Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. -"

Transkrypt

1 - P R O T O K Ó Ł Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2011r. Na ogólną ilość 21 radnych obecnych było 21. nieobecni usprawiedliwieni: nieobecni nieusprawiedliwieni Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Bekisz Burmistrz Świebodzina 2. Krzysztof Tomalak Zastępca Burmistrza 3. Izabela Zabłocka Skarbnik Gminy 4. Danuta Rózga Radczyni Prawna 5. Zygmunt Rogowski Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Świebodzinie 6. Urszula Paszkowska Przewodnicząca Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 7. Robert Brzóska Pełnomocnik Burmistrza 8. Julita Tanaś- Siemak Zastępca Kierownika Wydz. GROŚ 9. Anna Wasiak - BZFE 10. Zbigniew Kołodziej Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 12. przedstawiciele prasy i mieszkańcy. Ad. 1i 2 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak - otworzył VII sesję o godz.. 10,00. Powitał wszystkich obecnych. Na wstępie chcę bardzo serdecznie podziękować p. Komendantowi Państwowej StraŜy PoŜarnej za przyjęcie nas w swojej siedzibie. Na dzisiejszej sesji jest obecnych 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska moŝe podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. KaŜdy z Państwa zgodnie z 56 Statutu Gminy mógł wnieść uwagi do protokołu najpóźniej do rozpoczęcia kolejnej sesji. W związku z tym, Ŝe uwag nie zgłoszono, uwaŝam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji, przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad; 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Wnioski i interpelacje radnych. 4. Informacja na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Świebodzina. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzinie w 2010r. 7. Projekty uchwał w sprawie: 1. zmiany uchwały budŝetowej Gminy Świebodzin na 2011r. nr druku zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata nr druku wyodrębnienia w budŝecie Gminy Świebodzin środków stanowiących fundusz sołecki nr druku 66

2 2 Podjęte uchwały na sesji : 1. Uchwała nr VII/54/11 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej Gminy Świebodzin na 2011r 2. Uchwała nr VII/55/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata Uchwała nr VII/56/11 w sprawie wyodrębnienia w budŝecie Gminy Świebodzin środków stanowiących fundusz sołecki 4. Uchwała nr VII57/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŝy lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu z uŝytkowanie wieczyste 5. Uchwała nr VII/58/2011 w sprawie udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 6. Uchwała nr VII/59/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny przez Gminę Świebodzin nieruchomości będącej w uŝytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz obciąŝenia tej nieruchomości słuŝebnością przejścia i przejazdu 7. Uchwała nr VII/60/2011 w sprawie oddania w uŝytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Średniej 8. Uchwała nr VII/61/2011 w sprawie sprzedaŝy gminnej nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Świebodzinie, zwolnienia z trybu przetargowego zbycia oraz udzielenie bonifikaty 9. Uchwała nr VII/62/2011 w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie umowy dzierŝawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŝawy gruntu pod budynkiem gospodarczym 10. Uchwała nr VII/63/2011 w sprawie sprzedaŝy w drodze bezprzetargowej na rzecz uŝytkownika wieczystego nieruchomości połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 11. Uchwała nr VII/64/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie 12. Uchwała nr VII/65/2011 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin 13. Uchwała nr VII/66/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępsko 14. Uchwała nr VII/67/2011 w sprawie zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Jordanowo

3 3 4. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŝy lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu z uŝytkowanie wieczyste nr druku udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr druku nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny przez Gminę Świebodzin nieruchomości będącej w uŝytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz obciąŝenia tej nieruchomości słuŝebnością przejścia i przejazdu nr druku oddania w uŝytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Średniej nr druku sprzedaŝy gminnej nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Świebodzinie, zwolnienia z trybu przetargowego zbycia oraz udzielenie bonifikaty nr druku wyraŝenia zgody na zawarcie umowy dzierŝawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŝawy gruntu pod budynkiem gospodarczym nr druku sprzedaŝy w drodze bezprzetargowej na rzecz uŝytkownika wieczystego nieruchomości połoŝonej w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej nr druku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie nr druku nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin nr druku zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępsko nr druku zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Jordanowo nr druku Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej 9. Wytypowanie członków do konkursu najpiękniejsza zagroda wiejska. 10. Sprawy róŝne. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad. Zgodnie z art. 20 ust 1a rada moŝe wprowadzić zmiany do porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Uwag nie było. Ad. 4 Przewodniczący Rady Miejskiej - powiedział, Ŝe obecnie prosi p. Komendanta Zygmunta Rogowskiego o przedstawienie informacji o działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Świebodzinie. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe serdecznie wita w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Jest mi niezmiernie miło, Ŝe sesja Rady Gminy moŝe się odbyć w tych skromnych progach. Na wstępie chciałbym powitać Radnego Wojewódzkiego, Państwa Radnych, Pana Przewodniczącego, wszystkich sołtysów i wszystkich tych, którzy przyszli na dzisiejszą sesję, aby wysłuchać mojego sprawozdania na temat bezpieczeństwa poŝarowego na terenie Gminy i Powiatu. Gmina i Powiat dla mnie to jest jakby jedno. Dzisiaj 50% naszej działalności minimum w zakresie to miasto i gmina Świebodzin, resztę pozostałe miejscowości. Jeśli chodzi o Komendę Powiatową to chciałem powiedzieć, Ŝe jak ktoś pamięta siedzieliśmy w takim niewielkim budyneczku gdzie dzisiaj jest Kredyt Bank i teŝ było dobrze. Dzisiaj mamy duŝo miejsca, dzisiaj w tych obiektach są 3 instytucje. Tego nie widać moŝe, ale w rzeczywistości tak jest. Właścicielem jest Skarb Państwa, ale ja mówię od siebie, jakby Komenda Powiatowa Państwowej

4 4 straŝy PoŜarnej jest jakby właścicielem tych obiektów, ale tutaj równieŝ udostępniamy obiekty dla Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PoŜarniczego i tutaj w Świebodzinie szkolą się co roku kilkadziesiąt młodych ludzi, którzy przychodzą do Państwowej StraŜy PoŜarnej. Tu 3 miesiące odbywają wstępne szkolenie, po to Ŝeby wrócić do swoich jednostek i mogli tam słuŝyć ludziom, nieść ratunek i pomoc. Powiem tutaj tak do państwa radnych, przez to Ŝe tutaj jest, Ŝe w środku Województwa Lubuskiego jest ten ośrodek to jest plus dla Świebodzina. Ludzie przyjeŝdŝają z całego Województwa Lubuskiego, bo gdyby taki ośrodek był w Białymstoku, Wrocławiu czy Kielcach, to kto by się szkolił. ChociaŜ nasza Komenda Województwa teŝ czasami szkoli ludzi spoza terenu. Muszę powiedzieć, Ŝe to Ŝe w centrum jest umieszczony tak duŝy obiekt to teŝ tutaj przyjeŝdŝają delegacje zagraniczne, czasami oficjele róŝni i teŝ z Warszawy. A trzecią instytucja, która tutaj jest to Pogotowie Ratunkowe. Tak ponad 3 lata razem funkcjonujemy. Razem wyjeŝdŝamy, razem pracujemy, myślę, Ŝe jesteśmy juŝ w tej chwili tworzymy taki dosyć zgrany zespół ratowników. Mówimy straŝacy, ale tak faktycznie to są ratownicy. Staramy się pokazać ile niesiemy ludziom pomocy. I to tak organizacyjnie. JeŜeli Państwo będą sobie Ŝyczyć to oprowadzę po Komendzie i zobaczycie od kuchni jak wygląda praca w Komendzie. Nas mało widać, bo my nie działamy jak Policja. Policja jeździ i jest widoczna. My jedziemy wtedy kiedy nas wzywają. To jest inna ranga, ale naprawdę tej pracy jest duŝo. Jak tutaj rozpoczynaliśmy budowę to kaŝdy pytał co to będzie. Wprowadziliśmy się tutaj do garaŝu, który miał 540 metrów kwadratowych z 5 samochodami, dzisiaj dobudowane są 2 garaŝe, jeden 5 stanowiskowy, drugi taki mniejszy i ciągle jakby mało jest. Nie dlatego mały, Ŝe tam sobie wymyślamy, po prostu ten sprzęt przychodzi. Dzisiaj straŝak musi być wyposaŝony naprawdę dobrze w te środki techniczne, aby ludziom nieść szybko, sprawnie pomoc. Nie tylko nieść pomoc, ale teŝ ratować majątek, który tutaj na tym terenie ludzie zgromadzili. Postaram się teraz, powiedzieć i od tego naleŝałoby zacząć, bo jeŝeli mówimy o ochronie przeciwpoŝarowej to trzeba wspomnieć na czym to polega, Ŝebyście Państwo wiedzieli, Ŝe to nie tylko poŝary, nie tylko gdzieś tam wycinanie drzew czy wypompowanie wody, to są najprostsze rzeczy, ale ochrona przeciwpoŝarowa to jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ochrona Ŝycia, zdrowia i mienia, poŝarów, lub ruchów o innym zagroŝeniu. To jest następna sprawa bardzo ciekawa, bo na czym to polega. Jakby są 3 elementy, które wpływają na bezpieczeństwo i to co my robimy niosąc ratunek ludziom i mieniu. Przede wszystkim pierwsza rzecz to sprawa mało związana ze straŝą czyli z tą nasza działalnością taką, którą wszyscy widzą to jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się źródła Ŝywiołu lub innego miejscowego zagroŝenia. Czyli najpierw i tak została pomyślana ochrona przeciwpoŝarowa, aby najpierw niektórzy mówią prewencyjnie sprawy załatwiać czyli najpierw działać prewencyjnie czyli np. kontrolować. Nie wszystkim się to podoba, nie wszyscy są z tego zadowoleni, bo jak straŝak idzie to z reguły kontrolować, to się to wiąŝe wszystko z kosztami, często po prostu trzeba wykonać wiele czynności, aby czy obiekt czy miejsce dostosować do spraw ochrony przeciwpoŝarowej czy teŝ bezpieczeństwa poŝarowego. Mam takiego jednego pracownika, on jest tak ustawiony organizacyjnie u nas, on długo mówi, raczej mandatów nie jesteśmy chętni dawać. Czasami moŝna w inny sposób dojść do porozumienia w sensie, Ŝe wykonać coś bez nakładania jakiejś kary. Dzisiaj nie jest nikt tak bogaty, aby te pieniądze wydawać. Następna sprawa to jest zapewnienie sił i środków. Tu wchodzimy w drugi etap tej działalności Państwowej StraŜy PoŜarnej to jest zapewnienie sił i środków do przeciwdziałania klęskom Ŝywiołowym i innego miejscowego zagroŝenia. Czyli tu juŝ jest zapewnienie

5 5 technicznych środków do tego, aby moŝna było juŝ działać. Mówimy tu o sekcjach, ludziach, którzy działają juŝ w tych czerwonych samochodach przy róŝnego rodzaju akcjach. I następnie to jest juŝ samo prowadzenie działań ratowniczych. Są to te 3 elementy związane z ochroną przeciwpoŝarową, które narzuca ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej. W Komendzie zatrudnionych jest 59 etatów, czyli to nie jest duŝa jednostka, z tego 57 etatów to funkcjonariusze i 2 etaty cywilne. W systemie zmianowych pracuje 47 funkcjonariuszy. To jest 82%, w biurach pracuje 8 osób. Tutaj podałem jaki jest przekrój jeŝeli chodzi o wyszkolenie straŝackie: 7 oficerów, 18 aspirantów, 25 straŝaków podoficerów i 7 szeregowych. Szeregowcy to są ludzie najmłodsi, którzy dopiero po szkółce na górze przychodzą i 3 lata muszą odsłuŝyć. TeŜ tak ustaliło nasze ustawodawstwo, Ŝeby stwierdzić, Ŝe ktoś się nadaje do tego, Ŝeby być straŝakiem to decyduje Komendant. Po tej szkółce przez 3 lata jest przydzielany do działań i dopiero dostaje taką ocenę kwalifikacyjną, czy rzeczywiście nadaje się czy nie. Miałem taki przypadek, moŝna powiedzieć w swoje tej działalności Komendanckiej, albo powiedzieć karierze, ale tu 20 lat jestem, to muszę powiedzieć, Ŝe tylko raz musiałem człowiekowi powiedzieć, przez 1,5 roku, Ŝe nie jesteś w stanie, nie potrafisz być straŝakiem, bo to naprawdę jest, być straŝakiem to nie jest takie proste. Naprawdę ci ludzie są na stresy naraŝeni, na róŝnego rodzaju sytuacje, których powody są róŝne, typu ja juŝ nie będę w szczegółach wymieniał, typu jak samochody wyglądają po wypadkach, bo sami tez widzimy na naszym terenie, gdzie trudno powiedzieć, gdzie samochód, a gdzie kupa złomu. Jest dosyć duŝo ludzi młodych. Tutaj jeśli chodzi o wykształcenie czyli sprawy kadrowe, z wykształceniem wyŝszym nie jest tak źle, moŝna powiedzieć, Ŝe się ludzie kształcą. Mamy z wykształceniem wyŝszym 9 osób, licencjackim 3, policealne 22, średnie -20 zasadnicze 3. Jeszcze dzisiaj w niektórych komendach spotyka się ludzi z wykształceniem podstawowym. My od 1992r, nie przyjmujemy ludzi z wykształceniem podstawowym. Kiedyś do straŝy przychodzili ludzie z łapanki, ci którzy starsi to wiedzą, Ŝe do straŝy przyjmowano tego kto chciał przenocować często mówiono, Ŝe się zasłuŝyć, a często się mówiło, Ŝe jesteś komunalnik od wszystkiego. Dziś się to zmieniło i dziś naprawdę ludzie przychodzą z wykształceniem minimum średnim, ale często wyŝszym. StraŜak musi się ciągle szkolić. Muszę tu powiedzieć, bo to są wspaniali ludzie, powiem Ŝe straŝak, tego nie widać, ale on się mocno szkoli. Powiem Państwu, Ŝe takie ustawiczne szkolenie to jest w jednostce codziennie od poniedziałku do czwartku cały czas się szkolą. Dzisiaj teŝ się szkolą chce powiedzieć, od 10 pojechali, Ŝeby zobaczyć, będą prowadzić działania takie szkoleniowe w ratuszu. My musimy poznawać te miejsca, robiliśmy szkolenia w przedszkolach i szkołach, bo straŝak nie moŝe wchodzić w ciemno, ma zrobić rozpoznanie i dlatego to szkolenie jest bardzo potrzebne. Takie działania zostały podjęte właśnie w ratuszu świebodzińskim. W ubiegłym roku mieliśmy tutaj w Świebodzinie grupę nurków, którzy biorą udział w róŝnego rodzaju działaniach począwszy od pomocy Prokuraturze, bo często wyciągamy ludzi juŝ niestety topielców, ale przy okazji powiem, Ŝe mieliśmy gdzieś 1,5 roku temu we wrześniu, jeden chciał sobie poserfować na Niesłyszu. To był wrzesień, zimno, wiatr, no wpadł do wody i ktoś go zobaczył na środku jeziora, ktoś tam pływa, kto go ma zdjąć. No dobrze, Ŝe straŝacy przyjechali szybko i jego uratowali. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Posła. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe moŝe i Posła, dla nasz człowiek się liczy, ale w wodzie był. Ale mówię spektrum naszych działań jest duŝe, to nie są tylko poŝary. To jest dość duŝy wycinek czy teŝ zakres tych naszych działań. Na górze 6 straŝaków zostało przeszkolonych na urządzeniach i otrzymali uprawnienia.

6 6 Tutaj na dole jest, Ŝe ponad 26 straŝaków zdało egzamin z ratownictwa medycznego związane z uzyskaniem kwalifikacji pierwszej pomocy medycznej czy przedmedycznej. To jest potrzebne, bo wiele razy w ciągu roku to straŝacy udzielają pomocy medycznej, bo na przykład nie dotarło jeszcze pogotowie ratunkowe. Taki człowiek chodzi na kursy musi zdać egzamin, bo poprawek nie ma. Jest koordynator wojewódzki, lekarz i chodzi wszystko sprawdza, kontroluje. Nie ma tutaj Ŝadnej ściemy. Wszyscy mają to przeszkolenie, ale nie wszyscy się nadają, bo nie kaŝdy to czuje. Ten druczek jest naprawdę dobry i tutaj patrzą, bo ludzie muszą być funkcjonalni. Tutaj proszę zobaczyć, Ŝe my ciągle się szkolimy. Mamy 3 zmiany, 240 godzin co roku straŝacy się szkolą, tu nie tylko się szkolą ci ludzie, którzy tutaj pracują, bo nam jednak państwo za to płaci, to muszę powiedzieć, Ŝe teŝ szkolimy ochotników. StraŜaków ochotników, coraz są lepsi i coraz lepiej wyposaŝeni, bo teŝ kilak jednostek tutaj jest. Jest nawet jedna jednostka z Rusinowa w krajowym systemie ratownictwa, i taka jednostka dosyć mobilna. My jako StraŜ PoŜarna przeprowadziliśmy w ubiegłym roku kurs straŝaka ratownika było szkolenia kilkadziesiąt godzin. Kiedyś straŝak był tylko od poŝarów, a teraz coraz więcej uczymy, bo posiadają sprzęt ratownictwa technicznego i często wyjeŝdŝają. Zaraz pokaŝe, bo tam teŝ widać jak się zmienia to postrzeganie i co robią straŝacy ochotnicy. Tutaj zrobili mi pracownicy typowo pod Państwa Radnych Gminy, na temat wyszkolenia straŝaków w poszczególnych jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na terenie Gminy Świebodzin. Wszędzie zaczyna się od bhp. Dzisiaj na przykład straŝak ochotnik, Ŝeby móc wyjechać musi mieć kurs bhp., Ŝeby mógł brać udział w działaniach ratowniczych. Musi być umundurowany, musi być ubezpieczony, i jeszcze jedna rzecz musi mieć odpowiedni wiek. Zostało to zmienione w ubiegłym roku było od 18 roku Ŝycia do 60, teraz jest do 65 roku Ŝycia. Myślę, Ŝe wszyscy chcą dłuŝej pracować, tak teŝ uwaŝa ustawodawca i w połowie ubiegłego roku zmieniono ten zapis w ustawie i juŝ dzisiaj straŝak ochotnik, który moŝe jeździć do działań ratowniczych to jest straŝak od wielu ukończenia 18 roku Ŝycia, ukończenia 65 roku. Czyli o te 5 lat rozszerzono wiek. Poza tym inne kursy, w których oni uczestniczą. Gdybyście Państwo chcieli to moŝna by o tych sprawach porozmawiać, ale nie są to takie waŝne sprawy. Te wyposaŝenie to chciałem powiedzieć, Ŝe to Państwo Radny, to Ŝe dajecie czy przyznajecie swoich budŝetach pieniądze na funkcjonowanie straŝy poŝarnych, to nie idzie gdzieś tam sobie, ale to Ŝe dzisiaj w Świebodzinie jest takie dobre wyposaŝenie w Świebodzinie, to na przykład takie ubranie specjalne kosztuje około zł. Dzisiaj straŝaka nie da się tanio ubrać. On musi być bezpiecznie ubrany i musi mieć ubranie odpowiednie. Dzisiaj obuwie moŝna kupić za 300 zł, to takie tanie, ale juŝ takie bezpieczne kosztuje 600 zł. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe w Rudgerzowicach straŝy nie ma. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe tutaj jeszcze nie ma. Musicie Państwo uchwalać takie budŝety, Ŝeby mogły umundurować straŝaków, bo tutaj ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo nie dlatego, Ŝe chcę pieniędzy, bo tych pieniędzy zawsze brakuje. My teŝ ciągle dochody mamy i teŝ chcemy ubrać straŝaka, a co dopiero oni, jak tych pieniędzy brakuje. Ale musze powiedzieć, Ŝe warto pieniądze wydać, aby straŝ umundurować. Chcę zwrócić uwagę, Ŝe trzeba umundurować to po pierwsze, trzeba dać środki techniczne, bo inaczej nie mogą działać. To jest, nie z przekąsem to mówię, tylko taki jest układ, jest to zadanie własne gminy. Gmina te rzeczy teŝ musi mieć. Oni teŝ podlegają tej ustawie o stowarzyszeniach. Oni są samodzielni, ale do zadań gmin naleŝy wyposaŝenie straŝaków w te środki techniczne, umundurowanie ubezpieczenie. To wpisano

7 7 gminom do zadań własnych. StraŜ PoŜarna poza szkoleniem pozostawiona jest samym sobie, choć mamy obowiązek utrzymanie w gotowości bojowej. Przykładowo były gdzieś tam kontrole robione, one są mało waŝne, ale stwierdzono na przykład nieprawidłowości brak kontroli gaśnic w samochodzie, nie dokonano sprawdzenia dokumentacji instalacji elektrycznej, przekroczenie terminowości środków opatrunkowych. To juŝ jest waŝna sprawa. To są rzeczy, które warto uzupełniać, to pokazujemy. Muszę powiedzieć o tych kontrolach, Ŝeby pomóc tym ochotnikom, bardzo często są to wystąpienia do Burmistrza czy Wójta, Ŝeby zwrócić uwagę, Ŝe warto by było to bezpieczeństwo poprawić. Tak wrócę na chwilę do pomocy przedmedycznej, aby uzmysłowić. Myśmy w 2001r. jako Państwowa StraŜ PoŜarna zaczynali pomoc przedmedyczną. Czyli tak trochę szkoliliśmy się, i tak w 2001 roku 7 razy udzielaliśmy pomocy przedmedycznej, a juŝ w roku razy. Czasami tak jest, Ŝe mówią nam jedzcie, bo wy tam wcześniej dojedziecie i dojeŝdŝamy i załatwiamy sprawę. RóŜne rzeczy są. Pamiętam, któregoś roku kobieta poślizgnęła się złamała nogę, nie wiadomo było czy coś z kręgosłupem. Dzwoni, straŝacy jadą, opatrują kobietę, chwilę czekają, przyjeŝdŝa pogotowie i resztę spraw załatwia. Nie dlatego, Ŝe się chwalę, ale chcę tylko pokazać ile ta straŝ robi i ochotnicy wchodzą w te sprawy i dlatego ja tu pokazałem, Ŝe na przykład brak było w jednym z OSP środka opatrunkowego, bo był przeterminowany. Ja wiem, Ŝe to się mało przydaje, ale gdy jest taka sytuacja, Ŝe trzeba ranę zabandaŝować czy zdezynfekować to są waŝne rzeczy i warto na to dać pieniądze. Rzecz się zuŝyła termin minął, to teŝ tego przestrzegamy, to nie są środki wyrzucone w błoto. Po prostu bezpieczeństwo jest najwaŝniejsze. Tu wrócę, kiedyś tam powiedziałem, Ŝe straŝ nie jest tylko dla siebie. Jest do działań, straŝ teŝ pomaga, uczy innych. Proszę zobaczyć w ubiegłym roku, tak się złoŝyło, Ŝe w tamtym roku w Świebodzinie uczestniczyliśmy w szkoleniu w zakresie orientacji zasad w sytuacji rodzenia kobiety. Kobiety ze szkoły mają obowiązek co roku przeprowadzać taką próbną ewakuację. Poszliśmy do szkół. Dyrektorzy dzwonią do nas, nie jest to naszym głównym zadaniem, ale po prostu ja uwaŝam, Ŝe jak się dobrze nauczymy to nie będzie strat. Dlatego moi ludzie jeŝdŝą pokazują jak organizować ewakuację, jak działać, jak się nie bać, Ŝeby te dzieci wyprowadzić bezpiecznie i to robimy, to jest kilkanaście pozycji w roku. Zawsze to trzeba przygotować, opracować, to wszystko czas zabiera. Potrzeby szkoleniowe są duŝe, potrzeby są to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to trudno wyciągnąć ich na szkolenia. My i tak prowadzimy, choć mamy ten 40 godzinny dzień pracy, to robimy to w piątki, soboty i w niedzielę są szkolenia. Robimy to, bo tam musimy, natomiast w dni pracy ochotnik nie zawsze moŝe przyjechać, nie zawsze moŝe z zakładu się zwolnić. Tu są kłopoty. staramy się robić, natomiast jeŝeli chodzi o powiat to są potrzeby duŝe. JeŜeli chodzi o szkolenia to Państwowa StraŜ PoŜarna jest zobowiązana ustawowo robić to nieodpłatnie dla ochotniczych straŝy. Tutaj tak statystyka poŝarowa. Na naszym terenie gminy, to mamy połowę zdarzeń. Proszę zobaczyć w tamtym roku 909 zdarzeń róŝnego rodzaju, poŝary, miejscowe zagroŝenia i alarmy fałszywe. To wszystko co nie jest poŝarem to jest miejscowym zagroŝeniem, począwszy od wypadki, skończywszy na wycięciu gałęzi, która gdzieś tam zagraŝa czy przechodniom, czy teŝ budynkowi. To jest wypompowanie wody, to jest zobaczycie potem na zdjęciu ratowanie łabędzia. To jest na przykład, a w tym roku było duŝo wyjazdów do sprawdzenia czadu w mieszkaniach. Muszę powiedzieć, Ŝe mieliśmy jedno takie urządzenie tutaj w StraŜy, którym moŝna było sprawdzać np. metan, tlenek węgla czyli czad. Miałem taki przypadek 2 lata temu, Ŝe poszło do legalizacji to urządzenie i akurat trzeba było zdarzenie w Zbąszynku i trzeba było wyjechać. Ja musiałem to urządzenie ciągnąć z Międzyrzecza. U nas jest tak, Ŝe

8 8 jeden drugiemu poŝycza i nie ma problemu. Postanowiłem, Ŝeby nie było takiej sytuacji to mamy dzisiaj dwa. Jeden jest w magazynie, drugi jest w uŝyciu, bo jak mówię bezpieczeństwo jest najwaŝniejsze. Tutaj proszę zobaczyć jak poŝarów jest mało. Dzisiaj poŝary, w ubiegłym roku było 208 poŝarów, 670 miejscowych zagroŝeń, 31 alarmów fałszywych z tego prawie 20 w Świebodzinie. Dzisiaj z tymi alarmami fałszywymi jest trochę lepiej, Ŝe względu na to, Ŝe my mamy identyfikację numerów. My nawet jesteśmy w stanie czy to Dialog, czy to TPSA, nawet z jakiej budki ktoś dzwoni. Taka sytuacja jest, dlatego proszę zobaczyć te 31 telefonów w ciągu roku, to nie jest tak duŝo. Naprawdę proszę zobaczyć ile tego jest, tych działań nie związanych z poŝarami jest bardzo duŝo. 70% to są działania nie związane z poŝarami. Tutaj jest tabela, która pozakazuje, bo jednostki na naszym terenie, te straŝackie, tak ogólnie mówię, bo nie staramy się ograniczać za wiele, bo ochotnicy czy państwowa straŝ proszę zobaczyć, Ŝe działamy razem. Tam jest takie zestawienie, tam państwo częściowo dofinansowuje spoza sekcji ratowniczogaśniczej. Muszę powiedzieć, Ŝe jeŝeli chodzi o poŝary, to niesamowitą pomoc niosą nam Ochotnicze StraŜe PoŜarne. Tam gdzie potrzeba duŝo wody, gdzie potrzeba duŝo ludzi, tam naprawdę duŝa pomoc. Proszę zobaczyć, tam gdzie jest napisane poŝary, ratowników brało udział, albo ratownicy z krajowego systemu 700 osób i ratownicy spoza krajowego 274. Ich jest więcej, ale oni dzięki temu teŝ są włączeni do tego systemu i działamy wspólnie. Mniejsze są straty i szybciej, Ŝe tak powiem się sprawę załatwia. Natomiast jeŝeli chodzi o te miejscowe zagroŝenia teŝ duŝo robią, to jest prostsze takie ratownictwo techniczne, typu wycięcie drzewa. Dzisiaj mają piły, wypompowanie wody, bo mają pompy róŝnego rodzaju, całkiem nie złe. To ratownictwo techniczne to w większości załatwia Państwowa StraŜ PoŜarna, bo oni są przeszkoleni. Ja Państwu pokaŝe w garaŝach sprzęt, to naprawdę trzeba wiedzieć jak podejść, jak to robić, to trzeba rzeczywiście duŝo się szkolić i trzeba być na bieŝąco z tym wszystkim. A tutaj jak juŝ o poŝarach mówimy to jest do marca tutaj pracownicy zrobili takie zestawienie na terenie gminy było 100 działań. Proszę zobaczyć w ilu działaniach uczestniczyli, bo teraz jest okres, w ilu działaniach uczestniczyli straŝacy ochotnicy. Rusinów jest w krajowym systemie, naprawdę mobilna 18 razy, Jordanowo 2 razy, pomoc przy pompowaniu wody czy wycięciu drzewa. Rudgerzowice 1 raz, pozostali nie, bo nie było potrzeby. Oni są i oni czekają. Natomiast na 100 poŝarów 20 razy wyjeŝdŝali ochotnicy resztę czyli te 80 razy wyjeŝdŝała Państwowa StraŜ PoŜarna. Muszę powiedzieć, Ŝe na dzień dzisiejszy mamy razem działań wspólnych ponad 220. Teraz trawy nam się dały trochę we znaki, bo nawet po 8 działań dziennie było. Nawet nam się udało wspólnie z Policją załatwić dzieciaków, ale złapaliśmy dzieci, które podpalały. Myśmy wyjeŝdŝali, gasili, straŝ odjechała, znowu podpalali. Jak drugi raz jechali, to coś nie tak jest. Na Policję, a Ŝe blisko jesteśmy, współpracujemy, to jest jeden resort i mamy podobne zadania bezpieczeństwo. Nie oznakowanym samochodem i na gorącym uczynku. Oni juŝ więcej nie pójdą i nie będą podpalać. Na naszym terenie nie ma problemu podpalania nieuŝytków, bo tego nie ma. Kiedy Torzym odszedł, tam tych nieuŝytków było duŝo, tutaj jest mniej. tych poŝarów nie ma za wiele, ale jest mniej. Najwięcej jest tam gdzie są trzciny, łąki takie, najwięcej wkoło Świebodzina. Tutaj działania takie, Ŝeby pokazać czy warto pieniądze asygnować na pomoc dla StraŜy. z gminie było 220 działań, a gdzie koło 50 załatwili ochotnicy. To teŝ warto, bo oni są czasami szybciej, oni załatwiają. Tutaj na koniec pierwszej części, moŝe wolałbym, Ŝeby mi Państwo pytania zadawali. Chciałem powiedzieć, Ŝe art. 3 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej nakłada pewne obowiązki na osoby fizyczne, ale teŝ na właścicieli, zarządców, to warto sobie przeczytać. To na to warto dać pieniądze, bo są szkoły,

9 9 przedszkola, Ŝłobki, a pieniądze są wydane, bo one muszą być wydane. Obiekty muszą być dostosowane. Rzeczywiście budynki jakie są takie są, a dzisiaj się wprowadza takie przepisy rygorystyczne. Czy jest to dobrze, nie wiem, ale tak jest. Tutaj mówiliśmy trochę o karach, a tutaj o prewencji. Tutaj jednego pracownika mam i my zajmujemy się kontrolami, czy teŝ działalnością kontrolną w obiektach zamieszkałych, produkcyjno-magazynowych, mieszkalnych. My tam często nie chodzimy, ale proszę zobaczyć w ubiegłym roku 8 razy prowadziliśmy takie działania w mieszkaniach wielorodzinnych, bo jak tam ktoś domek ma to juŝ tak się nie kłóci. Ale w wielorodzinnych to jeden zamontował warsztat samochodowy, kolejny na strychu za duŝo materiałów palnych trzyma. Mieszkańcy piszą, to teŝ trzeba pójść opisać, trzeba wydać albo pismo, albo zarządcy, bo my sami nie za wiele moŝemy działać, ale takie kontrole prowadzimy. UŜyteczność publicznej to oczywiście przedszkola, szkoły, restauracje. W Gminie Świebodzin w ubiegłym roku mieliśmy około sześćdziesięciu kilku takich wyjść kontrolnych było przeprowadzonych, to na samą Gminę Świebodzin w ubiegłym roku przypada 24, 13 uŝyteczność publiczna, w mieszkalnych - 8 i wszystkie były w Świebodzinie. Produkcyjne mamy zrobione 2. lasy mamy 2. Lasy to tak, ale jako Nadleśnictwa, a na terenie Gminy Świebodzin są dwa Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Świebodzin i Nadleśnictwo Babimost, i to kontrolujemy szczególnie drogi dojazdowe w lasach, przecinki przeciwpoŝarowe, dostrzegalnie. Po kontrolach wydajemy decyzje. Komendant Powiatowy wydaje decyzje z terminami. Są wpisane nieprawidłowości w budynkach, to dotyczy głównie instalacji wylotowej, nie posiadania instrukcji przeciwpoŝarowej. Chcę powiedzieć, Ŝe nie w ubiegłym roku, ale dwa lata temu teŝ kontrolujemy hydranty na terenie gminy. W ubiegłym roku było Skąpe kontrolowane, a w 2009r. Gminę Świebodzin badaliśmy. Chcę powiedzieć jakie są z reguły usterki jeŝeli chodzi o niesprawność hydrantów, to zapieczone studzienki, brak wody, niesprawne lub nieszczelne zawory główne. Po tej kontroli trochę się zmieniło, bo my z p. Ciesielskim doszliśmy do porozumienia i było pismo w tej sprawie i trochę się poprawiło. Tu na koniec powiem, o tych trudnościach finansowych, bo w ubiegłym roku Ŝeśmy odbudowali samochód poŝarnictwa technicznego. Samochód uległ wypadkowi, jak jechaliśmy na działania, to straŝacy przywalili w drzewo. Samochód do kasacji. Dwa lata zajęło mi to staranie, Ŝeby 160 tys. wyrwać, i udało się trochę swoich pieniędzy, trochę Starostwa i 100 tys. Komenda Główna z Warszawy i tutaj tylko powiem, Ŝe te 100 tys. dostałem, Ŝe kolega w Sztabie był, bo tak cięŝko wyrwać te pieniąŝki. MoŜe jakieś pytania, bo jak wyjdziemy na powietrze to pewne rzeczy przedstawię. Ogólny budŝet Komendy to nie jest taki duŝy, bo w ubiegłym roku 3,5 mln. Ze środków Powiatu było to 30 tys. i środki inwestycyjne teŝ z Powiatu 138 tys. Tyle w ubiegłym roku środków przeszło przez nasze ręce. Ja bym miał tyle, Ŝeby powiedzieć o bezpieczeństwie, o Ochotniczych StraŜach PoŜarnych, o tym, Ŝe warto tą ochronę prowadzić, bo wszyscy mieszkańcy są bezpieczni. Muszę powiedzieć, Ŝe ostatni na sesji Rady gminy to chyba z 5 lat temu występowałem, ale cieszę się, Ŝe Państwo czujecie się bezpiecznie, Ŝe mogłem małe co nie co na temat ochrony przeciwpoŝarowej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady podziękował p. Komendantowi. Czy są jakieś pytania? Maria Pniewska powiedziała, Ŝe jest członkiem Zarządu i chodzi jej o taką rzecz, o te stare strychy, w starych budynkach. Tam jest katastrofa, przynamniej u nas ul. Kolejowa 13. Prosiłam kilka razy, byli, Ŝadnej reakcji nie było ani ze strony ŚTBS, nic. A tam jest taki dwupoziomowy strych, to jest Kolejowa 13, tam jest sklep Grosik, między Kupiecką, a Kolejową. Tam jest tragedia. Jedna wyrzuciła wszystkie stare

10 10 meble, które jej się nie podobają. Druga robi sobie magazyn. Cały strych ogrodzony, i w razie poŝaru przede wszystkim one nie wyjdą, bo nie będzie szans, bo tam są jakieś płotki, i juŝ kilka razy wzywałam kogoś i nikt nic nie robi. Nikt nie jest w stanie nic zrobić. One uwaŝają, Ŝe mają czysto i to wystarczy. A to jest strych. I nie wiem co robić z tą sprawą. W razie jakieś poŝaru, czy czegoś, to nawet PZU nie wypłaci odszkodowania, bo bałagan tam był, to nasza wina. A to nie idzie dać racy z nimi. Skoro jest niepotrzebne to powinni wynieść. Nie wiem co z tym robić. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe ma Pani rację, Ŝe powinni wywieźć. Ustawa mówi, Ŝe zabrania się składowania materiałów palnych na strychu. Ja mówię, Ŝe my do takich budynków chodzimy, o czym administrator budynku jest powiadomiony. Ma Pani rację, to jest sprawa bezpieczeństwa, tylko art. 3 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej mówi wyraźnie, zarządca, właściciel, czy teŝ on jest władny do tego, aby u siebie zrobić porządek. Ja nie wiem czy są moŝliwości, Ŝeby wywieźć to na koszt lokatora. Radny Szczepan Bartkiewicz powiedział, Ŝe o te rzeczy powinni dbać właściciele. Zarządca nie ma moŝliwości wyegzekwować. Zaznaczam zarządca, nie ma moŝliwości wyegzekwowanie od właściciela sprzątnięcia, bo to są jego rzeczy, jego budynek. Zarządca moŝe, jeŝeli któryś z właścicieli przyjedzie do zarządcy. My wysyłamy informację do StraŜy PoŜarnej z prośbą o interwencję. tyle moŝe zrobić zarządca. Maria Pniewska powiedziała, Ŝe my z jedną panią mamy problem, bo ona tam zrobiła magazyn, od czasu do czasy gasi sobie papierosy. Mamy problem. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe proponuje, aby Pani zwróciła się na piśmie i wtedy będzie interwencja. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe na pewno działania nasze na tyle na ile prawo nam pozwala będą, bo obywatele piszą, Ŝe to jest źle, albo coś innego. Na pewno to jest bardzo potrzebne, Ŝeby ten problem załatwić. Wszyscy mówię ( brak moŝliwości odtworzenia). Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe prosi o ciszę, bo wszyscy mówią. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytania. Helena Walczak powiedziała, Ŝe jest Przewodniczącą Zarządu Osiedla Dworcowego i mam takie pytanie. Przy ul. Piłsudskiego 6 obok jest Piłsudskiego 4 i ten budynek, który zakańcza nasze podwórze ma tam przynajmniej 4 kominy. Czy Pan ma do tego teŝ jakiś wgląd. Te kominy nie są wyciągnięte, przynajmniej jak ja się dowiadywałam przynajmniej 15, metra nad budynek powinien być wyciągnięty komin ogrzewania centralnego. do nas do okien jest prosto te 4 kominy, są prosto razem z oknami. I dosłownie takie płaty czarnego i mieliśmy tak u nas właściwie budynek jest zamknięty, z jednej i drugiej strony, ale ktoś pewnego dnia zostawił otwarte i ten cały dym wciągnął do domu. Wszyscy mieszkańcy zrobili awanturę, Ŝe cos się dzieje w tym domu, Ŝe gdzieś się ulatnia albo gaz, albo czad. Ja to zgłaszałam przyjechała StraŜ, przyjechała Policja przyjechali z urządzeniami i stwierdzili, Ŝe w tym budynku nic, ale to ściąga obok. I na to nie ma mocnych, Ŝeby te 4 kominy jakoś trzeba zmienić. Sadza leci z tych kominów takimi płatami. Od razu był prosiła to mieć na uwadze, to jest Piłsudskiego 6 i 4. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe naleŝy przyjść do nas, na parterze do Sekretariatu zgłosić to, spiszemy to. My musimy, Ŝeby iść to musimy mieć jakąś przykrywkę, jakieś zgłoszenie. JeŜeli chodzi o kominy to jest technicznie opisane w ustawie o gospodarstwie przestrzennej i budownictwa na temat instalacji kominowej jest wszystko. My moŝemy to sprawdzić, my to sprawdzimy, ale od tych

11 11 spraw i my spiszemy to i wyślemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. On jest władny i myślę, Ŝe podejmie interwencję. Helena Walczak powiedziała, Ŝe prosi o interwencję, bo to jest problem, to są 4 kominy nie jeden. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe moŝna zejść na dół i w Sekretariacie złoŝyć takie oświadczenie. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe jego pytanie jest takie. Czy nasza Komenda brała udział jak była powódź, pomagaliśmy jakimś ościennym miastom, województwom. To jest jedno pytanie i jak Pan na początku jak zaczął prezentować moŝe Pan pokazać drastyczne zdjęcia z wypadków. Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej pomagała, tak. Ja juŝ tu tego nie mówiłem. Tak jest zorganizowana ochrona przeciwpoŝarowa w naszym kraju, Ŝe zbudowany jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Ten system działa na terenie całego kraju, muszę powiedzieć, Ŝe nawet nam Niemcy zazdroszczą tego systemu. To jest w gminach, jeden drugiemu płaci, za to Ŝe przyjeŝdŝa z pomocą. Oni na zazdroszczą, bo u nich nie ma czegoś takiego. Sama Państwowa StraŜ PoŜarna to jest za mało, są jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Na naszym terenie Powiatu Świebodzińskiego jest 7, w tym Rusinów. Dokooptuje do tego juŝ niedługo Lubrza. Muszę powiedzieć, Ŝe poprzedni Wójt mocno się starał, a obecny Wójt to sfinalizuje. Kupują przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i swoich pieniędzy kupują samochód gaśniczy. Staramy się teŝ o to, Ŝeby to zrobić w Świebodzinie, bo jest 20 % dofinansowania, Ŝeby dostać średni samochód gaśniczy. Ten system działa tak, Ŝe tam te jednostki po parę tysięcy dostają na tą działalność bieŝącą. Rusinów dostał 10 tys. z budŝetu państwa. Trochę sobie tam zaplanowali zakupy drobne. I u nas jest tak, Ŝe przychodzi polecenie wyjazdy Kielce, jedziemy. Lubelskie jedziemy. Warszawa topiła się jedziemy. Tam wszędzie byliśmy. W Gorzowie tam zalało jedziemy. Jeździmy rzeczywiście tam wszędzie, gdzie ludzie potrzebują pomocy i są wolni, bo muszę Państwu powiedzieć taką rzecz, śmieszną rzecz. Jako ciekawostkę powiem. Ostatnio, ja się uśmiałem, Koledzy jeszcze więcej. Była narada roczna, była p. Wojewoda, i Pani Wojewoda dziękowała za udział wszystkim Komendantom. Listy pochwalne takie, a o Świebodzinie zapomniała. Tak jakbyśmy wypali. U nas powodzi nie ma i nigdy nie będzie powodzi. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, ale jedno słowo, jedziemy na Nową Sól, jedziemy gdzieś tam, czyli teŝ robimy. Ale nie było powodzi, to Komendant Powiatowy listu nie dostał. Tylko chciałem powiedzieć, Ŝe u nas nie ma czegoś takiego. My mamy taką pompę duŝej wydajności 7,5 tys. litrów wody na minutę pompuje. Takich zakupionych jest koło 10 w województwie. I te pompy chodzą, jak trzeba gdzieś więcej wody wypompować to pompy, które chłodnice mają 800 czy 1200 na minutę, to to jest nic. Przedstawił zdjęcia z wyjazdu na powódź, zdjęcia z uratowania łabędzia, uratowania bociana, który się zaplątał w gnieździe, sprawdzania pieców gazowych, samochody po wypadkach, udział w poŝarze w Dąbrówce Wielkopolskiej, poŝar kurników w Kupieninie, szkolenie się na lodzie. JeŜeli byście chcieli wiedzie o StraŜy więcej to warto zobaczyć naszą stronę internetową. Tam są interwencje, zdjęcia, są informacje o działalności StraŜy, wystarczy StraŜ Świebodzin wejść, to moŝna zobaczyć. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe programie jest teŝ przewidziane zwiedzanie Komendy. Część pytań zamykamy i zapraszam wszystkich na zwiedzanie Komendy.

12 12 Komendant Zygmunt Rogowski powiedział, Ŝe musi odpowiedzieć na temat telefonu 112. Ten telefon działa, jeŝeli ktoś zadzwoni dzisiaj na 112 i moŝna zadzwonić z kaŝdego telefonu to zawsze zgłasza się straŝak i zapyta o co chodzi i przełącza na Pogotowie lub Policję. Ad. 6. Przewodniczący Rady - powiedział, Ŝe kolejnym punktem jest sprawozdanie z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Ula Paszkowska oczekuje na swoją wypowiedź. Zapraszamy. Przewodnicząca Urszula Paszkowska przedstawiła sprawozdanie ( w załączeniu). Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi działa w oparciu o ustawę z 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta była juŝ 22 razy nowelizowana i ma być jeszcze zmieniona. Mamy regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina co naleŝy do zakresu działań. Prowadzenie rozmów edukacyjno-motywacyjnych z osobami naduŝywającymi alkoholu i powodującymi rozpad Ŝycia rodzinnego, są sprawcami przemocy oraz ich rodziny. Udział w posiedzeniach sądu dotyczących zastosowania się obowiązku poddania się leczeniu przez te osoby. Monitorowanie osób, które zobowiązały się do uczestnictwa w grupie terapeutycznej i udziału we wspólnocie AA. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, kontrolowanie placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe ( treść zgodna z przedłoŝonym sprawozdaniem). JeŜeli chodzi o placówki handlowe, to większych problemów nie mamy. Są właściciele niektórzy, którzy uwaŝają Ŝe alkohol jest najwaŝniejszy i nie musi mieć zezwolenia, tłumaczy się, Ŝe zapomniał. Pytamy dlaczego nie zapomniał zamówienia w hurtowni. Podpisując zezwolenie u p. Burmistrza podpisuje wnioskodawca oświadczenie, Ŝe jest mu znana ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Tam jest wyraźnie powiedziane, Ŝe muszą być odpowiednie tabliczki wywieszone. Są lokale, gdzie notorycznie brakuje, a tłumaczą się tym, Ŝe dopiero lokal jest po remoncie. Jak przychodzimy na kontrole to raptem wszyscy mają pomalowane, tylko brakuje wywieszek. Uczulamy przede wszystkim na sprzedaŝ alkoholu nieletnim, na kontrolowanie, sprawdzanie dowodów osobistych, na to Ŝeby sprzedawać pod zastaw, czy na kredyt czyli tzw. zeszycik. Tego to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, chyba Ŝe ktoś idzie osobiście. JeŜeli chodzi o współpracę ze szpitalem w Ciborzu, to układa się bardzo dobrze. JeŜeli ktoś powie, Ŝe chce iść na kurację odwykową, to on moŝe juŝ jutro lub pojutrze pójść, jeŝeli będzie tam miejsce, jeŝeli będzie taka konieczność. Gotowi są go połoŝyć nawet na korytarzu i przyjąć. Gorzej jest z tymi, których trzeba kierować sądownie. Dobrowolne przyjmowane są na bieŝąco, a sądowe to wiadomo, 2 lata waŝne jest postanowienie Sądu, po nakazie, a kolejka jest duŝa. Najwięcej problemów to mamy z Izbą Wytrzeźwień. Tłumy, Litwinów, Łotyszy, kogo tam mamy w wykazach. Wszyscy z naszego terenu co Gmina odwozi, to tam są odwoŝeni. Tam jest osób miesięcznie. Teraz juŝ przestali podawać dane tych, którzy są bez stałego miejsca zameldowania. Są tylko inicjały podane. Sąd kieruje na badania, ale my jako komisja za te badania płacimy. Osoba jest dowoŝona do Izby Wytrzeźwień, a pieszo wraca. Czasami taki delikwent jeszcze dobrze nie wróci z Raculi, a w tym samym dniu wraca ponownie. Ostatnio były takie osoby po 25 lat. Był teŝ jeden taki chyba 70 lat. Ale to są teŝ koszty. Brak jest wystarczającej liczby miejsc na oddziale odwykowym. Tam jest procentowo wykazane, ile mogą przyjąć z nakazu sądowego, a ile dobrowolnie. Nawet jak zawiadamiają, Ŝe on ma przyjść na leczenie, to on przyjdzie pokręci się po

13 13 oddziale ostatnio taki przypadek był pokręcił się po oddziale i pierwszy dzień w jakim mają przepustkę na wyjście z oddziały zwiał. Wieczorem juŝ była Policja, no w sumie taki był kandydat, miła coś w zawieszeniu od razu go odwieźli do Zakładu Karnego i tylko miejsce zablokował i później trzeba było szukać następnego. Pamiętacie Państwo z ubiegłych lat, bardzo staraliśmy się o to, aby na naszym terenie powołać Miejską Poradnią UzaleŜnień. Niestety zakończyło się to niepowodzeniem, gdyŝ lokalny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie był zainteresowany powołaniem takiej poradni. Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie sprawozdania. Zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Radny Mieczysław Czepukowicz - powiedział, Ŝe Komisja w ubiegłym roku skontrolowała 84 placówki, gdzie się sprzedaje alkohol. Proszę mi powiedzieć, czy wszystkie placówki spełniają normatywy sprzedaŝy, czy są jakieś naruszenia, i co wy jako Komisja moŝecie z tym zrobić. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe nie było takich jak przypadków jak w poprzednim roku, kiedy większość zapomniała o zapłaceniu. My sprawdzając, to było w tym roku, to o tym nie będą mówić. Powiedziała, Ŝe moŝemy mieć, Ŝe gdzieś tam za blisko szkoły, czy koło kościoła, to róŝnie, i ja w to nie wnikam, jeŝeli chodzi o te bliskości. JeŜeli tam nie ma Ŝadnych przypadków sprzedaŝy alkoholu małolatom, Ŝe tak powiem, a jeŝeli takie sprawy są to od tego jest Policja. My moŝemy przeprowadzić kontrole i powiadomić p. Burmistrza, Ŝe coś jest nie tak. Jest taki jakby sklep nie duŝy, teŝ blisko zakładu pracy, gdzie gość ma stale jakieś uwagi, stale mruczy pod nosem, który mówi kontrolują tylko, czepiają się, a szybę mi wybili. Powiedziałem, Ŝe my nie jesteśmy od tego, Ŝe Panu szybę wybili. A on powiedział, Ŝe nie sprzedał alkoholu małolatowi. Mówię, to niech Pan dzwoni na Policje, to on powiedział, to mi znowu wybiją. Ja powiedziałam, trzeba było nie sprzedawać od początku. Jakby Pan nie sprzedawał wcześniej tego alkoholu, to dzisiaj nie miałby Pan problemu. Są sklepy, gdzie nie mają naprawdę Ŝadnych problemów, mimo tego, Ŝe są blisko szkół np. na śaków tam. Ale oni nie sprzedają i tam nie ma dyskusji. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe opiniowaliście tutaj według waszych wyliczeń 60 parę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholową. Ile było opinii negatywnych. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe nie było, bo jeŝeli komitet blokowy w mieście, sołtys opisuje, Ŝe on nie widzi, nie wyraŝa Ŝadnego sprzeciwu, nie ma Ŝadnego słowa, to my się do tego przychylamy. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, Ŝe mam jeszcze, bo Pani tam opowiadała, Ŝe nie bardzo tutaj rozumiem. JeŜeli chodzi o tą współpracę ze szpitalem z oddziałem odwykowym pt. Cibórz. Tam widzę, Ŝe jest taka klauzula, uwaga, Ŝe ta współpraca układa się bardzo dobrze, Ŝe osoby wymagające hospitalizacji są przyjmowane w miarę na bieŝąco. Czy to są te osoby, które się zgłaszają dobrowolnie, bo tu jest teŝ klauzula, która mówi co innego, Ŝe są nadal same problemy, brak jest miejsc na oddziale odwykowym. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe to jest oddział przymusowy. Radny Mieczysław Czepukowicz powiedział, proszę mi wyjaśnić jaka to jest róŝnica. Ten chce się leczyć, a ten dostał nakaz. Przewodnicząca Urszula Paszkowska powiedziała, Ŝe jest procentowo, przecieŝ mówiłam, Ŝe 20% jest z nakazem, pozostałe dobrowolne. Nie moŝna zamienić, w miejsce tych sądowych, bo policjant wygoni, tych co mają sądowe. A dobrowolnie

14 14 zgłaszają się, ustalają, na bieŝąco z ordynatorem i moŝe być dzień, dwa, trzy, a jeŝeli trafi na zmianę grupy, to nawet na drugi dzień przyjęty. Taka jest róŝnica. To w tej ustawie trzeba coś z tym zrobić, bo my to dostajemy i co z tego, Ŝe jak ja widzę z Sądu, Ŝe minął termin 2 lata od nakazu orzeczenia leczenia odwykowego i koniec. Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącej Komisji za przedstawienie sprawozdania. Ad. 3. Przewodniczący Rady Miejskiej - powiedział, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad - wnioski i interpelacje radnych. Radny Franciszek Karczyński powiedział, Ŝe 23 lutego złoŝył interpelację odnośnie naprawy drogi 303 Jeziory- Lubinicko. Z odpowiedzi, którą uzyskałem mnie nie zadawala. W związku z tym ponawiam i precyzuję swoją interpelacje. Naprawa dziur w jezdni i wyrw w miejscowości Lubinicko, naprawa drogi 303 zakręt Jeziory ze skrzyŝowaniem drogi powiatowej Jeziory Ojerzyce. Jest to interpelacja skierowana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z otrzymanej odpowiedzi od zarządcy drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, Ŝe inwestycja drogowa w bieŝącym roku na drodze 303 Świebodzin, Smardzewo w kierunku na Babimost nie będzie realizowana. to co przekazywał nam radny Sejmiku Kolega, to znaczy wprowadzili go w błąd. A zatem środki zabezpieczone w kwocie 500 tys., które w budŝecie zostały zabezpieczone uchwała z dnia 27 stycznia 2011r. naleŝałoby zagospodarować na inną inwestycję, bo nie ma sensu przetrzymywać zamroŝoną kwotę w wysokości 500 tys. zł. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Ŝe chcę się zapytać, bo u mnie są bezdomni. Dzisiaj musza opuścić moją noclegownię. dlaczego miasto nie chce zrobić noclegowni całorocznej. Oni dzisiaj opuszczają, płacz, zgrzytanie zębów, Ŝe musza to opuścić. Idą na działki, po domkach, po altankach, wszędzie. Ja nie musze tego problemu przedstawiać. Czy nie moŝna zrobić normalną noclegownię, Policja by miała spokój, bo by przychodziła czasami, i byłoby to wszystko uporządkowane. W innych gminach jest to uporządkowane, tylko u nas nie. I dzisiaj musza opuścić, i będą chodzić w mieście, zajmować ławki, ja bym prosił o odpowiedź. Zastępca Burmistrza Krzysztof Tomalak powiedział, Ŝe obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc noclegowych do 1 kwietnia. I nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy tworzyć całorocznych miejsc noclegowych. Po prostu nie mamy takiego obowiązku ani prawnego i nie widzę takiej potrzeby. Kto sobie wybrał drogę bycia bezdomnym musi sobie jakoś poradzić. Radny Zbigniew Burnos powiedział, Ŝe muszę powiedzieć, Ŝe Pana odpowiedź jest skandaliczna. Radny Krzysztof Warcholik powiedział, Ŝe ma takie 3 wnioski. Pierwsza sprawa dotyczy posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca, na którym obecny był Prezes ZWKiUK p. Leon Ciesielski. Komisja ta miała na celu analizę strat wody w Gminie Świebodzin. Chcę powiedzieć, Ŝe to nie jest tylko moje odczucie, ale całej komisji, Ŝe materiał, który przedstawił nam Prezes Ciesielski jest mało wystarczający. To jest materiał, z którego nic nie wynika. Ten materiał był wcześniej przesłany na naszą prośbę niŝ było posiedzenie komisji, nawet nie było wielkości. TakŜe nie wiem, czy ta informacja była podana w metrach, litrach, nie wiem w czym. Na zadane pytanie, poniewaŝ w kwietniu mamy kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym będzie tym razem analizować prawidłowość kalkulacji cen wody i ścieków Gminy Świebodzin. W związku z tym zwracam się do p. Burmistrza, Ŝeby porozmawiał, w jakiś sposób wpłynął na p. Prezesa, Ŝeby te materiały nam

15 15 dostarczył, były materiałami pełnymi, czytelnej, Ŝebyśmy mogli merytorycznie na tej komisji rozmawiać, a nie tylko zapoznać się z tymi faktami. Ale wrócę jeszcze do tego spotkania. Na zadane pytanie przez członków komisji do p. Prezesa jak kształtuje się wysokość cen opłat za wodę i ścieki na terenie innych miast p. Prezes odesłał nas na stronę internetową Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Według p. Prezesa takie dane są ogólno dostępne. Pofatygowałem się na ta stronę, oczywiście takich danych nie ma. Rozmawiałem z Panem, który te dane umieszcza na stornie internetowej Izby Gospodarczej, powiedział, Ŝe są tam podawane dane cząstkowe. Między innymi średnie krajowe metra sześciennego ceny wody i ścieków i ceny średnie w województwie. Co z tego wynika. Pan Prezes nas poinformował, Ŝe w tym roku, czyli mamy praktycznie 3 miesiące, nie wiem nie miał czasu, chęci, sposobności sprawdzenia, na którym miejscu z 411 członków tej listy znajduje się Gmina Świebodzin. Twierdzi, Ŝe w połowie. OtóŜ liczby nie kłamią, sprawdziłem to na stronie tej listy wodociągów, jeŝeli faktycznie nasze ceny są w połowie to średnia cena w Polsce wody i ścieków wynosi w rozbiciu na wodę - 3,35 ścieki - 4,64 czyli średnio 7,99 zł. Średnia cena w Województwie Lubuskim w rozbiciu na wodę 3,44 i ścieki 4,57 to jest 8,01 zł. Czyli widać, Ŝe średnia cena krajowa w Polsce i Województwie Lubuskim jest bardzo obniŝona. I to jest połowa. Są gminy, które mają wyŝsze ceny, ale są gminy, które mają niŝsze. JeŜeli nasza cena wody to jest 4,68 i ścieków 7,62 czyli 12,30 zł. To jest o 53%, prawie 54% powyŝej średniej krajowej. Czy jesteśmy w połowie gmin czy jesteśmy naprawdę na szarym końcu. I nikt mi nie powie, bo p. Burmistrz nas ciągle zapewnia, Ŝe to jest związane z inwestycjami, które wykonujemy. Ja się pytam czy Gmina Świebodzin się tylko rozwija, a cała Polska stoi w miejscu czy nie. To jest pierwsze pytanie do p. Burmistrza, Ŝeby p. Ciesielski się powaŝnie przygotował do tej Komisji Rewizyjnej w miesiącu kwietniu. Druga sprawa teraz mówię w imieniu Koła Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość, którym jestem Przewodniczącym od niedawna. Do naszego biura zgłaszają się mieszkańcy, wielu mieszkańców. Przychodzą pytać się, Ŝeby rozwiać wszelkie, wszystkie informacje, wątpliwości z informacji jakie ja posiadam, wiem Ŝe do 30 kwietnia jest obowiązek informowania społeczeństwa czy w inny sposób o umorzeniach podatków za rok poprzedni. W związku z powyŝszym wnoszą tą interpelację do p. Burmistrza, Ŝeby wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości. Skoro mamy kryzys, wszystkim ucinamy, to chciałem się dowiedzieć w roku 2010 proszę o wykaz firm, którym zostały umorzone podatki od 5 tys. w górę. Nie będziemy się zajmowali tymi mniejszymi oraz firm, w którym wystąpiło przesunięcie terminu płatności z roku 2010 na rok 2011 i z podaniem terminu do którego ten termin został odroczony. Trzecie pytanie, tylko szkoda, Ŝe wyszedł p. Burmistrz Bekisz, bo to pytanie jest kierowane do p. Burmistrza. Wzorem innych miast i gmin w województwie tak jak to się miedzy innymi dzieje w Zielonej Górze i Gorzowie gdzie rządzi p. Tyszkiewicz czy p. Kubicki. Na łamach prasy i w innych źródłach medialnych informuje się z jakimi inwestorami się rozmawia, jakie nowe firmy wejdą na teren gminy, jakie będą stanowiska pracy, dla jakich fachowców. Do p. Burmistrza teŝ przychodzą mieszkańcy Świebodzina.Otworzy się rynek legalny w Niemczech i chcielibyśmy wiedzieć jako mieszkańcy czy ta praca, jeŝeli p. Burmistrz rozmawia z nowym inwestorem będzie dla piekarzy, lekarzy, rolników, czy dla kogo, spawaczy, ślusarzy. Konkretnie jeŝeli jest jawność i nie ma nic do ukrycia, to prosiłbym, Ŝeby p. Burmistrz nas poinformował, jaka firma będzie nowa w Świebodzinie. Wydaliśmy prawie 2 mln zł na uzbrojenie tego terenu, przeznaczyliśmy i chcielibyśmy wiedzieć.

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. BRM.0052/5/2006 P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r.

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r. Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 lutego 2013r. Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych, co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 10.50 Godz. zamknięcia sesji: 17.15 Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej Protokół nr 60/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. od 17:30 do 19:45 w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania Protokół Nr XLII/10 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2010 roku od godz. 13 00 do godz. 15 25 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. Przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy XXXVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy odbyła się w dniu 1 lutego 2010 roku w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo