ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złoŝenia oferty na Przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej. zgodnie z niniejszym zaproszeniem. 1. Informacje wprowadzające. 1.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej na rzecz zamawiającego w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. 1.2 Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych ani wariantowych. 1.3 Postępowanie prowadzone jest w ramach przygotowywania przez zamawiającego wniosku o przyznanie pomocy na lata w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata UŜyte w zaproszeniu terminy i skróty mają następujące znaczenie: Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego zaproszenia, Zamówienie zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego zaproszenia Wykonawca organizacja pozarządowa oraz podmioty w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, którego cele są zgodne z zakresem zadań, o których mowa w pkt niniejszego zaproszenia LSR Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 1.5 Dane prowadzącego postępowanie:

2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Ul. Słupska 3, Łagów, tel./fax: (41) godziny pracy: (Pn Pt). Znak postępowania /SP/01. Uwaga: w korespondencji kierowanej do prowadzącego postępowanie naleŝy posługiwać się wyŝej podanym znakiem postępowania. 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej gmin województwa świętokrzyskiego: Baćkowice, Brody, Łagów, Nową Słupię, Pawłów, Waśniów. LSR dostępna jest na stronie Internetowej zamawiającego: 2.2 Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Realizację działań promocyjnych i aktywizacyjnych otwartych dla społeczności lokalnej mieszkającej na obszarze gmin, o których mowa w pkt. 2.1 niniejszego zaproszenia, i dotyczących obszaru LSR z zakresu: a) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, b) wypoczynku dzieci i młodzieŝy, c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, e) turystyki i krajoznawstwa W ramach działań promocyjnych, aktywizacyjnych nie mogą być finansowane wydarzenia: a) z okazji dnia dziecka, rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego i inne dotychczas realizowane przez szkoły, gminne ośrodki kultury, w których uczestniczyć będą tylko i wyłącznie uczniowie, podopieczni ww. podmiotów, b) realizowane jako część wydarzenia, którego głównym realizatorem jest gmina lub jej jednostka organizacyjna, c) których dofinansowanie po stronie Zamawiającego wyniesie więcej niŝ 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące i 0/100),

3 d) o charakterze politycznym. 3. Termin wykonania zamówienia. 3.1 Zamawiający wymaga aby zadanie zostało wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r. 3.2 Termin związania z ofertą 31 grudnia 2011 r.

4 4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 4.2 Spełnienie warunku określonego w punkcie 4.1 Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawców. Wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 4.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złoŝonej przez niego oferty. 5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy 5.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat działań/projektów przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie określonych w pkt. 4.1 i odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Wykaz naleŝy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 2 do niniejszego zaproszenia. 5.2 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 5.3 Zaproszenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej w zakładce Konkursy/Zapytania ofertowe/ogloszenia. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w pkt. 1.5) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 1.5).

5 Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt Opis sposobu przygotowania oferty 7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 7.2 Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny. 7.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zaproszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyraŝonej w złotych polskich Dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 5 niniejszego zaproszenia. 7.4 KaŜdy Wykonawca moŝe przedstawić tylko jedną ofertę. 8. Miejsce i termin składania ofert 8.1 Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 8.2 Oferty naleŝy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Ul. Słupska 3, Łagów, tel./fax: (41) godziny pracy: (Pn Pt).

6 8.3 Ofertę naleŝy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej. Znak postępowania /SP/01 oraz Nie otwierać przed dniem r., do godz Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 9.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeŝeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, b) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.2 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, b) zostaną złoŝone przez Wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania. 9.3 Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich znaczenie Adekwatność budŝetu do zakresu Zamówienia: 40%

7 Cena brutto: 30% Sposób zaangaŝowania społeczności lokalnej w realizację zamówienia: 20% Sposób informowania społeczności lokalnej o wydarzeniu: 5% Innowacyjność wydarzenia: 5% Algorytm obliczania wartości punktowej: Wp = A b x 40 + C min C of x 30 + Z społ. lok. x 20 + P x 5 + I x 5 gdzie: W p wartość punktowa badanej oferty, A b średnia liczba punktów w skali od 0 do 10 przyznana przez zespół powołany do oceny przez zamawiającego w ocenie sposobu adekwatności budŝetu do zakresu zamówienia, C min cena minimalna wartość z oferty z najniŝszą ceną, C of cena porównywana wartość ceny z oferty porównywanej, Z społ. lok. średnia liczba punktów w skali od 0 do 10 przyznana przez zespół powołany do oceny przez zamawiającego w ocenie sposobu zaangaŝowania społeczności lokalnej, P średnia liczba punktów w skali od 0 do 10 przyznana przez zespół powołany do oceny przez zamawiającego w ocenie sposobu informowania społeczności lokalnej o planowanym wydarzeniu, I - średnia liczba punktów w skali od 0 do 10 przyznana przez zespół powołany do oceny przez zamawiającego w ocenie innowacyjności planowanego przedsięwzięcia. Za innowacyjne uznane zostaną wydarzenia, które dotychczas nie były realizowane przez wykonawcą lub

8 nie były dotychczas realizowane w sołectwie, gminie niezaleŝnie od jego realizatora. 9.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową. 9.5 Zamawiający poinformują o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. 10. Załączniki Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia a) Załącznik 1 Formularz ofertowy, b) Załącznik 2 Wzór wykazu zrealizowanych działań, projektów. c) Załącznik 3 Wzór umowy.

9 .. nazwa wykonawcy Załącznik 1.. adres.. adres FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zaproszenie do złoŝenia oferty na przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej (Znak postępowania /SP/01) oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę. zł (słownie zł: ) 1. Opis wydarzenia (Proszę opisać cel i sposób realizacji wydarzenia będącego przedmiotem oferty.) 2. Termin realizacji wydarzenia (Proszę napisać w jakim miesiącu 2011 r. planowane jest wydarzenie będące przedmiotem oferty.) 3. Sposób zaangaŝowania społeczności lokalnej (Proszę opisać w jakich sposób i do jakich działań zostanie zaangaŝowana społeczność lokalna w realizację wydarzenia będącego przedmiotem oferty.) 4. Sposób informowania o planowanym wydarzeniu (Proszę opisać w jaki sposób mieszkańcy społeczności lokalnej informowani będą o wydarzeniu będącym przedmiotem oferty.) 5. Działania (Proszę wypełnić poniŝszą tabelę podając wymagane informacje. W przypadku większej liczby zaplanowanych działań w tabeli moŝna dodać kolejne wiersze) Opis Działania ZaangaŜowane podmioty, instytucje, partnerzy Termin realizacji 6. BudŜet

10 (BudŜet jest kalkulacją wszelkich kosztów związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, w tym kosztów niefinansowych np. wkład pracy społecznej. W przypadku większej liczby pozycji budŝetowych w tabeli moŝna dodać kolejne wiersze.) Pozycja budŝetu (Proszę podać sposób kalkulacji. Przykład 1. Koszt poczęstunku (zakup ciastek, napoi, itp. 5,00 zł/uczestnika x 30 uczest. wydarzenia = 150,00 zł) 2. Koszt zakupu produktów spoŝywczych do przygotowania potraw regionalnych (zakup wędliny, przypraw, mąki, cukru, jajek, itp. 10,00 zł/uczestnika x 30 uczest. wydarzenia = 300,00 zł)) Koszt ogółem... miejscowość, data... podpis/y osoby/osób reprezentujących wykonawcę

11 Załącznik 2 nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy adres WYKAZ ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ, PROJEKTÓW Lp. Odbiorca Działania, projektu (Proszę napisać do kogo działania, projekt był skierowany) Opis zrealizowanych działań, projektów Wartość Termin realizacji... miejscowość, data... podpis/y osoby/osób reprezentujących wykonawcę Słupska 3, Łagów, tel./fax (041) , ul.

12 Umowa nr /SP/01 (wzór) zawarta dniu ( ) pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem , reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Zdzisława Zwolińskiego, zwanym dalej Stowarzyszeniem, a reprezentowanym przez., zwanym dalej wykonawcą Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wydarzenia, które szczegółowo zostało opisane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności naleŝy: a) informowanie zleceniodawcy o postępach w przygotowaniu wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, b) informowanie zamawiającego o wszelkich zmianach budŝecie przedstawionym w pkt. 6 formularza ofertowego, o którym mowa w 1 ust. 1, c) zaproszenie Zamawiającego na wydarzenie,, o którym mowa w 1 ust. 1, d) w przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego na wydarzeniu, o którym mowa w 1 ust. 1, wykonaniu co najmniej 20 zdjęć elektronicznych z przeprowadzonego wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, e) sporządzenia listy osób, które otrzymają nagrody lub upominki w ramach przeprowadzanego wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, f) informowania, Ŝe wydarzenie, o którym mowa w 1 ust. 1, sfinansowane zostało przez Zamawiającego, g) stosowania logotypów zamawiającego oraz PROW na wszelkich materiałach wykonanych w trakcie realizacji wydarzenia, o którym mowa w 1 ust Do obowiązków Zamawiającego w szczególności naleŝy dostarczenie Wykonawcy: a) logotypów Stowarzyszenia oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest skonsultować wszystkie szczegóły dotyczące jego realizacji z Zamawiającym. 5. Realizacja wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, nastąpi w terminie wskazanym w pkt. 2 formularza ofertowego, o którym mowa w 1 ust. 1. 2

13 1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł, (słownie:. ) 2. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku po pisemnym zaakceptowaniu sprawozdania z przebiegu realizacji wydarzenia, o którym mowa w 1 ust Sprawozdanie, o którym mowa powyŝej, zawierać będzie w szczególności następujące informacje: a) opis przebiegu przygotowania i realizacji działań, które zostały wyszczególnione przez Wykonawcę w pkt. 5 formularza ofertowego, b) opis zmian dokonanych w sposobie realizacji działań, które zostały wyszczególnione przez Wykonawcę w pkt. 5 formularza ofertowego, c) wykaz faktur, rachunków poniesionych w ramach realizacji wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, d) kopie faktur, rachunków, o których mowa powyŝej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania sprawozdania, o którym mowa powyŝej, w szczególności w następujących przypadkach: a) zmiany terminu realizacji wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody, b) zmiany budŝetu wydarzenia, o którym mowa w 1 ust. 1, bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody, c) niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w 1 ust. 2, d) zrealizowania wydarzenia o charakterze politycznym. 5. Zapłata za rachunek, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w formie przelewu w terminie 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na rachunku. 3 Wykonawca zrzeka się autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań stworzonych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, na rzecz Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, Ŝe wskazane w 2 wynagrodzenie obejmuje wszelkie jego roszczenia z tytułu praw autorskich Strony postanawiają, Ŝe w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy mogą dochodzić kar umownych i odsetek: a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej brutto określonej w 2 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia, b) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 30% ceny umownej brutto określonej w 2 ust. 1, 2. Ze zrealizowanie rachunku niezgodnie z terminem określonym w 2 ust. 3, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 3. JeŜeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

14 4. Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia naleŝności z tytułu naliczonych kar umownych z nieopłaconego, wystawionego rachunku. 5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego karę umowną Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ( ), tel. ( ), ( ), 2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza ( ), tel. ( ), ( ), 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu. 4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w 5 ust. 3, pisma dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie adresy uwaŝa się za doręczone. 6 Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 7 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku moŝliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 9 Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe kod CVP 73100000-3 Analiza projektowo-konstrukcyjna wielostopniowej turbinki osiowej z częściowym zasilaniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.6.2011.IL Czeremcha, dnia 29.08.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo