SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie mgr Dariusz Miś EURO <Wartość zamówienia > EURO... (data, podpis) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie w roku 2012, ( CPV...) Spis dokumentacji: 1/ Instrukcja dla oferentów 2/ Załącznik nr 1: Formularz oferty 3/ Załącznik nr 2: Oświadczenie na podst. art. 44 z dn r. Prawo zamówień publicznych 4/ Załącznik nr 3: Oświadczenie na podst. art. 25 ust. 1 pkt. 2 z dn r. Prawo zamówień publicznych 5/ Załącznik nr 4: Oświadczenie zlecenie wykonania prac podwykonawcom 6/ Załącznik nr 5: Wzór umowy Specyfikację przygotował: Postępowanie prowadzi 1/ w zakresie pkt. instrukcji 4,5,6,7,8,10,12,15,17, 1/ 18,19, / (podpis) 2/ w zakresie pkt. instrukcji 1,2,3,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,20,21,23... (podpis)

2 1. Informacje ogólne INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy 2. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Zespół Szkół w Dębnie z siedzibą: Dębno 200a 3. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dowozem oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie w roku 2012, ( CPV...) 5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia. 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających. 7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiający, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej ( PLN)

3 9. Wypowiedź zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie będzie zwracał kosztów udziału oferenta w postępowaniu. Koszty te ponosi oferent 10. Termin wykonania zamówienia Od r. do r. 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I. Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi spełniać niżej podane warunki uczestnictwa w postępowaniu: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 2. Posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca musi spełniać warunek wykonania w okresie 3 lat poprzedzających datę określoną, jako termin składania ofert jednej sprzedaży samochodu o parametrach wymaganych dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać warunek posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. 4. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców: 1. określonych w pkt. 11 I 1, 2, 3 SIWZ na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. określonych w pkt. 11 I 4 SIWZ na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nr 1. Wypełniony formularz oferty ( wg załączonego wzoru) nr 2. Oświadczenia, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawia art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. _ Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177) w zakresie art. 22 i 24 wyżej cytowanej ustawy. nr 3. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany w ramach dostawy sprzęt spełnia wymaganie określone przez Zamawiającego.

4 nr 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilku wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo dla osoby/osób do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego- koniecznie w przypadku spółek cywilnych, gdzie wszyscy wspólnicy nie podpisują oferty i oświadczeń, (w przypadku, gdy niniejszy dokument nie dotyczy oferenta, należy przekreślić niniejszy punkt, parafować przekreślenie i napisać nie dotyczy ) nr 5. Wykaz rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawców oraz nazwy (firmy),proponowanych podwykonawców, jeżeli wykonawca dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców, ( w przypadku, gdy niniejszy dokument nie dotyczy oferenta, należy przekreślić niniejszy punkt, parafować, przekreślenie parafować i napisać nie dotyczy ). Uwaga odnośnie załącznika nr 4 i 5 : Do załącznika niniejszego pełnomocnictwa zobowiązane jest m.in. konsorcjum oraz spółki cywilne. Spółki cywilne są zobowiązane do załączenia niniejszego pełnomocnictwa, ponieważ w obrocie prawnym występują jako odrębne podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnik podpisuje ofertę oraz wszelkie wymagane dokumenty, oświadczenia. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa jedynie do zawarcia umowy na wykonanie zadania pełnomocnik podpisuje umowę w imieniu wykonawców działających wspólnie. W przypadku ograniczenia pełnomocnictwa tylko do występowania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowę zawierającą osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów gospodarczych występujących wspólnie. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( dzieje się tak na podstawie umów konsorcjalnych), każdy z nich powinien spełnić wszelkie warunki formalne, które dotyczą wykonawców, a wynikają z przepisów prawa i są określone w ogłoszeniu SIWZ z zastrzeżeniem, że są oni wobec siebie komplementarni. Jeżeli wykonawca zamierza wykonać zamówienie we współpracy z podwykonawcą, w rozumieniu Pzp nie są oni wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. 13. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane osobiście lub pocztą uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie Dariusz Miś tel. 17/ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ( art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

5 16. Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą Do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni tj. do r. 17. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta znajdująca się w wewnętrznej kopercie zawiera dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. 3. Do napisania oferty należy skorzystać ze wzorów wymienionych w załącznikach nr 1, Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy napisać na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Załączane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Każda stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób. 5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie formatu A4 (wewnętrzna i zewnętrzna). a/ Zewnętrzna koperta zaadresowana na adres zamawiającego: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a oraz opisana: Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie Termin otwarcia ofert: r. godz b/ na wewnętrznej, zaklejonej kopercie należy umieścić adres oferenta oraz adres zamawiającego podany wyżej. 6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane, oznaczone zgodnie z postanowieniami sposobu przygotowania ofert. Wewnętrzną i zewnętrzną kopertę należy oznaczyć dodatkowo określeniem,,zmiana lub,,wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu do składania ofert. 7. Koperty oznaczone wycofane zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 10. Oferent ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

6 18. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Składanie ofert Oferent przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a (sekretariat szkoły - czynny od poniedz. do piątku w godz. od 7 00 do ) Termin złożenia oferty do 30 grudnia 2011 r. do godz dotyczy też ofert składanych drogą pocztową. 2. Otwarcie ofert Miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a (sekretariat szkoły pok. nr 2) Termin otwarcia ofert: w dniu 30 grudnia 2011 r. o godz Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cenę oferty należy określić na podstawie 1 litra oleju opałowego w pkt. 4 SIWZ. Należy podać cenę brutto oraz podatek VAT po upustach przedmiotu zamówienia. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Nie dotyczy 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1) KRYTERIA OCENY OFERT: 1. Cena - 100% 2) SPOSÓB OCENY OFERT I kryterium cena - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1:100, obliczone wg wzoru: Najtańsza cena x 100 x znaczenie kryterium Cena badana Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom specyfikacji i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru, jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.

7 22. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Następnie Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą. ( art. 92 i 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm. ). Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie powiadomiony. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z względu na to, że wartość zamówienia na dostawy nie przekracza kwoty EURO (art. 147 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, będącej załącznikiem nr 3 do specyfikacji 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej tj. protest, odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej mogą być wnoszone na zasadach określonych w art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

8 Wzór formularza oferty Załącznik nr 1... miejscowość, data Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie Dębno 200a 1. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie nazwa oferenta, dokładny adres oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę jednostkową za 1 litr: zł brutto (słownie: ) w tym podatek VAT: zł 2. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu, wzorem umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni tj. do 30 stycznia 2012 r. 5. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie. 6. Do oferty załączam: jak w pkt. 12 specyfikacji.... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

9 Załącznik nr 2 (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) ( imię i nazwisko osoby upoważnionej stanowisko) ( imię i nazwisko osoby upoważnionej stanowisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy) przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ( nazwa przedmiotu zamówienia ) Oświadczam: Spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 i 24 cytowanej wyżej ustawy... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

10 Załącznik nr 3... (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dostawy wykonywane na przedmiotowym zadaniu, których wykonanie oferujemy niniejszą ofertą, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

11 Załącznik nr 4... (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zlecam wykonanie podwykonawcom następujących prac będących przedmiotem zamówienia*: LP. Rodzaj zlecanych prac podwykonawcom Nazwa podwykonawcy... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej * Należy załączyć do oferty, jeżeli wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy niniejsza okoliczność nie dotyczy oferenta nie ma konieczności składania niniejszego oświadczenia, a w formularzu ofertowym należy przekreślić niniejszy punkt, parafować przekreślanie i napisać nie dotyczy.

12 Egzemplarz nr UMOWA... W dniu w Zespole Szkół w Dębnie, pomiędzy Zespołem Szkół w Dębnie, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie, mgr Dariusza Miś, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie 2. Dostawa polega na zakupie wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie 3. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Dębnie 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 31 grudnia 2012 r Zamawiający zgłasza Wykonawcy zapotrzebowanie na dostawę oleju opałowego, podając szczegółową lokalizację i zakres dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie 2. Wykonawca jest zobowiązany do zatankowania oleju ze środków transportowych do zbiorników oleju opałowego umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni. 1. Procentowy wzrost cen oparty będzie o procentową zmianę cen ustalonych przez PKN Orlen S.A. w okresie realizacji kolejnych dostaw przedmiotu Umowy. 1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 14 dni licząc od daty jej dostarczenia Zamawiającemu przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę na Zespół Szkół w Dębnie, Dębno 200a NIP w terminie do 14 dni od daty realizacji poszczególnego etapu dostawy. 2. Do faktury należy dołączyć dokument potwierdzający odbiór oleju. 4 5

13 6 1. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty umownych odsetek za opóźnienie. 2. Wysokość umownych odsetek za opóźnienie będzie w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 5% wynagrodzenia umownego. b/ za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody jeżeli poniesie ją na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego, określonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawcę. 3. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartość przedmiotu umowy. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 8 9 Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wierzytelności wynikłej z umowy na osoby trzecie. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy k.c. oraz postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 11 Umowę niniejszą sporządzono w 4 egz., 1 dla Wykonawcy 3 dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r. OGŁOSZENIE Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzień 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25 tel. 034 3575-351, fax. 034 3575-330 e-mail: remwod@poczta.onet.pl Ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo