PRZEWODNIK UCZESTNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK UCZESTNIKA"

Transkrypt

1 Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun, Paryż, Francja Telefon: Fax: SPIS TREŚCI

2 Str. 2/14 A. ZASADY OGÓLNE B. PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W PIGUŁCE C. OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA D. POWRÓT DO KRAJU Z POWODU NAGŁYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 E. INWALIDZTWO TRWAŁE I UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA A. ZASADY OGÓLNE Pakiet ubezpieczenia grupowego opracowany został specjalnie z myślą o uczestnikach programu wymiany młodzieżowej i obejmuje wszystkich wymiany przez cały okres jej trwania. Z ubezpieczenia uczestnicy wymiany korzystają nieodpłatnie. Pakiet ubezpieczenia grupowego stworzony został w celu zagwarantowania uczestnikom wymiany dostępu do sieci towarzystw ubezpieczeniowych, które mogą być pomocne w przypadku powstania problemów natury zdrowotnej, problemów o charakterze stomatologicznym, z chwilą stania się inwalidą lub też w sytuacji, w której uczestnik wymiany odpowiadać będzie w sprawach z powództwa cywilnego. To, co w kraju pochodzenia wydaje się drobnym incydentem bądź mało ważnym pobytem w szpitalu, może stać się prawdziwym problemem gdy jest się daleko od domu w obcym kraju. Dzięki funkcjonowaniu 35 ośrodków informacji telefonicznej oraz współpracy z lekarzami świadczącymi usługi na miejscu w 180 krajach, Grupa AXA, AXA Assistance i European Benefits Administrators są specjalistami w zakresie ubezpieczeń grup przebywających poza krajem ojczystym. Solidna polisa ubezpieczeniowa zapewnia bezpieczeństwo finansowe, szeroki wachlarz usług administracyjnych, dostęp do informacji i świadczeń lekarskich oraz zorganizowanie powrotu do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych. Każdy z ubezpieczonych jest w stałym kontakcie z European Benefits Administrators, koordynującym wszystkie świadczenia z wyjątkiem organizacji powrotu do kraju pochodzenia w nagłych przypadkach losowych, która pozostaje w gestii AXA Assistance (patrz ostatnia strona broszury). Do niniejszego ubezpieczenia przystąpić mogą wszyscy uczestnicy wymiany. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie wypełnienia i podpisania przez uczestnika i wysyłającą go organizację formularza zgłoszeniowego. Polisa ważna jest na całym świecie przez całą dobę. Ubezpieczenie obowiązuje od chwili opuszczenia domu w celu udania się do kraju docelowego aż do momentu powrotu do domu po zakończeniu wymiany. Ubezpieczeniem objęty jest również okres uczestnictwa w spotkaniach przygotowawczych przed wyjazdem oraz w spotkaniach organizowanych po zakończeniu wymiany.

3 Str. 3/14 B. PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO "MŁODZIEŻ DLA EUROPY" W PIGUŁCE Uczestnik Ubezpieczenie Akceptacja wstępna Usługi lekarskie Usługi dentystyczne Usługi Assistance Inwalidztwo trwałe Ubezpieczenie na życie Wszyscy uczestnicy wymiany (w tym również ich współmałżonkowie i dzieci) są objęci ubezpieczeniem przez okres trwania wymiany, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Ważne na całym świecie, przez całą dobę, bez franszyzy oraz okresu oczekiwania. Zaświadczenie o stanie zdrowia nie jest wymagane. Uzyskanie wstępnej zgody ubezpieczyciela z 10-cio dniowym wyprzedzeniem wymagane jest w przypadku następujących zabiegów: chirurgii stomatologicznej i operacji chirurgicznych, zabiegów dentystycznych i wstawiania protez, jeżeli prawdopodobny koszt leczenia przekroczy 600 euro oraz we wszystkich przypadkach, które nie wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Zgoda konieczna jest także w przypadku porodu, w sytuacjach wymagających częstych wizyt lekarskich, w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku, jeżeli prawdopodobny koszt leczenia przekroczy 300 euro. W sytuacjach nagłych zgoda ubezpieczyciela musi zostać uzyskana w przeciągu 72 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. Ubezpieczenie pokrywa 100% realnych kosztów niezbędnych zabiegów medycznych, kosztów pobytu w szpitalu, honorariów lekarzy, badań laboratoryjnych, radiologicznych, lekarstw wydawanych na receptę. Ubezpieczeniem są również objęte koszty związane z prowadzeniem ciąży i koszty porodu. Nie ma wyznaczonej górnej granicy kwoty ubezpieczonej. Niezbędne leczenie podstawowe i chirurgia stomatologiczna. W sytuacjach nagłych bądź powypadkowych - korony dentystyczne do 500 euro na jeden ząb, maksymalnie do 1000 euro na osobę. Pełna gama usług obejmuje: transport do kraju w nagłych wypadkach losowych, informację medyczną, udostępnianie adresów dostawców usług medycznych i stomatologicznych, wyciągi z istotnych przepisów związanych z leczeniem, zaliczkowe złożenie kaucji, ochronę prawną w razie wypadku drogowego, wyrabianie wtórników dokumentów tożsamości i biletów na podróż. Zwrot kosztów następuje pod warunkiem akceptacji ze strony AXA Assistance. Odszkodowanie ryczałtowe do wysokości euro, o ile stopień inwalidztwa jest równy lub wyższy niż 33%. Odszkodowanie ryczałtowe w wysokości euro, wypłacane także w przypadku zaistnienia inwalidztwa trwałego. Odpowiedzialność cywilna Konsekwencje finansowe odpowiedzialności cywilnej w przypadku doprowadzenia przez ubezpieczonego do uszkodzeń ciała, szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych ponoszonych przez osoby trzecie do wysokości pułapu ustalonego dla danej szkody. Waluta i zwrot kosztów Identyfikator Walutą programu jest euro. Faktury za usługi lekarskie i stomatologiczne przedstawiane mogą być w każdej innej walucie. Zwrot kosztów świadczeń lekarskich dokonywany jest w euro. W momencie zgłoszenia każdy uczestnik wymiany otrzymuje osobistą kartę ubezpieczenia-assistance. Kartę tę powinno się przechowywać w portfelu podczas całego okresu wymiany. Karta ubezpieczeniowa jest podstawą do hospitalizacji ubezpieczonego w nagłych przypadkach a także umożliwia skorzystanie z usług ofiarowanych przez AXA Assistance w ramach organizacji powrotu do kraju z powodów nagłych zdarzeń losowych.

4 Str. 4/14 C. USŁUGI LEKARSKIE I STOMATOLOGICZNE Ubezpieczenie pokrywa koszty hospitalizacji, operacji chirurgicznych, zabiegów lekarskich oraz stomatologicznych. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie pod warunkiem, że dane zabiegi i/lub usługi uznane są przez miejscowe służby medyczne za istotne w leczeniu choroby lub obrażeń ciała bądź w prowadzeniu ciąży. Ubezpieczony ma prawo do swobodnego i nieograniczonego wyboru lekarza, laboratorium, szpitala, kliniki, itp. Wybrana instytucja musi jednakże posiadać stosowne uprawnienia, a leczenie musi być prowadzone przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i praktykujących w ramach swoich kompetencji. Zgłaszać można się zarówno do lekarzy i instytucji sektora publicznego jak i prywatnego. Koszty usług pokrywane są przez ubezpieczyciela wyłącznie wówczas gdy otrzymane świadczenia lekarskie i stomatologiczne: odpowiadają objawom i diagnozie, oraz są niezbędne i właściwe dla leczenia choroby, leczenia obrażeń ciała lub dla prowadzenia ciąży, oraz zostały jednoznacznie udokumentowane i są realnymi kosztami pobieranymi odpowiednio za dane świadczenia. W przypadku gdy ubezpieczonego obejmuje narodowy program ubezpieczeń (na przykład program powszechnych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie typu E111, NHS, itp.), lub inny program ubezpieczeń grupowych, powinien on - przed zwróceniem się z wnioskiem o refundację do programu ubezpieczeń grupowych "Młodzież dla Europy" - w pierwszej kolejności starać się wykorzystać możliwości stworzone przez narodowe programy ubezpieczeń, których jest beneficjentem. W przypadku hospitalizacji, której koszty pokrywane są przez ubezpieczenie grupowe "Młodzież dla Europy", European Benefits przesyła wstępną akceptację pokrycia kosztów pobytu w szpitalu. Koszty hospitalizacji ubezpieczonego przekazywane są bezpośrednio szpitalowi. Faktury za usługi świadczone w ambulatorium, usługi lekarskie i stomatologiczne powinny zostać przesłane na adres European Benefits. Wnioski o zwrot poniesionych kosztów - o ile zostaną one należycie udokumentowane - rozpatrzone zostaną w terminie do pięciu dni roboczych.

5 Str. 5/14 Jaki jest zakres ubezpieczenia? Pakiet pokrywa całkowicie realne koszty niezbędnego leczenia medycznego i stomatologicznego: HOSPITALIZACJA Pokój i wyżywienie (w tym pokój indywidualny) Honoraria za usługi chirurgiczne i anestezjologiczne Sala operacyjna Wizyty lekarskie Honoraria osób prowadzących rehabilitację oraz pielęgniarek posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu Badania laboratoryjne Badania radiologiczne Lekarstwa wydawane na receptę Chirurgia jednego dnia Transport karetką pogotowia. AMBULATORYJNE ZABIEGI LEKARSKIE Honoraria lekarzy ogólnych i specjalistów Chirurgia jednego dnia Honoraria osób prowadzących rehabilitację oraz pielęgniarek posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu Badania laboratoryjne Badania radiologiczne Lekarstwa wydawane na receptę Ambulatoryjne zabiegi lekarskie w szpitalu Transport karetką pogotowia. CIĄŻA I PORÓD Ciąża: wszystkie niezbędne świadczenia lekarskie i badania Poród: koszty pobytu w szpitalu, w tym honoraria położnej i lekarza asystujących przy porodzie oraz koszty cesarskiego cięcia. LECZENIE ZABURZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH, UMYSŁOWYCH, NERWOWYCH LUB ZWIĄZANYCH ZE SPOŻYCIEM ALKOHOLU BĄDŹ NARKOTYKÓW Diagnoza wystawiona poza szpitalem lub diagnoza szpitalna, ocena i efektywne leczenie w kraju pobytu przez lekarza lub leczenie prowadzone w ramach programu terapeutycznego zaleconego i kontrolowanego przez lekarza, w ciągu maksymalnie 30 dni na osobę przy czym leczenie musi być prowadzone w trybie ciągłym.

6 Str. 6/14 OKULISTA Badanie wzroku W sytuacji powypadkowej, wymiana jednej pary zniszczonych okularów zapisanych po przeprowadzeniu badań wzroku w celu korekty wady wzroku (pod warunkiem, iż okulary zostały zniszczone podczas trwania programu wymiany): do 300 euro na osobę. Koszty nabycia okularów słonecznych nie są zwracane. ZABIEGI DENTYSTYCZNE Ogólne niezbędne zabiegi dentystyczne i chirurgii szczękowej, w tym okresowe badania kontrolne uzębienia oraz usuwanie kamienia nazębnego, procedury diagnostyczne, leczenie przyzębia, usuwanie zębów, odnowa i badania radiologiczne zębów. W nagłych przypadkach bądź w sytuacji powypadkowej zaistniałej w trakcie trwania wymiany - korony dentystyczne do 500 euro na jeden ząb i euro na osobę. Granice ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń grupowych nie zwraca kosztów niektórych świadczeń lekarskich i stomatologicznych takich jak: Leczenie, które z punktu widzenia medycznego uważane jest za zbędne, na przykład leczenie estetyczne, leczenie ortodoncyjne, chirurgia estetyczna, środki farmakologiczne nabyte bez recepty, koszty osobiste ponoszone podczas pobytu w szpitalu (telefon, telewizor, prasa, itp.) Koszty psychoanalizy Leczenie zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku poza krajem pobytu Okulary słoneczne Hydroterapia i zabiegi wodami leczniczymi Nadzwyczajnie wysokie koszty pobytu w szpitalu oraz koszty konsultacji medycznych mogą nie zostać uwzględnione lub zwrócone częściowo. W jaki sposób przed planowaną hospitalizacją lub przed poniesieniem znacznych wydatków otrzymać można akceptację pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe? Przed planowaną hospitalizacją lub poniesieniem znacznych nakładów finansowych ubezpieczony powinien skontaktować się z European Benefits i uzyskać zgodę na wykonanie następujących zabiegów: Hospitalizację i chirurgię jednego dnia Poród Leczenie zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku, jeśli prawdopodobny koszt przekroczy 300 euro Każde leczenie, które wymaga pięciu lub więcej wizyt u lekarza Chirurgię szczękową, korony dentystyczne i leczenie stomatologiczne, którego prawdopodobny koszt przekroczy 600 euro. Do obowiązków ubezpieczonego należy skontaktowanie się z European Benefits na co najmniej 10 dni przed planowaną hospitalizacją (w tym również przed porodem), operacją chirurgiczną lub stomatologiczną a także przed rozpoczęciem serii kosztownych zabiegów lekarskich. Numery telefonów i faksu European Benefits podane zostały na karcie ubezpieczenia-assistance, którą to kartę ubezpieczony powinien starannie przechowywać w portfelu. W przypadku nagłej hospitalizacji, ubezpieczony powinien skontaktować się z European Benefits w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. W nagłych przypadkach należy okazać kartę ubezpieczenia-assistance personelowi izby przyjęć i zwrócić się z prośbą o telefoniczne skontaktowanie się z European Benefits lub AXA

7 Str. 7/14 Assistance w celu uzyskania akceptacji pokrycia kosztów hospitalizacji przez ubezpieczyciela. Pracownik działu do spraw kontaktu z klientami skontaktuje się z personelem izby przyjęć i faksem potwierdzi wolę pokrycia przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów wykonanych świadczeń. Warunek uzyskania zgody na pokrycie kosztów otrzymywanych świadczeń ma na celu nie tylko zagwarantowanie dostępu do systemu pomocy udzielanej przez AXA i European Benefits w sytuacjach wymagających wsparcia finansowego, lecz także kontrolę najpoważniejszych wydatków przed ich powstaniem. Niektóre przypadki hospitalizacji są bezsporne. W innych przypadkach, istnieją alternatywne środki, które z punktu widzenia medycznego są tak samo skuteczne jak zabieg chirurgiczny. W szczególnych sytuacjach może zostać zalecony powrót ubezpieczonego do kraju ojczystego. Jako regułę przyjmuje się, iż European Benefits opłaca wszelkie należności za usługi medyczne - wykonane w ramach wydanej uprzednio autoryzacji - bezpośrednio na rachunek szpitala. Ubezpieczony ponosi wyłącznie koszty nieobjęte wcześniejszym zezwoleniem (na przykład rozmowy telefoniczne, wynajęcie telewizora). W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń (E111, itp.), powinien on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych (E111), którego jest beneficjentem. Pakiet ubezpieczenia grupowego "Młodzież dla Europy" zwraca koszty ubezpieczonych świadczeń poniesione przez ubezpieczonego, po pokryciu części kosztów przez narodowe programy ubezpieczeń. W niektórych przypadkach, na podstawie uzyskanego wcześniej zezwolenia, European Benefits przystąpi do bezpośredniej refundacji uzupełniającej. W jaki sposób można otrzymać zwrot poniesionych kosztów? Wniosek o zwrot poniesionych kosztów należy kierować bezpośrednio do European Benefits. Podanie składa się zgodnie z instrukcjami znajdującymi się we wniosku o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń, powinien on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych. W dalszej kolejności, postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na formularzu, powinien on zwrócić się do European Benefits z wnioskiem o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W przypadku gdy niezależnie od podanych przyczyn, narodowy system ubezpieczenia społecznego odmówi uczestnictwa w kosztach - nawet wówczas, gdy ubezpieczony jest w posiadaniu formularza E111 ubezpieczony może skierować wniosek o zwrot kosztów do European Benefits. Do wniosku należy dołączyć list wyjaśniający zaistniałe zdarzenie oraz kopię listu z odmową pokrycia poniesionych kosztów przez narodową instytucję ubezpieczenia społecznego, której beneficjentem jest ubezpieczony. Przy składaniu wniosku o zwrot kosztów leczenia i świadczeń stomatologicznych, ubezpieczony powinien postępować w następujący sposób: 1. Uprasza się wszystkich uczestników aby unikali przesyłania wielu wniosków o zwrot drobnych kwot. Rachunki za świadczenia medyczne i usługi dentystyczne powinno się przesyłać wówczas gdy kwota, o zwrot której ubezpieczony występuje jest na tyle wysoka, iż można w zasadny sposób uzasadnić wniosek o refundację. Przed wysłaniem oryginałów do European Benefits ubezpieczony powinien zrobić kserokopie wszystkich przesyłanych dokumentów. 2. W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń, programem ubezpieczeń powszechnych lub inną grupową polisą ubezpieczeniową, powinien on, przed wypełnieniem wniosku o refundację z programu "Młodzież dla Europy", ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tego programu ubezpieczeń społecznych, którego jest beneficjentem. W dalszej kolejności, może on zwrócić się do European Benefits z wnioskiem o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W tym przypadku, do wniosku dołączyć należy kopie rachunków za usługi medyczne i usługi dentystyczne a także oryginał rozliczenia z narodowym ubezpieczeniem społecznym bądź oryginał refundacji kosztów otrzymanych z innego programu ubezpieczeniowego. 3. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania znajdujące się na odwrocie formularza wniosku i dołączyć do niego oryginały wszystkich rachunków, wystawionych na kwoty, o zwrot których ubezpieczony

8 Str. 8/14 zamierza wystąpić. Rachunki powinny zawierać: nazwisko i datę urodzenia ubezpieczonego, datę porady lekarskiej, szczegółowy opis usługi medycznej oraz opłaty odpowiadające każdemu typowi usługi medycznej. Rachunki za produkty medyczne powinny wyszczególniać zakupione lekarstwa (nazwa i koszt jednostkowy), oraz zawierać nazwę i adres dostawcy usług lekarskich lub apteki. Rachunki, na których brak wyżej wymienionych informacji nie będą akceptowane. 4. Do rachunków za lekarstwa zakupione na receptę, za badania laboratoryjne, okulary, szkła kontaktowe i zabiegi rehabilitacyjne powinno się dołączyć kopię recepty wystawioną przez właściwego lekarza. 5. W przypadku, gdy koszt danego zabiegu przekracza 300 euro, należy wypełnić i podpisać część E we wniosku o zwrot kosztów. 6. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów należy starannie wypełnić i przesłać w terminie do 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia leczenia, na adres: EUROPEAN BENEFITS (PROGRAM "MŁODZIEŻ DLA EUROPY") 59. RUE DE CHATEAUDUN PARYŻ, FRANCJA

9 Str. 9/14 D. POWRÓT DO KRAJU Z POWODU NAGŁYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Jaki zakres usług jest do dyspozycji ubezpieczonego? Ubezpieczony ma prawo do następujących usług świadczonych przez AXA Assistance: USŁUGI INFORMACYJNE informacje dotyczące pomocy medycznej i spraw administracyjnych w kraju docelowym (szczepienia, sytuacja w sektorze medycznym, lekarstwa na receptę, klimat, warunki otrzymania wizy, itp.), informacje o adresach szpitali, ośrodków zdrowia i praktyk stomatologicznych w kraju docelowym, informacje i porady dotyczące niezbędnych kroków, które należy podjąć w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów tożsamości, kart kredytowych, czeków, biletów na podróż kwota ubezpieczona z przeznaczeniem na odtworzenie powyższych dokumentów wynosi maksymalnie 400 euro. USŁUGI ASSISTANCE W PODRÓŻY wysyłka przepisanych przez lekarza niezbędnych leków nieosiągalnych w kraju pobytu, przekazywanie pilnych wiadomości, złożenie kaucji w razie wypadku drogowego (maksymalnie do euro) w kraju pobytu, ochrona prawna w razie wypadku drogowego (maksymalnie 770 euro) w kraju pobytu. ŚWIADCZENIA W RAZIE WYPADKU LUB POTRZEBY NAGŁEJ POMOCY LEKARSKIEJ W KRAJU POBYTU W przypadku nagłej i niespodziewanej choroby, poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci, skorzystać można z pomocy AXA Assistance w zakresie świadczeń podanych poniżej. W sytuacjach, w których zasadnym wydaje się skorzystanie z jednego ze świadczeń oferowanych przez AXA Assistance, ubezpieczony powinien skontaktować się niezwłocznie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pracownicy AXA Assistance poinformują wstępnie o istniejących możliwościach a w razie konieczności i w zależności od opinii lekarzy AXA Assistance, zajmą się zorganizowaniem powrotu do kraju. Pomoc AXA Assistance obejmuje: powrót do kraju wysyłającego w nagłych przypadkach losowych, powrót do kraju, w którym uczestnik przebywa na wymianie po ustaniu choroby w celu kontynuacji programu, wydatki związane z przedłużającym się pobytem w kraju, w którym uczestnik przebywa na wymianie (do kwoty 50 euro dziennie, maksymalnie przez okres 10 dni), w przypadku gdy powrót do kraju wysyłającego po zakończeniu programu wymiany musi zostać odłożony z powodu poważnej choroby lub wypadku, koszty podróży bliskiego krewnego w celu odwiedzin (bilety, koszty hotelu do 50 euro dziennie, maksymalnie przez 10 dni) w przypadku gdy ubezpieczony przebywa w szpitalu dłużej niż 10 dni, bilet powrotny do kraju ojczystego w przypadku śmierci, nagłego zachorowania i hospitalizacji (trwającej przez okres dłuższy niż 10 dni) osoby z bliskiej rodziny ubezpieczonego, transport zwłok (maksymalnie euro na jedno zdarzenie) i pokrycie kosztów podróży rodziców ubezpieczonego (bilety, koszty hotelu do wysokości 76 euro dziennie przez okres 3 dni). European Benefits pokrywa koszty usług lekarskich świadczonych po powrocie do kraju zorganizowanym przez AXA z powodu nagłych zdarzeń losowych w sposób przewidziany w regulaminie pakietu ubezpieczenia grupowego Młodzież dla Europy. Górna granica odpowiedzialności

10 Str. 10/14 Ubezpieczeniem nie są objęte: wydatki poniesione bez uzyskania uprzedniej zgody AXA Assistance, wydatki poniesione w konsekwencji kradzieży lub zagubienia biletów lub dokumentów tożsamości, wydatki w restauracji i za taksówki, z wyjątkiem tych, na które uzyskano zgodę AXA Assistance, skutki działania samookaleczającego, z wyjątkiem samobójstwa lub prób samobójstwa, wypadki powstałe w wyniku profesjonalnego uprawiania sportów, organizacja oraz koszty poszukiwań i ratownictwa na morzu i w górach. Ryzyko związane z uprawianiem sportów ubezpieczyć można w towarzystwie ubezpieczeniowym właściwym dla danego związku sportowego bądź też w miejscowej ubezpieczalni. AXA Assistance nie pokrywa kosztów wyszczególnionych poniżej usług medycznych, choć niektóre z owych świadczeń ujęte są w ubezpieczonych kosztach leczenia: drobne choroby lub skaleczenia, które mogą być leczone miejscowo w należyty sposób, kontynuacja leczenia, nawroty choroby i rekonwalescencja związane z uprzednio rozpoznanymi a obecnie nie ustabilizowanymi stanami chorobowymi leczonymi przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia, koszty leczenia wynikającego ze zmiany kraju pobytu, badania diagnostyczne, ciąża, z wyjątkiem nieoczekiwanych komplikacji przed siódmym miesiącem, poród, poronienie, ciąża powstała w wyniku sztucznego zapłodnienia, chirurgia estetyczna. Co należy zrobić gdy potrzebna jest pomoc AXA Assistance? 1. W nagłych wypadkach, lub w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia ubezpieczonego, należy skontaktować się bezzwłocznie z pogotowiem/lekarzem/szpitalem/strażą pożarną/policją, w celu uzyskania doraźnej i natychmiastowej pomocy. Nagłe wypadki łatwiej opanować w miejscu ich zaistnienia. 2. Następnie należy zadzwonić do AXA Assistance w Paryżu: Po uzyskaniu połączenia z pracownikiem towarzystwa, należy przedstawić się jako uczestnik wymiany "Młodzież dla Europy" i podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie ubezpieczenia-assistance. Następnie należy udzielić AXA Assistance następujących informacji: nazwisko ubezpieczonego oraz numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie, opis i rodzaj problemu, z powodu którego dzwoni się do towarzystwa oraz opis czynności już wykonanych w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Należy również podać adres miejsca, w którym wystąpiła sytuacja problemowa oraz adres miejsca, z którego wykonywana jest rozmowa telefoniczna, we właściwych przypadkach należy również podać nazwisko i numer telefonu lekarza udzielającego pomocy. 4. Postępować zgodnie z informacjami udzielonymi przez pracownika zespołu medycznego AXA Assistance. Podane powyżej wskazówki dotyczą sytuacji, w których niezbędna jest nagła pomoc medyczna. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji, należy zadzwonić do AXA Assistance na numer podany powyżej, podając nazwisko i numer identyfikacyjny umieszczony na karcie ubezpieczenia-assistance i poprosić o połączenie z działem, którego pomocy się potrzebuje.

11 Str. 11/14 E. INWALIDZTWO TRWAŁE I UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Jakie świadczenia wypłacane są w przypadku trwałego inwalidztwa? W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek choroby lub wypadku, które miały miejsce w okresie objętym ubezpieczeniem, ubezpieczyciel przystępuje do wypłaty odszkodowania ryczałtowego jeżeli stopień inwalidztwa ubezpieczonego jest równy lub wyższy niż 33%. Stopień inwalidztwa jest określany na podstawie tabeli trwałego inwalidztwa znajdującej się na polisie ubezpieczeniowej. Podstawa kwoty odszkodowania wynosi euro. Wysokość odszkodowania ryczałtowego oblicza się, mnożąc kwotę podstawy odszkodowania przez stopień trwałego inwalidztwa. Odszkodowanie z tytułu trwałego inwalidztwa nie zostaje wypłacone w następujących przypadkach: ran powstałych w wyniku z samookaleczenia, z wyjątkiem samobójstwa lub próby samobójstwa, wojen domowych lub wojen prowadzonych z innym krajem, powstań, rozruchów, aktów terroryzmu lub bójek, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub dla ratowania życia osoby w niebezpieczeństwie, rozszczepienia jądra atomowego. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę odszkodowania ryczałtowego w wysokości euro w przypadku wystąpienia poważnego inwalidztwa, dotknięcia ubezpieczonego inwalidztwem całkowitym i trwałym powstałym w wyniku choroby lub wypadku mających miejsce w okresie objętym ubezpieczeniem, w sytuacji w której ubezpieczony straciłby 100% możliwości zarobkowania i potrzebowałby pomocy innych osób do wykonywania codziennych czynności. Wypłata odszkodowania z tytułu inwalidztwa równoważna jest z zamknięciem ubezpieczenia na życie. Odszkodowanie z tytułu inwalidztwa powstałego w następstwie nieszczęśliwych wypadków jest niezależne od odszkodowania z tytułu trwałego inwalidztwa opisanego powyżej, które to, w pewnych wypadkach, może również zostać wypłacone. Inwalidztwo trwałe, niezależnie od jego rodzaju, powinno być zawsze zgłaszane do European Benefits w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zdarzenia, którego jest ono skutkiem. European Benefits poinformuje ubezpieczonego, czy zdarzenie losowe może zostać objęte przez ubezpieczenie i pomoże przygotować wniosek o uwzględnienie zdarzenia przez ubezpieczyciela. Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie? Jeżeli w okresie objętym ubezpieczeniem - w następstwie choroby lub wypadku - nastąpi zgon uczestnika wymiany, ubezpieczyciel przystępuje do wypłaty odszkodowania ryczałtowego z tytułu ubezpieczenia na życie w wysokości euro. W przypadku zgonu odszkodowanie ryczałtowe wypłacane zostaje beneficjentowi wskazanemu w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nie wskazania przez uczestnika żadnej osoby uprawnionej, lub gdy śmierć beneficjenta nastąpiła przed śmiercią uczestnika, wypłata świadczenia zostanie dokonana na rzecz najbliższej osoby żyjącej w kolejności określonej w polisie ubezpieczeniowej.

12 Str. 12/14 F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie pokrywa konsekwencje finansowe odpowiedzialności cywilnej w przypadku doprowadzenia przez ubezpieczonego do uszkodzeń ciała, szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych ponoszonych przez osoby trzecie o ile żadne inne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zaangażowane w likwidację szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie. Górne granice odszkodowania wypłacanego dla jednej szkody ustala się na: euro w przypadku uszkodzeń ciała i euro w przypadkach prowadzących do powstania szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych. Powyższe kwoty wypłaca się w przypadku: powstania odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, który w przedmiotowym zdarzeniu występuje w charakterze najemcy, lokatora lub sąsiada; szkód powstałych z powodu pożaru, wybuchu oraz awarii sieci elektrycznej, przy czym powstałe szkody dotyczyć muszą pomieszczenia wynajmowanego przez ubezpieczonego lub pomieszczeń z nim sąsiadujących. Maksymalna kwota wypłacanego odszkodowania nie może przekroczyć kwoty euro, powstania odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami wyrządzonymi w środowisku naturalnym, do wysokości euro, konieczności skorzystania z pomocy prawnej, w tym z pomocy adwokata, do wysokości Euro. Pomoc prawna obejmuje zarówno obronę w postępowaniu procesowym (obrona ubezpieczonego przed sądem) jak i w postępowaniu sądowym z powództwa ubezpieczonego (wystąpienie o zadośćuczynienie od osób trzecich za doznane szkody), przy czym jako próg odpowiedzialności dla pojedynczego zdarzenia ustala się 200 euro.

13 Str. 13/14 Granice odpowiedzialności Ubezpieczenie nie stosuje się do szkód będących następstwem następujących zdarzeń: odpowiedzialności stanowiącej przedmiot ustawowo obowiązującego ubezpieczenia (wymaganego przez ustawodawstwo kraju, w którym powstały szkody). Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdów mechanicznych należy upewnić się czy ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza niniejszej polisy, polowania, żeglarstwa, pływania na statkach motorowych, gier hazardowych, podejmowania nadmiernego ryzyka, szkód spowodowanych działaniem umyślnym, będących następstwem poważnego zaniedbania lub działania pod wpływem alkoholu lub narkotyku, strat materialnych spowodowanych przez ogień, wybuch, awarię sieci elektrycznej, z wyjątkiem zdarzeń opisanych powyżej, błędnych operacji finansowych, malwersacji, nadużycia zaufania, itp., wszelkiego rodzaju mandatów i kar za wykroczenia, uczestnictwa w zakładach lub zawodach, uczestnictwa w aktach zbiorowej agresji takich jak wojna, wojna domowa, terroryzm, strajki, zamieszki uliczne, etc., produktu dostarczonego przez ubezpieczonego lub robót przez niego wykonanych, odpowiedzialności jako dyrektora lub funkcjonariusza podmiotu prawnego, zaniedbania w zarządzaniu organizacją, której dotyczy ubezpieczenie. Niniejsza polisa nie pokrywa kosztów organizacji i kosztów pomocy prawnej niezbędnej w sprawach prowadzonych z powództwa cywilnego w sytuacjach, w których ubezpieczony przyczynił się do powstania szkody działając w charakterze właściciela, najemcy lub lokatora lokali, z wyjątkiem lokali zajmowanych w czasie trwania okresu wymiany. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o skontaktowanie się z European Benefits.

14 Str. 14/14 INFORMACJA - PORADY - ŚWIADCZENIA W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną ubezpieczeniową lub zastosowaniem postanowień polisy do konkretnej sytuacji ubezpieczonego, prosimy o kontakt z organizacjami zarządzającymi programem ubezpieczeniowym: European Benefits Administrators Fanny Krummenacker, Jean François Martin i Vanny Chou odpowiedzialni są za kontakt z uczestnikami wymiany. Od poniedziałku do piątku od 9.00 do pełnią oni dyżur telefoniczny w dziale administracyjnym European Benefits. W nagłych przypadkach z działem administracji kontaktować się można przez całą dobę. Zespół zajmujący się programem "Młodzież dla Europy" tworzą osoby władające wieloma językami. Nasi współpracownicy władają praktycznie rzecz biorąc wszystkimi językami europejskimi. Znamy również arabski, farsi (język perski mówiony w Iranie) oraz chiński (mandaryński i dialekt prowincji Kanton). Możliwość kontaktu w innych językach zapewnia, w razie potrzeby, AXA. Jeżeli nasz zespół może odpowiedzieć na pytania lub pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z programem wolontariatu, jeżeli kiedykolwiek zaistnieje potrzeba przesłania naszej zgody na skorzystanie ze świadczeń medycznych, wniosku o refundację, kiedy zagubiona zostanie karta ubezpieczenia-assistance lub gdy wydarzy się coś niespodziewanego, prosimy do nas zadzwonić, przysłać faks, napisać , przysłać list, albo po prostu przyjść do naszego biura. Postaramy się zrobić wszystko, ażeby z naszej strony udzielić wszelkiej możliwej pomocy. European Benefits (Program "Młodzież dla Europy") 59, rue de Châteaudun, Paryż, Francja Telefon: Faks: Nasze biuro znajduje się w pobliżu stacji metra "Trinité" i "Chaussée d'antin". W wielu krajach funkcjonują bezpłatne numery telefoniczne lub numery 800. Przyznane nam bezpłatne numery umieszczono na osobnej wkładce, która jest regularnie aktualizowana. AXA Assistance Jeśli kiedykolwiek podczas trwania programu wymiany zajdzie konieczność skorzystania z naszej pomocy czy to w formie zorganizowania powrotu do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych czy też pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach (patrz punkt D: "Powrót do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych "), należy skontaktować się z AXA Assistance we Francji przedstawiając się jako uczestnik wymiany "Młodzież dla Europy". Nasz numer telefonu: Wielojęzyczny zespół AXA Assistance pełni dyżur przez całą dobę, a jeden z naszych lekarzy jest bez przerwy do dyspozycji. Niniejsza publikacja opisuje w skrócie ogólne warunki zbiorowej polisy ubezpieczeniowej nr , na którą została zawarta umowa przez Komisję Europejską w ramach programu "Młodzież dla Europy", a która to polisa gwarantowana jest przez belgijskie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Royal Belge. W przypadku gdy jakiekolwiek stwierdzenie zawarte w niniejszym przewodniku różni się od któregoś z postanowień polisy, rozstrzygające będzie sformułowanie znajdujące się na polisie.

PRZEWODNIK UCZESTNIKA

PRZEWODNIK UCZESTNIKA PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa SYSTEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH COMENIUSA PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Administrator systemu: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve 92587

Bardziej szczegółowo

WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Kompleksowego

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA SIT-0001/11.08

SIGNAL IDUNA SIT-0001/11.08 SIT-0001/11.08 po wypłaceniu świadczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 1. Wszelkie zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne 1 Podstawowe informacje o ubezpieczeniu 1. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Spis treści: CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1. Defi nicje...3 2. Jak zawiera się umowę ubezpieczenia?...7

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron Deutsche Bank dbnet Biznes Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA,

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank 1 DEFINICJE

Deutsche Bank 1 DEFINICJE Deutsche Bank WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, ASSISTANCE, BAGAŻU PODRÓŻNEGO ORAZ OPÓŹNIENIA LOTU W TRAKCIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo