SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie mgr Dariusz Miś EURO <Wartość zamówienia > EURO... (data, podpis) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie w roku 2012, ( CPV...) Spis dokumentacji: 1/ Instrukcja dla oferentów 2/ Załącznik nr 1: Formularz oferty 3/ Załącznik nr 2: Oświadczenie na podst. art. 44 z dn r. Prawo zamówień publicznych 4/ Załącznik nr 3: Oświadczenie na podst. art. 25 ust. 1 pkt. 2 z dn r. Prawo zamówień publicznych 5/ Załącznik nr 4: Oświadczenie zlecenie wykonania prac podwykonawcom 6/ Załącznik nr 5: Wzór umowy Specyfikację przygotował: Postępowanie prowadzi 1/ w zakresie pkt. instrukcji 4,5,6,7,8,10,12,15,17, 1/ 18,19, / (podpis) 2/ w zakresie pkt. instrukcji 1,2,3,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,20,21,23... (podpis)

2 1. Informacje ogólne INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy 2. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Zespół Szkół w Dębnie z siedzibą: Dębno 200a 3. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dowozem oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie w roku 2012, ( CPV...) 5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia. 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających. 7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiający, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej ( PLN)

3 9. Wypowiedź zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie będzie zwracał kosztów udziału oferenta w postępowaniu. Koszty te ponosi oferent 10. Termin wykonania zamówienia Od r. do r. 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I. Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi spełniać niżej podane warunki uczestnictwa w postępowaniu: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 2. Posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca musi spełniać warunek wykonania w okresie 3 lat poprzedzających datę określoną, jako termin składania ofert jednej sprzedaży samochodu o parametrach wymaganych dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać warunek posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. 4. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców: 1. określonych w pkt. 11 I 1, 2, 3 SIWZ na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. określonych w pkt. 11 I 4 SIWZ na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nr 1. Wypełniony formularz oferty ( wg załączonego wzoru) nr 2. Oświadczenia, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawia art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. _ Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177) w zakresie art. 22 i 24 wyżej cytowanej ustawy. nr 3. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany w ramach dostawy sprzęt spełnia wymaganie określone przez Zamawiającego.

4 nr 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilku wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo dla osoby/osób do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego- koniecznie w przypadku spółek cywilnych, gdzie wszyscy wspólnicy nie podpisują oferty i oświadczeń, (w przypadku, gdy niniejszy dokument nie dotyczy oferenta, należy przekreślić niniejszy punkt, parafować przekreślenie i napisać nie dotyczy ) nr 5. Wykaz rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawców oraz nazwy (firmy),proponowanych podwykonawców, jeżeli wykonawca dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców, ( w przypadku, gdy niniejszy dokument nie dotyczy oferenta, należy przekreślić niniejszy punkt, parafować, przekreślenie parafować i napisać nie dotyczy ). Uwaga odnośnie załącznika nr 4 i 5 : Do załącznika niniejszego pełnomocnictwa zobowiązane jest m.in. konsorcjum oraz spółki cywilne. Spółki cywilne są zobowiązane do załączenia niniejszego pełnomocnictwa, ponieważ w obrocie prawnym występują jako odrębne podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnik podpisuje ofertę oraz wszelkie wymagane dokumenty, oświadczenia. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa jedynie do zawarcia umowy na wykonanie zadania pełnomocnik podpisuje umowę w imieniu wykonawców działających wspólnie. W przypadku ograniczenia pełnomocnictwa tylko do występowania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowę zawierającą osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów gospodarczych występujących wspólnie. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( dzieje się tak na podstawie umów konsorcjalnych), każdy z nich powinien spełnić wszelkie warunki formalne, które dotyczą wykonawców, a wynikają z przepisów prawa i są określone w ogłoszeniu SIWZ z zastrzeżeniem, że są oni wobec siebie komplementarni. Jeżeli wykonawca zamierza wykonać zamówienie we współpracy z podwykonawcą, w rozumieniu Pzp nie są oni wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. 13. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane osobiście lub pocztą uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie Dariusz Miś tel. 17/ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ( art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

5 16. Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą Do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni tj. do r. 17. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta znajdująca się w wewnętrznej kopercie zawiera dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. 3. Do napisania oferty należy skorzystać ze wzorów wymienionych w załącznikach nr 1, Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy napisać na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Załączane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Każda stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób. 5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie formatu A4 (wewnętrzna i zewnętrzna). a/ Zewnętrzna koperta zaadresowana na adres zamawiającego: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a oraz opisana: Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie Termin otwarcia ofert: r. godz b/ na wewnętrznej, zaklejonej kopercie należy umieścić adres oferenta oraz adres zamawiającego podany wyżej. 6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane, oznaczone zgodnie z postanowieniami sposobu przygotowania ofert. Wewnętrzną i zewnętrzną kopertę należy oznaczyć dodatkowo określeniem,,zmiana lub,,wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu do składania ofert. 7. Koperty oznaczone wycofane zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 10. Oferent ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

6 18. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Składanie ofert Oferent przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a (sekretariat szkoły - czynny od poniedz. do piątku w godz. od 7 00 do ) Termin złożenia oferty do 30 grudnia 2011 r. do godz dotyczy też ofert składanych drogą pocztową. 2. Otwarcie ofert Miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkół w Dębnie Dębno 200a (sekretariat szkoły pok. nr 2) Termin otwarcia ofert: w dniu 30 grudnia 2011 r. o godz Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cenę oferty należy określić na podstawie 1 litra oleju opałowego w pkt. 4 SIWZ. Należy podać cenę brutto oraz podatek VAT po upustach przedmiotu zamówienia. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Nie dotyczy 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1) KRYTERIA OCENY OFERT: 1. Cena - 100% 2) SPOSÓB OCENY OFERT I kryterium cena - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1:100, obliczone wg wzoru: Najtańsza cena x 100 x znaczenie kryterium Cena badana Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom specyfikacji i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru, jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.

7 22. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Następnie Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą. ( art. 92 i 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm. ). Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie powiadomiony. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z względu na to, że wartość zamówienia na dostawy nie przekracza kwoty EURO (art. 147 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, będącej załącznikiem nr 3 do specyfikacji 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej tj. protest, odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej mogą być wnoszone na zasadach określonych w art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

8 Wzór formularza oferty Załącznik nr 1... miejscowość, data Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie Dębno 200a 1. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie nazwa oferenta, dokładny adres oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę jednostkową za 1 litr: zł brutto (słownie: ) w tym podatek VAT: zł 2. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu, wzorem umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni tj. do 30 stycznia 2012 r. 5. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie. 6. Do oferty załączam: jak w pkt. 12 specyfikacji.... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

9 Załącznik nr 2 (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) ( imię i nazwisko osoby upoważnionej stanowisko) ( imię i nazwisko osoby upoważnionej stanowisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy) przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ( nazwa przedmiotu zamówienia ) Oświadczam: Spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 i 24 cytowanej wyżej ustawy... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

10 Załącznik nr 3... (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dostawy wykonywane na przedmiotowym zadaniu, których wykonanie oferujemy niniejszą ofertą, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej

11 Załącznik nr 4... (data, miejscowość) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zlecam wykonanie podwykonawcom następujących prac będących przedmiotem zamówienia*: LP. Rodzaj zlecanych prac podwykonawcom Nazwa podwykonawcy... nazwisko i imię podpis, pieczęć osoby reprezentującej * Należy załączyć do oferty, jeżeli wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy niniejsza okoliczność nie dotyczy oferenta nie ma konieczności składania niniejszego oświadczenia, a w formularzu ofertowym należy przekreślić niniejszy punkt, parafować przekreślanie i napisać nie dotyczy.

12 Egzemplarz nr UMOWA... W dniu w Zespole Szkół w Dębnie, pomiędzy Zespołem Szkół w Dębnie, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie, mgr Dariusza Miś, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie 2. Dostawa polega na zakupie wraz z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Dębnie 3. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Dębnie 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 31 grudnia 2012 r Zamawiający zgłasza Wykonawcy zapotrzebowanie na dostawę oleju opałowego, podając szczegółową lokalizację i zakres dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie 2. Wykonawca jest zobowiązany do zatankowania oleju ze środków transportowych do zbiorników oleju opałowego umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni. 1. Procentowy wzrost cen oparty będzie o procentową zmianę cen ustalonych przez PKN Orlen S.A. w okresie realizacji kolejnych dostaw przedmiotu Umowy. 1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 14 dni licząc od daty jej dostarczenia Zamawiającemu przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę na Zespół Szkół w Dębnie, Dębno 200a NIP w terminie do 14 dni od daty realizacji poszczególnego etapu dostawy. 2. Do faktury należy dołączyć dokument potwierdzający odbiór oleju. 4 5

13 6 1. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty umownych odsetek za opóźnienie. 2. Wysokość umownych odsetek za opóźnienie będzie w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 5% wynagrodzenia umownego. b/ za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody jeżeli poniesie ją na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego, określonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawcę. 3. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartość przedmiotu umowy. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 8 9 Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wierzytelności wynikłej z umowy na osoby trzecie. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy k.c. oraz postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 11 Umowę niniejszą sporządzono w 4 egz., 1 dla Wykonawcy 3 dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MICKIEWICZA 40, 63-100 ŚREM TEL. (O61) 283 61 07, FAX (061) 283 3989. Śrem, 14 września 2007 r.

ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MICKIEWICZA 40, 63-100 ŚREM TEL. (O61) 283 61 07, FAX (061) 283 3989. Śrem, 14 września 2007 r. ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MICKIEWICZA 40, 63-100 ŚREM TEL. (O61) 283 61 07, FAX (061) 283 3989 Śrem, 14 września 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów Wodzisław Śląski, dnia 1 grudnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DEFINICJE I SKRÓTY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DEFINICJE I SKRÓTY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO WSTĘP Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa informacje i wytyczne dla Dostawców ubiegających się o uzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie usług pogrzebowych zmarłym mieszkańcom,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 23111200-0, 23111300-1, 23121100-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do środków transportu Ministerstwa Zdrowia w następujących ilościach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY EURO Z WYŁĄCZENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY EURO Z WYŁĄCZENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ul. Królewiecka, 8-300 Elbląg Tel./fax 55 36 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl ZNAK SPRAWY : OR T 33 /05 Elbląg, dnia 7 maja 05 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 271.10.2011 Biuletyn ZP: 308508-2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 02 791 Warszawa, ul. Braci Wagów 1 NIP 951-18-78-932, REGON 010861160, Bank Pekao S.A. IX O/Warszawa, Nr rachunku

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo