Z PRAWEM NA TY NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z PRAWEM NA TY NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI"

Transkrypt

1 Z PRAWEM NA TY : Starożytni Rzymianie, twórcy podstaw współczesnego prawa twierdzili NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI Słowa te pomimo upływu wieków są nadal aktualne. Nikogo bowiem przed odpowiedzialnością prawną nie chroni brak wiedzy o obowiązujących przepisach. Strażnik miejski, policjant, czy nawet sąd nie odstąpi od wymierzenia kary osobie, tylko dlatego, że twierdzi ona, iż nie wiedziała, że dane zachowanie jest zabronione. Cały skomplikowany system prawny dzieli się na dziedziny, które regulują poszczególne aspekty życia społecznego. l tak możemy wyróżnić między innymi: PRAWO CYWILNE PRAWO KARNE PRAWO WYKROCZEŃ PRAWO PRACY PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO GOSPODARCZE PRAWO EUROPEJSKIE My zajmiemy się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, karnym i prawem wykroczeń. PRAWO CYWILNE Jest to ten rodzaj prawa, który zwany bywa "prawem życia codziennego", reguluje bowiem kwestie, z którymi każdy człowiek ma do czynienia niemal codziennie. Mówi nam w jaki sposób zawiera się umowę sprzedaży i jakie są jej konsekwencje, kiedy możemy domagać się odszkodowania za wyrządzoną szkodę, w jakiej formie następuje zawarcie małżeństwa, jakie są wzajemne obowiązki rodziców i dzieci, jakie prawa i obowiązki ma właściciel itd. Art kc "Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście". Art. 11 kc "Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności" W powyższych przepisach prawo cywilne wprowadza pojęcie tzw. pełnoletności,

2 stanowiąc, iż po ukończeniu 18 roku życia stajemy się "dorośli" i możemy w pełni uczestniczyć w życiu społecznym oraz dokonywać samodzielnie wszystkich czynności prawnych np. zakupić dom lub samochód, zawrzeć związek małżeński. Przed ukończeniem tego wieku ( ale mając skończone lat trzynaście ) możemy jedynie -jak stanowi art. 20 kodeksu cywilnego - zawierać umowy w "drobnych, bieżących sprawach życia codziennego". Oznacza to, że możesz bez zgody rodziców kupić sobie ubranie lub książkę, ale nikt już nie zgodzi się, aby sprzedać Ci samochód czy mieszkanie. Art. 415 kc "Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Art. 422 kc "Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody" Art. 431 "Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (...)". Powyższe artykuły mówią o zasadzie odpowiedzialności za własne czyny i ich konsekwencje. Jeżeli np. malując graffiti na murach czyjegoś domu doprowadzisz do zniszczenia ściany, to nie dość, że popełnisz przestępstwo lub wykroczenie, to będziesz jeszcze musiał naprawić wyrządzoną szkodę lub zapłacić za jej usunięcie. Konsekwencje takie spotkają Cię nie tylko wtedy, kiedy sam malowałeś, ale też wtedy, kiedy namówiłeś do tego młodszego kolegę lub pożyczyłeś mu swój sprzęt do malowania. Szczególną uwagę musisz też zachować, kiedy wyprowadzasz na spacer psa. Nie dość, że musisz pamiętać o smyczy i kagańcu, to jeszcze odpowiedzialny jesteś za wszelkie szkody, które pies może wyrządzić ludziom lub innym zwierzętom. PRAWO KARNE Prawo karne jest zbiorem przepisów, których celem jest zwalczanie niepożądanych czynów, zwanych przestępstwami, za pomocą metod, do których należą kary i środki zabezpieczające. Wszystkie przestępstwa opisane w prawie karnym są podzielone na zbrodnie i występki. ZBRODNIE to najcięższe przestępstwa, zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata, aż do dożywocia włącznie. Zbrodnią jest np. zabicie człowieka. Czyny tak poważne jak szpiegostwo, spisek przeciwko

3 Rzeczpospolitej, zamach na życie Prezydenta to także zbrodnie. Zbrodnią jest również rozbój z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia - często wśród młodzieży zwany wymuszeniem. Przestępstwo to polega na zagrożeniu innej osobie bronią, nożem lub innym tego typu przedmiotem w celu okradzenia jej z pieniędzy, dokumentów, biżuterii itp. Niestety coraz częściej na terenie szkół mamy do czynienia z pewną odmianą rozboju, którą jest grożenie młodszym uczniom w celu obrabowania ich z pieniędzy, telefonów komórkowych, markowych ubrań. PAMIĘTAJMY! ZABRANIE SIŁĄ LUB GROŹBĄ MŁODSZEMU KOLEDZE NAWET DWÓCH ZŁOTYCH, ZA KTÓRE MIAŁ SOBIE KUPIĆ DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLNYM SKLEPIKU, MOŻE BYĆ UZNANE ZA ROZBÓJ! Pozostałe przestępstwa opisane w kodeksie karnym noszą nazwę WYSTĘPKÓW. Występkami są między innymi: Uszkodzenie ciała (art kodeksu karnego) Udział w bójce lub pobiciu człowieka (art. 158 kodeksu karnego) Spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 kodeksu karnego) Bezprawne grożenie innej osobie (art. 190 kodeksu karnego) Zniesławienie, oszczerstwo lub pomówienie (art. 212 kodeksu karnego) Naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby, polegające między innymi na uderzeniu, szarpaniu, opluciu itp. Fałszywe oskarżenie kogoś o popełnienie przestępstwa (art. 234 kodeksu karnego) Branie udziału w grupie przestępczej (art. 258 kodeksu karnego) Fałszowanie dokumentów (art. 270 kodeksu karnego) Warto wiedzieć, że dokumentami są nie tylko dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje, paszporty itp. dokumentem jest też Dziennik Lekcyjny!!! Prawo legalnego, zgodnego z prawem wpisywania w nim ocen i usprawiedliwiania nieobecności ma jedynie nauczyciel!!! Kradzież (art. 278 kodeksu karnego) Znęcanie się nad zwierzętami (art. 35 o ochronie zwierząt) Sprzedaż i nabywanie nielegalnych płyt CD tzw. piratów" (art.11 7,11 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Ponieważ występki nie są tak bardzo poważnymi przestępstwami jak zbrodnie, grożą za nie niższe kary, takie jak: pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 15 lat ograniczenie wolności grzywna

4 Kara pozbawienia wolności polega - jak zapewne wiesz - na umieszczeniu skazanego w więzieniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż kara ta różni się od umieszczenia człowieka w tzw. areszcie. Różnica polega na tym, iż do więzienia można trafić dopiero po skazującym wyroku sądu. Natomiast areszt stosuje się wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa wtedy, kiedy nie ma jeszcze wyroku sądu, a Policja i Prokuratura prowadzą czynności zmierzające do udowodnienia danej osobie popełnienie przestępstwa i do postawienie jej przed sądem. Trochę więcej kłopotów sprawia zazwyczaj opisanie na czym polega kara ograniczenia wolności. Mówiąc najprościej: skazany na taką karę nie jest zamykany w więzieniu, ale nie może bez zgody sądu zmienić miejsca zamieszkania, musi wykonywać nieodpłatnie pracę społeczną wskazaną przez sąd lub przekazywać część swoich zarobków na cel wskazany przez sąd, może również zostać poddany tak zwanemu dozorowi kuratora. Wszystkie te ograniczenia są z jednej strony karą, z drugiej mają na celu niedopuszczenie do popełnienia kolejnych czynów zabronionych przez skazanego. Grzywna to z kolei kara pieniężna, którą wpłacamy na rzecz Skarbu Państwa. Trzeba - a czasem nie jest to łatwe - odróżnić ją od tzw. odszkodowania, a więc pieniędzy, które skazany musi zapłacić osobie poszkodowanej w wyniku jego niewłaściwego postępowania. Istnieją także dodatkowe kary zwane przez kodeks karny "środkami karnymi", które sąd może wymierzyć obok kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Takimi środkami karnymi są między innymi: pozbawienie praw publicznych ( nie można wtedy np. brać udziału w wyborach ), zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia szkody wywołanej przestępstwem. Musisz wiedzieć, że za popełnienie przestępstw odpowiadają nie tylko ludzie pełnoletni, ale także osoby dużo młodsze. Za niektóre, najcięższe przestępstwa ( np. zabicie człowieka, rozbój, ciężkie uszkodzenia ciała ) mogą odpowiadać jak dorośli osoby, które ukończyły 15 lat. A więc już nieletni - mając np. 15 lat - może za swoje czyny trafić do więzienia. Kilka lat temu, pewien szesnastoletni chłopak zrzucił z mostu na przejeżdżający drogą samochód duży kamień. W wyniku uderzenia kamieniem dwie osoby jadące tym samochodem zostały ciężko ranne. Chłopak stanął przed sądem, a prokurator zarzucił mu usiłowanie podwójnego zabójstwa, a więc ocenił, że zachowywał się tak, jakby celowo i świadomie chciał zabić dwie osoby. Sąd podzielił zdanie prokuratora i skazał chłopaka na kilkanaście lat więzienia. Przypomnijmy: chłopak miał szesnaście lat! PRAWO WYKROCZEŃ

5 Prawo wykroczeń zajmuje się czynami, które co prawda są mniej groźne niż przestępstwa, ale bardzo uciążliwe w codziennym życiu. Z pewnością spotkałeś się z takimi czynami, a może nawet nie ustrzegłeś się przed ich popełnieniem. Zgodnie z art. 1 kodeksu wykroczeń wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Wyjaśnić trzeba, iż za wykroczenie - podobnie jak za popełnienie przestępstwa - można także zostać pozbawionym wolności. Trafia się wtedy do aresztu, w którym można spędzić nawet 30 dni. Warto zapoznać się z kilkoma przepisami kodeksu wykroczeń, aby wiedzieć jakich zachowań unikać, by nie być sprawcą wykroczenia i uniknąć przykrych konsekwencji. Art. 51 kw "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Zgodnie z tym przepisem za wykroczenie może być uznane zbyt głośne odtwarzanie muzyki ( nawet w prywatnym mieszkaniu ), krzyki pod oknami podczas zabawy lub gry w piłkę itp. Trzeba także zwrócić uwagę, iż wykroczenie to może być popełnione nie tylko w czasie tak zwanej "ciszy nocnej", ale także o każdej innej porze. Art. 55 kw "Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany". Każdy na pewno widział takie miejsce nad wodą, gdzie umieszczona jest tabliczka z napisem: "Kąpiel wzbroniona". Trzeba jedynie zaznaczyć, iż z przestrzegania tego zakazu nie zwalniają nawet doskonałe umiejętności pływackie potwierdzone posiadaniem karty pływackiej. Art. 66 kw "Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł".

6 Zachowanie, które opisuje powyższy przepis może mieć postać np. fałszywego zawiadomienia Policji o podłożeniu bomby w szkole, aby wskutek ewakuacji uczniów i przyjazdu specjalnej grupy policjantów uniknąć klasówki lub sprawdzianu. Warto dodać, iż "dowcipniś" dokonujący takiego zgłoszenia poniesie także koszty (i to wysokie!) całej akcji. Art. 76 kw "Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Pewnie widziałeś chłopaków rzucających kamieniami, śnieżnymi kulkami lub torebkami z wodą do przejeżdżających samochodów, tramwajów lub autobusów. Nietrudno sobie wyobrazić jak poważne mogą być konsekwencje takiego zachowania. Odpowiedzialność za wykroczenie osoba rzucająca ponosi bez względu na to, czy nastąpiło trafienie, a jeśli już nastąpiło, to zwykle konsekwencje takiego zachowania są dużo poważniejsze. Nie kończy się tylko na jednym wykroczeniu. Jeżeli wskutek trafienia kamieniem doszło do uszkodzenia pojazdu, osoba rzucająca będzie także odpowiadać za uszkodzenie mienia. Czasem może się też zdarzyć, iż w wyniku uderzenia w samochód ranny zostanie jego kierowca lub pasażer. Za przestępstwo uszkodzenia ciała będzie wtedy odpowiadać osoba rzucająca w pojazd. Jeśli kierowca straci panowanie nad pojazdem i spowoduje wypadek, to za jego skutki także będzie odpowiadać ten, kto rzucał w samochód. Przypomnij sobie jeszcze raz podany już wcześniej przykład chłopaka, który zrzucił z mostu kamień na przejeżdżający samochód. Jego zachowanie zostało uznane za usiłowanie zabójstwa, a nie tylko za wykroczenie. Art. 77 kw "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywy do 250 złotych albo karze nagany".

7 Przepis ten ma na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed pozostawionymi bez opieki zwierzętami Psy powinny być na spacer wyprowadzane na smyczy, a gdy z tej smyczy zostają spuszczone, powinny mieć założony kaganiec. Obowiązku tego nie muszą spełniać jedynie właściciele bardzo małych piesków ( ras, których waga nie przekracza 5 kg ). Jeśli natomiast posiadasz psa tzw. rasy agresywnej (np. rottweilera, buldoga itp.) to podczas spaceru musi on mieć zarówno założony kaganiec, jak i zapiętą smycz. Pamiętaj także, iż pomimo zachowania powyższych środków ostrożności, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Twojego podopiecznego. Art. 107 kw "Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złos'liwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany". Dokuczaniem jest robienie komuś przykrości, kłopotów, tzw. "dawanie się we znaki". Może to być na przykład bezpodstawne wydzwanianie do drzwi, telefonowanie bez potrzeby itp. Art. 119 kw "Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Kradzież może być przestępstwem lub wykroczeniem. Przestępstwem jest wtedy, kiedy skradziony przedmiot ma wartość większą niż 250 zł, ( choćby o 1 grosz ), jeśli ta wartość jest niższa, to kradzież jest wtedy wykroczeniem. Art. 122 kw "Kto nabywa mienie wiedząc, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje albo

8 pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, (...) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Wykroczenie, o którym mówi powyższy przepis nosi nazwę paserstwa i polega na zakupieniu jakiegoś przedmiotu, który został wcześniej ukradziony komuś innemu. Jeśli więc kolega oferuje Ci do sprzedaży kilka płyt CD za bardzo niską "okazyjną " cenę (czyli podejrzanie niską ), to musisz się poważnie zastanowić, czy kupując je postąpisz zgodnie z prawem. Paserstwo bowiem można popełnić nie tylko umyślnie ( wtedy kiedy jesteś pewny, że kupowany przedmiot został rzeczywiście skradziony ), ale także nieumyślnie ( kiedy powinieneś przypuszczać - np. z powodu zbyt niskiej ceny - że przedmiot ten pochodzi z kradzieży ). Podobnie, jak w przypadku kradzieży, kiedy wartość przedmiotu przekracza 250 zł, to mamy już do czynienia z przestępstwem. Art. 124 kw "Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny". Opisany powyżej czyn często jest zwany "wandalizmem". Polegać on może na uczynieniu rzeczy całkowicie niezdatnej do użytku ( np. rozbicie szyby ) lub takim jej uszkodzeniu, które wymaga gruntownej naprawy ( np. namalowanie na ścianie budynku napisów, rysunków, do usunięcia których konieczne jest przeprowadzenie remontu ). Art. 141 k w "Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany". Zgodnie z tym przepisem karalne jest wypowiadanie w miejscu publicznym wulgarnych słów ( "przekleństw" ), umieszczanie wulgarnych rysunków lub napisów na ścianach budynków, w środkach komunikacji miejskiej itp.

9 Art 143 kw "Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Wykroczenie to podobne jest do niszczenia mienia, ale dotyczy tych rzeczy, które nie stanowią prywatnej własności, ale przeznaczone są dla wszystkich i wszystkim powinny służyć, a niekiedy nawet ratować życie lub zdrowie jak sprawny telefon czy przyrząd alarmowy. Art. 144 kw "Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany". Ten przepis umożliwia karanie ludzi, którzy niszczą zieleń, łamią gałęzie drzew, depczą trawniki, zrywają kwiaty posadzone po to, aby ozdobić miasto. Art. 145 kw "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Pamiętaj, że zaśmiecenie miejsca publicznego może polegać np. na wyrzuceniu na chodnik papierka po gumie do żucia. Może to także być załatwienie potrzeby fizjologicznej przez wyprowadzanego na spacer psa i nie posprzątanie po nim. WIEK A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Za większość przestępstw odpowiesz tak, jak dorosły po ukończeniu 17 roku życia. Wyjątkiem są bardzo poważne przestępstwa, za które odpowiedzialność karną

10 mogą ponosić osoby, które skończyły 15 lat. Przestępstwami tymi są np.: zabicie człowieka, rozbój, ciężkie uszkodzenia ciała. Tak więc za te czyny 15-latek może trafić do więzienia, a nie tylko do poprawczaka. Jeśli chodzi o wykroczenia, to również pełną odpowiedzialność ponosisz po ukończeniu 17 lat. Ale są też wykroczenia, za które samodzielnie odpowiadasz już po ukończeniu 13 lat. Są nimi np.: zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego (art. 51 kw) rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w przejeżdżające pojazdy (art. 76 kw) kradzież (art.119 kw) paserstwo (art. 122 kw) niszczenie mienia (art. 124 kw), utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (art. 143) Pewnie zapytasz : "A co z tymi, którzy jeszcze nie ukończyli 17, 15 lub 13 lat? Czy to znaczy, że są bezkarni i odpowiadają za nich rodzice?". OCZYWIŚCIE NIE! Oni również odpowiadają samodzielnie za swoje czyny. O ich odpowiedzialności mówi Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa ta stanowi, iż przed sądem rodzinnym mogą stanąć nie tylko ci, którzy popełnili jakiś czyn zabroniony, ale także ci, którzy zachowują się w sposób świadczący o ich demoralizacji, czyli: uchylają się od obowiązku szkolnego ( "wagarują" ), używają alkoholu lub narkotyków, biorą udział w grupach przestępczych, uciekają z domu lub w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego. Również za takie postępowanie można ponieść karę. Sąd rodzinny może zastosować następujące sankcje wobec nieletnich łamiących prawo: udzielić upomnienia zobowiązać do naprawienia szkody, wykonania określonej pracy ustanowić nadzór opiekuna, organizacji młodzieżowej itp. ustanowić nadzór kuratora skierować do ośrodka kuratorskiego orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym

11 Nazwisko i imię ucznia, klasa 1. Czy dotychczas syn/córka opowiadał/a w domu jak się czuje w szkole? Czy macie Państwo czas, na wspólne rozmowy? Czy syn/ córka ma w domu: a/ własny pokój... b/ komputer... c/ komplet podręczników Jakie syn/ córka ma pasje i zainteresowania? Czy i jakie syn/córka ma w domu obowiązki poza nauką? Proszę wypisać pięć cech charakteryzujących syna/ córkę Czy syn/ córka ma jakieś powtarzające się problemy zdrowotne? Jeśli tak, to jakie? Jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły i wychowawcy? Proszę zaznaczyć z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszej szkole? - Targi Edukacyjne - informator o szkołach średnich, - informacja w gimnazjum, - rówieśnicy syna/córki - informacje uzyskane na Drzwiach Otwartych - tradycje rodzinne - inne,jakie? Proszę zaznaczyć jakie kryteria zaważyły na wyborze szkoły? a/ renoma szkoły b/ opinia rówieśników syna/ córki c/ wysoki poziom nauczania d/ możliwość uzyskania zawodu e/ usytuowanie szkoły f/ inne, jakie? Czy będą Państwo uczestniczyli w oferowanych przez szkołę spotkaniach dotyczących problemów wychowawczych? TAK NIE Jeżeli tak, proszę napisać jaka tematyka interesuje Państwa najbardziej:... KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH TEMAT: Poznajmy się czyli zapoznanie się grupy Cel: - poznawczy: zapoznanie z imionami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy - kształcący: kształtowanie uwagi, pamięci, koncentracji - wychowawczy: podkreślanie roli grupy i współpracy - ogólny: uczeń zna członków swojej grupy - szczegółowy: uczeń potrafi wymienić imiona i zainteresowania poszczególnych członków

12 grupy uczeń wie jak współpracować z grupą METODY: - metoda zajęć praktycznych FORMA: - grupowa ZASADA: - aktywności POMOCE: - piłka Tok zajęć Czynności nauczyciela Czynności ucznia Część I - wprowadzenie Krótkie przedstawienie celu i treści zajęć - powitanie uczniów - przedstawienie się wg zabawy Ja jestem Ja (aneks 1) - przedstawianie się po kolei wg podanych zasad Część II - właściwa realizacja tematu 1. Zapoznanie uczniów z zabawami integracyjnymi pt. Ratatatum (aneks 2) - zabawa pt To jest krokodyl (aneks 3) - podanie zasad zabawy rzamki i królewnyr1; (aneks 4) - zabawa - zabawa - zabawa Część III - zakończenie zajęć - podsumowanie zajęć i puszczenie iskierki przyjaźni (aneks 5) ANEKS 1 Ja jestem ja

13 Dzieci maszerują po kręgu. Na sygnał nauczyciela każde dziecko (po kolei), wypowiada swoje imię, mówiąc : - "ja" (tupnięcie prawą nogą), - "jestem" (tupnięcie lewą nogą), - "Zosia" (podskok na obu nogach). ANEKS 2 Ratatatum Wszyscy uczestnicy siadają w kręgu, jedna osoba jest w środku. Uczestnicy przedstawiają się swoimi imionami i starają się zapamiętać, jakie imię ma ich sąsiad z prawej i lewej strony. Osoba siedząca w środku wskazuje na dowolną osobę z kręgu mówiąc albo: w prawo ratatatum, albo: w lewo ratatatum. Osoba wskazana musi powiedzieć imię sąsiada ze wskazanej strony, zanim przebrzmią słowa ratatatum. Jeśli jej się to nie uda, wchodzi do środka; jeśli zdąży, zabawę kontynuuje pierwsza osoba. Zabawa powinna przebiegać w szybkim tempie. ANEKS 3 Nauczyciel bierze jakiś przedmiot i mówi rmam na imię... np.: Monika, a to tutaj to krokodylr1; i podaje go następnej osobie. Osoba, do której się zwrócił, bierze od niego ten przedmiot i mówi rnazywam się... np.: Tomek, to jest krokodyl, dostałem go od Moniki. Następne osoby, biorąc przedmiot muszą powtórzyć imiona wszystkich poprzednich osób. ANEKS 4 Zamki i królewny. Nauczyciel łączy uczniów w grupy trzy osobowe: Wszyscy uczestnicy stają po okręgu i tworzą zamki z królewnami, czyli dwie osoby łapią się za obie ręce, a trzecia wchodzi w środek. Jedna osoba nie jest zamkiem, ani królewną. Krzyczy ona rkrólewnar1; wtedy wszystkie królewny (czyli osoby stojące miedzy dwoma innymi osobami) muszą zamienić się miejscami, a osoba krzycząca też próbuję stać się królewną. Dla kogo nie starczy miejsca w zamkach może teraz krzyknąć rzamkir1;, wtedy wszystkie trzymające się za ręce osoby się zamieniają. Można również wprowadzić ogólne zamieszanie i zmusić wszystkich do zmiany, wystarczy tylko krzyknąć "trzęsienie ziemi" ANEKS 5 Wszyscy stają w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzący mówi "Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech radosna powróci do mych rąk" i lekko ściska dłoń stojącego po prawej stronie ucznia. Uczeń mówi swoje imię i przekazuje iskierkę dalej. MEDIACJE W SZKOLE ZAŁOŻENIA I CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU MŁODEGO MEDIATORA I. ISTOTA I ZNACZENIE MEDIACJI Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami. Rozwiązanie konfliktu następuje przez wspólnie przyjęte porozumienie, co umożliwia realizowanie interesów na akceptowalnym przez wszystkie strony poziomie. Mediacja powinna się kończyć pisemnym porozumieniem, kontraktem, który powinien

14 zawierać przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, ofertę rekompensaty strat oraz wyrządzonych szkód i krzywd. Mediacje szkolne uczą odpowiedzialności. Proces mediacji pozwala wyładować negatywne emocje, dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć racje drugiej strony. Mediacja to dobra metoda porozumiewania się bez przemocy. Przez mediację rozumie się pośredniczenie w konflikcie, mające na celu pomoc stronom w osiągnięciu wspólnego porozumienia ( Pruitt, Kressel, 1985 ). Mediacja to taki sposób dochodzenia do kompromisu, który strony wypracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora. Mediacja jest interwencją mediatora, który pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych ( Moore 1996, str. 15 ). W świetle tej definicji mediator to osoba niezaangażowana bezpośrednio w spór, osoba bezstronna. To strony mają podjąć wzajemne zobowiązania i być odpowiedzialne za ich dotrzymanie. II. ZADANIA MEDIATORA a. Ułatwianie komunikacji b. Pomoc w uświadamianiu praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie technik pomocnych podczas rozwiązywania sporu c. Formalne przewodniczenie sesjom d. Edukacja, eksploracja problemu, sprawdzanie realności propozycji, poszerzanie źródeł informacji poprzez kontakt z ekspertami, inicjowanie i kierowanie negocjacjami ( Moore, 1996 ). Zadaniem mediatora jest więc ułatwianie procesu porozumiewania się poprzez usprawnianie komunikacji. Mediator dąży do uzyskania zgody stron w sprawie stanowiącej przedmiot sporu, pomimo negatywnej percepcji partnera, utrwalonego sposobu myślenia o nim, posiadanych wobec niego negatywnych uczuć, kierowania uwagi na sprawy związane z przeszłością itp. Zadaniem mediatora jest więc również odsunięcie na bok czynników zakłócających możliwość wypracowania porozumienia. We wstępnej fazie pracy, strony sporu naciskają, aby zawrzeć korzystne dla siebie porozumienie, szukając sprzymierzeńca w mediatorze i oczekując jego pomocnej roli w doprowadzeniu do zmiany stanowiska strony przeciwnej. Z tego też względu nawet, gdy uczeń usłyszy od mediatora, na czym ma polegać jego rola, to i tak strony sporu spodziewają się wsparcia ich racji. Tak więc w mediacjach uczniowskim należy się spodziewać trudności i zakłóceń, zakłóceń którymi mediator będzie musiał sobie radzić przy pomocy swojego warsztatu pracy i doświadczeń. I to właśnie będzie głównym zadaniem Klubu Młodego Mediatora. Według Agnieszki Rękas ( 2004 ) dla ucznia pokrzywdzonego mediacja oznacza, że: Jest on podmiotem konfliktu, gospodarzem postępowania oraz partnerem w rozmowie Bierze sprawy we własne ręce Czuje się szanowany i nikt nie narusza jego godności osobistej Jego osoba zostaje uszanowana, ponieważ jako uczestnik mediacji zostaje wysłuchany ( aktywne słuchanie ) Wie najlepiej, jak powinien być rozwiązany jego problem Może rozmawiać o konflikcie Może uzyskać ważne informacje o pobudkach, jakimi kierował się sprawca, poznać motywy postępowania w/w Może zrozumieć, dlaczego został wybrany na przedmiot ataku, odreagować emocje związane z danym wydarzeniem

15 Wyrazić swój gniew spowodowany atakiem na jego osobę Uświadomić sprawcy szkodę i rozmiar krzywdy, którą w/w wyrządził Poczuć moralną i psychiczna satysfakcję z aktywnego udziału w rozmowie ze sprawcą Pozbyć się lęku i obaw przed sprawcą zdarzenia w przyszłości Przedstawić swoje wyobrażenie o zadośćuczynieniu Decydować o satysfakcjonującej go formie zadośćuczynienia Czuje się zauważony; bierze udział w sprawie; ktoś zajmuje się jego krzywdą w stosunkowo krótkim czasie po zdarzeniu Jest chroniony przed wtórną wiktymizacją Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pokrzywdzonym nie zależy jedynie na ukaraniu sprawcy, ale przede wszystkim na uzyskaniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Uczeń sprawca przez proces mediacyjny: Uświadamia sobie, że wyrządził zło i krzywdę konkretnej osobie, które wymagają zadośćuczynienia Uzyskuje możliwość: pełniejszego zrozumienia konsekwencji swojego czynu, wyrażenia żalu z powodu wyrządzonej krzywdy oraz skruchy i przeproszenia pokrzywdzonego Przedstawienia pokrzywdzonemu motywów działania Zrozumienia konieczności naprawienia skutków przestępstwa Wyrażenia gotowości zadośćuczynienia moralnego i materialnego Zawarcia dobrowolnej ugody z pokrzywdzonym Naprawienia szkody Uczestniczenia w próbie pogodzenia z ofiarą W wyniku negocjacji z pokrzywdzonym oraz naprawienia szkody czy zadośćuczynienia może mieć szansę uniknięcia dalszych konsekwencji, co może go uchronić przed stygmatyzacją Otrzymuje szansę powrotu do normalnego życia Pamiętać należy, że główną ideą mediacji jest to, że oskarżony i pokrzywdzony mają sami dojść do porozumienia i w obecności mediatora ustalić, w jaki sposób sprawca dokona zadośćuczynienia. Proces mediacji nawiązuje do codziennych sytuacji, w których łagodzenie wszelkich konfliktów następuje w drodze porozumienia bez przemocy. Mediacja zwiększa świadomość uczniów w kwestii możliwości współtworzenia pokoju społecznego, ponieważ: 1. umożliwia podmiotowe uczestnictwo uczniów w sytuacji konfliktu 2. jest sposobem na przywrócenie zaburzonego agresją, przemocą, przestępstwem zaufania w stosunkach społecznych 3. stwarza szanse na wygaszenie konfliktu pomiędzy sprawcą i ofiarą, co przenosi się na wygaszanie konfliktów w społeczności klasowej lub szkolnej ( jeżeli konflikty takie trwają i narastają w szkole, to społeczność uczniowska staje się mało spójna, skłócona i niesolidarna ) 4. umożliwia zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole 5. prowadzi do poprawy komunikacji społecznej 6. może prowadzić do zwiększenia tolerancji uczniów wobec siebie 7. jest po części edukacją prawna uczniów Program ten będzie dotyczył wyłącznie mediacji szkolnej i rówieśniczej, czyli dotyczącej nie tyle mediacji w sensie stricte, ale całe podejście, którego podstawą jest szacunek dla innych ludzi, wiara w siebie, gaszenie konfliktów i unikanie przemocy przy rozwiązywaniu problemów. Będzie to uczenie od najmłodszych lat szacunku dla każdego człowieka niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego i społecznego, niepełnosprawności itd., nawet jeśli zachowanie tej osoby odbiega od ogólnie przyjętych norm. Nauka ta będzie

16 ukierunkowywała młodych ludzi do tego, że potencjalny agresor może znaleźć inną drogę rozładowania swoich frustracji oraz będzie mógł w inny sposób, niż agresja ( fizyczna czy psychiczna ) rozwiązać dany problem. Cel główny: Wyrobienie u uczniów umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych. Cele operacyjne: uczeń zna pojęcie mediacji uczeń potrafi wykorzystać techniki mediacyjne w sytuacjach problemowych uczeń umie przenieść teorię dotyczącą mediacji na płaszczyznę relacji rówieśniczych III. CYKL ZAJĘĆ KLUBU OBEJMIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 NASTĘPUJĄCĄ TEMATYKĘ NUMER ZAJĘĆ 1,2 3,4,5 TEMAT Wprowadzenie w tematykę mediacji w szkole Schemat działania mediatorów szkolnych 6 Dekalog mediatora 7,8 Monolog mediatora 9 10,11,12 13, ,17 Fazy porozumień proceduralnych Wentylacja wyodrębnienie faktów Parafraza w postępowaniu mediacyjnym Spotkanie na osobności Sprawdzenie realności propozycji 18 Porozumienie 19,20 Rodzaje konfliktów CEL Uświadomienie uczniom znaczenia mediacji, przedstawienie funkcjonowania programu Klubu Młodego Mediatora w rzeczywistości szkolnej Opracowanie procedury działania mediatorów szkolnych system mediacji w naszej szkole; współpraca z Samorządem Szkolnym i Pedagogami; określenie ram działalności Klubu na terenie szkoły; stworzenie Regulaminu Mediatora Szkolnego Uświadomienie uczniom, jakimi celami i założeniami powinni kierować się podczas kierowania konfrontacją stron biorących udział w mediacji; stworzenie Kodeksu Młodego Mediatora Wprowadzenie członków Klubu w procedury poszczególnych mediacji Wdrożenie uczniów do trybu postępowania podczas mediacji Nauka kontrolowania emocji zajęcia z uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej Nauka uwypuklania faktycznych problemów dotyczących danej sytuacji c.d zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej Kształtowanie kolejnej techniki wykorzystywanej w mediacji szkolnej Ćwiczenie w krystalizowaniu oczekiwań stron w procesie mediacyjnym wykorzystanie systemu negocjacyjnego podczas rozmowy Nauka tworzenia kontraktu między stronami ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej Ćwiczenia w zakresie mediacji w sytuacji zaburzenia relacji typu: uczeń/uczeń

17 19,20 Rodzaje konfliktów 21,22 23,24 25,26 27,28 29, Rodzaje konfliktów c.d Rodzaje konfliktów c.d Rodzaje konfliktów c.d Rodzaje konfliktów c.d Rodzaje konfliktów c.d Wycieczka do Polskiego Centrum Mediacji Filia w Żorach Podsumowanie działalności Klubu w bieżącym okresie Ćwiczenia w zakresie mediacji w sytuacji zaburzenia relacji typu: uczeń/uczeń Realizacja poprzednich zajęć ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia w zakresie mediacji w sytuacji zaburzenia relacji typu: uczeń/nauczyciel Realizacja poprzednich zajęć ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia w zakresie mediacji w sytuacji zaburzenia relacji typu: nauczyciel/uczeń Realizacja poprzednich zajęć ćwiczenia praktyczne Zapoznanie się z mediacjami dotyczącymi spraw poza szkolnych; skorzystanie z rad doświadczonych mediatorów; kontakt z procedurą i realizacją statutową PCM Analiza pracy własnej Klubu Podczas zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacyjnych typu: uczeń/uczeń i uczeń/nauczyciel należy wykorzystać tzw. sytuacje z życia szkoły. Ten etap powinien być traktowany, jako część praktyczna, w czasie której młodzi mediatorzy mogą już pod kontrolą pedagoga szkolnego prowadzić mediacje szkolne. Warsztat TEMAT: AUTOPREZENTACJA CEL: Pobudzenie kreatywności grupy poprzez: - gimnastykę umysłu - autorefleksję - współprace Czyli: 1. Jaka jestem / Jaki jestem w tej grupie? 2. Jak postrzegają mnie członkowie tej grupy i jak ta ocena na mnie wpływa? 3. Co możemy zrobić, aby lepiej ze sobą współpracować? 4. Co mogę zrobić, aby zwiększyć swoją kreatywność / twórcze podejście (do projektów/zadań/problemów?) Forma pracy - warsztat ~ Czyli intensywna forma nauki, w której członkowie grupy uczą się przede wszystkim dzięki swojej aktywności - wiedza którą zdobywają jest w formie rdynamicznejr1;. W centrum zainteresowania znajduje się nauka własna uczestników oraz wysoki poziom interakcji. ~ Każdy uczestnik sam bierze odpowiedzialność za swój proces nauki, w związku z czym sam decyduje o poziomie i ilości refleksji podczas tego procesu oraz o transferze wniosków z tych doświadczeń do swojego życia.

18 Metody pracy: Zabawy interakcyjne; Eksperyment; Ćwiczenia umysłowe Praca w kręgu/kole. Czas trwania: - 2 godziny zegarowe; - po 50min - 20 minutowa przerwa; Reguły i ramy w jakich pracujemy (kontrakt): - Każdy sam decyduje o swoim poziomie zaangażowania i otwarcia; - Szacunek; - Poczucie bezpieczeństwa i poszanowania granic osobistych uczestników; - Dyskrecja; - Otwartość na nowe doświadczenia; - Zasada "STOP"; - Każdy uczestnik wnosi coś wartościowego i każdy ma prawo do własnego zdania; Ćw. Rundka - cele uczestników; - Co chciałabym/chciałbym osiągnąć na tym spotkaniu? - Gdzie najchętniej chciałabym się teraz znaleźć? Ćwiczenie I "Figury" Cele: - gimnastyka umysłu - rozruszanie grupy - integracja grupy z zachowaniem własnej odrębności - umiejętność przedstawiania siebie Materiał: - grupa ćwiczeniowa Przebieg ćwiczenia: Polecenie I. Każdy wymyśla sobie jakąś pozę - figurę. Taką aby odzwierciedlała was czy to pod względem waszego nastroju czy charakteru. Konfrontacja Teraz wstajemy i każdy pokazuje swoją pozę. Omawiamy ją r11; dlaczego akurat taka, czy chcieliśmy nią coś wyrazić, przedstawić np.:nasze samopoczucie Polecenie Teraz cała grupa ma za zadanie zbudowanie wspólnej pozy - figury z zachowaniem własnej pozy poprzedniej części ćwiczenia Konfrontacja: Grupa demonstruje utworzoną wspólnie pozę - figurę

19 Pytania: Czy łatwo wam było przedstawić się za pomocą figury? Czy lepiej wam było omówić co chcieliście wyrazić zaprezentowaną figurą? Czy mieliście trudności w stworzeniu grupowej figury tak aby zachować własną? Ćwiczenie II Anagram Cele: -gimnastyka umysłu -rozwijanie płynności skojarzeń - integracja grupy -umiejętność współpracy Materiał: - kartki - długopisy, mazaki Przebieg ćwiczenia: Polecenie I Usiądź w miarę możliwości tak aby nikt nie widział tego co piszesz. Każdy po kolei mówi wybrana przez siebie literą. Wszyscy zapisują wybrane w ten sposób litery. Następnie z liter tych układamy jak najdłuższe słowo. Konfrontacja: Czytamy nasze słowa i wybieramy najdłuższe. Polecenie II Teraz odliczamy do 4 i dzielimy się na grupy. Każda grupa zapisuje nasz najdłuższy wyraz i układa z jego liter nowe wyrazy. Konfrontacja: Czytamy nasze nowe wyrazy. Pytania: Czy lepiej pracowało się wam indywidualnie czy w grupie? Czy przy pracy w grupie wystąpiły jakieś spięcia? Jak uważacie czy praca indywidualna czy grupowa jest bardziej twórcza? Ćwiczenie III "Jar" Cele: - autorefleksja, - podniesienie poczucia własnej wartości; - integracja grupy Materiały: Kartki papieru, długopisy lub pisaki; Przebieg ćwiczenia:

20 Polecenie I Napisz na kartce jedną maszynę, urządzenie z gospodarstwa domowego, którą twoim zdaniem przypominasz, która jest najbardziej do ciebie podobna. Konfrontacja Prezentacja. Dyskusja pt.: dlaczego ją wybrałeś/łaś? Spróbuj inaczej: Polecenie II: Podajcie teraz kartkę osobie siedzącej obok, niech wędrują po uczestnikach i każdy dopisze jedną pozytywną cechę odnoszącą się do tego urządzenia. Konfrontacja: Odczytanie wypisanych cech. Dyskusja. Pytania: Dlaczego wybrałeś właśnie taką maszynę? Czym się kierowałeś przy swoim wyborze? Pod jakim względem urządzenie to przypomina ciebie? Czy wypisane przez grupę cechy możesz odnieś w jakiś sposób do siebie? Czy zgadzasz się z opiniami grupy? Ćwiczenie IV "Ogłoszenia" Cele: - budowanie zaufania w grupie - rozwijanie empatii - autorefleksja - pozytywna informacja zwrotna Materiały: - kartka papieru dla każdego - długopisy, mazaki Przebieg ćwiczenia: Polecenie I Napisz ogłoszenie, w którym przedstawisz się jako przyjaciel (do 20 słów). Pisząc miej na uwadze, dlaczego właśnie Ciebie, a nie kogoś innego ktoś chciałby mieć za przyjaciela. Konfrontacja Czytanie naszych ogłoszeń. Polecenie II Teraz przedstawcie swoje ogłoszenia w inny sposób np.: narysujcie do niego komiks ilustrację. Konfrontacja Przedstawiamy nasze nowe ogłoszenia. Dyskusja na temat trudności przedstawiania

21 siebie. Pytania: Czy przedstawienie siebie jako najlepszego przyjaciela sprawiło ci trudność? Jak tak to dla czego? Jak nie to dla czego? Czy przedstawianie swoich atutów, zalet było dla ciebie łatwe czy trudne? Jak czułeś się opisując siebie w pozytywnym świetle? Ćwiczenie V r List gończyr1; Cele: - autorefleksja - pobudzenie wyobraźni - postrzeganie przez innych Materiał: - kartki papieru - mazaki, długopisy Przebieg ćwiczenia: Polecenie I Wyobraź sobie, że jesteś ścigana listem gończym. Uruchom swoją wyobraźnię- jak mógłby on wyglądać? Opisz swój wygląd (wzrost, kolor oczu, włosów, itp.), ale także zainteresowania, cechy charakteru, przyzwyczajenia, sposób zachowania. Nie zapomnij dopisać - "ostatnio widziany w okolicy" i inne ważne informacje o Tobie (z wyjątkiem imienia i nazwiska). Możesz także naszkicować swój portret. Nie pokazuj innym twojego listu, zadaniem grupy będzie odgadnąć, kto jest poszukiwany na podstawie każdego z listów. Konfrontacja Prowadzący miesza wszystkie listy i pokazuje je grupie, która próbuje odgadnąć do kogo należą. Polecenie II Teraz podawajcie swoje listy sąsiadowi z lewej strony. Każda osoba do której trafi wasz list ma napisać lub narysować z drugiej strony kartki coś co według niego powinno znaleźć się w waszym liście gończym. W ten sposób powstanie drugi list gończy ale sporządzony przez grupę. Konfrontacja Teraz jak otrzymaliście swoje kartki przedstawiamy co nowego, ciekawego pojawiło się w liście stworzonym przez grupę. Czy zgadzamy się czy nie z informacjami tam umieszczonymi. Pytania: Czy sprawiło wam trudność przedstawienie siebie w formie listu gończego? Czy mieliście problem z odgadnięciem do kogo należą poszczególne listy? Czy coś ciekawego pojawiło się w waszym liście stworzonym przez grupę?

22 Czy i w jakim stopniu zgadzacie się z tym co napisała grupa? Czy obraz siebie jaki otrzymaliście od grupy pokrywa się z tym jaki mieliście dotąd o sobie? Ćwiczenie VI "Skojarz ze zwierzakiem"; Cele; -autorefleksja, - pobudzenie nas do myślenia, - pobudzenie wyobraźni Materiał : - kartki podpisane imieniem - mazaki, długopisy Przebieg ćwiczenia: Polecenie I Na rozdanych prostokątnych kartkach każdy z was pisze swoje imię i podaje kartkę sąsiadowi z prawej strony. Osoba po otrzymaniu kartki z imieniem kolegi z grupy ma za zadanie napisać nazwę zderzaka jaki się mu z nim kojarzy czy to ze względu na charakterystyczne cech wyglądu zewnętrznego czy też wewnętrznego. Następnie zgina kartkę w ten sposób aby następna osoba której da tę kartkę nie widziała co napisał. Kartka krąży tak długo póki nie wróci do właściciela. Konfrontacja Po powrocie kartki czytamy dopisane nazwy zwierząt i dzielimy się uwagami co nas zaskoczyło. Czy i w jakim stopniu zgadzamy się z opiniami innych. Polecenie II Następnie wybieramy zwierze którego nazwa pojawia się najczęściej ( lub jeśli takiego niema inne którego pojawienie nas zaskoczyło) i układamy z nim krótką rymowankę. Konfrontacja Czytamy nasze rymowanki. Pytania: Czy uważacie że wypisane zwierzęta pasują do was? Co czuliście gdy czytaliście napisane nazwy zwierząt? Czy pojawiła się nazwa zwierzaka której byście się niespodziewani? Jakie emocje to w was wyzwoliło? Czy i w jakim stopniu zgadzacie się z opiniami kolegów? Ćwiczenia VII "Jaki jestem?" Cele: - określenie swoich cech- zalet i wad - budowanie zaufania w grupie - samoocena, rozwój osobisty - postrzeganie nas przez innych

23 Materiały: - papier - długopisy, mazaki Przebieg ćwiczenia: Polecenie I Zadaniem uczestników jest narysowanie lub napisanie skojarzeń dotyczących własnej osoby z podanymi kategoriami. Są to pogoda, kolor, ubiór, pojazd, rzecz, instrument muzyczny. Konfrontacja Przedstawienie siebie (swoich porównań) innym uczestnikom. Spróbuj inaczej: Polecenie II Przedstaw osobę siedzącą obok, tak jak ją postrzegasz- pobaw się w wizażystę i zaprojektuj jedną rzecz, która Twoim zdaniem pasuje do osoby siedzącej obok (może to być coś z garderoby, ozdób, talizman, pojazd, instrument muzyczny)" Konfrontacja Prezentacja swoich pomysłów. Pytania: Czemu wybrałeś takie porównanie siebie? Jak wybrana kategoria odnosi się do twojej osoby? Co wpłynęło na twój opis kolegi? Jakimi kategoriami kierowałeś się w tym opisie? Czy łatwiej jest opisywać siebie czy inną osobę? Zakończenie: Ćw. Rundka podsumowująca: - Inspiracje, marzenia, pomysły przyszły mi to głowy na tym spotkaniu, wtedy gdy... - Zaciekawiło mnie to, że... - Do domu zabieram ze sobą, to że... - Nowe i odkrywcze było dla mnie to, że... Zdobyte doświadczenie/wiedza przydadzą mi się w... (w jaki sposób je wykorzystam?). OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

24 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o postępowaniu w sprawach nieletnich. Konwencja o Prawach Dziecka Myśli o wychowaniu Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny. Antoni Czechow "Kat, ofiara, świadek", czyli rzecz o agresji - scenariusz zajęć dla klasy V CELE 1.Uczniowie sami wypracowują definicję przemocy 2.Uczniowie poznają uczucia, rozumieją problemy oraz zachowania występujące w relacjach pomiędzy "katem", "ofiarą" i "świadkiem" przemocy 3.Uczniowie uczą się empatii i współodczuwania wraz z ofiarą przemocy 4.Uczniowie mają świadomość swego wpływu na każdy przejaw agresji, którego są świadkami 5.Uczniowie zapoznają się z aktywnym przeciwdziałaniem przemocy METODY PRACY

26 1. Praca indywidualna i praca w grupach 2. "Burza mózgów"; 3. Dyskusja 4. Drama 5. "Płaszcz eksperta" PRZEBIEG ZAJĘĆ 1."KLUCZ DO SZKOŁY BEZ AGRESJI" Każdy uczeń dostaje kartkę białego papieru i za pomocą 3 ruchów lewą i 3 ruchów prawą ręką ma wydrzeć klucz do "SZKOŁY BEZ AGRESJI". Po wykonaniu klucza nauczyciel pyta, z jakiego tworzywa wykonali swój klucz, a następnie prosi, aby otworzyli drzwi do "SZKOŁY BEZ AGRESJI" : Co widzicie w tej szkole? Czego nie ma, a co jest w "SZKOLE BEZ AGRESJI"? Jak się zachowują uczniowie w "SZKOLE BEZ AGRESJI"? 2. "BURZA MÓZGÓW" Nauczyciel zapisuje na dużym arkuszu papieru słowo "agresja" i pyta uczniów, co to właściwie znaczy? 3. OPWIADANIA ( załącznik nr 1 ) Nauczyciel dzieli uczestników zajęć na 4 grupy każdej z grup daje kartkę z opowiadaniem. Zadaniem uczestników jest napisać : gdzie doszło do aktu przemocy, na czym polegała przemoc w opisanej historii, jakie osoby uczestniczyły w akcie przemocy. Na podstawie nowych wiadomości grupa dopisuje powstałe wnioski do stworzonej wcześniej definicji przemocy ( np. rodzaje przemocy, niebezpieczne miejsca, itp.), następnie na nowym kartonie prowadzący wypisuje trzy strony biorące udział w akcie przemocy "KAT-OFIARA- ŚWIADEK" ( podkreślić należy, że akt agresji niejednokrotnie odbywa się bez świadków ). Wszyscy uczestnicy wspólnie próbują scharakteryzować KATA, OFIARĘ i ŚWIADKA ( co wiemy o ofiarach, katach i świadkach przemocy? ). Kolejne ćwiczenia mają pomóc w zrozumieniu emocji, uczuć, które przeżywają osoby biorące udział w akcie przemocy 4."CO CZUJĘ JAKO KAT-OFIARA-ŚWIADEK?" Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy "KATÓW, OFIARY I ŚWIADKÓW". Każdy w grupie KATÓW ma zrobić 3 kulki papieru i na sygnał nauczyciela rzucać przez 1 minutę w stojące naprzeciw bezbronne OFIARY. ŚWIADKOWIE natomiast mają stać z boku i biernie się przyglądać całej scenie i nie robić nic. Wprowadzenie do dramy: Jest wychodzicie ze szkoły. Nic dziś KATOM nie wyszło. Jedynka z polskiego, uwaga w dzienniku, rodzice wezwani do szkoły. Są wściekli! Wychodząc ze szkoły spotykają grupę OFIAR, które jak zawsze patrzą na nich wystraszeni. Boją się was. KACI postanawiają się na nich wyżyć. Wszyscy wiedzą, że OFIARY nic nie powiedzą nikomu, bo się boją KATÓW. Grupa KATÓW bierze do ręki kasztany i całej siły rzuca w stojące bezbronnie OFIARY. Całej

27 scenie z boku przygląda się grupa ŚWIADKÓW. Oni też wiedzą, że to nie pierwszy i nie ostatni raz... Nauczyciel prosi o podzielenie się wrażeniami po ćwiczeniu, następnie każda grupa opisuje emocje, uczucia, które może przeżywać grana przez nią osoba w rzeczywistości wnioski zapisywane są na plakacie. 5. "PŁASZCZ EKSPERTA" Uczniowie pozostając w tych samych grupach opracowują plan, w jaki sposób można nie dopuścić do takich sytuacji. KACI : w jaki sposób można rozładować złość, gniew, żeby nikomu nie zrobić krzywdy? OFIARY : w jaki sposób się można bronić, u kogo można szukać pomocy? ŚWIADKOWIE : jak pomóc ofiarom, jak nie bać się przeciwstawić katom? Każda grupa prezentuje swój plan. 6. PODSUMOWANIE nauczyciel odwołuje się do zapisanych na arkuszu informacji prosi uczniów o podzielenie się spostrzeżeniami na temat zajęć. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBYSZEK Zbyszek ma 10 lat. Chodzi do IV klasy. Któregoś dnia Zbyszek jak zwykle jadł obiad na stołówce wraz z innymi dziećmi. W momencie, kiedy nauczyciel był zajęty rozwiązywaniem konfliktu pomiędzy kłócącymi się o miejsce dziewczynkami, do Zbyszka podeszło trzech chłopców ze starszych klas. Kazali mu przynieść na następny dzień do szkoły 10 złotych. "Jeżeli tego nie zrobisz, wiesz, co cię czeka" - powiedział największy z nich. W tym momencie drugi z chłopaków podszedł do Zbyszka i uderzył go w głowę. Zbyszka obleciał strach, bo przypomniał sobie, jak został pobity w szatni, kiedy ostatnim razem nie przyniósł chłopakom pieniędzy. "Jeżeli teraz im przyniosę 10 złotych, to może w końcu dają mi spokój, tak jak Andrzejowi?" - pomyślał zmartwiony... KASIA Mama wysłała Kasię do sklepu. Dała jej 15 złotych i kazała kupić chleb, masło i pomidory. Za resztę, którą miała zostać, chciała kupić sobie spinkę do włosów, która już od dawna się jej podobała. Wracając ze sklepu pomyślała, że wstąpi na boisko, gdzie o tej porze przebywały jej koleżanki i pochwali się im nową zdobyczą. Kiedy weszła na murawę boiska od razu zauważyła Anię, Agnieszkę i Basię, więc pobiegła w ich stronę. Nagle przewróciła się. Stało nad nią dwóch chłopaków i jedna starsza dziewczyna, o której celowo wystawioną nogę się potknęła. "Właśnie zgłodnieliśmy, mała! Pokaż, co nam przyniosłaś?" - powiedział jeden z chłopaków. "O! Jaką ładną spinkę sobie kupiłam!" - krzyknęła dziewczyna. Kasia leżała na trawie przerażona ze strachu... MICHAŁ

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Jarosław Kaleta Ewa Mizera - Skrzyńska PORADNIK DLA NAUCZYCIELI ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Katowice 2005 rok SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. WYBRANE PATOLOGIE SPOŁECZNE... 9 1. Narkomania....

Bardziej szczegółowo

Program własny dla uczniów. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Program własny dla uczniów. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Program własny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Opracowała Lucyna Kortus Złotoryja, 2009 rok 1 Spis treści I. Wstęp II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO

ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO Prawa i konsekwencje prawne poradnik dla młodzieży Internet to więcej niż zabawa to Twoje życie! ŻYJESZ W ŚWIECIE MEDIÓW! Dowiedz się: co to jest Cyberprzemoc i

Bardziej szczegółowo

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. Materiały pomocnicze dla szkół

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. Materiały pomocnicze dla szkół AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE Materiały pomocnicze dla szkół Grudzień 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie. 2. Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz

Bardziej szczegółowo

Agresja i brak akceptacji w grupie rówieśników. Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym wśród uczniów > TWARZĄ W TWARZ. uczniowskiemu?

Agresja i brak akceptacji w grupie rówieśników. Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym wśród uczniów > TWARZĄ W TWARZ. uczniowskiemu? nr 04/2008 grudzień 2008 Wydarzenie oświatowe roku 2009 str. 48 Moje dziecko nie jest idealne str. 33 Patryk kontra nauczyciele Szkolne prowokacje str. 19 Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku, Od redakcji Najpierw są rodzice, potem dzieci, i dopiero wtedy nauczyciele. To jest porządek. Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Są w stanie to zrobić,

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA...

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... Natalia Radosh Michał Łakomecki PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej KODEKS Natalia Radosh Michał Łakomecki PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach w okresie od 20.11.2013r. do26.05.2014r. wykonywała zadania

Bardziej szczegółowo