P r o t o k ó ł Nr XII/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr XII/2007"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr XII/2007 z Sesji Rady Gminy w Bogorii spisany w dniu 30 sierpnia 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz a zakończyła o godz W Sesji Rady Gminy bierze udział 15 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji biorą udział: 1.mgr Władysław Brudek - Wójt Gminy 2. mgr inż. Roman Pompa - Z-ca Wójta Gminy 3. mgr Maria Kogut - Sekretarz Gminy 4. mgr Ewa Gajek - Skarbnik Gminy 5. Piotr Harla - Dyrektor GSPZOZ w Bogorii 6. sołtysi wg listy obecności Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Powołanie sekretarza obrad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za I półrocze 2007 roku. 5. Reorganizacja Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmian budżetu gminy na rok 2007, b) likwidacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii 7. Interpelacje i wolne wnioski. 8. Zamknięcie sesji. Ad. 1 Przewodniczący Rady Zygmunt Madej dokonał otwarcia obrad Sesji. Na podstawie przedłożonej listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych. Obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Ad. 2 Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony radnym do wglądu. Radni odnośnie treści protokołu nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń. Rada Gminy przyjęła protokół Nr XI/2007 jednogłośnie. Ad. 3 Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Tadeusza Wójtowicza jednogłośnie.

2 Ad. 4 Pani Skarbnik Gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za I półrocze 2007 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt Gminy przedstawił stan realizacji inwestycji. Ukończono dobudowę wiatrołapu przy Szkole Podstawowej w Bogorii, wykonano malowanie, położone zostały płytki na schodach, wylana żywica na korytarzach. Szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Kończymy prace drogowe, które były przewidziane do realizacji w roku bieżącym tj. ul. Kościelna, Tylna, droga w Łagówce, 700 mb w Witowicach w ramach środków powodziowych. Liczymy, że dotacje na usuwanie skutków powodzi będą się pojawiać w latach następnych. W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie na budowę chodnika przy ul. Staszowskiej wzdłuż szkoły podstawowej i gimnazjum. Poprawi to bezpieczeństwo przy tej ulicy. Trwają prace na drogach powiatowych Malkowice Ceber, Wierzbka Dziewiątle do granicy gminy, Ujazdek 370 mb, droga biegnąca przez Buczynę. Budowa remizy w Pełczycach zakończona. Na modernizację Posterunku Policji ogłosiliśmy przetarg, jednak nie wpłynęła żadna oferta. Rozpisaliśmy drugi i czekamy na oferentów. Jeszcze w Br rozpoczniemy modernizację budynku w Kiełczynie pod potrzeby przedszkola, które mogłoby ruszyć w nowych pomieszczeniach od 1 września 2008 roku. Ponadto przygotowaliśmy tzw. Fiszki na zadania, które chcemy realizować przy pomocy środków z UE. W skali województwa wniosków jest bardzo dużo i parokrotnie przewyższają wysokość środków możliwych do zdobycia. Ustaliliśmy priorytety na które zadania w pierwszej kolejności chcielibyśmy zdobyć środki, są to: - budowa ul. Kolejowej, droga Szczyglice Wysoki Średnie, Przyborowice Ceber. Na te zadania mamy dokumentację, musimy jeszcze wywłaszczyć teren pod budowę. Rozpoczęliśmy prace geodezyjne, czyli podział działek. - budowa zbiornika małej retencji w Buczynie, - remont Domu Kultury i strażnicy, - boiska sportowe przy gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Szczeglicach, - dwa wnioski na budowę kanalizacji rejonu Jurkowic i Gorzkowa. Wniosek na kanalizację złożyliśmy również do Funduszu Spójności w ramach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki wspólnie z członkami związku. Inne programy jeszcze nie ruszyły. Czeka na złożenie wniosek na budowę jadłodajni w Bogorii oraz Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach. Przygotowujemy jeszcze zagospodarowanie centrum Jurkowic. W tych tematach czekamy aż ukażą się rozporządzenia wykonawcze. Radni nie zgłaszali uwag do wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Dyrektora GSPZOZ w Bogorii. Pan Piotr Harla, Dyrektor GSPZOZ: Na poprzednich sesjach zapoznałem z programem restrukturyzacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii. Forma dotychczasowa zakładu była

3 przejściowa i obecnie publiczne zakłady przechodzą w niepubliczne zakłady. Ponieważ nasz zakład jest mały to przejdziemy jako spółka cywilna. Dotychczasowy ośrodek zdrowia jest za mały i nie spełnia wymagań sanepidu. Zarysowała się możliwość włączenia prywatnego budynku w struktury służby zdrowia. Chcemy w roku przyszłym rozpocząć generalny remont istniejącego budynku a w tym czasie usługi będziemy świadczyć w budynku prywatnym. Aby utworzyć nową formę, to istniejącą dotychczas należy zlikwidować. Dzięki takim posunięciom uda się spełnić wymagania sanepidu, a ponadto chcemy rozszerzyć usługi. Właścicielem majątku będzie nadal samorząd. Obecnie trwają prace projektowe modernizacji istniejącego budynku, która będzie gotowa pod koniec września. Gdy ukończymy remont to planujemy rozszerzyć usługi o poradnię ginekologiczną i rehabilitację. Służba zdrowia publiczna jak i niepubliczna działa na takich samych zasadach, czyli umowy z NFZ. Dla pacjentów nie będzie żadnej różnicy, nie odczują zmian. Wszyscy dotychczasowi pracownicy będą pracować w nowej firmie. Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia dyskusji. W dyskusji głos zabrali: Radny Czesław Górski: Gdzie będą przyjmowani pacjenci podczas remontu. Radny Mucha Andrzej: Czy nie będzie ograniczony dostęp do lekarza. Pan Gil Andrzej, sołtys wsi Budy: Czy w soboty również będzie można korzystać z darmowej porady. Pan Piotr Harla, Dyrektor GSPZOZ: Podczas remontu pacjenci będą przyjmowani w ośrodku w Jurkowicach oraz w nowym budynku w Bogorii. Na pewno nie będzie ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów a nawet chcemy rozszerzyć zakres naszych usług o czym już informowałem. Nową formę organizacyjną, czyli spółkę lekarzy nie będzie obowiązywać Kodeks Pracy. Obecnie nie mamy możliwości pracować w godzinach ponadwymiarowych w nowej sytuacji taka możliwość jest co jeszcze poprawi zakres świadczonych usług. Jest to przekształcenie własnościowe. Nie jest to pozbycie się majątku. W przyszłym roku będziemy musieli wyłożyć jeszcze spore środki na remont naszego budynku. Jeżeli mieszkańcy będą niezadowoleni z niepublicznego zakładu to w każdej chwili możemy wrócić i utworzyć publiczny zakład. Wypowiemy umowę dzierżawy i utworzymy nasz zakład. Natomiast umowa na świadczenie usług jest pomiędzy zakładem a NFZ, my w tym nie bierzemy udziału. Zagrożenia nie widzę. Radny Górski Czesław: Mieszkańcy obawiają się, że lekarz przyjmie swój limit pacjentów a później będzie przyjmował za pieniądze. Pan Piotr Harla: Nie ma takiej możliwości w podstawowej opiece. Jest tak ale w przypadku opieki specjalistycznej i dlatego są te obawy wśród mieszkańców. W podstawowej opiece nie ma

4 takich limitów przyjęć w ciągu jednego dnia. Wszyscy muszą być przyjęci. Zakład jest czynny od 8 00 do i w tych godzinach przyjmuje bezpłatnie, to gwarantuje umowa z NFZ. Czyli od poniedziałku do piątku zakład świadczący usługi w zakresie podstawowej opieki musi zapewnić ją bezpłatnie. Państwo mają złą praktykę ze specjalistyką. Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia dyskusji. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach: Ad. 6 a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/65/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok jednogłośnie, b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/66/07 w sprawie likwidacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii jednogłośnie. Interpelacje i wolne wnioski: Ad. 7 Pan Gil Andrzej, sołtys wsi Budy: Już kilka razy się upominałem o drogę Józefów Gilówka w stronę Łukawicy. Upominałem się również w powiecie i nic na niej się nie robi. Nie ma się do kogo zwrócić. Kosz powinien mieć każdy mieszkaniec, bo do naszych wywożą wszyscy i jest szybko pełny a nie zawsze zabierają. Były wymarznięcia, chodziłem i spisywałem szkody a jak do tej pory nie ma odszkodowań, tylko można wziąć pożyczkę. W temacie szkód powstałych w wyniku suszy, czy wymarznięcia my tylko spisujemy i zgłaszamy do Wojewody. To daje gwarancję, że rolnik może korzystać z preferencyjnych kredytów. W ub.r. Pan Leper wywalczył, że były jednorazowe odszkodowania za szkody powstałe w wyniku suszy, co nie oznacza, że takie odszkodowania będą zawsze. Kosze wchodzimy stopniowo w indywidualne umowy ale nie da się tego zrobić równocześnie w całej gminie, bo trzeba mieć odpowiednie samochody do zbiórki odpadów, należy zakupić odpowiednie pojemniki dla każdego gospodarstwa. Obecnie będziemy taki system organizować dla mieszkańców mieszkających przy trasie Bogoria Jurkowice. Dla mieszkańców jest lepszy system ogólny, niż indywidualny bo nie muszą segregować odpadów. W roku przyszłym cała gmina będzie objęta indywidualnym systemem za wyjątkiem oddalonych przysiółków. Drogi powiatowe robimy wspólnie ze starostwem ale to nie oznacza, że Wójt będzie się tłumaczył dlaczego ta droga nie jest robiona. Za drogi powiatowe odpowiada Starosta. Pan Rozmysłowski Wincenty, sołtys wsi Pełczyce: Po raz trzeci upominam się o przepusty koło remizy w Pełczycach, bo dojdzie do katastrofy. Do kogo mam wysyłać osoby które sobie uszkodzą samochód w tym miejscu.

5 Ten przepust miał być dawno zrobiony. Jednak okazało się, że Państwo Chmielewscy nie wyrażają zgody aby wody kierować na ich działkę. Chcemy zrobić po stronie gdzie mieszka Pan Kubik, wstępnie wyraził zgodę a gdy chcieliśmy zrobić to zmienił zdanie i nie wyraża zgody. Dlatego nie mamy jak tego zrobić. Pan Rozmysłowski Wincenty: Pan Chmielewski wyraził zgodę. Jeśli zgoda jest to przepusty zrobimy. Teoretycznie za szkody odpowiada właściciel drogi, czyli Gmina. Ale są to sprawy sądowe które trwają przynajmniej dwa lata. Pan Wiesław Malec, sołtys wsi Wola Kiełczyńska: Również u nas nie ma przepustu. Nasyp jest zrobiony i zmula do rzeki. Pan Safader Tadeusz, sołtys wsi Domoradzice: W imieniu rodziców zgłaszam problem odwozu dzieci ze szkoły w Szczeglicach. Kończą lekcje o godz i muszą długo czekać na odwóz. Może autobus mógłby wcześniej je odwozić do Domoradzic. Rodzice są skłonni zapłacić za odwóz. Dzieci są zabierane spod szkoły więc opieka jest. Gmina nie może świadczyć usług odpłatnych. Prywatni przewoźnicy czekają na takie zlecenia. Nie da się wszędzie dojechać. Odwóz jest dzieci do Miłoszowic bo jest duża odległość, a tu jest blisko. Kursy autobusów są ustalone, przetarg się odbył. Jeszcze raz przyjrzymy się kursom autobusów i zastanowimy się czy można coś w tym temacie zrobić. Pan Kryspin Kargulewicz, sołtys Kol. Bogoria: W temacie budowy drogi Mostki Kol. Bogoria byłem w Starostwie i otrzymałem odpowiedź, że nie stawia jej Pan jako pilnej i dlatego nie jest robiona. Wszyscy wprowadzają w błąd. Co roku piszemy wnioski z zebrań mieszkańców o jej remont. My deklarujemy, że jeśli będą robić to my się do tego dołożymy, a powiat tą drogą się nie interesuje. My swoich gminnych dróg mamy tak dużo, że trzeba z 10 lat aby je zrobić i nie możemy brać odpowiedzialność za drogi powiatowe. Pan Wiesław Barabasz, sołtys wsi Grzybów: Mieszkańcy proszą aby poprawić drogi w Grzybowie tj. droga w kierunku Kupców, urwisko na Brzezionkach oraz droga do Radwana. Proponuję aby w stosunku do drogi powiatowej napisać pismo od mieszkańców do tego podpisać przez sołtysa i przesłać do starostwa. Natomiast odnośnie drogi w kierunku Kupców chcieliśmy wykupić najpierw grunt aby rozepchnąć wąwóz. Natomiast urwisko na Brzezionkach zostało zgłoszone do dróg powodziowych, może we wrześniu dostaniemy promesę na wykonanie tych zniszczeń. W roku bieżącym zostały wybrane pewne odcinki dróg, które zostały ujęte w budżecie do realizacji. Zgodnie z tym planem odcinki te zostały zrobione i obecnie nie da się wprowadzać

6 nowych do realizacji. Na bieżące remonty dróg mamy środki ale na najgorsze odcinki. A nie ma na tyle środków aby robić każdą dróżkę. Sołtysi zgłaszają te najpilniejsze i staramy się na nie dowozić kamień. Wójt Gminy poinformował o organizowanych po raz pierwszy Wojewódzkich Dożynkach Ekologicznych Ad. 8 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad sesji. Protokołowała: Renata Borek Sekretarz obrad: Tadeusz Wójtowicz

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r.

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r. Protokół Nr IX z IX Sesji Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Otwarcia obrad IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak, który przewodniczył obradom. Powitał serdecznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku

Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok. PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 31 lipca 2007 roku. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ====================================================

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== W posiedzeniu udział wzięli : Członkowie rady zgodnie z lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo