Protokół Nr XXXII/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXII/09"

Transkrypt

1 BR 0052/32/09 Protokół Nr XXXII/09 z posiedzenia sesji Rady Gminy Niebylec odbytej w dniu 23 kwietnia 2009 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu. W obradach udział wzięli: 1. Radni Rady Gminy Niebylec wg załączonej listy obecności. Nieobecnym nieusprawiedliwionym był radny Zbigniew Owsiany oraz Witold Koza. 2. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. 3. Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności. 4. Wiesław Strzępek dyrektor oddziału PZU w Strzyżowie. 5. Małgorzata Krupa Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6. Radni Rady Powiatu Zofia Dzika i Józef Dzindzio. 7. Pracownicy Urzędu gminy Niebylec: - Skarbnik Gminy Edward Wolanin, - Radca Prawny mec Jerzy Koczot. 8. Mateusz Kozimor aplikant adwokacki. Obrady sesji rozpoczęły się o godz.13:00 i trwały do godz. 15:00. Obrady sesji otworzyła i im przewodniczyła Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar stwierdzając prawomocność obrad. Powitała wszystkich bardzo serdecznie i przedstawiła porządek obrad, który był następujący: 1. Otwarcie sesji przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację programu Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok, b) wyrażenia woli udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej Związkowi Komunalnemu WISŁOK na realizację programu Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok, c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok, d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku e) przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku 2008, f) rozpatrzenia sprawozdania Wójt Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok 1

2 i udzielenie absolutorium. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. Ad 1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad. Pan Wójt Zbigniew Korab zwrócił się z prośbą o zmianę porządku obrad. Chciałby zdjąć z porządku obrad dwie pierwsze uchwały dotyczących Partnerskiej sieci dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok. Niedawno gmina przystąpiła do Związku Komunalnego Wisłok, aby partycypować w projekcie polegającym na montażu na budynkach prywatnych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym Związek Komunalny Wisłok chcąc realizować ten projekt musi mieć zabezpieczenie finansowe. Zwrócił się do wszystkich gmin biorących udział w tym projekcie o podjęcie takich uchwał, skutkujących budżetowo. Myśmy mieli wątpliwości co do faktu, iż gmina może podjąć tego typu uchwały. Niektóre gminy już je podjęły. Jednak w dniu wczorajszym odbyło się kolegium RIO na ten temat, w sprawie legalizacji uchwał tych gmin, które je podjęły. Kolegium RIO stwierdziło, że w tej wersji nie mogą być one zaakceptowane. Czas na ich podjecie jest do końca maja. Dlatego dziś proponuje ściągnąć je z porządku obrad, a w maju, po konsultacjach z RIO, jednakowe tego typu uchwały byłby podjęte. W zamian prosi o przyjecie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Jedna była już wczoraj na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu omawiana. Dotyczy przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej w kwocie 5000 zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Niebylcu. Jednak RIO to uchyliło. Zaproponowano, aby te środki finansowe przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Nie ma niebezpieczeństwa, że zostaną one przez Komendę Wojewódzką wykorzystane na inny cel. Do projektu dołączone jest porozumienie. Nasz Posterunek policji z tych 5000 zł skorzysta. O wprowadzenie drugiego projektu prosił Kierownik GOPS. GOPS długo starał się i ostatecznie chce przystąpić do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest szansa, że przy własnym udziale w kwocie zł pozyskać fundusze unijne w kwocie zł na aktywizację zawodową ludzi spełniających określone kryteria. Jest to celowe i warto z takiej szansy skorzystać. Nikt nie zadawał pytań dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał z punktu 3 a) i b), w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła tą zmianę. Następnie poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w punkcie 3 a) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji i 3 b) w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec, na które Rada jednogłośnie się zgodziła. Poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach. Rada jednogłośnie przyjęła nowy porządek. Poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i znajduje się na 2

3 sali obrad do wglądu. Poinformowała, że w sesji uczestniczy przedstawiciel PZU Pan Wiesław Strzępek, który chciałby przybliżyć temat ubezpieczeń rolnych. Pan Wiesław Strzępek mówił o ubezpieczeniach obowiązkowych dotowanych upraw rolnych. Jest to nowe ubezpieczenie, które funkcjonuje od ubiegłego roku. Działa ono w oparciu o ustawę, która zobowiązuje rolników, producentów rolnych, którzy posiadają ponad 1 ha powierzchni gruntu do zawarcia ubezpieczenia upraw przynajmniej w 50 % powierzchni. W ramach tego ubezpieczenia odpowiedzialność PZU ponosi za szkody spowodowane m.in. przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne. Są to ryzyka, które rolnik może sobie wykupić pojedynczo bądź w pakiecie. Wiosną jest pakiet ubezpieczeń Wiosna, gdzie jest ubezpieczenie od gradu i przymrozków wiosennych. Jesienią jest pakiet Jesień, w którym są ubezpieczenia od gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych. Przedmiotem ubezpieczenia są zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki, groch, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe. Ubezpieczony jest tylko plon główny. Umowy ubezpieczenia zawierane są z 10 % udziałem własnym. Rolnik ponosi 10 % udziału w przypadku szkody. Szkoda płacona jest na poziomie 90 %. Płaci się ja w przypadku, gdy ubytek w plonie głównym wynosi przynajmniej 10 %. W przypadku suszy ubytek musi wynosić przynajmniej 25 %. Rolnik nie płaci w całości składki. Jest to ubezpieczenie dotowane. Budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń upraw składkę w wysokości 50 %. Następnie przekazał przykładowe oferty sołtysom wsi i radnym. Pan Strzępek mówił, iż aby spełnić obowiązek, rolnik musi wykupić przynajmniej jedno ryzyko. W ofertach przedstawione zostały wyliczenia składek. Suma ubezpieczenia dla 1 ha zbóż nie może przekroczyć 6000 zł. Granice ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugim ograniczeniem jest pułap składki. Nie może on przekroczyć 3,5 % w przypadku zbóż i 5 % w przypadku np. rzepaku. Jeśli stawki taryfowe przekroczą 6 % to wtedy nie ma dopłaty do ubezpieczeń dotowanych. Ubezpieczenia do upraw dotowanych prowadzi 4 towarzystwa ubezpieczeniowe m.in. PZU, TUW. Takie ubezpieczenie prowadzi Pani Zofia Dzika. Pani Przewodnicząca mówiła, ze w żadnym pakiecie nie ma odpowiedzialności z tytułu suszy. Pytała czy jest to dodatkowa opłata. Pan Wiesław Strzępek powiedział, że jest to osobne ubezpieczenie. Trzeba je sobie dokupić. Nie ma zniżki 50 %. A jeśli uprawa jest na glebach V-VI klasy to jest zwyżka o 100 %. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pani Przewodnicząca pytała jakie są skutki nie ubezpieczenia upraw. Pan Wiesław Strzępek powiedział, że w takim przypadku rolnik nie otrzyma odszkodowania w przypadku klęski żywiołowej. Ustawa przewiduje również karę 2 od 1 ha za nie spełnienie tego obowiązku. Kary mają wpływać do budżetu gminy. Jednak nie wiadomo jeszcze kto je będzie egzekwował. Rolnik starając się o dopłaty bezpośrednie ma obowiązek przedłożyć polisę ubezpieczeniową. Pani Przewodnicząca mówiła, że rolnicy otrzymują pisma o obowiązku ubezpieczenia upraw. 3

4 Radny Leszek Turoń pytał o szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. Koła łowieckie nie wypłacają odszkodowań, tylko zwracają koszt np. ziemniaka sadzeniaka lub ziarna zasianego. Pan Wiesław Strzępek odpowiedział, że ryzyka za które można otrzymać odszkodowania są stricte wymienione. Nie ma w nich ryzyka szkody wyrządzonej przez zwierzynę leśną. Radny Leszek Turoń mówił, że szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną są największy problemem dla rolników. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Skarbnik Gminy Edward Wolanin pytał czy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenia przy ustalaniu odszkodowania w przypadku ryzyka np. przymrozku, gradu. Pan Wiesław Strzępek odpowiedział, że chodzi tu tylko o 10 % udział własny rolnika 10 % ubytku plonu głównego. Głos zabrała Radna Powiatowa Zofia Dzika. Mówiła, że w ogólnych warunkach jest jeszcze tzw. karencja np. od przymrozków. Nie jest tam odpowiedzialność od razu brana, a dopiero po pewnym czasie. Ubezpieczenia upraw są zawierane na umowach dobrowolnych. Można zawierać je z ubezpieczeniami NW, kompleksowymi mienia. Pani Przewodnicząca podziękowała za przybycie na sesję Panu Wiesławowi Strzępkowi. Ad 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że wszystkie uchwały, które zostały podjęte na ostatniej sesji zostały w zwyczajowy sposób wykonane. Zostały one przesłane do legalizacji do RIO bądź do Wojewody Podkarpackiego. W minionym okresie wydał 7 zarządzeń: 1. Zarządzenie Nr 31/09 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. 2. Zarządzenie Nr 32/09 z dnia r. w sprawie dokonania zamiany działek położonych w Konieczkowej. 3. Zarządzenie Nr 33/09 z dnia r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. 4. Zarządzenie Nr 34/09 z dnia r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych jako udział własny do zadania Remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 5. Zarządzenie Nr 35/09 z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 6. Zarządzenie Nr 36/09 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr R Gwoźnica Górna Kąty Luteckie, oraz drogi gminnej nr R Konieczkowa Kąty. 4

5 Chodzi o drogi, które będziemy modernizować w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z funduszy z MSWiA. 7. Zarządzenie Nr 37/09 z dnia r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Niebylcu zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Zmieniła się ustawa o pracownikach samorządowych. Jest również rozporządzenie płacowe. Zgodnie z jej zapisami musi powstać wewnętrzne uregulowanie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W minionym okresie wykonywał wszystkie czynności administracyjne. W tym okresie przeprowadzana była również kontrola z RIO, która absorbowała wszystkich pracowników. W dniu dzisiejszym została ona zakończona. 3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach: Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar powiedziała, że właściwe komisje obradowały i ich opinie są pozytywne. a) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że przy wprowadzaniu tego projektu do porządku obrad była mowa o czym on jest. Pani Przewodnicząca mówiła, że w projekcie jest mowa o 5000 zł przeznaczonych na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Niebylcu. Ta kwota była zabezpieczona w budżecie. Pan Wójt wyjaśnił, że te pieniądze były zabezpieczone w budżecie. Po tym jak RIO zakwestionowało nam ten zapis pozostały one w tym samym dziele Bezpieczeństwo publiczne. Przesunęliśmy je tylko na straże pożarne. Teraz wewnętrznym zarządzeniem Wójta te środki zostały wydzielone. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie - przyjęła uchwałę Nr XXXII/218/09 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. b) uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Pan Wójt powiedział, że przy projekcie znajduje się uzasadnienie tej uchwały. Pani Przewodnicząca odczytała uzasadnienie. Gmina Niebylec ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Niebylec. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania: 1. wzmocnienie skuteczności pracy socjalnej, 2. upowszechnianie aktywnej integracji poprzez usługi społeczne, edukacyjne i zawodowe, których celem jest wsparcie procesu usamodzielnienia i uspołecznienia beneficjentów pomocy społecznej oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Pan Wójt mówił, że do tego projektu będzie zatrudnione na czas jego realizacji dwóch 5

6 pracowników socjalnych. Będą oni finansowani z pieniędzy pochodzących z tego projektu. Ponieważ nikt nie zadawał pytań dlatego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/219/09 w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Niebylec do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w gminie Niebylec. c) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok Pan Wójt mówił, że ta uchwała jest konsekwencją przeprowadzonych w całej gminie zebrań wiejskich. Wszystkie pieniądze, które były do dyspozycji zebrań wiejskich znajdowały się w dziale Transport. Zebrania wiejskie wydzielają z tej puli pewne środki finansowe bądź to na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich, bądź dla OSP, jeśli jest to możliwe i prawnie dozwolone. Na podstawie wszystkich protokołów Skarbnik dokonał przeniesień pomiędzy działami. Dział Transport i łączność został uszczuplony o kwotę zł. Ta kwota została przeniesiona na Gospodarkę mieszkaniową, Bezpieczeństwo publiczne, Oświatę i wychowanie, Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, Kulturę fizyczną i sport. Wszystko zgodnie z protokołami zebrań wiejskich. Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/220/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2009 rok. d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku f) przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku 2008 Głos zabrała Pani Małgorzata Krupa Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mówiła o wydatkach komisji. Na realizację Programu w 2008 roku zaplanowano kwotę zł. Wpływy wyniosły ,62 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie ,69 zł. Zgodnie z założeniami Programu w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca działał Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie. Zainteresowanie poradami psychologicznymi ciągle rośnie. Łączny koszt obsługi Punktu wyniósł zł, a pokrycie kosztów biegłych sądowych to 1 341,32 zł. Również przez cały rok działała Grupa Samopomocowa prowadzona przez terapeutkę z Poradni Odwykowej z Brzozowa. Spotkania odbywają się w czwartki. Koszt obsługi Grupy to zł. Na zwrot kosztów przejazdu i uczestnictwa w spotkaniach grup terapeutycznych oraz w terapii indywidualnej i rodzinnej u specjalistów leczenia uzależnień Komisja wydała łącznie 2 911,70 zł. W listopadzie 2008 r. GOK, przy współpracy z Komisją zorganizował IV Gminny Konkurs Inscenizacji o Zdrowiu oraz Jesienny Konkurs Piosenki Różnej i konkurs Audycji Radiowych. Na te konkursy Komisja wydała zł. Komisja zorganizowała i dofinansowała wypoczynek letni dla 48 uczniów szkół z naszej gminy. Była to wycieczka turystyczno krajoznawcza z programem profilaktycznym nad morze. Łączny koszt wypoczynku dzieci wyniósł ,36 zł. Na zakup środków 6

7 dydaktycznych dla szkół komisja przeznaczyła 6 010,20 zł. Na dożywianie uczniów zł. Transport dzieci i młodzieży na basen do Strzyżowa 8 140,90 zł. Dofinansowanie Głosu Niebylca 1000 zł. Komisja wspierała imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe. Przeznaczyła na to kwotę 4 538,42 zł. Na ruchy młodzieżowe -KSM zł. Na szkolne kluby sportowe zł. Zakup książek do GBP zł. Siłownia Champion ok zł. Komisja dofinansowała zakup instrumentów muzycznych dla obydwu orkiestr w kwocie ,39 zł. Pokrycie kosztów pobytu 30 osób w Izbie Wytrzeźwień zł. Na Szkoły Promujące Zdrowie 1000 zł. Następnie omówiła wydatki Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na jego realizację zaplanowano kwotę zł. Gmina kolejny rok realizowała program Trzeźwe spojrzenie. Komisja zorganizowała dla uczniów zajęcia profilaktycznoteatralne, mające na celu dostarczenie dzieciom i młodzieży rzetelnej wiedzy o środkach uzależniających i skutkach ich używania oraz na temat przemocy w szkole. Komisja przeznaczyła na ten cel kwotę zł. Na zakup biuletynów i ulotek 400,25 zł. Gmina kolejny raz uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zostało zakupione pół pakietu za kwotę zł. Pani Małgorzata Krupa podziękowała w imieniu swoim i całej komisji za współpracę Panu Wójtowi, Radzie oraz wszystkim pracownikom urzędu. Radny Adam Parys podziękował Pani Małgorzacie Krupie za szczegółowe opracowanie sprawozdania. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/221/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec w roku Następnie poddała pod głosowanie drugi projekt, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII/222/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec w roku f) rozpatrzenie sprawozdania Wójt Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenie absolutorium Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar poinformowała, ze zgodnie z zarządzeniem Nr 30/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok przedstawiono je Radzie Gminy wraz z załącznikami. Zostało ono również przez Pana Wójta przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Stwierdziła, że sprawozdanie zostało złożone w terminie. Zarządzenie wpłynęło 19 marca do Biura Rady. Sprawozdaniem zajęła się komisja rewizyjna zgodnie z jej kompetencjami. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że nasz samorząd gminny jak i inny ma do realizacji ustawowo narzucone zadania o charakterze publicznym. Realizacja tych zadań była by niemożliwa, gdyby nie pewne instrumenty. Podstawowym instrumentem, realizacji celów, które na początku każdego roku sobie stawiamy, wszystkich zadań, jest budżet gminy. Na początku roku jest procedura jego uchwalania, w ciągu roku jest on niejednokrotnie zmieniany przez radę. Jest prowadzona jego ewaluacja, gdyż zarówno wojewoda jak i RIO czuwa nad tym, 7

8 aby wszystko to było zgonie z prawem. Po zakończeniu roku budżetowego jest czas, aby te wszystkie działania podsumować. W związku z powyższym sporządza się sprawozdanie z realizacji budżetu. Jest ono poddawane analizie, kontroli. Pan Wójt stwierdził, że ubiegły rok był rokiem dobrym. Wszystkie cele, zadania, które Rada postawiła sobie do realizacji, a on był ich wykonawcą, zostały wykonane. Zostały wykonane zadania priorytetowe, wiele inwestycji. Z materiałami zostało wysłane sprawozdanie Referatu Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych. Czytając je można zauważyć jak wielką pracę nie tylko ten, ale i inne referaty wykonują. Jest zrealizowane wiele zamówień publicznych, inwestycji, prac remontowych. Jest to obraz działalności naszego samorządu. Wszystkie zadanie udało nam się wspólnie zrealizować. Podziękował za pomoc w ich realizacji całej Radzie i Pani Przewodniczącej. Jeśli zwracał się o coś z prośbą to zawsze mógł liczyć ze zrozumieniem na przychylność. W ubiegłym roku udało nam się również pozyskać wiele środków pomocowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Nie tylko krajowych, ale i ze środków Unii Europejskiej. Są to duże pieniądze. Jest to duża praca nie tylko dla niego, ale i dla Urzędu, dla Referatu Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych. Trzeba napisać wniosek, zabiegać, aby był pozytywnie zaopiniowany, przyjęty do realizacji. Również z realizacją jest dużo pracy. Na bieżąco należy składać rozliczenia, sprawozdania. Jednak po to jesteśmy, aby jak najwięcej tych pieniędzy na teren gminy ściągnąć. Nie tylko pieniędzy na inwestycje,ale i pieniędzy pochodzących z Kapitału Ludzkiego przeznaczonych na różnego rodzaju sfery działalności (aktywizację zawodową, przekwalifikowania). Tych pieniędzy jest sporo. Będzie również i w tym, i w przyszłym roku takie projekty pisać i je realizować. Pan Wójt mówił, że przy tego sprawozdaniach sporządza się bilans strat i zysków. Czytając sprawozdanie można zauważyć, że ubiegły rok zakończyliśmy na plusie. Realizując zadania, które przed sobą postawiliśmy, wszystkie zostały zrealizowany, dbaliśmy o to, aby zgodnie z zasadami gospodarczymi, oszczędnie je wykonywać. W związku z powyższym na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie ok zł. Można różnie do tego podchodzić czy jest to dużo pieniędzy czy mało. Jednak trzeba się z tych pieniędzy cieszyć. Mówił, że na następnej sesji zaproponuje ich podział, po to, aby te wszystkie inne zadania, które nie mają odzwierciedlenia w uchwale budżetowej, móc jeszcze w tym roku zrealizować. Jest ich niemało. Trzeba je tak przeznaczyć, aby coś po nich pozostało. Zawsze mówi się o działalności inwestycyjnej, bo ja najbardziej widać. Jeśli się wybuduje szkołę, salę gimnastyczną, odda się obiekt do użytku, drogę, most. Jest jednak szereg zadań bieżących, które nie są widoczne a są realizowane. Dużym wydatkiem jest oświata. Można powiedzieć, że dużo kosztuje, więc pozamykajmy szkoły. Jednak trzeba przeczekać. Pieniądze na ten cel nie są pieniądzmi zmarnowanymi. Jak na razie i te mniejsze szkoły utrzymujemy. Duża działalność jest również na niwie kulturalnej. Organizowane jest wiele imprez kulturalnych w ciągu roku, które prowadzi GOK. Również odbywa się mnóstwo imprez sportowych. Trzeba wiele trudu i chęci, aby je organizować. Pan Wójt mówił, że gmina ponosi straty w dochodach z tytułu zwolnień. Rezygnuje się z górnych stawek podatkowych i zwalnia się mieszkańców z podatku od nieruchomości - od budynków mieszkalnych. 8

9 Jest to kwota ok zł w ciągu roku. Jednak jest to świadoma decyzja. Jeśli będą jakieś szczegółowe pytania to Pan Skarbnik na nie odpowie, gdyż to on jest jego autorem. Było ono wnikliwie badane przez komisję rewizyjną. Również RIO wydało pozytywną opinię do niego. Pod względem formalnoprawnym jest ono prawidłowe. Kwestia oceny działalności należy do każdego indywidualnie. Na koniec Pan Wójt podziękował jeszcze raz za współpracę. Radny Adam Parys przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał uchwałę komisji rewizyjnej Nr 1/20/09 w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2008 r. (załącznik do protokołu) oraz uchwałę Nr 2/20/09 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. (załącznik do protokołu). Następnie Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr II/32/2009 z 14 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. (załącznik do protokołu). Skarbnik Gminy Edward Wolanin odczytał uchwałę Nr II/35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok (załącznik do protokołu). Wyjaśnił rozbieżności, które znalazły się w uzasadnieniu opinii. Powiedział, że sprawozdanie Rb-Z zostało skorygowane. To co zostało odczytane, że zobowiązania Gminy wynoszą zł, po korekcie sprowadzają się do kwoty długu zł. Jeśli chodzi o wcześniejsze zastrzeżenia, iż nie były wyszczególnione dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, to było to tak zrobione jak w latach ubiegłych. W tym roku RIO to zausterkowała, jednak wydała pozytywną opinię. Jest to wskazówka, aby w kolejnych sprawozdaniach robić taki podział. Pani Przewodnicząca powiedziała, że po wysłuchaniu tych wszystkich opinii mamy całościowy obraz wykonania budżetu. Podziękowała Panu Wójtowi i Panu Skarbnikowi za wkład w realizację budżetu. Dla Pana Skarbnika jest to pierwsze sprawozdanie roczne. Mówiła, że cyfry o czymś świadczą. Przytoczyła fragment opinii komisji rewizyjnej, gdzie jest mowa, iż gospodarowanie środkami publicznymi na terenie Gminy Niebylec było realizowane w sposób prawidłowy i oszczędny. Oszczędność wynika z gospodarskiego podejścia do rzeczywistości. Do realizacji zamierzeń, które sobie na początku roku Pan Wójt i Rada sobie założyli. Sprawnie przeprowadzono przetargi, dobrze wynegocjowane ceny na zakup materiałów, dobrze zorganizowana praca w grupie remontowej powoduje to, że w jakiś sposób są wyeliminowane niepotrzebne wydatki. Na całość pracy gminy nie składa się tylko praca samej administracji, ale i poszczególnych innych działów, jednostek np. GOPS. W jego sprawozdaniu jest obraz całego przekroju społecznego gminy. Można z tych materiałów wyciągnąć wiele wniosków. Również w sprawozdaniu GPB zaobserwować można wzrost czytelnictwa w gminie. GOK organizuje także wiele imprez i promuje gminę na zewnątrz. Te wszystkie działania wymagają środków i umiejętnego nimi gospodarowania. GZEAS odpowiada za szkolnictwo, odpowiednią 9

10 organizację placówek, zajęć, ale i przewożenie dzieci. Podziękowała Radnemu Smeli i Lochowi za organizację imprez sportowych. Oddana w ubiegłym roku hala w Niebylcu tętni życiem. Podziękowała za współpracę z Radą. Wszystkie sprawy są na bieżąco wyjaśniane. Życzyła dobrej realizacji budżetu w 2009 r. Radna Powiatowa Zofia Dzika w imieniu Zarządu i Rady Powiatu pogratulowała Panu Wójtowi wykonania budżetu. Podziękowała za bardzo dobrą współpracę, zwłaszcza w realizacji inwestycji powiatowych na terenie Gminy Niebylec. Dzięki przychylności i zrozumieniu zostały one zrealizowane. Głos zabrał Radny Grzegorz Smela. Jako przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych podziękował panu Wójtowi za dbałość o stan oświaty i kultury w naszej gminie. Ta dbałość przejawiała się nie tylko poprzez zabezpieczenie środków materialnych, polepszaniu bazy do prowadzenia zajęć dydaktycznej, ale i w prawidłowej organizacji nauczania. W ubiegłym roku przeżyliśmy taką organizację w przypadku gimnazjum w Konieczkowej i Niebylcu. Żaden nauczyciel nie stracił pracy. Warunki do prowadzenia zajęć, jak i do nauki dla samych uczniów polepszyły się. Dlatego jest to sukces Pana Wójta. Jeśli chodzi o kulturę to ta dbałość przejawia się w większej ofercie kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz w promocji gminy na zewnątrz. Będąc działaczem sportowym i sympatykiem sportu, w imieniu swoim i wszystkich sympatyków sportowych, podziękował za stwarzanie coraz to lepszych warunków do uprawiania sportu w naszej gminie, za poszerzanie bazy sportowej, budowę nowych sali oraz wspieranie wszelkich inicjatyw. Radny Adam Parys mówił o realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej w Jaworniku. Stwierdził, iż jeśliby nie były zabezpieczone środki przez Pan Wójta na cały etap budowy to sala nie byłaby ukończona w tym roku. Wszystko wskazuje na to, ze budowa będzie skończona. Przetarg był zorganizowany na całość inwestycji, skutkowało to oszczędnością środków. Radny Franciszek Stawarz powiedział, że gdy we wcześniejszej kadencji był radnym to wtedy zdarzały się nieporozumienia między radnymi oraz walki o względy wójta, aby w danej wsi było więcej zrobione. Teraz ten budżet był tak realizowany, że środki trafiały wszystkich sołectw. Każda miejscowość została zauważona. Każda z czegoś korzysta. Nie ma pominiętej wioski. Było to jego marzeniem. Życzył Panu Wójtowi, aby rozwijał swoją inicjatywę. Ponieważ nikt więcej nie zadawał pytań, dlatego Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada jednogłośnie - przyjęła uchwałę Nr XXXII/223/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium. Ad 4 Sprawy różne i wolne wnioski. Sołtys wsi Konieczkowa Tadeusz Stanisławczyk mówił, że za szkołą w Konieczkowej są już pełne pojemniki na szkoło. Prosił o ich usunięcie. Radny Adam Loch zaproponował, aby za pieniądze z nadwyżki zakupić działki w Jaworniku. W Jaworniku nie ma terenu, gdzie by można organizować np. zabawy. Rozmawiał wraz z Radnym Parysem z właścicielami działek obok szkoły. Udało się 10

11 przekonać do sprzedaży dwie rodziny. Można by na nich zrobić plac albo wybudować kort tenisowy. Są to dwie łąki pod szkołą. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Franciszek Stawarz pytał czy są jakieś nowe informacje w sprawie S 19. Prosił także o wsparcie budowy kortu tenisowego w Lutczy. Sołtys wsi Gwoździanka Stefan Czurczak pytał kiedy będą przetargi na roboty ziemne. Sołtys wsi Niebylec Edward Ciuba pytał czy jest to prawdą, iż będzie wprowadzony podatek od wartości kubika drzewa. Radny Adam Loch mówił o niepłaceniu podatku rolnego za pole, którego właściciel nie żyje a użytkują je inne osoby, które nie płacą podatku. Jest ono wykorzystywane przez inne osoby. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar powiedziała, że w innych gminach podatek płacą użytkownicy. Sekretarz Gminy Antoni Chuchla mówił, że u nas też tak jest. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Adam Parys dodał, że w Jaworniku też są takie osoby. Radca Prawny Jerzy Koczot wyjaśnił, że trzeba wnieść do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, ustalić spadkobierców. Trzeba za każdą sprawę płacić. Po stwierdzeniu nabycia spadku obciąża się spadkobierców. Nie są to łatwe sprawy. Gmina może wnosić o stwierdzenie nabycia spadku w takich właśnie sytuacjach jak zostały przedstawione. Sekretarz Gminy mówił, że po takim stwierdzeniu nabycia spadku obciąża się jednego ze spadkobierców obowiązkiem podatkowych, solidarną odpowiedzialnością za wszystkich. Egzekwuje się od jednego. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Sołtys wsi Baryczka Stanisław Mazur prosił o przesyłanie także do sołtysów materiałów na sesję. Mówił również o wywożeniu śmieci z kontenerów. Są one pełne i wokół nich poskładane są inne śmieci. Mówił także o kontroli Nadzoru Budowlanego mostu w Baryczce. Pytał czy takie kontrole są konieczne. Radna Powiatowa Zofia Dzika powiedział, że pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji. Prosiła o szczegóły tej kontroli. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Radnego Krzysztofa Kozdrasia z pytaniem czy został już ustalony termin wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Radny Krzysztof Kozdraś mówił, że jak będzie wolna sala to się one odbędą. Pani Przewodnicząca przypomniała, że 7 dni wcześniej trzeba o tym poinformować mieszkańców. Rady sołeckiej nie ma już prawie rok. Mówiła, że chciałaby uniknąć potencjalnych artykułów, iż nie dopełnia ona lub Pan Wójt swoich obowiązków i nie przywołuje sołtysa do dyscypliny. Zebranie musi się odbyć. Radny Krzysztof Kozdraś powiedział, że zebranie się odbędzie trzeba tylko ustalić czy jest wolna sala. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pan Wójt Zbigniew Korab odniósł się do pytań. Mówił o zalegających odpadach. Za wywóz śmieci trzeba płacić. Jest on coraz droższy. Prezes Zagrody jest zdania, że gmina powinna za wszystko płacić. Chce aby ta opłata była ryczałtowa za jeden objazd. Jak będzie podpisana umowa to śmieci zostaną odebrane. Pan Wójt mówił, że ten kto wytwarza odpady ma obowiązek za nie płacić. Można zakupić worek na 11

12 plastik czy szkło i wtedy śmieci z workiem będą odebrane. Teraz przed świętami był taki wyjątkowy okres, gdyż wszyscy sprzątali i wynosili śmieci. Jeśli chodzi o S 19 to jeszcze nic nie wiadomo. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pan Wójt mówił także o zakupie działek. Jeśli jest zgoda mieszkańców na ich odsprzedanie, są one w atrakcyjnych miejscach, w realnej cenie to warto kupić taką nieruchomość. Przetargi są na razie przygotowywane, nie ogłaszane. Trzeba mieć na uwadze, że nie będzie teraz tak, iż każdy będzie decydował co gdzie robi. Na przygotowanie przetargu trzeba czasu. W ostatnim okresie pracy było bardzo dużo, gdyż jest okres sprawozdawczości, pisania projektów, odbywała się także kontrola. Jeśli chodzi o podatek to jest tylko podatek leśny. Projekty urządzenia lasu nie są tylko u nas, ale i w innych gminach. Mówił także o kontroli mostu. Powiedział, że nie trzeba żadnych interwencji. Są przeprowadzane standardowe, zaplanowane kontrole mostów. W ostatnim czasie wpłynęło również pismo o kontroli mostu w Baryczce obok Pana Rędziniaka. Pytał w Nadzorze Budowlanym dlatego właśnie ten most będzie kontrolowany. Dowiedział się tam, iż były sygnały, aby ona się odbyła. Jeśli tak będzie to nic nie będzie robione. Najpierw trzeba będzie robić projekty, uzgodnienia, przejęcie wszystkiego na własność. Koszty wtedy wzrosną. Pani Przewodnicząca odniosła się również do wysyłania materiałów. Będą one wysyłane. Radny Grzegorz Smela zaprosił wszystkich na MOTOCYKLOWISKO, które odbędzie się 10 maja na Kątach Luteckich. Pani Przewodnicząca przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych. Pan Wójt Zbigniew Korab zaprosił wszystkich na obchody święta Konstytucji 3 Mają i Dnia Strażaka. Ponieważ nikt więcej nie zdawała pytań, dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Niebylec. Protokołowała: Monika Czenczek 12

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Stanisław Ryfa - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało do godz. 9:22.

Protokół nr 5/2011. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało do godz. 9:22. BR.0012.3.5.2011 Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Niebylec odbytego w dniu 17 czerwca 2011 r. w świetlicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający... Adres/siedziba -... Ubezpieczony... Adres/siedziba -... Adres gospodarstwa...... Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/08. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało do godz. 9:00.

Protokół nr 26/08. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało do godz. 9:00. BR 0063-1/26/08 Protokół nr 26/08 z posiedzenia Komisji rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Niebylec odbytego w dniu 20 listopada 2008 r. w świetlicy Urzędu Gminy Niebylec. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.15. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo