Doubleday. 22. Quiggi n, J. (1982): A The(lly of Amicipated l/tility..,jouma ł ofeconomic Behavior and Organi7.ation'' 3, s Ross, D., Dlimouchel, P. [2004]: Emotions as Strategie Signals. "Rationality!md Society" 16, s. 25 L Samuelson, L (2005]: Economic Tl1e01y and Experimental Economics. "Journal ofeconomic Literature" 43, s

13 NIEKTÓRE ONTOLOGICZNE ROZSTRZYG:-.. = :: ~ S e l ten, R. [1975): Re-examination ofthe Perfectness c_,,... -:-.=-.. :!ws in Extensive Games.,,International Joumal ofgame Theory" 4, s. 2:>~: 26. S m i t h, B., [2003]: Ontology w: L. Floridi, [red.]: 8/ac::-. ; :-. _. :.:opili' oj Compuling and Jnformation, Oxford, Wiley Joh.n & Sons., s. 1"5-1 ~~ 27. Smith, V. [1962]: An Experimental Snuly ofcompet iti:ć.' :.-.-, 3...' : umai ofpolitical Ecooomy" 70, s Vallent y ne, P. [ed.). (1991]: Contractarianism and R..:: : - :::.:::.~:idge, Cambridge University Press. 29. Young, H. P. (1998]: lndividual Strategy and Social S;> :. -:, --- -?::::.:~ton Universicy Press.

Ontologia myślenia strategicznego

Ontologia myślenia strategicznego Homo Ludens 1 (2009) Jan Franciszek Jacko Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Cel niniejszej pracy stanowi regulująca definicja nominalna strategii i analiza niektórych ontologicznych założeń, które się

Bardziej szczegółowo

Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier

Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier Paulina Nogal * Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier Wstęp Na skutek postępu technologicznego, rozwoju nowych możliwości komunikowania się, przesyłania informacji na odległość, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

MODELE I W ASNOŒCI AUKCJI SYMETRYCZNYCH

MODELE I W ASNOŒCI AUKCJI SYMETRYCZNYCH DECYZJE nr 6 grudzień 2006 MODELE I W ASNOŒCI AUKCJI SYMETRYCZNYCH Agnieszka Lewczuk* Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa Streszczenie: Teoria aukcji jest jednym z ważniejszych obszarów zastosowań teorii

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Czerwiec 2004 r.

Nr 1. Czerwiec 2004 r. Nr 1 Czerwiec 2004 r. Nr 1 ISSN 1733-0092 czerwiec 2004 r. pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie Redakcja: Prof. Grzegorz LISSOWSKI Prof. Marcin MALAWSKI Prof. Honorata SOSNOWSKA

Bardziej szczegółowo

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Hanna Trojanowska* Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Streszczenie Strategia cen drapieżnych jest jednym ze sposobów ograniczania dostępu do rynku. W pierwszym okresie

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Poker gra szczęścia czy umiejętności?

Poker gra szczęścia czy umiejętności? Poker gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji MIKOŁAJ CZAJKOWSKI * Streszczenie Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia w kooperacji na przykładzie gier planszowych i symulacyjnych

Ograniczenia w kooperacji na przykładzie gier planszowych i symulacyjnych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 1(124): 88 99, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminski University Ograniczenia w kooperacji na przykładzie gier planszowych i symulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych

Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych Instytut Łączności Praca statutowa nr 11.30.002.7 Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych dr inż. Sylwester Laskowski Konsultacje: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Korzyści handlowe dla wszystkich. Trade benefits everyone

Korzyści handlowe dla wszystkich. Trade benefits everyone z e s z y t y 57 n a t o l i ń s k i e LESZEK JERZY JASIŃSKI Korzyści handlowe dla wszystkich Uogólnienie i reinterpretacja teorii korzyści komparatywnych Trade benefits everyone Generalisation and reinterpretation

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2010 Nr 4 (48) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Ewa Drabik O matematycznym modelowaniu zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych...

Bardziej szczegółowo

Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych

Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych MATEMATYKA STOSOWANA 9, 2008 Karina Piwarska (Warszawa) Kamil Kulesza (Warszawa, Cambridge) Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych Streszczenie. Rynki instrumentów

Bardziej szczegółowo

Czy mamy prawo posiadać broń?

Czy mamy prawo posiadać broń? Czy mamy prawo posiadać broń? Autor: Michael Huemer Źródło: Social Theory and Practice, Vol. 29, No. 2 (April 2003), s. 297-324. Za stroną domową autora Tłumaczenie: Mateusz Benedyk, Łukasz Buczek, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Anna Karwińska, Dobrosława Wiktor. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej

Anna Karwińska, Dobrosława Wiktor. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Anna Karwińska, Dobrosława Wiktor Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej 6/2008 Spis treści WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Asymetria informacji jako ratio legis instytucji rękojmi w świetle ekonomicznej analizy prawa

Asymetria informacji jako ratio legis instytucji rękojmi w świetle ekonomicznej analizy prawa POLISH ASSOCIATION OF LAW AND ECONOMICS POLSKIE STOWARZYSZENIE EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA PSEAP WORKING PAPER NO. 4 (JUNE 2010) Michał Gintowt Asymetria informacji jako ratio legis instytucji rękojmi w

Bardziej szczegółowo

Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1

Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1 1 Dr Tadeusz T. Kaczmarek Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1 1. Z historii badań nad ryzykiem Refleksja, która nasuwa się badaczowi problematyki ryzyka jest złudna euforia, z jaką

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 TOMASZ WIŚNIEWSKI MARCIN PAWLAK ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TEORII OPCJI REALNYCH W FORMUŁOWANIU

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Genetyczne. w grach logicznych

Algorytmy Genetyczne. w grach logicznych Data dostarczenia: 14.06.2005 Data prezentacji: 09.06.2005 Algorytmy Genetyczne Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w grach logicznych Autor dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier

Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier Andrzej Borczuch Wojciech Czakon Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier Ostatnie dwadzieścia lat to okres rosnącego zainteresowania problematyką powiązań

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 ĆWICZENIA SYMULACYJNE W SZKOLENIACH KLASYCZNYCH I E-LEARNINGOWYCH

ROZDZIAŁ 19 ĆWICZENIA SYMULACYJNE W SZKOLENIACH KLASYCZNYCH I E-LEARNINGOWYCH Jacek Woźniak Ćwiczenia symulacyjne w szkoleniach klasycznych I e-learningowych; [w:] A. Balcerak, W. Kwaśnicki (red.) Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej. Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych?

Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych? Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych? Michał Kocur, Ryszard Sowiński Raport Instytutu Sobieskiego nr 28/2007 sobieski@sobieski.org.pl http://www.gww.pl/ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo