Protokół Nr XXXII/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXII/09"

Transkrypt

1 BR 0052/32/09 Protokół Nr XXXII/09 z posiedzenia sesji Rady Gminy Niebylec odbytej w dniu 23 kwietnia 2009 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu. W obradach udział wzięli: 1. Radni Rady Gminy Niebylec wg załączonej listy obecności. Nieobecnym nieusprawiedliwionym był radny Zbigniew Owsiany oraz Witold Koza. 2. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. 3. Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności. 4. Wiesław Strzępek dyrektor oddziału PZU w Strzyżowie. 5. Małgorzata Krupa Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6. Radni Rady Powiatu Zofia Dzika i Józef Dzindzio. 7. Pracownicy Urzędu gminy Niebylec: - Skarbnik Gminy Edward Wolanin, - Radca Prawny mec Jerzy Koczot. 8. Mateusz Kozimor aplikant adwokacki. Obrady sesji rozpoczęły się o godz.13:00 i trwały do godz. 15:00. Obrady sesji otworzyła i im przewodniczyła Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar stwierdzając prawomocność obrad. Powitała wszystkich bardzo serdecznie i przedstawiła porządek obrad, który był następujący: 1. Otwarcie sesji przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację programu Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok, b) wyrażenia woli udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej Związkowi Komunalnemu WISŁOK na realizację programu Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok, c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok, d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku e) przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku 2008, f) rozpatrzenia sprawozdania Wójt Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok 1

2 i udzielenie absolutorium. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. Ad 1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad. Pan Wójt Zbigniew Korab zwrócił się z prośbą o zmianę porządku obrad. Chciałby zdjąć z porządku obrad dwie pierwsze uchwały dotyczących Partnerskiej sieci dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok. Niedawno gmina przystąpiła do Związku Komunalnego Wisłok, aby partycypować w projekcie polegającym na montażu na budynkach prywatnych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym Związek Komunalny Wisłok chcąc realizować ten projekt musi mieć zabezpieczenie finansowe. Zwrócił się do wszystkich gmin biorących udział w tym projekcie o podjęcie takich uchwał, skutkujących budżetowo. Myśmy mieli wątpliwości co do faktu, iż gmina może podjąć tego typu uchwały. Niektóre gminy już je podjęły. Jednak w dniu wczorajszym odbyło się kolegium RIO na ten temat, w sprawie legalizacji uchwał tych gmin, które je podjęły. Kolegium RIO stwierdziło, że w tej wersji nie mogą być one zaakceptowane. Czas na ich podjecie jest do końca maja. Dlatego dziś proponuje ściągnąć je z porządku obrad, a w maju, po konsultacjach z RIO, jednakowe tego typu uchwały byłby podjęte. W zamian prosi o przyjecie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Jedna była już wczoraj na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu omawiana. Dotyczy przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej w kwocie 5000 zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Niebylcu. Jednak RIO to uchyliło. Zaproponowano, aby te środki finansowe przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Nie ma niebezpieczeństwa, że zostaną one przez Komendę Wojewódzką wykorzystane na inny cel. Do projektu dołączone jest porozumienie. Nasz Posterunek policji z tych 5000 zł skorzysta. O wprowadzenie drugiego projektu prosił Kierownik GOPS. GOPS długo starał się i ostatecznie chce przystąpić do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest szansa, że przy własnym udziale w kwocie zł pozyskać fundusze unijne w kwocie zł na aktywizację zawodową ludzi spełniających określone kryteria. Jest to celowe i warto z takiej szansy skorzystać. Nikt nie zadawał pytań dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał z punktu 3 a) i b), w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła tą zmianę. Następnie poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w punkcie 3 a) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji i 3 b) w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec, na które Rada jednogłośnie się zgodziła. Poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach. Rada jednogłośnie przyjęła nowy porządek. Poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i znajduje się na 2

3 sali obrad do wglądu. Poinformowała, że w sesji uczestniczy przedstawiciel PZU Pan Wiesław Strzępek, który chciałby przybliżyć temat ubezpieczeń rolnych. Pan Wiesław Strzępek mówił o ubezpieczeniach obowiązkowych dotowanych upraw rolnych. Jest to nowe ubezpieczenie, które funkcjonuje od ubiegłego roku. Działa ono w oparciu o ustawę, która zobowiązuje rolników, producentów rolnych, którzy posiadają ponad 1 ha powierzchni gruntu do zawarcia ubezpieczenia upraw przynajmniej w 50 % powierzchni. W ramach tego ubezpieczenia odpowiedzialność PZU ponosi za szkody spowodowane m.in. przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne. Są to ryzyka, które rolnik może sobie wykupić pojedynczo bądź w pakiecie. Wiosną jest pakiet ubezpieczeń Wiosna, gdzie jest ubezpieczenie od gradu i przymrozków wiosennych. Jesienią jest pakiet Jesień, w którym są ubezpieczenia od gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych. Przedmiotem ubezpieczenia są zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki, groch, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe. Ubezpieczony jest tylko plon główny. Umowy ubezpieczenia zawierane są z 10 % udziałem własnym. Rolnik ponosi 10 % udziału w przypadku szkody. Szkoda płacona jest na poziomie 90 %. Płaci się ja w przypadku, gdy ubytek w plonie głównym wynosi przynajmniej 10 %. W przypadku suszy ubytek musi wynosić przynajmniej 25 %. Rolnik nie płaci w całości składki. Jest to ubezpieczenie dotowane. Budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń upraw składkę w wysokości 50 %. Następnie przekazał przykładowe oferty sołtysom wsi i radnym. Pan Strzępek mówił, iż aby spełnić obowiązek, rolnik musi wykupić przynajmniej jedno ryzyko. W ofertach przedstawione zostały wyliczenia składek. Suma ubezpieczenia dla 1 ha zbóż nie może przekroczyć 6000 zł. Granice ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugim ograniczeniem jest pułap składki. Nie może on przekroczyć 3,5 % w przypadku zbóż i 5 % w przypadku np. rzepaku. Jeśli stawki taryfowe przekroczą 6 % to wtedy nie ma dopłaty do ubezpieczeń dotowanych. Ubezpieczenia do upraw dotowanych prowadzi 4 towarzystwa ubezpieczeniowe m.in. PZU, TUW. Takie ubezpieczenie prowadzi Pani Zofia Dzika. Pani Przewodnicząca mówiła, ze w żadnym pakiecie nie ma odpowiedzialności z tytułu suszy. Pytała czy jest to dodatkowa opłata. Pan Wiesław Strzępek powiedział, że jest to osobne ubezpieczenie. Trzeba je sobie dokupić. Nie ma zniżki 50 %. A jeśli uprawa jest na glebach V-VI klasy to jest zwyżka o 100 %. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pani Przewodnicząca pytała jakie są skutki nie ubezpieczenia upraw. Pan Wiesław Strzępek powiedział, że w takim przypadku rolnik nie otrzyma odszkodowania w przypadku klęski żywiołowej. Ustawa przewiduje również karę 2 od 1 ha za nie spełnienie tego obowiązku. Kary mają wpływać do budżetu gminy. Jednak nie wiadomo jeszcze kto je będzie egzekwował. Rolnik starając się o dopłaty bezpośrednie ma obowiązek przedłożyć polisę ubezpieczeniową. Pani Przewodnicząca mówiła, że rolnicy otrzymują pisma o obowiązku ubezpieczenia upraw. 3

4 Radny Leszek Turoń pytał o szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. Koła łowieckie nie wypłacają odszkodowań, tylko zwracają koszt np. ziemniaka sadzeniaka lub ziarna zasianego. Pan Wiesław Strzępek odpowiedział, że ryzyka za które można otrzymać odszkodowania są stricte wymienione. Nie ma w nich ryzyka szkody wyrządzonej przez zwierzynę leśną. Radny Leszek Turoń mówił, że szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną są największy problemem dla rolników. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Skarbnik Gminy Edward Wolanin pytał czy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenia przy ustalaniu odszkodowania w przypadku ryzyka np. przymrozku, gradu. Pan Wiesław Strzępek odpowiedział, że chodzi tu tylko o 10 % udział własny rolnika 10 % ubytku plonu głównego. Głos zabrała Radna Powiatowa Zofia Dzika. Mówiła, że w ogólnych warunkach jest jeszcze tzw. karencja np. od przymrozków. Nie jest tam odpowiedzialność od razu brana, a dopiero po pewnym czasie. Ubezpieczenia upraw są zawierane na umowach dobrowolnych. Można zawierać je z ubezpieczeniami NW, kompleksowymi mienia. Pani Przewodnicząca podziękowała za przybycie na sesję Panu Wiesławowi Strzępkowi. Ad 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że wszystkie uchwały, które zostały podjęte na ostatniej sesji zostały w zwyczajowy sposób wykonane. Zostały one przesłane do legalizacji do RIO bądź do Wojewody Podkarpackiego. W minionym okresie wydał 7 zarządzeń: 1. Zarządzenie Nr 31/09 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. 2. Zarządzenie Nr 32/09 z dnia r. w sprawie dokonania zamiany działek położonych w Konieczkowej. 3. Zarządzenie Nr 33/09 z dnia r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. 4. Zarządzenie Nr 34/09 z dnia r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych jako udział własny do zadania Remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 5. Zarządzenie Nr 35/09 z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 6. Zarządzenie Nr 36/09 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 4

5 Chodzi o drogi, które będziemy modernizować w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z funduszy z MSWiA. 7. Zarządzenie Nr 37/09 z dnia r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Niebylcu zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Zmieniła się ustawa o pracownikach samorządowych. Jest również rozporządzenie płacowe. Zgodnie z jej zapisami musi powstać wewnętrzne uregulowanie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W minionym okresie wykonywał wszystkie czynności administracyjne. W tym okresie przeprowadzana była również kontrola z RIO, która absorbowała wszystkich pracowników. W dniu dzisiejszym została ona zakończona. 3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach: Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar powiedziała, że właściwe komisje obradowały i ich opinie są pozytywne. a) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że przy wprowadzaniu tego projektu do porządku obrad była mowa o czym on jest. Pani Przewodnicząca mówiła, że w projekcie jest mowa o 5000 zł przeznaczonych na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Niebylcu. Ta kwota była zabezpieczona w budżecie. Pan Wójt wyjaśnił, że te pieniądze były zabezpieczone w budżecie. Po tym jak RIO zakwestionowało nam ten zapis pozostały one w tym samym dziele Bezpieczeństwo publiczne. Przesunęliśmy je tylko na straże pożarne. Teraz wewnętrznym zarządzeniem Wójta te środki zostały wydzielone. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie - przyjęła uchwałę Nr XXXII/218/09 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. b) uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Pan Wójt powiedział, że przy projekcie znajduje się uzasadnienie tej uchwały. Pani Przewodnicząca odczytała uzasadnienie. Gmina Niebylec ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania: 1. wzmocnienie skuteczności pracy socjalnej, 2. upowszechnianie aktywnej integracji poprzez usługi społeczne, edukacyjne i zawodowe, których celem jest wsparcie procesu usamodzielnienia i uspołecznienia beneficjentów pomocy społecznej oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Pan Wójt mówił, że do tego projektu będzie zatrudnione na czas jego realizacji dwóch 5

6 pracowników socjalnych. Będą oni finansowani z pieniędzy pochodzących z tego projektu. Ponieważ nikt nie zadawał pytań dlatego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/219/09 w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w gminie Niebylec. c) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok Pan Wójt mówił, że ta uchwała jest konsekwencją przeprowadzonych w całej gminie zebrań wiejskich. Wszystkie pieniądze, które były do dyspozycji zebrań wiejskich znajdowały się w dziale Transport. Zebrania wiejskie wydzielają z tej puli pewne środki finansowe bądź to na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich, bądź dla OSP, jeśli jest to możliwe i prawnie dozwolone. Na podstawie wszystkich protokołów Skarbnik dokonał przeniesień pomiędzy działami. Dział Transport i łączność został uszczuplony o kwotę zł. Ta kwota została przeniesiona na Gospodarkę mieszkaniową, Bezpieczeństwo publiczne, Oświatę i wychowanie, Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, Kulturę fizyczną i sport. Wszystko zgodnie z protokołami zebrań wiejskich. Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/220/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku f) przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku 2008 Głos zabrała Pani Małgorzata Krupa Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mówiła o wydatkach komisji. Na realizację Programu w 2008 roku zaplanowano kwotę zł. Wpływy wyniosły ,62 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie ,69 zł. Zgodnie z założeniami Programu w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca działał Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie. Zainteresowanie poradami psychologicznymi ciągle rośnie. Łączny koszt obsługi Punktu wyniósł zł, a pokrycie kosztów biegłych sądowych to 1 341,32 zł. Również przez cały rok działała Grupa Samopomocowa prowadzona przez terapeutkę z Poradni Odwykowej z Brzozowa. Spotkania odbywają się w czwartki. Koszt obsługi Grupy to zł. Na zwrot kosztów przejazdu i uczestnictwa w spotkaniach grup terapeutycznych oraz w terapii indywidualnej i rodzinnej u specjalistów leczenia uzależnień Komisja wydała łącznie 2 911,70 zł. W listopadzie 2008 r. GOK, przy współpracy z Komisją zorganizował IV Gminny Konkurs Inscenizacji o Zdrowiu oraz Jesienny Konkurs Piosenki Różnej i konkurs Audycji Radiowych. Na te konkursy Komisja wydała zł. Komisja zorganizowała i dofinansowała wypoczynek letni dla 48 uczniów szkół z naszej gminy. Była to wycieczka turystyczno krajoznawcza z programem profilaktycznym nad morze. Łączny koszt wypoczynku dzieci wyniósł ,36 zł. Na zakup środków 6

7 dydaktycznych dla szkół komisja przeznaczyła 6 010,20 zł. Na dożywianie uczniów zł. Transport dzieci i młodzieży na basen do Strzyżowa 8 140,90 zł. Dofinansowanie Głosu Niebylca 1000 zł. Komisja wspierała imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe. Przeznaczyła na to kwotę 4 538,42 zł. Na ruchy młodzieżowe -KSM zł. Na szkolne kluby sportowe zł. Zakup książek do GBP zł. Siłownia Champion ok zł. Komisja dofinansowała zakup instrumentów muzycznych dla obydwu orkiestr w kwocie ,39 zł. Pokrycie kosztów pobytu 30 osób w Izbie Wytrzeźwień zł. Na Szkoły Promujące Zdrowie 1000 zł. Następnie omówiła wydatki Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na jego realizację zaplanowano kwotę zł. Gmina kolejny rok realizowała program Trzeźwe spojrzenie. Komisja zorganizowała dla uczniów zajęcia profilaktycznoteatralne, mające na celu dostarczenie dzieciom i młodzieży rzetelnej wiedzy o środkach uzależniających i skutkach ich używania oraz na temat przemocy w szkole. Komisja przeznaczyła na ten cel kwotę zł. Na zakup biuletynów i ulotek 400,25 zł. Gmina kolejny raz uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zostało zakupione pół pakietu za kwotę zł. Pani Małgorzata Krupa podziękowała w imieniu swoim i całej komisji za współpracę Panu Wójtowi, Radzie oraz wszystkim pracownikom urzędu. Radny Adam Parys podziękował Pani Małgorzacie Krupie za szczegółowe opracowanie sprawozdania. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/221/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku Następnie poddała pod głosowanie drugi projekt, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/222/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku f) rozpatrzenie sprawozdania Wójt Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenie absolutorium Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar poinformowała, ze zgodnie z zarządzeniem Nr 30/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok przedstawiono je Radzie Gminy wraz z załącznikami. Zostało ono również przez Pana Wójta przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Stwierdziła, że sprawozdanie zostało złożone w terminie. Zarządzenie wpłynęło 19 marca do Biura Rady. Sprawozdaniem zajęła się komisja rewizyjna zgodnie z jej kompetencjami. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że nasz samorząd gminny jak i inny ma do realizacji ustawowo narzucone zadania o charakterze publicznym. Realizacja tych zadań była by niemożliwa, gdyby nie pewne instrumenty. Podstawowym instrumentem, realizacji celów, które na początku każdego roku sobie stawiamy, wszystkich zadań, jest budżet gminy. Na początku roku jest procedura jego uchwalania, w ciągu roku jest on niejednokrotnie zmieniany przez radę. Jest prowadzona jego ewaluacja, gdyż zarówno wojewoda jak i RIO czuwa nad tym, 7

8 aby wszystko to było zgonie z prawem. Po zakończeniu roku budżetowego jest czas, aby te wszystkie działania podsumować. W związku z powyższym sporządza się sprawozdanie z realizacji budżetu. Jest ono poddawane analizie, kontroli. Pan Wójt stwierdził, że ubiegły rok był rokiem dobrym. Wszystkie cele, zadania, które Rada postawiła sobie do realizacji, a on był ich wykonawcą, zostały wykonane. Zostały wykonane zadania priorytetowe, wiele inwestycji. Z materiałami zostało wysłane sprawozdanie Referatu Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych. Czytając je można zauważyć jak wielką pracę nie tylko ten, ale i inne referaty wykonują. Jest zrealizowane wiele zamówień publicznych, inwestycji, prac remontowych. Jest to obraz działalności naszego samorządu. Wszystkie zadanie udało nam się wspólnie zrealizować. Podziękował za pomoc w ich realizacji całej Radzie i Pani Przewodniczącej. Jeśli zwracał się o coś z prośbą to zawsze mógł liczyć ze zrozumieniem na przychylność. W ubiegłym roku udało nam się również pozyskać wiele środków pomocowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Nie tylko krajowych, ale i ze środków Unii Europejskiej. Są to duże pieniądze. Jest to duża praca nie tylko dla niego, ale i dla Urzędu, dla Referatu Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych. Trzeba napisać wniosek, zabiegać, aby był pozytywnie zaopiniowany, przyjęty do realizacji. Również z realizacją jest dużo pracy. Na bieżąco należy składać rozliczenia, sprawozdania. Jednak po to jesteśmy, aby jak najwięcej tych pieniędzy na teren gminy ściągnąć. Nie tylko pieniędzy na inwestycje,ale i pieniędzy pochodzących z Kapitału Ludzkiego przeznaczonych na różnego rodzaju sfery działalności (aktywizację zawodową, przekwalifikowania). Tych pieniędzy jest sporo. Będzie również i w tym, i w przyszłym roku takie projekty pisać i je realizować. Pan Wójt mówił, że przy tego sprawozdaniach sporządza się bilans strat i zysków. Czytając sprawozdanie można zauważyć, że ubiegły rok zakończyliśmy na plusie. Realizując zadania, które przed sobą postawiliśmy, wszystkie zostały zrealizowany, dbaliśmy o to, aby zgodnie z zasadami gospodarczymi, oszczędnie je wykonywać. W związku z powyższym na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie ok zł. Można różnie do tego podchodzić czy jest to dużo pieniędzy czy mało. Jednak trzeba się z tych pieniędzy cieszyć. Mówił, że na następnej sesji zaproponuje ich podział, po to, aby te wszystkie inne zadania, które nie mają odzwierciedlenia w uchwale budżetowej, móc jeszcze w tym roku zrealizować. Jest ich niemało. Trzeba je tak przeznaczyć, aby coś po nich pozostało. Zawsze mówi się o działalności inwestycyjnej, bo ja najbardziej widać. Jeśli się wybuduje szkołę, salę gimnastyczną, odda się obiekt do użytku, drogę, most. Jest jednak szereg zadań bieżących, które nie są widoczne a są realizowane. Dużym wydatkiem jest oświata. Można powiedzieć, że dużo kosztuje, więc pozamykajmy szkoły. Jednak trzeba przeczekać. Pieniądze na ten cel nie są pieniądzmi zmarnowanymi. Jak na razie i te mniejsze szkoły utrzymujemy. Duża działalność jest również na niwie kulturalnej. Organizowane jest wiele imprez kulturalnych w ciągu roku, które prowadzi GOK. Również odbywa się mnóstwo imprez sportowych. Trzeba wiele trudu i chęci, aby je organizować. Pan Wójt mówił, że gmina ponosi straty w dochodach z tytułu zwolnień. Rezygnuje się z górnych stawek podatkowych i zwalnia się mieszkańców z podatku od nieruchomości - od budynków mieszkalnych. 8

9 Jest to kwota ok zł w ciągu roku. Jednak jest to świadoma decyzja. Jeśli będą jakieś szczegółowe pytania to Pan Skarbnik na nie odpowie, gdyż to on jest jego autorem. Było ono wnikliwie badane przez komisję rewizyjną. Również RIO wydało pozytywną opinię do niego. Pod względem formalnoprawnym jest ono prawidłowe. Kwestia oceny działalności należy do każdego indywidualnie. Na koniec Pan Wójt podziękował jeszcze raz za współpracę. Radny Adam Parys przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał uchwałę komisji rewizyjnej Nr 1/20/09 w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2008 r. (załącznik do protokołu) oraz uchwałę Nr 2/20/09 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. (załącznik do protokołu). Następnie Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr II/32/2009 z 14 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. (załącznik do protokołu). Skarbnik Gminy Edward Wolanin odczytał uchwałę Nr II/35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok (załącznik do protokołu). Wyjaśnił rozbieżności, które znalazły się w uzasadnieniu opinii. Powiedział, że sprawozdanie Rb-Z zostało skorygowane. To co zostało odczytane, że zobowiązania Gminy wynoszą zł, po korekcie sprowadzają się do kwoty długu zł. Jeśli chodzi o wcześniejsze zastrzeżenia, iż nie były wyszczególnione dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, to było to tak zrobione jak w latach ubiegłych. W tym roku RIO to zausterkowała, jednak wydała pozytywną opinię. Jest to wskazówka, aby w kolejnych sprawozdaniach robić taki podział. Pani Przewodnicząca powiedziała, że po wysłuchaniu tych wszystkich opinii mamy całościowy obraz wykonania budżetu. Podziękowała Panu Wójtowi i Panu Skarbnikowi za wkład w realizację budżetu. Dla Pana Skarbnika jest to pierwsze sprawozdanie roczne. Mówiła, że cyfry o czymś świadczą. Przytoczyła fragment opinii komisji rewizyjnej, gdzie jest mowa, iż gospodarowanie środkami publicznymi na terenie Gminy Niebylec było realizowane w sposób prawidłowy i oszczędny. Oszczędność wynika z gospodarskiego podejścia do rzeczywistości. Do realizacji zamierzeń, które sobie na początku roku Pan Wójt i Rada sobie założyli. Sprawnie przeprowadzono przetargi, dobrze wynegocjowane ceny na zakup materiałów, dobrze zorganizowana praca w grupie remontowej powoduje to, że w jakiś sposób są wyeliminowane niepotrzebne wydatki. Na całość pracy gminy nie składa się tylko praca samej administracji, ale i poszczególnych innych działów, jednostek np. GOPS. W jego sprawozdaniu jest obraz całego przekroju społecznego gminy. Można z tych materiałów wyciągnąć wiele wniosków. Również w sprawozdaniu GPB zaobserwować można wzrost czytelnictwa w gminie. GOK organizuje także wiele imprez i promuje gminę na zewnątrz. Te wszystkie działania wymagają środków i umiejętnego nimi gospodarowania. GZEAS odpowiada za szkolnictwo, odpowiednią 9

10 organizację placówek, zajęć, ale i przewożenie dzieci. Podziękowała Radnemu Smeli i Lochowi za organizację imprez sportowych. Oddana w ubiegłym roku hala w Niebylcu tętni życiem. Podziękowała za współpracę z Radą. Wszystkie sprawy są na bieżąco wyjaśniane. Życzyła dobrej realizacji budżetu w 2009 r. Radna Powiatowa Zofia Dzika w imieniu Zarządu i Rady Powiatu pogratulowała Panu Wójtowi wykonania budżetu. Podziękowała za bardzo dobrą współpracę, zwłaszcza w realizacji inwestycji powiatowych na terenie Gminy Niebylec. Dzięki przychylności i zrozumieniu zostały one zrealizowane. Głos zabrał Radny Grzegorz Smela. Jako przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych podziękował panu Wójtowi za dbałość o stan oświaty i kultury w naszej gminie. Ta dbałość przejawiała się nie tylko poprzez zabezpieczenie środków materialnych, polepszaniu bazy do prowadzenia zajęć dydaktycznej, ale i w prawidłowej organizacji nauczania. W ubiegłym roku przeżyliśmy taką organizację w przypadku gimnazjum w Konieczkowej i Niebylcu. Żaden nauczyciel nie stracił pracy. Warunki do prowadzenia zajęć, jak i do nauki dla samych uczniów polepszyły się. Dlatego jest to sukces Pana Wójta. Jeśli chodzi o kulturę to ta dbałość przejawia się w większej ofercie kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz w promocji gminy na zewnątrz. Będąc działaczem sportowym i sympatykiem sportu, w imieniu swoim i wszystkich sympatyków sportowych, podziękował za stwarzanie coraz to lepszych warunków do uprawiania sportu w naszej gminie, za poszerzanie bazy sportowej, budowę nowych sali oraz wspieranie wszelkich inicjatyw. Radny Adam Parys mówił o realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej w Jaworniku. Stwierdził, iż jeśliby nie były zabezpieczone środki przez Pan Wójta na cały etap budowy to sala nie byłaby ukończona w tym roku. Wszystko wskazuje na to, ze budowa będzie skończona. Przetarg był zorganizowany na całość inwestycji, skutkowało to oszczędnością środków. Radny Franciszek Stawarz powiedział, że gdy we wcześniejszej kadencji był radnym to wtedy zdarzały się nieporozumienia między radnymi oraz walki o względy wójta, aby w danej wsi było więcej zrobione. Teraz ten budżet był tak realizowany, że środki trafiały wszystkich sołectw. Każda miejscowość została zauważona. Każda z czegoś korzysta. Nie ma pominiętej wioski. Było to jego marzeniem. Życzył Panu Wójtowi, aby rozwijał swoją inicjatywę. Ponieważ nikt więcej nie zadawał pytań, dlatego Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada jednogłośnie - przyjęła uchwałę Nr XXXII/223/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium. Ad 4 Sprawy różne i wolne wnioski. Sołtys wsi Konieczkowa Tadeusz Stanisławczyk mówił, że za szkołą w Konieczkowej są już pełne pojemniki na szkoło. Prosił o ich usunięcie. Radny Adam Loch zaproponował, aby za pieniądze z nadwyżki zakupić działki w Jaworniku. W Jaworniku nie ma terenu, gdzie by można organizować np. zabawy. Rozmawiał wraz z Radnym Parysem z właścicielami działek obok szkoły. Udało się 10

11 przekonać do sprzedaży dwie rodziny. Można by na nich zrobić plac albo wybudować kort tenisowy. Są to dwie łąki pod szkołą. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Franciszek Stawarz pytał czy są jakieś nowe informacje w sprawie S 19. Prosił także o wsparcie budowy kortu tenisowego w Lutczy. Sołtys wsi Gwoździanka Stefan Czurczak pytał kiedy będą przetargi na roboty ziemne. Sołtys wsi Niebylec Edward Ciuba pytał czy jest to prawdą, iż będzie wprowadzony podatek od wartości kubika drzewa. Radny Adam Loch mówił o niepłaceniu podatku rolnego za pole, którego właściciel nie żyje a użytkują je inne osoby, które nie płacą podatku. Jest ono wykorzystywane przez inne osoby. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar powiedziała, że w innych gminach podatek płacą użytkownicy. Sekretarz Gminy Antoni Chuchla mówił, że u nas też tak jest. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Adam Parys dodał, że w Jaworniku też są takie osoby. Radca Prawny Jerzy Koczot wyjaśnił, że trzeba wnieść do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, ustalić spadkobierców. Trzeba za każdą sprawę płacić. Po stwierdzeniu nabycia spadku obciąża się spadkobierców. Nie są to łatwe sprawy. Gmina może wnosić o stwierdzenie nabycia spadku w takich właśnie sytuacjach jak zostały przedstawione. Sekretarz Gminy mówił, że po takim stwierdzeniu nabycia spadku obciąża się jednego ze spadkobierców obowiązkiem podatkowych, solidarną odpowiedzialnością za wszystkich. Egzekwuje się od jednego. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Sołtys wsi Baryczka Stanisław Mazur prosił o przesyłanie także do sołtysów materiałów na sesję. Mówił również o wywożeniu śmieci z kontenerów. Są one pełne i wokół nich poskładane są inne śmieci. Mówił także o kontroli Nadzoru Budowlanego mostu w Baryczce. Pytał czy takie kontrole są konieczne. Radna Powiatowa Zofia Dzika powiedział, że pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji. Prosiła o szczegóły tej kontroli. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Radnego Krzysztofa Kozdrasia z pytaniem czy został już ustalony termin wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Radny Krzysztof Kozdraś mówił, że jak będzie wolna sala to się one odbędą. Pani Przewodnicząca przypomniała, że 7 dni wcześniej trzeba o tym poinformować mieszkańców. Rady sołeckiej nie ma już prawie rok. Mówiła, że chciałaby uniknąć potencjalnych artykułów, iż nie dopełnia ona lub Pan Wójt swoich obowiązków i nie przywołuje sołtysa do dyscypliny. Zebranie musi się odbyć. Radny Krzysztof Kozdraś powiedział, że zebranie się odbędzie trzeba tylko ustalić czy jest wolna sala. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pan Wójt Zbigniew Korab odniósł się do pytań. Mówił o zalegających odpadach. Za wywóz śmieci trzeba płacić. Jest on coraz droższy. Prezes Zagrody jest zdania, że gmina powinna za wszystko płacić. Chce aby ta opłata była ryczałtowa za jeden objazd. Jak będzie podpisana umowa to śmieci zostaną odebrane. Pan Wójt mówił, że ten kto wytwarza odpady ma obowiązek za nie płacić. Można zakupić worek na 11

12 plastik czy szkło i wtedy śmieci z workiem będą odebrane. Teraz przed świętami był taki wyjątkowy okres, gdyż wszyscy sprzątali i wynosili śmieci. Jeśli chodzi o S 19 to jeszcze nic nie wiadomo. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pan Wójt mówił także o zakupie działek. Jeśli jest zgoda mieszkańców na ich odsprzedanie, są one w atrakcyjnych miejscach, w realnej cenie to warto kupić taką nieruchomość. Przetargi są na razie przygotowywane, nie ogłaszane. Trzeba mieć na uwadze, że nie będzie teraz tak, iż każdy będzie decydował co gdzie robi. Na przygotowanie przetargu trzeba czasu. W ostatnim okresie pracy było bardzo dużo, gdyż jest okres sprawozdawczości, pisania projektów, odbywała się także kontrola. Jeśli chodzi o podatek to jest tylko podatek leśny. Projekty urządzenia lasu nie są tylko u nas, ale i w innych gminach. Mówił także o kontroli mostu. Powiedział, że nie trzeba żadnych interwencji. Są przeprowadzane standardowe, zaplanowane kontrole mostów. W ostatnim czasie wpłynęło również pismo o kontroli mostu w Baryczce obok Pana Rędziniaka. Pytał w Nadzorze Budowlanym dlatego właśnie ten most będzie kontrolowany. Dowiedział się tam, iż były sygnały, aby ona się odbyła. Jeśli tak będzie to nic nie będzie robione. Najpierw trzeba będzie robić projekty, uzgodnienia, przejęcie wszystkiego na własność. Koszty wtedy wzrosną. Pani Przewodnicząca odniosła się również do wysyłania materiałów. Będą one wysyłane. Radny Grzegorz Smela zaprosił wszystkich na MOTOCYKLOWISKO, które odbędzie się 10 maja na Kątach Luteckich. Pani Przewodnicząca przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych. Pan Wójt Zbigniew Korab zaprosił wszystkich na obchody święta Konstytucji 3 Mają i Dnia Strażaka. Ponieważ nikt więcej nie zdawała pytań, dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Niebylec. Protokołowała: Monika Czenczek 12

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał Radną Mariolę Szewczyk.

Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał Radną Mariolę Szewczyk. Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Barciany odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r. Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek. Sesję rozpoczęto o godz. 11 00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka W tym numerze: Jednogłośne absolutorium Kierunki pracy Rady Gminy Remontujemy drogi gminne W trosce o bezpieczeństwo pieszych Wykorzystujemy unijne pieniądze Rozbudowa sieci Planowane zadania Porządki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo