SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU UL. PODWALE WROCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU UL. PODWALE 30 50 040 WROCŁAW"

Transkrypt

1 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU UL. PODWALE WROCŁAW NIP ; REGON tel ; faks SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony Symbol zamówienia G /2009 Nazwa zamówienia Wartość zamówienia Usługi pocztowe dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu dotyczące przesyłek pocztowych o masie powyŝej 50 g Pomiędzy euro a euro Z A T W I E R D Z A M Wrocław, r. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Małgorzata Kaspryszyn

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Podwale Wrocław tel , faks Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz ze zm.). Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 wyŝej wymienionej ustawy. Wartość zamówienia mieści się w przedziale pomiędzy euro a euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Zakres usług obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych o masie powyŝej 50 g w obrocie krajowym oraz zagranicznym. Zakres usług obejmuje równieŝ zwrot do nadawcy przesyłek rejestrowanych o masie powyŝej 50 g po wyczerpaniu moŝliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Usługa będzie realizowana codziennie w dni robocze Kody i nazwy określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: usługi pocztowe, usługi pocztowe dotyczące listów, usługi pocztowe dotyczące paczek Określenie przesyłki pocztowe oznacza: a) przesyłki listowe zwykłe (przesyłki nierejestrowane), w tym: - przesyłki ekonomiczne (przesyłki, które nie są przesyłkami z najkrótszym terminem doręczenia), - przesyłki priorytetowe (przesyłki z najkrótszym terminem doręczenia), b) przesyłki listowe polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłki rejestrowane), w tym: - przesyłki ekonomiczne (przesyłki, które nie są przesyłkami z najkrótszym terminem doręczenia), - przesyłki priorytetowe (przesyłki z najkrótszym terminem doręczenia), - przesyłki z podwójnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru, c) paczki pocztowe (przesyłki rejestrowane) Usługa będzie świadczona na całym obszarze Polski oraz poza granicami Polski Przesyłki pocztowe będą dostarczane do Zamawiającego i odbierane od Zamawiającego w następujących punktach: a) biuro podawcze w budynku Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, b) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16, c) biuro podawcze w budynku Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20, d) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy pl. Powstańców Śl Informacja o ilościach oraz rodzajach przesyłek pocztowych i zwrotów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej siwz (zestawienie ilościowo-rodzajowe). Ilości przesyłek i zwrotów podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów, według cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. W związku z tym Wykonawca określa w formularzu cenowym ceny jednostkowe brutto równieŝ dla tych elementów zamówienia, których ilość wynosi zero. Całkowita wartość zrealizowanego zamówienia nie moŝe przekroczyć ceny oferty brutto. 2

3 3.8. Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: - Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U z zm. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U ze zm.). 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niŝ od r., do dnia r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków stosując formułę spełnia / nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania. Z postępowania zostaną wykluczeni równieŝ Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz ze zmianami) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 6. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda od Wykonawców złoŝenia oświadczenia, Ŝe: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; wykonawcy mogą przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3

4 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór ww. oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oprócz oświadczenia wymienionego w punkcie 6.1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawców przedstawienia: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.3. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu naleŝy dołączyć do oferty Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z Wykonawców jest zobowiązany złoŝyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. i Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naleŝy kierować na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza moŝliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem faksu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekaŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego są: - Monika Mucha (tel ) w dni robocze w godz. 7:30 15:30, - Wiesława Gwiazda (tel ) w dni robocze w godz. 7:30 15:30. 4

5 8. Termin związania ofertą 8.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 9. Opis sposobu przygotowania ofert 9.1. Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej Ofertę naleŝy sporządzić na formularzu ofertowym, dołączonym do niniejszej siwz (zał. nr 2). Integralną częścią oferty jest wypełniony formularz cenowy (zał. nr 3 do siwz). W formularzach naleŝy zamieścić wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje Kompletna oferta z załącznikami składa się z: 1) wypełnionego formularza ofertowego, 2) wypełnionego formularza cenowego, 3) oświadczeń, o których mowa w punkcie 6.1. niniejszej siwz, 4) dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2. niniejszej siwz, 5) pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) pełnomocnika Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Ofertę wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie treści oferty Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, a zapisane strony ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę lub osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym albo osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo, które w takim przypadku naleŝy dołączyć do oferty) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę (osobę lub osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym albo osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo, które w takim przypadku naleŝy dołączyć do oferty) Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch kopertach. Na kopercie zewnętrznej naleŝy wpisać adres Zamawiającego oraz dopisek Oferta na usługi pocztowe dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dotyczące przesyłek pocztowych o masie powyŝej 50 g. Nie otwierać do dnia r. do godziny 12:00. Na kopercie wewnętrznej naleŝy napisać adres Wykonawcy, tak Ŝeby Zamawiający mógł skutecznie odesłać ofertę bez otwierania w przypadku złoŝenia jej po terminie lub w przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę Wykonawca ponosi koszty sporządzenia oferty z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy składać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Podwale 30, pok. 353 (Oddział Gospodarczy) Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 10: Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 w sali

6 10.5. Otwarcie ofert jest jawne Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianach lub wycofaniu oferty naleŝy przedstawić w formie pisemnej Dokument zawierający informację o zmianach lub wycofaniu oferty naleŝy złoŝyć w dwóch kopertach. Na kopercie zewnętrznej naleŝy wpisać adres Zamawiającego oraz dopisek Zmiana/Wycofanie* oferty na usługi pocztowe dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczące przesyłek pocztowych o masie powyŝej 50 g. Nie otwierać do dnia r. do godziny 12:00. Na kopercie wewnętrznej naleŝy napisać adres Wykonawcy. * wybrać właściwe 11. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty naleŝy obliczyć w następujący sposób: 1) określić cenę jednostkową brutto kaŝdej przesyłki pocztowej i kaŝdego zwrotu, wymienionych w zestawieniu ilościowo-rodzajowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz (uwaga: ceny jednostkowe brutto naleŝy określić takŝe dla tych elementów zamówienia, których ilość wynosi zero), 2) obliczyć wartość brutto przesyłek pocztowych i zwrotów, wymienionych w zestawieniu ilościowo-rodzajowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz (iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości), 3) obliczyć cenę oferty brutto poprzez zsumowanie wartości brutto wszystkich przesyłek pocztowych i zwrotów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej siwz Kwoty, o których mowa w punkcie naleŝy wpisać w odpowiednie pola formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz Wszystkie kwoty naleŝy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W cenie oferty naleŝy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena oferty. Znaczenie kryterium wynosi 100% Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez komisję przetargową Zamawiającego. Komisja przetargowa przyzna kaŝdej ofercie punkty, które będą wyliczone w następujący sposób: P = Cmin/Cof x 100 pkt., gdzie: P ilość punktów przyznanych badanej ofercie, Cmin cena brutto najtańszej oferty, Cof cena brutto badanej oferty. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę która uzyska największą ilość punktów JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 6

7 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umoŝliwiającym Wykonawcy doręczenie ich pod wskazany adres bez ubytku i uszkodzenia. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego. Opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier. Opakowanie ma zabezpieczać przesyłkę przed dostępem do jej zawartości Szczegóły dotyczące sposobu adresowania przesyłek pocztowych Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie Przesyłki listowe rejestrowane oraz paczki będą wpisywane przez Zamawiającego do pocztowej ksiąŝki nadawczej. Zamawiający sporządza pocztową ksiąŝkę nadawczą w dwóch egzemplarzach: oryginał otrzyma Wykonawca, kopię Zamawiający. Wzór pocztowej ksiąŝki nadawczej Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie W przypadku nadawania przesyłek listowych rejestrowanych właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek polega na: a) odpowiednim oznaczeniu kaŝdej przesyłki poprzez umieszczenie na stronie adresowej koperty informacji, Ŝe jest to przesyłka polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; szczegóły dotyczące sposobu oznaczania przesyłek rejestrowych zostaną uzgodnione z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie, b) ułoŝeniu nadawanych przesyłek wg kolejności wpisów do pocztowej ksiąŝki nadawczej oraz umieszczeniu na wypełnionych arkuszach odcisku pieczątki firmowej, c) umieszczeniu na przesyłce oznaczenia umoŝliwiającego identyfikację operatora oraz identyfikację umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o świadczenie usługi pocztowej Zamawiający sporządza zestawienie ilościowo-wartościowe przesyłek listowych nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii wagowych przesyłek. Zestawienie ilościowowartościowe Zamawiający sporządza w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego W przypadku nadawania przesyłek listowych nierejestrowanych właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek polega na: a) uporządkowaniu przesyłek według formatu, b) umieszczeniu na przesyłce oznaczenia umoŝliwiającego identyfikację operatora oraz identyfikację umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o świadczenie usługi pocztowej W przypadku nadania paczki pocztowej właściwe przygotowanie polega na : a) prawidłowym zaadresowaniu paczki; szczegóły dotyczące adresowania paczek zostaną uzgodnione z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie, b) wypełnieniu stosownych deklaracji celnych wymaganych w obrocie zagranicznym, c) zestawienia w pocztowej ksiąŝce nadawczej ilości paczek i wartości opłat za daną paczkę z dopisaniem kraju przeznaczenia w przypadku paczki zagranicznej. 7

8 d) umieszczeniu na paczce oznaczenia umoŝliwiającego identyfikację operatora oraz identyfikację umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o świadczenie usługi pocztowej Przygotowane przesyłki listowe i paczki Zamawiający przekazuje a Wykonawca odbiera codziennie w dni robocze. Wykonawca potwierdza ich odbiór pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej ksiąŝce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowowartościowym dla przesyłek nierejestrowanych Miejscami odbioru przesyłek są: a) biuro podawcze w budynku Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 jeden raz dziennie w godz. od 11:00 do 12:00, b) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16 - jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10:00, c) biuro podawcze w budynku Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 - jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10:00, d) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy pl. Powstańców Śl jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10: W przypadku stwierdzenia braku przesyłki rejestrowanej (niezgodność zapisu w pocztowej ksiąŝce nadawczej z ilością nadanych przesyłek), Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o brakującej przesyłce z podaniem nazwy adresata Odbioru przesyłek dokonywać będzie upowaŝniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaŝnienia Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego W przypadku przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niŝ w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki pocztowe zawierające pisma sądowe w postępowaniach cywilnych i karnych muszą być dostarczane zgodne z zasadami określonymi w niŝej wymienionych rozporządzeniach: - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U ze zm.). Nieodebrane przez adresatów przesyłki zwracane przez Wykonawcę Zamawiającemu wpisywane są do wykazu. Wzór wykazu będzie uzgodniony z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone Zamówienie Niedostarczone przesyłki oraz potwierdzenia odbioru skutecznie doręczonych przesyłek Wykonawca przekazuje Zamawiającemu codziennie w dni robocze w następujących miejscach: a) biuro podawcze w budynku Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 jeden raz dziennie w godz. od 11:00 do 12:00, b) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16 - jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10:00, c) biuro podawcze w budynku Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 - jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10:00, d) biuro podawcze w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy pl. Powstańców Śl jeden raz dziennie w godz. od 9:00 do 10: Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pieczęci umoŝliwiającej umieszczanie na przesyłkach pocztowych oznaczeń umoŝliwiających identyfikację operatora oraz identyfikację umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o świadczenie usługi pocztowej w ilości 8 sztuk po dwie sztuki dla kaŝdego z wymienionych w pkt i biur podawczych. 8

9 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane na podstawie faktur miesięcznych. Kwoty poszczególnych faktur będą stanowić sumę opłat za faktycznie nadane i zwrócone przesyłki pocztowe w danym okresie rozliczeniowym. Wartość przesyłek będzie ustalana na podstawie pocztowej ksiąŝki nadawczej w przypadku przesyłek pocztowych rejestrowanych, zestawienia ilościowo-wartościowego w przypadku przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia przesyłek zwracanych Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w formie płatności z dołu. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury VAT jeden raz w miesiącu w terminie do 7 dnia po upływie okresu rozliczeniowego Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Rozliczenia wykonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe brutto przedstawione przez formularzu cenowym będącym integralną częścią oferty Wykonawcy wyłonionym w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowaną usługę. JeŜeli całkowita wartość zrealizowanego zamówienia będzie niŝsza od ceny ofertowej brutto, to Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część usługi Z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo pocztowe (Dz.U ze zm.). Oprócz odszkodowania Zamawiający moŝe takŝe Ŝądać zwrotu nienaleŝnie pobranej opłaty w przypadku uzasadnionej reklamacji. Zapłata odszkodowania na powyŝszych zasadach nie wyklucza moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, moŝna wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe postanowień siwz wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, przy czym odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty. 9

10 15.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 16. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie zapisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, który jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego są udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i mogą stanowić nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego. 19. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Porozumiewanie się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 21. Waluty obce Zamawiający nie przewiduje prowadzenia z Wykonawcami rozliczeń w walutach obcych. 22. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 23. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 24. Podwykonawcy Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) zestawienie ilościowo-rodzajowe przesyłek pocztowych i zwrotów załącznik nr 1, 2) formularz ofertowy załącznik nr 2, 3) formularz cenowy załącznik nr 3, 4) wzór oświadczenia składanego przez Wykonawcę załącznik nr 4. 10

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.2421.39.2012.AB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Tryb: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniŝej

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Sprawa nr KZ- 7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo