Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. -"

Transkrypt

1 - P R O T O K Ó Ł Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. Na ogólną ilość 21 radnych obecnych było 21. nieobecni usprawiedliwieni: nieobecni nieusprawiedliwieni Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Bekisz Burmistrz Świebodzina 2. Krzysztof Tomalak Zastępca Burmistrza 3. Izabela Zabłocka Skarbnik Gminy 4. Danuta Rózga Radczyni Prawna 5. Zygmunt Rogowski Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Świebodzinie 6. Urszula Paszkowska Przewodnicząca Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 7. Robert Brzóska Pełnomocnik Burmistrza 8. Julita Tanaś- Siemak Zastępca Kierownika Wydz. GROŚ 9. Anna Wasiak - BZFE 10. Zbigniew Kołodziej Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 12. przedstawiciele prasy i mieszkańcy. Ad. 1i 2 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak - otworzył VII sesję o godz.. 10,00. Powitał wszystkich obecnych. Na wstępie chcę bardzo serdecznie podziękować p. Komendantowi Państwowej StraŜy PoŜarnej za przyjęcie nas w swojej siedzibie. Na dzisiejszej sesji jest obecnych 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska moŝe podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. KaŜdy z Państwa zgodnie z 56 Statutu Gminy mógł wnieść uwagi do protokołu najpóźniej do rozpoczęcia kolejnej sesji. W związku z tym, Ŝe uwag nie zgłoszono, uwaŝam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji, przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad; 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Wnioski i interpelacje radnych. 4. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Świebodzina. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzinie w 2010r. 7. Projekty uchwał w sprawie: 1. zmiany uchwały budŝetowej Gminy Świebodzin na 2011r. nr druku zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata nr druku wyodrębnienia w budŝecie Gminy Świebodzin środków stanowiących fundusz sołecki nr druku 66

2 2 Podjęte uchwały na sesji : 1. Uchwała nr VII/54/11 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej Gminy Świebodzin na 2011r 2. Uchwała nr VII/55/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata Uchwała nr VII/56/11 w sprawie wyodrębnienia w budŝecie Gminy Świebodzin środków stanowiących fundusz sołecki 4. Uchwała nr VII57/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŝy lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu z uŝytkowanie wieczyste 5. Uchwała nr VII/58/2011 w sprawie udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 6. Uchwała nr VII/59/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny przez Gminę Świebodzin nieruchomości będącej w uŝytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz obciąŝenia tej nieruchomości słuŝebnością przejścia i przejazdu 7. Uchwała nr VII/60/2011 w sprawie oddania w uŝytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Średniej 8. Uchwała nr VII/61/2011 w sprawie sprzedaŝy gminnej nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Świebodzinie, zwolnienia z trybu przetargowego zbycia oraz udzielenie bonifikaty 9. Uchwała nr VII/62/2011 w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie umowy dzierŝawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŝawy gruntu pod budynkiem gospodarczym 10. Uchwała nr VII/63/2011 w sprawie sprzedaŝy w drodze bezprzetargowej na rzecz uŝytkownika wieczystego nieruchomości połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 11. Uchwała nr VII/64/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie 12. Uchwała nr VII/65/2011 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin 13. Uchwała nr VII/66/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępsko 14. Uchwała nr VII/67/2011 w sprawie zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Jordanowo

3 3 4. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŝy lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu z uŝytkowanie wieczyste nr druku udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr druku nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny przez Gminę Świebodzin nieruchomości będącej w uŝytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz obciąŝenia tej nieruchomości słuŝebnością przejścia i przejazdu nr druku oddania w uŝytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Średniej nr druku sprzedaŝy gminnej nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Świebodzinie, zwolnienia z trybu przetargowego zbycia oraz udzielenie bonifikaty nr druku wyraŝenia zgody na zawarcie umowy dzierŝawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŝawy gruntu pod budynkiem gospodarczym nr druku sprzedaŝy w drodze bezprzetargowej na rzecz uŝytkownika wieczystego nieruchomości połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej nr druku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie nr druku nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin nr druku zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępsko nr druku zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Jordanowo nr druku Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej 9. Wytypowanie członków do konkursu najpiękniejsza zagroda wiejska. 10. Sprawy róŝne. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad. Zgodnie z art. 20 ust 1a rada moŝe wprowadzić zmiany do porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Uwag nie było. Ad. 4 Przewodniczący Rady Miejskiej - powiedział, Ŝe obecnie prosi p. Komendanta Zygmunta Rogowskiego o przedstawienie informacji o działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Świebodzinie. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe serdecznie wita w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Jest mi niezmiernie miło, Ŝe sesja Rady Gminy moŝe się odbyć w tych skromnych progach. Na wstępie chciałbym powitać Radnego Wojewódzkiego, Państwa Radnych, Pana Przewodniczącego, wszystkich sołtysów i wszystkich tych, którzy przyszli na dzisiejszą sesję, aby wysłuchać mojego sprawozdania na temat bezpieczeństwa poŝarowego na terenie Gminy i Powiatu. Gmina i Powiat dla mnie to jest jakby jedno. Dzisiaj 50% naszej działalności minimum w zakresie to miasto i gmina Świebodzin, resztę pozostałe miejscowości. Jeśli chodzi o Komendę Powiatową to chciałem powiedzieć, Ŝe jak ktoś pamięta siedzieliśmy w takim niewielkim budyneczku gdzie dzisiaj jest Kredyt Bank i teŝ było dobrze. Dzisiaj mamy duŝo miejsca, dzisiaj w tych obiektach są 3 instytucje. Tego nie widać moŝe, ale w rzeczywistości tak jest. Właścicielem jest Skarb Państwa, ale ja mówię od siebie, jakby Komenda Powiatowa Państwowej

4 4 straŝy PoŜarnej jest jakby właścicielem tych obiektów, ale tutaj równieŝ udostępniamy obiekty dla Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PoŜarniczego i tutaj w Świebodzinie szkolą się co roku kilkadziesiąt młodych ludzi, którzy przychodzą do Państwowej StraŜy PoŜarnej. Tu 3 miesiące odbywają wstępne szkolenie, po to Ŝeby wrócić do swoich jednostek i mogli tam słuŝyć ludziom, nieść ratunek i pomoc. Powiem tutaj tak do państwa radnych, przez to Ŝe tutaj jest, Ŝe w środku Województwa Lubuskiego jest ten ośrodek to jest plus dla Świebodzina. Ludzie przyjeŝdŝają z całego Województwa Lubuskiego, bo gdyby taki ośrodek był w Białymstoku, Wrocławiu czy Kielcach, to kto by się szkolił. ChociaŜ nasza Komenda Województwa teŝ czasami szkoli ludzi spoza terenu. Muszę powiedzieć, Ŝe to Ŝe w centrum jest umieszczony tak duŝy obiekt to teŝ tutaj przyjeŝdŝają delegacje zagraniczne, czasami oficjele róŝni i teŝ z Warszawy. A trzecią instytucja, która tutaj jest to Pogotowie Ratunkowe. Tak ponad 3 lata razem funkcjonujemy. Razem wyjeŝdŝamy, razem pracujemy, myślę, Ŝe jesteśmy juŝ w tej chwili tworzymy taki dosyć zgrany zespół ratowników. Mówimy straŝacy, ale tak faktycznie to są ratownicy. Staramy się pokazać ile niesiemy ludziom pomocy. I to tak organizacyjnie. JeŜeli Państwo będą sobie Ŝyczyć to oprowadzę po Komendzie i zobaczycie od kuchni jak wygląda praca w Komendzie. Nas mało widać, bo my nie działamy jak Policja. Policja jeździ i jest widoczna. My jedziemy wtedy kiedy nas wzywają. To jest inna ranga, ale naprawdę tej pracy jest duŝo. Jak tutaj rozpoczynaliśmy budowę to kaŝdy pytał co to będzie. Wprowadziliśmy się tutaj do garaŝu, który miał 540 metrów kwadratowych z 5 samochodami, dzisiaj dobudowane są 2 garaŝe, jeden 5 stanowiskowy, drugi taki mniejszy i ciągle jakby mało jest. Nie dlatego mały, Ŝe tam sobie wymyślamy, po prostu ten sprzęt przychodzi. Dzisiaj straŝak musi być wyposaŝony naprawdę dobrze w te środki techniczne, aby ludziom nieść szybko, sprawnie pomoc. Nie tylko nieść pomoc, ale teŝ ratować majątek, który tutaj na tym terenie ludzie zgromadzili. Postaram się teraz, powiedzieć i od tego naleŝałoby zacząć, bo jeŝeli mówimy o ochronie przeciwpoŝarowej to trzeba wspomnieć na czym to polega, Ŝebyście Państwo wiedzieli, Ŝe to nie tylko poŝary, nie tylko gdzieś tam wycinanie drzew czy wypompowanie wody, to są najprostsze rzeczy, ale ochrona przeciwpoŝarowa to jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ochrona Ŝycia, zdrowia i mienia, poŝarów, lub ruchów o innym zagroŝeniu. To jest następna sprawa bardzo ciekawa, bo na czym to polega. Jakby są 3 elementy, które wpływają na bezpieczeństwo i to co my robimy niosąc ratunek ludziom i mieniu. Przede wszystkim pierwsza rzecz to sprawa mało związana ze straŝą czyli z tą nasza działalnością taką, którą wszyscy widzą to jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się źródła Ŝywiołu lub innego miejscowego zagroŝenia. Czyli najpierw i tak została pomyślana ochrona przeciwpoŝarowa, aby najpierw niektórzy mówią prewencyjnie sprawy załatwiać czyli najpierw działać prewencyjnie czyli np. kontrolować. Nie wszystkim się to podoba, nie wszyscy są z tego zadowoleni, bo jak straŝak idzie to z reguły kontrolować, to się to wiąŝe wszystko z kosztami, często po prostu trzeba wykonać wiele czynności, aby czy obiekt czy miejsce dostosować do spraw ochrony przeciwpoŝarowej czy teŝ bezpieczeństwa poŝarowego. Mam takiego jednego pracownika, on jest tak ustawiony organizacyjnie u nas, on długo mówi, raczej mandatów nie jesteśmy chętni dawać. Czasami moŝna w inny sposób dojść do porozumienia w sensie, Ŝe wykonać coś bez nakładania jakiejś kary. Dzisiaj nie jest nikt tak bogaty, aby te pieniądze wydawać. Następna sprawa to jest zapewnienie sił i środków. Tu wchodzimy w drugi etap tej działalności Państwowej StraŜy PoŜarnej to jest zapewnienie sił i środków do przeciwdziałania klęskom Ŝywiołowym i innego miejscowego zagroŝenia. Czyli tu juŝ jest zapewnienie

5 5 technicznych środków do tego, aby moŝna było juŝ działać. Mówimy tu o sekcjach, ludziach, którzy działają juŝ w tych czerwonych samochodach przy róŝnego rodzaju akcjach. I następnie to jest juŝ samo prowadzenie działań ratowniczych. Są to te 3 elementy związane z ochroną przeciwpoŝarową, które narzuca ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej. W Komendzie zatrudnionych jest 59 etatów, czyli to nie jest duŝa jednostka, z tego 57 etatów to funkcjonariusze i 2 etaty cywilne. W systemie zmianowych pracuje 47 funkcjonariuszy. To jest 82%, w biurach pracuje 8 osób. Tutaj podałem jaki jest przekrój jeŝeli chodzi o wyszkolenie straŝackie: 7 oficerów, 18 aspirantów, 25 straŝaków podoficerów i 7 szeregowych. Szeregowcy to są ludzie najmłodsi, którzy dopiero po szkółce na górze przychodzą i 3 lata muszą odsłuŝyć. TeŜ tak ustaliło nasze ustawodawstwo, Ŝeby stwierdzić, Ŝe ktoś się nadaje do tego, Ŝeby być straŝakiem to decyduje Komendant. Po tej szkółce przez 3 lata jest przydzielany do działań i dopiero dostaje taką ocenę kwalifikacyjną, czy rzeczywiście nadaje się czy nie. Miałem taki przypadek, moŝna powiedzieć w swoje tej działalności Komendanckiej, albo powiedzieć karierze, ale tu 20 lat jestem, to muszę powiedzieć, Ŝe tylko raz musiałem człowiekowi powiedzieć, przez 1,5 roku, Ŝe nie jesteś w stanie, nie potrafisz być straŝakiem, bo to naprawdę jest, być straŝakiem to nie jest takie proste. Naprawdę ci ludzie są na stresy naraŝeni, na róŝnego rodzaju sytuacje, których powody są róŝne, typu ja juŝ nie będę w szczegółach wymieniał, typu jak samochody wyglądają po wypadkach, bo sami tez widzimy na naszym terenie, gdzie trudno powiedzieć, gdzie samochód, a gdzie kupa złomu. Jest dosyć duŝo ludzi młodych. Tutaj jeśli chodzi o wykształcenie czyli sprawy kadrowe, z wykształceniem wyŝszym nie jest tak źle, moŝna powiedzieć, Ŝe się ludzie kształcą. Mamy z wykształceniem wyŝszym 9 osób, licencjackim 3, policealne 22, średnie -20 zasadnicze 3. Jeszcze dzisiaj w niektórych komendach spotyka się ludzi z wykształceniem podstawowym. My od 1992r, nie przyjmujemy ludzi z wykształceniem podstawowym. Kiedyś do straŝy przychodzili ludzie z łapanki, ci którzy starsi to wiedzą, Ŝe do straŝy przyjmowano tego kto chciał przenocować często mówiono, Ŝe się zasłuŝyć, a często się mówiło, Ŝe jesteś komunalnik od wszystkiego. Dziś się to zmieniło i dziś naprawdę ludzie przychodzą z wykształceniem minimum średnim, ale często wyŝszym. StraŜak musi się ciągle szkolić. Muszę tu powiedzieć, bo to są wspaniali ludzie, powiem Ŝe straŝak, tego nie widać, ale on się mocno szkoli. Powiem Państwu, Ŝe takie ustawiczne szkolenie to jest w jednostce codziennie od poniedziałku do czwartku cały czas się szkolą. Dzisiaj teŝ się szkolą chce powiedzieć, od 10 pojechali, Ŝeby zobaczyć, będą prowadzić działania takie szkoleniowe w ratuszu. My musimy poznawać te miejsca, robiliśmy szkolenia w przedszkolach i szkołach, bo straŝak nie moŝe wchodzić w ciemno, ma zrobić rozpoznanie i dlatego to szkolenie jest bardzo potrzebne. Takie działania zostały podjęte właśnie w ratuszu świebodzińskim. W ubiegłym roku mieliśmy tutaj w Świebodzinie grupę nurków, którzy biorą udział w róŝnego rodzaju działaniach począwszy od pomocy Prokuraturze, bo często wyciągamy ludzi juŝ niestety topielców, ale przy okazji powiem, Ŝe mieliśmy gdzieś 1,5 roku temu we wrześniu, jeden chciał sobie poserfować na Niesłyszu. To był wrzesień, zimno, wiatr, no wpadł do wody i ktoś go zobaczył na środku jeziora, ktoś tam pływa, kto go ma zdjąć. No dobrze, Ŝe straŝacy przyjechali szybko i jego uratowali. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Posła. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe moŝe i Posła, dla nasz człowiek się liczy, ale w wodzie był. Ale mówię spektrum naszych działań jest duŝe, to nie są tylko poŝary. To jest dość duŝy wycinek czy teŝ zakres tych naszych działań. Na górze 6 straŝaków zostało przeszkolonych na urządzeniach i otrzymali uprawnienia.

6 6 Tutaj na dole jest, Ŝe ponad 26 straŝaków zdało egzamin z ratownictwa medycznego związane z uzyskaniem kwalifikacji pierwszej pomocy medycznej czy przedmedycznej. To jest potrzebne, bo wiele razy w ciągu roku to straŝacy udzielają pomocy medycznej, bo na przykład nie dotarło jeszcze pogotowie ratunkowe. Taki człowiek chodzi na kursy musi zdać egzamin, bo poprawek nie ma. Jest koordynator wojewódzki, lekarz i chodzi wszystko sprawdza, kontroluje. Nie ma tutaj Ŝadnej ściemy. Wszyscy mają to przeszkolenie, ale nie wszyscy się nadają, bo nie kaŝdy to czuje. Ten druczek jest naprawdę dobry i tutaj patrzą, bo ludzie muszą być funkcjonalni. Tutaj proszę zobaczyć, Ŝe my ciągle się szkolimy. Mamy 3 zmiany, 240 godzin co roku straŝacy się szkolą, tu nie tylko się szkolą ci ludzie, którzy tutaj pracują, bo nam jednak państwo za to płaci, to muszę powiedzieć, Ŝe teŝ szkolimy ochotników. StraŜaków ochotników, coraz są lepsi i coraz lepiej wyposaŝeni, bo teŝ kilak jednostek tutaj jest. Jest nawet jedna jednostka z Rusinowa w krajowym systemie ratownictwa, i taka jednostka dosyć mobilna. My jako StraŜ PoŜarna przeprowadziliśmy w ubiegłym roku kurs straŝaka ratownika było szkolenia kilkadziesiąt godzin. Kiedyś straŝak był tylko od poŝarów, a teraz coraz więcej uczymy, bo posiadają sprzęt ratownictwa technicznego i często wyjeŝdŝają. Zaraz pokaŝe, bo tam teŝ widać jak się zmienia to postrzeganie i co robią straŝacy ochotnicy. Tutaj zrobili mi pracownicy typowo pod Państwa Radnych Gminy, na temat wyszkolenia straŝaków w poszczególnych jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na terenie Gminy Świebodzin. Wszędzie zaczyna się od bhp. Dzisiaj na przykład straŝak ochotnik, Ŝeby móc wyjechać musi mieć kurs bhp., Ŝeby mógł brać udział w działaniach ratowniczych. Musi być umundurowany, musi być ubezpieczony, i jeszcze jedna rzecz musi mieć odpowiedni wiek. Zostało to zmienione w ubiegłym roku było od 18 roku Ŝycia do 60, teraz jest do 65 roku Ŝycia. Myślę, Ŝe wszyscy chcą dłuŝej pracować, tak teŝ uwaŝa ustawodawca i w połowie ubiegłego roku zmieniono ten zapis w ustawie i juŝ dzisiaj straŝak ochotnik, który moŝe jeździć do działań ratowniczych to jest straŝak od wielu ukończenia 18 roku Ŝycia, ukończenia 65 roku. Czyli o te 5 lat rozszerzono wiek. Poza tym inne kursy, w których oni uczestniczą. Gdybyście Państwo chcieli to moŝna by o tych sprawach porozmawiać, ale nie są to takie waŝne sprawy. Te wyposaŝenie to chciałem powiedzieć, Ŝe to Państwo Radny, to Ŝe dajecie czy przyznajecie swoich budŝetach pieniądze na funkcjonowanie straŝy poŝarnych, to nie idzie gdzieś tam sobie, ale to Ŝe dzisiaj w Świebodzinie jest takie dobre wyposaŝenie w Świebodzinie, to na przykład takie ubranie specjalne kosztuje około zł. Dzisiaj straŝaka nie da się tanio ubrać. On musi być bezpiecznie ubrany i musi mieć ubranie odpowiednie. Dzisiaj obuwie moŝna kupić za 300 zł, to takie tanie, ale juŝ takie bezpieczne kosztuje 600 zł. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe w Rudgerzowicach straŝy nie ma. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe tutaj jeszcze nie ma. Musicie Państwo uchwalać takie budŝety, Ŝeby mogły umundurować straŝaków, bo tutaj ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo nie dlatego, Ŝe chcę pieniędzy, bo tych pieniędzy zawsze brakuje. My teŝ ciągle dochody mamy i teŝ chcemy ubrać straŝaka, a co dopiero oni, jak tych pieniędzy brakuje. Ale musze powiedzieć, Ŝe warto pieniądze wydać, aby straŝ umundurować. Chcę zwrócić uwagę, Ŝe trzeba umundurować to po pierwsze, trzeba dać środki techniczne, bo inaczej nie mogą działać. To jest, nie z przekąsem to mówię, tylko taki jest układ, jest to zadanie własne gminy. Gmina te rzeczy teŝ musi mieć. Oni teŝ podlegają tej ustawie o stowarzyszeniach. Oni są samodzielni, ale do zadań gmin naleŝy wyposaŝenie straŝaków w te środki techniczne, umundurowanie ubezpieczenie. To wpisano

7 7 gminom do zadań własnych. StraŜ PoŜarna poza szkoleniem pozostawiona jest samym sobie, choć mamy obowiązek utrzymanie w gotowości bojowej. Przykładowo były gdzieś tam kontrole robione, one są mało waŝne, ale stwierdzono na przykład nieprawidłowości brak kontroli gaśnic w samochodzie, nie dokonano sprawdzenia dokumentacji instalacji elektrycznej, przekroczenie terminowości środków opatrunkowych. To juŝ jest waŝna sprawa. To są rzeczy, które warto uzupełniać, to pokazujemy. Muszę powiedzieć o tych kontrolach, Ŝeby pomóc tym ochotnikom, bardzo często są to wystąpienia do Burmistrza czy Wójta, Ŝeby zwrócić uwagę, Ŝe warto by było to bezpieczeństwo poprawić. Tak wrócę na chwilę do pomocy przedmedycznej, aby uzmysłowić. Myśmy w 2001r. jako Państwowa StraŜ PoŜarna zaczynali pomoc przedmedyczną. Czyli tak trochę szkoliliśmy się, i tak w 2001 roku 7 razy udzielaliśmy pomocy przedmedycznej, a juŝ w roku razy. Czasami tak jest, Ŝe mówią nam jedzcie, bo wy tam wcześniej dojedziecie i dojeŝdŝamy i załatwiamy sprawę. RóŜne rzeczy są. Pamiętam, któregoś roku kobieta poślizgnęła się złamała nogę, nie wiadomo było czy coś z kręgosłupem. Dzwoni, straŝacy jadą, opatrują kobietę, chwilę czekają, przyjeŝdŝa pogotowie i resztę spraw załatwia. Nie dlatego, Ŝe się chwalę, ale chcę tylko pokazać ile ta straŝ robi i ochotnicy wchodzą w te sprawy i dlatego ja tu pokazałem, Ŝe na przykład brak było w jednym z OSP środka opatrunkowego, bo był przeterminowany. Ja wiem, Ŝe to się mało przydaje, ale gdy jest taka sytuacja, Ŝe trzeba ranę zabandaŝować czy zdezynfekować to są waŝne rzeczy i warto na to dać pieniądze. Rzecz się zuŝyła termin minął, to teŝ tego przestrzegamy, to nie są środki wyrzucone w błoto. Po prostu bezpieczeństwo jest najwaŝniejsze. Tu wrócę, kiedyś tam powiedziałem, Ŝe straŝ nie jest tylko dla siebie. Jest do działań, straŝ teŝ pomaga, uczy innych. Proszę zobaczyć w ubiegłym roku, tak się złoŝyło, Ŝe w tamtym roku w Świebodzinie uczestniczyliśmy w szkoleniu w zakresie orientacji zasad w sytuacji rodzenia kobiety. Kobiety ze szkoły mają obowiązek co roku przeprowadzać taką próbną ewakuację. Poszliśmy do szkół. Dyrektorzy dzwonią do nas, nie jest to naszym głównym zadaniem, ale po prostu ja uwaŝam, Ŝe jak się dobrze nauczymy to nie będzie strat. Dlatego moi ludzie jeŝdŝą pokazują jak organizować ewakuację, jak działać, jak się nie bać, Ŝeby te dzieci wyprowadzić bezpiecznie i to robimy, to jest kilkanaście pozycji w roku. Zawsze to trzeba przygotować, opracować, to wszystko czas zabiera. Potrzeby szkoleniowe są duŝe, potrzeby są to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to trudno wyciągnąć ich na szkolenia. My i tak prowadzimy, choć mamy ten 40 godzinny dzień pracy, to robimy to w piątki, soboty i w niedzielę są szkolenia. Robimy to, bo tam musimy, natomiast w dni pracy ochotnik nie zawsze moŝe przyjechać, nie zawsze moŝe z zakładu się zwolnić. Tu są kłopoty. staramy się robić, natomiast jeŝeli chodzi o powiat to są potrzeby duŝe. JeŜeli chodzi o szkolenia to Państwowa StraŜ PoŜarna jest zobowiązana ustawowo robić to nieodpłatnie dla ochotniczych straŝy. Tutaj tak statystyka poŝarowa. Na naszym terenie gminy, to mamy połowę zdarzeń. Proszę zobaczyć w tamtym roku 909 zdarzeń róŝnego rodzaju, poŝary, miejscowe zagroŝenia i alarmy fałszywe. To wszystko co nie jest poŝarem to jest miejscowym zagroŝeniem, począwszy od wypadki, skończywszy na wycięciu gałęzi, która gdzieś tam zagraŝa czy przechodniom, czy teŝ budynkowi. To jest wypompowanie wody, to jest zobaczycie potem na zdjęciu ratowanie łabędzia. To jest na przykład, a w tym roku było duŝo wyjazdów do sprawdzenia czadu w mieszkaniach. Muszę powiedzieć, Ŝe mieliśmy jedno takie urządzenie tutaj w StraŜy, którym moŝna było sprawdzać np. metan, tlenek węgla czyli czad. Miałem taki przypadek 2 lata temu, Ŝe poszło do legalizacji to urządzenie i akurat trzeba było zdarzenie w Zbąszynku i trzeba było wyjechać. Ja musiałem to urządzenie ciągnąć z Międzyrzecza. U nas jest tak, Ŝe

8 8 jeden drugiemu poŝycza i nie ma problemu. Postanowiłem, Ŝeby nie było takiej sytuacji to mamy dzisiaj dwa. Jeden jest w magazynie, drugi jest w uŝyciu, bo jak mówię bezpieczeństwo jest najwaŝniejsze. Tutaj proszę zobaczyć jak poŝarów jest mało. Dzisiaj poŝary, w ubiegłym roku było 208 poŝarów, 670 miejscowych zagroŝeń, 31 alarmów fałszywych z tego prawie 20 w Świebodzinie. Dzisiaj z tymi alarmami fałszywymi jest trochę lepiej, Ŝe względu na to, Ŝe my mamy identyfikację numerów. My nawet jesteśmy w stanie czy to Dialog, czy to TPSA, nawet z jakiej budki ktoś dzwoni. Taka sytuacja jest, dlatego proszę zobaczyć te 31 telefonów w ciągu roku, to nie jest tak duŝo. Naprawdę proszę zobaczyć ile tego jest, tych działań nie związanych z poŝarami jest bardzo duŝo. 70% to są działania nie związane z poŝarami. Tutaj jest tabela, która pozakazuje, bo jednostki na naszym terenie, te straŝackie, tak ogólnie mówię, bo nie staramy się ograniczać za wiele, bo ochotnicy czy państwowa straŝ proszę zobaczyć, Ŝe działamy razem. Tam jest takie zestawienie, tam państwo częściowo dofinansowuje spoza sekcji ratowniczogaśniczej. Muszę powiedzieć, Ŝe jeŝeli chodzi o poŝary, to niesamowitą pomoc niosą nam Ochotnicze StraŜe PoŜarne. Tam gdzie potrzeba duŝo wody, gdzie potrzeba duŝo ludzi, tam naprawdę duŝa pomoc. Proszę zobaczyć, tam gdzie jest napisane poŝary, ratowników brało udział, albo ratownicy z krajowego systemu 700 osób i ratownicy spoza krajowego 274. Ich jest więcej, ale oni dzięki temu teŝ są włączeni do tego systemu i działamy wspólnie. Mniejsze są straty i szybciej, Ŝe tak powiem się sprawę załatwia. Natomiast jeŝeli chodzi o te miejscowe zagroŝenia teŝ duŝo robią, to jest prostsze takie ratownictwo techniczne, typu wycięcie drzewa. Dzisiaj mają piły, wypompowanie wody, bo mają pompy róŝnego rodzaju, całkiem nie złe. To ratownictwo techniczne to w większości załatwia Państwowa StraŜ PoŜarna, bo oni są przeszkoleni. Ja Państwu pokaŝe w garaŝach sprzęt, to naprawdę trzeba wiedzieć jak podejść, jak to robić, to trzeba rzeczywiście duŝo się szkolić i trzeba być na bieŝąco z tym wszystkim. A tutaj jak juŝ o poŝarach mówimy to jest do marca tutaj pracownicy zrobili takie zestawienie na terenie gminy było 100 działań. Proszę zobaczyć w ilu działaniach uczestniczyli, bo teraz jest okres, w ilu działaniach uczestniczyli straŝacy ochotnicy. Rusinów jest w krajowym systemie, naprawdę mobilna 18 razy, Jordanowo 2 razy, pomoc przy pompowaniu wody czy wycięciu drzewa. Rudgerzowice 1 raz, pozostali nie, bo nie było potrzeby. Oni są i oni czekają. Natomiast na 100 poŝarów 20 razy wyjeŝdŝali ochotnicy resztę czyli te 80 razy wyjeŝdŝała Państwowa StraŜ PoŜarna. Muszę powiedzieć, Ŝe na dzień dzisiejszy mamy razem działań wspólnych ponad 220. Teraz trawy nam się dały trochę we znaki, bo nawet po 8 działań dziennie było. Nawet nam się udało wspólnie z Policją załatwić dzieciaków, ale złapaliśmy dzieci, które podpalały. Myśmy wyjeŝdŝali, gasili, straŝ odjechała, znowu podpalali. Jak drugi raz jechali, to coś nie tak jest. Na Policję, a Ŝe blisko jesteśmy, współpracujemy, to jest jeden resort i mamy podobne zadania bezpieczeństwo. Nie oznakowanym samochodem i na gorącym uczynku. Oni juŝ więcej nie pójdą i nie będą podpalać. Na naszym terenie nie ma problemu podpalania nieuŝytków, bo tego nie ma. Kiedy Torzym odszedł, tam tych nieuŝytków było duŝo, tutaj jest mniej. tych poŝarów nie ma za wiele, ale jest mniej. Najwięcej jest tam gdzie są trzciny, łąki takie, najwięcej wkoło Świebodzina. Tutaj działania takie, Ŝeby pokazać czy warto pieniądze asygnować na pomoc dla StraŜy. z gminie było 220 działań, a gdzie koło 50 załatwili ochotnicy. To teŝ warto, bo oni są czasami szybciej, oni załatwiają. Tutaj na koniec pierwszej części, moŝe wolałbym, Ŝeby mi Państwo pytania zadawali. Chciałem powiedzieć, Ŝe art. 3 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej nakłada pewne obowiązki na osoby fizyczne, ale teŝ na właścicieli, zarządców, to warto sobie przeczytać. To na to warto dać pieniądze, bo są szkoły,

9 9 przedszkola, Ŝłobki, a pieniądze są wydane, bo one muszą być wydane. Obiekty muszą być dostosowane. Rzeczywiście budynki jakie są takie są, a dzisiaj się wprowadza takie przepisy rygorystyczne. Czy jest to dobrze, nie wiem, ale tak jest. Tutaj mówiliśmy trochę o karach, a tutaj o prewencji. Tutaj jednego pracownika mam i my zajmujemy się kontrolami, czy teŝ działalnością kontrolną w obiektach zamieszkałych, produkcyjno-magazynowych, mieszkalnych. My tam często nie chodzimy, ale proszę zobaczyć w ubiegłym roku 8 razy prowadziliśmy takie działania w mieszkaniach wielorodzinnych, bo jak tam ktoś domek ma to juŝ tak się nie kłóci. Ale w wielorodzinnych to jeden zamontował warsztat samochodowy, kolejny na strychu za duŝo materiałów palnych trzyma. Mieszkańcy piszą, to teŝ trzeba pójść opisać, trzeba wydać albo pismo, albo zarządcy, bo my sami nie za wiele moŝemy działać, ale takie kontrole prowadzimy. UŜyteczność publicznej to oczywiście przedszkola, szkoły, restauracje. W Gminie Świebodzin w ubiegłym roku mieliśmy około sześćdziesięciu kilku takich wyjść kontrolnych było przeprowadzonych, to na samą Gminę Świebodzin w ubiegłym roku przypada 24, 13 uŝyteczność publiczna, w mieszkalnych - 8 i wszystkie były w Świebodzinie. Produkcyjne mamy zrobione 2. lasy mamy 2. Lasy to tak, ale jako Nadleśnictwa, a na terenie Gminy Świebodzin są dwa Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Świebodzin i Nadleśnictwo Babimost, i to kontrolujemy szczególnie drogi dojazdowe w lasach, przecinki przeciwpoŝarowe, dostrzegalnie. Po kontrolach wydajemy decyzje. Komendant Powiatowy wydaje decyzje z terminami. Są wpisane nieprawidłowości w budynkach, to dotyczy głównie instalacji wylotowej, nie posiadania instrukcji przeciwpoŝarowej. Chcę powiedzieć, Ŝe nie w ubiegłym roku, ale dwa lata temu teŝ kontrolujemy hydranty na terenie gminy. W ubiegłym roku było Skąpe kontrolowane, a w 2009r. Gminę Świebodzin badaliśmy. Chcę powiedzieć jakie są z reguły usterki jeŝeli chodzi o niesprawność hydrantów, to zapieczone studzienki, brak wody, niesprawne lub nieszczelne zawory główne. Po tej kontroli trochę się zmieniło, bo my z p. Ciesielskim doszliśmy do porozumienia i było pismo w tej sprawie i trochę się poprawiło. Tu na koniec powiem, o tych trudnościach finansowych, bo w ubiegłym roku Ŝeśmy odbudowali samochód poŝarnictwa technicznego. Samochód uległ wypadkowi, jak jechaliśmy na działania, to straŝacy przywalili w drzewo. Samochód do kasacji. Dwa lata zajęło mi to staranie, Ŝeby 160 tys. wyrwać, i udało się trochę swoich pieniędzy, trochę Starostwa i 100 tys. Komenda Główna z Warszawy i tutaj tylko powiem, Ŝe te 100 tys. dostałem, Ŝe kolega w Sztabie był, bo tak cięŝko wyrwać te pieniąŝki. MoŜe jakieś pytania, bo jak wyjdziemy na powietrze to pewne rzeczy przedstawię. Ogólny budŝet Komendy to nie jest taki duŝy, bo w ubiegłym roku 3,5 mln. Ze środków Powiatu było to 30 tys. i środki inwestycyjne teŝ z Powiatu 138 tys. Tyle w ubiegłym roku środków przeszło przez nasze ręce. Ja bym miał tyle, Ŝeby powiedzieć o bezpieczeństwie, o Ochotniczych StraŜach PoŜarnych, o tym, Ŝe warto tą ochronę prowadzić, bo wszyscy mieszkańcy są bezpieczni. Muszę powiedzieć, Ŝe ostatni na sesji Rady gminy to chyba z 5 lat temu występowałem, ale cieszę się, Ŝe Państwo czujecie się bezpiecznie, Ŝe mogłem małe co nie co na temat ochrony przeciwpoŝarowej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady podziękował p. Komendantowi. Czy są jakieś pytania? Maria Pniewska powiedziała, Ŝe jest członkiem Zarządu i chodzi jej o taką rzecz, o te stare strychy, w starych budynkach. Tam jest katastrofa, przynamniej u nas ul. Kolejowa 13. Prosiłam kilka razy, byli, Ŝadnej reakcji nie było ani ze strony ŚTBS, nic. A tam jest taki dwupoziomowy strych, to jest Kolejowa 13, tam jest sklep Grosik, między Kupiecką, a Kolejową. Tam jest tragedia. Jedna wyrzuciła wszystkie stare

10 10 meble, które jej się nie podobają. Druga robi sobie magazyn. Cały strych ogrodzony, i w razie poŝaru przede wszystkim one nie wyjdą, bo nie będzie szans, bo tam są jakieś płotki, i juŝ kilka razy wzywałam kogoś i nikt nic nie robi. Nikt nie jest w stanie nic zrobić. One uwaŝają, Ŝe mają czysto i to wystarczy. A to jest strych. I nie wiem co robić z tą sprawą. W razie jakieś poŝaru, czy czegoś, to nawet PZU nie wypłaci odszkodowania, bo bałagan tam był, to nasza wina. A to nie idzie dać racy z nimi. Skoro jest niepotrzebne to powinni wynieść. Nie wiem co z tym robić. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe ma Pani rację, Ŝe powinni wywieźć. Ustawa mówi, Ŝe zabrania się składowania materiałów palnych na strychu. Ja mówię, Ŝe my do takich budynków chodzimy, o czym administrator budynku jest powiadomiony. Ma Pani rację, to jest sprawa bezpieczeństwa, tylko art. 3 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej mówi wyraźnie, zarządca, właściciel, czy teŝ on jest władny do tego, aby u siebie zrobić porządek. Ja nie wiem czy są moŝliwości, Ŝeby wywieźć to na koszt lokatora. Radny Szczepan Bartkiewicz powiedział, Ŝe o te rzeczy powinni dbać właściciele. Zarządca nie ma moŝliwości wyegzekwować. Zaznaczam zarządca, nie ma moŝliwości wyegzekwowanie od właściciela sprzątnięcia, bo to są jego rzeczy, jego budynek. Zarządca moŝe, jeŝeli któryś z właścicieli przyjedzie do zarządcy. My wysyłamy informację do StraŜy PoŜarnej z prośbą o interwencję. tyle moŝe zrobić zarządca. Maria Pniewska powiedziała, Ŝe my z jedną panią mamy problem, bo ona tam zrobiła magazyn, od czasu do czasy gasi sobie papierosy. Mamy problem. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe proponuje, aby Pani zwróciła się na piśmie i wtedy będzie interwencja. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe na pewno działania nasze na tyle na ile prawo nam pozwala będą, bo obywatele piszą, Ŝe to jest źle, albo coś innego. Na pewno to jest bardzo potrzebne, Ŝeby ten problem załatwić. Wszyscy mówię ( brak moŝliwości odtworzenia). Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe prosi o ciszę, bo wszyscy mówią. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytania. Helena Walczak powiedziała, Ŝe jest Przewodniczącą Zarządu Osiedla Dworcowego i mam takie pytanie. Przy ul. Piłsudskiego 6 obok jest Piłsudskiego 4 i ten budynek, który zakańcza nasze podwórze ma tam przynajmniej 4 kominy. Czy Pan ma do tego teŝ jakiś wgląd. Te kominy nie są wyciągnięte, przynajmniej jak ja się dowiadywałam przynajmniej 15, metra nad budynek powinien być wyciągnięty komin ogrzewania centralnego. do nas do okien jest prosto te 4 kominy, są prosto razem z oknami. I dosłownie takie płaty czarnego i mieliśmy tak u nas właściwie budynek jest zamknięty, z jednej i drugiej strony, ale ktoś pewnego dnia zostawił otwarte i ten cały dym wciągnął do domu. Wszyscy mieszkańcy zrobili awanturę, Ŝe cos się dzieje w tym domu, Ŝe gdzieś się ulatnia albo gaz, albo czad. Ja to zgłaszałam przyjechała StraŜ, przyjechała Policja przyjechali z urządzeniami i stwierdzili, Ŝe w tym budynku nic, ale to ściąga obok. I na to nie ma mocnych, Ŝeby te 4 kominy jakoś trzeba zmienić. Sadza leci z tych kominów takimi płatami. Od razu był prosiła to mieć na uwadze, to jest Piłsudskiego 6 i 4. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe naleŝy przyjść do nas, na parterze do Sekretariatu zgłosić to, spiszemy to. My musimy, Ŝeby iść to musimy mieć jakąś przykrywkę, jakieś zgłoszenie. JeŜeli chodzi o kominy to jest technicznie opisane w ustawie o gospodarstwie przestrzennej i budownictwa na temat instalacji kominowej jest wszystko. My moŝemy to sprawdzić, my to sprawdzimy, ale od tych

11 11 spraw i my spiszemy to i wyślemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. On jest władny i myślę, Ŝe podejmie interwencję. Helena Walczak powiedziała, Ŝe prosi o interwencję, bo to jest problem, to są 4 kominy nie jeden. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe moŝna zejść na dół i w Sekretariacie złoŝyć takie oświadczenie. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe jego pytanie jest takie. Czy nasza Komenda brała udział jak była powódź, pomagaliśmy jakimś ościennym miastom, województwom. To jest jedno pytanie i jak Pan na początku jak zaczął prezentować moŝe Pan pokazać drastyczne zdjęcia z wypadków. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej pomagała, tak. Ja juŝ tu tego nie mówiłem. Tak jest zorganizowana ochrona przeciwpoŝarowa w naszym kraju, Ŝe zbudowany jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Ten system działa na terenie całego kraju, muszę powiedzieć, Ŝe nawet nam Niemcy zazdroszczą tego systemu. To jest w gminach, jeden drugiemu płaci, za to Ŝe przyjeŝdŝa z pomocą. Oni na zazdroszczą, bo u nich nie ma czegoś takiego. Sama Państwowa StraŜ PoŜarna to jest za mało, są jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Na naszym terenie Powiatu Świebodzińskiego jest 7, w tym Rusinów. Dokooptuje do tego juŝ niedługo Lubrza. Muszę powiedzieć, Ŝe poprzedni Wójt mocno się starał, a obecny Wójt to sfinalizuje. Kupują przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i swoich pieniędzy kupują samochód gaśniczy. Staramy się teŝ o to, Ŝeby to zrobić w Świebodzinie, bo jest 20 % dofinansowania, Ŝeby dostać średni samochód gaśniczy. Ten system działa tak, Ŝe tam te jednostki po parę tysięcy dostają na tą działalność bieŝącą. Rusinów dostał 10 tys. z budŝetu państwa. Trochę sobie tam zaplanowali zakupy drobne. I u nas jest tak, Ŝe przychodzi polecenie wyjazdy Kielce, jedziemy. Lubelskie jedziemy. Warszawa topiła się jedziemy. Tam wszędzie byliśmy. W Gorzowie tam zalało jedziemy. Jeździmy rzeczywiście tam wszędzie, gdzie ludzie potrzebują pomocy i są wolni, bo muszę Państwu powiedzieć taką rzecz, śmieszną rzecz. Jako ciekawostkę powiem. Ostatnio, ja się uśmiałem, Koledzy jeszcze więcej. Była narada roczna, była p. Wojewoda, i Pani Wojewoda dziękowała za udział wszystkim Komendantom. Listy pochwalne takie, a o Świebodzinie zapomniała. Tak jakbyśmy wypali. U nas powodzi nie ma i nigdy nie będzie powodzi. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, ale jedno słowo, jedziemy na Nową Sól, jedziemy gdzieś tam, czyli teŝ robimy. Ale nie było powodzi, to Komendant Powiatowy listu nie dostał. Tylko chciałem powiedzieć, Ŝe u nas nie ma czegoś takiego. My mamy taką pompę duŝej wydajności 7,5 tys. litrów wody na minutę pompuje. Takich zakupionych jest koło 10 w województwie. I te pompy chodzą, jak trzeba gdzieś więcej wody wypompować to pompy, które chłodnice mają 800 czy 1200 na minutę, to to jest nic. Przedstawił zdjęcia z wyjazdu na powódź, zdjęcia z uratowania łabędzia, uratowania bociana, który się zaplątał w gnieździe, sprawdzania pieców gazowych, samochody po wypadkach, udział w poŝarze w Dąbrówce Wielkopolskiej, poŝar kurników w Kupieninie, szkolenie się na lodzie. JeŜeli byście chcieli wiedzie o StraŜy więcej to warto zobaczyć naszą stronę internetową. Tam są interwencje, zdjęcia, są informacje o działalności StraŜy, wystarczy StraŜ Świebodzin wejść, to moŝna zobaczyć. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe programie jest teŝ przewidziane zwiedzanie Komendy. Część pytań zamykamy i zapraszam wszystkich na zwiedzanie Komendy.

12 12 Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe musi odpowiedzieć na temat telefonu 112. Ten telefon działa, jeŝeli ktoś zadzwoni dzisiaj na 112 i moŝna zadzwonić z kaŝdego telefonu to zawsze zgłasza się straŝak i zapyta o co chodzi i przełącza na Pogotowie lub Policję. Ad. 6. Przewodniczący Rady - powiedział, Ŝe kolejnym punktem jest sprawozdanie z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Ula Paszkowska oczekuje na swoją wypowiedź. Zapraszamy. Przewodnicząca Urszula Paszkowska przedstawiła sprawozdanie ( w załączeniu). Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi działa w oparciu o ustawę z 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta była juŝ 22 razy nowelizowana i ma być jeszcze zmieniona. Mamy regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina co naleŝy do zakresu działań. Prowadzenie rozmów edukacyjno-motywacyjnych z osobami naduŝywającymi alkoholu i powodującymi rozpad Ŝycia rodzinnego, są sprawcami przemocy oraz ich rodziny. Udział w posiedzeniach sądu dotyczących zastosowania się obowiązku poddania się leczeniu przez te osoby. Monitorowanie osób, które zobowiązały się do uczestnictwa w grupie terapeutycznej i udziału we wspólnocie AA. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, kontrolowanie placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe ( treść zgodna z przedłoŝonym sprawozdaniem). JeŜeli chodzi o placówki handlowe, to większych problemów nie mamy. Są właściciele niektórzy, którzy uwaŝają Ŝe alkohol jest najwaŝniejszy i nie musi mieć zezwolenia, tłumaczy się, Ŝe zapomniał. Pytamy dlaczego nie zapomniał zamówienia w hurtowni. Podpisując zezwolenie u p. Burmistrza podpisuje wnioskodawca oświadczenie, Ŝe jest mu znana ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Tam jest wyraźnie powiedziane, Ŝe muszą być odpowiednie tabliczki wywieszone. Są lokale, gdzie notorycznie brakuje, a tłumaczą się tym, Ŝe dopiero lokal jest po remoncie. Jak przychodzimy na kontrole to raptem wszyscy mają pomalowane, tylko brakuje wywieszek. Uczulamy przede wszystkim na sprzedaŝ alkoholu nieletnim, na kontrolowanie, sprawdzanie dowodów osobistych, na to Ŝeby sprzedawać pod zastaw, czy na kredyt czyli tzw. zeszycik. Tego to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, chyba Ŝe ktoś idzie osobiście. JeŜeli chodzi o współpracę ze szpitalem w Ciborzu, to układa się bardzo dobrze. JeŜeli ktoś powie, Ŝe chce iść na kurację odwykową, to on moŝe juŝ jutro lub pojutrze pójść, jeŝeli będzie tam miejsce, jeŝeli będzie taka konieczność. Gotowi są go połoŝyć nawet na korytarzu i przyjąć. Gorzej jest z tymi, których trzeba kierować sądownie. Dobrowolne przyjmowane są na bieŝąco, a sądowe to wiadomo, 2 lata waŝne jest postanowienie Sądu, po nakazie, a kolejka jest duŝa. Najwięcej problemów to mamy z Izbą Wytrzeźwień. Tłumy, Litwinów, Łotyszy, kogo tam mamy w wykazach. Wszyscy z naszego terenu co Gmina odwozi, to tam są odwoŝeni. Tam jest osób miesięcznie. Teraz juŝ przestali podawać dane tych, którzy są bez stałego miejsca zameldowania. Są tylko inicjały podane. Sąd kieruje na badania, ale my jako komisja za te badania płacimy. Osoba jest dowoŝona do Izby Wytrzeźwień, a pieszo wraca. Czasami taki delikwent jeszcze dobrze nie wróci z Raculi, a w tym samym dniu wraca ponownie. Ostatnio były takie osoby po 25 lat. Był teŝ jeden taki chyba 70 lat. Ale to są teŝ koszty. Brak jest wystarczającej liczby miejsc na oddziale odwykowym. Tam jest procentowo wykazane, ile mogą przyjąć z nakazu sądowego, a ile dobrowolnie. Nawet jak zawiadamiają, Ŝe on ma przyjść na leczenie, to on przyjdzie pokręci się po

13 13 oddziale ostatnio taki przypadek był pokręcił się po oddziale i pierwszy dzień w jakim mają przepustkę na wyjście z oddziały zwiał. Wieczorem juŝ była Policja, no w sumie taki był kandydat, miła coś w zawieszeniu od razu go odwieźli do Zakładu Karnego i tylko miejsce zablokował i później trzeba było szukać następnego. Pamiętacie Państwo z ubiegłych lat, bardzo staraliśmy się o to, aby na naszym terenie powołać Miejską Poradnią UzaleŜnień. Niestety zakończyło się to niepowodzeniem, gdyŝ lokalny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie był zainteresowany powołaniem takiej poradni. Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie sprawozdania. Zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Radny Mieczysław Czepukowicz - powiedział, Ŝe Komisja w ubiegłym roku skontrolowała 84 placówki, gdzie się sprzedaje alkohol. Proszę mi powiedzieć, czy wszystkie placówki spełniają normatywy sprzedaŝy, czy są jakieś naruszenia, i co wy jako Komisja moŝecie z tym zrobić. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe nie było takich jak przypadków jak w poprzednim roku, kiedy większość zapomniała o zapłaceniu. My sprawdzając, to było w tym roku, to o tym nie będą mówić. Powiedziała, Ŝe moŝemy mieć, Ŝe gdzieś tam za blisko szkoły, czy koło kościoła, to róŝnie, i ja w to nie wnikam, jeŝeli chodzi o te bliskości. JeŜeli tam nie ma Ŝadnych przypadków sprzedaŝy alkoholu małolatom, Ŝe tak powiem, a jeŝeli takie sprawy są to od tego jest Policja. My moŝemy przeprowadzić kontrole i powiadomić p. Burmistrza, Ŝe coś jest nie tak. Jest taki jakby sklep nie duŝy, teŝ blisko zakładu pracy, gdzie gość ma stale jakieś uwagi, stale mruczy pod nosem, który mówi kontrolują tylko, czepiają się, a szybę mi wybili. Powiedziałem, Ŝe my nie jesteśmy od tego, Ŝe Panu szybę wybili. A on powiedział, Ŝe nie sprzedał alkoholu małolatowi. Mówię, to niech Pan dzwoni na Policje, to on powiedział, to mi znowu wybiją. Ja powiedziałam, trzeba było nie sprzedawać od początku. Jakby Pan nie sprzedawał wcześniej tego alkoholu, to dzisiaj nie miałby Pan problemu. Są sklepy, gdzie nie mają naprawdę Ŝadnych problemów, mimo tego, Ŝe są blisko szkół np. na śaków tam. Ale oni nie sprzedają i tam nie ma dyskusji. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe opiniowaliście tutaj według waszych wyliczeń 60 parę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholową. Ile było opinii negatywnych. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe nie było, bo jeŝeli komitet blokowy w mieście, sołtys opisuje, Ŝe on nie widzi, nie wyraŝa Ŝadnego sprzeciwu, nie ma Ŝadnego słowa, to my się do tego przychylamy. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe mam jeszcze, bo Pani tam opowiadała, Ŝe nie bardzo tutaj rozumiem. JeŜeli chodzi o tą współpracę ze szpitalem z oddziałem odwykowym pt. Cibórz. Tam widzę, Ŝe jest taka klauzula, uwaga, Ŝe ta współpraca układa się bardzo dobrze, Ŝe osoby wymagające hospitalizacji są przyjmowane w miarę na bieŝąco. Czy to są te osoby, które się zgłaszają dobrowolnie, bo tu jest teŝ klauzula, która mówi co innego, Ŝe są nadal same problemy, brak jest miejsc na oddziale odwykowym. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe to jest oddział przymusowy. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, proszę mi wyjaśnić jaka to jest róŝnica. Ten chce się leczyć, a ten dostał nakaz. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe jest procentowo, przecieŝ mówiłam, Ŝe 20% jest z nakazem, pozostałe dobrowolne. Nie moŝna zamienić, w miejsce tych sądowych, bo policjant wygoni, tych co mają sądowe. A dobrowolnie

14 14 zgłaszają się, ustalają, na bieŝąco z ordynatorem i moŝe być dzień, dwa, trzy, a jeŝeli trafi na zmianę grupy, to nawet na drugi dzień przyjęty. Taka jest róŝnica. To w tej ustawie trzeba coś z tym zrobić, bo my to dostajemy i co z tego, Ŝe jak ja widzę z Sądu, Ŝe minął termin 2 lata od nakazu orzeczenia leczenia odwykowego i koniec. Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącej Komisji za przedstawienie sprawozdania. Ad. 3. Przewodniczący Rady Miejskiej - powiedział, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad - wnioski i interpelacje radnych. Radny Franciszek Karczyński powiedział, Ŝe 23 lutego złoŝył interpelację odnośnie naprawy drogi 303 Jeziory- Lubinicko. Z odpowiedzi, którą uzyskałem mnie nie zadawala. W związku z tym ponawiam i precyzuję swoją interpelacje. Naprawa dziur w jezdni i wyrw w miejscowości Lubinicko, naprawa drogi 303 zakręt Jeziory ze skrzyŝowaniem drogi powiatowej Jeziory Ojerzyce. Jest to interpelacja skierowana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z otrzymanej odpowiedzi od zarządcy drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, Ŝe inwestycja drogowa w bieŝącym roku na drodze 303 Świebodzin, Smardzewo w kierunku na Babimost nie będzie realizowana. to co przekazywał nam radny Sejmiku Kolega, to znaczy wprowadzili go w błąd. A zatem środki zabezpieczone w kwocie 500 tys., które w budŝecie zostały zabezpieczone uchwała z dnia 27 stycznia 2011r. naleŝałoby zagospodarować na inną inwestycję, bo nie ma sensu przetrzymywać zamroŝoną kwotę w wysokości 500 tys. zł. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Ŝe chcę się zapytać, bo u mnie są bezdomni. Dzisiaj musza opuścić moją noclegownię. dlaczego miasto nie chce zrobić noclegowni całorocznej. Oni dzisiaj opuszczają, płacz, zgrzytanie zębów, Ŝe musza to opuścić. Idą na działki, po domkach, po altankach, wszędzie. Ja nie musze tego problemu przedstawiać. Czy nie moŝna zrobić normalną noclegownię, Policja by miała spokój, bo by przychodziła czasami, i byłoby to wszystko uporządkowane. W innych gminach jest to uporządkowane, tylko u nas nie. I dzisiaj musza opuścić, i będą chodzić w mieście, zajmować ławki, ja bym prosił o odpowiedź. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc noclegowych do 1 kwietnia. I nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy tworzyć całorocznych miejsc noclegowych. Po prostu nie mamy takiego obowiązku ani prawnego i nie widzę takiej potrzeby. Kto sobie wybrał drogę bycia bezdomnym musi sobie jakoś poradzić. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Ŝe muszę powiedzieć, Ŝe Pana odpowiedź jest skandaliczna. Radny Krzysztof Warcholik powiedział, Ŝe ma takie 3 wnioski. Pierwsza sprawa dotyczy posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca, na którym obecny był Prezes ZWKiUK p. Leon Ciesielski. Komisja ta miała na celu analizę strat wody w Gminie Świebodzin. Chcę powiedzieć, Ŝe to nie jest tylko moje odczucie, ale całej komisji, Ŝe materiał, który przedstawił nam Prezes Ciesielski jest mało wystarczający. To jest materiał, z którego nic nie wynika. Ten materiał był wcześniej przesłany na naszą prośbę niŝ było posiedzenie komisji, nawet nie było wielkości. TakŜe nie wiem, czy ta informacja była podana w metrach, litrach, nie wiem w czym. Na zadane pytanie, poniewaŝ w kwietniu mamy kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym będzie tym razem analizować prawidłowość kalkulacji cen wody i ścieków Gminy Świebodzin. W związku z tym zwracam się do p. Burmistrza, Ŝeby porozmawiał, w jakiś sposób wpłynął na p. Prezesa, Ŝeby te materiały nam

15 15 dostarczył, były materiałami pełnymi, czytelnej, Ŝebyśmy mogli merytorycznie na tej komisji rozmawiać, a nie tylko zapoznać się z tymi faktami. Ale wrócę jeszcze do tego spotkania. Na zadane pytanie przez członków komisji do p. Prezesa jak kształtuje się wysokość cen opłat za wodę i ścieki na terenie innych miast p. Prezes odesłał nas na stronę internetową Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Według p. Prezesa takie dane są ogólno dostępne. Pofatygowałem się na ta stronę, oczywiście takich danych nie ma. Rozmawiałem z Panem, który te dane umieszcza na stornie internetowej Izby Gospodarczej, powiedział, Ŝe są tam podawane dane cząstkowe. Między innymi średnie krajowe metra sześciennego ceny wody i ścieków i ceny średnie w województwie. Co z tego wynika. Pan Prezes nas poinformował, Ŝe w tym roku, czyli mamy praktycznie 3 miesiące, nie wiem nie miał czasu, chęci, sposobności sprawdzenia, na którym miejscu z 411 członków tej listy znajduje się Gmina Świebodzin. Twierdzi, Ŝe w połowie. OtóŜ liczby nie kłamią, sprawdziłem to na stronie tej listy wodociągów, jeŝeli faktycznie nasze ceny są w połowie to średnia cena w Polsce wody i ścieków wynosi w rozbiciu na wodę - 3,35 ścieki - 4,64 czyli średnio 7,99 zł. Średnia cena w Województwie Lubuskim w rozbiciu na wodę 3,44 i ścieki 4,57 to jest 8,01 zł. Czyli widać, Ŝe średnia cena krajowa w Polsce i Województwie Lubuskim jest bardzo obniŝona. I to jest połowa. Są gminy, które mają wyŝsze ceny, ale są gminy, które mają niŝsze. JeŜeli nasza cena wody to jest 4,68 i ścieków 7,62 czyli 12,30 zł. To jest o 53%, prawie 54% powyŝej średniej krajowej. Czy jesteśmy w połowie gmin czy jesteśmy naprawdę na szarym końcu. I nikt mi nie powie, bo p. Burmistrz nas ciągle zapewnia, Ŝe to jest związane z inwestycjami, które wykonujemy. Ja się pytam czy Gmina Świebodzin się tylko rozwija, a cała Polska stoi w miejscu czy nie. To jest pierwsze pytanie do p. Burmistrza, Ŝeby p. Ciesielski się powaŝnie przygotował do tej Komisji Rewizyjnej w miesiącu kwietniu. Druga sprawa teraz mówię w imieniu Koła Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość, którym jestem Przewodniczącym od niedawna. Do naszego biura zgłaszają się mieszkańcy, wielu mieszkańców. Przychodzą pytać się, Ŝeby rozwiać wszelkie, wszystkie informacje, wątpliwości z informacji jakie ja posiadam, wiem Ŝe do 30 kwietnia jest obowiązek informowania społeczeństwa czy w inny sposób o umorzeniach podatków za rok poprzedni. W związku z powyŝszym wnoszą tą interpelację do p. Burmistrza, Ŝeby wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości. Skoro mamy kryzys, wszystkim ucinamy, to chciałem się dowiedzieć w roku 2010 proszę o wykaz firm, którym zostały umorzone podatki od 5 tys. w górę. Nie będziemy się zajmowali tymi mniejszymi oraz firm, w którym wystąpiło przesunięcie terminu płatności z roku 2010 na rok 2011 i z podaniem terminu do którego ten termin został odroczony. Trzecie pytanie, tylko szkoda, Ŝe wyszedł p. Burmistrz Bekisz, bo to pytanie jest kierowane do p. Burmistrza. Wzorem innych miast i gmin w województwie tak jak to się miedzy innymi dzieje w Zielonej Górze i Gorzowie gdzie rządzi p. Tyszkiewicz czy p. Kubicki. Na łamach prasy i w innych źródłach medialnych informuje się z jakimi inwestorami się rozmawia, jakie nowe firmy wejdą na teren gminy, jakie będą stanowiska pracy, dla jakich fachowców. Do p. Burmistrza teŝ przychodzą mieszkańcy Świebodzina.Otworzy się rynek legalny w Niemczech i chcielibyśmy wiedzieć jako mieszkańcy czy ta praca, jeŝeli p. Burmistrz rozmawia z nowym inwestorem będzie dla piekarzy, lekarzy, rolników, czy dla kogo, spawaczy, ślusarzy. Konkretnie jeŝeli jest jawność i nie ma nic do ukrycia, to prosiłbym, Ŝeby p. Burmistrz nas poinformował, jaka firma będzie nowa w Świebodzinie. Wydaliśmy prawie 2 mln zł na uzbrojenie tego terenu, przeznaczyliśmy i chcielibyśmy wiedzieć.

16 16 Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe od razu przejdzie do tego punktu 3, bo został on zgłoszony w aurze jakieś wielkiej sensacji. Jak znam Ŝe moŝna o tym mówić, to Państwu wszystko przekazujemy. Ze względu na dobro jeszcze Ŝadnych szczegółów na ten temat nie ujawniamy. to jest odpowiedź na pytanie nr 3. Myślę, Ŝe na kolejnej sesji będziemy w stanie wszystko powiedzieć, ze wszystkimi szczegółami, jacy inwestorzy i jakie zawody. Jak chodzi o pytanie nr 2 to nie jest Ŝadna łaska Burmistrza tylko obowiązek ustawowy i zawsze ten wykaz, którym Burmistrz umorzył podatki prezentuje. To wynika z ustawy, takŝe tutaj nie musiał się Pan aŝ tak bardzo kłopotać. Nie jest to Ŝadna tajemnica, na pewno wszyscy Państwo będziecie wiedzieli. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Ŝe chce wrócić do tej interpelacji, o które tutaj radny wcześniej wspomniał, bo coś mi się tu nie zgadza. JeŜeli produkcja wody jest tys. metrów sześciennych, a 30% wody to straty i nam się tłumaczy, Ŝe to tylko 2 gr. straty, a cena jest 12 zł. JeŜeli produkujemy wodę to ten koszt całej wody i ta co sprzedana i ta co ją ktoś ukradł. To co sprzedajemy 12 zł, to co ukradzione 2 gr. To teŝ jest to wyjaśnienia, tego nie moŝna zostawić. Radny Szczepan Bartkiewicz powiedział, Ŝe ma 6 interpelacji na piśmie. Radny Wacław śurakowski- powiedział, ze chce złoŝyć 2 interpelacje. Pierwsza dotyczy schodów i chodnika przy sali sportowej szkoły nr 7. Schody są juŝ tam bardzo sfatygowane, chodniczek równieŝ. to niewielka powierzchnia parędziesiąt metrów kwadratowych. Warto by ten temat zrobić. Ja juŝ w ubiegłym roku ten temat zgłaszałem, ponawiam go. Drugi temat to Struga Świebodzińska. Od ul. Łukowej, albo od Konarskiego w kierunku do starego browaru i dalej jeziora Trzcinowego od jakichś 10 lat, albo i dłuŝej ten odcinek tej Strugi nie jest czyszczony. Tutaj od Łukowej w kierunku Poznańskiego jest wyczyszczony, odpływa. JeŜeli on tak przez kolejne lata nie będzie czyszczony, to on gdzieś zarasta, normalna rzecz. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe teŝ ma dwie interpelacje. Wracam do basenu, ale ta interpelacja została zgłoszona na moje ręce przez naszą p. Basię Skrzypek. Prosiła mnie, abym przekazał cytuję proszę coś zrobić, aby w szatni na basenie tak nie wiało. Druga interpelacja tez nastała wiosna i mamy teraz porządki, Ŝe tak powiem. Ale proszę teraz wejść na wiadukt na ul. Kolejowej i spojrzeć, nie wiem to jest chyba teren kolei. Jest tam wysypisko śmieci. To jest straszne. Proponowałbym, aby wystosować apel czy pismo, aby to uprzątnąć, bo wygląda to bardzo źle. Radny Ireneusz Woźniak powiedział, Ŝe chce przekazać informację z Os. śaków. Tam łączy się ta ulica Na Skarpie i tam jest umieszczony próg zwalniający. I przypuszczam, Ŝe na czas remontu ten próg został o dwa elementy, wyjęte zostały dwa elementy, tak Ŝeby tam te samochody cięŝarowe nie niszczyły tego progu. W tej chwili niektórzy mieszkańcy do mnie akurat trafili z tą interpelacją i chcieliby uzupełnienia, odnowienia tego progu, bo w tej chwili jest sezon i zaczynają tam jeździć z bardzo duŝą prędkością. Chodzi o to, Ŝeby to odnowić. Radny Wacław śurakowski powiedział, Ŝe juŝ jest odnowione. JeŜdŜę rowerem, wyŝej były wyciągnięte przęsła, a w tej chwili juŝ jest. Radny Ireneusz Woźniak powiedział, Ŝe w takim razie bezprzedmiotowa jest interpelacja. Helena Walczak Przewodnicząca Osiedla Dworcowe powiedziała, Ŝe jest Przewodniczącą Osiedla Dworcowego i mam 3 interpelacje. Pierwsza interpelacja jest taka, byłam na zebraniu TBS i TBS twierdzi, Ŝe gmina nie zatwierdziła rewitalizację pienięŝną na Piłsudskiego 6 i 8. To są dwa budynki

17 17 zatwierdzone od Konserwatora Zabytkowego i ja powiedziałem dobrze proszę pokaŝcie mi pismo, czy wy w ogóle pisaliście. Ja mam tutaj odpis, Ŝe budownictwo dostało 2009r. a drugi w 2010r. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe wszystkie dokumenty, które zostały złoŝone kompletne wszystkie dotacje zostały przyznane. Musiał być niekompletny wniosek. Helena Walczak zapytała kiedy będzie to wiadomo. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe juŝ jest wiadomo. Pieniądze zostały przyznane. Pieniądze zostały rozdysponowane przez komisję, która jest tym zajmuje i wszystkie wnioski, które miały wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane pozytywnie. zostało jeszcze kilkanaście tysięcy złotych na wydatki, które nam Rada w budŝecie przyznała i to jest wszystko. Helena Walczak zapytała to w takim bądź razie te pisma są aktualne i zostały zatwierdzone czy nie. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe nie, bo widocznie pisma nie były kompletne. Helena Walczak zapytała, a pisze w zawiadomieniu, Ŝe są niekompletne. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe nie zna w szczegółach wszystkich wniosków, które były składane w ostatnich latach. Na dzień dzisiejszy za kompletny wniosek uwaŝam taki, który ma uzgodnienia z Konserwatorem projekt kolorystyki, wybrany jest wykonawca i jest dokumentacja pełna i są złoŝone dokumenty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Wszystkie pieniądze zostały przyznane. Radny Szczepan Bartkiewicz powiedział, Ŝe moŝe powie w tej materii, bo Pani tu pewnych rzeczy nie rozumie. W TBS Wspólnota jeŝeli zgłasza potrzebę taką, Ŝeby wystąpić do gminy o dofinansowanie remontu budynku, bo podjęliśmy taką uchwałę musi zlecić, podjąć uchwałę Wspólnota, Ŝe chce tego, zlecić wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami, dopiero po wykonaniu tego, a za to Wspólnota ponosi 100% kosztów. Dopiero po wykonaniu tego zbiera się oferty firm. Te oferty firm dołączane są do wniosku do gminy o dofinansowanie i Burmistrza mając, to jest tylko informacja, Ŝe Wspólnota moŝe chciałaby i robi się takie projekt wraz z kosztorysem przez wykonawcę, którego juŝ wybrała Wspólnota Mieszkaniowa, wraca do p. Burmistrza do komisji rewitalizacji i jeŝeli są w budŝecie środki Burmistrz przyznaje. W tym roku mieliśmy 300 tys. Te wnioski, które zostały złoŝone zostały przyjęte. Więcej wniosków nie było w TBS. To akurat jest nie z mojego rejonu, tylko drugiego, ale znam sytuację. Państwo w tej chwili jesteście na etapie projektu technicznego. Helena Walczak powiedziała, Ŝe pytała się p. Gąsiorowskiego czy dokumenty są kompletowane, powiedział, Ŝe są w komplecie. Stwierdził, Ŝe tak. Burmistrz Dariusz Bekisz zapytał czy są kompletowane czy są w komplecie. Helena Walczak powiedziała, Ŝe są w komplecie. Burmistrz Dariusz Bekisz zapytał czy Wspólnota zapłaciła z 15 tys. za projekt nie wie Pani. Czy zapłaciła te pieniąŝki. Helena Walczak powiedziała, Ŝe tego to nie wie. Burmistrz Dariusz Bekisz zapytał czy na zebraniu Wspólnoty były takie wydatki akceptowane. Od tego trzeba by zacząć czy jest projekt zrobiony. Radny Szczepan Bartkiewicz powiedział, jeŝeli Wspólnota, Pani Wspólnota podjęła takie działania, dopełniła wszystkie zalecenia, na pewno p. Gąsiorowski zlecił wykonanie projektu technicznego dla jakiejś tam firmy i moŝe, nie wiem domyślam się, moŝe to być na etapie projektowania, bądź zbierania ofert firm i dopiero ten

18 18 wniosek wpłynie na posiedzenie komisji budŝetowej o znalezienie dodatkowych środków na przykład dla Pani budynku. Helena Walczak powiedziała, Ŝe w budynku TBS znajduje się okap i nasze biuro osiedlowe teŝ się znajduje w tych budynkach, Pan wie gdzie p. Burmistrzu przy tych magazynach i tam przychodzi młodzieŝ. Pije wódkę, piwa, ja juŝ nie mogę nadąŝać z sprzątaniem puszek i tego wszystkiego. Nawet na moją choinkę sobie powieszają róŝne butelki i Bóg wie co. Było to zgłaszane na Policję, ale Policja nie ma czasu. Helena Walczak powiedziała, Ŝe jeszcze jedną sprawę ma. Moi mieszkańcy proszą, czy by mogła gmina ogłoszenie zrobić, o sprzątaniu przez właścicieli po swoich psach. Spacerują sobie na głównej ulicy, na Piłsudskiego, piesek się załatwi i zostaje wszystko, nie sprzątnięte. Nie się te nasze władze, ta nasza Policja, tym zajmie. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe ostatnio mam duŝo sygnałów, Ŝe za często są, za często przyjeŝdŝają, za często przychodzą, Ŝeby zadzwonić, Ŝeby tak często nie bywali. Tu jest akurat sygnał odwrotny. Sołtys Marian Wisz powiedział, Ŝe ma takie zapytanie. sprawa objazdu przez Rudgerzowice, a mianowicie Gubin. Guben, Chociule, Rudgerzowice. Wprawdzie to dotyczy Powiatu, ale jest prośba. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe właśnie rozpoczyna się sesja w Powicie jak Pan wyjdzie to Pan zdąŝy. Składanie interpelacji jest bezcelowe a jak juŝ to na piśmie. Niech Pan napisze, wyślemy do Powiatu. Sołtys Marian Wisz powiedział, Ŝe pisma są napisane do Powiatu, Tylko proszę, Ŝeby Rada przychyliła się temu, bo tam nie ma z kim rozmawiać. Ja nie będę robił sto pism i groził nawet Urzędem Wojewódzkim itd. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe 90% interpelacji co zgłaszacie dotyczących dróg powiatowych czy innych. JeŜeli są to wojewódzkie czy krajowe proszę konkretnie napisać pismo do nas, my to przebukujemy na dyrekcję krajową czy wojewódzką i namawiam radnych 5 minut temu zaczęła się sesja w Powiecie, jest to ten adresach, który powinien tą interpelację wysłuchać. Sołtys Marian Wisz powiedział, Ŝe ma prośba, Ŝeby Rada częściowo finansowo wsparła ten Powiat, bo oni ciągle nie mają pieniędzy. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe zawsze trzeba działać w ten sposób, jeŝeli Powiat chce tą inwestycję realizować, powinien Powiat jako właściciel drogi do nas wystąpić ewentualnie z prośbą o finansowanie tej inwestycji. Przed ostatnie lata nigdy nie odmówiliśmy. Sołtys Marian Wisz powiedział, Ŝe ma jeszcze jedną sprawę odnośnie oświetlenia skrzyŝowań na S-3. Jaka decyzja jest czy to oświetlenie będzie włączone czy nie. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe z mocy prawa my mamy obowiązek płacić za to oświetlenie, nie wiem czy te inwestycje są odebrane, czy skończone. Będziemy pokrywać, tak jak na wszystkich skrzyŝowania dróg krajowych i wojewódzkich jest oświetlenie, z własnych pieniędzy będziemy za to płacić. Zbigniew Chitruń Przewodniczący Zarządu Śródmieście powiedział, Ŝe poniewaŝ przyszła wiosna, nie są czyszczone w ogóle burzowe kratki burzowe, zamulone są ziemią. Nie wiem czy to do Wodociągów naleŝy, bo zgłosili się mieszkańcy z 30 Stycznia, Ŝeby zwrócić uwagę na to, Ŝe ci co sprzątają ulice teŝ piasek zamiast zbierać to tych burzowych kratek wsypują. TeŜ przejście z Kawaleryjskiej koło przedszkola na deptak jest zanieczyszczone, nie wiem czy to jest oficjalna ulica, ale zwrócili się do mnie, Ŝeby to poruszyć.

19 19 Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe zanieczyszczone jest całe miasto. Od 2 tygodni, wywieźliśmy juŝ około 20 przyczep brudu, śmieci. Namierzyliśmy parę osób, które śmieci wyrzucają razem z dokumentami, będą miły sprawy sądowe. Kończymy zabawę. Wszyscy, wszystko, wszędzie wyrzucają całymi przyczepami. Za płot, za płot, całymi przyczepami. Pniewska Maria ul. Kolejowa 13 powiedziała, Ŝe odnośnie śmieci. PoniewaŜ uwaŝam, Ŝe kaŝdy oprócz tego, Ŝe ma ten swój dom i ma działalność gospodarczą powinien płacić za te śmieci, bo widzę jak u nas wyrzucają z tych kiosków czy butików i wszystkie śmieci do naszych kontenerów. Oni nie są obciąŝani tymi kosztami. Jakakolwiek działalność by nie była prowadzona to są śmieci. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe ma Pani w 100% rację. Pniewska Maria ul. Kolejowa 13 powiedziała, Ŝe oni sobie raz w miesiącu taki mały kontener mają przewaŝnie ci prywatni. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe co najmniej raz na dwa tygodnie, zgodnie z uchwała Rady. Pniewska Maria ul. Kolejowa 13 powiedziała, Ŝe raz na miesiąc wywoŝą. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe to tak się kończy. Mieliśmy kontener przy garaŝach na Widoku i się skończyło artykułem w gazecie no jak mogliśmy, a płaciliśmy za wywóz 12 tys. zł. rocznie. Ja nie widzę powodu, Ŝebyśmy płacili za prywatne śmieci. Teraz nazbierała się hałda chyba na 3 metry tych śmieci. Pniewska Maria ul. Kolejowa 13 powiedziała, Ŝe tam teŝ przyjeŝdŝa samochód prywatny z przyczepą, wprawdzie jest to kontener PHS i on chce ładować cała przyczepę tych śmieci do kontenera. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe jeszcze odnośnie tych śmieci. JuŜ od lat jest uzgodnienie z Policją, Ŝe fundujemy 1000 zł nagrody tym co wskaŝe nam osoby, które wywoŝą te śmieci przyczepami. To się działo w tamtym roku na Borowie i gdzieś jeszcze gościa, który wywoził. Nie jest to Ŝadne donosicielstwo. Proszę spisywać numery tych samochodów, którzy wyjeŝdŝają, wysypują ten gruz, te szkło pobite, muszle klozetowe, tapczany, nieraz po prostu śmieci komunalne. Proszę do mnie z tym przychodzić. Obiecuję Państwo, Ŝe jeŝeli sobie nie Ŝyczycie, wasze nazwisko nie będzie wymienione. Nie traktujmy tego jako donos, po prostu zasypią nas bałaganiarze śmiećmy, za które trzeba zapłacić 50 zł, Ŝeby ktoś to wywiózł. Lepiej pojechać na łąki, czy gdzieś za gminę, czy do lasu, Ŝeby to wysypać. Jest to jedna wielka tragedia, a jednocześnie ci sami ludzie budują te swoje chałupy za dziesiątki tysięcy złotych. Stawiają drzwi takie, Ŝe ja za te drzwi bym 6 lat wywoził te śmieci, a 50 zł nie zapłaci, Ŝeby kontener na wysypisko wywieźć. Jest z tym coraz większy problem. Większość ludzi ma ogrzewanie gazowe, tak to jeszcze palili to w piecach, bo uwaŝali, Ŝe to jest normalne, ze wszystkie plastiki się w piecach pali. TakŜe jeszcze większą przysługę dla sąsiadów robili. A teraz po prostu to wyrzucają. My co wiosnę dziesiątki przyczep, nie ton przyczep śmieci wywozimy. Z łąk juŝ 5 czy 6 z samych łąk, które są w centrum miasta. z ulicami Grzybowa i inne. Jak nas tu siedzi 40 osób i jakby jedna choć zauwaŝyła, byłby po prostu porządek. Nagłośnimy to jeszcze po gazetach, karę zapłaci, ale o jako sytuacji, nie jest to Ŝadne donosicielstwo. to co się dzieje to jest jeden wielki skandal. Namawiam Państwa do tego. Helena Walczak powiedziała, ze to jest związane z tymi śmiećmi. To jest interpelacja, co my mamy robić na przykład przy Piłsudskiego 8 i 6 jak tam wszystkie kioski z rynku targowego, Pan wie, bo Pana siostra tam mieszka, wszystkie śmieci przynoszą do nas. Jak te 2 kubły wystarczą przynajmniej na 2 tygodnie, to wystarczą na 3 dni.

20 20 Burmistrz Dariusz Bekisz powiedział, Ŝe nawet jeŝeli lokatorzy zamontują kłódkę, to śmieci wylądują obok kontenera. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe zgodnie z 44 ust. 5 Statutu Gminy odpowiedzi na interpelacje udzielane w formie pisemnej. Ad. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej - powiedział, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad sprawozdanie z działalności Burmistrza Świebodzina. Sprawozdanie wszyscy Państwo Radni otrzymali w formie pisemnej. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Radny Artur Kubacki powiedział, Ŝe ma pytanie, na stronie 13 jest zapisane, Ŝe została zawarta umowa z Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym SALUBRIS z Poznania, która na mieniu gminnym na wykonanie monitoringu, ile to kosztowało, bo do tej pory ktoś tam stróŝował. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe w tym momencie jednostki prowadzące wysypisko odpadów są zobowiązane do pewnych czynności między innymi do przeprowadzenie róŝnego rodzaju badań. Jednym z tych badań to jest sprawdzanie stanu jakości wód gruntowych wokół wysypiska. Temu zadaniu słuŝą specjalnie zamontowane studnie i to są jednego rodzaju badania, a drugie to są badania tzw. osiadania wysypiska. I tutaj ciąŝy obowiązek takich badań. Otrzymujemy specjalny raport, musimy się tymi dokumentami legitymować przez kontrolami. sprawdzają z Urzędu Wojewódzkiego, od Marszałka, z róŝnego rodzaju instytucji, i dopóki to wysypisko będzie, będziemy musieli przez kolejne 3 lata ponosić te koszty, nawet jak ono nie jest eksploatowane. Niemniej jednak jak podpisywaliśmy tą umowę, kwoty nie pamiętam. Ad. 7. Więcej uwag nie było. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe kolejnym punktem są projekty uchwał. Izabela Zabłocka Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budŝetowej Gminy Świebodzin na 2011r nr druku 64 ( w załączeniu). Przed dzisiejszymi obradami sesji państwo otrzymaliście projekt uchwały nr 64 II, czyli wersję uchwały poprawioną, z tego tytułu gdyŝ na Komisji Planu, BudŜetu były omawiane wnioski i z tych wniosków akceptację uzyskał jeden wniosek. Wniosek Dyrektora Domu Kultury o dofinansowanie działalności placówki w kwocie 38 tys. a związane jest to z wystawieniem 2 dodatkowych spektakli teatralnych, na które jest bardzo duŝe zapotrzebowanie. Dom Kultury miał zakontraktowane po 1 spektaklu. Jeden spektakl będzie w kwietniu, drugi w maju. Chce dodatkowo jeszcze dołoŝyć po jednym spektaklu, gdyŝ takie jest zapotrzebowanie mieszkańców Świebodzina. W związku z tym do uchwały budŝetowej została wprowadzona kwota 38 tys. zwiększenia dotacji dla Domu Kultury. Przewodniczący Rady - zapytał czy są jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe na Komisji Oświaty zgłaszał swoją uwagę. Dotyczy to dział 750 rozdz paragraf 2230, chodzi o

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Ornety z dnia 02.02.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/315/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/315/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/315/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2010 r. REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W ZĘBOWICACH 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej

Bardziej szczegółowo

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół nr 11-10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej: Zał. Nr 1 do uchwały Nr 43/555/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Problemy związane z połączniem ObniŜenie podatku od nieruchomości Ceny biletów MZK Przedszkola Podatek rolny Opłata adiacencka ObniŜenie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn Olsztyn, dnia 29 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/151 LOL-410-29-04/08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce.

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Kobierzyce, 24.01.2006r. Rada Gminy Kobierzyce Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Sprawozdanie w swym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r W posiedzeniu udział brali członkowie Komisji: 1) Dominik Mikołajczyk Przewodniczący Komisji, 2) Marcin Klebs,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI I. PODMIOT KONTROLOWANY Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. II. OSOBY KONTROLUJĄCE Protokół z kontroli Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie w składzie: (zał. nr 1).

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r. PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XL Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta

Bardziej szczegółowo

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców.

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców. BRM.MG.0063-9-15/08 Protokół Nr 15/08 z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Administracji oraz Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r.

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.36. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 lipca 2010 r. LKA-4101-06-03/2010P/10/151 Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta Pszczyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2011. IX sesji Rady Gminy Sadlinki odbytej w dniu 29 listopada 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr 9/2011. IX sesji Rady Gminy Sadlinki odbytej w dniu 29 listopada 2011 r. PROTOKÓŁ Nr 9/2011 IX sesji Rady Gminy Sadlinki odbytej w dniu 29 listopada 2011 r. Posiedzenie IX Sesji rozpoczął o godz. 11 00 słowa: Otwieram IX Sesję Rady Gminy Sadlinki. Przewodniczący Rady Jan Piskor

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016. BRZ.0012.3.21.2017 Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego, odbytego dnia 20 lutego 2017 r. Posiedzenie otworzyła o godz. 10.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 722/III/2013 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 4 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 722/III/2013 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 4 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 722/III/2013 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak.. Na podstawie art. 30,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

I. Metodologia Indeks przejrzysto ci Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. skiego funkcjonowaniem rady gminy funkcjonowaniem urz

I. Metodologia Indeks przejrzysto ci Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. skiego funkcjonowaniem rady gminy funkcjonowaniem urz I. Metodologia Indeks przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. śląskiego powstał na podstawie monitoringu przeprowadzonego we wszystkich 167 gminach województwa w okresie październik-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwilczu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH Załącznik do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Brojce z dnia 28 kwietnia 2011 roku REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH 1 Regulamin określa zasady i tryb działania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Załącznik do Uchwały Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII/13 z XLII sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 lipca 2013 r.

Protokół Nr XLII/13 z XLII sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 lipca 2013 r. BR. 0002.XLII.2013 Protokół Nr XLII/13 z XLII sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 lipca 2013 r. Posiedzenie odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Dziemianach (83-425 Dziemiany, ul. 8

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO Leczenie osób uzależnionych, co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE

STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 31 maja 2007r. STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r.

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 13.00.

Bardziej szczegółowo