PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy Tereszpol. Radni obecni na sesji (załącznik nr 1 do protokołu): 1. Borowiec Adam 2. Cielica Marek 3. Góra Tomasz 4. Kapuśniak Krzysztof 5. Kiesz Zbigniew 6. Marzec Aniela 7. Oleszczak Kazimierz 8. Pawluk Jacek 9. Sitarz Stanisław 10. Sobań Mirosław 11. Strzałka Jerzy 12. Szydełko Leszek 13. Wolanin Marek 14. Wójcik Zdzisław Radny nieobecny Lesiak Jan Sołtysi (załącznik nr 2 do protokołu): 1. Sołtys wsi Tereszpol-Zaorenda Jan Pięciurek 2. Sołtys wsi Tereszpol-Zygmunty Krystyna Kołodziej 3. Sołtys wsi Tereszpol-Kukiełki Ryszard Kleban 4. Sołtys wsi Bukownica Jerzy Solak 5. Sołtys wsi Lipowiec Janusz Gnida 6. Sołtys wsi Szozdy Ryszard Pokrywka Zaproszeni goście (załącznik nr 3 do protokołu) : 1. Wójt Gminy Jan Mielnik 2. Zastępca Wójta Marek Kulik 3. Sekretarz Gminy Maria Skóra 4. Skarbnik Gminy Stanisława Kapuśniak 5. Dyrektor ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach Bogumiła Kukiełka 6. Kierownik Ref. Budownictwa Andrzej Mazurek 7. Kierownik ZGK Marian Kimak 8. Radny Rady Powiatu Adam Olszta Ad. 1 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol Pan Krzysztof Kapuśniak. Przywitał wszystkich radnych, Wójta, sołtysów, urzędników, radnego powiatowego oraz zaproszonych gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności Przewodniczący 1

2 stwierdził, iŝ w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 2 Wnioski do porządku obrad. Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni dostali w terminie porządek obrad oraz materiały na sesję, następnie poprosił radnych oraz Wójta o ewentualne wnioski do porządku obrad. Z powodu braku wniosków Przewodniczący stwierdził iŝ obowiązuje przygotowany przez niego porządek obrad. Porządek obrad (załącznik nr 4 do protokołu): 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta o bieŝącej działalności. 5. Informacja o bieŝącej działalności sołtysów. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Podjęcie uchwały Nr XIX/79/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach Zespołu Szkół Samorządowych. 8. Podjęcie uchwały Nr XIX/80/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach stadionu sportowego przy ul. Szkolnej. 9. Podjęcie uchwały Nr XIX/81/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą. 10. Podjęcie uchwały Nr XIX/82/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar na wschód od ul. Długiej drugi pas zabudowy. 11. Podjęcie uchwały Nr XIX/83/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach Cerkwiska. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tereszpol na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŝdym okręgu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na wydzierŝawienie działki nr 277/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/78/ Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu Gminy Tereszpol. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budŝetowej na 2012 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 18. Informacja nt. szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. 19. Przyjęcie informacji nt. realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku Informacja nt. działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 22. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości. 23. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący poinformował, Ŝe protokół został sporządzony w terminie. Przesłano wszystkim drogą e - mailową, dostępny był w biurze obsługi rady aby Radni mogli się z nim 2

3 zapoznać i wnieść poprawki oraz był wyłoŝony do wglądu przed sesją. Poprosił radnych o uwagi do protokołu. Nie zgłoszono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Za 13 radnych Przeciw 0 Wstrzymał się 1 radny Protokół został przyjęty. Ad. 4 Informacja Wójta o bieŝącej działalności. Wójt Gminy Jan Mielnik przedstawił radnym informacje ze swojej działalności od dnia 30 marca. Działania urzędu moŝna podzielić na trzy rodzaje: przygotowanie inwestycji, akceptacje inwestycji oraz prace gospodarcze. 1. Otrzymano pozwolenie na budowę chodnika w miejscowości Tereszpol-Zaorenda i Tereszpol-Kukiełki. 2. ZłoŜyliśmy wnioski do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Z małych projektów: urządzenie jeziora w Kukiełkach, rozbudowa remizy straŝackiej w instalacje sanitarne oraz z odnowy wsi budowa chodnika w miejscowości Tereszpol- Zaorenda. 3. ZłoŜono wniosek na budowę drogi w kierunku od miejscowości Tereszpol-Zaorenda do Tereszpola-Zygmuntów na odcinku 375,5 m. 4. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji w Lipowcu. 5. Uczestniczymy w programie na usuwanie materiałów niebezpiecznych. Eternit będzie demontowany w dniach 4-8 czerwca. Przetarg wygrała firma z Warszawy. 6. Witacze wczoraj zostały zamontowane. 7. Prace gospodarcze to: - urządziliśmy drogę poprzeczną w kierunku drogi kolejowej po dokonaniu podziału geodezyjnego - problem dróg dojazdowych do pól po części został rozwiązany - prace ziemne na boisku sportowym w Lipowcu zostały zakończone, został wykopany rów odwadniający jak równieŝ wykonano drogę do Państwa Grelów - jesteśmy po przetargu na dostawę materiałów cementowych, kostki brukowej, krawęŝników. Od 1 czerwca chcemy zacząć budowę chodnika w kierunku szkoły w Zaorendzie. Chcemy przy tej okazji poszerzyć jezdnię o ok. 1,5 m, a chodnik przesunąć bliŝej płotów. Będziemy to robić sposobem gospodarczym JeŜeli chodzi o plany na przyszłość to chcemy w kaŝdej miejscowości poprawić drogi, urządzić boisko w Bukownicy. Zabezpieczyliśmy środki na zakup przystanków autobusowych, planujemy kupić 5 szt., ale najpierw trzeba będzie zrobić zatoczki. Informacja Wójta w załączeniu do Protokołu. Ad. 5 Informacja o bieŝącej działalności sołtysów. Sołtys wsi Tereszpol Zygmunty Krystyna Kołodziej - w ostatnim okresie rozliczone zostały nakazy podatkowe i za wodę. Sołtys wsi Tereszpol Kukiełki Ryszard Kleban II rata zobowiązań za podatki i wodę rozliczona. Sołtysi mają coraz niŝszą prowizję za nakazy ze względu na to, Ŝe duŝo ludzi płaci rachunki przez internet oraz przychodzą po druki przelewów do gminy. Sołtys wsi Tereszpol-Zaorenda Jan Pięciurek podatek i woda rozliczona, wygony w miarę przejezdne jedynie na Panasówce trzeba byłoby poprawić. 3

4 Sołtys wsi Szozdy Ryszard Pokrywka podatek rozliczony, kilku nie zapłaciło poza tym wszystko gra. Sołtys wsi Lipowiec Janusz Gnida podatek rozliczony ale jeszcze gdy ktoś przyjdzie zapłacić to przyjmę dopóki kwitariuszy wystarczy. Boisko jest realizowane, teren jest wyrównany. Jak będzie koparka to przy okazji moŝna byłoby poprawić drogi. Przy odpowiedniej pogodzie będzie poprawiany dach na budynku remizy. Trzeba się przyjrzeć u niektórych osób na zuŝycie wody, bo za wodę płaci 20 zł, a dwa razy w miesiącu szambo wywozi, w taki sposób ZGK zbankrutuje. Na wysokości Michała Popko są rury Ŝeliwne i w wodzie jest duŝo kamienia, trzeba byłoby w tym miejscu filtry załoŝyć aby ograniczały ilość rdzy i kamienia. Sołtys wsi Bukownica Jerzy Solak II rata podatków rozliczona. Mam prośbę do Radnego Powiatowego o poszerzenie drogi w kierunku HedwiŜyna. Firma z Warszawy wygrała przetarg na utylizację eternitu, co w takim razie oznacza ogłoszenie zamieszczone wczoraj na BIP- ie na utylizację eternitu. Wczoraj zamieszczone i termin zgłaszania do wczoraj, 15 minut na zgłoszenie oferty to troszkę za mało. Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych. Radny Strzałka po raz kolejny pytam czy przepust przy drodze powiatowej będzie czyszczony - dwa miesiące temu Pan Wójt mówił, Ŝe jak najszybciej odbędzie się spotkanie z nauczycielami, ale do tej pory takiego spotkania nie zorganizowano. Czy takie spotkanie się odbędzie? - w jaki sposób są przygotowywane arkusze organizacyjne szkół - czy Komisja Oświaty moŝe opiniować i w jakim zakresie arkusze organizacyjne szkół Radny Wójcik pracownicy interwencyjni z gminy naprawiali drogi powiatowe i gminne, asfalt był z powiatu natomiast naprawa po stronie gminy. Na tych samych drogach starostwo teŝ robiło naprawy. MoŜna powiedzieć, Ŝe powieliło pracę. Czy to kwestia niedogadania, czy były jakieś uzgodnienia ze Starostwem w tej sprawie. Ale mimo tego dalej są dziury na drogach. - Kierownik ZGK na ostatnim posiedzeniu komisji poinformował, Ŝe czynione są kroki w kierunku remontu oczyszczalni. Wiemy, Ŝe odbyło się spotkanie z projektantem, ale Kierownik nie był wtajemniczony, wie tylko Ŝe jest kilka opcji modernizacji obiektu, ale szczegółów nie zna. Bardzo mnie dziwi, Ŝe osoba z tytułu pełnionej funkcji najbardziej znająca potrzeby zakładu nie została wtajemniczona. Kiedy Rada będzie poinformowana o remoncie? Czy dowiemy się o tym na sesji, kiedy będziemy musieli w zmianie budŝetu zatwierdzić środki na remont. - czy w przetargach przeprowadzanych przez Urząd Gminy moŝe być przedstawiciel Rady Gminy, czy jest to prawnie moŝliwe. W przeszłości było stosowane, aby ktoś z ramienia Rady uczestniczył w rozstrzygnięciu przetargu, czy to Przewodniczący czy osoba wyznaczona. - o przetargach dowiadujemy się ze strony BIP, natomiast o wynikach, informacji juŝ nie ma. Niektóre przetargi zniknęły ze strony BIP. Tylko jedno uniewaŝnienie przetargu na stronie znalazłem. Radny Borowiec Wójt juŝ odpowiedział na moją interpelację dotyczącą budowy boiska w Bukownicy. Jest ono potrzebne, młodzieŝ pyta się kiedy będzie boisko. - na zwęŝonym odcinku drogi w kierunku HedwiŜyna jest coraz większy ruch i coraz gorzej jest się wyminąć. Na odcinku ok. 600 m trzeba byłoby poszerzyć tę drogę o 1 m. Po deszczu przejechał TIR i potrzaskał się asfalt. - świetlica w środku jest urządzona, gdyby przy pomocy funduszu sołeckiego pomalować świetlice na zewnątrz. 4

5 Radny Kiesz nieoficjalnie dowiedziałem się, Ŝe nie dostaniemy pieniędzy na remont drogi powiatowej 2919L, jakie są przewidywania w sprawie remontu najgorszej drogi w powiecie. Jeszcze trochę i ta trasa nie będzie nadawała się do przejazdu. Radny Szydełko trzeba pomalować chociaŝ te hydranty które są sprawne. Radny Kapuśniak modernizacja oczyszczalni, chcielibyśmy usłyszeć jakie są plany jej modernizacji. - droga poprzeczna, na terenie mleczarni była górka, została ona zniwelowana a w tym miejscu są przyłącza. Woda jest na głębokości ok. 0,5 m, w zimie będzie ona zamarzać. Warto o tym pomyśleć jeszcze przed robotami, bo później trzeba będzie to rozkopywać. - z Lokalnej Grupy Działania robionych jest kilka projektów, zawsze mówiło się Ŝe są ograniczone pieniądze na Gminę, czy wystarczy środków na ich realizację. Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr XIX/79/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach Zespołu Szkół Samorządowych. Przewodniczący stwierdził iŝ sprawa była omawiana na komisjach dlatego poprosił Przewodniczących o opinie. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia wszystkie 5 uchwał dotyczące zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego komisja pozytywnie opiniuje Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja po wyjaśnieniach Pana Mazurka wszystkie uchwały opiniuje pozytywnie. Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - w naszej komisji nie było głosów sprzeciwu do wszystkich pięciu uchwał. Przewodniczący odczytał treść uchwały, następnie zarządził głosowanie. Za 14 radnych Przeciw brak Wstrzymał się brak Uchwała Nr XIX/ 79/ 12 została przyjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr XIX/80/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach stadionu sportowego przy ul. Szkolnej. Zastępca Przewodniczącego Stanisław Sitarz odczytał treść uchwały. Przewodniczący poprosił radnych o uwagi co do treści uchwały. Sam złoŝył wniosek o wykreślenie z 1, z drugiego wersu pierwszego słowa obszaru we wszystkich 5 uchwałach, następnie poddał wniosek pod głosowanie. Za 13 radnych Przeciw brak Wstrzymał się 1 radny. Wniosek przeszedł. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z przegłosowaną poprawką. Za 14 radnych Przeciw brak Wstrzymał się brak 5

6 Uchwała Nr XIX/ 80/ 12 została przyjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr XIX/81/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą. Przewodniczący odczytał treść uchwały z autopoprawką Wójta wniesioną przed sesją, z wykreśleniem słów w okolicach, następnie poprosił radnych o uwagi co do treści uchwały. Radny Sitarz czy stara szkoła ma naniesiony nr w ewidencji. Kierownik ref. Budownictwa kaŝda działka musi mieć nr ewidencyjny Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za 14 radnych Przeciw brak Wstrzymał się brak Uchwała Nr XIX/ 81/ 12 została przyjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr XIX/82/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar na wschód od ul. Długiej drugi pas zabudowy. Zastępca Przewodniczącego Stanisław Sitarz odczytał treść uchwały. Przewodniczący poprosił radnych o uwagi co do treści uchwały. Radny Sitarz te działki biegną od torów w stroną Panasówki, w którym miejscu się kończą. Kierownik ref. Budownictwa działki ujęte w zmianach są od torów do Pana Mamcarza. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za 14 radnych Przeciw brak Wstrzymał się brak Uchwała Nr XIX/ 82/ 12 została przyjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr XIX/83/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar w okolicach Cerkwiska. Przewodniczący odczytał treść uchwały z autopoprawką Wójta wniesioną przed sesją, z wykreśleniem z 1 liter I, J, K, następnie poprosił radnych o uwagi co do treści uchwały. Radny Sitarz zmiana dotyczy tzw. Świńskiej ulicy. Kierownik ref. Budownictwa są to działki w okolicach Cerkwiska. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za 14 radnych Przeciw brak 6

7 Wstrzymał się brak Uchwała Nr XIX/ 83/ 12 została przyjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tereszpol na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŝdym okręgu. Przewodniczący Kapuśniak poinformował iŝ kaŝda komisja zajmowała się tematem. Zmieniły się zasady wyborów i musimy podjąć taką uchwałę. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia komisja po poprawieniu dwóch błędów w druku uchwałę zaopiniowała pozytywnie. Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja mało się zajmowała tą uchwałą, jeŝeli to jest z góry narzucone to niewiele mamy do powiedzenia Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - komisja pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie podziału na okręgi. Z wypowiedzi Pani Sekretarz wiemy, Ŝe jest to zrobione perfekcyjnie. Sekretarz Gminy Maria Skóra błąd wystąpił w załączniku nr 1 w punkcie 4. Trzeba poprawić nr nieparzyste, napisane jest 79 a powinno być 99. W uzasadnieniu uchwały w miejscowości Tereszpol-Kukiełki w ostatniej pozycji napisane jest 302 : 219 = 1,38, powinno być 302 : 271 = 1,11. Zastępca Przewodniczącego Stanisław Sitarz odczytał treść uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za 13 radnych Przeciw 1 radny Wstrzymał się brak. Uchwała Nr XIX/ 84/ 12 została przyjęta i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na wydzierŝawienie działki nr 277/6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Przewodniczących poszczególnych komisji. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa opinia pozytywna. Przewodniczący odczytał treść uchwały, w następnej kolejności zarządził głosowanie. Za 14 radnych Przeciw brak Wstrzymał się brak Uchwała Nr XIX/ 85/ 12 została przyjęta jednogłośnie i jest w załączeniu do protokołu. Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/78/12. Przewodniczący poprosił o opinię Przewodniczących komisji. 7

8 Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia komisja nie dyskutowała na ten temat. Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ze względu na burzliwe obrady komisji zapomnieliśmy zapytać o przyczynę uchylenia Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa mamy trochę wiedzy na ten temat. Wiemy, Ŝe nie było konieczne podejmowanie tej uchwały. Sekretarz Gminy Maria Skóra nadzór uchylił nam uchwałę poniewaŝ w uchwale nie powinno cytować się ustawy. JeŜeli ustawa reguluje wynagrodzenie to nie trzeba podejmować uchwały. Radny Wójcik w Gminie Potok teŝ była podejmowana taka uchwała, czy tam teŝ była uchylona. Sekretarz tego nie wiem bo akurat nie śledziłam tej sprawy w innych gminach. Radny Wójcik u nas diety wzrastają co roku, jeŝeli nasza dieta za kilkadziesiąt lat wzrośnie do granicy to teŝ nie trzeba będzie podejmować uchwały lub jeŝeli kwota bazowa wzrośnie to dieta przewodniczącego teŝ nie trzeba będzie nic podejmować. Sekretarz jeŝeli będzie to regulowała ustawa to tak. Radny Kapuśniak to nie tylko mnie dotyczy, jeŝeli będzie kilka komisji w miesiącu to teŝ dieta radnych zostanie przekroczona. Radny Sitarz widocznie uchwała która została podjęta w 2004 r. pod przewodnictwem Pana Olszty została dobrze napisana. Kilku radnych obecnych na sali teŝ głosowało za przyjęciem tej uchwały. Zastępca Przewodniczącego Stanisław Sitarz odczytał treść uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za 13 radnych Przeciw brak Wstrzymał się 1 radny. Uchwała Nr XIX/ 86/ 12 została przyjęta i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu Gminy Tereszpol. Przewodniczący Kapuśniak poinformował iŝ kaŝda komisja zajmowała się tematem i poprosił o opinię przewodniczących komisji. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia wyraziliśmy opinie pozytywną z wnioskiem o zmianę sformułowania na utworzenie boiska sportowego zastąpić jako teren rekreacyjno-sportowy Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja pozytywnie opiniuje Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - komisja opiniuje pozytywnie przyjęcie tej działki. Radny Szydełko nie wiem czy moŝna zmienić zapis gdyŝ na zebraniu wiejskim była mowa o przeznaczeniu na boisko a nie jako teren rekreacyjno-sportowy. Przewodniczący Kapuśniak taki wniosek wystosowała komisja i musi zostać poddany pod głosowanie, najwyŝej Rada Sołecka nie przekaŝe działki. Radny Strzałka jaki jest status prawny tej działki. Wójt działka jest własnością Wspólnoty gruntowej wsi Tereszpol-Kukiełki. Radny Strzałka ten teren nie jest dzierŝawiony, ani nikomu się nie wynajmuje. Wójt KaŜda wspólnota dysponuje swoimi działkami. Zarządcą są rolnicy, którzy płacą podatek gruntowy. O losach nieruchomości decydują członkowie danej wspólnoty. Wszystkie uchwały dotyczące nabycia czy zbycia podejmują członkowie wspólnoty (zarząd). Rada 8

9 sołecka jest reprezentowana przez gremium 3 osobowe, najczęściej do gremium wchodzi sołtys. Radny Strzałka ten teren dalej naleŝy do wspólnoty. Wójt tak, rada podjęła uchwałę dotyczącą przekazania działki na rzecz Gminy Tereszpol. Radny Wójcik mam pytanie czy nie mając terenu ani lokalizacji moŝna robić projekty budowlane i wskazywać w nim działkę, której nie posiadamy. Projekt był robiony w 2010 r. a teren naleŝał do wspólnoty. Wójt aby robić projekt nie trzeba być właścicielem działki, moŝna być jej dysponentem. Rada podjęła uchwałę, Ŝe Gmina Tereszpol jest dysponentem działki. MoŜna teŝ dzierŝawić działkę przez 10 lat i składać wnioski inwestycyjne. Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku Komisji Oświaty o umieszczenie zapisu jako teren rekreacyjno-sportowy w 1. Za 7 radnych Przeciw 5 radnych Wstrzymało się 2 radnych. Wniosek przeszedł, następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o uwagi co do jej treści. Radny Borowiec czy ta zmiana nie spowoduje, Ŝe nie będziemy mogli uzyskać dofinansowania w kwocie 406 tys. zł. Wójt zmiana tego zapisu w treści uchwały niczego nie zmienia. Na terenie sportowym moŝemy budować boisko, po wybudowaniu moŝna będzie część działki zagospodarować jako teren rekreacyjny. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 13 radnych Przeciw brak Wstrzymał się 1 radny. Uchwała Nr XIX/ 87/ 12 została przyjęta i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budŝetowej na 2012 rok. Przewodniczący Kapuśniak poinformował iŝ komisje zajmowała się problemem i poprosił o opinię przewodniczących komisji. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia komisja zaopiniowała zmiany w budŝecie pozytywnie z jednym przeniesieniem: z załącznika nr 6, pkt 3 budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, bieŝni tartanowej, skoczni w dal z ogrodzeniem i przyłączem wody środki przeznaczone na tą inwestycję przenieść do zał. nr 5 do wykazu inwestycji gminnych ze zmianą nazwy na budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tereszpol-Kukiełki Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja nie wnosi poprawek do budŝetu Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa opinia dotycząca zmian w budŝecie jest pozytywna. Proszę o bliŝsze wyjaśnienie czemu słuŝyć ma zmiana podjęta przez Komisję Oświaty. Radny Strzałka zamiast stadionu pełnowymiarowego chcielibyśmy aby powstało wielofunkcyjne boisko zlokalizowane w miejscowości Tereszpol-Kukiełki. Radny Wójcik dzisiaj mamy sesje na której podejmiemy decyzje ostateczna, ale do tej pory dyskusji na ten temat nie podejmowaliśmy nigdy. Źle podeszliśmy do tej inwestycji. Projekt wykonano w dniu 8 lipca 2010 roku, dyskusje nt. jakie boisko ma powstać powinny odbyć się w I połowie 2010 r. Powinniśmy zdecydować czy ma być pełnowymiarowe czy 9

10 wielofunkcyjne. Teraz juŝ głosujemy nad tym. Chcemy aby Rada była pytana co chce robić, a nie tylko słyszeć, Ŝe juŝ projekt został złoŝony. W Biszczy Wójt apelował do Rady o rozwaŝne planowanie inwestycji. Tutaj Rada nie decyduje o planowanych inwestycjach, dopiero na etapie zatwierdzania środków. Przy uchwalaniu budŝetu podjęto uchwałę w której była budowa boiska wielofunkcyjnego, kwota pozostała ale na następny rok, bo zdjęliśmy na modernizację drogi. Projekt na drogę nie wypalił. Niektórzy znaleźli wiele ofert budowy boisk wielofunkcyjnych w takiej cenie jaką gmina miała dołoŝyć. Dyskusja powinna odbyć się przed planowanym sporządzeniem wniosku. W załączeniu do protokołu opinia przedstawiona na sesji w formie pisemnej. Wójt mijamy się z prawdą mówiąc, Ŝe brak było konsultacji i rozeznania. Urząd Marszałkowski uruchamia róŝne programy, pojawił się program budowy boisk sportowych o takim charakterze jaki projekt złoŝyła Gmina Tereszpol. Określone były warunki konstrukcyjno-budowlane. Przy składaniu wniosku opieraliśmy się o kryteria, które były wytyczne w programie. Podjęliśmy szybkie działania z mieszkańcami Tereszpola-Kukiełek, aby mieć teren na wybudowanie boiska. Działkę pozyskaliśmy, ale widniała jako teren leśny. Udało się ją odleśnić, opracowaliśmy projekt budowlany i Gmina Tereszpol złoŝyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony i dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 406 tys. zł. w programie były określone kryteria i nie mogliśmy od nich odstąpić. KaŜda ingerencja wiąŝe się z tym, Ŝe te środki stracimy. Sprawa była analizowana na tej sali od 2010 roku. Radny Wójcik zgadza się, Ŝe na etapie składania wniosków nie moŝna było złoŝyć innego projektu. MoŜna było przystąpić do budowy boisk wielofunkcyjnych bez uŝycia środków zewnętrznych. Ze środków własnych wybudowalibyśmy takie boisko jak chcemy, a nie na takich warunkach jakie stwarza Urząd Marszałkowski. Wójt projekt budowlany jest udostępniony i kaŝdy mógł się z nim zapoznać przez 2 lata, nic nie robimy w tajemnicy. Kanalizacja na Zygmuntach i Kukiełkach nigdy nie była robiona za własne środki. Cały czas szukamy róŝnych moŝliwości oraz zwracamy się do firm i instytucji o dotację, aby nasz wkład był jak najniŝszy. Zróbmy coś porządnego dla następnych pokoleń. Mam wizję urządzenia tego miejsca. Przed wczoraj mieliśmy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego na dotacje w wysokości 67 tys. zł. na plac zabaw. JeŜeli powstanie stadion to las trochę przetrzebimy, postawimy kilka ławeczek i powstanie ładny plac. Lepiej mieć plac większy niŝ mniejszy. Boisko później będzie moŝna podzielić na mniejsze, nie ma ograniczeń. Po odbiorze na boisku wszystko będziemy mogli robić. Te środki trzeba wykorzystać, Ŝeby powstało duŝe boisko. Szkoła jest perspektywistyczna, rozwojowa i naleŝy jej się boisko, aby dzieci mieli gdzie grać. Dyrektor ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach chciałabym się dołączyć do wypowiedzi Pana Wójta. Społeczeństwo miejscowości Tereszpola-Kukiełek oczekuje tego obiektu. Od paru lat robione były plany i czyniono przygotowania. Kiedyś rósł las, został on wycięty i wykorzystany do remontu szkoły. Tam juŝ grali i dorośli i młodzieŝ. Oczekujemy, aby to boisko powstało. Kilka razy robione były plany na boisko wielofunkcyjne, ale nigdy nie doszły one do skutku. Boisko ma słuŝyć społeczeństwu, takŝe musi być osoba, która będzie majątku pilnować. Proszę, aby dać przyzwolenie aby to boisko powstało. Skoro ktoś tym się zajął, to nie podcinajmy skrzydeł ludziom którzy chcą coś dobrego zrobić, ludziom którzy przygotowali projekt. Niech to boisko powstanie. JeŜeli projekt jest przygotowany i środki na to dostaniemy to proszę o zrobienie inwestycji. Przed przystąpieniem do inwestycji były robione badania geologiczne i ten drenaŝ jest konieczny. JeŜeli realizuje się projekt to są do niego pewne wymagania, ale to dobrze, bo jeŝeli będzie dobrze zrobione to będzie dłuŝej słuŝyć społeczeństwu. Na zebraniu wiejskim ludzie zgłosili do Wójta petycję, aby zrobić stadion, spełnijmy ich marzenia. Kiedy w roku 1994 przymierzaliśmy się do budowy Sali gimnastycznej w ZSS w Kukiełkach teŝ radni róŝnie opiniowali. Były zdania po co budować 10

11 przecieŝ jest sala w Zaorendzie. Stworzyliśmy komitet dotyczący budowy sali gimnastycznej. Teraz mamy salę z której korzystają nie tylko dzieci z Kukiełek, ale teŝ z Zaorendy, słuŝy ona wszystkim. Tak samo będzie ze stadionem, korzystać będzie z niego cała gmina. Jest teraz zapotrzebowanie na boisko i plac zabaw. Jak powstanie plac zabaw dla dzieci, musi tez być alternatywa dla młodzieŝy. Parę razy były środki na boisko wielofunkcyjne, ale zawsze były przekładane na inne cele. Nie zatrzymujmy się na tym co jest, jeŝeli są plany to trzeba je realizować. Radny Strzałka ze względu na powiązania ze środowiskiem rezygnuję z udziału w dyskusji i głosowaniu. Radny Strzałka opuścił salę obrad. Radny Borowiec chciałbym poprzeć stanowisko Wójta i mieszkańców. Mieszkańcy Kukiełek uzbierali ponad 250 podpisów pod petycją dotyczącą budowy boiska. Musimy to kontynuować a nie przekreślać. Trzeba korzystać z szansy. Sołtys Gnida radny Wójcik nie powinien się wtrącać, niech Kukiełki decydują co chcą mieć w swojej miejscowości. Lepiej Ŝeby radny zajął się boiskiem w Lipowcu. Radny Wójcik - na komisjach teŝ padły sugestie, Ŝebyśmy nie decydowali za mieszkańców Kukiełek. Niedawno podejmowana była uchwała intencyjna dotycząca przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lipowcu, ale wtedy nikt nie mówił niech decydują mieszkańcy Lipowca. O wszystkim co dotyczy budŝetu Gminy radni powinni decydować. Gorzej będzie jak wprowadzimy okręgi jednomandatowe, trochę nam wymknęła demokracja. Radny Wójcik opuścił salę obrad. Radny Kapuśniak pani Dyrektor pięknie mówiła, z jej wypowiedzi moŝna podsumować uczmy się na błędach. Zapraszam na stadion GKS Orzeł, mamy tam dwa boiska obok siebie, małe i duŝe. Na którym gra młodzieŝ? Zawsze na małym. DuŜe jest tylko wykorzystywane przez Klub. Powodem jest zbyt mała liczba chętnych do gry. Radny Oleszczak wszyscy mówią, Ŝe projekt jest zrobiony i przepadną pieniądze. W Zaorendzie na ulice projekt zrobiono 7 lat temu i nic się w tym kierunku nie dzieje. Ja równieŝ opuszczam salę obrad. Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy. Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. Radny Góra - mam pytanie czysto techniczne, poniewaŝ rozmawiałem z projektantem tego boiska, który stwierdził iŝ aby o nie zadbać trzeba będzie kupić specjalny sprzęt. CięŜkimi samochodami teŝ nie będzie moŝna na nie wjechać. Czy Wójt zadba o zakup sprzętu do koszenia aby boisko było ładne i funkcjonalne. Wójt projekt opracował Pan Sosnowski, kaŝde boisko musi mieć odpowiednie podłoŝe ze względu na ograniczenie urazów oraz odpowiednią strukturę nawadniającą. Nie wiem skąd się wzięło stwierdzenie, Ŝe boisko będzie słuŝyć StraŜakom w Kukiełkach. OSP ma inne zadania niŝ wykorzystywanie boiska sportowego. Stowarzyszenie Orzeł 2 lata temu zakupiło kosiarkę samojezdną, która spełnia wymogi, kosztowała ok. 5 tys. zł. Czy administratorem boiska będzie Urząd Gminy czy powierzy się Dyrektorowi ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach to problem natury technicznej. Jesteśmy w stanie wyznaczyć pracownika gospodarczego, który będzie przez 2-3 dni w tygodniu zobowiązany o zadbanie o boiska w gminie. Radny Góra boisko będzie oddalone o ok. 100 m od szkoły. Potrzebna będzie budowa chodnika, Ŝeby zadbać o bezpieczeństwo. Wójt mamy plan, aby lasek który przylega do szkoły i boiska zagospodarować jako park środowiskowy. Trzeba będzie zrobić chodnik przez lasek oraz szereg elementów do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Droga od szkoły do boiska nie będzie uciąŝliwa, to tylko 2-3 minuty. Gdyby powstał plac zabaw i chodnik to teren wokół szkoły stałby się miejscem bezpiecznym, funkcjonalnym i schludnym. Na realizacje tego potrzeba trochę czasu. 11

12 Radny Góra jak za dwa lata nie będzie chodnika to mieszkańcy Kukiełek znowu przyjdą na sesję. Radny Kiesz - kaŝda inwestycja musi posiadać efektywność. Co tam odbywać się będzie - zawody sportowe, straŝackie, doŝynki. Wójt w ramach wniosku boisko ma funkcje ogólną, ma słuŝyć szkole i środowisku. Powinno być udostępnione wszystkim chętnym, ma spełniać funkcje społeczną. Wszyscy chętni, którzy w sposób zorganizowany i bezpieczny chcą je uŝytkować mają do tego prawo. Radny Kapuśniak piękna wizja, a teraz czekamy na jej realizację. Przewodniczący po dyskusji poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty dotyczący przeniesienia z załącznika nr 6, pkt 3 budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, bieŝni tartanowej, skoczni w dal z ogrodzeniem i przyłączem wody do zał. nr 5 do wykazu inwestycji gminnych ze zmianą nazwy na budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tereszpol-Kukiełki Za 3 radnych Przeciw 5 radnych Wstrzymało się 4 radnych Wniosek został odrzucony gdyŝ nie uzyskał większości. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za 9 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się brak Uchwała Nr XIX/ 88/ 12 została przyjęta i znajduje się w załączeniu do protokołu. Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Przewodniczących poszczególnych komisji. Na salę obrad weszli Radny Strzałka i Radny Wójcik. Radny Strzałka Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia nie wiem jak potoczyło się głosowanie ale na komisji była opinia pozytywna z takim samym przeniesieniem. Radny Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opinia pozytywna Radny Borowiec Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa opinia dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pozytywna. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za 9 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się 2 radnych Uchwała Nr XIX/ 89/ 12 została przyjęta i znajduje się w załączeniu do protokołu. Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. Ad. 18 Informacja nt. szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. Przewodniczący powitał Pana Franciszka Cieplaka inŝ. Nadzoru Nadleśnictwa Zwierzyniec obręb Tereszpol, Pana Mieczysława Mazura leśniczego d.s. łowiectwa oraz Pana Andrzeja Tittenbruna łowczego koła łowieckiego Cietrzew, następnie poprosił o krótkie przedstawienie tematu. Pan Franciszek Cieplak zacznę od stwierdzenia, Ŝe człowiek musi Ŝyć ze zwierzyną, oraz zwierzyna z człowiekiem. Zwierzyna wyrządza szkody rolnikom, ale my w gospodarce leśnej 12

13 teŝ mamy szkody na potęŝne sumy. Mamy zwierzynę, która jest prawnie chroniona i musimy z nią obcować. Szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzęta co roku maleją, najwięcej szkód wyrządzają w rzepaku. Dane z obwodu administracyjnego 300 naleŝących do Nadleśnictwa Zwierzyniec. W 2005 r. powierzchnia zredukowana szkód 1,07 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2006 r. powierzchnia zredukowana szkód 1,76 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2007 r. powierzchnia zredukowana szkód 1,27 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2008 r. powierzchnia zredukowana szkód 2,07 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2009 r. powierzchnia zredukowana szkód 3,59 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2010 r. powierzchnia zredukowana szkód 4,02 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2011 r. powierzchnia zredukowana szkód 1,41 ha, szkody wypłacono w kwocie zł. W 2009 r. jedno zgłoszenie z Gminy Tereszpol. W 2010 r. 3 zgłoszenia z Gminy Tereszpol. W 2009 r. jedno zgłoszenie z Gminy Tereszpol. KaŜda prośba o szkodę została rozpatrzona. Pan Andrzej Tittenbrun przedstawił szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę w latach Szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu. Przewodniczący odczytał informacje nadesłana do urzędu nt. szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną od Koła łowieckiego Słonka w Zwierzyńcu (informacja w załączeniu do protokołu), następnie poprosił radnych o pytania. Radny Oleszczak czy w naszym obwodzie są wilki, ile jest jeleni. InŜynier Cieplak w obwodzie Nr 300 wilków zarejestrowanych jest ok. 15 sztuk, jeleni 138, łosi 36. Mimo iŝ łosi jest duŝo mniej to wyrządzają w gospodarce leśnej i polnej duŝo więcej szkód niŝ jelenie. Dzików zarejestrowanych jest 20 sztuk, rysie teŝ występują jest ich 7-8 szt. Populację drapieŝnika cięŝko jest określić. Radny Góra jeŝeli będzie wypadek to kierowca moŝe dostać odszkodowanie? InŜynier Cieplak jeŝeli kierowca posiada AC to wg. obowiązujących przepisów dostanie od firmy ubezpieczeniowej, od nas przysługują odszkodowania za straty w płodach rolnych. Zabranie potrąconego zwierzęcia z drogi traktowane jest jako kłusownictwo. Jest moŝliwość uzyskania odszkodowania jeŝeli polujący w trakcie polowania wyrządzi szkody. Radny Sitarz czy Panowie mają moŝliwości oszacowania szkód wyrządzonych przez lisa w gospodarstwach domowych np. ile podebrał kur. Czy są jakieś metody aby ograniczyć te szkody. InŜynier Cieplak za to nie moŝna dostać odszkodowania. Problem z lisami nasilił się od kiedy zaczęto zrzucać szczepionki. Poprzez szczepionki naturalne upadki lisów są rzadkie. Teraz lisy staja się zwierzyną zagrodową, osadzają się w opuszczonych budynkach. W rejonie cięŝko jest trafić lisa. Przez 3 lata odstrzelono ok. 80 szt. lisów, teraz 16. Przywoziliśmy odpady zwierzęce i dokarmialiśmy lisy, aby później je ustrzelić. Andrzej Tittenbrun w tym obszarze z lisami nie jest tak źle jak w innych. My ustrzeliliśmy 75 lisów. Samorządy powinni nalegać aby Ministerstwo pozbawiło lisów okresów ochronnych, w ten sposób ograniczylibyśmy populację. Niehumanitarne jest strzelanie do lisów jeŝeli mają w noŝe młode. Sołtys Pokrywka w Szozdach pewien człowiek miał uprawnienia łowieckie. Kiedy Ŝył to w okolicy nie było Ŝadnych lisów. Od czasy jego zgonu jest bardzo duŝo zwierząt, ludzie przez to nie sadzą ogrodów ani ziemniaków bo dziki zryją pole. Wójt odnośnie lisów czy jest szkodnikiem to powątpiewam, lis teŝ jest zwierzęciem, który pełni funkcję poŝyteczną bo usuwa szkodniki. Jestem zaskoczony, Ŝe zwierzyna nie wywołuje duŝych szkód. 13

14 Mieczysław Mazur była moda na futra to większość lisów była strzelana. Presja wilka jest tak duŝa, Ŝe to co było kiedyś w głębi lasu przenosi się na obrzeŝa w kierunku gospodarstw. My jesteśmy tylko oddolnym elementem, który musi się dostosować do zarządzeń odgórnych. Rolnik ponosi straty, ale rolnictwo w Gminie Tereszpol przez ostatnie 40 lat uległo diametralnie zmniejszeniu. Pola nie są uprawiane, nawoŝone, łąki nie są koszone. Na terenie Gminy Tereszpol są zwierzęta prawnie chronione derkacze, wystarczy łąkę raz do roku skosić złoŝyć odpowiedni wniosek i moŝna dostać dwa razy większą dopłatę. Chcieliśmy zrobić projekt dotyczący wymiany z rolnikami części łąk na lasy, ale pojawiły się problemy bo rolnicy nie wiedzą gdzie są granice łąk, a wynajęcie geodety przewyŝsza wartość gruntu. Zwierzęta teŝ chcą Ŝyć mają zmniejszony dostęp do karmy, presję drapieŝnika, presję ludzi bo tłuką się motorami czy quadami. KaŜdy uwaŝa, Ŝe jak jest szkoda to naleŝy mu się duŝa kwota. Są obwody gdzie odszkodowania wynoszą rocznie 60 tys. zł. Największe szkody powstają w uprawach tytoniu, rzepaku oraz kukurydzy. Wójt sam zasiewam pola zboŝem, widuje na polu sarny i łosia. UwaŜam, Ŝe to nie jest DuŜy problem jeŝeli zwierzyna pobierze troszkę uprawy, zbyt wiele szkód nie czyni. Mieczysław Mazur najwięcej szkód wyrządzonych jest w Bukownicy, te szkody kumulują się w jednym miejscu. Sołtys Kleban uwaŝam, Ŝe trzeba byłoby łowczym pokazać w którym miejscu polować, gdzie zwierzyna wyrządza największe szkody. Ludzie sadzą ziemniaki tylko do pewnego miejsca, bo dalej dziczyzna idzie w uprawy. Łąki są zalane bo bobry robią tamy. InŜynier Cieplak sam byłem inicjatorem zamiany łąk, ale w jednym roku władze wyŝsze powiedziały, Ŝe nie ma środków, później środki były ale rolnicy nie wyrazili zgody. Andrzej Tittenbrun bobry nie robią aŝ tak duŝych szkód, nie robią teŝ tam z desek ciętych na cyrkulatce. Sołtys Gnida jeŝeli ktoś znajdzie padniętego lisa, to co mamy z nim robić Andrzej Tittenbrun wg. ustawy zwierzęta wolno Ŝyjące naleŝą do państwa, obowiązek usunięcia padłej zwierzyny spoczywa na gminie. Mieczysław Mazur chciałbym przedstawić częściowe sposoby ochrony upraw przed szkodami. Do zapobiegania powinni przyczynić się wszyscy. Kilkanaście lat temu Nadleśnictwo wyraziło chęć ogrodzenia Przymiarek, ale nie było zainteresowania. JeŜeli ma ktoś duŝo do stracenia to najlepszą metodą jest ogrodzenie pastuchami elektrycznymi. Nadleśnictwo nie moŝe tego zrobić mimo, Ŝe pokryłoby to wartość szkód. Trzeba je jednak tak postawić aby były widoczne. Przewodniczący podziękował Panom za przybycie na sesję, przygotowanie informacji oraz za odpowiedzi na pytania. Ad. 19 Przyjęcie informacji nt. realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku Wójt - Komisja Rewizyjna w 2011 roku dokonała trzech kontroli: w ZGK, GOPS oraz gospodarowanie gminnym sprzętem mechanicznym. JeŜeli Rada wyrazi zgodę to w ciągu tygodnia na piśmie zostanie udzielona odpowiedź. Radny Wójcik jeŝeli chodzi o GOPS to nie było zaleceń tylko prośba o stworzenie lepszych warunków na magazynowanie artykułów Ŝywnościowych. Wójt sytuacja została rozwiązana. Panie są zadowolone z obecnych warunków, pomieszczenie zostało odpowiednio zagospodarowane. W ciągu tygodnia zostaną rozpisane normy zuŝycia paliwa. JeŜeli chodzi o oczyszczalnie to dąŝy się aby zmniejszyć koszty dotacji z budŝetu Gminy. Związane jest to z tym, Ŝe uchwałą Rady Gminy dotujemy koszty zuŝycia wody i utylizacji ścieków. Problem wynika z funduszu płac, jeŝeli pracownik 14

15 dyŝuruje na oczyszczalni, to nie moŝe wykonywać innych prac w terenie. Chcemy aby oczyszczalnia funkcjonowała w oparciu o monitoring. W budŝecie mamy zabezpieczone środki na to zadanie. Dwukrotnie spotkałem się z Panem Dubielem, specjalistą który pracuje w tej branŝy 35 lat opracowuje projekt modernizacji oczyszczalni. Przedstawił mi 3 wersje modernizacji. Mnie interesuje strona finansowa, trzeba wybrać projekt który pochłonie jak najniŝsze środki. Będziemy musieli zdecydować z Kierownikiem ZGK którą wersję wybrać. W tym roku tego nie zrealizujemy. Jesteśmy na etapie propozycji. Przewodniczący Kapuśniak sesja odbędzie się 22 czerwca. Mam prośbę, aby zaprosić tego Pana na sesję, Ŝeby nam przedstawił sprawę modernizacji oczyszczalni. Wójt moja propozycja teŝ taka była, aby zaprosić go na sesję. Radny Wójcik w zaleceniach było zdanie dotyczące separatorów tłuszczu na stołówkach. Wójt rozwaŝaliśmy tego typu problem, ale wg. zdania Pana Dubiela praktyczniej byłoby niektóre ścieki wywozić do Biłgoraja, gdzie utylizuje się ścieki i dodatkowo pozyskuje gaz. Od 1 czerwca zostanie przeniesiony pracownik do ZGK, którego zadaniem będzie między innymi monitoring tzw. lewych przyłączy. Ad. 20 Informacja nt. działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok Przewodniczący Kapuśniak komisje zapoznały się ze sprawozdaniem, czy radni wyraŝają zgodę aby sprawozdanie omówić w skrócie. Radny Strzałka na naszej komisji sprawozdanie nie było przedstawiane. Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawy. Kierownik ZGK Marian Kimak przedstawił sprawozdanie nt. działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2011 (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Radny Strzałka czy wszyscy są podłączeni do kanalizacji, a jeŝeli nie to co się robi w tym kierunku. Kierownik ZGK w Zaorendzie są 4 osoby niepodłączone, w Zygmuntach 3 osoby. Pani Ostasz z Urzędu Gminy wysyła pisma z upomnieniami. Radny Strzałka czy płatność za wodę w związku z upomnieniami się zwiększyła. Kierownik ZGK płatność będzie obliczona po II racie. Ad. 21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Wójt Gminy. Przymus w formie upomnień podłączenia się do kanalizacji w sensie przykanalików w Tereszpolu-Zaorendzie, Zygmuntach i Kukiełkach do szkoły przyniósł prawie 100% skutku. - przepust został zmodernizowany, chodzi o odpływ wody. Przepływ spada na działkę Pana ChyŜyńskiego, Ŝeby przeczyścić betony skutecznie najpierw trzeba przeczyścić rów. Trudno będzie zmusić Pana Chyzyńskiego aby kupił przepust. Nie jest to duŝa inwestycja bo to kwota ok. 300 zł. - spotkania z nauczycielami nie było poniewaŝ ani od Dyrekcja ani Ŝaden z nauczycieli nie zgłaszał potrzeby. JeŜeli będzie obustronna inicjatywa to takie spotkanie odbędzie się. - arkusze organizacyjne szkół, odbyły się dwa spotkania z Paniami Dyrektorkami omówiły problemy w obecności Pana Kulika i moim. Arkusze w kaŝdej szkole były dyskutowane z nauczycielami i Radą Pedagogiczną. Według naszej oceny arkusze były tak opracowane, Ŝe skłoniły mnie do podpisu. Subwencja oświatowa została nam zmniejszona w związku ze zdjęciem dotacji na naukę religii i etyki. - z tego co się orientuje to nie ma wymagań ustawowych, aby komisje opiniowały arkusze organizacyjne szkół. JeŜeli komisja chciałaby się włączyć to nic nie stoi na przeszkodzie, ale takiego obowiązku nie ma. Zastępca Wójta Marek Kulik- nie ma przepisu który obliguje Wójta do konsultacji arkusza organizacyjnego z Komisją Oświaty. 15

16 Radny Kapuśniak pytanie do radnego powiatowego, który jest przewodniczącym Komisji Oświaty w Powiecie, czy w ramach opracowywania arkusza organizacyjnego szkół radni powiatowi uczestniczą. Radny Olszta radni zapoznają się z procesem przygotowania arkusza, ale nie mają prawa ingerować w jego organizacyjne sprawy. Radny Strzałka kto wydaje wytyczne do arkuszy. Wójt arkusze opracowują dyrektorzy szkół. Prowadzone były uzgodnienia i konsultacje w formie dyskusji i wspólnych ustaleń i w ten sposób doszliśmy z Dyrekcją do konsensusu. - drogi powiatowe zostały wyremontowane. Wystąpiliśmy jako urząd z inicjatywą pozyskania asfaltu w workach z masą bitumiczną. Chodziło nam tez o naprawę dróg gminnych, część asfaltu została zagospodarowana na drogach gminnych. Jako profit Gmina Tereszpol została potraktowana priorytetowo, nasze drogi jako pierwsze zostały wyremontowane. Do radnych z Zygmuntów mamy zabezpieczone środki finansowe z wyciętych lasów, jest nadzieja Ŝe do 20 czerwca droga na Zacharcie zostanie wyremontowana. - na temat modernizacji oczyszczalni było juŝ powiedziane. Dokument modernizacji powstanie i zostanie omówiony na sesji. - kierownik ref. Budownictwa poinformował mnie, Ŝe wszystkie wyniki przetargu są zamieszczane na stronie BIP. - nie ma Ŝadnych zastrzeŝeń aby radni uczestniczyli w komisji przetargowej. Jest powołana Komisja Przetargowa w ilości 4 osób. Weryfikują oni oferty i wybierają najtańszą. Ja osobiście jestem zadowolony z oferty złoŝonej na kanalizację i z wykonawcy. śyczyłbym sobie, aby wykonywał teŝ kanalizacje w Lipowcu. Radny Wójcik Pan Mazurek tłumaczył, Ŝe radny nie moŝe być pełnoprawnym członkiem, bo nie moŝna wyciągnąć od niego konsekwencji. MoŜe być w formie obserwatora czy konsultanta. Wójt moŝna dopisać dwie osoby. Są to procedury związane z tajnością dokumentów i brakiem przecieków. Musi to odbywać się oficjalnie. - boisko w Bukownicy będzie realizowane po wykonaniu boiska w Lipowcu. Po niedzieli zrekultywujemy teren, ogrodzimy boisko i zechcemy pojechać do Bukownicy. - zwęŝona droga do HedwiŜyna my nie jesteśmy inwestorem. Z tego co się orientuje to ta droga nie jest oczkiem w głowie Starostwa. O poszerzenie tej drogi będzie trudno. MoŜna będzie skierować pismo oddolne od społeczeństwa. - w remizie w Bukownicy szereg rzeczy się zrobiło, są gromadzone materiały na urządzenie łazienek. Przydałoby się ją pomalować. - szkoda, Ŝe wniosek na modernizacje drogi 2919L Gorajec-Tarnowola nie wypalił. My jako beneficjent wydzieliliśmy środki i nie zostaliśmy czynnie włączeni. Starosta był w Ministerstwie Infrastruktury. Ja oraz radni z Lipowca teŝ moglibyśmy się wybrać. O wszystkich sprawach zostałem powiadomiony telefonicznie. - hydranty trzeba będzie kupić farbę i pomalować. Kierownik ZGK o to zadba. - woda do Pieczykolana, przy wykonywaniu drogi pytaliśmy się właścicieli posesji, którzy twierdzili Ŝe nie będzie problemu z zamarzaniem wody Radny Kapuśniak Pan Pieczykolan mówił przeciwnie, nawet w tej sprawie chce składać pismo do Gminy. Wójt jeŝeli Pan Pieczykolan będzie interweniował osobiście przełoŝymy rury, nie będzie stanowiło to problemu. JeŜeli zgłosi problem, szybko zajmiemy się sprawą. - w LGD jest ograniczona pula pieniędzy. KaŜda gmina dysponuje określonymi środkami, my część pieniędzy wykorzystaliśmy na budowę budynku na stadionie sportowym. Została pula 120 tys. zł. na budowę chodnika w Zaorendzie, jest juŝ zrobiony projekt. W ramach puli z małych projektów zostały złoŝone 3 wnioski: na rozbudowę remizy OSP, oczyszczenie i 16

17 zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego oraz stowarzyszenie GKS Orzeł złoŝyło projekt na organizację Tereszpolskiego Lata Piłkarskiego Udział Gminy to 25%. - sprawa stadionu chcemy zrobić oświetlenie boiska ze sztucznej trawy, wczoraj podpisaliśmy umowę. Radny Strzałka interpelacje dotyczącą organizacji arkusza organizacyjnego szkoły nie zadałem bez przyczyny. W gimnazjum zostały połączone dwie klasy, rodzice nie są z tego powodu zadowoleni, pytają się mnie jakie są moŝliwości aby temu zapobiec. Na następną sesję pewnie przyjdzie pismo od rodziców z wnioskiem aby nie łączyć klas. Ad. 22 Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości. Radny Strzałka na poprzedniej sesji zgłaszałem wniosek o rozpisanie działań inwestycyjnych na poszczególne OSP. Do tej pory tego nie otrzymaliśmy. Wójt zobowiąŝe Pana Wolanina do napisania takiego sprawozdania. Radny Powiatowy Olszta chciałem przeprosić, Ŝe ostatnio nie uczestniczyłem w sesjach poniewaŝ albo miałem komisję, albo sesję. Podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej ze Starostą i Panią Góralską poruszono sprawy dróg. Zapytałem o odcinek drogi za przejazdem kolejowym w kierunku Hedwizyna, droga jest wąska i jaki jest sposób jej poszerzenia. Otrzymałem odpowiedź, Ŝe nie ma moŝliwości poszerzenia drogi na całym odcinku bo to prace kosztowne, trzeba zrobić projekt gdyŝ to sprawa inwestycyjna. Na tym odcinku moŝna zrobić jedynie mijankę w ramach współpracy z Wójtem Gminy Tereszpol. Przy tym musi być wybitne działanie Wójta. Przepust kolo Pana Strzałki, robili remont, ale przepustu nie zrobili bo po co go udraŝniać jak nie ma gdzie odprowadzić wody. Dopóki Wójt nie będzie miał gdzie odprowadzić wody to nie przeczyszczą. Według interpretacji Zarządu Dróg Powiatowych odprowadzanie wody z rowów odwadniających jest w gestii Wójta. Zapytałem teŝ dlaczego nikt nie przyjechał na sesję Rady Gminy. Otrzymałem odpowiedź, Ŝe gdyby Szef Zarządu Dróg Powiatowych jeździł na kaŝde wezwanie to tylko jeździłby na sesje. Przyjadą w wyjątkowych sytuacjach jeŝeli będzie jasny program sesji. Stwierdzili iŝ dobrze współpracują z Wójtem, a wszystkie odpowiedzi udzielają na piśmie. Sprawa drogi powiatowej 2919L nie Wien skąd Pan Wójt ma juŝ informacje, Ŝe wniosek nie przeszedł. Tydzień temu Starosta powiedział, Ŝe sprawa nie jest jeszcze przesądzona tylko trzeba mocno koło niej chodzić. Tylko to było powiedziane nieoficjalnie. Wójt okres rozpatrywania wniosków był do końca kwietnia 2012 roku. Owszem Starosta był w Ministerstwie, ale mnie nie powiadomił. Wniosek został przesunięty na listę rezerwową i to jest jednoznaczne, Ŝe nie będzie realizowany. Na tej drodze nie ma wiaduktów ani mostów. Radny Olszta podejrzewam, Ŝe ten projekt miał być tylko w formie papierowej. W przerwie pytano mnie na temat boiska w Kukiełkach, jako Prezes GKS Orzeł na temat budowy boiska nie mam zdania. Boisko ma powstać na wniosek Wójta. To czy decyzja była słuszna będzie zaleŝeć w jaki sposób będzie ono wykorzystywane. JeŜeli będzie słuŝyć mieszkańcom wsi Tereszpola-Kukiełek to spełni swoja rolę. Utrzymanie takiego obiektu to olbrzymi wysiłek organizacyjny. Kosiarka którą kupiliśmy przez półtora roku chodziła dobrze, a teraz ciągle szwankuje. Z mojego punktu widzenia jako Prezesa klubu to korzystne, bo będę miał się do czego odnieść. Ja się cieszę, Ŝe powstanie obiekt na którym młodzieŝ będzie grała w piłkę. MoŜe powstanie drugi klub, w co raczej nie wierzę, bo tutaj mało ludzi gra. JeŜeli chodzi o edukację to Zarząd ma do tego Wydział Edukacji. Stara się, Ŝeby szkoły starały się przeŝyć za subwencję, Ŝeby jak najmniej dopłacać do oświaty. Do tej pory się 17

18 udawało. W tamtym roku ponad 600 tys. zł. dopłacono do oświaty ponadgimnazjalnej. Wszystkie pisma idą teŝ pod obrady Komisji Edukacji. Komisja nie ma wpływu na to jak będzie wyglądał arkusz organizacyjny szkół, ani go poprawiać. Komisja nie moŝe poprawiać tego co podpisał Zarząd. Radny Wójcik widzę, Ŝe z Powiatem nie mamy dobrej współpracy. Radny Powiatowy Olszta miały być podwyŝszone kwoty na modernizacje dróg, za naszymi namowami zwiększono środki o 15%. JeŜeli chodzi o współpracę w naprawie dróg, to w całej Polsce jest tak, Ŝe Gminy współfinansują drogi powiatowe. Generalnie jest to proporcja 50:50. Radny Wójcik czy Starostwo dostaje subwencję na drogi? Radny Powiatowy Olszta w subwencji ogólnej kiedyś był wydzielony fundusz drogowy. Teraz Starostwo nie musi wydawać na drogi. Nie ma powiatu, który sam finansuje naprawę dróg. To nie jest praktyka tylko w Powiecie Biłgorajskim. Radny Strzałka trzeba złoŝyć wniosek do Starostwa, aby udroŝnić ich rowy po obu stronach drogi, a później oczyścić przepust. Przewodniczący Kapuśniak Pan Wójt mówił tutaj, Ŝe oczekuje od radnych inicjatyw w róŝnych sprawach. W takim razie mam prośby od radnych, aby Wójt do nas takŝe wychodził z inicjatywą. Chcemy aby Wójt wcześniej z nami rozmawiał, a nie dopiero wtedy jak chodzi o przesunięcie środków. Na koniec Przewodniczący złoŝył wszystkim Ŝyczenia z okazji Dnia Samorządowca. Ad. 23 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Kapuśniak stwierdzeniem,,zamykam XIX sesję VI kadencji Rady Gminy Tereszpol zamknął obrady. Na tym protokół zakończono. Sesja zakończyła się o godz Czas trwania sesji 5 godz. 15 min. Protokołował Iwona Wasylik Przewodniczący obrad Krzysztof Kapuśniak 18

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach PROTOKÓŁ Nr XI/07 z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 17.00

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce.

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Kobierzyce, 24.01.2006r. Rada Gminy Kobierzyce Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Sprawozdanie w swym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur. P R O T O K Ó Ł N R 3 / 2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 marca 2011 roku o godz 8 30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz.

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. 15 30 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2013

Protokół nr XXII/2013 Protokół nr XXII/2013 XXI Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 20 marca 2013 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu. Obecni: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata Pani Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r. PROTOKÓŁ Nr XL/2006 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XL Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo